Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

2. zasadnutie Komisie finančnej pri ZPSK (9.4.2018)

Pozvánka

Termín zasadnutia:

9. apríl 2018 o 10:00 hod.

Miesto konania:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, Prešov (kontrolná miestnosť odboru financií - 3. poschodie)

Program

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu, určenie overovateľa zápisnice.

2. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa(A, B, C, D E) (Ing. Vaľa)

3. Nájom nehnuteľného majetku PSK - prípady hodné osobitného zreteľa(A, B) (Ing. Vaľa )

4. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 568/2017 zo dňa 22.8.2017 - prípad hodný osobitného zreteľa. (Ing. Vaľa)

5. Rôzne.

6. Záver.

 

RNDr. Zuzana Bednárová, PhD. v. r.
sekretár komisie

Ing. Dagmar Olekšáková, v. r.
predsedníčka komisie

Publikované: 28.12.2017 / Aktualizované: 25.04.2019 HoreTlačiť