Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

1. zasadnutie Komisie finančnej pri ZPSK (19.02.2018)

Pozvánka na zasadnutie 

Termín zasadnutia: 19. 02. 2018 o 15:00 hod. 

Miesto konania: v kontrolnej miestnosti odboru financií na 3. poschodí Úradu PSK, č. dverí 303, Námestie mieru 2, Prešov

Program

 1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu, určenie overovateľa zápisnice.
 2. Návrh na zmenu uznesení Zastupiteľstva PSK č. 427/2016, 428/2016, 429/2016 zo dňa 12. 12. 2016. (Ing. Kočiško)
 3. Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 – schválenie financovania realizácie projektu. (Ing. Kočiško)
 4. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 476/2017 z 23. zasadnutia Zastupiteľstva PSK zo dňa 21. 02. 2017. (Ing. Benes)
 5. Úprava rozpočtu č. 1/PSK/2018 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2018. (Ing. Holíková, PhD.)
 6. Informatívna správa o rozpise rozpočtu pre financovanie organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. (Ing. Holíková, PhD.)
 7. Výzva PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2018 v zmysle VZN PSK č.57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v znení neskorších zmien a doplnkov. (Ing. Holíková, PhD.)
 8. Správa o vyúčtovaní služby vo verejnom záujme. (Ing. Dzurjuv)
 9. Rôzne.
 10. Záver.

 

RNDr. Zuzana Bednárová, PhD.
predseda komisie

 

Publikované: 12.02.2018 / Aktualizované: 25.04.2019 HoreTlačiť