Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Výzvy o ŽoNFP - IROP-PO1-SC122-2020-59

 

Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb s kódom č. IROP-PO1-SC122-2020-59

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje VÝZVU na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.

Základné informácie o výzve

Prioritná os 1

Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

Investičná priorita

1.2 – Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkouhlíkových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility

Špecifický cieľ

1.2.2 - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

Kód výzvy

IROP-PO1-SC122-2020-59

Dĺžka trvania výzvy na predkladanie žiadosti

 • Typ výzvy: otvorená
 • Dátum vyhlásenia: 05. 08. 2020
 • Dátum uzavretia: RO pre IROP uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „výzva“) v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu podľa územnej príslušnosti alebo na základe rozhodnutia RO pre IROP. RO pre IROP zverejní Informáciu o uzavretí výzvy na webovom sídle RO pre IROP www.mpsr.sk.

Stanovené hodnotiace kolá

 • Uzavretie hodnotiaceho kola 1: 05.11.2020
 • Uzavretie hodnotiaceho kola 2: 05.02.2021
 • Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané spravidla v trojmesačnom intervale do vyčerpania alokácie

Ďalšie informácie

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

Webová stránka výzvy

Odkaz na webovú stránku výzvy 

Kontakt - SO IROP PSK

Mgr. Štefan Pavlík

Odbor SO pre IROP
Oddelenie riadenia a koordinácie

Námestie mieru 2
08001 Prešov

stefan.pavlik(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 166

miestnosť: 11 II. posch.

 

 

Publikované: 19.10.2020 / Aktualizované: 04.11.2021 HoreTlačiť