Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Výzva o ŽoNFP - IROP-PO1-SC121-2018-32

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje dňa 19.07.2018  VÝZVU  na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) na modernizáciu vozidlového parku autobusov mestskej hromadnej dopravy a prímestskej autobusovej dopravy v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.

Základné informácie o výzve

Prioritná os 1

Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

Investičná priorita

1.2 - Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udrţateľnej regionálnej a miestnej mobility

Špecifický cieľ

1.2.1 - Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Kód výzvy

IROP-PO1-SC121-2018-32

 

Dĺžka trvania výzvy na predkladanie žiadosti

 • Typ výzvy: uzavretá
 • Dátum vyhlásenia: 19. 07. 2018
 • Dátum uzavretia: 19. 09. 2018

Oprávnení žiadatelia:

a) mesto, samosprávny kraj,

b) fyzická alebo právnická osoba (podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) poskytujúci pravidelnú verejnú osobnú dopravu (dopravca v regionálnej a mestskej doprave),

c) subjekt vo vlastníctve objednávateľa dopravy (mesta/ samosprávneho kraja) organizujúci integrovaný dopravný systém

Oprávnené aktivity:

a) nákup resp. náhrada autobusov mestskej hromadnej dopravy a/alebo prímestskej autobusovej dopravy vysokoenvironmentálnymi nízkopodlažnými autobusmi[2] spolu s budovaním zodpovedajúcej zásobovacej infraštruktúry

 

Ďalšie informácie

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

 

Záverečné správy výzvy

Webová stránka výzvy

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13154

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
SO pre IROP 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát:
tel.:
051 / 70 81 152, fax: 051 / 70 81 150

RIUS 

 

 

    

Strategické dokumenty

    

Rýchle odkazy

Logo RIUS PSK 2014 -2020 - Regionálna integrovaná úuemná samospráva Pršovského samosprávneho kraja na roky 2014 -2020

Logo IROP - preklik na web ROP - odkaz sa otvorí v novom okne

 

Publikované: 19.07.2018 / Aktualizované: 27.04.2021 HoreTlačiť