Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

17. zasadnutie Komisie finančnej pri Z PSK

Pozvánka

Termín zasadnutia:

25. november 2019 o 10:00 hod.

Miesto konania:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, Prešov

Program

 1. Otvorenie
 2. Prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva predávajúceho - Obec Veľopolie do výlučného vlastníctva kupujúceho - PSK za celkovú kúpnu cenu 2,00 EUR.
 3. Prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva predávajúceho - Mesto Veľký Šariš do výlučného vlastníctva kupujúceho - Prešovský samosprávny kraj za cekovú kúpnu cenu 1,00 EUR.
 4. Účasť PSK ako partnera v rozšírení projektu v rámci vyzvania "Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier 1".
 5. Informácie o stave projektov spolufinancovaných z eurofondov, realizácia projektov, podané žiadosti o nenávraný finančný príspevo a príprava nových projektov.
 6. Informatívna správa o príprave zámeru pre národný projekt "Zlepšenie stredného odborného školsva v Prešovskom samosprávnom kraji".
 7. Informatívna správa o príprave dopytovo-orientovaných projektov pre 5 vybraných SOŠ v rámci iniciatívy Slovensá republika: Catching- up Regions Initiative(CuRI).
 8. Výzva MŠVVaŠ SR na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou, kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01 - 2. kolo.
 9. Návrh rozpočtu PSK na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 - 2022.
 10. Úprava rozpočtu PSK.
 11. Správa o plnení rozpočtu PSK k 30.9.2019
 12. Návrh na zmenu právnej formy hospodárenia Školy v prírode Detský raj Tatranská Lesná.
 13. Návrh Všeobecného záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. .../2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 18/2010 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK jazykovým školám, školským zariadeniam a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom súkromných/cirkevných základných umeleckých škôl, súkromných/cirkevných jazykových škôl a súkromných/cirkevných školských zariadení v znení VZN PSK č. 22/2011, VZN PSK č. 26/2011, VZN PSK č. 29/2012, VZN PSK č. 36/2013, VZN PK č. 52/2015 a VZN PSK č. 56/2016.
 14. Dodatok č. 3 k Zásadám rozpočtového procesu PSK.
 15. Návrh na odsúhlasenie dotácie pre FUTBAL ATRAN ARÉNU, s.r.o. na krytie bežných výdavkov v roku 2020.
 16. Návrh Všeobecného záväzného nariadeni PSK č. xx/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK.Rôzne
 17. Rôzne
 18. Záver

 

 

 

RNDr. Zuzana Bednárová, PhD. v. r.
predsedníčka komisie

Ing. Dagmar Olekšáková, v. r.
sekretár komisie

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

Tasr - Tablet TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 28.12.2017 / Aktualizované: 10.12.2019 HoreTlačiť