Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

16. zasadnutie komisie finančnej pri Z PSK

Pozvánka

Termín zasadnutia:

7. október 2019 o 10:00 hod.

Miesto konania:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, Prešov (kontrolná miestnosť odboru financií - 3. poschodie, číslo dverí 303)

Program

 1. Otvorenie
 2. Program cezhraničnej spolupráce  INTERREG V-A PL- SR 2014 - 2020 - systém riadenia a financovania strešných projektov v zmysle kompetencií PSK.
 3. Výzva MŠVVaŠ SR na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou, kód výzvy: OPLZ - PO1/2019/DOP/1.2.1-01
 4. Využitie budovy bývalého LDCH vo Vranove nad Topľou na účely poskytovania sociálnych služieb.
 5. Výzva pre región.
 6. Návrh na zmenu uznesenia Z PSK č. 99/2018 zo dňa 27.8.2018.
 7. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci projektu "Zvýšenie počtu žiakov Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove na praktickom vyučovaní".
 8. Návrh na schválenie návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív na projektovú dokumentáciu pre vybudovanie enviromentálnej infraštruktúry v okrese Snina.
 9. Informácia o prevode vlastníctva 100% obchodného podielu spoločnosti Prešovské zdravotníctvo a.s., v spoločnosti 1. SVIDNÍCKA a 2. SVIDNÍCKA MEDICÍNSKA, pre spoločnosť Svet zdravia, a.s.
 10. Rôzne
 11. Záver

 

 

 

RNDr. Zuzana Bednárová, PhD. v. r.
predsedníčka komisie

Ing. Dagmar Olekšáková, v. r.
sekretár komisie

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

Tasr - Tablet TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 28.12.2017 / Aktualizované: 21.10.2019 HoreTlačiť