Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

15. zasadnutie Komisie sociálnych vecí a rodiny pri Z PSK (21.01.2020)

Pozvánka

Termín zasadnutia:

21. január 2020 o 13:00 hod.

Miesto konania:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, Prešov, školiaca miestnosť IPC (I. podlažie vľavo)

Program

 1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu
 2. Návrh na rozdelenie finančného príspevku na rok 2020 pre subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle VZN PSK č.20/2010 v platnom znení
 3. Návrh na rozdelenie kapitálových výdavkov na rok 2020 pre zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK
 4. Analýza žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby za rok 2019
 5. Návrh termínov zasadnutí Komisie sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK
 6. Rôzne
 7. Návrh na uznesenie
 8. Záver

 

Anna Schlosserová, v. r.
predsedníčka komisie


Ing. Pavel Slaninka, v. r.
sekretár komisie

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

TASR TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 24.4.2018 / Aktualizované: 14.01.2020 HoreTlačiť