Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

9. zasadnutie Komisie sociálnych vecí a rodiny pri Z PSK (21.03.2019)

Pozvánka na zasadnutie

Termín zasadnutia:   21. marec 2019 o 13:00 hod. 

Miesto konania: Úrad PSK, Námestie mieru 2, I. podlažie vľavo (školiaca miestnosť IPC)

Program

  1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu
  2. Informácia o skončení pracovného pomeru  
  3. Informácia o zmenách v orgánoch spoločnosti založenej Prešovským samosprávnym krajom - Krajské autistické centrum Prešov, n.o.
  4. Sumárny prehľad žiadostí o poskytnutie dotácie na základe Výzvy Zastupiteľstva PSK na predkladanie žiadostí  o dotácie na rok 2019 v zmysle VZN PSK č.57/2017 v platnom znení
  5. Informácia o priemerných bežných výdavkoch a priemerných skutočne dosiahnutých príjmov z platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú v pôsobnosti PSK za rok 2018
  6. Informácia o výške finančného príspevku na prevádzku poskytnutého neverejným poskytovateľom sociálnych služieb na rok 2019.
  7. Analýza žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby za  rok 2018
  8. Rôzne  
  9. Návrh na uznesenie
  10. Záver

 

Anna Schlosserová, v. r.
predsedníčka komisie 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

TASR TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 12.03.2019 / Aktualizované: 18.03.2019 HoreTlačiť