Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Výzvy na predkladanie ŽoNFP

Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu

Výzva ŹoNFP- IROP-PO1-SC121-2019-48

22.05.2019 Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy
Kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2019-48 - vyhlásenie

Výzva o ŽoNFP - IROP-PO2-SC211-2018-34

07.11.2018 Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-34 (otvorená výzva) - Aktualizácia č.6

Výzva o ŽoNFP - IROP-PO2-SC221-2018-35

05.11.2018 Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2018-35.

Výzva o ŽoNFP - IROP-PO4-SC421-2017-19

24.07.2020 Záverečná správa ku výzve s kódom IROP-PO4-SC421-2017-19 OPRAVA (1.kolo)

Výzva o ŽoNFP - IROP-PO4-SC431-2017-16

23.07.2020 Záverečná správa výzvy s kódom IROP-PO4-SC431-2017-16 (3.kolo)

Výzva o ŽoNFP - IROP-PO2-SC211-2017-17

05.06.2020 Aktualizácia č. 12 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17.

Výzva o ŽoNFP - IROP-PO2-SC222-2016-13

29.05.2020 Aktualizácia č.7 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách (otvorená výzva)

Záverečné správy - výzvy

23.07.2020 Záverečná správa k výzve IROP-PO4-SC431-2017-16 3.kolo

IROP-PO1-SC11-2019-44

03.08.2020 Výzva na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
SO pre IROP 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát:
tel.:
051 / 70 81 152, fax: 051 / 70 81 150

RIUS 

 

 

    

Strategické dokumenty

    

Rýchle odkazy

 

Logo RIUS PSK 2014 -2020 - Regionálna integrovaná úuemná samospráva Pršovského samosprávneho kraja na roky 2014 -2020  

 

Logo IROP - preklik na web ROP - odkaz sa otvorí v novom okne

 

 

Publikované: 10.10.2016 / Aktualizované: 27.12.2016 HoreTlačiť