Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

14. zasadnutie Komisie správy majetku pri Z PSK (22.07.2019)

Pozvánka na riadne zasadnutie

Termín zasadnutia: 22. júl 2019 o 13.00 hod.

Miesto konania: budova Úradu PSK, malá zasadačka - 2. podlažie, Námestie mieru 2, Prešov

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Majetkové prevody nehnuteľného majetku
  2.1 Prevod nehnuteľného majetku Prešovského samosprávneho kraja – pozemku v k. ú. Svit v správe Strednej odbornej školy polytechnickej J. A. Baťu vo Svite do vlastníctva kupujúceho – Východoslovenská distribučná, a. s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
  2.2 Zámena nehnuteľného majetku v k. ú. Levoča vo vlastníctve PSK, v správe Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja za nehnuteľný majetok v k. ú. Levoča vo vlastníctve Mesta Levoča, bez vzájomného finančného vyrovnania z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
  2.3 Prevod nehnuteľného majetku – pozemkov a kotolne v k. ú. Prešov v správe Hotelovej akadémie Prešov do vlastníctva Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
  2.5 Súhlas k nakladaniu akciovej spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., s nepeňažným vkladom.
 3. Zriadenie vecného bremena
  3.1 Zriadenie budúceho odplatného vecného bremena (in rem) na nehnuteľnom majetku PSK v správe Správy a údržby ciest PSK v k. ú. Myslina v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena – vlastníka pozemku parcely registra CKN 818/4 v súvislosti s uložením plynového potrubia a jeho ochranného pásma.
  3.2 Zriadenie budúceho odplatného vecného bremena (in rem) na nehnuteľnom majetku PSK v správe Správy a údržby ciest PSK v k. ú. Veľký Slavkov v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena - vlastníka pozemku parcely registra CKN 1059 v súvislosti s uložením vodovodného potrubia a jeho ochranného pásma.
  3.3 Zriadenie budúceho odplatného vecného bremena (in rem) na nehnuteľnom majetku PSK v správe Správy a údržby ciest PSK v k. ú. Vranov nad Topľou v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena – vlastníka pozemku parcely CKN 3309 v súvislosti s uložením prípojky NN na elektrických stĺpoch.
  3.4 Zriadenie budúceho odplatného vecného bremena (in personam) na nehnuteľnom majetku PSK v k. ú. Záborské pre umiestnenie distribučného VN rozvodu – Správy a údržby ciest PSK v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena – Východoslovenská distribučná, a.s..
  3.5 Zriadenie budúceho odplatného vecného bremena (in personam) na nehnuteľnom majetku PSK v k. ú. Záborské pre umiestnenie distribučnej VN prípojky – Správy a údržby ciest PSK v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena – Východoslovenská distribučná, a.s..
  3.6 Zriadenie budúceho odplatného vecného bremena (in personam) na nehnuteľnom majetku PSK v k. ú. Záborské pre umiestnenie kanalizačného potrubia – Správy a údržby ciest PSK v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena – Industrial Park Petrovany (IPP), s.r.o..
  3.7 Zriadenie budúceho odplatného vecného bremena (in rem) na nehnuteľnom majetku PSK v k. ú. Nová Lesná – Správy a údržby ciest PSK v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena – vlastníka stavby - "Vodovodná prípojka k RD s. č. 531 – Nová Lesná“ – Rudolf Skokan, Nová Lesná 531, 059 86 Nová Lesná a jeho právnych nástupcov.
  3.8 Zriadenie budúceho odplatného vecného bremena (in personam) na nehnuteľnom majetku PSK v k. ú. Kežmarok pre umiestnenie NN siete – Správy SOŠ, Garbiarska 1, Kežmarok, budúceho oprávneného z vecného bremena – VSD, a. s..
  3.9 Bezodplatné zrušenie vecného bremena (in personam) z výmery 131,62 m2 na výmeru 95,44 m2 na nehnuteľnom majetku spoločnosti Welcome, spol. s r. o., v k. ú. Poprad.
  3.10 Zriadenie budúceho odplatného vecného bremena na nehnuteľnom majetku PSK v k. ú. Záborské v správe SÚC PSK v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena Industrial Park Petrovany (IPP), s.r.o., v súvislosti s realizáciou stavby „INDUSTRIAL PARK PETROVANY – Vonkajšie IS“, stavebný objekt: „SO 04.1 Vodovod“.
  3.11 Zriadenie budúceho odplatného vecného bremena na nehnuteľnom majetku PSK v k. ú. Záborské v správe SÚC PSK v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena Industrial Park Petrovany (IPP), s.r.o., v súvislosti s realizáciou stavby „INDUSTRIAL PARK PETROVANY – Vonkajšie IS“, stavebný objekt: „SO 08 Pripojovacie plynovody“.
  3.12 Zriadenie budúceho odplatného vecného bremena na nehnuteľnom majetku PSK v k. ú. Záborské v správe SÚC PSK v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena PONECO, s.r.o., v súvislosti s realizáciou stavby „Rekreačné domy – Dubový háj, Chrasť Žehňa - odkanalizovanie“.
  3.13 Zriadenie budúceho odplatného vecného bremena na nehnuteľnom majetku PSK v k. ú. Záborské v správe SÚC PSK v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena PONECO, s.r.o., v súvislosti s realizáciou stavby „Rekreačné domy – Dubový háj, Chrasť Žehňa – zásobovanie vodou“.
 4. Nájom nehnuteľného majetku PSK
  4.1 Nájom dočasne prebytočného nehnuteľného majetku – kancelárií v administratívnej budove vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja do nájmu nájomcu – Úrad pre verejné obstarávanie z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
 5. Obchodná verejná súťaž a schválenia podmienok obchodnej verejnej súťaže
  5.1 Prevod nehnuteľného majetku PSK – stavby a pozemku v k. ú. Bardejov v správe Hotelovej akadémie Jána Andraščíka v Bardejove spôsobom uskutočnenia obchodnej verejnej súťaže a schválenia podmienok obchodnej verejnej súťaže.
  5.2 Prevod prebytočného nehnuteľného majetku PSK – kuchyňa a pozemky v k. ú. Snina v správe Strednej odbornej školy v Snine spôsobom uskutočnenia obchodnej verejnej súťaže.
  5.3 Prevod prebytočného nehnuteľného majetku PSK – garáž a pozemky v k. ú. Snina v správe Strednej odbornej školy v Snine spôsobom uskutočnenia obchodnej verejnej súťaže.
  5.4 Prevod vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku PSK – Byt č. 2 v k. ú. Bijacovce  spôsobom uskutočnenia obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.
 6. Návrh na neupotrebiteľnosť a fyzickú likvidáciu hnuteľného majetku Prešovského samosprávneho kraja a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK
 7. Rôzne len informačne
  Prevod novovytvoreného pozemku v k. ú. Prešov v správe SÚC PSK do vlastníctva kupujúceho – Mgr. Vladimír Šandala z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
  Kúpa pozemkov „v súvislosti so stavbou kruhová križovatka Solivarská“ od mesta Prešov do vlastníctva Prešovského samosprávneho kraja.

 

MUDr. Patrik Mihaľ, v. r.
predseda Komisie správy majetku pri Zastupiteľstve PSK

Ing. Vladimír Grešš, v. r.
sekretár Komisie správy majetku pri Zastupiteľstve PSK

Publikované: 01.03.2019 / Aktualizované: 20.08.2019 HoreTlačiť