Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Výzva o ŽoNFP - IROP-PO4-SC421-2017-19

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje dňa 26.6.2017 VÝZVU na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia

Základné informácie o výzve

Prioritná os 4

Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie

Investičná priorita

4.2 – Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec týchto požiadaviek

Špecifický cieľ

4.2.1 - Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie

Kód výzvy

IROP-PO4-SC421-2017-19

Dĺžka trvania výzvy na predkladanie žiadosti

 • Typ výzvy: otvorená
 • Dátum vyhlásenia: 26. 6. 2017
 • Dátum uzavretia: RO pre IROP uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „výzva“) v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu alebo na základe rozhodnutia RO pre IROP. RO pre IROP zverejní informáciu o uzavretí výzvy na webovom sídle RO pre IROP www.mpsr.sk.

Stanovené hodnotiace kolá

 • Uzavretie hodnotiaceho kola 1: 26.09.2017
 • Uzavretie hodnotiaceho kola 2: 22.12.2017
 • Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané spravidla v trojmesačnom intervale do vyčerpania alokácie

S cieľom optimalizovať proces schvaľovania ŽoNFP si RO pre IROP vyhradzuje právo počas trvania výzvy aktualizovať konečné termíny jednotlivých hodnotiacich kôl, resp. upraviť interval konečných termínov hodnotiacich kôl. Aktualizácia termínov hodnotiacich kôl predstavuje zmenu formálnych náležitostí výzvy.

Ďalšie informácie

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

 

Záverečné správy výzvy

 

 

 

Webová stránka výzvy

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11782

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
SO pre IROP 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát:
tel.:
051 / 70 81 152, fax: 051 / 70 81 150

RIUS 

 

 

    

Strategické dokumenty

    

Rýchle odkazy

 

Logo RIUS PSK 2014 -2020 - Regionálna integrovaná úuemná samospráva Pršovského samosprávneho kraja na roky 2014 -2020  

 

Logo IROP - preklik na web ROP - odkaz sa otvorí v novom okne

 

 

Publikované: 27.06.2017 / Aktualizované: 31.07.2019 HoreTlačiť