Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

19. zasadnutie Komisie finančnej pri Z PSK

Pozvánka

Termín zasadnutia:

27. január 2020 o 10:00 hod.

Miesto konania:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, Prešov v  zasadačke Informačno-poradenského centra pre EŠIF na 1. podlaží Úradu PSK

Program

 1. Otvorenie

 2. Prevod nehnuteľného majetku – pozemkov  v k.ú Hertník z vlastníctva predávajúceho – Eva Dolhá, Hertník  do vlastníctva kupujúceho -  Prešovský samosprávny kraj.

 3. Prevod nehnuteľného majetku – pozemkov v k. ú. Hertník  z vlastníctva predávajúcich –  Ján Stach, Hertník, výška spoluvlastníckeho podielu 5/36, Jozef Stach, zastúpený správcom Slovenský pozemkový fond Bratislava, výška spoluvlastníckeho podielu 1/6, František Konečný, Bardejov, výška spoluvlastníckeho podielu 5/36, Anna Kutná, Hertník, výška spoluvlastníckeho podielu 5/36, Marta Kunecová, Hertník, výška spoluvlastníckeho podielu 5/36, Ľubica Kapecová, Hertník, výška spoluvlastníckeho podielu 5/36, Alžbeta Stachová, Marhaň, výška spoluvlastníckeho podielu 5/36 do vlastníctva kupujúceho -  Prešovský samosprávny kraj.

 4. Prevod nehnuteľného majetku – pozemkov  v k.ú Kolonica  z vlastníctva predávajúcich – MUDr. Ľuboš Hriň, Bratislava, spoluvlastnícky podiel: 1/3, Ing.Ivan Roháč, Košice, spoluvlastnícky podiel: 1/3, RNDr Igor Kudzej, CSc.,Humenné, spoluvlastnícky podiel: 1/3 do vlastníctva kupujúceho -  Prešovský samosprávny kraj.

 5. Prevod nehnuteľného majetku – pozemkov  v k.ú Hertník z vlastníctva predávajúceho – Rudolf Kapec, Hertník  do vlastníctva kupujúceho -  Prešovský samosprávny kraj.

 6. Plán kapitálových výdavkov Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja na rok 2020.

 7. Dofinancovanie projektu z rozpočtu PSK na pokrytie nadlimitných výdavkov  vyplývajúcich z výsledkov  VO.

 8. Návrh na schválenie prípravy projektovej dokumentácie k vybraným úsekom „Poloniny trail“.

 9. Schválenie predloženia ŽoNFP a spolufinancovanie pre národný projekt „Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji“.

 10. Návrh na schválenie účasti PSK v pripravovanom projekte „Zlepšenie dostupnosti a mobility v rámci SK – UA cezhraničného regiónu.

 11. Výzva Predsedu PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2020 v zmysle VZN PSK č.78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov.

 12. Výzva Mikroprogram PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2020 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov.

 13. Výzva pre región na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2020 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov.

 14. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci projektu „Zvýšenie počtu žiakov Strednej zdravotníckej školy v Humennom na praktickom vyučovaní“.

 15. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Zvýšenie počtu žiakov Obchodnej akadémie v Humennom na praktickom vyučovaní“.

 16. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Zvýšenie počtu žiakov spojenej školy J.Henichsa v Bardejove na praktickom vyučovaní“.

 17. Predfinancovanie a spolufinancovanie mikroprojektov kultúrnej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK – Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.

 18. Predfinancovanie a spolufinancovanie mikroprojektov kultúrnej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK – Múzea v Kežmarku z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.

 19. Predfinancovanie a spolufinancovanie mikroprojektov kultúrnej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK – Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.

 20. Schválenie finančných prostriedkov v rámci výzvy CLT01 z programu „Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“ vyhlásenej Úradom vlády SR (nórske fondy) pre projekt „Obnova hradu Ľubovňa (NKP 975 Vs) – rekonštrukcia severovýchodnej hradby a 3. nádvoria.“

 21. Schválenie finančných prostriedkov v rámci výzvy z programu ENI Cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko – Rumunsko - Ukrajina 2014 – 2020 pre projekt  „Karpatská  hviezdna  dráha.“

 22. Schválenie finančných prostriedkov v rámci výzvy z programu ENI Cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko – Rumunsko - Ukrajina 2014 – 2020 pre žiadateľa Podduklianske osvetové stredisko.

 23. Úprava rozpočtu č. 1/PSK/2020.

 24. Informatívna správa o rozpise rozpočtu pre financovanie organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.

 25. Rôzne

 26. Záver

 

 

RNDr. Zuzana Bednárová, PhD. v. r.
predsedníčka komisie

Ing. Dagmar Olekšáková, v. r.
sekretár komisie

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

Tasr - Tablet TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 28.12.2017 / Aktualizované: 31.01.2020 HoreTlačiť