Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Výzvy IROP

Výzvy v rámci programu IROP

Archívne informácie

Aktuálne výzvy

Na tejto stránke nájdete aktuálne výzvy z Integrovaného regionálneho operačného programu. Ukončené výzvy nájdete v časti uzavreté výzvy.

Výzva o ŽoNFP - IROP-PO2-SC211-2017-17

20.10.2021 Aktualizácia č. 13 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17

Výzva ŽoNFP- IROP-PO7-SC71-2021-77

15.10.2021 Usmernenie k podmienke poskytnutia príspevku „Podmienka finančnej spôsobilosti žiadateľa na spolufinancovania projektu“

Výzva ŽoNFP- IROP-PO7-SC72-2021-74

15.10.2021 Usmernenie k podmienke poskytnutia príspevku „Podmienka finančnej spôsobilosti žiadateľa na spolufinancovania projektu“

Výzva ŽoNFP- IROP-PO2-SC211-2021-78

13.10.2021 Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb, zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, IROP-PO2-SC211-2021-78

Výzva ŽoNFP- IROP-PO1-SC11-2021-76

06.10.2021 V Ý Z V A na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému Kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2021-76

Výzva ŹoNFP- IROP-PO1-SC121-2019-48

29.09.2021 Aktualizácia č. 4 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2019-48

Výzva ŽoNFP-IROP-PO2-SC221-2021-67

21.09.2021 Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP IROP-PO2-SC221-2021-67 k 10.09.2021

Výzva ŽoNFP- IROP-PO2-SC223-2021-68

14.09.2021 Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2021-68.

Výzvy na výber odborných hodnotiteľov

27.05.2021 Výzva č. 2/2021/PO2/ŠC2.2 na výber odborných hodnotiteľov

Výzvy o ŽoNFP - IROP-PO1-SC122-2020-59

06.05.2021 Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb , kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2020-59

Výzva o ŽoNFP - IROP-PO2-SC221-2018-35

28.04.2021 Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – MŠ 3.kolo, IROP-PO2-SC221-2018-35 - Materské školy II

Výzva o ŽoNFP - IROP-PO2-SC211-2018-34

28.04.2021 Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP, IROP-PO2-SC211-2018-34 - Jasle

IROP-PO1-SC11-2019-44

27.04.2021 Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP IROP-PO1-SC11-2019-44

Výzva o ŽoNFP - IROP-PO2-SC223-2016-14

13.04.2021 Aktualizácia č. 8 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14

Výzvy o ŽoNFP - IROP-PO2-SC223-2020-57

07.04.2021 Informácia o termíne uzávierky 4. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v rámci Iniciatívy Catching-up Regions, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2020-57

Strana: [1]  [2] 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
SO pre IROP 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát:
tel.:
051 / 70 81 152, fax: 051 / 70 81 150

RIUS 

 

 

    

Strategické dokumenty

    

Rýchle odkazy

 

Logo RIUS PSK 2014 -2020 - Regionálna integrovaná úuemná samospráva Pršovského samosprávneho kraja na roky 2014 -2020  

 

Logo IROP - preklik na web ROP - odkaz sa otvorí v novom okne

 

 

Publikované: 02.06.2016 / Aktualizované: 08.12.2017 HoreTlačiť