Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

13. zasadnutie Komisie RR a CR (21.01.2020)

Pozvánka

Termín zasadnutia:

21. január 2020 o 13:00 hod.

Miesto konania:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, Prešov, malá zasadacia miestnosť, 2 podlažie

Program

 1. Otvorenie.
 2. Voľba overovateľa, uznesení a zápisnice.
 3. Výzva Predsedu PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2020 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja.
 4. Výzva Mikroprogram PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2020 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja.
 5. Výzva pre región na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2020 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja.
 6. Návrh na schválenie účasti PSK v pripravovanom projekte „Zlepšenie dostupnosti a mobility v rámci SK-UA cezhraničného regiónu“, v rámci 3. výzvy Maďarsko-Slovensko-Ukrajinsko-Rumunského cezhraničného programu ENI 2014-2020.
 7. Návrh na schválenie prípravy projektovej dokumentácie na vybrané úseky „Poloniny Trail“ v rámci očakávaných výstupov iniciatívy Catching-up Regions II.
 8. Návrh na zmenu uznesenia Z PSK č. 273/2019 z 15. zasadnutia Z PSK zo dňa 26. augusta 2019.
 9. Informatívna správa o iniciatíve Catching-up Regions v PSK.
 10. Schválenie predloženia ŽoNFP a spolufinancovania pre národný projekt „Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji.“
 11. Informatívna správa o príprave Kohéznej  politiky po roku 2020.
 12. Rôzne
 13. Záver

 

Ing. Andrea Turčanová, v. r.
predseda komisie

 

PaedDr. Martina Slivková, PhD., v. r.
sekretár komisie

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

TASR TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 24.4.2019 / Aktualizované: 17.07.2020 HoreTlačiť