Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

23. zasadnutie Komisie finančnej pri Z PSK

Pozvánka

Termín zasadnutia:

11. máj 2020 

Miesto konania:

per rollam

Program

 1. Prevod nehnuteľného majetku – v k.ú. Prešov z vlastníctva predávajúceho – Mesto Prešov do vlastníctvakupujúceho -  Prešovský samosprávny kraj
 2. Návrh na schválenie navýšenia rozpočtu PSK na rok 2020 o finančné prostriedky v odhadovanej výške 300 000,- eur, pre financovanie technickej štúdie vrátane projektovej dokumentácie pre zvyšné úseky Poloniny trail.
 3. Udelenie súhlasu k investičným akciám pre účely spustenia procesu verejného obstarávania pred vydaním rozpočtového opatrenia.
 4. Záverečný účet PSK za rok 2019
 5. Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k Záverečnému účtu PSK za rok 2019
 6. Správa Výboru pre audit PSK za rok 2019
 7. Úprava rozpočtu č. 2/PSK/2020 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2020
 8. Prijatie úveru na predfinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov Európskej únie
 9. Správa hlavného kontrolóra o dodržaní podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania
 10. Rôzne
 11. Záver

RNDr. Zuzana Bednárová, PhD. v. r.
predsedníčka komisie

Ing. Dagmar Olekšáková, v. r.
sekretár komisie

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

Tasr - Tablet TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 28.12.2017 / Aktualizované: 12.06.2020 HoreTlačiť