Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

1. zasadnutie Komisie sociálnych vecí a rodiny pri Z PSK (25.01.2023)

Pozvánka

V zmysle § 20 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov zvolávam


 1. rokovanie Komisie sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční

Termín zasadnutia:

25.01.2023 o 13:00 hod.

Miesto konania:

na Úrade Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, v malej zasadačke (II. podlažie, č.d. 127)

Program

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Schválenie overovateľov zápisnice a uznesenia z Komisie sociálnych vecí a rodiny pri Z PSK
 3. Plán termínov zasadnutí Komisie sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK na rok 2023
 4. Analýza žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby za rok 2022
 5. Návrh na rozdelenie finančného príspevku na rok 2023 pre subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle VZN PSK č. 20/2010 v platnom znení
 6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. xx/2023 o určení sumy úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK
 7. Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti do vlastníctva Prešovského samosprávneho kraja a do správy Domova sociálnych služieb v Stropkove
 8. Informácia o kompetenciách a agende OSVaR úradu PSK
 9. Rôzne
 10. Návrh na uznesenie

***

PhDr. Jozef Baran, v. r.
predseda komisie


Ing. Pavel Slaninka, v. r.
sekretár komisie

Publikované: 23.01.2023 / Aktualizované: 26.01.2023 HoreTlačiť