Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

11.zasadnutie Komisie RR a CR (07.10.2019)

Pozvánka

Termín zasadnutia:

7. október 2019 o 13:00 hod.

Miesto konania:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, Prešov, malá zasadacia miestnosť na 2 podlaží

Program

 1. Otvorenie
 2. Voľba overovateľa uznesení a zápisnice.
 3. Návrh rozdelenia dotácií podľa VZN PSK č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení – Výzva pre región pre rok 2019 II. kolo.
 4. Informácia o začatí procesu prípravy Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávnehokraja 2021+ (PHSR PSK 2021+).
 5. Návrh na schválenie finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív na projektovú dokumentáciu pre vybudovanie environmentálnej infraštruktúry v okrese Snina.
 6. Informácia o schválenom Akčnom pláne pre podporu hospodárskeho rastu PSK v rámci Iniciatívy Catching-up Regions – II. etapa.
 7. Zmeny v orgánoch Centra rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier.
 8. Program cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A PL-SR 2014-2020 – systém riadenia a financovania strešných projektov v zmysle kompetencií PSK.
 9. Správa o činnosti ARR PSK za rok 2018.
 10. Rôzne
 11. Záver

 

Ing. Andrea Turčanová, v. r.
predsedníčka komisie

 

RNDr. Rudolf Bauer, PhD., v. r.
sekretár komisie

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

TASR TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 24.4.2019 / Aktualizované: 18.11.2019 HoreTlačiť