Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

10. zasadnutie Komisie správy majetku pri Z PSK (25.04.2019)

Pozvánka na riadne zasadnutie

Termín zasadnutia: 25. apríl 2019 o 13.00 hod.

Miesto konania: budova Úradu PSK, malá zasadačka - 2. podlažie, Námestie mieru 2, Prešov

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Majetkové prevody nehnuteľného majetku
  2.1 Prevod novovytvoreného pozemku v k. ú. Humenné v správe správcu - Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, 066 01 Humenné, do vlastníctva kupujúceho - Mesto Humenné z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
  2.2 Prevod nehnuteľného majetku - spoluvlastníckeho podielu stavby, pozemkov a stavebných úprav v k. ú. Prešov z vlastníctva predávajúceho - TATRAN Prešov, spol. s r.o., Hollého 3, 080 01 Prešov do vlastníctva kupujúceho - Prešovského samosprávneho kraja, ktorý tento majetok zveruje do správy - Hotelovej akadémie, Baštová 32, Prešov.
 3. Návrhy na zriadenie vecného bremena
  3.1 Zriadenie budúceho odplatného vecného bremena (in rem) na nehnuteľnom majetku PSK v k. ú. Spišská Sobota v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena - vlastníka parcely C KN 489/9, k. ú. Poprad.
  3.2 Zriadenie budúceho odplatného vecného bremena na nehnuteľnom majetku PSK v k. ú. Ľubotín v správe SÚC PSK v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena Východoslovenská distribučná, a. s. v súvislosti s realizáciou stavby "Ďurková - výstavba TS, úprava NN siete“.
 4. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky a jej odpísanie z účtovnej evidencie

 

MUDr. Patrik Mihaľ, v. r.
predseda Komisie správy majetku pri Zastupiteľstve PSK

Ing. Vladimír Grešš, v. r.
sekretár Komisie správy majetku pri Zastupiteľstve PSK

Publikované: 01.03.2019 / Aktualizované: 03.05.2019 HoreTlačiť