Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Pozvánky

1. zasadnutie Komisie RR a CR (27.03.2018)

Pozvánka na zasadnutie 

Termín zasadnutia: 27. 03. 2018 o 13:00 hod. 

Miesto konania: Úrad PSK, Nám. mieru 2, malá zasadacia miestnosť na 2. podlaží

Program

 1. Otvorenie.
 2. Voľba overovateľa uznesení a zápisnice.
 3. Pohľad obcí a ZMOS na zabezpečenie úloh v oblasti podpory regionálneho rozvoja.
 4. Informatívna správa o priebežnej realizácii PHSR PSK 2014-2020.
 5. Aktualizácia PHSR PSK 2014-2020.
 6. Výročná správa o činnosti KOCR Severovýchod Slovenska za rok 2017. 
 7. Informácia o Iniciatíve Catching up Regions v Prešovskom samosprávnom kraji.
 8. Rôzne.
 9. Záver.

 

 

 

 

Ing. Andrea Turčanová, v.r.
Predseda komisie

Ing. František Barnáš, v. r.
sekretár komisie

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

TASR TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 08.02.2018 / Aktualizované: 25.04.2019 HoreTlačiť