Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

23. zasadnutie Komisie sociálnych vecí a rodiny pri Z PSK

Pozvánka

V zmysle § 20 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov zvolávam


23. rokovanie  komisie sociálnych vecí a rodiny  pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční

Termín zasadnutia:

08.03.2021 od 12:00 hod. do 09.03.2021 do 23:59 hod.

Miesto konania:

Online spôsobom hlasovania PER ROLLAM

Program

 1. Schválenie programu
 2. Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku komisií Zastupiteľstva PSK
 3. Analýza žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby za rok 2020
 4. Informácia o priemerných bežných výdavkoch a priemerných skutočne dosiahnutých príjmoch z platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú v pôsobnosti PSK za rok 2020
 5. Informácia o výške poskytnutého finančného príspevku na prevádzku pre neverejných poskytovateľov sociálnej služby na rok 2021
 6. Rôzne
 7. Návrh na uznesenie

 

Anna Schlosserová, v. r.
predsedníčka komisie


Ing. Pavel Slaninka, v. r.
sekretár komisie

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

TASR TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 04.03.2021 / Aktualizované: 08.03.2021 HoreTlačiť