Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

10. zasadnutie Komisie RR a CR (06.08.2019)

Pozvánka na zasadnutie

Termín zasadnutia:

6. august 2019 o 13:30 hod.

Miesto konania:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, Prešov, malá zasadacia miestnosť na 2. podlaží

Program

 1. Otvorenie.
 2. Voľba overovateľa, uznesení a zápisnice.
 3. Vyhodnotenie Akčného plánu pre rast a zamestnanosť PSK v rámci I. etapy Iniciatívy „Catching-up Regions“.
 4. Návrh vstupu PSK do záujmového združenia právnických osôb Košice IT Valley.
 5. Návrh na ukončenie členstva PSK v o.z. VIA Košice.
 6. Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt „SMART PSK“ v rámci výzvy vyhlásenej Riadiacim orgánom pre OP Efektívna verejná správa – kód výzvy OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2019-1 „Inteligentný a lepší samosprávny kraj“.
 7. Návrh Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja.
 8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského kraja č..../2019, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja.
 9. Rôzne.
 10. Záver.   

 

Ing. Andrea Turčanová, v. r.
predsedníčka komisie

 

RNDr. Rudolf Bauer, PhD., v. r.
sekretár komisie

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

TASR TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 24.4.2019 / Aktualizované: 31.07.2019 HoreTlačiť