Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Výzva o ŽoNFP - IROP-PO1-SC121-2016-12

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje dňa 6.12.2016 VÝZVU na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Základné informácie o výzve

Prioritná os 1

Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

Investičná priorita

1.2 - Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udrţateľnej regionálnej a miestnej mobility

Špecifický cieľ

1.2.1 - Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Kód výzvy

IROP-PO1-SC121-2016-12

Dĺžka trvania výzvy na predkladanie žiadosti

 • Typ výzvy: otvorená
 • Dátum vyhlásenia: 6. 12. 2016
 • Dátum uzavretia: RO pre IROP uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „výzva“) v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu, alebo rozhodnutím RO pre IROP o zrušení výzvy, a to v závislosti od toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. V zmysle § 17, ods. 8) zákona o príspevku EŠIF informácia o zrušení výzvy, zdôvodnenie jej zrušenia a presný dátum zrušenia výzvy bude zverejnená na webovom sídle RO pre IROP www.mpsr.sk .

Ďalšie informácie

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

Záverečná správa k výzve

Webová stránka výzvy

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=10863

Kontakt - SO IROP PSK

Mgr. Štefan Pavlík

Odbor SO pre IROP
Oddelenie riadenia a koordinácie

Námestie mieru 2
08001 Prešov

stefan.pavlik(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 166

miestnosť: 11 II. posch.

 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
SO pre IROP 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát:
tel.:
051 / 70 81 152, fax: 051 / 70 81 150

RIUS 

 

 

    

Strategické dokumenty

    

Rýchle odkazy

Logo RIUS PSK 2014 -2020 - Regionálna integrovaná úuemná samospráva Pršovského samosprávneho kraja na roky 2014 -2020

Logo IROP - preklik na web ROP - odkaz sa otvorí v novom okne

 

Publikované: 27.12.2016 / Aktualizované: 03.01.2019 HoreTlačiť