Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Výzva na predkladanie projektových zámerov- IROP-PO2-SC211-PZ-2018-7

Výzva na predkladanie predkladanie projektových zámerov na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje dňa 10.07.2018 VÝZVU na predkladanie projektových zámerov na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni

Základné informácie o výzve

Prioritná os 2

Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita

2.1 – Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné

Špecifický cieľ

2.1.1 – Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb a starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni

Kód výzvy

IROP-PO2-SC211-PZ-2018-7

 

Dĺžka trvania výzvy na predkladanie žiadosti

 • Typ výzvy: uzavretá
 • Dátum vyhlásenia: 10. 07. 2018
 • Dátum uzavretia: 10.09.2018

Ďalšie informácie

 

 • Oprávnení žiadatelia v zmysle Zákona č. 448/2008 Z. z. zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov sú v sociálnych službách:

 

obec (obec, mesto, mestská časť mesta Košice, mestská časť Hlavného mesta SR Bratislavy), právnická osoba zriadená obcou alebo založená obcou, mestom / mestskou časťou, samosprávny kraj, právnická osoba zriadená samosprávnym krajom alebo založená samosprávnym krajom, iná osoba bez cieľa dosahovania zisku - neverejný poskytovateľ/zriaďovateľ sociálnej služby - cirkev a náboženská spoločnosť a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností , občianske združenie , nezisková organizácia.

 

 

 • Oprávnené aktivity:

 

výstavba, rekonštrukcia a modernizácia zariadení služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku v záujme zosúladenia rodinného a pracovného života a opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.

 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

 

Webová stránka výzvy

http://www.mpsr.sk/index.phpnavID=1125&navID2=1125&sID=67&id=13103

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
SO pre IROP 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát:
tel.:
051 / 70 81 152, fax: 051 / 70 81 150

RIUS 

 

 

    

Strategické dokumenty

    

Rýchle odkazy

Logo RIUS PSK 2014 -2020 - Regionálna integrovaná úuemná samospráva Pršovského samosprávneho kraja na roky 2014 -2020

Logo IROP - preklik na web ROP - odkaz sa otvorí v novom okne

 

Publikované: 10.07.2018 / Aktualizované: 28.05.2019 HoreTlačiť