Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

28.zasadnutie Komisie dopravy pri Z PSK (17.5.2021)

Pozvánka

V zmysle § 20 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov zvolávam

 28. rokovanie  komisie dopravy  pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční

Termín zasadnutia:

17. 05. 2021 o 13:00 hod.

Miesto konania:

na Správe a údržbe ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov

Program

 1. Otvorenie
 2. Výročná správa IDS Východ, s.r.o. za rok 2020
 3. Vyhodnotenie zimnej údržby ciest na území PSK za obdobie 2020/2021
 4. Zmeny v usporiadaní cestnej siete ciest III. triedy v meste Podolínec – zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 450/2020 zo dňa 27.4.2020
 5. Zmeny v usporiadaní cestnej siete ciest III. triedy v obci Šiba
 6. Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, ktoré súvisia s činnosťou Správy a údržby ciest PSK
  1. Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k. ú. Vranov nad Topľou – zmena uznesenia
  2. Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k. ú. Nová Lesná – zmena uznesenia - stiahnutý z programu hlasovania
  3. Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k. ú. Starý Smokovec, v súvislosti s realizáciou stavby: „VN trafostanica 400kVA a VN prípojka pre bytové domy v Tatranskej Polianke“
  4. Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k. ú. Humenné, v súvislosti s realizáciou stavby: „Lávka pre peších a cyklistov cez rieku Laborec v Humennom“
 7. Rôzne
  1. Informatívne správy o činnosti investičného úseku Správy a údržby ciest PSK
  2. Závery z kontroly NKÚ k mostným objektom v správe SÚC PSK a návrh opatrení zo strany SÚC PSK na nasledujúce obdobie
 8. Záver

 

 

Ing. arch. Zita Pleštinská, v. r.
predsedníčka komisie

 

Ing. Alexander Galajda, v. r.
sekretár komisie

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

TASR TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 10.05.2021 / Aktualizované: 17.05.2021 HoreTlačiť