Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

22. zasadnutie Komisie sociálnych vecí a rodiny pri Z PSK (22.01.2021)

Pozvánka

V zmysle § 20 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov zvolávam

 

22. rokovanie  komisie sociálnych vecí a rodiny  pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční

Termín zasadnutia:

22. január 2021 do 15:00 hod.

Miesto konania:

Online spôsobom hlasovania PER ROLLAM

 

Program

 1. Schválenie programu
 2. Návrh na rozdelenie finančného príspevku na rok 2021 pre subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle VZN PSK č.20/2010 v platnom znení.
 3. Plán termínov zasadnutí Komisie sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK na rok 2021
 4. Rôzne
 5. Návrh na uznesenie

 

Anna Schlosserová, v. r.
predsedníčka komisie


Ing. Pavel Slaninka, v. r.
sekretár komisie

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

TASR TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 24.4.2018 / Aktualizované: 15.01.2021 HoreTlačiť