Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

24. zasadnutie Komisie dopravy pri ZPSK (18.11.2020)

Pozvánka

V zmysle § 20 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov zvolávam

 24. rokovanie  komisie dopravy  pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční

Termín zasadnutia:

18. 11. 2020 o 10:00 hod.

Miesto konania:

na Správe a údržbe ciest Prešovského samosprávneho kraja oblasť Vranov nad Topľou, Čemernianska 1031, Vranov nad Topľou

Program

 1. Otvorenie
 2. Schválenie a prijatie strategického dokumentu Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja   
 3. Poskytnutie dotácie pre spoločnosť IDS Východ, s.r.o. za účelom vzniku a prevádzky špecializovaného pracoviska pre analytické činnosti a dopravné modelovanie.
 4. Informatívna správa k pripravovanému rozpočtu kapitálových a bežných výdavkov na rok 2021 pre účely schválenia na zasadnutí Zastupiteľstva PSK dňa 14.12.2020
 5. Prezentácia projektov pripravovaných pre programovacie obdobie 2021-2027 z programov IROP, INTERREG a ENI.
 6. Informatívna správa o príprave a tvorbe Mostného programu na obdobie 2020 – 2025
 7. Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, ktoré súvisia s činnosťou Správy a údržby ciest PSK
 8. Informatívna správa o aktuálnom stave majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod cestami II. a III. triedy
 9. Informatívna správa o aktuálnom stave majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov na stavebných projektoch „III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18“ a „Preložka cesty III/3832, obchvat osady Podskalka, mesto Humenné“.     
 10. Rôzne
  1. 1 Dofinancovanie nákupu posypových motorových vozidiel
 11. Záver

 

 

Ing. arch. Zita Pleštinská
predsedníčka komisie

 

Ing. Alexander Galajda
sekretár komisie

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

TASR TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 28.12.2017 / Aktualizované: 25.11.2020 HoreTlačiť