Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

12. zasadnutie Komisie sociálnych vecí a rodiny pri Z PSK (06.08.2019)

Pozvánka

Termín zasadnutia:

06. august 2019 o 13:00 hod.

Miesto konania:

Lipový dom v Kružlove, Kružlov 1 (okres Bardejov)

Program

 1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu
 2. Analýza žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby za 1. polrok 2019
 3. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti – pozemku, vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja a v správe zariadenia sociálnych služieb Domov pre seniorov, Stará Ľubovňa
 4. Návrh na odkúpenie nehnuteľností – pozemkov, vo vlastníctve Mesta Stará Ľubovňa do vlastníctva Prešovského samosprávneho kraja a do správy zariadenia sociálnych služieb Domov pre seniorov, Stará Ľubovňa
 5. Návrh na odkúpenie nehnuteľností – stavba a pozemky, vo vlastníctve spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s. do vlastníctva Prešovského samosprávneho kraja
 6. Návrh na rozdelenie kapitálových výdavkov pre zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK na rok 2019
 7. Informácia o schválených žiadostiach o dotáciu v pôsobnosti MPSVR SR pre zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK
 8. Informácia  o návrhu na vymenovanie riaditeľky  Centra sociálnych služieb Domov pod Tatrami, Družstevná 25/3, Batizovce
 9. Rôzne
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

 

Anna Schlosserová, v. r.
predsedníčka komisie


Ing. Pavel Slaninka, v. r.
sekretár komisie

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

TASR TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 24.4.2018 / Aktualizované: 31.07.2019 HoreTlačiť