Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

25. zasadnutie Komisie finančnej pri Z PSK

Pozvánka

Termín zasadnutia:

8. jún 2020 o 10:00 hod.

Miesto konania:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, Prešov

Program

 1. Otvorenie
 2. Prevod nehnuteľného majetku – pozemku v k. ú. Krušinec z podielového vlastníctva predávajúcich –  Drotár Jozef, Zolotárová Helena, Zajaroš Michal, do výlučného vlastníctva kupujúceho -  Prešovský samosprávny kraj.
 3. Prevod nehnuteľného majetku – pozemku v k. ú. Krušinec  z podielového vlastníctva predávajúcich –  Rojková Helena, Surgent Ján, do výlučného vlastníctva kupujúceho -  Prešovský samosprávny kraj.
 4. Prevod nehnuteľného majetku – pozemkov v k. ú. Krušinec z vlastníctva predávajúcich uvedených na LV 276 vo výške prislúchajúcej ich spoluvlastníckemu podielu do vlastníctva kupujúceho -  Prešovský samosprávny kraj
 5. Prevod nehnuteľného majetku–pozemku v k. ú. Prešov z vlastníctva predávajúceho – RoTTeL Energy, s.r.o., Prešov do vlastníctva kupujúceho - Prešovský samosprávny kraj.
 6. Nájomná zmluva s Evanjelickou cirkvou augsburského vyznania na Slovensku, Kežmarok – Budova Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
 7. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Zvýšenie počtu žiakov Spojenej školy, Kollárova 10 na praktickom vyučovaní“
 8. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Zvýšenie počtu žiakov SOŠ technickej v Prešove na praktickom vyučovaní“.
 9. Návrh  na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Zvýšenie počtu žiakov Obchodnej akadémie v Humennom na praktickom vyučovaní“.
 10. Návrh na zmenu Uznesenia č. 3/2018 z 2. zasadnutia Zastupiteľstva PSK zo dňa 29. januára 2018.
 11. Správa o vyúčtovaní zálohového príspevku za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2019.
 12. Dodatočné finančné prostriedky pre Strešné projekty Prešovského samosprávneho kraja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A PL-SR 2014 – 2020
 13. Schválenie predloženia Žiadostí o NFP a spolufinancovania pre dopytovo - orientované projekty v rámci výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57.
 14. Účasť Prešovského samosprávneho kraja v projekte: „Touristic Visegrad Without Borders“, pripravovaného v rámci aktuálnej výzvy Vyšehradského fondu.
 15.  Úprava spolufinancovania projektu „Recapture the Fortress Cities“ (Obnova opevnených miest)

 16.   Pilotná schéma: Budovanie kapacít pre oblasť participatívnej tvorby verejných politík v prostredí VÚC/ regionálnej územnej samosprávy

 17.    Informatívna správa o plnení rozpočtu PSK  k 31.3.2020./sk/samosprava/zastupitelstvo-psk/komisie/kf-zpsk/pozvanky/25-zasadnutie-komisie-financnej-pri-z-psk.html

 18.    Úprava rozpočtu č.3/2020/PSK.

 19.     Rôzne

 20. Záver

 

 

 

RNDr. Zuzana Bednárová, PhD. v. r.
predsedníčka komisie

Ing. Dagmar Olekšáková, v. r.
sekretár komisie

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

Tasr - Tablet TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 28.12.2017 / Aktualizované: 12.06.2020 HoreTlačiť