Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

21. zasadnutie Komisie finančnej pri Z PSK

Pozvánka

Termín zasadnutia:

23. marca 2020 

Miesto konania:

Spôsob hlasovania: per rollam

Program

 1. Návrh na zmeny v sieti škôl a školských zariadení SR 

- 1a) MAGISTER – Prešov, spol. s r. o., Prešov - súhlas samosprávneho kraja – zaradenie súkromnej školskej jedálne do siete škôl a školských zariadení SR

- 1b) Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia, Miletičova 7, Bratislava - súhlas samosprávneho kraja – zaradenie Centra voľného času pri Základnej škole s materskou školou bl. Zeferína, Bardejov do siete škôl a školských zariadení SR

 

 1. Návrh na schválenie financovania technickej štúdie vrátane projektovej dokumentácie potrebnej pre vstup do projektu: „Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail“
 2. Prevod nehnuteľného majetku - pozemkov v k. ú. Podolínec z vlastníctva predávajúceho - Mesto Podolínec do vlastníctva kupujúceho - Prešovský samosprávny kraj
 3. Prevod nehnuteľného majetku - pozemku v k.ú. Solivar z vlastníctva predávajúcich - Jozef Bernát a Daniela Bernátová, Prešov do vlastníctva kupujúceho - Prešovský samosprávny kraj
 4. Prevod nehnuteľného majetku-pozemku v k. ú. Solivar z vlastníctva predávajúceho - Weldex, s.r.o., Prešov do vlastníctva kupujúceho - Prešovský samosprávny kraj 
 5. Dodatok č. 1 k Zmluve o užívaní spoločnej nehnuteľnosti PSK ARÉNA zo dňa 03.03.2017
 6. Zmeny v usporiadaní cestnej siete v rámci Prešovského samosprávneho kraja – zaradenie významných účelových komunikácií do vlastníctva Prešovského samosprávneho kraja
 7. Zmeny v usporiadaní cestnej siete v rámci Prešovského samosprávneho kraja - Zaradenie MK do siete ciest III. triedy na území PSK - Prevod majetku z vlastníctva obce Poloma do vlastníctva PSK - časť miestnej komunikácie nachádzajúcej sa v k. ú. Poloma ako predĺženie cesty III/3172 - prípad hodný osobitného zreteľa
 8. Presuny uvoľnených finančných prostriedkov po ukončení procesu verejného obstarávania z projektov spolufinancovaných z EÚ zdrojov a z kapitálových zdrojov Prešovského samosprávneho kraja
 9. Projekty spolufinancované zo zdrojov EÚ v rámci programov Integrovaný regionálny operačný program, Interreg V-A a E

Z dôvodu mimoriadnej situácie sa hlasovanie uskutoční spôsobom per rollam. Člen komisie vyjadrí svoje stanovisko:

 

„som za“     „zdržal som sa“     „som proti“

 

za text každého jednotlivého uznesenia. Hlasy členov komisie za uznesením sa sčítajú a vyhodnotia. Vaše stanovisko doručte mailom do 24.3.2020 do 14.00 hodiny na mailovú adresu: dagmar.oleksakova@vucpo.sk.

 

V Prešove, dňa 20.03.2020

 

RNDr. Zuzana Bednárová, PhD. v. r.
predsedníčka komisie

Ing. Dagmar Olekšáková, v. r.
sekretár komisie

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

Tasr - Tablet TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 28.12.2017 / Aktualizované: 26.03.2020 HoreTlačiť