Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

22. zasadnutie Komisie finančnej pri Z PSK

Pozvánka

Termín zasadnutia:

16. apríla 2020 

Miesto konania:

Spôsob hlasovania: per rollam

Program

 1. Projekty spolufinancované zo zdrojov EÚ v rámci programov Integrovaný regionálny operačný program, Interreg V-A a ENI (SÚC PSK)

- A1 „Modernizácia cesty III/3635 Malá Domaša - Detrík“

- A2 „Rekonštrukcia mostného objektu na ceste III/3440 Solivarská ulica“

- A3 „Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537“

 

 1. Návrh na návratnú finančnú výpomoc pre KOCR
 2. Zrušenie výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2020 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja
 3. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Zvýšenie počtu žiakov SOŠ, Jarmočná 108 v Starej Ľubovni na praktickom vyučovaní“
 4. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Zvýšenie počtu žiakov Strednej odbornej školy Majstra Pavla v Levoči na praktickom vyučovaní“

Z dôvodu mimoriadnej situácie sa hlasovanie uskutoční spôsobom per rollam. Člen komisie vyjadrí svoje stanovisko:

 

„som za“     „zdržal som sa“     „som proti“

 

za text každého jednotlivého uznesenia. Hlasy členov komisie za uznesením sa sčítajú a vyhodnotia. Vaše stanovisko doručte mailom do 17.04.2020 do 10.00 hodiny na mailovú adresu: dagmar.oleksakova@vucpo.sk.

 

V Prešove, dňa 15.04.2020

 

RNDr. Zuzana Bednárová, PhD. v. r.
predsedníčka komisie

Ing. Dagmar Olekšáková, v. r.
sekretár komisie

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

Tasr - Tablet TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 28.12.2017 / Aktualizované: 17.04.2020 HoreTlačiť