Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

14. zasadnutie Komisie finančnej pri Z PSK

Pozvánka

Termín zasadnutia:

12. august 2019 o 10:00 hod.

Miesto konania:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, Prešov (kontrolná miestnosť odboru financií - 3. poschodie, číslo dverí 303)

Program

 1. Otvorenie
 2. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci projektu  "Prešov - SOŠ Lesnícka zníženie energetickej náročnosti budovy".
 3. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci projektu "Zvýšenie počtu žiakov SPŠ strojníckej na praktickom vyučovaní.
 4. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci projektu "Zvýšenie počtu žiakov Strednej zdravotníckej školy v Humennom na praktickom vyučovaní".
 5. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci projektu "Zníženie energetickej náročnosti objektu SOŠ technická Humenné".
 6. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci projektu "Zníženie energetickej náročnosti objektu SOŠ Svit".
 7. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci projektu Poprad - obchodná akadémia zníženie energetickej náročnosti budovy.
 8. Návrh na neupotrebiteľnosť a fyzickú likvidáciu hnuteľného majetku PSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.
 9. Majetkové prevody nehnuteľného majetku - kúpa.
 10. Implementácia programu Interreg V - A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020 v rámci Regionálneho kontaktného bodu PSK - schválenie a financovanie technickej pomoci.
 11. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom "Smart Prešovský samosprávny kraj" na základe výzvy Inteligentný a lepší samosprávny kraj, vyhlásenej v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.
 12. Návrh na ukončenie   členstva PSK v občianskom združení VIA so sídlom v Košiciach.
 13. Návrh vstupu PSK do záujmového združenia právnických osôb Košice IT Valley z. p. o.
 14. Predfinancovanie a spolufinancovanie mikroprojektov kultúrnych organizácií v zriaď. pôsobnosti PSK z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V - A Poľsko - Slovensko 2014- 2020.
 15. Predfinancovanie a spolufinancovanie projektu SOŠ podnikania, Masarykova 24, Prešov zapojenej do Výzvy Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V - A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020
 16. Predfinancovanie a spolufinancovanie mikroprojektu Gymnázia J. Francisciho - Rimavského, Kláštorská 37, Levoča zapojená do Výzvy Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V - A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020.
 17. Návrh na založenie obchodnej spoločnosti IDS Východ, s.r.o. nezávislého organizátora integrovaného dopravného systému Košického a Prešovského kraja a majetkovú účasť Košického a Prešovského samosprávneho kraja v tejto spoločnosti.
 18. Návrh na prevod nehnuteľného majetku do vlastníctva PSK - pozemok KN E 327/1 pod cestou III/3584 od obce Krušinec za cenu 1,00 - EUR celkom.
 19. Úprava rozpočtu PSK č. 5/PSK/2019.
 20. Správa o plnení rozpočtu PSK k 30.6.2019.
 21. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadáávok a ich odpísanie z účtovnej evidencie.
 22. Schválenie vysporiadania výsledku hospodárenia spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a.s. za rok 2018
 23. Rôzne
 24. Záver

 

 

 

RNDr. Zuzana Bednárová, PhD. v. r.
predsedníčka komisie

Ing. Dagmar Olekšáková, v. r.
sekretár komisie

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

Tasr - Tablet TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 28.12.2017 / Aktualizované: 21.10.2019 HoreTlačiť