Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

5. zasadnutie Komisie finančnej pri ZPSK (9.8.2018)

Pozvánka

Termín zasadnutia:

9. augusta 2018 o 10:00 hod.

Miesto konania:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, Prešov (zasadačka predsedu PSK na 1. poschodí)

Program

 1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu, určenie overovateľa zápisnice.
 2. Návrh na schválenie investičného zámeru „Štadión – Futbal Tatran Aréna“ (Ing. Macko)
 3. Návrh na fyzickú likvidáciu neupotrebiteľného majetku (Ing. Juraško)
 4. Návrh na spolufinancovanie projektu „Nízkouhlíková stratégia Prešovského samosprávneho kraja“ v rámci OP KŽP, kód výzvy OPKZP-PO4-SC441_2018-39 (Ing. Pojezdala)
 5. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektuMedzilaborce – Areál SÚC PSK, Ševčenkova 939/16 – zníženie energetickej náročnosti“ (Ing. Pojezdala)
 6. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK (Ing. Olekšáková)
 7. Výzva č. 2 na prekladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2018 – Program 2 „Kultúra“ – Podpora pútnických miest v PSK (Mgr. Emília Antolíková)
 8. Výzva č. 2 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2018 – Program 3 „Sociálna oblasť“ (Ing. Pavel Slaninka)
 9. Správa o plnení rozpočtu PSK k 30. 6. 2018 (Ing. Olekšáková)
 10. Zmena rozpočtu PSK (Ing. Olekšáková)
 11. Rôzne
 12. Záver

 

 

 

RNDr. Zuzana Bednárová, PhD. v. r.
predsedníčka komisie

Ing. Dagmar Olekšáková, v. r.
sekretár komisie

Publikované: 28.12.2017 / Aktualizované: 25.04.2019 HoreTlačiť