Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

17. zasadnutie Komisie RR a CR (02.06.2020)

Pozvánka

Termín zasadnutia:

02. jún 2020 

Miesto konania: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, Prešov, malá zasadacia miestnosť, 2 podlažie

Program

 1. Otvorenie.
 2. Voľba overovateľa  uznesení a zápisnice.
 3. Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia Komisie RR a CR pri Zastupiteľstve PSK.
 4. Návrh rokovacieho poriadku komisií Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (na pripomienkovanie).
 5. Dodatočné finančné prostriedky pre Strešné projekty Prešovského samosprávneho kraja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A PL-SR 2014 – 2020.
 6. Informatívna správa o príprave Kohéznej politiky v programovom období 2021-2027.
 7. Schválenie predloženia Žiadostí o NFP a spolufinancovania pre dopytovo-orientované projekty v rámci výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57.
 8. Účasť Prešovského samosprávneho kraja v projekte: „Touristic Vysegrad Without Bordes“, pripravovaného v rámci aktuálnej výzvy Vyšehradského fondu.
 9. Úprava spolufinancovania projektu „Recapture the Fortress Cities“ (Obnova opevnených miest).
 10. Pilotná schéma: Budovanie kapacít pre oblasť participatívnej tvorby verejných politík      v prostredí VÚC/ regionálnej územnej samosprávy.
 11. Výročná správa KOCR Severovýchod Slovenska za rok 2019.
 12. Výročná správa Agentúry regionálneho rozvoja  Prešovského samosprávneho kraja za rok 2019.
 13. Informatívna správa o iniciatíve Catching-up Regions v PSK.
 14.  Informatívna správa o nástroji na prácu s informáciami - Geoportál Prešovského kraja (geopresovregion.sk).
 15.  Rôzne.
 16. Záver.    

 

Ing. Andrea Turčanová, v. r.
predseda komisie

 

PaedDr. Martina Slivková, PhD., v. r.
sekretár komisie

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

TASR TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 24.4.2019 / Aktualizované: 17.07.2020 HoreTlačiť