Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

Európsky program – Inteligentná energia Európa

dekoračný obrázok

 

Program Inteligentná energia Európa (IEE) patrí pod rámcový program CIP – Program na podporu konkurencieschopnosti a inovácie. Program Inteligentná energia má napomôcť strategickým cieľom Európskej komisie v oblasti energie a zmeny klímy a to 20% zníženiu emisií CO2, 20% efektívnejšie využívanie energií, 20% využívanie obnoviteľných zdrojov energie pri výrobe energie a 10% podiel biopalív v pohonných hmotách do roku 2020.

Základné informácie o programe

Rozpočet programu IEE pre rok 2008: 45 miliónov EUR na podporu projektov, 2 milióny EUR na nové miestne / regionálne energetické agentúry, 16 miliónov EUR na tendre.

Financovanie: do 75% oprávnených nákladov projektu

Výzva na predkladanie projektov bude zverejnená v polovici marca 2008.

Uzávierka je predbežne stanovená na obdobie pred letom 2008.

Kritériá projektov:

 1. Napĺňanie strategických cieľov stanovených Európskou komisiou v oblasti energií a zmeny klímy: “20% do roku 2020“
 2. Byť v súlade s programom IEE pre rok 2008
 3. Na projekte musia participovať minimálne 3 partneri z rozličných krajín EÚ
 4. Trvanie projektu musí byť v rozpätí od 2 do 3 rokov

Žiadateľ: súkromná, alebo štátna organizácia z krajín EÚ, Nórska, Islandu, Lichtenštajnska a Chorvátska, medzinárodná organizácia, nie však súkromná osoba.

Financované aktivity:

1. Energetická efektívnosť (SAVE) Energetická efektívnosť budov: 

 • zatepľovanie, domy s nízkou energetickou náročnosťou
 • zatepľovanie verejných budov
 • akcie zamerané na inštitucionalizáciu vzdelávania, vzdelávacie a školiace schémy

Priemyselná excelentnosť v energii:

 • zavedenie schém na posilnenie energetického manažmentu a auditu, dohody na dobrovoľnej báze
 • sektory s veľkým nevyužitým šetriacim potenciálom, zavedenie energetických služieb
 • energeticky efektívne obstarávanie, energetickí manažéri
 • podpora finančných balíkov/modelov
 • školenia: energetickí manažéri, personál
 • produkty: uzavreté pre rok 2008  ,
 • atraktivita verejnej dopravy (autobusy), personálne vyťaženie áut, plánovanie mestskej dopravy, podpora bezpečnej mestskej infraštruktúry pre chodcov a cyklistov
 • využívanie alternatívnych spôsobov dopravy, zdieľanie automobilov
 • nákladná doprava, dobrovoľné dohody pre energeticky efektívne riadenie automobilov
 • výmena medzi odborníkmi

2. Doprava (STEER) Energeticky efektívna doprava:

 • atraktivita verejnej dopravy (autobusy), personálne vyťaženie áut, plánovanie mestskej dopravy, podpora bezpečnej mestskej infraštruktúry pre chodcov a cyklistov
 • využívanie alternatívnych spôsobov dopravy, zdieľanie automobilov
 • nákladná doprava, dobrovoľné dohody pre energeticky efektívne riadenie automobilov
 • výmena medzi odborníkmi

Alternatívne palivá a automobily s nízkymi emisiami CO2:

 • podpora a expanzia distribučného systému alternatívnych palív, spoločné obstarávanie čistého a efektívneho vozového parku
 • akcie zamerané na šírenie vedomostí v distribúcii, marketingu a predaji automobilov s nízkymi emisiami CO2, šírenie vedomostí o dostupnosti alternatívnych palív zákazníkom

Budovanie kapacít v doprave pre existujúce lokálne a regionálne agentúry:

Prioritné sú projekty energetických agentúr, ktoré neboli aktívne v oblasti dopravy (s dôrazom na agentúry z nových členských krajín)

 • dlhodobá integrácia dopravy do agendy agentúr, nábor nového personálu
 • vytvorenie/ponuka nových služieb v súvislosti s energetickou efektívnosťou v doprave, spolupráca medzi aktérmi v doprave a energetike, začlenenie dopravy do energetického plánovania
 • podnikateľské plány a miestny záväzok pre rozšírené portfólio
 • výmena personálu Integrované iniciatívyEnergetické služby:
 • zosúladenie/integrovanie prístupov na výmer a overenie energetického šetrenia
 • verejné obstarávanie, podpora schém a procedúr pre energetické audity, kvalifikácia, akreditácia a certifikácia dodávateľov energetických služieb, implementácia energetického manažmentu v treťom sektore
 • zvyšovanie dopytu po energetických službách, meranie a fakturácia
 • analýza a výmena rozpočtových opatrení, finančný mechanizmus

Vzdelávanie:

 • odborné školiace schémy aj pre dospelých, nástroje a metódy
 • učitelia a dospelí školitelia
 • využívanie už jestvujúcich didaktických pomôcok
 • výmena skúseností medzi krajinami s povinnou energetickou výchovou a krajín bez nej
 • súťaž pre energeticky najefektívnejšiu školu v každej členskej krajine cez spoluprácu sietí
 • vzdelávacie programy na európskej/národnej úrovni
 •  komunity trvalo-udržateľnej energie – uzavreté pre rok 2008
 • spolupráca samospráv a priemyslu
 • spolupráca investorov a politikov
 • spolupráca priemyslu a personálnych agentúr v školení odborných pracovníkov

3. Obnoviteľná energia (ALTENER) Obnoviteľná elektrická energia:

Kúrenie a chladenie prostredníctvom obnoviteľných zdrojov energie

 • viac biomasy, solárnej a geotermálnej energie a ich efektívnejšie využívanie
 • viac kombinovaných systémov kúrenia a výroby energie
 • chladenie pomocou obnoviteľných zdrojov energie
 • udržateľné, osvedčené, garantované dodávanie
 • transfér know-how z jedného odborného tímu do druhého
 • zníženie nákladov na dopravu biomasy
 • monitoring a zlepšenie trhu pomocou podporných schém, plánovania politík a obchodovania s palivami
 • monitorovanie prínosov
 • školenia technikov a remeselníkov

Domáce a iné malé obnoviteľné energetické systémy

 • podpora európskych politík – zvyšovanie dopytu a podpora investícií (stimulujúcich akcie)
 • certifikácia inštalovaných energetických systémov (v nových aj historických budovách)
 • zjednodušenie a zrýchlenie procedúr pre inštaláciu a podporné schémy
 • monitorovanie/zlepšenie trhu – národné a lokálne nariadenia, podporné schémy, plánovanie, značky kvality, obchodovanie s palivom
 • monitorovanie / podpora výhod (miestne pracovné príležitosti, redukcia dopytu po elektrickej energii a plyne, podpora efektívneho nakladanie s energiami)
 • školenie technikov

Bio-palivá

 • zvyšovanie dodávok bio-dieselu, bio-alkoholov, bio-plynu, bio-prísad
 • zvyšovanie dopytu užívateľov
 • stimulovanie investícií do distribučnej infraštruktúry
 • garancie pre používanie bio-palív v automobiloch
 • monitoring vplyvov bio-palív na využitie pôdy a životné prostredie
 • stimulácia investícií do produkcie druhej generácie bio-palív

Iniciatíva bio-podnikanie

 • dosiahnuť rapídne zvýšenie udržateľnej a integrovanej dodávky bio-energetických zdrojov
 • stimulovanie investícií a vzniku nových podnikateľských aktivít
 • plánovanie a dosiahnutie rozsiahlej a vyváženej produkcie bio-energie s prihliadnutím na potreby ostatných sektorov
 • posilniť regionálne partnerstvo medzi podnikaním v energetike a farmami
 • Iniciatíva kombinované kúrenie a výroba energie
 • zvýšenie používania vysoko efektívneho a kombinovaného kúrenia a výroby energie
 • používanie kombinovaného kúrenia a výroby energie s obnoviteľnými palivami
 • zlepšenie trhu s kombinovaným kúrením a výrobou energie
 • podpora financovania systémov na kombinované kúrenie a výrobu energie
 • monitoring a podpora rastu trhu so systémami na kombinované kúrenie a výrobu energie

Integrované iniciatívy: Zriadenie miestnych a regionálnych energetických agentúr 

 • zavádzanie európskych politík energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie s dôrazom na miestne potreby
 • lokálne rozširovanie informácií o obnoviteľných zdrojoch energie a energetickej efektívnosti
 • podpora činností domácností, malých a stredných podnikov verejného sektora
 • vytvorenie kritickej masy aktivít miestnych podnikov na redukciu nákladov na energetickú efektívnosť a obnoviteľné zdroje energie
 • ponúknutie verejných služieb, ktoré podporia miestne a regionálne rozhodnutia (nie v konkurencii so súkromnými konzultantmi)
 • zvýšenie investícií do služieb efektívneho nakladania s energiami a obnoviteľnými zdrojmi energie
 • vytvorenie väčšieho počtu miestnych energetických agentúr financovaných verejnými orgánmi

Európske siete pre miestne akcie

 • zdieľanie skúseností medzi miestnymi a regionálnymi energetickými aktérmi v rôznych členských krajinách EÚ
 • spoločné alebo podobné aktivity prebiehajúce v rámci EÚ (týždeň energie a kampane)
 • spolupráca miestnych aktérov v rámci EÚ zameraných na konkrétne aktivity zahŕňajúce energetickú efektívnosť, obnoviteľné zdroje energie a udržateľnú dopravu
 • inteligentná energia v plánoch trvalo udržateľného rozvoja
 • zviditeľnenie možností pre užívateľov ako prijať efektívne nakladania a využívania energetických zdrojov

Viac informácií:

Web-stránka Intelligent Energy Europe predstavuje hlavný zdroj informácií o programe Inteligentná energia Európa.

 • detaily o 400 projektoch podporovaných programom Inteligentná energia Európa
 • kontakt na Výkonnú agentúru pre konkurencieschopnosť a inovácie a národný kontaktný bod pre program IEE
 • návod na predloženie projektu
 • podmienky a detaily o podporovaných projektoch
 • publikácie a videá
 • informácie o nových výzvach

Viac informácií:
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/index_en.html

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/call_for_proposals/index_en.htm

Prezentácie: http://ec.europa.eu/energy/intelligent/events/infodays_en.htm

  

Národný kontakt pre Slovensko:

Ján Magyar
Ministerstvo hospodárstva, Oddelenie energetiky
Tel: + 421248547962, Fax: +421243339287

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 20.04.2010 / Aktualizované: 20.04.2010 HoreTlačiť