Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

19. zasadnutie Komisie RR a CR (04.08.2020)

Pozvánka

Termín zasadnutia:

04. august 2020 o 13:00 hod.

Miesto konania: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, Prešov, malá zasadacia miestnosť, 2 podlažie

Program

 1. Otvorenie.
 2. Voľba overovateľa  uznesení a zápisnice.
 3. Návrh rozdelenia dotácií podľa VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení - Výzva pre región pre rok 2020.
 4. Zmena Výzvy pre región 2020.
 5. Návrh na zmenu uznesenia  19. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja  č. 440/2020 zo dňa 27. 04. 2020. K návrhu na schválenie financovania technickej štúdie vrátane projektovej dokumentácie potrebnej pre vstup do projektu:  „Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail“.
 6. Predĺženie platnosti aktuálneho Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja za obdobie 2014-2020.
 7. Schválenie predloženia Žiadostí o NFP a spolufinancovania pre dopytovo-orientované projekty v rámci výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57
 8. Rokovací poriadok  Komisií pri  Z PSK.
 9. Rôzne.
 10. Záver.    

 

Ing. Andrea Turčanová, v. r.
predseda komisie

 

PaedDr. Martina Slivková, PhD., v. r.
sekretár komisie

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

TASR TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 24.4.2019 / Aktualizované: 07.09.2020 HoreTlačiť