Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

9. zasadnutie Komisie RR a CR (28.05.2019)

Pozvánka na zasadnutie

Termín zasadnutia:

28. máj 2019 o 13:30 hod.

Miesto konania:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, Prešov, malá zasadacia miestnosť na 4. podlaží

Program

 1. Otvorenie
 2. Voľba overovateľa uznesení a zápisnice.
 3. Informatívna správa o činnosti „Centra rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier“ za rok 2018.
 4. Výročná správa o činnosti KOCR Severovýchod Slovenska za rok 2018.
 5. Informatívna správa o činnosti Inovačného partnerského centra za rok 2018.
 6. Návrh Akčného plánu pre rast a zamestnanosť PSK v rámci II. etapy Iniciatívy „Catching-up Regions“.
 7. Návrh rozdelenia dotácií podľa VZN PSK č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení - Výzva pre región pre rok 2019.
 8. Návrh na zrušenie uznesení Zastupiteľstva PSK č. 603/2017 a č. 29/2018 - ,,Prešovská kreatívna fabrika“.
 9. Rôzne.
 10. Záver

 

Ing. Andrea Turčanová, v. r.
predsedníčka komisie

 

RNDr. Rudolf Bauer, PhD., v. r.
sekretár komisie

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

TASR TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 24.4.2019 / Aktualizované: 22.05.2019 HoreTlačiť