Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

27. zasadnutie Komisie kultúry a národnostných menšín pri ZPSK (3.6.2021)

Pozvánka

V zmysle § 20 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov zvolávam

 27. rokovanie  komisie kultúry a národnostných menšín  pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční

Termín zasadnutia:

 3.6.2021 - 7.6.2021, do 15:00 hod.

Miesto konania:

 PER ROLLAM

Program

 1. Zmena Výzvy pre región pre rok 2021
 2. Návrh rozdelenia dotácií podľa VZN  PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení - Výzva pre región, Program 1: Podpora cyklodopravy, infraštruktúry   cestovného   ruchu   a pútnického turizmu, Program 2: Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok, Program 3: Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK, Program  4:  Podpora  zvýšenia  kvality  v sociálnych  službách  a paliatívnej  zdravotnej starostlivosti
 3. Quo vadis Romale? Rómske komunity na území Prešovského samosprávneho kraja

 

 

 

Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. v. r.
predseda komisie

Mgr. Emília Antolíková, v. r.
sekretár komisie

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

TASR TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 03.06.2021 / Aktualizované: 05.08.2021 HoreTlačiť