Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

2. zasadnutie Komisie finančnej pri ZPSK (9.4.2018)

Pozvánka

Termín zasadnutia:

9. apríl 2018 o 10:00 hod.

Miesto konania:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, Prešov (kontrolná miestnosť odboru financií - 3. poschodie)

Program

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu, určenie overovateľa zápisnice.

2. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa(A, B, C, D E) (Ing. Vaľa)

3. Nájom nehnuteľného majetku PSK - prípady hodné osobitného zreteľa(A, B) (Ing. Vaľa )

4. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 568/2017 zo dňa 22.8.2017 - prípad hodný osobitného zreteľa. (Ing. Vaľa)

5. Rôzne.

6. Záver.

 

RNDr. Zuzana Bednárová, PhD. v. r.
sekretár komisie

Ing. Dagmar Olekšáková, v. r.
predsedníčka komisie

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor financií
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát: 051 / 70 81 202

E-mail: financie@vucpo.sk

    

Pokyny a materiály pre OvZP

Publikované: 28.12.2017 / Aktualizované: 25.04.2019 HoreTlačiť