"Horný Zemplín, Humenné, Brestov",obec Brestov,Brestov,Rekonštrukcia miestnej komunikácie do RO,,Doprava,miestne komunikácie,stavebná realizácia MK do RO,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Gruzovce",,,Oddychová zóna pri OÚ.,,Verejné priestranstvá,oddychová zóna,Vybudovanie menšieho detského ihriska-oddychová zóna pri OÚ.,menej ako 10 000 "Horný Zemplín, Humenné, Gruzovce",Gruzovce,Gruzovce,Zvýšenie prietoku na vodnom toku "Gruzovčík",,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,zvýšenie prietoku v potoku,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Gruzovce",Gruzovce,Gruzovce,Rekonštrukcia strechy KD,,Budovy,budovy iné,"zateplenie, výmena strechy, odvodnenie",10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Gruzovce",Gruzovce,Gruzovce,Vybudovanie chodníka,,Doprava,miestne komunikácie,vybudovanie chodníka,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Gruzovce",Gruzovce,Gruzovce,Rekonštrukcia mosta,,Doprava,"mosty, lávky, priepusty",rekonštrukcia ciest,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Hankovce",Hankovce,Hankovce,Splašková kanalizácia,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,"Vybudovanie splaškovej kanalizácie, vrátane domových prípojok",500 000 - 1 000 000 "Horný Zemplín, Humenné, Hankovce",Hankovce,Hankovce,Rozšírenie NN siete na IBV a Potok,,Energetika,elektrina a teplo,Rozšírenie NN siete z dôvodu výstavby IBV,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Hankovce",Hankovce,Hankovce,Oddychová zóna pri rieke Laborec,,Verejné priestranstvá,oddychová zóna,"Vybudovanie detského ihriska, altánky, preliezky ohnisko",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Hankovce",Hankovce,Hankovce,Jednostranný chodník v obci Hankovce,,Doprava,miestne komunikácie,Vybudovanie chodníkov popri štátnej ceste II. triedy,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Hankovce",Hankovce,Hankovce,Miestna komunikácia na IBV,,Doprava,miestne komunikácie,Vybudovanie miestnej komunikácie v obytnej zóne IBV,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Hankovce",Hankovce,Hankovce,Miestna komunikácia pri kostole,,Doprava,miestne komunikácie,Vybudovanie miestnej komunikácie pri kostole,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Hažín nad Cirochou",Hažín nad Cirochou,Hažín nad Cirochou,Protipovodňové opatrenia mimo vodného toku,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Protipovodňové opatrenia mimo vodného toku,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Hažín nad Cirochou",Hažín nad Cirochou,Hažín nad Cirochou,Hažín nad Cirochou splašková kanalizácia-1.stavba SO O1 výtlačné potrubie,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,Hažín nad Cirochou splašková kanalizácia-1.stavba SO O1 výtlačné potrubie,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Hažín nad Cirochou",Hažín nad Cirochou,Hažín nad Cirochou,Vybudovanie parkoviska medzi cintorínmi,,Doprava,parkoviská,Vybudovanie parkoviska medzi cintorínmi,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Hažín nad Cirochou",Hažín nad Cirochou,Hažín nad Cirochou,Vybudovanie parkoviska pri kostole,,Doprava,parkoviská,Vybudovanie parkoviska pri kostole,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Hažín nad Cirochou",Hažín nad Cirochou,Hažín nad Cirochou,Revitalizácia centra obce pri zvonici,,Verejné priestranstvá,"centrum obce, námestie",Revitalizácia centra obce pri zvonici,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Hrubov",Hrubov,Hrubov,Vodovod - Hrubov,,Vodohospodárstvo,vodovod,Vybudovanie vodovodu v obci Hrubov,viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Humenné, Hrubov",Hrubov,Hrubov,Plynofikácia obce,,Energetika,plyn,Plynofikácia obce,neuvedené "Horný Zemplín, Humenné, Hudcovce",Hudcovce,Hudcovce,Odvádzanie vôd z povrchového odtoku,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Zachytenie a usmernenie vôd z lesa,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Humenné",Mesto Humenné,Mesto Humenné,Bezplatná wi-fi v Humennom - II. etapa,,Digitalizácia a SMART,telekomunikačné siete + internet + wifi,Zavedenie rozšírenia bezplatnej wi-fi na verejnom pristranstve pre obyvateľov obce vrámci II. etapy.,menej ako 10 000 "Horný Zemplín, Humenné, Humenné",Mesto Humenné,Mesto Humenné,Elektronizácia služieb samosprávy mesta Humenné,,Digitalizácia a SMART,digitálne riešenia vo verejnej správe,Modernizácia samosprávy a jej procesov s využitím nových trendov so zameraním na zlepšenie poskytovania služieb občanov.,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Humenné",Mesto Humenné,Mesto Humenné,Modernizácia základných škôl Humenné IKT technikou,,Školstvo a vzdelávanie,ZŠ,Modernizácia IKT techniky v základných školách na území mesta Humenné,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Humenné",Mesto Humenné,Mesto Humenné,Dobudovanie a rekonštrukcia kanalizácie v meste Humenné,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,"Vybudovanie a rekonštrukcia vodovodu ulíc: Jarná, Jesenná a Zimná, Na Podskalku, Pod Krámovou, Gaštanová-Mierová-Poľná, Na Lieskovčiku, Gaštanová, Brestovská, Majakovského",viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Humenné, Humenné",Mesto Humenné,Mesto Humenné,Dobudovanie a rekonštrukcia vodovodu v meste Humenné,,Vodohospodárstvo,vodovod,"Vybudovanie a rekonštrukcia vodovodu ulíc: Jarná, Jesenná a Zimná, Na Podskalku, Pod Krámovou, Sninská, Družstevná, Štefánikova, Osloboditeľov",500 000 - 1 000 000 "Horný Zemplín, Humenné, Humenné",Mesto Humenné,Mesto Humenné,Vybudovanie celomestskéj oddychovo-relaxačnej zóny s cyklotrasami v priestore protipovodného vodného diela - poldra na vodnom toku Lieskovec a s parkom jedlých gaštanov,,Doprava,cyklochodníky,Vybudovanie celomestskéj oddychovo-relaxačnej zóny s cyklotrasami v priestore protipovodného vodného diela - poldra na vodnom toku Lieskovec a s parkom jedlých gaštanov,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Humenné",Mesto Humenné,Mesto Humenné,Revitalizácia Parku Mieru pri kaštieli,,CR,kultúrne a historické pamiatky,"Revitalizácia národnej kultúrnej pamiatky - Parku Mieru pri renesančnom kaštieli. Ide o obnovu zelene, prístupových chodníkov, drobnej architektúry. Cieľ zatraktívniť prostredie centra mesta so zámerom prilákať viac turistov.",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Humenné",Mesto Humenné,Mesto Humenné,Kompostáreň Humenné,,Odpadové hospodárstvo,kompostárne + bioplynové stanice,Výstavba kompostárne v Humennom ako miesta pre zber biologicky rozložiteľného odpadu za účelom ďalšieho spracovania a konečnej výroby kompostu,viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Humenné, Humenné",Mesto Humenné,Mesto Humenné,",,Humenné - úprava potoka Lieskovec",,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Realizácia protipovodňového vodného diela - poldra na vodnom toku Lieskovec,500 000 - 1 000 000 "Horný Zemplín, Humenné, Humenné",Mesto Humenné,Mesto Humenné,Rekonštrukcia distribučného systému zásobovania teplom,,Energetika,elektrina a teplo,"Rekonštrukcia potrubného systému za energeticky účinný, rekonštrukcia MaR prvkov a energeticky efektívne riadenieprvkov cetrálnej dozorni. Investičný zámer v zmysle stanovenej Koncepcie rozvoja mesta Humenné v oblasti tepelnej energetiky",viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Humenné, Humenné",Mesto Humenné,Mesto Humenné,Riešenie energetickej úspornosti Centra voľného času DÚHA v Humennom",,Budovy,budovy iné,"Komplexné zateplenie obvodového plášťa, výmena okien, izolácia strechy",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Humenné",Mesto Humenné,Mesto Humenné,Riešenie energetickej úspornosti Mestského úradu v Humennom",,Budovy,obecný úrad,"Komplexné zateplenie obvodového plášťa, výmena okien.",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Humenné",Mesto Humenné,Mesto Humenné,Riešenie energetickej úspornosti Mestského kultúrneho strediska v Humennom,,Budovy,kultúrny dom,"Komplexné zateplenie obvodového plášťa, výmena okien, izolácia strechy",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Humenné",Mesto Humenné,Mesto Humenné,Využitie obnoviteľných zdrojov na verejných budovách vo vlastníctve mesta,,Energetika,OZE,Inštalácia a následné využívanie solárnych panelov na verejných budovách za účelom zníženia prevádzkových nákladov a zníženia znečisťujúcich látok v ovzduší.,500 000 - 1 000 000 "Horný Zemplín, Humenné, Humenné",Mesto Humenné,Mesto Humenné,Univerzita tretieho veku,,Školstvo a vzdelávanie,systém vzdelávania,Vzdelávanie vo vyššom veku od 45 rokov v rôznych oblastiach,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Humenné",Mesto Humenné,Mesto Humenné,Aktívni seniori II.,,Školstvo a vzdelávanie,systém vzdelávania,"Vzdelávanie seniórov a ďalšie zvyšovanie kvality života vzdelávania, podpory pri spoločných aktivitách seniórov. Pokračovanie projektu Aktívni senióri - vzdelávanie seniorov v meste Humenné.",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Humenné",Humenné,Humenné,Útulok pre bezdomovcov,,Zdravotníctvo a sociálne služby,poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb,Vybudovanie a zriadenie útulku pre bezdomovcov.,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Humenné",Humenné,Humenné,Vybudovanie zariadenia pre núdzové bývanie,,Zdravotníctvo a sociálne služby,poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb,Vybudovanie zariadenia pre núdzové bývanie na území mesta Humenné.,500 000 - 1 000 000 "Horný Zemplín, Humenné, Humenné",Humenné,Humenné,"Interiérové vybavenie Zariadenia pre seniorov, ul. Starinská, Humenné.",,Zdravotníctvo a sociálne služby,poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb,"Dovybavenie zariadenia pre seniorov interiérovým zariadením, prístrojmi, pomôckami za účelom zefektívne a skvallitnania služieb daného zariadenia.",500 000 - 1 000 000 "Horný Zemplín, Humenné, Humenné",Humenné,Humenné,Modernizácia materských škôl na území mesta Humenné vrátane materiálno-technického vybavenia,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ,"Modernizácia predškolských zariadení za účelom zvyšovana kvality vzdelávania materiálno-technickým vybavením, ale aj znižovanie energetickej náročnosti budov. Tiež podpora inkluzívneho vzdelávania.",viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Humenné, Humenné",Humenné,Humenné,Modernizácia základných škôl na území mesta Humenné vrátane materiálno-technického vybavenia,,Školstvo a vzdelávanie,ZŠ,"Modernizácia školských zariadení za účelom zvyšovana kvality vzdelávania materiálno-technickým vybavením, ale aj znižovanie energetickej náročnosti budov. Tiež podpora inkluzívneho vzdelávania.",viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Humenné, Humenné",Humenné,Humenné,Detské dopravné ihrisko,,Šport a voľný čas,detské ihriská,"Vybudovanie detského dopravného ihriska za účelom dopravnej výchovy, ale aj za účelom rekreaácie a oddychu pre obyvateľov a návštevníkov mesta.",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Humenné",Humenné,Humenné,Komplexná modernizácia a rozšírenie kamerového systému na území mesta Humenné,,Digitalizácia a SMART,bezpečnosť v obci,"Komplexná modernizácia existujúceho kamerového systému vrátane rozšírenia kamerového systému do častí mesta, kde nie je.",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Humenné",Humenné,Humenné,Modernizácia a výstavba ostatných objektov športovej infraštruktúry podľa potreby,,Šport a voľný čas,športoviská,"Modernizácia: tenisová hala, skatepart, dráha pre in line korčuliarov, rekonštrukcia mestského kúpaliska",viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Humenné, Humenné",Humenné,Humenné,Výstavba nových nájomných bytov na území mesta Humenné,,Budovy,bývanie,Výstavba bytového domu na území mesta Humenné za účelom zlepšia prístupu k bývaniu formou nájomných bytov.,viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Humenné, Humenné",Mesto Humenné,Mesto Humenné,Realizácia južného obchvatu mesta Humenné,,Doprava,cesty II. a III. triedy,Vybudovanie dvojprúdovej komunikácie z Jasenova smerom na Podskalku.,viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Humenné, Humenné",Mesto Humenné,Mesto Humenné,Interaktívna Galéria v Humennom,,CR,kultúrne a historické pamiatky,Interaktívne prvky zamerané na históriu mesta Humenné,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Humenné",Mesto Humenné,Mesto Humenné,Kompletná rekonštrukcia miestnych komunikácií a odstavných plôch v meste Humenné,,Doprava,miestne komunikácie,Kopletná rekonštrukcia určených miestnych komunikácií a odstavných plôch (parkovísk) s cieľom zatraktívnenia mesta a zvýšenia dostupnosti turisticky zaujímavých miest a objektov.,500 000 - 1 000 000 "Horný Zemplín, Humenné, Humenné",Mesto Humenné,Mesto Humenné,Lávka pre peších a cyklistov cez rieku Laborec v Humennom,,Doprava,"mosty, lávky, priepusty","Vybudovanie lávky nad korytom rieky Laborec , ktorá bude slúžiť pre prechod pešej a cyklistickej dopravy",500 000 - 1 000 000 "Horný Zemplín, Humenné, Humenné",Mesto Humenné,Mesto Humenné,Prestrešenie pódia pri fontáne na Námestí slobody v Humennom,,Kultúra,kultúrna infraštruktúra,Realizácia prestrešenia pódia pri fontáne v cetre mesta za účelom skvalitnenia služieb a podmienok kultúrneho vyžitia.,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Humenné",Mesto Humenné,Mesto Humenné,Rekonštrukcia a modernizácia mestského kultúrneho strediska,,Budovy,kultúrny dom,Rekonštrukcia a modernizácia mestského kultúrneho strediska za účelom zvýšenia energetickej hospodárnosti a zlepšenia kvality poskytovaných služieb.,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Chlmec",Chlmec,Chlmec,Cyklotrasa,,Doprava,cyklochodníky,Vybudovanie cyklotrasy,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Chlmec",Chlmec,Chlmec,Dobudovanie kanalizácie,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,V obci je vytaveno cca 60 % kanal.,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Chlmec",Chlmec,Chlmec,rekreačné zariadenia,,CR,ubytovanie a stravovanie,rekonštrukcia rek. zar. Bystra,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Chlmec",Chlmec,Chlmec,obecne kúpalisko,,Šport a voľný čas,bazény,vybudovanie kupaliska,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Chlmec",Chlmec,Chlmec,Rozhľadňa,,CR,infraštruktúra CR,Vybudovanie rozhľdní na Chlme,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Chlmec",Chlmec,Chlmec,Rekonšt. Budovy ZŠ,,Školstvo a vzdelávanie,ZŠ,"potreba rekonšt.budovy na multif,",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Chlmec",PSK,Humenné,Obchvat lokality Podskalka,,Doprava,cesty II. a III. triedy,obchvat rómskej osady Podskalka,neuvedené "Horný Zemplín, Humenné, Chlmec",Chlmec,Chlmec,Rekonštrukcia miest. Komunikácii,,Doprava,miestne komunikácie,rekonštrukcia a dobu. Miest.kom.,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Chlmec",PSK,Porúbka,Obchvat obce Porúbka,,Doprava,cesty II. a III. triedy,Obchvat obce Porúbka,neuvedené "Horný Zemplín, Humenné, Jankovce",Jankovce,Jankovce,Výstavba vodovodu v obci Jankovce - zmena napojenia,,Vodohospodárstvo,vodovod,Dokončenie verejného vodovodu ( 1996 - ???),100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Jankovce",Jankovce,Jankovce,Zvyšovanie účinnosti kultúrneho domu obce Jankovce,,Budovy,kultúrny dom,"Zateplenie stropov a stien objektu, úprava strechy a vykurovanie využitím tepelného čerpadla",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Jankovce",Jankovce,Jankovce,Úprava potoka vedúceho cez obec,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Úprava potoka vedúceho cez obec a oprava záchytného miesta nad obcou,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Jankovce",Jankovce,Jankovce,Oprava kostola,,Budovy,sakrálne stavby,Oprava fasády a maľovanie strechy kostola,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Jankovce",Jankovce,Jankovce,Multifunkčné ihrisko,,Šport a voľný čas,športoviská,"Realizácia malého multifunkčného ihriska ( pôvodný projekt s tenisovým kurtom sa vyhodnotil ako nereálny, stačí menšie ihrisko pre 10 - 20 os§b)",10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Jankovce",Jankovce,Jankovce,Rekonštrukcia miestnej komunikácie a spevnenej plochy,,Doprava,miestne komunikácie,Oprava miestnej komunikácie - havarijný stav a oprava spevnenej plochy pred kultúrnym domom,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Jankovce",Jankovce,Jankovce,Cesta ( chodník ) na cintoríne,,Doprava,miestne komunikácie,Realizácia jednoduchej komunikácie na cintoríne,menej ako 10 000 "Horný Zemplín, Humenné, Jankovce",Jankovce,Jankovce,Oprava miestnych komunikácii,,Doprava,miestne komunikácie,Oprava miestnej komunikácie v centre obce,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Jasenov",Jasenov,Jasenov,Rozšírenie priemysleného parku,,Zamestnanosť,priemyselné plochy a budovy,Rozšírenie infraštruktúry v priemyslenom parku,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Jasenov",Jasenov,Jasenov,Zriadenie co-workingového centra,,Zamestnanosť,priemyselné plochy a budovy,"Pracovný priestor pre podnikateľský, neziskový subjekt v bezprostrednej blízkosti okresného mesta, vlastný vyhradený pracovný stôl so všetkými výhodami kancelárie na prenájom v zdieľaných kancelárskych priestoroch",menej ako 10 000 "Horný Zemplín, Humenné, Jasenov",Jasenov,Jasenov,Verejný rozhlas a varovný vyrozumievací systém,,Digitalizácia a SMART,rozhlas,Rozšírenie a rekonštrukcia siete rozhlasu,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Jasenov",obec Jasenov,Jasenov,Smart systém kamier,,Digitalizácia a SMART,bezpečnosť v obci,Zabezpečenie ochrany občanom obce Jasenov a turistom smerujúcim k hradu,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Jasenov",Jasenov,Jasenov,Verejná kanalizácia,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,Vybudovanie infraštruktúry - kanalizácie v lokalitách schválených na výstavbu rodinných domov a v priemyselných parkoch,viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Humenné, Jasenov",Jasenov,Jasenov,Verejný vodovod,,Vodohospodárstvo,vodovod,Vybudovanie infraštruktúry - vodovodu v lokalitách schválených na výstavbu rodinných domov a v priemyselných parkoch,viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Humenné, Jasenov",obec Jasenov,Jasenov,"Verejný vodovod, kanalizácia",,Vodohospodárstvo,vodovod + kanalizácia,"Príprava infraštruktúry pre služby ponúkané turistom smerujúcim k Jasenovskému hradu (nutná podmienka pre vybudovanie športových zázemí, ubytovacích kapacít, reštaurácie)",500 000 - 1 000 000 "Horný Zemplín, Humenné, Jasenov",Jasenov,Jasenov,Nabíjacia stanica pre elektromobily,,Doprava,nabíjacie stanice,Vybudovanie nabíjacej stanice pre elektromobily,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Jasenov",obec Jasenov,Jasenov,Cyklotrasa medzi obcami Jasenov a Chlmec,,Doprava,cyklochodníky,"Prepojenie dvoch obcí, umožnenie cyklistom pokračovať z mesta Humenné k Jasenovskému hradu, cez obec Chlmec k Vinianskemu Jaszeru, hradu pri obci Vinné)",10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Jasenov",obec Jasenov,Jasenov,Oddychová zóna na turistickej trase medzi Jasenovským a Brekovským hradom,,Doprava,cyklochodníky,"Cyklochodník, turistická trasa medzi dvoma hradmi (agroturizmus, lávka cez Laborec pre cyklistov a peších, lanová dráha na trase, detská náučná trasa)",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Jasenov",Jasenov,Jasenov,Smart riešenia v obci,,Digitalizácia a SMART,bezpečnosť v obci,"Smart kamerový systém, inteligentné osvetlenie, inteligentné riadenie odpadového hospodárstva",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Jasenov",Jasenov,Jasenov,Technika na kompostovisko/zberný dvor,,Odpadové hospodárstvo,zberné dvory,"Technika potrebná k zberu (VKN), prevozu (traktor, vlek), spracovaniu (drvič stavebného odpadu, štiepkovač)",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Jasenov",Jasenov,Jasenov,Občianska vybavenosť,,Šport a voľný čas,športoviská,Športovisko - multifunkčné ihrisko,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Jasenov",Jasenov,Jasenov,Zberný dvor,,Odpadové hospodárstvo,zberné dvory,"Zariadenie pre dočasné uskladnenie objemného a separovaného odpadu,drobného stavebného odpadu a jeho zhodnocovanie",10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Jasenov",Jasenov,Jasenov,Obecné kompostovisko,,Odpadové hospodárstvo,kompostárne + bioplynové stanice,Vybudovanie priestoru pre efektívne zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Jasenov",Jasenov,Jasenov,Protipovodňové opatrenia,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,"Aktívna regulácia toku dažďovej vody v čase opakovaných prietrží mračien, nutná potreba vzhľadom k uloženiu",10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Jasenov",Jasenov,Jasenov,Vodozádržne opatrenia,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,"Vybudovanie vodozádržných objektov na udržanie dažďovej vody, spoľahlivé odvedenie upraveným korytom potoka do úsekov, ktoré umožnia zachytenie, zdržanie odtoku a vytvorenie podmienok pre vsakovanie časti prítoku do vhodných priepustných vrstiev podložia",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Jasenov",Jasenov,Jasenov,Zvýšenie energetickej efektívnosti starého KD,,Budovy,kultúrny dom,"Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho starého domu (zateplenie obvodového plášťa, výmena systému vykurovania)",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Jasenov",obec Jasenov,Jasenov,"Čistenie čiernych skládok v okolí Jasenovského hradu a jaskyne Dupna, na trase k vrchu Krivošťanka",,Odpadové hospodárstvo,sanácia environmenátlnych záťaží,"Likvidácia čiernych skládok, úprava studničiek, oprava sedení na turistických trasách",menej ako 10 000 "Horný Zemplín, Humenné, Jasenov",obec Jasenov,Jasenov,"Regulácia toku pod Jasenovským hradom, polder, sedenie pre turistov",,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,"Úprava prirodzených vodných tokov, vybudovynie poldra pri turistickej trase k hradu, oddychová zóna, sedenie, infotabule o prírodnom dedičstve",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Jasenov",Jasenov,Jasenov,Spolupráca so strednými a vysokými školami,,Školstvo a vzdelávanie,systém vzdelávania,"Spolupráca na projektoch v oblasti cestovného ruchu, regionálneho rozvoja, verejnej správy, sociálneho podnikania, architektúry, geografie, analýzy a stratégie",menej ako 10 000 "Horný Zemplín, Humenné, Jasenov",Jasenov,Jasenov,Sociálne podinkanie,,Zamestnanosť,sociálne podnikanie,Investície do technického vybavenia sociálneho podniku,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Jasenov",Jasenov,Jasenov,Udržanie kvalifikovanej pracovnej sily,,Budovy,bývanie,"Budodanie nájomných bytov, technickej a dopravnej infraštruktúry",500 000 - 1 000 000 "Horný Zemplín, Humenné, Jasenov",Jasenov,Jasenov,Dom pokojnej staroby,,Zdravotníctvo a sociálne služby,poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb,Vybudovanie integrovaného centra pre seniorov,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Jasenov",Jasenov,Jasenov,Aktivity súvisiace s prípravou MŠ na prijatie detí so ŠVVP formou inkluzívneho vzdelávania,,Školstvo a vzdelávanie,systém vzdelávania,Vybavenie materskej školy pomôckami pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (interiérové a exteriérové herné a vzdelávacie vybavenie)- v obci je nadmerný počet detí so znevýhodnením,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Jasenov",Jasenov,Jasenov,Komunitné centrum,,Zdravotníctvo a sociálne služby,poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb,Vybudovanie komunitného centra pre seniorov a matky s deťmi s telesným a mentálnym znevýhodnením,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Jasenov",Jasenov,Jasenov,Sociálny podnik,,Zamestnanosť,sociálne podnikanie,Vytvorenie pracovných príležitostí pre sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Jasenov",Jasenov,Jasenov,Terénna sociálna práca,,Zdravotníctvo a sociálne služby,poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb,Terénne sociálne služby pre osamelých a odkázaných obyvateľov obce,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Jasenov",Jasenov,Jasenov,Občianska vybavenosť,,Šport a voľný čas,detské ihriská,Vybudovanie detského ihriska a revitalizácia centra obce,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Jasenov",Jasenov,Jasenov,"Parkoviská, odstavné plochy",,Doprava,parkoviská,"Parkovacie a odstavné miesta pre motorové a nemotorové vozidlá, stojiská pre bicykle (obzvlášť nutné kvôli zvýšenému náporu turistov)",10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Jasenov",Jasenov,Jasenov,Verejné osvetlenie,,Digitalizácia a SMART,verejné osvetlenie,Rozšírenie siete verejného osvetlenia,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Jasenov",obec Jasenov,Jasenov,Náučná ovocná záhrada,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ,"Starostlivosť MŠ Jasenov a spoločenských oraganizácií a ovocný sad, náučné tabule, besedy, výsadba stromov, iných plodín",menej ako 10 000 "Horný Zemplín, Humenné, Jasenov",obec Jasenov,Jasenov,Športový areál pre turistov,,Šport a voľný čas,športoviská,"Obohatenie turistického chodníka k hradu o tenisové kurty, ihrisko s umelou trávou, požičovňu bicyklov)",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Jasenov",obec Jasenov,Jasenov,"Ubytovanie, reštaurácia pod Jasenovským hradom",,CR,ubytovanie a stravovanie,"Ubytovacie kapacity pre turistov, reštaurácia, ihrisko pre rodiny s deťmi",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Jasenov",obec Jasenov,Jasenov,Vyhliadková veža,,CR,infraštruktúra CR,"Vyhliadka na NPR Humenský Sokol, okolité vrchy, ktoré sú súčasťou Vihorlatských vrchov",10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Jasenov",obec Jasenov,Jasenov,"Letné kino, kúpalisko",,CR,infraštruktúra CR,"V oddychovej zóne na trase k hradu letné kino, kúpalisko, sedenia v lokalite schválenej na uvedený účel v územnom pláne obce",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Jasenov",obec Jasenov,Jasenov,Obnova NKP - Jasenovský hrad,,CR,kultúrne a historické pamiatky,"Obnova objektov hradu, opevnenia, prestrešenie objektov, vyhliadka",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Jasenov",obec Jasenov,Jasenov,Obnova NKP - Jasenovský hrad,,CR,kultúrne a historické pamiatky,"Interaktívny dobový areál pre rodiny s deťmi, osvetlenie hradu",10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Jasenov",obec Jasenov,Jasenov,Sotácky folklórny festival,,Kultúra,mäkké aktivity v oblasti kultúry,"Festival folklóru (27.ročník), besedy s historikmi",menej ako 10 000 "Horný Zemplín, Humenné, Jasenov",Jasenov,Jasenov,Vybudovanie spoločných zariadení - MK,,Doprava,miestne komunikácie,Vybudovanie spevnených miestnych komunikácií po ukončenom projekte pozemkových úprav,viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Humenné, Jasenov",Jasenov,Jasenov,Zvýšenie bezpečnosti chodcov a cyklistov,,Doprava,miestne komunikácie,"Vybudovanie chodníkov (bezpečnosť turistov smerujúcich k NKP Jasenovský hrad), chyklochodníkov, rekonštrukcia starých",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Jasenov",Jasenov,Jasenov,Miestne komunikácie,,Doprava,miestne komunikácie,Vybudovanie spevnených miestnych kounikácií (spoločných zariadení) po ukončenom projekte pozemkových úprav,viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Humenné, Jasenov",obec Jasenov,Jasenov,Cesta rodín k Jasenovskému hradu,,CR,infraštruktúra CR,"Spevnenie komunikácie pre turistov smerujúcich k Jasenovskému hradu, náučný chodník, mobilná aplikácia, výhľadňa na dva hrady (Jasenovský a Brekovský)",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Jasenov",obec Jasenov,Jasenov,Lesná sauna,,CR,infraštruktúra CR,Obohatenie turistického chodníka k hradu o lesnú saunu,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Jasenov",obec Jasenov,Jasenov,Turistický chodník k Jasenovskému hradu,,CR,infraštruktúra CR,"Prepojenie okresného mesta Humenné s NKP Jasenovský hrad ( pre peších turistov - podpora turizmu, zabezpečenie bezpečnosti)",500 000 - 1 000 000 "Horný Zemplín, Humenné, Jasenov",obec Jasenov,Jasenov,"Infocentrum, posilňovňa, spoločenské centrum na trase k Jasenovskému hradu",,CR,infraštruktúra CR,"Vytvorenie zázemia pre turistov, odvhlčenie a izolácia budovy, vybudovanie infocentra v strede obce, priestor pre stolný tenis, posilňovňa, spoločenské centrum pre seniorov, matky s deťmi",10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Kamenica nad Cirochou",Obec Kamenica nad Cirochou,Kamenica nad Cirochou,Vodozádržné opatrenia a revitalizácia parku,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,"Riešenie problematiky zaplavovania parku, zadržiavanie vody z následným využitím na zavlažovanie, parková architektúra a obnova zelene",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Kamenica nad Cirochou",Obec Kamenica nad Cirochou,Kamenica nad Cirochou,Zberný dvor a kompostovisko,,Odpadové hospodárstvo,zberné dvory,Vybudovanie zberného dvora a kompostoviska,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Kamenica nad Cirochou",Obec Kamenica nad Cirochou,Kamenica nad Cirochou,Obnova a údržba brehov obecného potoka a mostov cez obecný potok,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,"Potok v strede obce (Prehrádzkový potok) bol regulovaný pred mnohými desaťročiami. V súčasnosti je žiadúca oprava, doplnenie a fixovanie brehových kameňov. V časti kde nedošlo k regulácii brehov ani v minulosti, je potrebné spevnenie svahu brehov potoka.",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Kamenica nad Cirochou",Obec Kamenica nad Cirochou,Kamenica nad Cirochou,Zníženie energetickej náročnosti verejných budov,,Budovy,budovy iné,"Zníženie energetickej náročnosti verejných budov(Obecný úrad, Zdravotné stredisko, ZŠ)",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Kamenica nad Cirochou",Obec Kamenica nad Cirochou,Kamenica nad Cirochou,Zariadenie sociálnych služieb,,Zdravotníctvo a sociálne služby,poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb,Zariadenie sociálnych služieb,500 000 - 1 000 000 "Horný Zemplín, Humenné, Kamenica nad Cirochou",Obec Kamenica nad Cirochou,Kamenica nad Cirochou,Nákup techniky na údržbu verejných priestranstiev,,Verejné priestranstvá,nákup strojov a zariadení,"Nákup techniky na údržbu verejných priestranstiev(traktor, vlečka, fréza, odhŕňač snehu, kosačky)",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Kamenica nad Cirochou",Obec Kamenica nad Cirochou,Kamenica nad Cirochou,Výstavba bytov,,Budovy,bývanie,Výstavby obytných domov v obci Kamenica nad Cirochou pre zlepšenie dostupnosti bývania,viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Humenné, Kamenica nad Cirochou",Obec Kamenica nad Cirochou,Kamenica nad Cirochou,Vybudovanie multifunkčného ihriska,,Šport a voľný čas,športoviská,Vybudovanie multifunkčného ihriska,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Kamenica nad Cirochou",Obec Kamenica nad Cirochou,Kamenica nad Cirochou,"Miestne komunikácie, chodníky a inžinierske siete podľa Územného plánu",,Doprava,miestne komunikácie,Vybudovanie miestnych komunikácií a inžinierskych sietí podľa Územného plánu obce,500 000 - 1 000 000 "Horný Zemplín, Humenné, Kamenica nad Cirochou",Obec Kamenica nad Cirochou,Kamenica nad Cirochou,Oddychová zóna,,Verejné priestranstvá,oddychová zóna,"V obci absentuje miesto na oddych a rekreáciu pre občanov. Obec plánuje na pozemkoch v jej vlastníctve v blízkosti rieky Cirocha vybudovanie prírodnej oddychovej zóny( Rybník, altánky, hracie prvky)",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Košarovce",Košarovce,Košarovce,Rozšírenie MŠ,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ,Rozšírenie MŠ,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Košarovce",obec Košarovce,Košarovce,Rekonštrukcia vonkajšieho obvodového plášťa Kultúrneho domu,,Budovy,kultúrny dom,Rekonštrukcia Kultúrneho domu,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Košarovce",obec Košarovce,Košarovce,Rekonštrukcia hrobu Gusseovcov,,Verejné priestranstvá,cintoríny,Rekonštrukcia hrobu Gusseovcov,menej ako 10 000 "Horný Zemplín, Humenné, Košarovce",Obec Košarovce,Košarovce,Vybudovanie chodníkov v obci,,Doprava,miestne komunikácie,Vybudovanie chodníkov,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Koškovce",Koškovce,Koškovce,Vybudovanie počítačovej siete obecného úradu,,Digitalizácia a SMART,telekomunikačné siete + internet + wifi,Vybudovanie serverovne a počítačovej siete na obecnom úrade,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Koškovce",Koškovce,Koškovce,Rekonštrukcia oplotenia ZŠ,,Školstvo a vzdelávanie,ZŠ,Rekonštrukcia oplotenia v základnej škole pri miestnej komunikácii,menej ako 10 000 "Horný Zemplín, Humenné, Koškovce",Koškovce,Koškovce,Rekonštrukcia priestorov MŠ,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ,"Rekonštrukcia kúrenia, podláh, omietok, sociálnych zariadení, výdajne stravy",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Koškovce",Koškovce,Koškovce,Dobudovanie kanalizácie v obci,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,Dobudovanie kanalizácie v obci podľa jednotlivých vetiev kanalizácie,500 000 - 1 000 000 "Horný Zemplín, Humenné, Koškovce",Koškovce,Koškovce,"Odkanalizovanie ZŠ, zdravotného strediska",,Vodohospodárstvo,kanalizácia,Vybudovanie kanalizácieod ZŠ a zdravotného strediska k ČOV,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Koškovce",Koškovce,Koškovce,Vybudovanie kanalizácie dažďovej vody,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,Vybudovanie kanalizácie na odvedenie dažďovej vody v obci,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Koškovce",Koškovce,Koškovce,Nabíjacia stanica pre elektromobily,,Doprava,nabíjacie stanice,Vybudovanie nabíjacej stanice pre elektromobily,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Koškovce",Koškovce,Koškovce,Pasport verejnej zelene,,Dokumentácia,strategické - koncepčné dokumenty,Spracovanie pasportu verejnej zelene v obci,menej ako 10 000 "Horný Zemplín, Humenné, Koškovce",Koškovce,Koškovce,Rekenštrukcia verejnej budovy,,Budovy,budovy iné,"Celková rekonštrukcia skladovej budovy spojená s výmenou strechy, zateplením budovy a rekonštrukciou vykurovania",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Koškovce",Koškovce,Koškovce,Rekonštrukcia budovy v športovom areáli,,Šport a voľný čas,športoviská,"Zateplenie budovy, vykurovanie, dobudovanie šatní a sociálnych zariadení",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Koškovce",Koškovce,Koškovce,Rekonštrukcia KD,,Budovy,kultúrny dom,Rekonštrukcia elektroinštalácie a výmena zastaralého kúrenia v kultúrnom dome,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Koškovce",Koškovce,Koškovce,Vybudovanie zberného dvora,,Odpadové hospodárstvo,zberné dvory,Vybudovanie zberného dvora na triedený zber odpadu,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Koškovce",Koškovce,Koškovce,Rekonštrukcia regulácie potoka,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Rekonštrukcia regulácie potoka v časti Šihotok,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Koškovce",Koškovce,Koškovce,Výstavba regulácie potoka pri cintoríne,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Regulácia potoka pri cintoríne,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Koškovce",Koškovce,Koškovce,Rekonštrukcia ihriska v ZŠ,,Školstvo a vzdelávanie,ZŠ,"Oprava bežeckej dráhy, futbalového ihriska",10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Koškovce",Koškovce,Koškovce,Vybudovanie outdoorového ihriska,,Šport a voľný čas,outdoor,Vybudovanie outdoorového ihriska v parku pri obecnom úrade pre občanov obce,menej ako 10 000 "Horný Zemplín, Humenné, Koškovce",Koškovce,Koškovce,Vybudovanie parkovísk pred obecnými budovami,,Doprava,parkoviská,Vybudovanie parkoviska pred obecným úradom,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Koškovce",Koškovce,Koškovce,Vybudovanie parkoviska pre učiteľov ZŠ,,Doprava,parkoviská,Vybudovanie parkoviska pre učiteľov ZŠ s MŠ v areáli školy,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Koškovce",Koškovce,Koškovce,Vybudovanie kamerového systému,,Digitalizácia a SMART,bezpečnosť v obci,Vybudovanie kamerového systému v obci,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Koškovce",Koškovce,Koškovce,Vybudovanie prístavby k školskej jedálni,,Školstvo a vzdelávanie,ZŠ,Vybudovanie skladových priestorov a sociálnych zariadení pre pracovníkov školskej kuchyne,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Koškovce",Koškovce,Koškovce,Výstavba bytového domu,,Budovy,bývanie,Vybudovanie bytového domu so sociálnymi bytmi,500 000 - 1 000 000 "Horný Zemplín, Humenné, Koškovce",Koškovce,Koškovce,Vybudovanie parkoviska pred obecným úradom,,Doprava,parkoviská,Vybudovanie parkoviska pred obecným úradom,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Koškovce",Koškovce,Koškovce,Vybudovanie multifunkčného ihriska,,Šport a voľný čas,športoviská,Vybudovať multifunkčné ihrisko pre mládež v obci,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Koškovce",Koškovce,Koškovce,Rekonštrukcia oplotenia cintorína,,Verejné priestranstvá,cintoríny,Výmena starého oplotenia cintorína,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Koškovce",Koškovce,Koškovce,Revitalizácia verejných priestranstiev,,Verejné priestranstvá,oddychová zóna,Vybudovanie oddychovej zóny pri kostole v obci,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Koškovce",Koškovce,Koškovce,Vybudovanie bezbariérového prístupu do verejných budov,,Budovy,obecný úrad,Vybudovanie bezbariérového prístupu do obecného úradu-výťah pre imobilných,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Koškovce",Koškovce,Koškovce,Vybudovanie chodníkov v obci,,Doprava,miestne komunikácie,Vybudovanie chodníkov v obci,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Koškovce",Koškovce,Koškovce,Rekonštrukcia MK k cintorínu,,Doprava,miestne komunikácie,Rekonštrukcia miestnej komunikácie k cintorínu,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Koškovce",Koškovce,koškovce,Rekonštrukcia MK k obecnému úradu,,Doprava,miestne komunikácie,Rekonštrukcia miestnej komunikácie k obecnému úradu a záchrannej službe,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Koškovce",Koškovce,Koškovce,Rekonštrukcia MK v obci,,Doprava,miestne komunikácie,Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Koškovce",Koškovce,Koškovce,Pasport miestnych komunikácií,,Doprava,miestne komunikácie,Spracovanie pasportu miestnych komunikácií v obci,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Lieskovec",obec Lieskovec,Lieskovec,Kanalizácia a ČOV,,Vodohospodárstvo,kanalizácia + ČOV,Kanalizácia a ČOV,viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Humenné, Lieskovec",obec Lieskovec,Lieskovec,Úprava a rekonštrukcia odvodňovacích priekop v obci,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,úprava a rekonštrukcia odvodńovacích rigolov,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Lieskovec",obec Lieskovec,Lieskovec,Rekonštrukcia kultúrneho domu,,Budovy,kultúrny dom,zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Lieskovec",obec Lieskovec,Lieskovec,Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení,,Doprava,miestne komunikácie,Vybudovanie poľných ciest po pozemkocých úpravách,viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Humenné, Lieskovec",obec Lieskovec,Lieskovec,Chodníky,,Doprava,miestne komunikácie,Vybudovanie chodníkov,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Lieskovec",obec Lieskovec,Lieskovec,Rekonštrukcia miestnych komunikácií,,Doprava,miestne komunikácie,rekonštrukcia miestnych komunikácií,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Ľubiša",Ľubiša,Ľubiša,Rekonštrukcia MŠ,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ,Rekonštrukcia MŠ a oplotenia,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Ľubiša",Ľubiša,Ľubiša,Cyklotrasa,,Doprava,cyklochodníky,Vybudovanie cyklochodníka,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Ľubiša",Ľubiša,Ľubiša,rekonštrukcia kultúrneho domu,,Budovy,kultúrny dom,Rekonštukcia pozostávajúca z inštalácie rekuperačnej jednotky a výmena osvetlenia - zníženie energetickej náročnosti,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Ľubiša",Ľubiša,Ľubiša,Obecné kompostovisko,,Odpadové hospodárstvo,kompostárne + bioplynové stanice,vybudovanie obecného kompostoviska a technika k tomu,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Ľubiša",Ľubiša,Ľubiša,Nákup traktora k zvážaniu BRKO,,Verejné priestranstvá,nákup strojov a zariadení,nákup traktora na zvážanie BRKO,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Ľubiša",Ľubiša,Ľubiša,Vodozádržné opatrenia,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Vybudovanie vodozádržných opatrení,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Ľubiša",Ľubiša,Ľubiša,Vybudovanie protipožiarnej nádrže,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,"vybudovanie protipovodňovej nádrže, spojené s novou výsadbou",10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Ľubiša",Ľubiša,Ľubiša,Vytvorenie protipovodňového valu,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,"Vytvorenie protipovodňového valu, ako ochrana pred povodňami",10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Ľubiša",Ľubiša,Ľubiša,oprava budovy Obecný dom,,Budovy,obecný úrad,Oprava budovy obecný dom s možnosťou prerobenia 2 bytov na turistické ubytovanie a športové aktivity,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Ľubiša",Ľubiša,Ľubiša,Oprava cesty a chodník k MRK,,Doprava,miestne komunikácie,Oprava cesty a vybudovanie chodníka k MRK,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Ľubiša",Ľubiša,Ľubiša,Dopravné ihrisko,,Šport a voľný čas,detské ihriská,Vybudovanie dopravného ihriska,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Ľubiša",Ľubiša,Ľubiša,Rekonštrukcia sociálnych zariadení v Kultúrnom dome,,Budovy,kultúrny dom,Rekonštrukcia sociálnych zariadení v kultúrnom dome,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Ľubiša",Ľubiša,Ľubiša,Nákup komunálnej techniky,,Verejné priestranstvá,nákup strojov a zariadení,"Technika na udržiavanie ciest a chodníkov v zimnom období + kosenie, mulčovanie...",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Ľubiša",Ľubiša,Ľubiša,Multifunkčné ihriská,,Šport a voľný čas,športoviská,Vybudovanie dvoch multifunkčných ihrísk - jedno pre MRK,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Ľubiša",Ľubiša,Ľubiša,Vyhliadková veža,,CR,infraštruktúra CR,Vybudovanie vyhliadkovej veže s turistickým chodníkom a cyklochodníkom,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Ľubiša",Ľubiša,Ľubiša,Rekonštrukcia oplotenia cintorína,,Verejné priestranstvá,cintoríny,Rekonštrukcia oplotenia cintorína,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Ľubiša",Ľubiša,Ľubiša,Peší chodník pri autobusovej zastávke,,Doprava,miestne komunikácie,Vybudovanie pešieho chodníka pri autobusovej zastávke pre zvýšenie bezpečnosti,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Ľubiša",Ľubiša,Ľubiša,Rekonštrukcia cesty a chodníka k cintorínu,,Doprava,miestne komunikácie,Rekonštrukcia cesty a dobudovanie chodníka k cintorínu,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Ľubiša",Ľubiša,Ľubiša,Rekonštrukcia MK v obci Ľubiša p.č. 850,,Doprava,miestne komunikácie,oprava miestnej komunikácie,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Ľubiša",Ľubiša,Ľubiša,Nová cesta,,Doprava,miestne komunikácie,Vybudovanie novej cesty a inžinierskych sietí pri rozšírení IBV,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Ľubiša",Ľubiša,Ľubiša,Vybudovanie MK,,Doprava,miestne komunikácie,Vybudovanie MK popri pozemkoch vhodných na novú výstavbu,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Ľubiša",Ľubiša,Ľubiša,Oprava prístupovej cesty ku kultúrnej pamiatke,,Doprava,miestne komunikácie,Oprava prístupovej cesty priamo pri kultúrnej pamiatke,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Ľubiša",Ľubiša,Ľubiša,Pamätná izba M.Kováča,,CR,kultúrne a historické pamiatky,Vytvorenie pamätnej izby 1.prezidenta SR v Obecnom dome,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Ľubiša",Ľubiša,Ľubiša,Pešia Lávka cez Laborec,,Doprava,miestne komunikácie,Vybudovanie pešej lávky cez rieku Laborec - prístup k poľovníckej obore,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Ľubiša",Ľubiša,Ľubiša,Poľovnícka obora pre chov zveri,,CR,agroturistika,Vytvorenie malej poľovníckej obory pre chov zveri pre Agroturistiku,menej ako 10 000 "Horný Zemplín, Humenné, Ľubiša",Ľubiša,Ľubiša,Turistické informačné centrum,,CR,infraštruktúra CR,Vytvorenie TIC v obecnom dome,menej ako 10 000 "Horný Zemplín, Humenné, Modra nad Cirochou",obec Modra nad Cirochou,Modra nad Cirochou,Cyklotrasa v dedine + projekt nad dedinou,,Doprava,cyklochodníky,Pre rozvoj športu a turistiky,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Modra nad Cirochou",obec Modra nad Cirochou,Modra nad Cirochou,Škola zateplenie,,Školstvo a vzdelávanie,ZŠ,Pre zníženie nákladov na teplo a energie,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Modra nad Cirochou",obec Modra nad Cirochou,Modra nad Cirochou,"Kultúrny dom - rozšírenie, nová strecha, zateplenie",,Budovy,kultúrny dom,Rekonštrukcia kulturného domu,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Modra nad Cirochou",obec Modra nad Cirochou,Modra nad Cirochou,Obecný úrad,,Budovy,obecný úrad,Nový OÚ v centre obce,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Modra nad Cirochou",obec Modra nad Cirochou,Modra nad Cirochou,Rekonštrukcia domu smútku - zväčšenie a vynovenie zariadenia,,Budovy,domy smútku,Rekonštrukcia domu smútku - zväčšenie a vynovenie zariadenia,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Modra nad Cirochou",obec Modra nad Cirochou,Modra nad Cirochou,"Centrum obce - park, nový obecný úrad v centre dediny",,Budovy,obecný úrad,Nové parkoviská v centre obce,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Modra nad Cirochou",obec Modra nad Cirochou,Modra nad Cirochou,Multifunkčné ihrisko v škole,,Šport a voľný čas,športoviská,Pre podporu športu v obci,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Modra nad Cirochou",obec Modra nad Cirochou,Modra nad Cirochou,"Parkoviská - stanica, cintorín, kostol, obchod",,Doprava,parkoviská,"Nové parkoviská, resp. odstavné plochy pri zastávke",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Modra nad Cirochou",obec Modra nad Cirochou,Modra nad Cirochou,Dedinský amfiteáter,,Kultúra,kultúrna infraštruktúra,Pre konanie kultúrnych akcií a podujatí,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Modra nad Cirochou",obec Modra nad Cirochou,Modra nad Cirochou,Telocvičňa,,Šport a voľný čas,športoviská,Nová telocvičňa pre rozvoj športových aktivít,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Modra nad Cirochou",obec Modra nad Cirochou,Modra nad Cirochou,Nový asfalt na obecných cestách,,Doprava,miestne komunikácie,Rekonštrukcia rozbitých ciest,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Modra nad Cirochou",obec Modra nad Cirochou,Modra nad Cirochou,Rekonštrukcia chodníkov,,Doprava,miestne komunikácie,Zatrubnenenie a oprava chodníkov,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Modra nad Cirochou",obec Modra nad Cirochou,Modra nad Cirochou,"Nový vstup do dediny - je len jeden, úprava a nová cesta",,Doprava,miestne komunikácie,Z hľadiska bezpečnosti je potrebný nový vstup do dediny,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Nižná Jablonka",obec Nižná Jablonka,Nižná Jablonka,Vybudovanie infraštruktúry v obci - naučné tabule,,CR,infraštruktúra CR,Dospejeme k vybudovaniu a vytvoreniu infraštruktúry v obci prostrednictvom naučných tabuli a zvýšeniu turizmu.,menej ako 10 000 "Horný Zemplín, Humenné, Nižná Sitnica",Nižná Sitnica,Nižná Sitnica,Výstavba kanalizácie a ČOV,,Vodohospodárstvo,kanalizácia + ČOV,Výstavba kanalizácie a ČOV / uvažujeme o centrálnej ČOV pre mikroregión obcí Združenia Horná Oľka,viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Humenné, Nižná Sitnica",Nižná Sitnica,Nižná Sitnica,Vidiecky dom,,CR,infraštruktúra CR,"Rekonštrukcia a modernizácia jestvujúcej budovy v extraviláne obce na tzv. Vidiecky dom, dobudovanie infraštruktúry k objektu : vodovodná a kanalizačná prípojka, spevnené plochy a altánok. Objekt bude slúžiť ako sprievodná infraštruktúra k Trase konskej turistiky z Odrzechovej /PR/ - Miková – N.Sitnica",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Nižná Sitnica",Nižná Sitnica,Nižná Sitnica,Kompostovisko v obci Nižná Sitnica,,Odpadové hospodárstvo,kompostárne + bioplynové stanice,"Vybudovanie kompostoviska a vybavenie objektu príslušnou statickou a mobilnou technikou / štiepkovač, traktor s vlečkou.../",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Nižná Sitnica",Nižná Sitnica,Nižná Sitnica,Protipovodňové opatrenia v obci Nižná Sitnica,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,"Protipovodňové opatrenia v obci Nžná Sitnica : vybudovanie prehrádzok v dolinách katastra, odrážky na lesných a poľných cestách, vybudovanie suchého poldra na záchyt povodňovej vlny, prečistenie koryta Sitničky",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Nižná Sitnica",Nižná Sitnica,Nižná Sitnica,Rekonštrukcia a modernizácia objektov v kultúrno-športovom areále,,Šport a voľný čas,športoviská,"Rekonštrukcia multifunkčného ihriska v KŠA -osadenie noveho podkladu miesto asfaltu, mantinelov a inštalácia osvetlenia, výmena sieti na oplotení. Na krytom pódiu amfiteátra výmena podlahy, osadenie osvetlenia a bezpečnostného zábradlia",10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Nižná Sitnica",Nižná Sitnica,Nižná Sitnica,Rekonštrukcia modernizácia futbalového štadióna,,Šport a voľný čas,športoviská,"Modernizácia a rekonštrukcia šatní a soc.zariadení _- výmena podláh a obkladov v šatniach, výmena strešnej krytiny a dverí, nová fasáda. Na ihrisku vybudovanie studne na polievanie ihriska, zavlažovací systém hracej plochy, výmena striedačiek",10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Nižná Sitnica",Nižná Sitnica,Nižná Sitnica,Kultúrne a prírodné dedičstvo,,Kultúra,mäkké aktivity v oblasti kultúry,Stretnutia detí a záujmových skupín s gminou Zarszyn /spolupráca od 05/2000/ na kultúrno-spoločenskej a športovej báze spojené s realizáciou drobnej sprievodnej infraštruktúry,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Nižná Sitnica",Nižná Sitnica,Nižná Sitnica,Cesta a ohrada na cintoríne,,Doprava,miestne komunikácie,Vybudovanie cesty a oplotenia na miestnom cintoríne,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Nižné Ladičkovce",Obec Nižné Ladičkovce,Nižné Ladičkovce,Bezplatná wi-fi v obci,,Digitalizácia a SMART,telekomunikačné siete + internet + wifi,"Zavedenie bezplatnej wi-fi na verejnom pristranstve, pre obyvateľov obce",menej ako 10 000 "Horný Zemplín, Humenné, Nižné Ladičkovce",Obec Nižné Ladičkovce,Nižné Ladičkovce,Odpadová kanalizácia s čističkou,,Vodohospodárstvo,kanalizácia + ČOV,Výstavba kanalizačnej siete v obci s čističkou,500 000 - 1 000 000 "Horný Zemplín, Humenné, Nižné Ladičkovce",Obec Nižné Ladičkovce,Nižné Ladičkovce,Vybudovanie oddychovej zóny a zelene,,Verejné priestranstvá,oddychová zóna,"Zelená alej,lavičky, okrasné stromy a zábradlie popri potoku",10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Nižné Ladičkovce",obec Nižné Ladičkovce,Nižné Ladičkovce,Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov,,Doprava,miestne komunikácie,Rekonštrukcia miestnej komunikácie s cyklochodníkom,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Nižné Ladičkovce",Obec Nižné Ladičkovce,Nižné Ladičkovce,Zateplenie obecnej budovy,,Budovy,budovy iné,"Zateplenie obecnej budovi,úspora energie",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Nižné Ladičkovce",Obec Nižné Ladičkovce,Nižné Ladičkovce,Regulácie hlavného potoka v obci,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Vyložením dna a svahov potoka sa zvýši prietočný profil,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Nižné Ladičkovce",Obec Nižné Ladičkovce,Nižné Ladičkovce,Vodozádržné opatrenie,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Priesak vody z cintorína,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Nižné Ladičkovce",Obec Nižné Ladičkovce,Nižné Ladičkovce,Výstavba parkoviska pri autobusovej zastávke,,Doprava,parkoviská,Bezpečné parkovanie áut pri AZ a predajni potravín,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Nižné Ladičkovce",Obec Nižné Ladičkovce,Nižné Ladičkovce,Rekonštrukcia kultúrneho domu,,Budovy,kultúrny dom,"Zateplenie , tepelné čerpadla na vykurovanie KD",500 000 - 1 000 000 "Horný Zemplín, Humenné, Nižné Ladičkovce",Obec Nižné Ladičkovce,Nižné Ladičkovce,Výstavba chodníka popri hlavnej ceste,,Doprava,miestne komunikácie,Vybudovaním chodníka sa zvýši bezpečnosť chodcov,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Nižné Ladičkovce",Obec Nižné Ladičkovce,Nižné Ladičkovce,"Rekonštrukcia ciest,uličiek",,Doprava,miestne komunikácie,"Asfaltový koberec, spevnenie krajníc",10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Papín",Papín,Papín,Rekonštrukcia budovy starej MŠ na podnikateľské účely,,Zamestnanosť,obecné podniky,Rekonštrukcia starej MŠ - nevyužité priestory,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Papín",Papín,Papín,Úpravy cesty a chodníka,,Doprava,miestne komunikácie,Úpravy cesty a chodníka na cintoríne,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Papín",Papín,Papín,Vybudovanie oddychovej zóny,,Verejné priestranstvá,oddychová zóna,Vybudovanie zóny v centre obce,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Porúbka",Porúbka,Porúbka,Rekonštrukcia budovy obecného úradu a kultúrneho domu,,Budovy,polyfunkčné budovy,"Rekonštrukcia strechy, inžinierskych sietí a interiéru kultúrneho domu a obecného úradu",10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Porúbka",Porúbka,Porúbka,Vybudovanie kanalizácie,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,vybudovanie kanalizácie v obci,neuvedené "Horný Zemplín, Humenné, Porúbka",Porúbka,Porúbka,Prívod vody na cintorín,,Verejné priestranstvá,cintoríny,Prívod vody na cintorín,menej ako 10 000 "Horný Zemplín, Humenné, Porúbka",PSK mesto Humenné,Humenné,Obchvat lokality Podskalka,,Doprava,miestne komunikácie,obchvat rómskej osady Podskalka s cyklochodníkom,neuvedené "Horný Zemplín, Humenné, Porúbka",Porúbka,Porúbka,Rekonštrukcia budovy Obecného domu,,Budovy,obecný úrad,Rekonštrukcia budovy Obecného domu pre rôzne využitie,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Porúbka",Porúbka,Porúbka,Nákup technológie na zber a zhodnocovanie BRKO,,Odpadové hospodárstvo,triedený zber,"traktor, vlečka, predný nakladač, štiepkovač a iné a zberné nádoby na BRKO",10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Porúbka",Porúbka,Porúbka,Výstavba obecného kompostoviska,,Odpadové hospodárstvo,kompostárne + bioplynové stanice,výstavba obecného kompostoviska,menej ako 10 000 "Horný Zemplín, Humenné, Porúbka",Porúbka,Porúbka,Rekonštrukcia obecného rozhlasu,,Digitalizácia a SMART,rozhlas,Kompletná rekonštrukcia obecného rozhlasu,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Porúbka",Porúbka,Porúbka,Výstavba workoutového ihriska,,Šport a voľný čas,outdoor,Výstavba workoutového ihriska,menej ako 10 000 "Horný Zemplín, Humenné, Porúbka",Porúbka,Porúbka,Osvetlenie športového areálu,,Digitalizácia a SMART,verejné osvetlenie,Výstavba osvetlenia športového areálu,menej ako 10 000 "Horný Zemplín, Humenné, Porúbka",Porúbka,Porúbka,Rekonštrukcia verejného osvetlenia,,Digitalizácia a SMART,verejné osvetlenie,Rekonštrukcia verejného osvetlenia,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Porúbka",Porúbka,Porúbka,Modernizácia cintorína a okolia Domu nádeje,,Verejné priestranstvá,cintoríny,Oplotenie Domu nádeje,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Porúbka",Porúbka,Porúbka,Vybudovanie ovocného sadu,,Zamestnanosť,poľnohospodárstvo,"výsadba ovocných drevín,vybudovanie sadu",menej ako 10 000 "Horný Zemplín, Humenné, Porúbka",Porúbka,Porúbka,Oprava a odvodnenie miestnej komunikácie k cintorínu,,Doprava,miestne komunikácie,Oprava a odvodnenie cesty na cintorín a spevnenie plochy pred cintorínom a Domom nádeje,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Porúbka",PSK,Porúbka VO Valaškovce,Obchvat obce Porúbka,,Doprava,cesty II. a III. triedy,"cestné prepojenie Porúbka - Vinné cez východný obchvat obce Porúbka, cesta III. tr. Humenné - Vinné",neuvedené "Horný Zemplín, Humenné, Ruská Poruba",,,dom dôchodcov,,Zdravotníctvo a sociálne služby,poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb,"využitie nevyužívanej budovy, dostupnosť sociálnych služieb je najbližšie 30-45 km, úprava okolia budovy a terénu, zamestnanie miestnych obyvateľov",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Slovenské Krivé",Slovenské Krivé,Slovenské Krivé,Bezplatná wi-fi v obci,,Digitalizácia a SMART,telekomunikačné siete + internet + wifi,"Zavedenie bezplatnej wi-fi na verejnom pristranstve, pre obyvateľov obce",menej ako 10 000 "Horný Zemplín, Humenné, Slovenské Krivé",Slovenské Krivé,Slovenské Krivé,líniová zeleň pri ceste,,Verejné priestranstvá,výsadba zelene,,menej ako 10 000 "Horný Zemplín, Humenné, Slovenské Krivé",Slovenské Krivé,Slovenské Krivé,vybudovanie parku pri kultúrnom dome,,Verejné priestranstvá,park,vybudovanie oddychovej zóny pre občanov obce,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Slovenské Krivé",Slovenské Krivé,Slovenské Krivé,"nakup komposterov, traktora a techniky",,Odpadové hospodárstvo,kompostárne + bioplynové stanice,"kompostery na biologicky rozložiteľný odpad, traktor a technika na kosenie, mulčovanie a pre malú obecnú kompostáreň",10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Slovenské Krivé",Slovenské Krivé,Slovenské Krivé,obecné kompostovisko,,Odpadové hospodárstvo,kompostárne + bioplynové stanice,vybudovanie malej obecnej kompostárne do 100 t,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Slovenské Krivé",Slovenské Krivé,Slovenské Krivé,Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu,,Budovy,kultúrny dom,"Výmena okien, zateplenie fasády a podláh a stropov, výmena kúrenia vrámci zníženia energetickej náročnosti budovy",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Slovenské Krivé",Slovenské Krivé,Slovenské Krivé,Ihrisko pre mládež a dospelých,,Šport a voľný čas,športoviská,vybudovanie multifunkčného ihriska,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Slovenské Krivé",Slovenské Krivé,Slovenské Krivé,fitnes park,,Šport a voľný čas,outdoor,vybudovanie fitnes parku pre mládež a dospelych,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Topoľovka",obec Topoľovka,Topoľovka,wifi pre teba,,Digitalizácia a SMART,telekomunikačné siete + internet + wifi,výstavba verejnej wifi,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Topoľovka",obec Topoľovka,Topoľovka,Rozšírenie vodovodu,,Vodohospodárstvo,vodovod,výstavba vetvy vodovodu,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Topoľovka",obec Topoľovka,Topoľovka,Prístrešok pre cyklistov,,Doprava,doplnková cykloinfraštruktúra,výstavba prístrešku,menej ako 10 000 "Horný Zemplín, Humenné, Topoľovka",obec Topoľovka,Topoľovka,Vodozádržné opatrenia,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Výstavba vodozadržných opatrení,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Topoľovka",Obec Topoľovka,Topoľovka,Rekonštrukcia domu smútku,,Budovy,domy smútku,Rekonštrukcia domu smútku,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Topoľovka",obec Topoľovka,Topoľovka,Rekonštrukcia Kultúrneho domu,,Budovy,kultúrny dom,Rekonštrukcia a oprava,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Topoľovka",obec Topoľovka,Topoľovka,Rekonštrukcia telových.zar.,,Šport a voľný čas,športoviská,Rekonštrukcia a oprava,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Topoľovka",Obec Topoľovka,Topoľovka,Chodníky Topoľovka,,Doprava,miestne komunikácie,vybudovanie chodníkov,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Topoľovka",obec Topoľovka,Topoľovka,Rekonštrukcia cest.infraštruktúry,,Doprava,miestne komunikácie,Rekonštrukcia a oprava,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Udavské",Udavské,Udavské,občianska vybavenosť,,Zdravotníctvo a sociálne služby,poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb,rekonštrukcia ydravotného strediska,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Udavské",Udavské,Udavské,rekonštrukcia budovy MŠ,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ,rekonštrukcia budovy MŠ,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Udavské",Udavské,Udavské,dobudovanie kanalizácie,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,dobudovanie kanalizácie,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Udavské",Udavské,Udavské,nové inžinierské siete pre lokalitu Vančakové luky,,Budovy,bývanie,nové inžinierské siete v novej lokalite na výstavbu RD podľa uzemného plánu obce,500 000 - 1 000 000 "Horný Zemplín, Humenné, Udavské",obec Udavské,Udavské,cyklochodník,,Doprava,cyklochodníky,,neuvedené "Horný Zemplín, Humenné, Udavské",Udavské,Udavské,výstavba malej kompostárne v obci Udavské,,Odpadové hospodárstvo,kompostárne + bioplynové stanice,vybudovanie obecného kompostoviska,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Udavské",Udavské,Udavské,protipovodňové a vodoražne opatrenia,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,protipovodňové a vodoražne opatrenia,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Udavské",Udavské,Udavské,rozširenie kamerového systemu,,Digitalizácia a SMART,bezpečnosť v obci,,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Udavské",Udavské,Udavské,nájomné byvanie,,Budovy,bývanie,vybudovanie nájomných bytov,500 000 - 1 000 000 "Horný Zemplín, Humenné, Udavské",Udavské,Udavské,rekonštrukcia chodníka,,Doprava,miestne komunikácie,rekonštrukcia chodníka,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Veľopolie",Veľopolie,Veľopolie,Rekonštrukcia budovy kult. Domu,,Budovy,kultúrny dom,"Zateplenie, výmena kúrenia, elektro",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Veľopolie",Veľopolie,Veľopolie,Bezplatná wi-fi v obci,,Digitalizácia a SMART,telekomunikačné siete + internet + wifi,"Zavedenie bezplatnej wi-fi na verejnom pristranstve, pre obyvateľov obce",menej ako 10 000 "Horný Zemplín, Humenné, Veľopolie",Veľopolie,Veľopolie,Vybudovanie cyklotrasy,,Doprava,cyklochodníky,Výstavba cyklochodníka,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Veľopolie",Veľopolie,Veľopolie,Oprava materskej školy,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ,"zateplenie,výmena kúrenia, elektroinšt., rekonštrukcia soc. zariadení",10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Veľopolie",Veľopolie,Veľopolie,Multifunkčné ihrisko,,Šport a voľný čas,športoviská,Výstavba viacúčelového ihriska,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Veľopolie",Veľopolie,Veľopolie,Kamerový systém,,Digitalizácia a SMART,bezpečnosť v obci,Inštalácia kamerového systému v obci,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Veľopolie",Veľopolie,Veľopolie,Rekončtr. Ver. osvetlenia,,Digitalizácia a SMART,verejné osvetlenie,rekonštrukcia osvetlenia,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Veľopolie",Veľopolie,Veľopolie,Rekonštrukcia miestnych komunikácií,,Doprava,miestne komunikácie,Rekonštrukcia miest. komunikácií v obci,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Veľopolie",Veľopolie,Veľopolie,Oddychová zóna pri Laborci,,Verejné priestranstvá,oddychová zóna,,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Víťazovce",Víťazovce,Víťazovce,Výstavba verejného vodovodu,,Vodohospodárstvo,vodovod,Výstavba vodovodu v obci,viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Humenné, Víťazovce",obec Víťazovce,Víťazovce,Doplnková cykloturistická infraštruktúra - prístrešok pre cyklistov Víťazovce,,Doprava,doplnková cykloinfraštruktúra,"Prístrešok,stojany na bicykle, s možnosťou oddychu a využitia drobných obslužných zariadení pre cyklistov.",menej ako 10 000 "Horný Zemplín, Humenné, Víťazovce",Víťazovce,Víťazovce,Výstavba chodníkov pre cyklistov,,Doprava,cyklochodníky,Výstavba chodníkov pre cyklistov,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Víťazovce",Víťazovce,Víťazovce,Detské ihrisko,,Šport a voľný čas,detské ihriská,Vybudovanie detského ihriska,menej ako 10 000 "Horný Zemplín, Humenné, Víťazovce",Víťazovce,Víťazovce,Exteriérové fitnes zariadenia,,Šport a voľný čas,outdoor,Nákup exterierovej fitnes zostavy na precvičenie celého tela,menej ako 10 000 "Horný Zemplín, Humenné, Víťazovce",Víťazovce,Víťazovce,Multifunkčné ihrisko,,Šport a voľný čas,športoviská,Vybudovanie multifunkčnej športovej plochy,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Víťazovce",obec Víťazovce,Víťazovce,Parkovisko pri kostole,,Doprava,parkoviská,Vybudovanie parkoviska pre autá,menej ako 10 000 "Horný Zemplín, Humenné, Víťazovce",obec Víťazovce,Víťazovce,Ochrana a obnova pamiatok,,CR,kultúrne a historické pamiatky,Rekonštrukcia zvonice na cintoríne,menej ako 10 000 "Horný Zemplín, Humenné, Víťazovce",obec Víťazovce,Víťazovce,Výstavba chodníkov,,Doprava,miestne komunikácie,Výstavby chodníkov v obci,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Víťazovce",obec Víťazovce,Víťazovce,Rekonštrukcia miestnych komunikácii,,Doprava,miestne komunikácie,Rekonštrukcia miestnych komunikácií,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Víťazovce",obec Víťazovce,Víťazovce,Úprava verejných priestranstiev,,Verejné priestranstvá,"centrum obce, námestie",Zlepšenie vzhľadu obce pri Kultúrnom dome a v centre obce,menej ako 10 000 "Horný Zemplín, Humenné, Vyšná Jablonka",obec Vyšná Jablonka,Vyšná Jablonka,Vybudovanie infraštruktúry v obci - naučné tabule,,CR,infraštruktúra CR,Dospejeme k vybudovaniu a vytvoreniu infraštruktúry v obci prostrednictvom naučných tabuli a zvýšeniu turizmu.,menej ako 10 000 "Horný Zemplín, Humenné, Vyšná Sitnica",Vyšná Sitnica,Vyšná Sitnica,Výstavba kanalizácie,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,Výstavba kanalizácie v Obci Vyšná Sitnica,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Vyšná Sitnica",Vyšná Sitnica,Vyšná Sitnica,Zateplenie obecného úradu,,Budovy,obecný úrad,Zateplenie obecného úradu Vyšná Sitnica,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Vyšná Sitnica",Vyšná Sitnica,Vyšná Sitnica,Zateplenie ZŠ a MŠ,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ + ZŠ,Zateplenie MŠ a ZŠ Vyšná Sitnica,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Vyšná Sitnica",Vyšná Sitnica,Vyšná Sitnica,Založiť sociálny podnik,,Zamestnanosť,sociálne podnikanie,Založenie sociálneho podniku v obci Vyšna Sitnica,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Vyšná Sitnica",Vyšná Sitnica,Vyšná Sitnica,Výstavba nájomných bytov,,Budovy,bývanie,Výstvavba nájomných bytov v obci Vyšna Sitnica,500 000 - 1 000 000 "Horný Zemplín, Humenné, Vyšná Sitnica",Vyšná Sitnica,Vyšná Sitnica,Výmena verejného osvetlenia,,Digitalizácia a SMART,verejné osvetlenie,Kompletná výmena osvetlenia v Obci Vyšná Sitnica,menej ako 10 000 "Horný Zemplín, Humenné, Vyšná Sitnica",obec Vyšná Sitnica,Vyšná Sitnica,Výstavba parkoviska,,Doprava,parkoviská,Výstavba parkoviska v Obci Vyšná Sitnica,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Vyšná Sitnica",obec Vyšná Sitnica,Vyšná Sitnica,Výstavba chodníka,,Doprava,miestne komunikácie,Výstavba chodníka v Obci Vyšná Sitnica,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Vyšná Sitnica",obec Vyšná Sitnica,Vyšná Sitnica,Rekonštrukcia ciest,,Doprava,miestne komunikácie,Rekonštrukcia ciest v Obci Vyšna Sitnica,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Vyšné Ladičkovce",obec Vyšné Ladičkovce,Vyšné Ladičkovce,Výstavba kompostoviska,,Odpadové hospodárstvo,kompostárne + bioplynové stanice,Výstavba kompostoviska,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Vyšné Ladičkovce",obec Vyšné Ladičkovce,Vyšné Ladičkovce,Rekonštrukcia priekop pri komunikáciách,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Vybudovanie rigolov popri cestách,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Vyšné Ladičkovce",obec Vyšné Ladičkovce,Vyšné Ladičkovce,Zábrana proti povodniam,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Vybudovanie regulácie potoka,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Vyšné Ladičkovce",obec Vyšné Ladičkovce,Vyšné Ladičkovce,Územný plán obce,,Dokumentácia,strategické - koncepčné dokumenty,Vypracovanie územného plánu,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Vyšné Ladičkovce",obec Vyšné Ladičkovce,Vyšné Ladičkovce,Výstavba chodníkov,,Doprava,miestne komunikácie,Výstavba chodníkov pri ceste,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Vyšné Ladičkovce",obec Vyšné Ladičkovce,Vyšné Ladičkovce,Rekonštrukcia mosta,,Doprava,"mosty, lávky, priepusty",Rekonštrukcia mosta,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Vyšný Hrušov",Vyšný Hrušov,Vyšný Hrušov,Rekonštrukcia MŠ,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ,Rekonštrukcia MŠ,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Vyšný Hrušov",Vyšný Hrušov,Vyšný Hrušov,Vystavba chodníka a autobusových čakárni,,Doprava,miestne komunikácie,Výstavba chodníka,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Vyšný Hrušov",Vyšný Hrušov,Vyšný Hrušov,Výstavba vodovodu,,Vodohospodárstvo,vodovod,Dostavba vodovodu,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Vyšný Hrušov",Vyšný Hrušov,Vyšný Hrušov,Multifunkčné ihrisko,,Šport a voľný čas,športoviská,Rekonštrukcia multifunkčného ihriska,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Závada",Závada,Závada,Vybudovanie kanalizacie,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,Vybudovanie kanalizacie,neuvedené "Horný Zemplín, Humenné, Závada",Závada,Závada,Vybudovanie vody a plynu,,Vodohospodárstvo,vodovod,vybudovanie vody a plynu,neuvedené "Horný Zemplín, Humenné, Závada",obec Závada,Závada,Cyklotrasa k pomniku na LIPOVICI,,Doprava,cyklochodníky,Nie je vôbec,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Závada",obec Závada,Závada,Modernizacia oddychovej zony,,Verejné priestranstvá,oddychová zóna,Odychova zona - Park,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Závada",Závada,Závada,Protipovodňove opatrenia na vodnom toku aj mimo neho,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Protipovodňove opatrenia na vodnom toku aj mimo neho,neuvedené "Horný Zemplín, Humenné, Závada",Závada,Závada,Zriadenie dom socialných služieb,,Zdravotníctvo a sociálne služby,poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb,Vybudovanie DSS,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Závada",Závada,Závada,Vybudovanie kamerového systemu,,Digitalizácia a SMART,bezpečnosť v obci,Vybudovanie kam. Systemu,menej ako 10 000 "Horný Zemplín, Humenné, Závada",Závada,Závada,Predajňa potravín,,Služby a obchod,kamenné predajne,Vybudovanie predajne s potravinami,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Závada",obec Závada,Závada,Rekonštrukcia pamätnika s II sv. vojny na LIPOVICI,,CR,kultúrne a historické pamiatky,Zlý stav,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Závada",Závada,Závada,Rekonštrukcia cesty a chodnikov,,Doprava,miestne komunikácie,Oprava existujucej cesty a budovanie nových chodnikov,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Zbudské Dlhé",Zbudské Dlhé,Zbudské Dlhé,Rekonštrukcia KD,,Budovy,kultúrny dom,Zníženie stropu KD a výmena strechy,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Zbudské Dlhé",Zbudské Dlhé,Zbudské Dlhé,Zlepšenie prístupu MRK,,MRK,tvrdé aktivity na podporu integrácie,budovanie miestnej infraštruktúry,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Zbudské Dlhé",Zbudské Dlhé,Zbudské Dlhé,Oddychová zóna-chata,,CR,infraštruktúra CR,výstavba stavby na rekreáciu,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Zbudské Dlhé",Zbudské Dlhé,Zbudské Dlhé,Výstavba chodníka,,Doprava,miestne komunikácie,Chodník pre peších,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Humenné, Zbudské Dlhé",Zbudské Dlhé,Zbudské Dlhé,rekonštrukcia MK,,Doprava,miestne komunikácie,rekonštrukcia miestnej komunikácie,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Humenné, Zbudské Dlhé",Zbudské Dlhé,Zbudské Dlhé,Zb. Dlhé-spevnené plochy,,Doprava,parkoviská,zaakrytie plochy pred OcÚ,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Čabiny",obec Čabiny,Čabiny,Pomník Anatolija Kralického v Čabinách - obnova,,CR,kultúrne a historické pamiatky,"Rekonštrukcia pomníka pozostáva z obnovy kamenného muriva, dláždenej plochy, obnova chodníka a úprava zelenej plochy",10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Čertižné",Obec Čertižné,Čertižné,Rekonštrukcia vodovodu,,Vodohospodárstvo,vodovod,Rekonštrukcia budov vodovodu,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Čertižné",Obec Čertižné,Čertižné,Výstavba kanalizácie,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,Výstavba kanalizácie v obci,500 000 - 1 000 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Čertižné",Obec Čertižné,Čertižné,Nabíjacia stanica pre elektromobily,,Doprava,nabíjacie stanice,Vybudovanie nabíjacej stanice pre elektromobily,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Čertižné",Čertižné,Čertižné,Cyklochodník a odpočívadlo,,Doprava,cyklochodníky,Vybudovanie cyklochodníka a odpočívadla,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Čertižné",Obec Čertižné,Čertižné,Zelená energia,,Energetika,OZE,Fotovoltaika,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Čertižné",Čertižné,Čertižné,Viacúčelová vodná nádrž,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Výstavba viacúčelovej vodnej nádrže,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Čertižné",Obec Čertižné,Čertižné,Obecný sociálny podnik,,Zamestnanosť,sociálne podnikanie,Vytvorenie sociálneho podniku - čistiace a upratovacie služby,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Čertižné",Čertižné,Čertižné,Ubytovňa,,CR,ubytovanie a stravovanie,Rekonštrukcia budovy na ubytovanie,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Čertižné",Čertižné,Čertižné,Rozhľadňa a náučný chodník,,CR,infraštruktúra CR,Výstavba rozhľadne a náučného chodníka na štátnej hranici,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Čertižné",VUCPO,Čertižné,Oprava cesty - ku hranici s Poľskom,,Doprava,cesty II. a III. triedy,Oprava cesty na hranici s Poľskom,500 000 - 1 000 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Čertižné",Obec Čertižné,Čertižné,Výstavba chodníka,,Doprava,miestne komunikácie,Výstavba nového chodníka v obci,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Čertižné",Čertižné,Čertižné,Odvodnenie a chodník pri kostole,,Doprava,miestne komunikácie,Výstavba spevnenej plochy a odvodnenie kostola,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Čertižné",Obec Čertižné,Čertižné,Rekonštrukcia miestnych komunikácií,,Doprava,miestne komunikácie,Rekonštrukcia miestnych komunikácií,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Čertižné",Čertižné,Čertižné,Rekonštrukcia cesty ku kostolu,,Doprava,miestne komunikácie,Rekonštrukcia cesty ku kostolu,menej ako 10 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Habura",Habura,Habura,Obecná kanalizácia,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,"Výstavba kanalizácie v celej obci s napojením na čističku v Medzilaborcia, resp. s vlastnou ČOV.",viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Habura",obec Habura,Habura,Cyklistický chodník po stopách Andyho Warhola,,Doprava,cyklochodníky,Vybudovanie cyklochodníka medzi obcami Habura a Miková.,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Habura",Habura,Habura,Výstavba malej kompostárne v obci Habura,,Odpadové hospodárstvo,kompostárne + bioplynové stanice,Vybudovanie zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Habura",Habura,Habura,Budovanie vodozádržných opatrení v obci Habura,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Vybudovanie vsakovacieho pásu spolu s osadením nádží na zachytenie vody,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Habura",Habura,Habura,Protipovodňová ochrana miestnych komunikácii,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Protipovodňové opatrenia na ochranu intravilánu obce počas prívalových dažďov a pri topení snehu.,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Habura",Habura,Habura,Obecné parkovacie plochy,,Doprava,parkoviská,"Vytvorenie dvoch parkovacích miest, v strede obce a oproti futbalového ihriska",10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Habura",Habura,Habura,Rekonštrukcia chodníkov v obci Habura,,Doprava,miestne komunikácie,Oprava ľavostraného chodníka v celkovej dĺžke 2km,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Habura",obec Habura,Habura,Rekonštrukcia multifunkčnej budovy v obci Habura,,Budovy,budovy iné,Rekonštrukcia budovy za účelom vytvorenia múzea,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Kalinov",Kalinov,Kalinov,Rekonštrukcia kultúrneho domu,,Budovy,kultúrny dom,Kompletná rekonštrukcia kultúrneho domu a kuchyne,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Kalinov",Kalinov,Kalinov,Výstavba vyhliadkovej veže,,CR,infraštruktúra CR,Výstavba vyhliadkovej veže vysokej 25 m pri poľsko-slovenskej hranici,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Kalinov",Kalinov,Kalinov,Oprava pamätníka vstupu sovietskych vojakov na územie bývalého Československa,,CR,kultúrne a historické pamiatky,Oprava pamätníka 2. svetovej vojny na poľsko-slovenskej hranici,menej ako 10 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Kalinov",Kalinov,Kalinov,Osadenie pamätných tabúľ,,CR,kultúrne a historické pamiatky,Osadenie pamätných tabulí z čiernej žuly s nápismi zosnulých 1 200 sovietskych vojakov v pri oslobodzovaní Kalinova,menej ako 10 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Kalinov",Kalinov,Kalinov,Vybudovanie novej 3D mapy,,CR,infraštruktúra CR,Vybudovanie novej 3D mapy o rozmeroch 3 x 3 m kalinovského chotára znázorňujúcu postup sovietskych vojakov,menej ako 10 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Kalinov",Kalinov,Kalinov,Zriadenie múzea z 2. svetovej vojny,,CR,kultúrne a historické pamiatky,Zriadenie múzea z 2. svetovej vojny v priestoroch obecného úradu,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Krásny Brod",Krásny Brod,Krásny Brod,Bezplatná wi-fi v obci,,Digitalizácia a SMART,telekomunikačné siete + internet + wifi,"Zavedenie bezplatnej wi-fi na verejnom pristranstve, pre obyvateľov obce",menej ako 10 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Krásny Brod",Krásny Brod,Krásny Brod,Rozšírenie vodovodu v obci Krásny Brod,,Vodohospodárstvo,vodovod,"Vybudovanie vodovodu v častiach obci \"Monastyr\" a \"Hájenky\", cca. 3 km",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Krásny Brod",Krásny Brod,Krásny Brod,Úprava obecného parku - oddychová zóna,,Verejné priestranstvá,park,"Terénna úprava obecného parku, výstavba altánku a oplotenia",10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Krásny Brod",Krásny Brod,Krásny Brod,Výstavba malej kompostárne,,Odpadové hospodárstvo,kompostárne + bioplynové stanice,"Výstavba malej kompostárne, nákup mechanizácie",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Krásny Brod",Krásny Brod,Krásny Brod,Úprava potoka Monastyr,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Úprava potka Monastyr - protivodňové opatrenie,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Krásny Brod",Krásny Brod,Krásny Brod,Úprava areálu materskej školy,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ,"Oprava oplotenia areálu materskej školy a výstavba detského ihriska, spevnenie plochy, chodníky",10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Medzilaborce",Medzilaborce,Medzilaborce,Nabíjacia stanica pre elektromobily,,Doprava,nabíjacie stanice,Vybudovanie nabíjacej stanice pre elektromobily,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Medzilaborce",Medzilaborce,Medzilaborce,Cyklotrasa,,Doprava,cyklochodníky,Vybudovanie cyklotrasy,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Medzilaborce",Medzilaborce,Medzilaborce,Lesopark Kamjana,,Verejné priestranstvá,park,Lesopark Kamjana - vybudovanie infraštruktúry,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Medzilaborce",Medzilaborce,Medzilaborce,Viacúčelová vodná nádrž,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Vybudovanie viacúčelovej vodnej nádrže,500 000 - 1 000 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Medzilaborce",Medzilaborce,Medzilaborce,Kompostovisko,,Odpadové hospodárstvo,kompostárne + bioplynové stanice,Vybudovanie kompostoviska,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Medzilaborce",Medzilaborce,Medzilaborce,Rozšírenie zberného dvora,,Odpadové hospodárstvo,zberné dvory,Rozšírenie zberného dvora,500 000 - 1 000 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Medzilaborce",Medzilaborce,Medzilaborce,Kontajnerové stojiská pri bytovkách,,Odpadové hospodárstvo,triedený zber,Vybudovanie kontajnerových stojísk pri bytovkách,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Medzilaborce",Medzilaborce,Medzilaborce,Zateplenie MsÚ,,Budovy,obecný úrad,Zateplenie MsÚ,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Medzilaborce",Medzilaborce,Medzilaborce,Kanalizácia Vydraň a Zámočníckej ul.,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,Vybudovanie kanalizácie v miestnej časti Vydraň a Zámočnickej ulice,viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Medzilaborce",Medzilaborce,Medzilaborce,Zateplenie DSS Kamjana,,Zdravotníctvo a sociálne služby,poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb,Zateplenie DSS Kamjana,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Medzilaborce",Medzilaborce,Medzilaborce,Protipovodňové opatrenia na Zámočníckej ul.,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Vybudovanie protipovodňových opatrení na Zámočníckej ulici,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Medzilaborce",Medzilaborce,Medzilaborce,Vybudovanie linky na dotrieďovanie odpadov,,Odpadové hospodárstvo,triedený zber,Vybudovanie linky na dotrieďovanie odpadov,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Medzilaborce",Medzilaborce,Medzilaborce,Ochrana ovzdušia - čistiaci automobil,,Riešenia v environmentálnej oblasti,"ochrana prírody, biodiverzita",Nákup čistiaceho automobilu,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Medzilaborce",Medzilaborce,Medzilaborce,"7,5 m3 kontajnery",,Odpadové hospodárstvo,triedený zber,"Zakúpenie 7,5 m3 kontajnery",10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Medzilaborce",Medzilaborce,Medzilaborce,Vozidlá na separovaný zber,,Verejné priestranstvá,nákup strojov a zariadení,Nákup vozidiel na separovaný zber,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Medzilaborce",Medzilaborce,Medzilaborce,Výstavba hnedého priemyselného parku,,Zamestnanosť,priemyselné plochy a budovy,Výstavba hnedého priemyselného parku,viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Medzilaborce",Medzilaborce,Medzilaborce,Sociálne byty nižšieho štandardu,,Budovy,bývanie,Vybudovanie sociálnych bytov nižšieho štandardu,viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Medzilaborce",Medzilaborce,Medzilaborce,"Kinosála, digitálne kino",,Budovy,kultúrny dom,"Rekonštrukcia Domu kultúry a kinosály, digitálne kino",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Medzilaborce",Medzilaborce,Medzilaborce,"Výstavba detských ihrísk Borov, Vydraň",,Šport a voľný čas,detské ihriská,Výstavba detských ihrísk v miestnych častiach Borov a Vydraň,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Medzilaborce",Medzilaborce,Medzilaborce,Rekonštrukcia bývalého pionierského domu,,Budovy,budovy iné,Rekonštrukcia bývalého pionierského domu,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Medzilaborce",Medzilaborce,Medzilaborce,Rekonštrukcia mestkého rozhlasu,,Digitalizácia a SMART,rozhlas,Rekonštrucia mestkého rozhlasu,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Medzilaborce",Medzilaborce,Medzilaborce,Rekonštrukcia kamerového systému,,Digitalizácia a SMART,bezpečnosť v obci,Rekonštrukcia kamerového systému,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Medzilaborce",Medzilaborce,Medzilaborce,Multifunkčné ihrisko na Zámočnickej ul.,,Šport a voľný čas,športoviská,Vybudovanie multifunkčného ihriska na Zámočníckej ulici,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Medzilaborce",Medzilaborce,Medzilaborce,Výstavba multifunkčného futbalového ihriska,,Šport a voľný čas,športoviská,Výstavba multifunkčného futbalového ihriska,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Medzilaborce",Medzilaborce,Medzilaborce,Prekrytie ľadovej plochy,,Šport a voľný čas,štadióny,Prekrytie ľadovej plochy,500 000 - 1 000 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Medzilaborce",Medzilaborce,Medzilaborce,Atletická dráha ZŠ Komenského,,Školstvo a vzdelávanie,ZŠ,Vybudovanie atletickej dráhy pri ZŠ Komenského,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Medzilaborce",Medzilaborce,Medzilaborce,Workoutové ihrisko,,Šport a voľný čas,outdoor,Vybudovanie workoutového ihriska,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Medzilaborce",Medzilaborce,Medzilaborce,U Rampa,,Šport a voľný čas,outdoor,Vybudovanie U rampy,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Medzilaborce",Medzilaborce,Medzilaborce,Skatepark,,Šport a voľný čas,outdoor,Vybudovanie skateparku pri ZŠ Duchnovičova,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Medzilaborce",Medzilaborce,Medzilaborce,Exteriérový pinpongový stôl,,Šport a voľný čas,športoviská,Vybudovanie externého pinpongového stola,menej ako 10 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Medzilaborce",Medzilaborce,Medzilaborce,Rekonštrukcia ZUŠ,,Školstvo a vzdelávanie,ZŠ,Rekonštrukcia ZUŠ,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Medzilaborce",Medzilaborce,Medzilaborce,Parkoviská,,Doprava,parkoviská,Vybudovanie parkovísk,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Medzilaborce",Medzilaborce,Medzilaborce,Rekonštrukcia javiska a hľadiska amfiteátra.,,Kultúra,kultúrna infraštruktúra,Rekonštrukcia javiska a hľadiska amfiteátra,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Medzilaborce",Medzilaborce,Medzilaborce,Rekonštrukcia vojnových cintorínov z 1.- svetovej vojy,,CR,kultúrne a historické pamiatky,Rekonštrukcia vojnových cintorínov z 1. svetovej vojny,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Medzilaborce",Medzilaborce,Medzilaborce,Rekonštrukcia chodníkov,,Doprava,miestne komunikácie,Rekonštrukcia chodníkov,500 000 - 1 000 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Medzilaborce",Medzilaborce,Medzilaborce,Knižnica - interiérové vybavenie,,Kultúra,mäkké aktivity v oblasti kultúry,Mestská knižnica - interiérové vybavenie,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Medzilaborce",Medzilaborce,Medzilaborce,Múzeum z 1. svetovej vojny,,Kultúra,kultúrna infraštruktúra,Zriadenie múzea z 1. svetovej vojny,500 000 - 1 000 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Medzilaborce",Medzilaborce,Medzilaborce,Warhol City - III. Etapa,,CR,kultúrne a historické pamiatky,Warhol City - lll. Etapa,viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Medzilaborce",Medzilaborce,Medzilaborce,Turistická infraštruktúra,,CR,infraštruktúra CR,"Vybudovanie turistickej infraštruktúry - altánky, lavičky",10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Ňagov",Ňagov,Ňagov,Bezplatná wi-fi v obci,,Digitalizácia a SMART,telekomunikačné siete + internet + wifi,"Zavedenie bezplatnej wi-fi na verejnom pristranstve, pre obyvateľov obce",menej ako 10 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Ňagov",Ňagov,Ňagov,"Kanalizácia, vodovod",,Vodohospodárstvo,vodovod + kanalizácia,"Kanalizácia, vodovod",viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Ňagov",Ňagov,Ňagov,Rekonštrukcia ocu,,Budovy,obecný úrad,Rekonštrukcia budovy ocu,menej ako 10 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Ňagov",Ňagov,Ňagov,Protipovodňové opatrenia,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Proti povodňové opatrenia,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Ňagov",Ňagov,Ňagov,Kamerový systém,,Digitalizácia a SMART,bezpečnosť v obci,Zavedenie kamerového systému,menej ako 10 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Ňagov",Ňagov,Ňagov,"Rekonštrukcia KD, prístrešok",,Budovy,kultúrny dom,Rekonštrukcia budovy KD,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Ňagov",Ňagov,Ňagov,Oplotenie cintorína,,Verejné priestranstvá,cintoríny,Oplotenie cintorína,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Ňagov",Ňagov,Ňagov,Cestná komunákacia k cintorínu a parkovisko,,Doprava,miestne komunikácie,Cestná komunikácie k cintorínu,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Ňagov",Ňagov,Ňagov,"Cestná komunikácia, chodník",,Doprava,miestne komunikácie,"Opraca cestnej komunikácie, chodník",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Ňagov",Ňagov,Ňagov,Cestná komunikácie k cintorínu,,Doprava,miestne komunikácie,Cestná komunikácie k cintorínu,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Ňagov",Ňagov,Ňagov,Mosty a oporné múry,,Doprava,"mosty, lávky, priepusty","Oprava mosty, oporné múry",10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Ňagov",Ňagov,Ňagov,Oddychová zóna,,Verejné priestranstvá,oddychová zóna,Oddychová zóna,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Oľšinkov",obec Oľšinkov,Oľšinkov,Rekonštrukcia pristupovej cesty do obce a ku kultúrnym pamiatkam a prírodným zaujimavostiam,,Doprava,miestne komunikácie,Rekonštrukcia prístupových ciest do obce a k kultúrnym pamiatkam a prírodným zaujímavostiam,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Radvaň nad Laborcom",Radvaň n/L,Radvaň n/L,Bezplatná wi-fi v obci,,Digitalizácia a SMART,telekomunikačné siete + internet + wifi,"Zavedenie bezplatnej wi-fi na verejnom pristranstve, pre obyvateľov obce",menej ako 10 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Radvaň nad Laborcom",Radvaň nad Laborcom,Radvaň nad Laborcom,Rekonštrukcia ZS s MS,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ + ZŠ,"vybudovanie oplotenia, rekonštrukcia telocvične",10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Radvaň nad Laborcom",Radvaň nad Laborcom,Radvaň nad Laborcom,Dobudovanie kanalizácie,,Vodohospodárstvo,kanalizácia + ČOV,Dobudovanie kanalizácie a ČOV,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Radvaň nad Laborcom",Radvaň nad Laborcom,Radvaň nad Laborcom,Výstavba vodovodu,,Vodohospodárstvo,vodovod,Výstavba vodovodu v obci,viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Radvaň nad Laborcom",Radvaň nad Laborcom,Radvaň nad Laborcom,Nabíjacia stanica pre elektromobily,,Doprava,nabíjacie stanice,Vybudovanie nabíjacej stanice pre elektromobily,neuvedené "Horný Zemplín, Medzilaborce, Radvaň nad Laborcom",Radvaň nad Laborcom,Radvaň nad Laborcom,Projektová dokumentácia na vodovod,,Dokumentácia,projektová dokumentácia,Projektová dokumentácia na vystavbu vodovodu,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Radvaň nad Laborcom",Radvaň n/L,Radvaň n/L,Cyklochodníky,,Doprava,cyklochodníky,,neuvedené "Horný Zemplín, Medzilaborce, Radvaň nad Laborcom",Radvaň nad Laborcom,Radvaň nad Laborcom,Odvodňovací kanál,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Výstavba odvodňovacieho kanálu,neuvedené "Horný Zemplín, Medzilaborce, Radvaň nad Laborcom",Radvaň n/L,Radvaň n/L,Rekoštrukcia chaty,,Budovy,budovy iné,Rekonštrukcia budovy na realizáciu kultúrnych podujatí,neuvedené "Horný Zemplín, Medzilaborce, Radvaň nad Laborcom",Radvaň nad Laborcom,Radvaň nad Laborcom,Rekonštrukcia lávky,,Doprava,"mosty, lávky, priepusty",,neuvedené "Horný Zemplín, Medzilaborce, Radvaň nad Laborcom",Radvaň nad Laborcom,Radvaň nad Laborcom,Rekonštrukcia a výstavba chodníkov,,Doprava,miestne komunikácie,,neuvedené "Horný Zemplín, Medzilaborce, Radvaň nad Laborcom",Radvaň nad Laborcom,Radvaň nad Laborcom,Miestne komunikácie,,Doprava,miestne komunikácie,Rekonštrukcia miestnych komunikácí,neuvedené "Horný Zemplín, Medzilaborce, Repejov",Obec Repejov,Repejov,Bezpečnostné kamery v obci Repejov,,Digitalizácia a SMART,bezpečnosť v obci,Vybudovanie kamerového systému pre zvýšenie bezpečnosti obyvateľov obce a ich majetku,menej ako 10 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Rokytovce",Rokytovce,Rokytovce,Zriadenie kamerového systému,,Digitalizácia a SMART,bezpečnosť v obci,Zriadenie kamerové systému na verejných priestranstvách v obci s cieľom zabezpečiť zvýšenie miery bezpečnosti a zníženie kriminality.,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Rokytovce",Rokytovce,Rokytovce,Zriadenie obchodu,,Služby a obchod,kamenné predajne,"Vybudovanie, resp. rekonštrukcia budovy s cieľom zriadenia obchodnej prevádzky s rozličným tovarom, vrátane potravín. Vytvorenie nových pracovných miest a uprednostnenie znevýhodnených skupín obyvateľov s cieľom zníženie nezamestnanosti a zabezpečenia lepšej občianskej vybavenosti.",10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Rokytovce",Rokytovce,Rokytovce,Zriadenie pojazdnej predajne,,Služby a obchod,pojazdné predajne,"Zabezpečenie predaja zmiešaného tovaru pre obyvateľov obce a okolia formou pojazdnej predajne. Nevyhnutnosťou je kúpa vhodného vozidla, ktoré by na tento účel slúžilo. Vytvorenie nových pracovných miest a uprednostnenie znevýhodnených skupín obyvateľov s cieľom zníženie nezamestnanosti a zabezpečenia lepšej občianskej vybavenosti.",10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Rokytovce",Rokytovce,Rokytovce,Oprava miestnej komunikácie,,Doprava,miestne komunikácie,"Nevýhnutná oprava miestnych komunikácií (v súčasnosti v dezolátnom stave) s celkovou dĺžkou cca 1 km a šírkou 4 - 5 m, ktoré zabezpečujú: a) prístupové cesty k rodinným domom, b) prístup podnikateľských subjektov k poľnohospodárskemu družstvu v obci.",10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Svetlice",Svetlice,Svetlice,Zateplenie budovy Kultúrneho domu a Obecného úradu,,Budovy,kultúrny dom,Zateplenie budovy Kultúrneho domu a Obecného úradu,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Svetlice",Svetlice,Svetlice,Oplotenie cintorína,,Verejné priestranstvá,cintoríny,"Cintorín je oplotený starým drôteným pletivom, ktoré je na mnohých miestach zničené a roztrhané. V dôsledku toho sa na cintoríne zdržiava divá zver, ktorá ničí pomníky. Taktiež, chceme oddeliť cintorín od susediacich záhrad obyvateľov, a to usadením plota z betónových dielcov.",10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Svetlice",Svetlice,Svetlice,Oprava a rekonštrukcia Domu smútku,,Budovy,domy smútku,"V obci Svetlice bola v roku 2009 čiastočne zrekonštruovaná budova bývalého stravovacieho zariadenia na Dom smútku. Zub času sa však podpísal už aj na zrekonštruovanej časti budovy. Je potrebné vymeniť dlažbu, nakoľko je popraskaná. Je potrebné vymeniť rozvodnú elektrickú skriňu. Máme v pláne, vymeniť strechu na Dome smútku, zrekonštruovať WC, opraviť ďalšie časti budovy, ktoré by sme mohli prenajať pohrebnej službe, kde by si naši občania mohli zakúpiť kvety, vence, kahance a nemuseli by cestovať do 20 km vzdialeného mesta. Chceme rozšíriť pietnu miestnosť, nakoľko pri súčasnej epidemiologickej situácii je priestor pietnej časti veľmi malý.",10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Svetlice",Svetlice,Svetlice,Múzeum historie obce Svetlice,,Kultúra,kultúrna infraštruktúra,"V obci Svetlice sa nachádza budova starej školy, ktorá je síce majetkom Gréckokatolíckej cirkvi, ale v prípade rekonštruckie, výjde obci v ústrety dlhodobým prenájmom. Zatiaľ sme v štádiu rozhodovania, či by sme išli do opravy a rekonštrukcie starej školy (čo by malo svoje čaro), alebo vezmeme do prenájmu alebo odkúpime, starý rodinný dom, kde by sme chceli zozbierať históriu našej obce a vybudovať tak menšie múzeum, ktoré by bolo k dispozícii aj turistom.",10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Svetlice",Svetlice,Svetlice,Vybudovanie cesty na cintorín,,Doprava,miestne komunikácie,"Prístupová cesta na cintorín je iba trávnato kamenný úsek, ktorý je smerovaný do kopca. Pri výstupe nejakej techniky na cintorín, je výjazd dosť problematický, hlavne v daždivých obdobiach. Taktiež výstup smútočného sprievodu je dosť ťažký. Chceli by sme vybudovať prístupovú cestu na cintorín potiahnutím asvaltovej vrstvy, ktorá bude ohraničená obrubníkmi.",10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Svetlice",Svetlice,Svetlice,Priestor na spoločenské a kultúrne podujatia,,Kultúra,kultúrna infraštruktúra,"V obci Svetlice nemáme ihrisko, kde by sa mohli konať rôzne spoločenské akcie a podujatia. Za budovou Kultúrneho domu sa však nachádza priestor, ktorý by sme chceli využiť na takýto účel. Je potrebná úprava trávnatej plochy, okrasná výsadba a vybudovanie altánku.",10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Výrava",Výrava,Výrava,Rekonštrukcia autob.zastávok,,Doprava,"autobusové zastávky, prestupné terminály",Rekonštrukcia dvoch autobusových zastávok,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Výrava",Výrava,Výrava,Rekonštrukcia kotolne a rozvodov,,Budovy,budovy iné,Rekonštr.kotolne v budove pre komunitnú a spolkovú činnosť,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Výrava",Výrava,Výrava,Zateplenie budovy OcÚ,,Budovy,obecný úrad,Zateplenie fasády a rekonštrukcia chodníka pri budove Ocu,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Výrava",Výrava,Výrava,Vybudovanie čističiek odp.vôd,,Vodohospodárstvo,ČOV,Zabezpečenie likvidácie odpadových vôd z domácnosti,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Výrava",Výrava,Výrava,Zriadenie školy v prírode,,Školstvo a vzdelávanie,ZŠ,Rekonštr.interiérových priestorov na zriadenie školy v prírode,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Výrava",Výrava,Vyrava,Vybudovanie Multifunk. Ihriska,,Šport a voľný čas,športoviská,Vybudovanie multifunkčného ihriska,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Výrava",Vyrava,Vyrava,Múzeum tradícii a remesiel,,Kultúra,kultúrna infraštruktúra,Rekonštrukcia budovy starej školy na múzeum,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Výrava",Výrava,Vyýrava,Náučný chodník k voj.cintorínom,,CR,infraštruktúra CR,Obnova náuč.chodníka a prepojenie voj.cintorínov z I.sv.vojny,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Medzilaborce, Výrava",Výrava,Výrava,Dokončenie výstavby mosta,,Doprava,"mosty, lávky, priepusty","Dokončenie výstavby mosta, ktorý rieši prístup k rod. domom",10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Snina, Belá nad Cirochou",,,"Vybudovanie zariadení sociálnych služieb, Belá nad Cirochou",,Zdravotníctvo a sociálne služby,poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb,"Obec Belá nad Cirochou patrí počtom obyvateľov k najväčším obciam v širšom regióne celého Zemplína, avšak v rámci sociálnych služieb poskytuje len terénnu opatrovateľskú službu. Vzhľadom na priemerný vek obyvateľov obce a dopyt po týchto službách, sú tieto zariadenia v obci potrebné. Obyvatelia našej obce sú v súčasnosti klientami zariadení pre seniorov v meste Snina. Okrem toho by priamo v obci vznikli nové pracovné príležitosti a obec by tak bola atraktívnejšou aj pre obyvateľov v produktívnom veku.",viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Snina, Belá nad Cirochou",obec Belá nad Cirochou,Belá nad Cirochou,Zlepšenie dostupnosti MRK k občianskej vybavenosti v obci Belá nad Cirochou,,MRK,tvrdé aktivity na podporu integrácie,"Rekonštrukcia miestnych komunikácií, výstavba chodníka pre peších",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Snina, Belá nad Cirochou",obec Belá nad Cirochou,Belá nad Cirochou,"Projektová dokumentácia pre stavbu Technická vybavenosť, Ul. A. Burika, Belá nad Cirochou",,Dokumentácia,projektová dokumentácia,"Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby",10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Snina, Belá nad Cirochou",obec Belá nad Cirochou,Belá nad Cirochou,Tradičné piesne na Hornom Zemplíne,,Kultúra,mäkké aktivity v oblasti kultúry,"Obstaranie krojov a krojových súčastí - Kroj Horný Zemplín pre spevácku skupinu Cimbor, zakúpenie 1 ks akordeóna, zakúpenie 3 ks zónových mikrofónov s priestorovým rozsahom 50 a príprava nového programu, ktorý bude prezentovaý na verejnom podujatí, ktoré bude zdarma",10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Snina, Belá nad Cirochou",obec Belá nad Cirochou,Belá nad Cirochou,Zlepšenie infraštruktúry pre verejnú osobnú dopravu v obci Belá nad Cirochou,,Doprava,parkoviská,"Výstavba: Odstavná plocha pre motorové vozidlá, Chodník pre peších, Prístrešok autobusovej dopravy",10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Snina, Belá nad Cirochou",obec Belá nad Cirochou,Belá nad Cirochou,"Prístupová cesta k furmanskému areálu, Belá nad Cirochou",,Doprava,miestne komunikácie,Vybudovanie účelovej miestnej komunikácie v extraviláne obce Belá nad Cirochou pre zabezpečenie prístupu k furmanskému areálu v lokalite Topovné,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Snina, Belá nad Cirochou",obec Belá nad Cirochou,Belá nad Cirochou,"Rozvoj konskej turistiky v Karpatoch, Furmanský areál, Belá nad Cirochou",,CR,agroturistika,"Výstavba Furmanského domu, hotela pre kone, altánku, stajne, príprava podujatia",viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Snina, Brezovec",obec Brezovec,Brezovec,Výstavba autobusovej zastavky,,Doprava,"autobusové zastávky, prestupné terminály",Výstavba novej autobusovej zástavky,menej ako 10 000 "Horný Zemplín, Snina, Brezovec",obec Brezovec,intravilán obce Brezovec,výstavba prístupovej obecnej cesty,,Doprava,miestne komunikácie,výstavba prístupovej obecnej cesty k rodinným domom,menej ako 10 000 "Horný Zemplín, Snina, Čukalovce",Čukalovce,Čukalovce,Rekonštrukcia miestných komunikácií,,Doprava,miestne komunikácie,Rekonštrukcia miestných komunikácií,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Snina, Dlhé nad Cirochou",obec Dlhé nad Cirochou,Dlhé nad Cirochou,Dobudovanie kanalizácie,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,Dobudovanie kanalizácie,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Snina, Dlhé nad Cirochou",obec Dlhé nad Cirochou,Dlhé nad Cirochou,Ochrana pred povodňami,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Protipovodňové opatrenia,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Snina, Dlhé nad Cirochou",Obec Dlhé nad Cirochou,Dlhé nad Cirochou,Oplotenie areálu školy,,Školstvo a vzdelávanie,ZŠ,Oplotenie pozemku,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Snina, Dlhé nad Cirochou",Obec Dlhé nad Cirochou,Dlhé nad Cirochou,Oplotenie polyfunkčného objektu,,Budovy,polyfunkčné budovy,Oplotenie pozemku,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Snina, Dlhé nad Cirochou",Obec Dlhé nad Cirochou,Dlhé nad Cirochou,Rekonštrukcia budovy TJ,,Šport a voľný čas,"šatne, tribúny a sociálne zariadenia","Dobudovanie sociálnych zariadení, spoločenskej miestnosti a rekonštrukcia diváckej tribúny z pohľadu bezpečnosti diváka",10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Snina, Dlhé nad Cirochou",obec Dlhé nad Cirochou,Dlhé nad Cirochou,Chodník pre peších,,Doprava,miestne komunikácie,Vybudovanie chodníka na ceste ku ZŠ a MŠ,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Snina, Dlhé nad Cirochou",Obec Dlhé nad Cirochou,Dlhé nad Cirochou,Úprava cesty,,Doprava,miestne komunikácie,Spevnenie telesa cesty,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Snina, Dúbrava",,,Vybudovanie bezbarierového vstupu do budovy Kultúrneho domu-bočný vchod s vybudovaním chodníka s prístreškom,,Budovy,kultúrny dom,"Hlavný vchod do Kultúrnmeho domu má veľa schodov a bolo by prorblematický previesť bezbarierový vchod . V obci máme ľudi, ktorí sú odkázaní na vozík.",10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Snina, Hostovice",obec Hostovice,Hostovice,Vyhliadková veža,,CR,infraštruktúra CR,Výstavba vyhliadkovej veže,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Snina, Kalná Roztoka",,,odstavná plocha,,Doprava,parkoviská,"v obci sa nachádza NKP - drevený kostolík, ktorý navštevuje veľa turistov nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia a nemajú kde parkovať",10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Snina, Kalná Roztoka",obec Kalná Roztoka,Kalná Roztoka,Rekonštrukcia obecnej komunikácie,,Doprava,miestne komunikácie,"Rekonštrukcia obecnej komunikacie, pokládka asfaltu",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Snina, Klenová",Klenová,Klenová,Bezplatná wi-fi v obci,,Digitalizácia a SMART,telekomunikačné siete + internet + wifi,"Zavedenie bezplatnej wi-fi na verejnom pristranstve, pre obyvateľov obce",10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Snina, Klenová",Klenová,Klenová,Podpora agropodnikania,,Zamestnanosť,poľnohospodárstvo,Nákup poľnohosp.techniky,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Snina, Klenová",Klenová,Klenová,Vystavba kamerového systemu,,Digitalizácia a SMART,bezpečnosť v obci,,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Snina, Klenová",Obec Klenová,Klenová,Rekonštrukcia strechy kulturného domu,bežný,Budovy,kultúrny dom,,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Snina, Klenová",Obec Klenová,Klenová,Malá zasadačka KD - rekonštrukcia,bežný,Budovy,kultúrny dom,,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Snina, Klenová",Obec Klenová,Klenová,Rekonštrukcia strechy obecnej bytovky,bežný,Budovy,bývanie,,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Snina, Klenová",Obec Klenová,Klenová,Zateplenie obecnej bytovky,bežný,Budovy,bývanie,,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Snina, Klenová",Obec Klenová,Klenová,Cesta na cintorín,bežný,Doprava,miestne komunikácie,,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Snina, Klenová",Obec Klenová,Klenová,Oplotenie cintorína,bežný,Verejné priestranstvá,cintoríny,,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Snina, Klenová",Obec Klenová,Klenová,Výstavba parkoviska pri Dome smútku,bežný,Doprava,parkoviská,,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Snina, Klenová",Obec Klenová,Klenová,Výstavba detského ihriska,bežný,"Šport, voľný čas",športoviská,,menej ako 10 000 "Horný Zemplín, Snina, Klenová",Obec Klenová,Klenová,Výstavba multifunkčného ihriska,bežný,"Šport, voľný čas",športoviská,,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Snina, Klenová",Obec Klenová,Klenová,Rekonštrukcia obecného úradu,bežný,Budovy,obecný úrad,,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Snina, Klenová",Obec Klenová,Klenová,Výstavba šatní futbalové ihrisko,bežný,"Šport, voľný čas","šatne, tribúny a sociálne zariadenia",,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Snina, Klenová",Obec Klenová,Klenová,Oprava obecných komunikácií,bežný,Doprava,miestne komunikácie,,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Snina, Klenová",Obec Klenová,Klenová,Prístavba školskej jedálne,bežný,Budovy,budovy iné,,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Snina, Klenová",Obec Klenová,Klenová,Úprava parkoviska a terenu pri KD,bežný,Doprava,parkoviská,,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Snina, Klenová",Obec Klenová,Klenová,Výstavba hasičskej zbrojnice,bežný,Budovy,hasičská zbrojnica,,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Snina, Klenová",Obec Klenová,Klenová,Rekonštrukcia verejného osvetlenia,integrovaný,Energetika,elektrina a teplo,Výmena zasatralých svietisiel za úspernejšie,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Snina, Klenová",Obec Klenová,Klenová,Rekonštrukcia bytovky,integrovaný,Energetika,elektrina a teplo,Zateplenie strechy a obvodových stien,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Snina, Klenová",Obec Klenová,Klenová,Rekonštrukcia kotolne ZŠsMŠ,integrovaný,Energetika,elektrina a teplo,Výmena kotlov,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Snina, Klenová",Obec Klenová,Klenová,Výstavba chodníka,integrovaný,Doprava,miestne komunikácie,Vybudovanie chodníkov - bezpečnosť občanov,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Snina, Klenová",Obec Klenová,Klenová,Protipovodňovea vodozadržne opatrenie,integrovaný,Riešenia v environmentálnej oblasti,"ochrana prírody, biodiverzita",Ochrana majetku obce a občanov obce,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Snina, Klenová",Obec Klenová,Klenová,Výstavba vodovodu a kanalizácie,integrovaný,Vodohospodárstvo,vodovod + kanalizácia,Zásobovanie občanou pitnou vodou a kanalizáciou,viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Snina, Klenová",Obec Klenová,Klenová,Hasičská zbrojnica,integrovaný,Budovy,hasičská zbrojnica,Výstavba hasičskej zbrojnice,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Snina, Klenová",Obec Klenová,Klenová,Rekonštrukcia mostov a laviek,integrovaný,Doprava,"mosty, lávky, priepusty",Obnova mostov a laviek,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Snina, Kolbasov",obec Kolbasov,Kolbasov,"obecný dom celková oprava, časť opravena využíva sa na turisticku ubytovňu",,Dokumentácia,projektová dokumentácia,projektová dokumentácia pre zmenu učelu architektonicko-stavebné a dispozičné riešenie,neuvedené "Horný Zemplín, Snina, Kolbasov",obec Kolbasov,Kolbasov,Investícia do zriadenia domu smútku v obci Kolbasov,,Budovy,domy smútku,"vybudovať v obci Kolbasov dom smútku , rozšíriť tak miestné základné služby pre obyvateľstvo",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Snina, Kolbasov",obec Kolbasov,Kolbasov,Rekonštrukcia miestných komunikácií v obci Kolbasov,,Doprava,miestne komunikácie,Rekonštrukcia miestných komunikáciív obci v obci Kolbasov 5 miestných komunikácií v celkovej dlžke 1710 m2,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Snina, Kolbasov",obec Kolbasov,Kolbasov,Revitalizácia obecného a vojenského cintorína,,Verejné priestranstvá,cintoríny,"obnova oplotenia, nater dvoch vsupných brán na cintorín a v sevrnej časti bude osadená nová vstupná brána, vysadba drevín a inštalácia informačných tabuľ",menej ako 10 000 "Horný Zemplín, Snina, Kolonica",obec Kolonica,Kolonica,Rekonštrukcia kultúrneho domu,,Budovy,kultúrny dom,"Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci, oprava strechy...",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Snina, Kolonica",obec Kolonica,Kolonica,Zateplenie kultúrneho domu,,Budovy,kultúrny dom,Zateplenie kultúrneho domu v obci,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Snina, Kolonica",obec Kolonica,Kolonica,OBNOVA OBECNÝCH KOMUNIKÁCIÍ - Kolonica,,Doprava,miestne komunikácie,"Obnova obecných komunikácií, spočíva vo vyhotovení novej vrstvy o šírke 3,0m podľa možnosti a tvare miesta, pôvodná skladba komunikácií sa zachováva.",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Snina, Ladomirov",,,"zateplenie obecného úradu, zmena vykurovania obecného úradu",,Budovy,obecný úrad,"Je potrebné zatepliť obecný úrad a kultúrny dom , zmena vykurovania so zameraním na obnoviteľne zdroje",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Snina, Michajlov",Michajlov,Michajlov,Dom smútku v obci Michajlov,,Budovy,domy smútku,Dom smútku v obci Michajlov,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Snina, Nová Sedlica",obec Nová Sedlica,Nova Sedlica,Vystavba poskovisk pred IS NP Poloniny 350m2,,Doprava,parkoviská,skvalitnenie turistickej infraštruktury,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Snina, Nová Sedlica",obec Nová Sedlica,Nová Sedlica,Rekonštrukcia pristupovej cesty pred IS NP Poloniny,,Doprava,miestne komunikácie,skvalitnenie turistickej infraštruktury,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Snina, Nová Sedlica",obec Nová Sedlica,Nova Sedlica,Vystavba Taboriska,,CR,infraštruktúra CR,skvalitnenie turistickej infraštruktury,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Snina, Osadné",obec Osadné,Osadné,Karpatské koľajky-po stopách úzkokoľajových železníc v Karpatoch,,Doprava,optimalizácia,Výbudovanie turistického informačného centra a požičovne bicyklov,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Snina, Pčoliné",,,Poskytovanie služieb zásobovania obcí pitnou vodou vrátane odvádzania a zneškodňovania odpadových vôd,,Vodohospodárstvo,vodovod + kanalizácia,"Nutnosť zabezpečiť občanom obcí prístup k pitnej vode, odvádzaniu a zneškodňovaniu odpadových vôd.",neuvedené "Horný Zemplín, Snina, Pčoliné",,,Rekonštrukcia obecných komunikácií a mostov,,Doprava,miestne komunikácie,Obecné komunikácie a mostné konštrukcie si vyžadujú investíciu do ich rekonštrukcie z dôvodu opotrebenia.,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Snina, Pčoliné",,,Vybudovanie oporného múru na toku "Vrchpoľský potok",,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,"V úseku toku Vrschpoľského potoka riešeného týmto projektom došlo k erózii a následnému zosuvu svahu do toku. Z toho dôvodu je nutné vybudovanie oporného múru, ktorý by zabránil ďalším zosuvom.il",10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Snina, Pčoliné",,,Vybudovanie zariadenia pre seniorov,,Zdravotníctvo a sociálne služby,poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb,Zabezpečiť občanom dostupnosť kvalitných sociálnych služieb,neuvedené "Horný Zemplín, Snina, Pčoliné",,,Zlepšenie kvality odpadového hospodárstva obce,,Digitalizácia a SMART,digitálne riešenia v OH,Zvýšenie kvality odpadového hospodárstva obce Pčoliné,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Snina, Pčoliné",obec Pčoliné,Pčoliné,Výstavba multifunkčného ihriska,,Šport a voľný čas,športoviská,Multifunkčné ihrisko,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Snina, Pčoliné",obec Pčoliné,Pčoliné,Revitalizácia oddychovo relaxačnej zóny Kvasná voda,,Verejné priestranstvá,oddychová zóna,Revitalizácia odychovo-relaxačnej zóny obce,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Snina, Pichne",,,Rekonštrukcia miestnych komunikácií,,Doprava,miestne komunikácie,Zlý stav miestnych komunikácií,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Snina, Pichne",,,Rekonštrukcia starej školy v obci Pichne na zriadenie múzea,,Kultúra,kultúrna infraštruktúra,"Obec Pichne má vo vlastníctve budovu starej školy, ktorá sa nevyužíva, je schátraná, ale rekonštrukciou by sa dala využiť na kultúrne účely, najskôr na zriadenie múzea.",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Snina, Pichne",,,Rozvoj odpadového hospodárstva v obci Pichne,,Odpadové hospodárstvo,triedený zber,Obec nedisponuje technikou na na zber a zvoz odpadu.,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Snina, Pichne",Obec Pichne,k.ú. Pichne,Kanalizácia,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,Budovanie kanalizácie,500 000 - 1 000 000 "Horný Zemplín, Snina, Pichne",Obec Pichne,p.č.493/1 k.ú. Pichne,Nabíjacia stanica pre elektromobily Pichne,,Doprava,nabíjacie stanice,Inštalácia a napojenie nabíjacej stanice pre elektromobily,menej ako 10 000 "Horný Zemplín, Snina, Pichne",Obec Pichne,k.ú. Pichne,"Protipovodňové opatrenia, budovanie suchých poldrov",,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Budovanie suchých poldrov,viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Snina, Pichne",Obec Pichne,k.ú. Pichne,Triedený zber komunálneho odpadu,,Odpadové hospodárstvo,triedený zber,Zakúpenie techniky a kontajnerov,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Snina, Pichne",Obec Pichne,p.č.294/5 k.ú. Pichne,Výstavba detského ihriska v obci Pichne,,Šport a voľný čas,detské ihriská,Výstavba detského ihriska pre rozvoj voľnočasových aktivít detí,menej ako 10 000 "Horný Zemplín, Snina, Pichne",Obec Pichne,p.č.294/5 k.ú. Pichne,Výstavba multifunkčného ihriska pre obec Pichne,,Šport a voľný čas,športoviská,Výstavba viacúčelového ihriska pre rozvoj športových aktivít v obci,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Snina, Runina",Runina,Runina,Vybudovanie bežkárskych tratí (zimné obdobie),,Šport a voľný čas,outdoor,,neuvedené "Horný Zemplín, Snina, Runina",Runina,Runina,Výstavba čističky odpadových vôd,,Vodohospodárstvo,ČOV,,neuvedené "Horný Zemplín, Snina, Runina",Runina,Runina,Rekonštrukcia strechy a zateplenie Kultúrneho domu,,Budovy,kultúrny dom,,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Snina, Runina",Runina,Runina,Ochrana vodných tokov"Tri studničky),,Riešenia v environmentálnej oblasti,"ochrana prírody, biodiverzita",Stabilizácia územia pri studničkách,menej ako 10 000 "Horný Zemplín, Snina, Runina",Runina,Runina,Výstavba parkovacích miest,,Doprava,parkoviská,,neuvedené "Horný Zemplín, Snina, Runina",Runina,Runina,Výbudovanie rozhľadne,,CR,infraštruktúra CR,,neuvedené "Horný Zemplín, Snina, Runina",obec Runina,Runina,Obnova objektu pôvodnej kováčskej vyhne,,CR,kultúrne a historické pamiatky,Rekonštrukcia kováčske vyhne v obci Runina,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Snina, Runina",obec Runina,Runina,Rekonštrukcia chodníka pre chodcov,,Doprava,miestne komunikácie,Sprístupnenie terénu k hlavnej ceste pre peších v obci,menej ako 10 000 "Horný Zemplín, Snina, Runina",Runina,Runina,Rekonštrukcia miestnych komunikácií,,Doprava,miestne komunikácie,,neuvedené "Horný Zemplín, Snina, Runina",Runina,Runina,Vybudovanie odstavnej plochy pre karavány a camping,,CR,infraštruktúra CR,,neuvedené "Horný Zemplín, Snina, Runina",obec Runina,Runina,Vstupná brána do obce Runina,,CR,infraštruktúra CR,Úprava terénu a osadenie informačného panelu,menej ako 10 000 "Horný Zemplín, Snina, Ruská Volová",Ruská Volová,Ruská Volová,Turistická ubytovňa a pamätná izba,,CR,ubytovanie a stravovanie,Turisticka ubytovňa a pamätná izba Fedora Hlavatého,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Snina, Ruská Volová",Ruská Volová,Ruská Volová,Oddychová zóna a ihrisko,,Verejné priestranstvá,oddychová zóna,Oddychová zóna a úprava ihriska na multifunkčné,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Snina, Ruský Potok",obec Ruský Potok,Ruský Potok,Kanalizácia,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,,neuvedené "Horný Zemplín, Snina, Ruský Potok",obec Ruský Potok,Ruský Potok,Vodovod,,Vodohospodárstvo,vodovod,,neuvedené "Horný Zemplín, Snina, Ruský Potok",obec Ruský Potok,Ruský Potok,Dní obce,,Kultúra,mäkké aktivity v oblasti kultúry,,neuvedené "Horný Zemplín, Snina, Ruský Potok",obec Ruský Potok,Ruský Potok,Rekonštrukcia miestnej komunikácie,,Doprava,miestne komunikácie,Rekonštrukcia cesty,neuvedené "Horný Zemplín, Snina, Ruský Potok",,,"Cestovný ruch, prírodné a kultúrne dedičstvo, športová infraštruktúra",,CR,infraštruktúra CR,"Cestovný ruch je pre náš región efektívnym krokom, ktorý pomôže aj občanom.",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Snina, Snina",Mesto Snina,Snina,Open Space Snina,,Zamestnanosť,sociálne podnikanie,"Rekonštrukcia priestorov bývalého objektu školskej jedálne pre komunitné aktivity rôznych vekových skupín, rovnako zriadenie priestorov pre rozvoj star-up podnikateľských iniciatív.",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Snina, Snina",Mesto Snina/Nemocnica Snina s.r.o.,Snina,"Rozšírenie a skvalitnenie zdravotníckych služieb Nemocnice Snina, s.r.o. (1. etapa)",,Zdravotníctvo a sociálne služby,poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb,Zriadenie neurologického oddelenia nemocnice rekonštrukciou priestorov administratívnej budovy. Vrátane zakúpenia vybavenia.,viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Snina, Snina",Mesto Snina/Nemocnica Snina s.r.o.,Snina,"Rozšírenie a skvalitnenie zdravotníckych služieb Nemocnice Snina, s.r.o. (2. etapa)",,Zdravotníctvo a sociálne služby,poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb,"Vybudovanie dialyzačného centra. Rekonštrukcia a rozšírenie existujúcich priestorov nemocnice, modernizácia a doplnenie technického vybavenia pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti, zvyšovanie štandardu ubytovania pre pacientov. Rekonštrukcia striech nemocnice z dôvodu zníženia energetickej náročnosti budov. Rekonštrukcia kotolne. Revitalizácia nevyužívaných plôch pre účely parkovania.",viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Snina, Snina",Mesto Snina,Snina,Denné centrum pre rodinu,,Zdravotníctvo a sociálne služby,poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb,"Výstavba nového nízkoprahového denného centra pre rodinu (sídlisko I), s poskytovaním nevyhnutných služieb pre dotknuté vekové kategórie. Vytvorenie chýbajúcich priestorov pre umiestnenie terénnej sociálnej služby, a tiež distribúciu ošatenia a obuvi.",500 000 - 1 000 000 "Horný Zemplín, Snina, Snina",Mesto Snina,Snina,Hygienická stanica,,Zdravotníctvo a sociálne služby,poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb,"Výstavba hygienickej stanice na ul. Štúrovej, vrátane jednoduchých priestorov pre vykonávanie obslužných činností terénnej práce. Revitalizácia a dobudovanie chýbajúcej infraštruktúry (vodovod, kanalizácia, osvetlenie).",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Snina, Snina",Mesto Snina,Snina,Cyklotrasa po nábreží Cirochy,,Doprava,cyklochodníky,Výstavba cyklotrasy po nábreží Cirochy ako súčasť kostrovej siete cyklotrás v PSK.,500 000 - 1 000 000 "Horný Zemplín, Snina, Snina",Mesto Snina,Snina,Na bicykli za históriou Sniny,,Doprava,cyklochodníky,"Rekonštrukcia a dobudovanie infraštruktúry jednotlivých 9. zastavení mestskej cyklotrasy \"Za históriou Sniny\", cyklotrasy„Po sninskej úzkokoľajke“ (číslo 5884, zelená značka, 12 km, s odbočkami 16,5 km), s prepojením na medzinárodné cyklotrasy č. 016 Karpatská magistrála a č. 031 Po stopách Herkula a kostrovú sieť cyklotrás v PSK, najmä úsek Snina - Stakčín pripravovaný v rámci Poloniny trail (osadenie cyklostojanov a mobiliáru, obnova a doplnenie chýbajúceho cykloznačenia na križovatkách turistických miest a ďalšie).",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Snina, Snina",Mesto Snina,Snina,Na bicykli za históriou Sniny,,Doprava,cyklochodníky,"Rekonštrukcia a rozšírenie odstavných plôch slúžiacich pre návštevníkov kaštieľa (5. zastavenie cyklotrasy \"Za históriou Sniny\"), rekonštrukcia odstavných plôch a chodníkov ku Rhollovej kaplnke (3. zastavenie) a kalvárii postavenej v roku 1908-1909, ako najvýchodnejšie postavenej kalvárie na Slovensku a tiež ku židovskému cintorínu, rekonštrukcia lávky na ul. Komenského (ku pravoslávnej a gréckokatolíckej cerkvi - 7. zastavenie cyklotrasy \"Za históriou Sniny\"), výstavba verejných sociálnych zariadení na turisticky najviac frekventovaných miestach (autobusové nástupište pri historickom parku, námestie Centrum).",viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Snina, Snina",Mesto Snina,Snina,Lesopark nad Viničnou horou,,CR,infraštruktúra CR,"Úprava chodníkov, turistické vyznačenie.",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Snina, Snina",Mesto Snina,Snina,Sninský majer (3. etapa obnovy historických pamiatok v areáli kaštieľa a bývalého majera),,CR,infraštruktúra CR,"Komplexná revitalizcia historickej zelene historického parku, dobudovanie vnútroareálových komunikácií, inštalácia mobiliáru. Majetkoprávne vysporiadanie (kúpa) budovy bývalej koniarne a hospodárskych dvorov pre účely kongresového centra, ich rekonštrukcia s priľahlými úpravami spevnených plôch a úpravou zelene. Dobudovanie oddychovej zóny v historickom parku pri nábreží Cirochy (revitalizácia územia bývalého škvárového ihriska) pre kultúrne a iné akcie, realizácia novej historizujúcej lávky od historického parku s prepojením na cyklotrasu po nábreží Cirochy ako súčasť kostrovej siete cyklotrás PSK.",viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Snina, Snina",Mesto Snina,Snina,Kvalitné vzdelanie pre všetkých,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ + ZŠ,"Rekonštrukcia základných a materských škol, znižovanie ich energetickej náročnosti, odstránenie zlého technického stavu vybraných školských objektov (najmä priestory suterénov), dobudovanie chýbajúcich priestorov. Zabezpečenie moderného vybavenia a IKT pre dištančné vzdelávanie všetkých žiakov.",viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Snina, Snina",Mesto Snina,Snina,Technická infraštruktúra pre rozvoj bývania a podnikania,,Budovy,bývanie,"Dobudovanie chýbajúcich inžinierskych sietí v okrajových častiach mesta. Modernizácia nevyhovujúcich inžinierskych sietí v areáli priemyselného parku. Rekonštrukcia verejného osvetlenia výmenou zo sodíkových výbojok na LED svietidla, modernizácia riadiaceho systému verejného osvetlenia.",viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Snina, Snina",Mesto Snina,Snina,Odpadové hospodárstvo,,Odpadové hospodárstvo,sanácia environmenátlnych záťaží,"Sanácia starých environmentálnych záťaží Snina-Vihorlat-obaľovačka, hala SM-1, koľajisko, odkalisko. Stabilizácia skládky TKO, uzatvorenie skládky. Obnova vozového parku pre nakladanie s komunálnym odpadom. Modernizácia a doplnenie kontajnerových stojísk v meste.",viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Snina, Snina",Mesto Snina,Snina,Bezpečné podmienky pre bývanie,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,"Úprava a regulácia vodných tokov v meste, realizácia vodozádržných opatrení. Stabilizácia zosuvných častí - budovanie oporných múrov pre rozšírenie možnosti IBV a HBV.",500 000 - 1 000 000 "Horný Zemplín, Snina, Snina",Mesto Snina,Snina,Tepelné hospodárstvo,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ + ZŠ,"Výmena zastaralých kotlov v budovách základných a materských škôl, skvalitnenie resp. zmena spôsobu vykurovania v budovách vo vlastníctve mesta. Realizácia nových rozvodov tepelného hospodárstva pre strategické subjekty (nemocnica a ďalšie.",viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Snina, Snina",Mesto Snina,Snina,Zelená infraštruktúra verejných budov,,Riešenia v environmentálnej oblasti,zelené investície,"Montáž fotovoltaických článkov na strechách mestských budov. Budovanie a obnova parkov, dažďových záhrad a retenčných nádrží v meste.",viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Snina, Snina",Mesto Snina,Snina,Prevádzková budova mesta,,Zamestnanosť,obecné podniky,"Rekonštrukciou prevádzkovej budovy sa vykonajú stavebné úpravy priestorov, ktoré budú slúžiť registrovanému sociálnemu podniku v zachovaní kultúrneho dedičstva, remeselná dielňa, krajčírska a hrnčiarska dielňa. Tiež poskytovanie ďalších služieb mesta v oblasti sociálnej, bezpečnosti atď.",500 000 - 1 000 000 "Horný Zemplín, Snina, Snina",Mesto Snina,Snina,Mestský dom služieb,,Budovy,polyfunkčné budovy,"Rekonštrukcia prevádzkovej budovy mesta na sídl. I s cieľom vytvorenia vhodných priestorov pre umiestnenie mestskej polície, priestorov pre komunitné aktivity seniorov a ďalšie chýbajúce služby občianskej vybavenosti (pošta, bankomat, lekáreň atď.).",viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Snina, Snina",Mesto Snina,Snina,Multifunkčné centrum Snina,,Školstvo a vzdelávanie,ZŠ,Rekonštrukcia priestorov budovy Elokovaného pracoviska ZŠ 1. mája pre kvalitnú činnosť Centra voľného času Snina. Príprava nových priestorov pre voľnočasové aktivity detí a mládeže na sídlisku I. s cieľom zlepšenia prístupu a dostupnosti týchto aktivít aj pre marginalizované skupiny.,500 000 - 1 000 000 "Horný Zemplín, Snina, Snina",Mesto Snina,Snina,Tržnica,,Služby a obchod,iné služby,"Centrálna tržnica - vybudovanie centrálnej tržnice so sociálnym zázemím pre miestnych podnikateľov, ktorí poskytujú služby - remeselné, handmade, domáci chov a produkcia.",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Snina, Snina",Mesto Snina,Snina,Rozšírenie kamerového systému v meste,,Digitalizácia a SMART,bezpečnosť v obci,"Rozšírenie mestského monitorovacieho systému v meste, dobudovanie optickej siete",500 000 - 1 000 000 "Horný Zemplín, Snina, Snina",Mesto Snina,Snina,Športujeme vonku,,Šport a voľný čas,športoviská,"Revitalizácia športových areálov v meste, prioritne futbalového areálu (odstránenie betónového skeletu, dobudovanie chýbajúcich tribún), tiež areálu pri mestskej plavárni. Ich doplnenie o ďalšie možnosti pre športovanie rôznych vekových kategórií. Vybudovanie siete workoutových a multifunkčných ihrísk. Vybudovanie siete detských ihrísk s hracími prvkami a mobiliárom.",viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Snina, Snina",Mesto Snina,Snina,Výstavba mestských nájomných bytov (1. etapa),,Budovy,bývanie,Rekonštrukcia priestorov bývalej špeciálnej školy pre účely mestských nájomných bytov.,500 000 - 1 000 000 "Horný Zemplín, Snina, Snina",Mesto Snina,Snina,Rozvoj Rekreačnej oblasti Sninské rybníky,,Kultúra,kultúrna infraštruktúra,"Rekonštrukcia amfiteátra v areáli RO Sninské Rybníky (rekonštrukcia pôvodného nezastrešeného pódia vrátane hľadiska (drevené sedenie) osadeného voľne vo svahovitom teréne, v minulosti využívaného na kultúrne podujatia). Rybnícky most (rekonštrukcia mostovej konštrukcie vrátane osvetlenia, ako jediného prístupu do rekreačnej oblasti Sninské rybníky). Komplexná rekonštrukcia existujúcich dvoch chatových objektov - zmena účelu využitia na remeselné aktivity (výmena strešnej krytiny, výpĺňových otvorov, podláh, elektroinštalácie a nábytkového výbavenia, vybavenie náradím). Odstavné plochy RO Sninské Rybníky (rekonštrukcia a dobudovanie chýbajúcich odstavných plôch v areáli RO Sninské Rybníky). Nové atrakcie v súlade s prírodným konceptom RO Sninské rybníky (nebeská preliezačka a rybáreň, život pod hviezdami, koňmo na Sninský kameň - napájadlá a ďalšie). Oddychová zóna pri splavoch",viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Snina, Snina",Mesto Snina - Mestské kultúrne a osvetové stredisko,Snina,Dom kultúry ako moderné multikultúrne centrum,,Budovy,kultúrny dom,Rekonštrukcia Domu kultúry v Snine s cieľom obnovy kultúrneho stánku z dôvodu opotrebovanosti v dôsledku času,viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Snina, Snina",Mesto Snina,Snina,Výstavba mestských nájomných bytov (2. etapa),,Budovy,bývanie,"Kúpa a rekonštrukcia skeletu bytového domu na sídl. I, výstavba nových malometrážnych bytov alternatívne prestupného bývania.",viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Snina, Snina",Mesto Snina,Snina,Moderná dopravná infraštruktúra v Snine (2. etapa),,Doprava,miestne komunikácie,Rekonštrukcia a dobudovanie miestnych komunikácií v meste. Rekonštrukcia existujúcich a dobudovanie chýbajúcich chodníkov v meste. Rekonštrukcia a dobudovanie odstavných plôch v meste. Výstavba chýbajúcich toaliet v priestoroch SAD pre cestujúcich. Majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov. Zvýšenie bezpečnosti nechránených železničných priecestí. Zvýšenie bezpečnosti realizáciou zábran a ďalších opatrení pri štátnej ceste.,viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Snina, Snina",Mesto Snina,Snina,Moderná dopravná infraštruktúra v Snine (1. etapa),,Doprava,miestne komunikácie,"Rekonštrukcia a dobudovanie miestnych komunikácií v meste. Rekonštrukcia a dobudovanie odstavných plôch v meste. Oprava hlavných mostových konštrukcií, zábradlí, pochôdznych plôch lávok a asfaltových krytov mostov. Presvetlenie a vyznačenie prechodov pre chodcov. Výstavba viacpodlažného parkovacieho domu.",viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Snina, Snina",Mesto Snina,Snina,Nepoznaná história Sniny,,CR,kultúrne a historické pamiatky,"Komplexná obnova vojnových cintorínov z I. sv. vojny (epidemický a Giglovo), obnova vojnových hrobov. Revitalizácia židovského cintorína z 19. storočia (reštaurovanie náhrobných kameňov, rekonštrukcia spevnených ploch a prístupových komunikácií a verejného osvetlenia k židovskému cintorínu). Obnova technických diel Sninskej úzkokoľajovej lesnej dráhy Snina - Vihorlat (umelý kanál Kopaný potok, kamenné mostíky, priepusty, obnova časti podvalov atď.). Rekonštrukcia prícestných krížov z 19. a 20. storočia - reštaurovanie, revitalizácia okolitého prostredia, vrátane obnovy prístupových komunikácií k prícestným krížom. Virtuálna realita zaniknutých historických budov a pamätných miest v Snine.",viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Snina, Snina",Mesto Snina,Snina,Rozvoj Rekreačnej oblasti Sninské rybníky,,Šport a voľný čas,bazény,"Rekonštrukcia nefunkčného bazénu v súčasnosti slúžiacemu ako hracia plocha na bazén určený na plávanie, jeho napojenie na prírodný biotop. Revitalizácia kúpacej časti a filtračnej zóny biokúpaliska Sninské rybníky.",viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Snina, Snina",Mesto Snina,Snina,Rozvoj Rekreačnej oblasti Sninské rybníky,,CR,infraštruktúra CR,Stavebné úpravy turistického informačného centra v RO Sninské Rybníky (rekonštrukcia podkrovia).,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Snina, Stakčín",,,Rekonštrukcia NKP stakčínsky kaštieľ na múzeum rusínskej kultúry,,Kultúra,kultúrna infraštruktúra,"Jedná sa o rekonštrukciu historickej budovy z 18. storočia a jej záchrana a premena na múzeum rusínskej kultúry, knižnicu, informačné centrum, galériu...",viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Snina, Stakčín",,,Rekonštrukcia školskej jedálne ZŠ s MŠ Stakčín,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ + ZŠ,Je potrebná komplexná rekonštrukcia ŠJ po 30 rokoch prevádzky.,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Snina, Stakčín",,,Protipovodňové opatrenia - rekonštrukcia odvodňovacích rigolov v obci Stakčín,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Desiatky rokov zanedbávaná starostlivosť o hydrologické pomery v obci.,viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Snina, Stakčín",,,Rekonštrukcia historickej budovy z roku 1938 na edukačno-múzejný objekt,,Kultúra,kultúrna infraštruktúra,Zvýšenie kultúrneho povedomia a záchrana historického objektu,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Snina, Stakčín",,,Vybudovanie skanzenu v obci Stakčín,,Kultúra,kultúrna infraštruktúra,Obec Stakčín je vlastníkom niekoľkých drevených budov z 19. storočia. Tieto sú v rozobratom stave. Je nevyhnutná odborná rekonštrukcia.,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Snina, Stakčín",,,Vybudovanie oddychovej zóny - parku v areáli Parinok v obci Stakčín,,Verejné priestranstvá,oddychová zóna,Realizáciou sa skvalitní život mladých rodín ako aj seniorov v tejto časti obce. Vznikne nový park na oddych.,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Snina, Stakčín",,,Vybudovanie Požiarnej nádrže.,,Vodohospodárstvo,vodovod,Obec nedisponuje žiadnou požiarnou nádržou.,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Snina, Stakčín",,,Rekonštrukcia priestranstva pred železničnou stanicou v obci Stakčín.,,Verejné priestranstvá,"centrum obce, námestie",Niekoľko desaťročí neudržiavaný povrch podľahol úplnej deštrukcii.,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Snina, Stakčín",,,Vybudovanie športového areálu - strelnice.,,Šport a voľný čas,športoviská,V okrese Snina nie je areál podobného charakteru. Je nutné cestovať desiatky kilometrov.,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Snina, Stakčínska Roztoka",obec Stakčínska Roztoka,Stakčínska Roztoka,Dobudovanie kanalizácie a čističky odpadových vôd,,Vodohospodárstvo,kanalizácia + ČOV,Dokončenie kananlizácie a vydudovanie čističky odpadových vôd,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Snina, Stakčínska Roztoka",obec Stakčínska Roztoka,Stakčínska Roztoka,Rekonštrukcia kultúrného domu,,Budovy,kultúrny dom,rekonštrukcia kultúrného domu zateplenie a oprava strechy,neuvedené "Horný Zemplín, Snina, Stakčínska Roztoka",obec Stakčínska Roztoka,Stakčínska Roztoka,Dobudovanie a modernizácia obecného rozhlasu,,Digitalizácia a SMART,rozhlas,Prestavba byvalého obecného úradu na dom smutku,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Snina, Stakčínska Roztoka",obec Stakčínska Roztoka,Stakčínska Roztoka,Rekonštrukcia miestných komunikacií,,Doprava,miestne komunikácie,Rekonštrukcia a obnova miestných komunikácií,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Snina, Stakčínska Roztoka",obec Stakčínska Roztoka,Stakčínska Roztoka,Rekonštrukcia cesty III. triedy,,Doprava,cesty II. a III. triedy,Rekonštrukcia cesty III. triedy,neuvedené "Horný Zemplín, Snina, Šmigovec",,,Miestne komunikácie,,Doprava,miestne komunikácie,"- oprava obecných mostov a prístupovej cesty na cintorín, oprava uličiek v obci, vybudovanie cyklotrasy a rekonštrukcia časti obecného úradu",10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Snina, Topoľa",Topoľa,Topoľa,Bezplatná wi-fi v obci,,Digitalizácia a SMART,telekomunikačné siete + internet + wifi,"Zavedenie bezplatnej wi-fi na verejnom pristranstve, pre obyvateľov obce",menej ako 10 000 "Horný Zemplín, Snina, Topoľa",Topoľa,Topoľa,Výstavba vodovodu a kanalizácie v obci Topoľa,,Vodohospodárstvo,vodovod + kanalizácia,Základnou podmienkou rozvoja a udržania bývania v obcí je zabezpečiť prístup k pitnej vode,neuvedené "Horný Zemplín, Snina, Topoľa",Topoľa,Topoľa,Nabíjacia stanica pre elektromobily,,Doprava,nabíjacie stanice,Nabijacia stanica umiestnená v centre obce,menej ako 10 000 "Horný Zemplín, Snina, Topoľa",Topoľa,Topoľa,Revitalizácia parku A.D.,,CR,kultúrne a historické pamiatky,"Renovácia busty A. Duchnoviča, úprava okolia NKP,",menej ako 10 000 "Horný Zemplín, Snina, Topoľa",Topoľa,Topoľa,Protipovodňove opatrenia,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,"Obnova odvodňovacích kanálov pri miestnej komunikácii,",10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Snina, Topoľa",Topoľa,Topoľa,Dom penzistov,,Zdravotníctvo a sociálne služby,poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb,"Výstavba, prestavba /rekonštrukcia bývalej základnej školy/ domova dôchodcov v nedoknutej prírode pre seniorov zo šírokeho okolia, zabezpečenie pracovných miest pre obyvateľov našej a okolitých obcí.",500 000 - 1 000 000 "Horný Zemplín, Snina, Topoľa",Topoľa,Topoľa,Inteligentné verejné osvetlenie,,Digitalizácia a SMART,verejné osvetlenie,Hlavným cieľom je dosiahnúť úsporu v spotrebe elektrickej energie,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Snina, Topoľa",Topoľa,Topoľa,Výstavba Domu smútku,,Budovy,domy smútku,"Výstavba domu smútku v obci Topoľa. V súčastnosti sú nebohí umiestnený vo svojich domácnostiach až do chvíle pohrebu, teda 48 hod..",10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Snina, Topoľa",Topoľa,Topoľa,Kamerový systém,,Digitalizácia a SMART,bezpečnosť v obci,"Zavednie kamerového systému v intraviláne obce, v okolí verejných priestranstiev a národných kultúrných pamiatok",10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Snina, Topoľa",Topoľa,Topoľa,"Výstavba odstavných plôch, parkoviska.",,Doprava,parkoviská,"Výstavba odstavnej plochy pre návštevníkov obce, situovaná pri národných kultúrných pamiatkach nachádzajúcich sa v obci",10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Snina, Topoľa",Topoľa,Topoľa,Výstavba amfiteatra,,Kultúra,kultúrna infraštruktúra,Výstavba amfiteatra v centre obce na konanie kultúrno spoločenských akcii počas roka,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Snina, Topoľa",Topoľa,Topoľa,Polyfunkčna budova,,Budovy,polyfunkčné budovy,Rekonštrukcia bývalej budovy školy v rámci prístavby aj nadstavby. Vznikne prezentačná miestnosť o kultúrných pamiatkach v obci a o významných osobnostiach obce. V rámci nadstavby a prístavby ubytovacie kapacity.,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Snina, Topoľa",Topoľa,Topoľa,Vybudovanie verejných toaliet a sprch.,,Budovy,budovy iné,Výstavba toaliet a sprchových priestorov pre návštevníkov obce,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Snina, Topoľa",Topoľa,Topoľa,Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Topoľa,,Doprava,miestne komunikácie,"Rekonštrukcia miestnej komunikácia v celkovej dlžke 2700 m, odvodňovacie rigoly, mosty a lávky cez rieku pretekajúcu cez intravilan obce. Súčasný havarijný stav spôsobuje komplikácie najmä v nepriaznivom počasí, upchaté a nefunkčné odvodňovacie kanaly a nadrozmerné výtlky sú veľkou prekažkou pri vstupe do obydlia mnohých občanov.",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Snina, Topoľa",Topoľa,Topoľa,Uprava verejného priestranstva,,Verejné priestranstvá,"centrum obce, námestie","Úpravy verejného priestranstva v intraviláne obce, v okolí národných kultúrných pamiatok, rekonštrukcie, budovanie a obnova prístupových chodníkov.",10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Snina, Topoľa",Topoľa,Topoľa,Náučný chodník,,CR,infraštruktúra CR,"Náučný chodník, ktorý spája všetkých päť kultúrných pamiatok nachádzajúcich sa v obcí. Informačné tabule, uprava terénu a vytvorenie spevnených chodníkových plôch.",10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Snina, Topoľa",Topoľa,Topoľa,Prameň "Vítajte",,CR,infraštruktúra CR,"Terenné úpravy v okolí celoročného prameňa pitnej vody vyvierajúcej zo zeme. Altánok s kapacitou min 15 osôb na sedenie, ohnisko, stojany na bycykle odpadkové koše, suché WC.",10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Snina, Topoľa",Topoľa,Topoľa,Prístupový chodník k židovskému cintorínu,,Doprava,miestne komunikácie,Chodník k národnej kultúrnej pamiatke - židovský cintorín,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Snina, Topoľa",Topoľa,Topoľa,Revitalizácia Židovského cintorína,,CR,kultúrne a historické pamiatky,Obnova oplotenia a náhrobných kameňov v areali židovského cintorína v obci Topoľa,menej ako 10 000 "Horný Zemplín, Snina, Ubľa",Ubľa,Ubľa,výstavba cyklochodníka,,Doprava,cyklochodníky,"Vybudovanie cyklochodníka v dĺžke 2,2 km v smere na hranicu s Ukrajinou a rozšírenie ponuky cyklotrás ajv projekte Poloniny trail.",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Snina, Ubľa",Ubľa,Ubľa,Rekonštrukcia miestnych komunikácií,,Doprava,miestne komunikácie,"Rekonštrukcia miestnych komunikácií, zlepšenie podmienky bývania a občianskej vybavenosti.",10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Snina, Ulič",Ulič,Ulič,Likvidácia skládky,,Odpadové hospodárstvo,sanácia environmenátlnych záťaží,Odstránenie environmentálnej záťaže,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Snina, Ulič",Ulič,Ulič,Bezplatná wi-fi v obci,,Digitalizácia a SMART,telekomunikačné siete + internet + wifi,"Zavedenie bezplatnej wi-fi na verejnom pristranstve, pre obyvateľov obce",10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Snina, Ulič",Ulič,Ulič,Wifi zóna,,Digitalizácia a SMART,telekomunikačné siete + internet + wifi,"Wifi zóny - internet, inteligentné lavičky",10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Snina, Ulič",Ulič,Ulič,Co-workingové centrum,,Zamestnanosť,sociálne podnikanie,Zriadenie co-workingového centra,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Snina, Ulič",Ulič,Ulič,Podnikateľský inkubátor,,Zamestnanosť,priemyselné plochy a budovy,Rekonštrukcia výrobných hál,viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Snina, Ulič",Ulič,Ulič,Envirocentrum,,CR,infraštruktúra CR,"V spolupráci s NP Poloniny - Envirocentrum, ubytovňa, kongresová sála, Mini ZOO, prírodné atrakcie pre deti, škola v prírode",viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Snina, Ulič",Ulič,Ulič,Inventarizácia a úprava parku,,Riešenia v environmentálnej oblasti,"ochrana prírody, biodiverzita","Inventarizácia a preverenie zdravotného stavu stromov, orez, vyčistenie od náletových drevín",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Snina, Ulič",Ulič,Ulič,Rozšírenie kanalizácie Ulič - IV. časť,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,Výstavba kanalizácie,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Snina, Ulič",obec Ulič,Ulič,Ovocný sad,,Zamestnanosť,poľnohospodárstvo,"Výsadbou tradičných ovocných stromov a kríkov prispieť k zachovaniu nielen kultúrneho ale aj prírodného dedičstva. Cieľom bolo vyčistiť, upraviť nevyužité, neestetické miesto v dedine, premeniť ho na príjemné, útulné oddychovo-náučné miesto.",menej ako 10 000 "Horný Zemplín, Snina, Ulič",obec Ulič,Ulič,Záhrada a bludisko,,CR,prírodné pamiatky,"Záhrada z liečivých o okrasných drevín, bludisko z hraba resp. vŕby",10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Snina, Ulič",Ulič,Ulič,Rekonštrukcia chránenej dielne,,Zamestnanosť,sociálne podnikanie,"Zateplenie, výmena okien, ústredné kúrenie, úprava vnútorných priestorov",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Snina, Ulič",Ulič,Ulič,Zateplenie obecného úradu,,Budovy,obecný úrad,Výmena okien zateplenie budovy a strechy,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Snina, Ulič",Ulič,Ulič,Kompostovisko,,Odpadové hospodárstvo,kompostárne + bioplynové stanice,Výstavba kompostoviska,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Snina, Ulič",Ulič,Ulič,Protipovodňové opatrenia,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Regulácia a úprava tokov,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Snina, Ulič",Ulič,Ulič,Výmena kotlov ZŠ Ulič,,Školstvo a vzdelávanie,ZŠ,Skvalitnenie vykurovania ZŠ,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Snina, Ulič",Ulič,Ulič,Zateplenie kultúrneho domu,,Budovy,kultúrny dom,"Výmena okien, zateplenie budovy",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Snina, Ulič",Ulič,Ulič,Zelené strechy,,Riešenia v environmentálnej oblasti,zelené investície,Úprava rovných striech s úpravou podľa environmentálnych cieľov,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Snina, Ulič",Ulič,Ulič,DSS Ulič,,Zdravotníctvo a sociálne služby,poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb,Rekonštrukcia budovy,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Snina, Ulič",Ulič,Ulič,Prístavba a rozšírenie komunitného centra,,Budovy,budovy iné,"Úprava vnútorných priestorov KC, prvého nadzemného podlažia",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Snina, Ulič",Ulič,Ulič,Sociálny podnik,,Zamestnanosť,sociálne podnikanie,"Rekonštrukcia budovy, nákup zariadenia, mzdy",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Snina, Ulič",Ulič,Ulič,Priemyselný park,,Zamestnanosť,priemyselné plochy a budovy,Rekonštrukcia budovy,viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Snina, Ulič",Ulič,Ulič,Rekonštrukcia obecných bytov,,Budovy,budovy iné,"Oprava strechy, zateplenie budovy, oprava vnútorných priestorov",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Snina, Ulič",Ulič,Ulič,Nákup komunálnej techniky,,Verejné priestranstvá,nákup strojov a zariadení,"Nákup komunálnej techniky - traktor, kosačka, mulčovač, odhŕňac snehu, snežná fréza",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Snina, Ulič",Ulič,Ulič,Pozemkové úpravy,,Budovy,bývanie,"Sceľovanie pozemkov, cesty",viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Snina, Ulič",obec Ulič,Ulič,Vtáčie hniezdo,,CR,prírodné pamiatky,,menej ako 10 000 "Horný Zemplín, Snina, Ulič",Ulič,Ulič,Multifunkčné ihrisko,,Šport a voľný čas,športoviská,Výstavba multifunkčného ihriska,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Snina, Ulič",obec Ulič,Ulič,Outdoorové ihrisko,,Šport a voľný čas,outdoor,"Vybudovaním ihriska vytvoriť dobré podmienky pre pestovanie pohybových aktivít obyvateľov aj návštevníkov obce. Aktívne využívanie športového areálu na regionálnej úrovni. Dosiahnutie zlepšenia zdravotných, sociálnych a interpersonálnych parametrov obce.",menej ako 10 000 "Horný Zemplín, Snina, Ulič",obec Ulič,Ulič,Rekonštrukcia amfiteátra,,Kultúra,kultúrna infraštruktúra,"Oprava a prekrytie amfiteátra, pódia, tribúny a lavičiek, elektroinštalácie, soc. Zariadenia, parkovisko a prístupová komunikácia",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Snina, Ulič",obec Ulič,Ulič,"Turistické chodníky, odstavné parkoviská, sociálne zariadenia",,CR,infraštruktúra CR,"Oprava a značenie turistických chodníkov, zosieťovať, odstavné parkoviská so soc. Zariadením",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Snina, Ulič",obec Ulič,Ulič,Lanové centrum,,CR,infraštruktúra CR,Lanové centrum v konároch stromov,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Snina, Ulič",obec Ulič,Ulič,Oprava lyžiarskeho vleku,,Šport a voľný čas,"vleky, lanovky","Úprava majetkoprávnych vzťahov, predĺženie vleku, vyčistenie, zlepšenie základnej infraštruktúry",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Snina, Ulič",obec Ulič,Ulič,Rekonštrukcia turistickej ubytovne,,CR,ubytovanie a stravovanie,Úprava priestorov turistickej ubytovne,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Snina, Ulič",obec Ulič,Ulič,Športová škola,,Šport a voľný čas,športoviská,"Športovo tréningový areál v priestoroch bývalého drevárskeho podniku. Ubytovanie pre cca 60 osôb, haly upravené na rôzne športy, sústredenia ale i rodinné aktivity",viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Snina, Ulič",obec Ulič,Ulič,Verejné sociálne zariadenia,,Budovy,budovy iné,"Výstavba verejných sociálnych zariadení - WC, opravovňa bisyklov, nabíjačky pre E-bike",10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Snina, Ulič",obec Ulič,Ulič,Rusínsky slovník pod holým nebom,,Kultúra,mäkké aktivity v oblasti kultúry,,menej ako 10 000 "Horný Zemplín, Snina, Ulič",obec Ulič,Ulič,Zabudnutá architektúra Rusínov,,Kultúra,mäkké aktivity v oblasti kultúry,,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Snina, Ulič",Ulič,Ulič,Bezpečné priechody pre chodcov,,Doprava,dopravná bezpečnosť,Osvetlenie a merače rýchlosti,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Snina, Ulič",Ulič,Ulič,Dokončenie stavby KD,,Budovy,kultúrny dom,"Úprava vnútorných priestorov KC, informačné centrum, interaktívne múzeum",500 000 - 1 000 000 "Horný Zemplín, Snina, Ulič",Ulič,Ulič,Sad,,Zamestnanosť,poľnohospodárstvo,Sad s pôvodnými druhmi ovocných stromov a kríkov,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Snina, Ulič",Ulič,Ulič,Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov,,Doprava,miestne komunikácie,"Oprava ciest, chodníkov",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Snina, Ulič",Ulič,Ulič,Rekonštrukcia mosta cez Uličku,,Doprava,"mosty, lávky, priepusty","Oprava betónových hrán, zábradlia a hlavnej mostnej konštrukcie, krytu cesty",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Snina, Ulič",Ulič,Ulič,Rybník Ulič,,Šport a voľný čas,bazény,Výstavba rybníka v obci Ulič,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Snina, Ulič",obec Ulič,Ulič,Školský náučný chodník k Mergencovmu kameňu,,CR,infraštruktúra CR,,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Snina, Ulič",obec Ulič,Ulič,Výstavba turisticko informačného centra,,CR,infraštruktúra CR,Rekonštrukcia budovy,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Snina, Ulič",obec Ulič,Ulič,Detský rozprávkový les,,CR,infraštruktúra CR,"Prechádzka lesom, na rôznych miestach stanovištia s postavami rusínskych legiend, rozprávok, histórie",10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Snina, Ulič",obec Ulič,Ulič,Dvere do Polonín,,CR,infraštruktúra CR,,menej ako 10 000 "Horný Zemplín, Snina, Ulič",obec Ulič,Ulič,Ekumenické múzeum,,Kultúra,kultúrna infraštruktúra,Výstavba drevených cerkví podľa predlohy už neexistujúcej cerkvi v Uliči s umiestnením cirkevných artefaktov z uličskej doliny,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Snina, Ulič",obec Ulič,Ulič,Hviezdne meditačné centrum,,CR,ubytovanie a stravovanie,Ubytovanie určené na pozorovanie hviezd tmavej oblohy (využitie na relaxačné pobyty v tme a tichu),viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Snina, Ulič",obec Ulič,Ulič,Oddychová zóna Ulič,,Verejné priestranstvá,oddychová zóna,Úprava priestorov pri splavoch,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Snina, Ulič",obec Ulič,Ulič,Osada rusínskych legiend,,CR,infraštruktúra CR,"Výstavba chatovej osady- chaty postavené podľa legiend (mlyn, čert, zbojník,...)",viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Snina, Ulič",obec Ulič,Ulič,Ruthenia Art Park Ulič,,Kultúra,kultúrna infraštruktúra,Kultúrne centrum- Street art maze,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Snina, Zboj",obec Zboj,Zboj,Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov,,Odpadové hospodárstvo,kompostárne + bioplynové stanice,Kompostovisko,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Snina, Zboj",obec Zboj,Zboj,Dom Smútku,,Budovy,domy smútku,výstavba domu smútku,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Snina, Zboj",obec Zboj,Zboj,EKUMENICKE centrum kulturného dedičstva,,Kultúra,kultúrna infraštruktúra,"rekonštrukcia budovy, kde vznikne múzeum, kaplnka, multifunkčná sála a ubytovanie",viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Snina, Zboj",obec Zboj,Zboj,Zipline Zboj,,CR,infraštruktúra CR,Stavba zipline lanovky na rekreačné využitie navštevnikov v Národnom Parku POLONONY,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Snina, Zboj",obec Zboj,Zboj,Rekonštrukcia MK,,Doprava,miestne komunikácie,oprava miestnych komunikácií,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Snina, Zboj",obec Zboj,Zboj,Múzeum Ikon,,Kultúra,kultúrna infraštruktúra,výstavba napodobeniny pôvodného dreveného kostola pre múzeum ikon a sakrálnych predmetov,500 000 - 1 000 000 "Horný Zemplín, Snina, Zemplínske Hámre",obec Zemplínske Hámre,Zemplínske Hámre,Vybudovanie cyklochodníka,,Doprava,cyklochodníky,Vybudovanie cyklochodníka na ul. Sninskej do mesta Snina,500 000 - 1 000 000 "Horný Zemplín, Snina, Zemplínske Hámre",obec Zemplínske Hámre,Zemplínske Hámre,Dobudovanie krytého bazénu,,Šport a voľný čas,bazény,Dobudovanie krytého bazénu pri existujúcom kúpalisku,viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Snina, Zemplínske Hámre",obec Zemplínske Hámre,Zemplínske Hámre,Chodník pre peších,,Doprava,miestne komunikácie,Vybudovanie chodníka ul. J.Rholla ku kúpalisku,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Snina, Zemplínske Hámre",obec Zemplínske Hámre,Zemplínske Hámre,Dobudovanie - vysoká pec,,CR,kultúrne a historické pamiatky,Dobudovanie chýbajúcej časti vysokej pece,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Snina, Zemplínske Hámre",obec Zemplínske Hámre,Zemplínske Hámre,Premiestnenie pôvodných drevených stavieb k drevenici,,CR,kultúrne a historické pamiatky,Presun pôvodných drevených stavieb k budove pôvodnej drevenice (vytvorenie miniskanzénu),10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Snina, Zemplínske Hámre",obec Zemplínske Hámre,Zemplínske Hámre,Rekonštrukcia odst.plôch a cesty pri kúpalisku,,Doprava,parkoviská,Rekoštrukcia odstavných plôch a cesty pri kúpalisku,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Snina, Zemplínske Hámre",,,Denný stacionár pre seniorov,,Zdravotníctvo a sociálne služby,poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb,"V našej obci sa nenachádza žiadne zariadenie s orientáciou na zabezpečenie sociálnej starostlivosti pre seniorov. Čoraz viac pribúda občanov, ktorí sú odkázaní na starostlivosť od iných. Obec by tak rada vytvorila priestor v budove starej škôlky, ktorý je potrebne zrekonštruovať pre daný účel.",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Baňa",,,Zateplenie budovy obecného úradu Baňa,,Budovy,obecný úrad,Zlepšenie energetickej náročnosti exiztujúcich verejných budov,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Baňa",,,Obecné detské ihrisko a vonkajšie fitnes centrúm,,Šport a voľný čas,detské ihriská,Voľné aktyvity pre deti a dospelých,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Baňa",Baňa,Baňa,Vysporiadanie pozemkov pod budovou ob. úradu,,Budovy,bývanie,Vysporiadanie pozemkov od SPF - neznámi vlastníci,neuvedené "Horný Zemplín, Stropkov, Breznica",obec Breznica,Breznica,Kanalizácia a ČOV Breznica,,Vodohospodárstvo,kanalizácia + ČOV,Dokončiť kanalizáciu a výstvabu ČOV,viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Breznica",obec Breznica,Breznica,zateplenie budovy,,Šport a voľný čas,"šatne, tribúny a sociálne zariadenia",zateplenie soc. Budovy na ihrisku,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Breznica",obec Breznica,Breznica,zateplenie OcU,,Budovy,obecný úrad,zateplenie budovy OcÚ,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Breznica",obec Breznica,Breznica,svojpomocna vystavba,,MRK,tvrdé aktivity na podporu integrácie,vystavba 3 romských domčekov,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Breznica",obec Breznica,Breznica,vybudovanie detského ihriska,,Šport a voľný čas,detské ihriská,detské ihrisko,menej ako 10 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Breznica",obec Breznica,Breznica,Workoutové ihrisko,,Šport a voľný čas,outdoor,fitnes ihrisko vonkajšie,menej ako 10 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Breznica",obec Breznica,Breznica,výstavba nájomných bytov,,Budovy,bývanie,vystavba 7 najomných bytov(1 byt. Dom,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Breznica",obec Breznica,Breznica,rekonštrukcia chodnikov,,Doprava,miestne komunikácie,rekonštrukcia chodnikov pri ceste I/15 áno,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Breznička",obec Breznička,Breznička,Kanalizácia v obci Breznička,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,Výstavba kanalizácie a čističky v obci,500 000 - 1 000 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Breznička",obec Breznička,Breznička,Vodovod v obci Breznička,,Vodohospodárstvo,vodovod,Výstavba vodovodu v obci,500 000 - 1 000 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Breznička",obec Breznička,Breznička,Zníženie energetickej náročnosti budovy Hasičská zbrojnica,,Budovy,hasičská zbrojnica,Zateplenie budovy Hasičská zbrojnica,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Breznička",obec Breznička,Breznička,Zníženie energetickej náročnosti budovy KSB,,Budovy,kultúrny dom,"Zateplenie kultúrno-správnej budovy, výmena okien, dverí",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Breznička",obec Breznička,Breznička,Vybudovanie vodného zdroja na cintoríne,,Verejné priestranstvá,cintoríny,Vybudovanie vodného zdroja na cintoríne,menej ako 10 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Breznička",obec Breznička,Breznička,Rozšírenie siete verejného osvetelnia - osvetlenie cintorína,,Digitalizácia a SMART,verejné osvetlenie,,menej ako 10 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Breznička",obec Breznička,Breznička,Rekonštrukcia miestnych komunikácií,,Doprava,miestne komunikácie,Rekonštrukcia miestnych komunikácií,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Breznička",obec Breznička,Breznička,Náučný chodník k 1.svetovej vojne,,CR,infraštruktúra CR,Vytvorenie náučného chodníka k 1. svetovej vojne,menej ako 10 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Breznička",obec Breznička,Breznička,Rekonštrukcia vojnového cintorína z 1. svetovej vojny,,CR,kultúrne a historické pamiatky,"Obnova hrobov, osadenie krížov, smaltovaných tabulí, centrálny pamätník/kríž, živý plot, informačné tabule",menej ako 10 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Bukovce",Bukovce,Bukovce,Zníženie energetickej náročnosti,,Budovy,obecný úrad,Zníženie energetickej náročnosti obecného domu,500 000 - 1 000 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Bukovce",Bukovce,Bukovce,Rekonštrukcia obecného domu,,Budovy,obecný úrad,Rekonštrukcia obecného domu,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Bukovce",Bukovce,Bukovce,Rekonštrukcia ciest a chodníkov,,Doprava,miestne komunikácie,Rekonštrukcia ciest a chodníkov,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Bžany",Bžany,Valkov,Dobudovanie kanalizácie a domácich čističiek odpadových vôd,,Vodohospodárstvo,kanalizácia + ČOV,Dobudovanie kanalizácie a domácich čističiek odpadových vôd,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Bžany",Bžany,Bžany,Kanalizácia v r.o. Valkov,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,kanalizácia v obci,viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Bžany",Bžany,Bžany,Vovovod v obci Bžany,,Vodohospodárstvo,vodovod,vybudovanie vodovodu,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Bžany",Bžany,Bžany,Revitalizácia plôch pred Obecným úradom,,Doprava,parkoviská,"Vybudovanie oddychovej zóny, parkoviska",10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Bžany",Bžany,Bžany,Cyklochodnik,,Doprava,cyklochodníky,Rozvoj cestovného ruchu,viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Bžany",Bžany,Bžany,Nákup zberných nádob na triedený zber do r.o. Valkov,,Odpadové hospodárstvo,triedený zber,obstaranie zberných nádob,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Bžany",Bžany,Valkov,Revitalizácia potoka k.ú. Valkove,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Vybudovanie a rekonštrukcia rigolov a potoka,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Bžany",Bžany,Bžany,Rekonštrukcia starej budovy za účelom nového obecného úradu,,Budovy,obecný úrad,"Zníženie energet.náročnosti s budovy, zateplenie budovy a zmena vykurovania, obnova strechy",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Bžany",Bžany,Bžany,Revitalizácia potokov Bžanoch,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Bžany",Bžany,Bžany,Znižovanie energ.náročnosti budovy kultúrno správnej budovy,,Budovy,kultúrny dom,"zateplenie obvodového plášťa, výmena dverí, zateplenie a oprava strechy, zmena vykurovania",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Bžany",Bžany,Bžany,Modernizácia domu nádeje v obci Bžany,,Budovy,domy smútku,"Modernizácia domu nádeje, zmena vykurovania, výmena dverí, katafalku a socialného zariadenia- zastaralé, oprava strechy",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Bžany",Bžany,Valkov,Kamerový systém v k.ú. Valkov,,Digitalizácia a SMART,bezpečnosť v obci,Vybudovanie kamerového systému v rámci obce Valkov,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Bžany",Bžany,Bžany,Kamerový systém v obci Bžany,,Digitalizácia a SMART,bezpečnosť v obci,Vybudovanie kamerového systému v rámci obce Bžany,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Bžany",Bžany,Bžany,Dobudovanie parkovísk v k.ú. Valkov,,Doprava,parkoviská,Dobudovanie parkovísk v k.ú. Valkov,viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Bžany",Bžany,Bžany,Parkovacie plochy,,Doprava,parkoviská,vybudovanie parkovacích plôch v obci,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Bžany",Bžany,Bžany,vybudovanie chodníka,,Doprava,miestne komunikácie,Vybudovanie chodníka pre peších,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Bžany",Bžany,Bžany,Rekonštrukcia miestných komunikácii Bžany a Valkov,,Doprava,miestne komunikácie,Rekonštrukcia miestných komunikácii,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Bžany",Bžany,Bžany,Promenáda v r.o. Valkov,,CR,infraštruktúra CR,"Promenáda Valkov, rozvoj cestovného ruchu",viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Duplín",Duplín,Duplín,Vybud.miest.komun a inžinier.sietí,,Doprava,miestne komunikácie,Vybudovanie miestnej kominukácie a inžinierksých sietí,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Havaj",obec Havaj,Havaj,elektro nabíjacia stanica,,Doprava,nabíjacie stanice,,neuvedené "Horný Zemplín, Stropkov, Havaj",obec Havaj,Havaj,Kanalizácia,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,,neuvedené "Horný Zemplín, Stropkov, Havaj",obec Havaj,Havaj,odstavný pruh pre autobus,,Doprava,parkoviská,,neuvedené "Horný Zemplín, Stropkov, Havaj",obec Havaj,Havaj,rekonštrukcia obecného úradu,,Budovy,obecný úrad,,neuvedené "Horný Zemplín, Stropkov, Havaj",obec Havaj,Havaj,rekonštrukcia elektroinštalácie v ZS,,Školstvo a vzdelávanie,ZŠ,,neuvedené "Horný Zemplín, Stropkov, Havaj",obec Havaj,Havaj,rekonštrukcia verejného osvetlenia,,Digitalizácia a SMART,verejné osvetlenie,,neuvedené "Horný Zemplín, Stropkov, Havaj",obec Havaj,Havaj,Turistické a náučné chodníky,,CR,infraštruktúra CR,,neuvedené "Horný Zemplín, Stropkov, Havaj",obec Havaj,Havaj,vybudovanie amfiteátera a oddychovej časti obce,,Kultúra,kultúrna infraštruktúra,,neuvedené "Horný Zemplín, Stropkov, Havaj",obec Havaj,Havaj,chodník pri hlavnej ceste,,Doprava,miestne komunikácie,,neuvedené "Horný Zemplín, Stropkov, Havaj",obec Havaj,Havaj,rekonštrukcia miestnej komunikácie,,Doprava,miestne komunikácie,,neuvedené "Horný Zemplín, Stropkov, Havaj",obec Havaj,Havaj,Vybudovanie cesty ku kultúrnej pamiatke,,Doprava,miestne komunikácie,,neuvedené "Horný Zemplín, Stropkov, Havaj",obec Havaj,Havaj,Vybudovanie turistických prístreškov,,CR,infraštruktúra CR,,neuvedené "Horný Zemplín, Stropkov, Chotča",obec Chotča,Chotča,Výstavba prírodného amfiteátra v obci,,Kultúra,kultúrna infraštruktúra,,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Chotča",obec Chotča,Chotča,Altanok-Vajcovka,,CR,infraštruktúra CR,,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Chotča",obec Chotča,Chotča,Výstavba športovísk a rekreačných zariadení,,Šport a voľný čas,športoviská,,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Chotča",obec Chotča,Chotča,Drevená zvonica v obci Chotča,,CR,kultúrne a historické pamiatky,,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Chotča",obec Chotča,Chotča,vybudovanie novej optickej siete a uzlov pre domácnosti,,Digitalizácia a SMART,telekomunikačné siete + internet + wifi,,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Chotča",obec Chotča,Chotča,výstavba nového rozhlasu a ústredne,,Digitalizácia a SMART,rozhlas,,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Chotča",obec Chotča,Chotča,prístavba budovy MŠ,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ,,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Chotča",obec Chotča,Chotča,Kanalizácia a ČOV Chotča,,Vodohospodárstvo,kanalizácia + ČOV,,viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Chotča",obec Chotča,Chotča,výstavba nových cykloturistických chodníkov,,Doprava,cyklochodníky,,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Chotča",obec Chotča,Chotča,Výstavba chodníkov pri ceste II. a III. triedy,,Doprava,cesty II. a III. triedy,,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Chotča",obec Chotča,Chotča,Protipovodňová ochrana intravilánu obce,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Chotča",obec Chotča,Chotča,vybudovanie zavlažovacieho systému,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,,menej ako 10 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Chotča",obec Chotča,Chotča,vybudovanie nových budov pre komunálne potreby obce,,Budovy,budovy iné,,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Chotča",obec Chotča,Chotča,výstavba 2 Bytových jednotiek,,Budovy,bývanie,,viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Chotča",obec Chotča,Chotča,výstavba telocvične,,Šport a voľný čas,športoviská,,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Chotča",obec Chotča,Chotča,multifunkčné ihrisko pre ZŠ,,Šport a voľný čas,športoviská,,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Chotča",obec Chotča,Chotča,výstavba repliky dreveného kostola v obci Chotča zaniknutého dreveného kostola všetkých svätých,,CR,kultúrne a historické pamiatky,,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Chotča",obec Chotča,Chotča,rozšírenie elektrickej rozvodnej siete na cintoríny,,Energetika,elektrina a teplo,,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Chotča",obec Chotča,Chotča,oprava mostov,,Doprava,"mosty, lávky, priepusty",,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Kručov",Kručov,Kručov,Bezplatná wi-fi v obci,,Digitalizácia a SMART,telekomunikačné siete + internet + wifi,"Zavedenie bezplatnej wi-fi na verejnom pristranstve, pre obyvateľov obce",10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Kručov",Kručov,Kručov,Modernizácia kuchyne MŠ,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ,Modernizácia kuchyne MŠ v,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Kručov",Kručov,Kručov,Vovovod v obci Kručov,,Vodohospodárstvo,vodovod,vybudovanie vodovodu,viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Kručov",Kručov,Kručov,Kanalizácia v obci Kručov,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,kanalizácia v obci,viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Kručov",Kručov,Kručov,Vybudovanie kanalizácie a domácich čističiek odpadových vôd,,Vodohospodárstvo,kanalizácia + ČOV,Vybudovanie kanalizácie a domácich čističiek odpadových vôd,500 000 - 1 000 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Kručov",Kručov,Kručov,Výstavba vodovodu,,Vodohospodárstvo,vodovod,Výstavba vodovou,500 000 - 1 000 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Kručov",Kručov,Kručov,Revitalizácia plôch pred Obecným úradom,,Verejné priestranstvá,"centrum obce, námestie","Vybudovanie oddychovej zóny, parkoviska",10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Kručov",Kručov,Kručov,Nákup zberných nádob na triedený zber,,Odpadové hospodárstvo,triedený zber,obstaranie zberných nádob,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Kručov",Kručov,Kručov,Vybudovanie a Rekonštrukcia rigolov,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Vybudovanie a Rekonštrukcia rigolov,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Kručov",Kručov,Kručov,Zníženie energet.náročnosti a budovy KD,,Budovy,kultúrny dom,Zníženie energet.náročnosti s budovy KD s využitím solárnycvh panelov,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Kručov",Kručov,Kručov,znižovanie energ.náročnosti budovy Domu Smútku,,Budovy,domy smútku,"zateplenie obvodového plášťa, výmena dverí, zateplenie strechy",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Kručov",Kručov,Kručov,Detské ihrisko,,Šport a voľný čas,detské ihriská,Vybudovanie detského ihriska,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Kručov",Kručov,Kručov,Kamerový systém v obci Kručov,,Digitalizácia a SMART,bezpečnosť v obci,Vybudovanie kamerového systému v rámci obce rozšírenie,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Kručov",Kručov,Kručov,Parkovacie plochy,,Doprava,parkoviská,vybudovanie parkovacích plôch v obci,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Kručov",Kručov,Kručov,Vybudovanie chodníka,,Doprava,miestne komunikácie,Vybudovanie chodníka smerom na Fijaš,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Kručov",Kručov,Kručov,Rekonštrukcia miestných komunikácií,,Doprava,miestne komunikácie,natiahnutie nového asf. Koberca,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Kručov",Kručov,Kručov,Oprava obecného mosta,,Doprava,"mosty, lávky, priepusty",Rekonštrukcia obec.mosta,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Miková",,,Zvýšiť vybavenosť obce.,,Doprava,miestne komunikácie,"prístupová cesta k domu smútku, úprava miestnych komunikácii, préhlbenie šancou popri ceste, regulácia potoka, rekonštrukcia budovy bývalej školy v prírode",10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Miňovce",Obec Miňovce,Miňovce,Vybudovanie kanalizácie,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,Kanalizácia a ČOV,viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Miňovce",Obec Miňovce,Miňovce,Oddychova zona - park,,Verejné priestranstvá,park,Vybudovanie parku v obci.,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Miňovce",Obec Miňovce,Miňovce,Rekonštrukcia vykurovania,,Budovy,polyfunkčné budovy,Rekonštrukcia vykurovania OU a MŠ,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Miňovce",Obec Miňovce,Miňovce,Vystavba a rekonštrukcia chodníka,,Doprava,miestne komunikácie,Vybudovanie a rekonštrukcia chodníka,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Miňovce",Obec Miňovce,Miňovce,Rekonštrukcia miestných komunikacií,,Doprava,miestne komunikácie,Vymena asfaltového povrchu,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Nižná Olšava",Nižná Olšava,Nižná Olšava,Zavádzanie participatívnych prvkov do správy vecí verejných – najmä pri tvorbe rozvojových dokumentov a rozpočtov,,Dokumentácia,strategické - koncepčné dokumenty,Zavádzanie participatívnych prvkov do správy vecí verejných – najmä pri tvorbe rozvojových dokumentov a rozpočtov,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Nižná Olšava",Nižná Olšava,Nižná Olšava,Zvyšovanie pokrytia širokopásmovým internetom,,Digitalizácia a SMART,telekomunikačné siete + internet + wifi,"Zvyšovanie pokrytia širokopásmovým internetom, prípadne Wifi internet",10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Nižná Olšava",Nižná Olšava,Nižná Olšava,Zlepšenie podmienok pre vzdelávania v MŠ a ZŠ,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ + ZŠ,"Zlepšenie podmienok pre vzdelávania v MŠ a ZŠ – stavebnotechnické úpravy, obstaranie vybavenia, skvalitňovanie personálneho zabezpečenia",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Nižná Olšava",Nižná Olšava,Nižná Olšava,Vybudovanie splaškovej kanalizácie,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,"Vybudovanie splaškovej kanalizácie, vrátane domových prípojok",viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Nižná Olšava",Nižná Olšava,Nižná Olšava,Dobudovanie a rekonštrukcia siete dažďovej kanalizácie,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,"Dobudovanie a rekonštrukcia siete dažďovej kanalizácie, vrátane uličných vpustov",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Nižná Olšava",Nižná Olšava,Nižná Olšava,Údržba a rozširovanie siete vodovodu,,Vodohospodárstvo,vodovod,Údržba a rozširovanie vodovodu v nových lokalitách pre IBV,500 000 - 1 000 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Nižná Olšava",Nižná Olšava,Nižná Olšava,Vybudovanie cyklochodníka a jeho napojenie na regionálne a nadregionálne cyklotrasy,,Doprava,cyklochodníky,Vybudovanie cyklochodníka a jeho napojenie na regionálne a nadregionálne cyklotrasy,viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Nižná Olšava",Nižná Olšava,Nižná Olšava,Protipovodňové opatrenia na vodnom toku aj mimo neho,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,"Vybudovanie protipovodňových opatrení na vodnom toku aj mimo neho – napr. Suché poldre, regulácia koryta, hrádzky na horských bystrinách, odrážky na lesných cestách, zasakávacie jamy a iné povodňové opatrenia",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Nižná Olšava",Nižná Olšava,Nižná Olšava,Vytvorenie lepších podmienok na separáciu odpadu,,Odpadové hospodárstvo,zberné dvory,"Realizácia aktivít, ako vybudovanie zberného dvora, stojísk pre kontajnery, zariadenia pre zhodnocovanie BRO, zefektívnenie zberu KO a podobne",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Nižná Olšava",Nižná Olšava,Nižná Olšava,Znižovanie energetickej náročnosti obecných budov,,Budovy,budovy iné,"Rekonštrukcia a zvýšenie energetickej efektívnosti obecných budov, vrátane zefektívnenia vykurovacích systémov, osvetlenia, prípravy TUV a podobne",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Nižná Olšava",Nižná Olšava,Nižná Olšava,Monitoring a evalvácia rozvojových dokumentov obce,,Dokumentácia,strategické - koncepčné dokumenty,Monitoring a evalvácia rozvojových dokumentov obce s využitím SMART riešení,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Nižná Olšava",Nižná Olšava,Nižná Olšava,Podpora vytvárania podmienok pre otváranie prevádzok a zakladanie podnikov v obci vrátane sociálnych podnikov,,Zamestnanosť,sociálne podnikanie,"Podpora vytvárania podmienok pre otváranie prevádzok a zakladanie podnikov v obci, vrátane sociálnych podnikov, či už samotnou obcou, alebo inými záujemcami",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Nižná Olšava",Nižná Olšava,Nižná Olšava,Výstavba bytov nižšieho štandardu,,Budovy,bývanie,Výstavba bytov nižšieho štandardu – nájomné byty,500 000 - 1 000 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Nižná Olšava",Nižná Olšava,Nižná Olšava,Rekonštrukcia domu nádeje,,Budovy,domy smútku,Rekonštrukcia domu nádeje,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Nižná Olšava",Nižná Olšava,Nižná Olšava,Vybudovanie detského ihriska,,Šport a voľný čas,detské ihriská,"Vybudovanie detského ihriska, vrátane jeho vybavenia",10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Nižná Olšava",Nižná Olšava,Nižná Olšava,Vybudovanie workoutového ihriska,,Šport a voľný čas,outdoor,"Vybudovanie workoutového ihriska, vrátane jeho vybavenia",menej ako 10 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Nižná Olšava",Nižná Olšava,Nižná Olšava,Vybudovanie kamerového a varovného systému,,Digitalizácia a SMART,bezpečnosť v obci,Vybudovanie kamerového a varovného systému,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Nižná Olšava",Nižná Olšava,Nižná Olšava,Rekonštrukcia verejného osvetlenia,,Digitalizácia a SMART,verejné osvetlenie,"Rekonštrukcia verejného osvetlenia s cieľom zníženia spotreby a zvýšenia bezpečnosti, doplnenie nových bodov osvetlenia",10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Nižná Olšava",Nižná Olšava,Nižná Olšava,Budovanie nabíjacích staníc pre elektro automobily,,Doprava,nabíjacie stanice,"Budovanie nabíjacích staníc pre elektroautomobily, prípadne inej potrebnej infraštruktúry",10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Nižná Olšava",Nižná Olšava,Nižná Olšava,"Podpora a rozširovanie IBV, vrátane budovania inžinierskych sietí",,Budovy,bývanie,"Podpora a rozširovanie IBV, vrátane budovania inžinierskych sietí v nových lokalitách",500 000 - 1 000 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Nižná Olšava",Nižná Olšava,Nižná Olšava,Technické vybavenie DHZ,,Budovy,hasičská zbrojnica,"Technické vybavenie DHZ – rekonštrukčné a stavebné práce, obstaranie vybavenia a techniky",menej ako 10 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Nižná Olšava",Nižná Olšava,Nižná Olšava,Dobudovanie kultúrno-športového centra,,Kultúra,kultúrna infraštruktúra,Dobudovanie kultúrno-športového centra v obci a doplnenie jeho vybavenia,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Nižná Olšava",Nižná Olšava,Nižná Olšava,"Podpora vytvárania prevádzok cestovného ruchu – penzióny, agroturistika",,CR,agroturistika,"Podpora vytvárania prevádzok cestovného ruchu – penzióny, agroturistika – najmä poradenstvo, asistencia, koordinácia, sprístupňovanie, infraštruktúra, propagácia, nudovanie vlastných prvkov v agroturistike",10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Nižná Olšava",Nižná Olšava,Nižná Olšava,Propagácia obce ako objektu záujmu v cestovnom ruchu,,CR,mäkké aktivity v oblasti CR,Propagácia obce ako objektu záujmu v cestovnom ruchu,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Nižná Olšava",Nižná Olšava,Nižná Olšava,Zabezpečenie všetkých dostupných služieb pre obyvateľov,,Zdravotníctvo a sociálne služby,poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb,"Zabezpečenie všetkých dostupných služieb pre obyvateľov – prenesené a originálne kompetencie, vrátane TSP, komunitných služieb a podobne",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Nižná Olšava",Nižná Olšava,Nižná Olšava,Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov,,Doprava,miestne komunikácie,Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov,viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Nižná Olšava",Nižná Olšava,Nižná Olšava,Vybudovanie osvetlených priechodov pre chodcom,,Digitalizácia a SMART,verejné osvetlenie,Vybudovanie osvetlených priechodov pre chodcom,menej ako 10 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Nižná Olšava",Nižná Olšava,Nižná Olšava,Turistické značenie a prvky drobnej infraštruktúry,,CR,infraštruktúra CR,"Osadzovanie turistického značenia a prvkov drobnej infraštruktúry (napr. altánky, lavičky, stojany v a bicykle a podobne)",10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Nižná Olšava",Nižná Olšava,Nižná Olšava,Revitalizácia parku a ostatných zelených plôch v obci,,Verejné priestranstvá,park,Revitalizácia parku a ostatných zelených plôch v obci,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Nižná Olšava",Nižná Olšava,Nižná Olšava,Zlepšenie materiálno-technického vybavenia kultúrnych inštitúcií v obci,,Kultúra,kultúrna infraštruktúra,"Zlepšenie materiálno-technického vybavenia kultúrnych inštitúcií v obci – knižnica, súbor, spolky a podobne",10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Nižná Olšava",Nižná Olšava,Nižná Olšava,Organizácia cyklických a jednorázových kultúrno-spoločenských podujatí,,Kultúra,mäkké aktivity v oblasti kultúry,"Organizácia cyklických a jednorázových kultúrno-spoločenských podujatí, najmä technické, programové a propagačné zabezpečenie",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Nižná Olšava",Nižná Olšava,Nižná Olšava,Podpora udržiavania tradícií,,Kultúra,mäkké aktivity v oblasti kultúry,"Podpora udržiavania tradícií vo forme podpory spolkov, súborov, jednotlivcov, podpora realizácie podujatí na podporu zachovania tradícií",10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Nižná Olšava",Nižná Olšava,Nižná Olšava,Podpora propagovania prírodného dedičstva,,CR,prírodné pamiatky,"Podpora propagovania prírodného dedičstva formou osadzovania informačných tabúľ, infokioskov a podobne",10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Oľšavka",,,Výstavba chodníka v obci Oľšavka,,Doprava,miestne komunikácie,"Výstavbou asfaltového chodníka sa zabezpečí zvýšená bezpečnosť obyvateľov obce vrátané deti z obce, ako aj rodákov v čase školských prázdnin. Výstavba chodníka v obci Oľšavka je v súlade s opatrením D.3. Doprava, schváleného Akčného plánu pre rozvoj okresu Stropkov a bude slúžiť pre zlepšenie podmienok pre život obyvateľov obce Oľšavka.",10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Oľšavka",,,Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Oľšavka,,Doprava,miestne komunikácie,"Návrh výstavby a rekonštrukcie miestnych komunkácií je uvedený z dôvodu zlepšenia kvality života občanov a prepojenia centra obce s plochou vyčlenenou na rekreáciu a šport. Realizáciou predmetnej stavby sa výrazne zlepšia dopravné a životné pomery v danej časti obce, zvýši sa bezpečnosť účastníkov verejnej premávky a minimalizujú sa kolízie cestnej a pešej dopravy.",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Oľšavka",Oľšavka,Oľšavka,Vodozádržné opatrenia v obci Oľšavka,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Vodozádržné opatrenia v obci Oľšavka,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Oľšavka",Oľšavka,Oľšavka,Úprava verejných priestranstviev,,Doprava,miestne komunikácie,Rekonštrukcia MK a rigolov,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Soľník",Soľník,Soľník,Bezbarierove vstupy,,Budovy,obecný úrad,Bezbarierový vstup do budovy OcÚ z dvoch strán a ich zastrešenie,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Staškovce",obec Staškovce,Staškovce,Voda a kanalizácia,,Vodohospodárstvo,vodovod + kanalizácia,Výstavba a spustenie vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Staškovce",obec Staškovce,Staškovce,Detské dopravné ihrisko,,Šport a voľný čas,detské ihriská,"vzdelávanie v cestnej premávke detí do 10 rokov, bezpečnosť a ohľaduplnosť",10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Staškovce",obec Staškovce,staškovce,Autocamp,,CR,ubytovanie a stravovanie,zvýšenie navštevnosti pamiatok v málo rozvinutých okresoch,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Staškovce",obec Staškovce,Staškovce,Obecná cestovná kancelária,,CR,mäkké aktivity v oblasti CR,poznávanie vychodoslovenského kraja,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Šandal",Obec Šandal,Šandal,Kanalizácia a ČOV Šandal,,Vodohospodárstvo,kanalizácia + ČOV,Výstavba chýbajúcej ČOV,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Šandal",Obec Šandal,Šandal,Výstavba rigolu na odvod zrážkovej vody,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Vybudovanie kanála na odvod vody y polí,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Šandal",Obec Šandal,Šandal,Rekonštrukcia vodnej nádrže,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Oprava vodnej nádrže a vzbudovanie oddychovej zóny,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Šandal",Obec Šandal,Šandal,Výstavba detského ihriska,,Šport a voľný čas,detské ihriská,Výstavba ihriska pre deti,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Šandal",Obec Šandal,Šandal,Výstavba multifunkčného ihriska,,Šport a voľný čas,športoviská,Výstaba multifunkčného ihriska,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Šandal",Obec Šandal,Šandal,Rekonštrukcia oplotenia cintorína,,Verejné priestranstvá,cintoríny,Demontáž a výstavba nového oplotenia cintorína,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Šandal",Obec Šandal,Šandal,Rekonštrukcia chodníka ku cintorínu,,Doprava,miestne komunikácie,Výmena povrchu chodníka,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Šandal",Obec Šandal,Šandal,Rekonštrukcia miestnych komunikácií a mostov,,Doprava,miestne komunikácie,Oprava ciest a mostov v obci,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Šandal",Obec Šandal,Šandal,Výstaba poľných ciest,,Doprava,miestne komunikácie,Výstavba poľných ciest po PÚ,500 000 - 1 000 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Šandal",Obec Šandal,Šandal,Výstavba dreveného altánku a oddychovej zóny,,CR,infraštruktúra CR,Výstavba oddychivej zóny,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Varechovce",Varechovce,Varechovce,Výstavba obecného vodovodu,,Vodohospodárstvo,vodovod,Výstavba obecného vodovodu,500 000 - 1 000 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Varechovce",Varechovce,Varechovce,Dokončenie plynofikácie obce,,Energetika,plyn,Dokončenie plynofikácie obce,500 000 - 1 000 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Vladiča",obec Vladiča,Driečna,Vyhliadková veža,,CR,infraštruktúra CR,Výstavba veže na najvyššom kopci,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Vladiča",obec Vladiča,"Driečna, Suchá",Rekonštrukcia cesty,,Doprava,miestne komunikácie,Oprava povrchu cesty,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Vladiča",obec Vladiča,Vladiča,Rekonštrukcia TIC,,CR,infraštruktúra CR,Úprava interiéru,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Vojtovce",Vojtovce,Vojtovce,Revitalizácia parku a priestranstava pred KSB a DS,,Verejné priestranstvá,park,Revitalizácia parku a verejného priestranstva pred KSB a DS,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Vojtovce",Vojtovce,Vojtovce,Výstavba nástupného ostrovčeka a autobusovej čakárne,,Doprava,"autobusové zastávky, prestupné terminály",Výstavba nástupného ostrovčeka a autobusovej čakárne,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Vojtovce",Vojtovce,Vojtovce,Zniženie energetickej náročnosti KSB OcÚ Vojtovce,,Budovy,obecný úrad,Rekonštrukcia fasady a bezbarierový prístup do KSB aj rek. vnútrorných priestorov,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Vojtovce",Vojtovce,Vojtovce,Detské ihrisko,,Šport a voľný čas,detské ihriská,Detské ihrisko,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Vojtovce",Vojtovce,Vojtovce,Kamerový sýstem,,Digitalizácia a SMART,bezpečnosť v obci,Kamerový systém,menej ako 10 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Vojtovce",Vojtovce,Vojtovce,Rekonšrukcia chodníkov,,Doprava,miestne komunikácie,Rekonštrukcia chodníkov v obci popri štátnej ceste 3. triedy,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Vojtovce",Vojtovce,Vojtovce,Výstavba miestnej komunikácie,,Doprava,miestne komunikácie,Výstavba miestnej komunikácie,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Vojtovce",Vojtovce,Vojtovce,Rekonštrukcia mosta,,Doprava,"mosty, lávky, priepusty",Rekonštrukcia mostného objektu v obci Vojtovce.,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Vyškovce",Vyškovce,Vyškovce,Obecný vodovod,,Vodohospodárstvo,vodovod,Vybudovanie obecného vodovodu,500 000 - 1 000 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Vyškovce",Vyškovce,Vyškovce,Vybudovanie obecnej kanalizácie,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,Vybudovanie obecnej kanalizácie,viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Vyškovce",Vyškovce,Vyškovce-Potoky,Cyklotrasa s oddychovou zonou Vyškovce -Potoky,,Doprava,cyklochodníky,Išlo by o prepojenie 2 dedín Vyškovce a Potoky s napojením sa na plánovaný cyklochodník vedúci od Domaše do Svidníka,500 000 - 1 000 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Vyškovce",Vyškovce,Vyškovce,"Rekonštrukcia obecného úradu, vymena strechy a zateplenie, prístrešky",,Budovy,obecný úrad,"Výmena strechy a zateplenie obecného úradadu, vybudovanie prístreškov. Budova bola postavená v 50-tich rochoch minulého storočia a vyžaduje si už rekonštrukciu",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Vyškovce",Vyškovce,Vyškovce,Multifunkčné ihrisko,,Šport a voľný čas,športoviská,Vybudovanie multifunkčného ihriska,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Vyškovce",Vyškovce,Vyškovce,Relaxačno oddychová zóna s detským ihriskom a altánkom,,Šport a voľný čas,detské ihriská,Vybudovanie relaxačno-oddychovej zóny s detským ihriskom a altánkom,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Vyškovce",Vyškovce,Vyškovce,Vybudovanie oporného múra pri hlavnej ceste 2. etapa,,Doprava,dopravná bezpečnosť,"Vybudovanie oporného múra pri ceste, aby nedochádzalo k zvážaniu svahu priamo na cestu. Prvá etapa - vybudovanie oportného múra v najkritickejšom úseku už bola realizovaná",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Vyškovce",Vyškovce,Vyškovce,Vybudovanie chodníkov v obci,,Doprava,miestne komunikácie,"Vybudovanie chodníkov v dlžke 1,5 km v obci Vyškovce",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Vyšná Olšava",Vyšná Olšava,Vyšná Olšava,dokončenie kanalizácie,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,dokončenie kanalizácie,500 000 - 1 000 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Vyšná Olšava",Vyšná Olšava,Vyšná Olšava,oprava rigolov,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,vybudovanie rigolov,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Vyšná Olšava",Vyšná Olšava,Vyšná Olšava,vybudovanie denného stacionára pre dôchodcov,,Zdravotníctvo a sociálne služby,poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb,vybudovanie denného stacionára pre dôchodcov,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Vyšná Olšava",Vyšná Olšava,Vyšná Olšava,"rómovia, kultúra",,MRK,mäkké aktivity na podporu integrácie,podpora miestného folklóru a hudby,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Vyšná Olšava",Vyšná Olšava,Vyšná Olšava,výstavba telocvične pri ZŠ,,Školstvo a vzdelávanie,ZŠ,výstavba telocvične pri ZŠ,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Vyšná Olšava",Vyšná Olšava,Vyšná Olšava,výstavba chodníkov,,Doprava,miestne komunikácie,výstavba chodníkov,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Vyšná Olšava",Vyšná Olšava,Vyšná Olšava,oprava miestnej komunikácie,,Doprava,miestne komunikácie,oprava miestnej komunikácie,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Vyšná Olšava",Vyšná Olšava,Vyšná Olšava,oprava mostov v dedine,,Doprava,"mosty, lávky, priepusty",oprava mostov v dedine,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Vyšný Hrabovec",obec Vyšný Hrabovec,Vyšný Hrabovec,Rekonštrukcia vodovodu,,Vodohospodárstvo,vodovod,rekonštrukcia vodovodného potrubia,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Vyšný Hrabovec",obec Vyšný Hrabovec,Vyšný Hrabovec,Rigoly,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,vybudovanie rigolu,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Stropkov, Vyšný Hrabovec",obec Vyšný Hrabovec,Vyšný Hrabovec,Chodníky,,Doprava,miestne komunikácie,vybudovanie chodníkov propri hlavnej ceste,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Banské",obec Banské,Banské,Výstavba pódia-amfiteáter,,Kultúra,kultúrna infraštruktúra,výstavba pódia pre folk.sl-Roztoky,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Banské",obec Banské,Banské,Náučný a cyk.chodník,,CR,infraštruktúra CR,turistický a náučný chodník,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Benkovce",obec Benkovce,Benkovce,Cyklistická komunikácia Vranov nad Topľou - Dobrá (časť Benkovce),,Doprava,cyklochodníky,Cyklistická komunikácia je súčasťou vetvy P5 Vranovská a vetvy P7 Dukla Domaša Kostrovej siete cyklistických komunikácií Prešovského kraja. Má vytvoriť priestor pre bezpečný pohyb cyklistov medzi okresným mestom a významnou rekreačnou oblasťou Domaše.,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Benkovce",obec Benkovce,Benkovce,8 B.J. nižší štandard Benkovce,,MRK,tvrdé aktivity na podporu integrácie,Zlepšiť podmienky bývania MRK,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Benkovce",obec Benkovce,Benkovce,Komunitné centrum Benkovce,,Zdravotníctvo a sociálne služby,poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb,Vybudovanie nového KC v obci.,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Benkovce",obec Benkovce,Benkovce,Multifunkčné ihrisko a rekonštrukcia šatní športového klubu,,Šport a voľný čas,športoviská,Zatraktívnenie vidieckeho prostredia pre mladé rodiny s deťmi a zmysluplné využívanie voľného času spojené s rozvojom pohybových aktivít mládeže,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Benkovce",obec Benkovce,Benkovce,Bytový dom bežného štandardu Benkovce,,Budovy,bývanie,Zlepšenie prístupu mladej a strednej generácie k nájomnému bývaniu,500 000 - 1 000 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Benkovce",obec Benkovce,Benkovce,Dom rybárov,,CR,prírodné pamiatky,"Projekt je súčasťou ochrany prírodného dedičstva rieky Ondava, úpravy jej brehov a výstavbou Domu rybárov zatraktívniť oblasť CR v blízkosti RO Domaša.",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Benkovce",obec Benkovce,Benkovce,Lávka cez Ondavu,,Doprava,"mosty, lávky, priepusty","Lávka bude prepájať obec Benkovce s obcou O. Matiašovce s využitím na napojenie sa na cyklistickú trasu smerovanú do Poľska. Má umožniť atraktívny prechod cez rieku Ondava pre turistov, cyklistov, rybárov a poľovníkov. Zabezpečí priestor pre bezpečný pohyb medzi regiónmi",10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Bystré",,,Založenie integrovaného sociálneho podniku,,Zamestnanosť,sociálne podnikanie,Zvýšiť zamestnanosť zraniteľných a znevýhodnených občanov obce.,500 000 - 1 000 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Bystré",Bystré,Bystré,Revitalizácia námestia pred kultúrnym domom,,Verejné priestranstvá,"centrum obce, námestie",Revitalizácia námestia pred kultúrnym domom a okolia kultúrneho domu,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Bystré",Bystré,Bystré,Cyklochodník v obci Bystré - 4 etapa,,Doprava,cyklochodníky,"Vybudovanie cyklochodníka , ktorý spojí obce Bystré a Čierne nad Topľou v dĺžke 1,4 km a ktorý sa napojí na už existujúci cyklochodník, ktorý prechádza obcou Bystré a v budúcnosti bude napojený na kostrovú sieť cyklotrás (vetva P5 - Vranovská).",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Bystré",Bystré,Bystré,Nákup pracovného stroja,,Zamestnanosť,sociálne podnikanie,Nákup traktor bagra pre integrovaný sociálny podnik STAVENEC BYSTRÉ s.r.o.,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Bystré",Bystré,Bystré,Výstavba telocvične v Základnej škole Bystré,,Školstvo a vzdelávanie,ZŠ,Výstavba malej telocvične pre gymnastiku.,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Bystré",Bystré,Bystré,Rekonštrukcia chodníkov a MK,,Doprava,miestne komunikácie,"Rekonštrukcia MK a chodníkov pre chodcov na ulici Šarišskej a Zemplínskej v dlžke 2,5 km.",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Bystré",Bystré,Bystré,Vyhliadková veža a turistický chodník,,CR,infraštruktúra CR,Výstavba výhliadkovej veže a turistického chodníka na Briežkoch.,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Cabov",Cabov,Cabov,Kanalizácia v obci,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,Vybudovanie kanalizácie v celej obci,500 000 - 1 000 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Cabov",Cabov,Cabov,Rekonštrukcia vodovodu,,Vodohospodárstvo,vodovod,Rekonštrukcia obecného vodovodu,500 000 - 1 000 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Čaklov",,,Rekonštrukcia zariadenia pre seniorov,,Zdravotníctvo a sociálne služby,poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb,"Cieľom projektového zámeru je uľahčiť prístup k starostlivosti fyzickým osobám v dôchodkovom veku, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby.",500 000 - 1 000 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Čaklov",obec Čaklov,Čaklov,Oddychová zóna,,Verejné priestranstvá,oddychová zóna,"Vybudovanie turistického a cyklistického chodníka, lavičiek, detského ihriska a parku.",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Čičava",obec Čičava,Čičava,Oprava miestnej komunikácie ku kultúrnej pamiatke,,Doprava,miestne komunikácie,Oprava miestnej komunikácie ku kultúrnej pamiatke,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Čierne nad Topľou",Čierne n/T,Čierne n/T,Nabíjacia stanica pre elektromobily obec Čierne n/T,,Doprava,nabíjacie stanice,Vybudovanie nabijacej stanice pre elektromobily v obci Čierne n/T,menej ako 10 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Čierne nad Topľou",Čierne n/T,Čierne n/T,Čierne nad Topľou Kanalizácia a ČOV,,Vodohospodárstvo,kanalizácia + ČOV,Vybudovanie ČOV a kanalizácie v obci Čierne nad Topľou,viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Čierne nad Topľou",Čierne n/T,Čierne n/T,Vybudovanie cyklochodníka chodníka,,Doprava,cyklochodníky,Prepojenie obcí Bystré a Čierne n/T cyklochodníkom,neuvedené "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Čierne nad Topľou",Čierne n/T,Čierne n/T,Zniženie energetickej náročnosti budovy pre šport,,Budovy,budovy iné,Znížnie energeticke náročnosti budovy pre šport,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Čierne nad Topľou",Čierne n/T,Čierne n/T,Sadové úpravy pri MŠ v obci Čierne n/T,,Verejné priestranstvá,výsadba zelene,Projekt Zelená dedina - Sadové úpravy v pri MŠ,menej ako 10 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Davidov",Davidov,Davidov,Rekonštrukcia budovy ZŠ a MŠ,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ + ZŠ,Komplexsná rekonštrukcia celej budovy,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Dlhé Klčovo",Dlhé Klčovo,Dlhé Klčovo,Individuálna bytová výstavba-nová ulica,,Budovy,bývanie,Vybudovanie novej ilice pre IBV,500 000 - 1 000 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Dlhé Klčovo",obec Dlhé Klčovo,Dlhé Klčovo,Cyklochodník,,Doprava,cyklochodníky,Cyklochodník N.Hrušov-D.Klčovo-Hencovce pripojenie na cyklortasu Vranov-Domaša,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Dlhé Klčovo",Dlhé Klčovo,Dlhé Klčovo,Dobudovanie ČOV,,Vodohospodárstvo,ČOV,,500 000 - 1 000 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Dlhé Klčovo",Dlhé Klčovo,Dlhé Klčovo,Rozšírenie a energetická úspora MŠ,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ,Rozšírenie MŠ+energetická úspora,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Dlhé Klčovo",Dlhé Klčovo,Dlhé Klčovo,Energeticka úspora športového centra,,Šport a voľný čas,športoviská,"Zateplenie obvodového plášťa budovy, výmena elkt.rozvodov vybudovanie vykurov. Systému",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Dlhé Klčovo",Dlhé Klčovo,Dlhé Klčovo,Vybudovanie obecného rozhlasu,,Digitalizácia a SMART,rozhlas,Vybudovanie obecného rozhlasu,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Dlhé Klčovo",Dlhé Klčovo,Dlhé Klčovo,Výstavby nájomných bytov,,Budovy,bývanie,Výstavba nájpmných bytov,500 000 - 1 000 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Dlhé Klčovo",Dlhé Klčovo,Dlhé Klčovo,Rekonštrukcia verejného osvetlenia,,Digitalizácia a SMART,verejné osvetlenie,"Rekonštrukcia verejného osvetlenia ,výmena svietidiel",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Dlhé Klčovo",Dlhé Klčovo,Dlhé Klčovo,Výbudovanie multifunkčného ihriska,,Šport a voľný čas,športoviská,Vybudovanie miltifunkčného ihriska,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Dlhé Klčovo",Dlhé Klčovo,Dlhé Klčovo,Most cez rieku Ondava-D.Klčovo-N.Hrušov,,Doprava,"mosty, lávky, priepusty","Výstavba mosta cez rieku Ondava , Výstavba komunikácie na prepojenie obci D.Klčovo a N.Hrušov",viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Dlhé Klčovo",obec Dlhé Klčovo,Dlhé Klčovo,Oddychová zóna Záhrada Panny Márie,,Verejné priestranstvá,oddychová zóna,Výstavba oddychovej zóny Záhrada Panny Márie,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Ďurďoš",Ďurďoš,Ďurďoš,Zriadenie MŠ,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ,Vybudovanie novej MŠ v obci.,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Ďurďoš",Ďurďoš,Ďurďoš,Kanalizácia,,Vodohospodárstvo,ČOV,Vybudovanie čističiek,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Ďurďoš",Ďurďoš,Ďurďoš,Vodovod Ďurďoš,,Vodohospodárstvo,vodovod,Dobudovanie vodovodu,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Ďurďoš",Ďurďoš,Ďurďoš,Cyklystický chodník,,Doprava,cyklochodníky,Vybudovanie cyklistickácho chodníku,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Ďurďoš",Ďurďoš,Ďurďoš,Obecný úrad,,Budovy,obecný úrad,Nový obecný úrad,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Ďurďoš",Ďurďoš,Ďurďoš,Kompostovisko,,Odpadové hospodárstvo,kompostárne + bioplynové stanice,Vybudovanie kompostoviska,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Ďurďoš",Ďurďoš,Ďurďoš,Komunitné centrum,,Zdravotníctvo a sociálne služby,poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb,Vybudovanie komunitného centra,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Ďurďoš",Ďurďoš,Ďurďoš,Zriadenie obchodu,,Služby a obchod,kamenné predajne,Sociálny podni - obchod,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Ďurďoš",Ďurďoš,Ďurďoš,Rekonštrukcia cesty,,Doprava,miestne komunikácie,Dobudovanie cesty pre MRK,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Ďurďoš",Ďurďoš,Ďurďoš,Nájomne domy,,Budovy,bývanie,Vybudovanie nájomných domov,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Ďurďoš",Ďurďoš,Ďurďoš,Chodník ku zastávke Ďurďoš,,Doprava,miestne komunikácie,Vybudovanie chodníka,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Ďurďoš",obec Ďurďoš,Ďurďoš,Rekoštrukcia schodov,,Budovy,sakrálne stavby,Rekonštrukcia schodov k jedinej pamiatke v obci Ďurďoš a to ku kostolu!,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Ďurďoš",Ďurďoš,Ďurďoš,Schody do neba,,CR,infraštruktúra CR,Rekonštrukcia schodov k pamiatke,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Hanušovce nad Topľou",obec Hanušovce nad Topľou,Hanušovce nad Topľou,"Cyklotrasa Slanské vrchy, Medziansky hrádok",,Doprava,cyklochodníky,"Prepojenie prírodnej pamiatky - Slanských vrchov s historickými pamiatkami v meste a Medzianskym hrádkom, ktorý predstavuje prírodnú aj kultúrnu pamiatku, návrat do Slanských vrchov cez obce Medzianky a Pavlovce. V Hanušovciach vybudovanie tzv. bikepoint-u, opravovne bicyklov aj priestoru na oddych pre cyklistov.",viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Hanušovce nad Topľou",obec Hanušovce nad Topľou,Hanušovce nad Topľou,Obnova parku,,CR,kultúrne a historické pamiatky,"Obnova parku po stavebnej aj dendrologickej stránke. Vytvorenie oddychovýh miest, výstavba amfiteátra s cieľom prilákania širokej verejnosti do priestoru parku, výsadba a ošetrenie vegetácie. Park je NKP, nachádza sa v blízkosti tzv. veľkého kaštieľa a neďaleko tzv. Šoóšovského kaštieľa.",viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Hanušovce nad Topľou",obec Hanušovce nad Topľou,Hanušovce nad Topľou,Parkovisko pre turistov,,Doprava,parkoviská,Dobudovanie parkoviska pre návštevníkov mesta v blízkosti viacerých atrakcií v meste.,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Hanušovce nad Topľou",obec Hanušovce nad Topľou,Hanušovce nad Topľou,Revitalizácia pamiatkovej zóny,,CR,kultúrne a historické pamiatky,"Úprava exteriéru pamiatkovej zóny v rozsahu: rekonštrukcia chodníka, úprava miestnej komunikácie do historizujúcej podoby (dlažba), vybudovanie stáleho trhoviska pre miestne produkty, výstavba oddychovej zóny pre turistov aj miestnych obyvateľov s detským ihriskom a chodníkmi v časti medzi kaštieľmi, aj pod kostolom.",500 000 - 1 000 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Hanušovce nad Topľou",obec Hanušovce nad Topľou,Hanušovce nad Topľou,Záchrana NKP sušiarne liečivých rastlín,,CR,kultúrne a historické pamiatky,"Premiestnenie raritnej NKP sušiarne liečivých rastlín z pozemku súkromného vlastníka na mestský pozemok a jej sanácia. Následné využitie jej potenciálu nie len v rámci možnosti obhliadnutia, ale aj za účelom sušenia rastlín a bylín a edukácie v tejto oblasti.",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Hanušovce nad Topľou",obec Hanušovce nad Topľou,Hanušovce nad Topľou,Infocentrum a kaviareň v pamiatkovej zóne,,CR,infraštruktúra CR,"Výstavba inforcentra pre všetky atrakcie v meste - železničné viadukty, kaštiele, sušiarne liečivých rastlín, židovský cintorín, kostol z 13. storočia, atď. s možnosťou zajednania sprievodcu. Časť priestoru by fungovala ako kaviareň, ktorá v meste veľmi chýba a je dopytovaná návštevníkmi mesta.",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Hanušovce nad Topľou",obec Hanušovce nad Topľou,Hanušovce nad Topľou,Rekonštrukcia interiéru kultúrneho domu,,Budovy,kultúrny dom,"Ide o objekt nachádzajúci sa v pamiatkovej zóne mesta. V predošlých rokoch bol obnovený z vonkajšej časti. Vnútro ostalo neupravené, dokonca vpriebehu rekonštrukčných prác došlo k výraznejšiemu poškodeniu. Vzhľadom k tomu, že je vybudované so stupňovitým sedením vo forme divadelnej sály/kino sály chce mesto využiť potenciál tejto budovy pre možnosti podpory kultúrnej infraštruktúry - napr. pre divadelné a filmové festivaly.",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Hencovce",,,Výstavba telocvične,,Školstvo a vzdelávanie,ZŠ,"Absencia možnosti realizovať telovýchovné aktivity tak pre žiakov ZŠ, komunitného centra, tak zabezpečenie pohybových aktivít klubov a mužstiev pôsobiacich t.č. v krajských ligách, kde doteraz to bolo riešené plateným prenájmom v okresnom meste",500 000 - 1 000 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Hencovce",Hencovce,Hencovce,Výstavba cyklochodníka v intraviláne obce Hencovce,,Doprava,cyklochodníky,Výstavba chodníka pre cyklistov,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Hencovce",Hencovce,Hencovce,Technologický vybavenie zberného dvora,,Odpadové hospodárstvo,zberné dvory,Dodanie technologického vybavenia zberného dvora,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Hencovce",Hencovce,Hencovce,Stavebné práce,,Odpadové hospodárstvo,zberné dvory,stavebné práce na vybudovaní zberného dvora v obci Hencovce.,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Hencovce",Hencovce,Hencovce,"2x 9B.J. nájomné byty, Blok „A“, Blok „B“+ technická vybavenosť Hencovce",,Budovy,bývanie,"Novostavba dvoch bytových domov a ich pripojenie k inžinierskym sieťam, vrátane riešenia parkovacích plôch",viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Hencovce",Hencovce,Hencovce,Projektová dokumentácia,,Dokumentácia,projektová dokumentácia,Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby: Výstavba zberného dvora v obci Hencovce,menej ako 10 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Hencovce",Hencovce,Hencovce,Stavebný dozor,,Odpadové hospodárstvo,zberné dvory,komplexné zabezpečenie činnosti stavebného dozoru a,menej ako 10 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Hencovce",Hencovce,Hencovce,Externý manažment,,Odpadové hospodárstvo,zberné dvory,Poskytnutie služieb externého riadenia projektu,menej ako 10 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Hermanovce nad Topľou",Hermanovce nad Topľou,Hermanovce nad Topľou,Vybudovanie zberného dvora,,Odpadové hospodárstvo,zberné dvory,Získanie techniky na spracovanie odpadov a úprava priestranstva na zberný dvor,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Hermanovce nad Topľou",Hermanovce nad Topľou,Hermanovce nad Topľou,Vybudovanie obecnej kompostárne,,Odpadové hospodárstvo,kompostárne + bioplynové stanice,Vybudovanie kompostoviska vrátane techniky,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Hermanovce nad Topľou",Hermanovce nad Topľou,Hermanovce nad Topľou,Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy MŠ a ZŠ Hermanovce nad Topľou,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ + ZŠ,"Zateplenie budovy, výmena rozvodov tepla a zdroja tepla",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Hermanovce nad Topľou",Hermanovce nad Topľou,Hermanovce nad Topľou,Šatne pri multifunkčnom ihrisku,,Šport a voľný čas,"šatne, tribúny a sociálne zariadenia",Vybudovanie šatne vrátane sociálnych zariadení a sprch,menej ako 10 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Hermanovce nad Topľou",Hermanovce nad Topľou,Hermanovce nad Topľou,Miestnosť pre pohybovú aktivitu,,Šport a voľný čas,športoviská,Vybudovanie miestnosti pre pohybovu aktivitu (telocvičňa) pri ZŠ a MŠ,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Hermanovce nad Topľou",obec Hermanovce nad Topľou,Hermanovce nad Topľou,Pamätník Čapajev,,CR,kultúrne a historické pamiatky,"Vybudovanie podstavca a plochy na osadenie pamätnej tabule, vrátane pamätnej tabule",menej ako 10 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Hermanovce nad Topľou",obec Hermanovce nad Topľou,Hermanovce nad Topľou,Obnova pomníka padlých v SNP Hermanovce n/T,,CR,kultúrne a historické pamiatky,Očistenie jestvujúceho pamätníka a oprava oporného múra,menej ako 10 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Hermanovce nad Topľou",Hermanovce nad Topľou,Hermanovce nad Topľou,Vybudovanie chodníkov a rekonštrukcia ciest,,Doprava,miestne komunikácie,"Vybudovanie chodníkov, oprava mosta a rekonštrukcia miestnych komunikácii",10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Hermanovce nad Topľou",Hermanovce nad Topľou,Hermanovce nad Topľou,Rekonštrukcia lesnej cesty,,Doprava,miestne komunikácie,"Rekonštrukcia lesnej cesty, nový asfaltový koberec",10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Holčíkovce",Holčíkovce,Holčíkovce,Rekonštrukcia a rozšírenie vodovodu Holčíkovce,,Vodohospodárstvo,vodovod,rekonštrucia a dobudovanie vodovodu,500 000 - 1 000 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Holčíkovce",Holčíkovce,Holčíkovce,Vybudovanie ČOV a kanalizácie v obci,,Vodohospodárstvo,kanalizácia + ČOV,vybudovanie ČOV a kanalizácie,viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Holčíkovce",Obec Holčíkovce,Holčíkovce - RO,Rekonštrukcia cyklotrasy v RO Domaša medzi strediskami Eva a Poľany s osvetlením,,Doprava,cyklochodníky,Rekonštrukcia existujúceho prepojenia medzi strediskama a to cyklotrasou s osvetlením,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Holčíkovce",Obec Holčíkovce,Holčíkovce - RO,Rekonštrukcia miestnych komunikácií s rozšírením o cyklochodník a parkovacie miesta,,Doprava,miestne komunikácie,"Rekonštrukcia miestnych komunikácií s rozšírením o cyklochodníky, parkovacie miesta, vrátane dobudovania verejného osvetlenia",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Holčíkovce",Holčíkovce,Holčíkovce,Rozšírenie a doplnenie verejného osvetlenia v obci,,Digitalizácia a SMART,verejné osvetlenie,dobudovanie verejného osvetlenia v obci a doplnenie svietidiel na existujúce stĺpy,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Holčíkovce",Holčíkovce,Holčíkovce,Revitalizácia centra obce,,Kultúra,kultúrna infraštruktúra,"Vybudovanie amfiteátra, oddychovej zóny a parkoviska",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Holčíkovce",Holčíkovce,Holčíkovce,"Rekonštrukcia miestnych komunikácií, rekonštrukcia a dobudovanie chodníkov",,Doprava,miestne komunikácie,"rekonštrucia miestnych komunikácií, oprava a dobudovanie chodníkov v obci",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Holčíkovce",Holčíkovce,Holčíkovce,Premostenie potoka Ondalík - Holčíkovce,,Doprava,"mosty, lávky, priepusty",výstavba mosta ponad rieku Ondalík v obci,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Holčíkovce",Obec Holčíkovce,Holčíkovce - RO,Úprava pobrežných pozemkov na plochy oddychu a slnenia,,Verejné priestranstvá,oddychová zóna,Terénne úpravy pobrežných pozemkov s vyčistením a s úpravou prístupu do vody,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Holčíkovce",Obec Holčíkovce,Holčíkovce - RO,Úprava terénu pre prístavné móla v strediskách Eva a Poľany,,Doprava,"mosty, lávky, priepusty","Práce spojené s úpravou terénu pre prístupovú lávku, spevnenie terénu pre mólo",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Holčíkovce",Obec Holčíkovce,Holčíkovce - RO,Vybudovanie autokempingového centra s príslušenstvom,,CR,ubytovanie a stravovanie,Autokempingové centrum s príslušenstvom a sieťami,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Kamenná Poruba",Kamenná Poruba,Kamenná Poruba,Rekonštrukcia kultúrneho domu,,Budovy,kultúrny dom,Rekonštrukcia kultúrneho domu,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Kamenná Poruba",Kamenná Poruba,Kamenná Poruba,Zriadenie denného stacionára pre dôchodcov,,Zdravotníctvo a sociálne služby,poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb,Zriadenie denného stacionára,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Kamenná Poruba",Kamenná Poruba,Kamenná Poruba,Dokončenie Základnej školy,,Školstvo a vzdelávanie,ZŠ,Dokončenie Základnej školy,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Kamenná Poruba",Kamenná Poruba,Kamenná Poruba,Výstavba bytov n.š.,,Budovy,bývanie,Výstavba bytov n.š.,viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Kamenná Poruba",Kamenná Poruba,Kamenná Poruba,Výstavba novej infraštruktúry a chodníkov,,Doprava,miestne komunikácie,Výstavba novej infraštruktúry,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Kladzany",Obec Kladzany,Kladzany,Rekonštrukcia budovy ZŠ a MŠ,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ,Rekonštrukcia budov ZŠ a MŠ v obci,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Kladzany",Obec Kladzany,Kladzany,Revitalizácia centra obce,,Verejné priestranstvá,"centrum obce, námestie","Revitalizácia centra obce - zelené plochy, vodozádržné opatrenia, spevnené plochy, parkovisko, autobusová zastávka",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Kladzany",Obec Kladzany,Kladzany,Cyklistický chodník (5 km),,Doprava,cyklochodníky,Rozširovanie cyklotrasy Ondava,500 000 - 1 000 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Kladzany",Obec Kladzany,Kladzany,Most cez rieku Ondava,,Doprava,cyklochodníky,"Rozširovanie cyklotrasy Ondava, vybudovanie turistickej atrakcie - most zo Starého bratislavského mosta",500 000 - 1 000 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Kladzany",Obec Kladzany,Kladzany,Rekonštrukcia budovy Kultúrneho domu,,Budovy,kultúrny dom,Rekonštrukcia spoločnej budovy Obecného úradu a Kultúrneho domu,500 000 - 1 000 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Kladzany",Obec Kladzany,Kladzany,Protipovodňové opatrenia,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Odvedenie prívalových vôd mimo zastavaného územia obce,500 000 - 1 000 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Kladzany",Obec Kladzany,Kladzany,Realizácia adaptačných opatrení na zmenu klímy,,Budovy,budovy iné,Zmena vykurovania obecnej budovy č. 209,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Kladzany",Obec Kladzany,Kladzany,Vodozádržné opatrenia,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Vodozádržné opatrenia v zastavanom území obce,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Kladzany",Obec Kladzany,Kladzany,Rekonštrukcia hospodárskej budovy - sociálny podnik,,Zamestnanosť,sociálne podnikanie,Rekonštrukcia hospodárskej budovy pre účel obecného sociálneho podniku,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Kladzany",Obec Kladzany,Kladzany,Realizácia spoločných opatrení pozemkových úprav,,Budovy,bývanie,Realizácia projektu pozemkových úprav - mimo zastavaného územia obce,viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Kladzany",ECAV Kladzany,Kladzany,Obnova budov evanjelického kostola a okolia,,Budovy,sakrálne stavby,"opraviť interiér a exteriér celej budovy, zároveň upravíme okolie národnej kultúrnej pamiatky (terénne úpravy, nová drobná a okrasná zeleň, prvky drevenej architektúry – altánok, lavičky, informačné tabule)",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Kladzany",Obec Kladzany,Kladzany,Poznávací chodník v lesných ekosystémoch katastra obce Kladzany,,CR,infraštruktúra CR,Sprístupnenie mohýl z obdobia 3000 rokov pred n. l.,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Kladzany",Obec Kladzany,Kladzany,Rekonštrukcia miestnej komunikácie I,,Doprava,miestne komunikácie,Rekonštrukcia súčasnej a vybudovanie novej miestnej komnikácie v zastavanom území obce,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Kladzany",Obec Kladzany,Kladzany,Rekonštrukcia miestnej komunikácie II,,Doprava,miestne komunikácie,Predĺženie a rekonštrukcia súčasnej miestnej komnikácie v zastavanom území obce,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Kladzany",Obec Kladzany,Kladzany,Obnova krypty rodiny Vladárovej,,Verejné priestranstvá,cintoríny,"opraviť interiér a exteriér celej budovy, zároveň upravíme okolie krypty (terénne úpravy, nová drobná a okrasná zeleň, prvky drevenej architektúry – altánok, lavičky)",10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Kladzany",Obec Kladzany,Kladzany,Prístavisko na rieke Ondava,,Doprava,vodná doprava,"prístavisko pre uľahčenie výstupu a nástupu vodáckych turistov a ich nemotorových lodiek a člnkov (kanoe). Zároveň prístav doplníme o prvky drobnej drevenej architektúry (altánky, lavičky, ohnisko, amfiteáter, stojany pre bicykle, informačné tabule a pod.). Celý areál (miesto na táborenie) doplníme o náučno-poznávací chodník",10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Komárany",obec Komárany,Komárany,Rekonštrukcia kuchyne v kultúrnom dome,,Budovy,kultúrny dom,"rekonštrukcia kuchyne v KD, oprava",10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Komárany",obec Komárany,Komárany,Rekonštrukcia miestnych komunikácií,,Doprava,miestne komunikácie,rekonštrukcia miestnych komunikácií,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Kvakovce",obec Kvakovce,Kvakovce - Domaša Dobrá,Cyklistický chodník Domaša Dobrá - Domaša Tíšava,,Doprava,cyklochodníky,"Cieľom je prepojenie dvoch najväčších stredísk v okolí Domaše. Cyklochodník má mať parametre lesnej cesty, aby po ňom mohol premávať aj turistický vláčik. Dĺžka cyklochodníka je 8,2 km.",viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Kvakovce",obec Kvakovce,Kvakovce - Domaša Dobrá,Cyklistický chodník Kvakovce - Domaša Dobrá - Lyžiarsky vlek,,Doprava,cyklochodníky,Cieľom je prepojenie obce Kvakovce s rekreačnou oblasťou Domaša Dobrá a lyžiarskym vlekom na Dobrej. Je to kľúčový chodník smerom na Vranov nad Topľou,500 000 - 1 000 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Kvakovce",obec Kvakovce,Kvakovce - Domaša Dobrá,Plávajúca promenáda s prístaviskom pre vodné športy + 12 typizovaných prístavísk pre výletnú loď a vodné športy + 1 domovské prístavisko pre výletnú loď,,Doprava,vodná doprava,Vybudovanie unikátnej plávajúcej promenády na vodnej nádrži Veľká Domaša s marínou pre športový jachting a vodné športy. Súčasťou zámeru je zosieťovanie stredísk v okolí celej Domaše prostredníctvom typizovaných prístavísk.,viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Kvakovce",obec Kvakovce,Kvakovce - Domaša Dobrá,Revitalizácia lyžiarskeho vleku na bobovú dráhu s celoročnou prevádzkou,,Šport a voľný čas,"vleky, lanovky","v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá je lyžiarsky vlek, ktorý kvôli miernym zimám stráca využitie. Cieľom je prebudovať ho na bobovú dráhu s celoročnou prevádzkou, ktorá by vužila existujúcu infraštruktúru vleku",500 000 - 1 000 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Kvakovce",obec Kvakovce,Kvakovce - Domaša Dobrá,Vodná fontána,,CR,infraštruktúra CR,"Cieľom je v stede zátoky na Dobrej umiestniť plávajúcu fontánu, ktorá by dotvárala zátoku a stala sa turistickou atrakciou cez deň aj v noci",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Kvakovce",obec Kvakovce,Kvakovce - Domaša Dobrá,Festival zone so zázemím pre jachting,,Kultúra,mäkké aktivity v oblasti kultúry,"Cieľom je vybudovať areál pri vodnej nádrži Domaša so zázemím pre festivaly a kultúrno spoločenské podujatia, ktorý by sa v zime využíval na uskladnenie lodí a športových plachetníc z marín",500 000 - 1 000 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Kvakovce",obec Kvakovce,Kvakovce - Domaša Dobrá,Nábrežná promenáda s múzeom športových hrdinov,,Kultúra,kultúrna infraštruktúra,"Cieľom je vybudovanie múzea športových hrdinov, ako pozitívnych vzorov pre naše deti. Súčasťou je tiež nábrežná promenáda s chodníkom slávy našich olymionikov. Budova múzea vytvorí zázemie pre športové a kutlúrne eventy, ale tiež pre záchranný systém a políciu.",viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Majerovce",obec Majerovce,Majerovce,Cyklistická komunikácia Vranov nad Topľou - Dobrá (časť Majerovce),,Doprava,cyklochodníky,Cyklistická komunikácia je súčasťou vetvy P5 Vranovská a vetvy P7 Dukla Domaša Kostrovej siete cyklistických komunikácií Prešovského kraja. Má vytvoriť priestor pre bezpečný pohyb cyklistov medzi okresným mestom a významnou rekreačnou oblasťou Domaše.,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Majerovce",obec Majerovce,Majerovce,rekunštrukcia krypty,,CR,kultúrne a historické pamiatky,Rekonštrukcia krypty a vytvorenie historicko relaxačnej zóny napojenej na cyklochodník,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Malá Domaša",Malá Domaša,Malá Domaša,Bezplatná wi-fi v obci,,Digitalizácia a SMART,telekomunikačné siete + internet + wifi,"Zavedenie bezplatnej wi-fi na verejnom pristranstve, pre obyvateľov obce",menej ako 10 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Malá Domaša",Malá Domaša,Malá Domaša,Aplikácia pre informovanosť obyvateľov,,Digitalizácia a SMART,digitálne riešenia vo verejnej správe,Informovanosť a komunikácia občanov prostredníctvom aplikácie,menej ako 10 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Malá Domaša",Malá Domaša,Malá Domaša,Zriadenie MŠ,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ,Vybudovanie MŠ v obci Malá Domaša z dôvodu veľkého počtu výstavby nájomných bytov a mladých rodín s deťmi,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Malá Domaša",Malá Domaša,Malá Domaša,Nabíjacia stanica pre elektromobily,,Doprava,nabíjacie stanice,Vybudovanie nabíjacej stanice pre elektromobilya elektrobicykle,neuvedené "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Malá Domaša",obec Malá Domaša,Malá Domaša,Cyklotrasa Malá Domaša - RO Domaša,,Doprava,cyklochodníky,Výstavba novej cyklotrasy z obce Malá Domaša popri ceste a následné napojenie na cyklotrasu Vranov nad Topľou - RO Domaša Dobrá. Cyklochodník prepojí obec Malá Domaša ako vstupnú bránu do RO Domaše spolu hlavnou cyklotrasou okolo Domaše. Obec má autobusové spojenia z priľahlých okresov a je skvelým začiatočným bodom pre všetkých nadšencov cykloturistiky.,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Malá Domaša",obec Malá Domaša,Malá Domaša,Čistička odpadových vôd - IV. Etapa (250 EQ),,Vodohospodárstvo,ČOV,"Výstavba novej čističky odpadových vôd pre potreby cestovného ruchu v obci a turistiov v oddychovo-rekreačnej zóne na brehu vodnej nádrže Malá Domaša, prepojenie na prevádzkovanú ČOV v obci Malá Domaša.",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Malá Domaša",Malá Domaša,Malá Domaša,Rozšírenie ČOV Malá Domaša,,Vodohospodárstvo,ČOV,Rozšírenie I. a II. etapy o 250 EQ,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Malá Domaša",Malá Domaša,Malá Domaša,Rozšírenie kapacity spoločného vodojemu o 250 m3,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,"Spoločný vodojem pre obce Malá Domaša, Žalobín, Slovenská Kajňa, Benkovce a RO Domaša Dobrá",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Malá Domaša",obec Malá Domaša,Malá Domaša,II. etapa dostavby spoločného vodojemu,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Dostavba spoločného vodojemu 250 kubíkov pre obce v okolí Ondavy a pre RO Domaša Dobrá. Vodojem bude slúžiť na rozvod pitnej vody vo verejnom záujme a vybavenosti verejnej infraštruktúry v cestovnom ruchu,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Malá Domaša",Malá Domaša,Malá Domaša,Výstavba nájomných bytov bežného aj nižšieho štandardu,,Budovy,bývanie,"Vysoký dopyt občanov po nájomných bytoch v obci, zlepšenie podmienok bývania pre mladé rodiny a rodiny z MRK",viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Malá Domaša",Malá Domaša,Malá Domaša,Detské ihrisko,,Šport a voľný čas,detské ihriská,Vybudovanie detského ihriska pre voľnočasové aktivity dostupné pre verejnosť a matky s deťmi,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Malá Domaša",Malá Domaša,Malá Domaša,Rozšírenie kamerového systému,,Digitalizácia a SMART,bezpečnosť v obci,"Rozšírenie kamerového systému v obci kvôli častým krádežam, poškodzovaniu verejného majetku a rušeniu nočného kľudu v obci",10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Malá Domaša",obec Malá Domaša,Malá Domaša,Amfiteáter pod Hurkou,,Kultúra,kultúrna infraštruktúra,"Výstavba amfiteátra v blízkosti vodnej nádrže v obci Malá Domaša v oblasati novovybudovaného sídliska. Amfiteáter bude slúžiť na kultúrne podujatia, návštevníkom územia a turistom. Amfiteáter zabezpečí zvýšenie potenciálu obce, ktorá je vstupnou bránu do rekreačných oblastí Domaše. V okolí amfiteátra budú pre návštevníkov a turistov pripravené oddychové zóny, ktoré poslúžia na posedenie, opekanie a oddych pre jednotlivcov aj rodiny s deťmi.",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Malá Domaša",obec Malá Domaša,Malá Domaša,Oddychovo-rekreačná zóna na brehu vodnej nádrže Malá Domaša a brehu rieky Ondavy,,CR,infraštruktúra CR,"Výstavba oddychovo-rekreačnej zóny na brehu vodnej nádrže Malá Domaša v katastri obce na rozsiahlych funkčných plochách rekreácie a cestovného ruchu. V oddychovo-rekreačnej zóne bude prístup pre turistov a návštevníkov na plávajúce unifikované pontóny, ktoré budú predstavovať plávajúce chodníky a móla. V užšej časti brehu vodnej nádrže bude zabezpečený prístup na vodný vlek, ktorý poskytne turistom a návštevníkom možnosť vodného lyžovania, čo zvýši cestovný ruch v našom regióne a okrese. Súčasťou zóny bude lodenica, vodné bicykle, kajaky a loďky pre vodné športy, plochy pre ihriská, športové a rekreačné aktivity, oddychová zóna pre cyklistov v okolí vodnej nádrže Domaša a sociálne zariadenia. V projekte je zahrnuté aj verejné osvetlenie, parkovacie plochy a oplotenie.",500 000 - 1 000 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Malá Domaša",Malá Domaša,Malá Domaša,Výstavba miestnych komunikácii a chodníkov,,Doprava,miestne komunikácie,V obci sú postavené nové nájomné byty bez miestnych komunikácii vrátane chodníkov,500 000 - 1 000 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Malá Domaša",Malá Domaša,Malá Domaša,Výstavba miestných komunikácií,,Doprava,miestne komunikácie,Výstavba nových MK vrátane chodníkov a parkovacích plôch k novým B.j. na sídlisku,500 000 - 1 000 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Merník",obec Merník,Merník,Renovácia náhrobníka,,CR,kultúrne a historické pamiatky,"Renovácia náhrobníka obetí roľníckeho povstania, úprava okolia, prístupu",10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Merník",obec Merník,Merník,Úprava prístupovej komunikácie,,Doprava,miestne komunikácie,Úprava prístupovej cesty k technickej pamiatke – bane na ortuť,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Michalok",obec Michalok,Michalok,Rekonštrukcia cesty a výstavba parkoviska,,Doprava,miestne komunikácie,Rekonštrukcia cesty a výstavba parkoviska pri rímsko katolíckom kostole Ružencovej Panny Márie,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Nižný Hrabovec",Nižný Hrabovec,Nižný Hrabovec,Bezplatná wi-fi v obci,,Digitalizácia a SMART,telekomunikačné siete + internet + wifi,"Zavedenie bezplatnej wi-fi na verejnom pristranstve, pre obyvateľov obce",neuvedené "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Nižný Hrabovec",Nižný Hrabovec,Nižný Hrabovec,Rekonštrukcia vodárne,,Budovy,budovy iné,"Využitie pre čistiareň, práčovňu alebo dielňu",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Nižný Hrabovec",obec Nižný Hrabovec,Nižný Hrabovec,Dom smútku - býv. rím.kat. kostol,,Budovy,domy smútku,"Rekonštrukcia, oprava strechy, dverí",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Nižný Hrabovec",obec Nižný Hrabovec,Nižný Hrabovec,Rekonštrukcia kaštieľa,,CR,kultúrne a historické pamiatky,Rekonštrukcia kaštieľa v obci,viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Nižný Hrabovec",obec Nižný Hrabovec,Nižný Hrabovec,Rekonštrukcia renesančnej kúrie,,CR,kultúrne a historické pamiatky,"Rekonštrukcia kaštieľa v obci, oprava strechy,...",viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Nižný Hrabovec",obec Nižný Hrabovec,Nižný Hrabovec,Grécko-kat. kostol,,Budovy,sakrálne stavby,Rekonštrukcia - oprava vo vnútri,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Nižný Hrušov",Obec Nižný Hrušov,Nižný Hrušov,Vybudovanie školskej jedálne v ZŠ,,Školstvo a vzdelávanie,ZŠ,"Vybudovanie novej školskej jedálne, nakoľko teraz je umiestnená v dome kultúry",10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Nižný Hrušov",Obec Nižný Hrušov,Nižný Hrušov,Rekonštrukcia priestorov pre poskytovanie zdravotn. služieb,,Zdravotníctvo a sociálne služby,poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb,"rekonštrukcia obecnej budovy, v ktorej má byť zriadené poskytovanie zdravotníckych služieb",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Nižný Hrušov",Nižný Hrušov,Nižný Hrušov,Dokončenie kanalizačnej siete,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,Dokončneie kanalizačnej siete ulíc Bikač a Ričiov,500 000 - 1 000 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Nižný Hrušov",obec Nižný Hrušov,Nižný Hrušov -Klin nad Bodrogom,Vybudovanie cyklotrasy Ondava,,Doprava,cyklochodníky,Vybudovanie cyklotrasy na ochrannom vale Ondavy od Nižného Hrušova smerom k maďarskej hranici a prepojenie cyklotrás na Tokaji,500 000 - 1 000 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Nižný Hrušov",obec Nižný Hrušov,Nižný Hrušov - Hencovce,Vybudovanie cyklotrasy P7,,Doprava,cyklochodníky,Vybudovanie cyklotrasy Nižný Hrušov - Dlhé Klčovo - Hencovce s napojením na cyklotrasu Nižný Hrušov - Lesné - Zemplínska Šírava,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Nižný Hrušov",Obec Nižný Hrušov,Nižný Hrušov,Rekonštrukcia autobusových zastávok,,Doprava,"autobusové zastávky, prestupné terminály","rekonštrukcia a doplnenie autobusových zastávok s vybudovaním informačných panelov s umiestnením prístupu na web stránku obce, bezbarierový prístup",10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Nižný Hrušov",obec Nižný Hrušov,Nižný Hrušov,Ochrana gaštanového parku,,Verejné priestranstvá,park,"Ochranné postreky, omladzujúci rez pre existujúci gaštanový park",menej ako 10 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Nižný Hrušov",Obec Nižný Hrušov,Nižný Hrušov,Revitalizácie centra obce - spodná časť s vybudovaním protizádržných opatrení,,Verejné priestranstvá,"centrum obce, námestie","revitalizácia centra obce - vybudovanie zádržných opatrení na zachyt vody, obstaranie košov, lavičiek, vytvorenie oddychovej zóny, výsadba zelene,",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Nižný Hrušov",Nižný Hrušov,Nižný Hrušov,Vodozadržné opatrenia centrum obce Nižný Hrušov,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Zrealizovanie regulácie potoka a vodezadržných opatrení v centre obce,500 000 - 1 000 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Nižný Hrušov",Nižný Hrušov,Nižný Hrušov,Protipovodňové opatrenia centrum obce,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Zrealizovanie protipovodňových opatrení Kerta - Hlavná,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Nižný Hrušov",Nižný Hrušov,Nižný Hrušov,Protipovodňové opatrenia ochranný val Ondava,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Rozšírenie ochranného valu Ondavy okolo obce,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Nižný Hrušov",Nižný Hrušov,Nižný Hrušov,Rekonštrukcia budovy služieb,,Budovy,budovy iné,Rekonštrukcia a zníženie energetický nákladov na budovu služieb,500 000 - 1 000 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Nižný Hrušov",Nižný Hrušov,Nižný Hrušov,Zníženie energetickej náročnosti Dom smútku,,Budovy,domy smútku,Rekonštrukcia Domu smútku,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Nižný Hrušov",Obec Nižný Hrušov,Nižný Hrušov,Vybudovanie denného stacionára pre seniorov,,Zdravotníctvo a sociálne služby,poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb,"rekonštrukcia obecnej budovy, v ktorej má byť umiestnený denný stacionár",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Nižný Hrušov",Obec Nižný Hrušov,Nižný Hrušov,Vybudovanie komunitného centra v obci,,Zdravotníctvo a sociálne služby,poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb,vytvorenie priestorov komunitného centra,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Nižný Hrušov",Obec Nižný Hrušov,Nižný Hrušov,Vypracovanie komunitného plánu obce,,Dokumentácia,strategické - koncepčné dokumenty,spracovanie dokumentu,menej ako 10 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Nižný Hrušov",Obec Nižný Hrušov,Nižný Hrušov,Vytvorenie pracovného miesta pre terenneho pracovníka MRK/ 2 roky,,MRK,mäkké aktivity na podporu integrácie,vytvorenie pracovného miesta,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Nižný Hrušov",Obec Nižný Hrušov,Nižný Hrušov,Doplnenie vybavenia amfiteátra,,Kultúra,kultúrna infraštruktúra,"doplnenie lavičiek, smetných nádob, výsadba stromov, kosačka",10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Nižný Hrušov",Obec Nižný Hrušov,Nižný Hrušov,Oplotenie detského parku Hušták a doplnenie prvkov,,Šport a voľný čas,detské ihriská,bezpečnostné oplotenie detského ihriska s exteriérovými prvkami a workatovými prvkami a ich doplnenie,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Nižný Hrušov",Obec Nižný Hrušov,Nižný Hrušov,Vybudovanie a doplnenie detského ihriska v MŠ,,Šport a voľný čas,detské ihriská,vybudovanie a doplnenie exterierových prvkov pre deti materskej školy,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Nižný Hrušov",Obec Nižný Hrušov,Nižný Hrušov,Vybudovanie dopravného ihriska a doplnenie exter. prvkov v ZŠ,,Šport a voľný čas,detské ihriská,vybudovanie dopravného ihriska a doplnenie exteriérových prvkov pre deti základnej školy,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Nižný Hrušov",Obec Nižný Hrušov,Nižný Hrušov,Rekonštrukcia domu smútku,,Budovy,domy smútku,"rekonštrukcia a rozšírenie strechy, výmena okien, rekonštrukcia toaliet a vstúpneho átria, revitalizácia vonkajšieho okolia",10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Nižný Hrušov",Obec Nižný Hrušov,Nižný Hrušov,Doplnenie kamerového systému,,Digitalizácia a SMART,bezpečnosť v obci,doplnenie kamerového systému,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Nižný Hrušov",Obec Nižný Hrušov,Nižný Hrušov,Rekonštrukcia domu kultúry,,Budovy,kultúrny dom,"rekonštrukcia interiéru domu kultúry - steny, podlahy, toalety, vstupné chodby, osvetlenie a zabezpečenie zvuku",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Nižný Hrušov",Obec Nižný Hrušov,Nižný Hrušov,Rekonštrukcia verejných toaliet,,Budovy,budovy iné,rekonšturkcia priestorov verejných toaliet,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Nižný Hrušov",Obec Nižný Hrušov,Nižný Hrušov,Vybudovanie atletickej dráhy a rekonštrukcia klietky pre hod diskom,,Šport a voľný čas,športoviská,vybudovanie atletickej dráhy pri futbalovom ihrisku a rekonštrukcia existujúcej klietky pre vrh diskom,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Nižný Hrušov",Obec Nižný Hrušov,Nižný Hrušov,Vybudovanie nájomných bytov,,Budovy,bývanie,vybudovanie nájomných bytov,500 000 - 1 000 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Nižný Hrušov",Obec Nižný Hrušov,Nižný Hrušov,Vybudovanie tréningovej veže pre dobrovoľných hasičov,,Budovy,hasičská zbrojnica,vybudovanie tréningovej veže pre dobrovoľných hasičov nielen z obce ale aj pre okolité obce,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Nižný Hrušov",Nižný Hrušov,Nižný Hrušov,Dokončenie rozostavanej stavby telocvične,,Šport a voľný čas,športoviská,Dokončenie rozostavenej stavby telocvične,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Nižný Hrušov",Obec Nižný Hrušov,Nižný Hrušov,vybudovanie parkoviska pri dome smútku a cintoríne,,Doprava,parkoviská,vybudovanie parkoviska pri dome smútku a cintoríne,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Nižný Hrušov",Obec Nižný Hrušov,Nižný Hrušov,Dokončenie rozostavanej požiarnej zbrojnice,,Budovy,hasičská zbrojnica,dokončenie rozostavanej požiarnej zbrojnice a vytvorenie pristupovej cesty,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Nižný Hrušov",Nižný Hrušov,Nižný Hrušov,Dokončenie rozostavenej požiarnej zbrojnice,,Budovy,hasičská zbrojnica,Dokončenie rozostavenej požiarnej zbrojnice,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Nižný Hrušov",Obec Nižný Hrušov,Nižný Hrušov,Vybudovanie multifunkčného ihriska,,Šport a voľný čas,športoviská,vybudovanie multifunkčného ihriska v športovom areáli,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Nižný Hrušov",obec Nižný Hrušov,Nižný Hrušov,Odkrytie starobylého sídliska Pod Hruny NKP,,CR,kultúrne a historické pamiatky,"Architektonicko historický výskum, pamiatkový výskum, odkrytie s sprístupnenie historického sídliska pre turistov, vybudovanie prístupovej cesty a informačných tabúľ",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Nižný Hrušov",obec Nižný Hrušov,Nižný Hrušov,Rekonštrukcia kaštieľa NKP,,CR,kultúrne a historické pamiatky,Rekonštrukcia kaštieľa NKP,viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Nižný Hrušov",obec Nižný Hrušov,Nižný Hrušov,Revitalizácia NKP Gréckokatolícky chrám,,CR,infraštruktúra CR,"Informačný KIOSK pre sprístupnenie informácií o NKP pre turistov, výskum a sprístupnenie hrobky pod chrámom",10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Nižný Hrušov",obec Nižný Hrušov,Nižný Hrušov,Revitalizícia NKP Rímskokatolícky kostol,,CR,infraštruktúra CR,Informačný KIOSK pre sprístupnenie informácií o NKP pre turistov a dobudovanie parkoviska pre turistov,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Nižný Hrušov",Obec Nižný Hrušov,Nižný Hrušov,Vybudovanie urnového hája a doplnenie cintorínskej infraštruktúry,,Verejné priestranstvá,cintoríny,"vybudovanie urnového hája na cintoríne, vybudovanie príjazdovej cesty pre zber odpadu, vybudovanie chodníkov a doplnenie lavičiek, smetných nádob",10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Nižný Hrušov",Obec Nižný Hrušov,Nižný Hrušov,Rekonštrukcia interiéru obecného klubu,,Zdravotníctvo a sociálne služby,poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb,"rekonštrukcia iteriéru obecného klubu dôchodcov - toalety, nábytok, elek. rozvody",10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Nižný Hrušov",Obec Nižný Hrušov,Nižný Hrušov,Rekonštrukcia interiéru obecnej knižnice,,Kultúra,mäkké aktivity v oblasti kultúry,"rekonštrukcia interiéru obecnej knižnice - elektrické rozvody, doplnenie regálov a políc, zriadenie ebook bodov, doplnenie exterierových knihoboxov do studní anny lesznai",10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Nižný Hrušov",Nižný Hrušov,Nižný Hrušov,Vybudovanie mosta cez Ondavu do obce Dlhé Klčovo,,Doprava,"mosty, lávky, priepusty",Vybudovanie cestného prepojenia obcí N. Hrušov a D. Klčovo,viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Nižný Hrušov",Obec Nižný Hrušov,Nižný Hrušov,Doplnenie chodníkov pri ceste II. A III. triedy,,Doprava,cesty II. a III. triedy,vybudovanie chodníkov,viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Nižný Hrušov",Nižný Hrušov,Nižný Hrušov,Dobudovanie cesty III. triedy N. Hrušov - Nacina Ves,,Doprava,cesty II. a III. triedy,Dokončenie prepojenia cesty III. triedy a cyklochodníka N. Hrušov - Naciná Ves okres Michalovce,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Nižný Hrušov",Nižný Hrušov,Nižný Hrušov,Vybudovanie chodníkov okolo cesty II. a III. triedy,,Doprava,cesty II. a III. triedy,"Vybudovanie chodníkov okolo cesty II. triedy v celej dlžke obce, rekonštrukcia existujúceho chodníka v dlžke 600 metrov",viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Nižný Hrušov",Obec Nižný Hrušov,Nižný Hrušov,Rekonštrukcia miestnych komunikácii,,Doprava,miestne komunikácie,rekonštrukcia miestnych komunikácii,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Nižný Hrušov",Nižný Hrušov,Nižný Hrušov,Rekonštrukcia miestnych komunikácii,,Doprava,miestne komunikácie,"Rekonštrukcia miestnych komunikácii Valal, Nová, Anny Lesznai, Družstevná, Námestie Jána Pavla II, Cintorínska, Ričiov a Kyjov",500 000 - 1 000 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Nižný Hrušov",obec Nižný Hrušov,Nižný Hrušov,Turisticko informačné centrum Nižný Hrušov,,CR,infraštruktúra CR,Elektronický KIOSK umiestnený na autobusových zastávkach pre sprístupnenie ifnormácií o obci a celom regione pre turistov,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Nižný Hrušov",obec Nižný Hrušov,Nižný Hrušov,Rekonštrukcia chodníka Po hrušovských mohylách NKP,,CR,infraštruktúra CR,"Doplnenie info tabúľ, lavičiek, odpadkových košov, podkladové spevnenie chodníka",10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Nižný Hrušov",obec Nižný Hrušov,Nižný Hrušov,Revitalizácia verejných priestranstiev pri studniach Anny Lesznai,,CR,infraštruktúra CR,"Dobudovanie knihoboxov , dobudovanie studní, úprava verejných priestranstiev okolo studní, dobudovanie architektonických prvkov a zelene malých realxačných zón po celej obci ktoré budú napojené na cyklotrasy pre rozvoj turizmu",10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Nižný Hrušov",obec Nižný Hrušov,Nižný Hrušov,Dobová izba obce,,CR,kultúrne a historické pamiatky,Vybudovanie dobovej izby s umiestnením historických prvkov z našej obce,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Nižný Hrušov",obec Nižný Hrušov,Nižný Hrušov,Reštaurácia Nižný Hrušov,,CR,ubytovanie a stravovanie,Rekonštrukcia priestorov pre prevádzkovanie obecnej reštaurácie pre podporu cestovného ruchu,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Nižný Hrušov",Nižný Hrušov,Nižný Hrušov,Sprístupnenie rybníka pre rybolov,,CR,agroturistika,"Vysporiadanie pozemkov, vybudovanie prístupovej cesty, osadnie lavičiek a odpadkových košov",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Nižný Kručov",Nižný Kručov,Nižný Kručov,smart verejné osvetlenie,,Digitalizácia a SMART,verejné osvetlenie,inteligentné a úsporné verejné osvetlenie,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Nižný Kručov",obec Nižný Kručov,Nižný Kručov,Vybudovanie chodníka,,Doprava,miestne komunikácie,Vybudovanie prepojenia v obci,500 000 - 1 000 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Nižný Kručov",obec Nižný Kručov,Nižný Kručov,Vybudovanie zázemia cintorínu,,Verejné priestranstvá,cintoríny,Vybudovanie prístupu a okolia D.S.,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Nižný Kručov",obec Nižný Kručov,Nižný Kručov,Vybudovanie prepojenia s okres. Mestom,,Doprava,miestne komunikácie,Vybudovanie prepojenia s okresným mestom,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Nová Kelča",obec Nová Kelča,Nová Kelča,Úprava spevnených plôch a drobná architektúra pri minerálnom prameni,,CR,prírodné pamiatky,Úprava minerálneho prameňa v obci Nová Kelča,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Nová Kelča",obec Nová Kelča,Nová Kelča,Rekonštrukcia kostola sv. Štefana kráľa Uhroského z roku 1870,,Budovy,sakrálne stavby,"Rekonštrukcia kostola v obci, oprava ,fasády, výmena krovu a strešnej krytiny, oprava interiéru a exteriéru...",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Ondavské Matiašovce",Obec Ondavské Matiašovce,Ondavské Matiašovce,Vodovod Ondavské Matiašovce,,Vodohospodárstvo,vodovod,Zasobovanie obyvateľov kvalitnou pitnou vodou v obci Ondavske Matiašovce a zabezpečenie aj protipožiarnej ochrany.,viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Ondavské Matiašovce",Obec Ondavské Matiašovce,Ondavské Matiašovce,Kanalizácia a ČOV Ondavské Matiašovce,,Vodohospodárstvo,kanalizácia + ČOV,"Odvedenie odpadových splaškových vôd od jednotlivých nehnuteľností z obce, ich prečistenie na ČOV Ondavské Matiašovce, s nasdným zaustením do reccipientu - vodného toku Ondava.",viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Ondavské Matiašovce",Obec Ondavské Matiašovce,Ondavské Matiašovce,Rybničok Ondavské Matiašovce,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Vybudovanie retenčnej nádrže na miestnom potoku nad obcou Ondavské Matiašovce,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Ondavské Matiašovce",Obec Ondavské Matiašovce,Ondavské Matiašovce,Chodník v obci Ondavské Matiašovce,,Doprava,miestne komunikácie,Výstavba chodníka pre peších po strane cesty II. Triedy číslo 554,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Pavlovce",Pavlovce,Pavlovce,Rozšírenie verejného vodovodu,,Vodohospodárstvo,vodovod,Dobudovanie a rekonštrukcia verejného vodovodu v obci Pavlovce,500 000 - 1 000 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Pavlovce",Pavlovce,Pavlovce,Cyklochodník,,Doprava,cyklochodníky,Budovanie cyklotrasy,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Pavlovce",Pavlovce,Pavlovce,Kanalizácia a ČOV,,Vodohospodárstvo,kanalizácia + ČOV,Vybudovanie kanalizácie a čistiarne odpadových vôd v obci Pavlovce,viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Pavlovce",Pavlovce,Pavlovce,Zberný dvor v obci Pavlovce,,Odpadové hospodárstvo,zberné dvory,Vybudovanie zberného dvora v obci,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Pavlovce",Pavlovce,Pavlovce,"Verejné osvetlenie, rozhlas a kamerový systém",,Digitalizácia a SMART,verejné osvetlenie,Rekonštrukcia verejného osvetlenia a rozhlasu. Vybudovanie kamerového systému v obci.,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Pavlovce",Pavlovce,Pavlovce,Športový areál pri ZŠ a MŠ,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ + ZŠ,Budovanie športovísk a oddychových zón v areáli ZŠ a MŠ,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Pavlovce",Pavlovce,Pavlovce,Rekonštrukcia miestnych komunikácií,,Doprava,miestne komunikácie,Rekonštrukcia a výstavba MK v obci Pavlovce,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Petrovce",,,Rozšírenie kanalizácie a vodovodu k IBV,,Vodohospodárstvo,vodovod + kanalizácia,Dobudovaním infraštruktúry zamedziť znečisťovanie ŽP,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Petrovce",Petrovce,Petrovce,Výstavba cyklochodníka,,Doprava,cyklochodníky,Vybudovanie cyklochodníka Petrovce - Hanušovce,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Petrovce",Petrovce,Petrovce,Výstavba zberného dvora,,Odpadové hospodárstvo,zberné dvory,Vybudovanie zberného dvora obce,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Petrovce",Petrovce,Petrovce,Výstavba protipovodňovej hrádze,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Výstavba protipovodňovej hrádze,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Petrovce",Petrovce,Petrovce,Bytový dom Petrovce - rekonštrukcia 4 bytov,,Budovy,bývanie,Bytový dom Petrovce - rekonštrukcia 4 bytov,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Piskorovce",Piskorovce,Piskorovce,Zateplenie budovy obecného úradu,,Budovy,obecný úrad,Zeteplením chceme dosiahnúť zníženie nákladov na energie,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Piskorovce",Piskorovce,Piskorovce,Výmena strechy kultúrneho domu,,Budovy,kultúrny dom,"Výmena 60 ročnej strechy, ktorá má nevyhovúci stav",10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Piskorovce",Piskorovce,Piskorovce,Výmena elektrických rozvodov,,Energetika,elektrina a teplo,Výmena pôvodných el. rozvodov OcÚ a KD,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Piskorovce",Piskorovce,Piskorovce,Rekonštrukcia obec. Komunikácii,,Doprava,miestne komunikácie,Rekonštrukcia nevyhovujúceho stavu obecných komunikácii,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Poša",Poša,Poša,Rozšírenie a rekonštrukcia ZŠ a MŠ,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ + ZŠ,Rozšírenie kapacity MŠ a ZŠ,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Poša",Poša,Poša,Prepojovacie kanalizačné potrubie,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,Vybudovanie prepojovcieho kanalizačného potrubia k ČOV susednej obce,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Poša",Poša,Poša,Poša-splášková kanalizácia,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,Dobudovanie spláškovej kanalizácie v obci,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Poša",Poša,Poša,Výstavba komunitného centra,,Zdravotníctvo a sociálne služby,poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb,Výstavba komunitného centra,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Poša",Poša,Poša,Rekonštrukcia KD v obci,,Budovy,kultúrny dom,Rekonštrukcia KD v obci,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Poša",Poša,Poša,Rekonštrukcia domu smútku,,Budovy,domy smútku,Rekonštrukcia KD v obci,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Poša",Poša,Poša,Výstavba multifunkčného ihriska,,Šport a voľný čas,športoviská,Výstavba multifunkčného ihriska,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Poša",Poša,Poša,Miestne komunikácie a chodníky,,Doprava,miestne komunikácie,Ďalšie pokračovanie vo výstavbe chodníkov v obci,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Remeniny",Remeniny,Remeniny,Oprava autobusovej zastávky v obci,,Doprava,"autobusové zastávky, prestupné terminály",Oprava autobusovej zastávky v obci,menej ako 10 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Remeniny",Remeniny,Remeniny,Vybudovanie verejného vodovodu,,Vodohospodárstvo,vodovod,Vybudovanie verejného vodovodu,viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Remeniny",Remeniny,Remeniny,Vybudovanie kanalizácie a ČOV,,Vodohospodárstvo,kanalizácia + ČOV,Vybudovanie kanalizácie a ČOV,viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Remeniny",Remeniny,Remeniny,Výmena strechy a zateplenie ZŠ,,Školstvo a vzdelávanie,ZŠ,Výmena strechy a zataplenie ZŠ vrátanie fasády,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Remeniny",Remeniny,Remeniny,Rekonštrukcia oplotenia športového areálu,,Šport a voľný čas,športoviská,Rekonštrukcia oplotenia športového arealu v obci,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Remeniny",Remeniny,Remeniny,Vybudovanie turisticko-oddychovej zóny,,Verejné priestranstvá,oddychová zóna,Vybudovanie turisticko - oddychovej zóny,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Remeniny",Remeniny,Remeniny,Organizácia kultúrnych a športových podujatí,,Kultúra,mäkké aktivity v oblasti kultúry,Organizácia kultúrnych a športových podujatí v obci,menej ako 10 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Remeniny",Remeniny,Remeniny,Rekonštrukcia miestnych komunikácií,,Doprava,miestne komunikácie,Rekonštrukcia miestnych komunikácií a lávok,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Rudlov",Rudlov,Rudlov,Vyregulovanie Slanského potoka,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,"Vyregulovanie Slanského potoka zabezpečí bezpečnosť bývania pre občanov, ktorí bývajú v tesnej blízkosti Povodia potoka, kde často dochádza k vybreženiu potoka",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Rudlov",Rudlov,Rudlov,Separácia odpadu zberné nádoby a komunálna technika,,Odpadové hospodárstvo,triedený zber,"Obec nedisponuje zberným dvorom,nemá nádoby na separovaný odpad.Investícia by mala pozitívny vplyv na zlepšenie životného prostredia.",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Rudlov",Rudlov,Rudlov,Rekonštrukcia domu - Adolf Ivanovič Dobriansky,,CR,kultúrne a historické pamiatky,"Rekonštrukcia domu , v ktorom sa narodil národný buditeľ a \"Rusínsky Štúr A.I.Dobriansky\"",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Rudlov",Rudlov,Rudlov,Bezpečná cesta do školy,,Doprava,miestne komunikácie,Výstavba chodníka a rekonštrukcia cesty pre deti Základnej školy z prostredia MRK,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Rudlov",Rudlov,Rudlov,Revitalizácia parkov,,Verejné priestranstvá,park,"Úprava parkov,zelene a životného prostredia je priorotou obce Rudlov",10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Sačurov",obec Sačurov,Sačurov,Výstavba cyklocesty,,Doprava,cyklochodníky,Výstavba cyklocesty,500 000 - 1 000 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Sačurov",obec Sačurov,Sačurov,Rekonštrukcia námestia s amfiteátrom,,Verejné priestranstvá,"centrum obce, námestie",Rekonštrukcia námestia s amfiteátrom,500 000 - 1 000 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Sačurov",obec Sačurov,Sačurov,Spoločenský pavilón,,CR,infraštruktúra CR,Rekonštrukcia a prestavba existujúceho objektu na spoločenský pavilón za účelom zriadenia školiacich a kongesových priestorov,500 000 - 1 000 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Sačurov",obec Sačurov,Sačurov,Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci Sačurov,,Doprava,miestne komunikácie,Výstavba chodníkov a ciest k centru obce,500 000 - 1 000 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Sečovská Polianka",Sečovská Polianka,Sečovská Polianka,Vybudovanie Denného centra pre dôchodcov,,Zdravotníctvo a sociálne služby,poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb,"V našej obci máme skoro 600 dochodcov, no žiadne funkčné miesto, kde by mohli stráviť voľný čas počas dňa. Obec plánuje zamestnať sociálneho pracovníka, ktorý by spravoval denné centrum pre seniorov. Obec má priestory, ktoré si vyžadujú menšiu rekonštrukciu a materiálne vybavenie.",10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Sečovská Polianka",Sečovská Polianka,Sečovská Polianka,Revitalizácia centralnej zóny obce 1 etapa,,Verejné priestranstvá,park,"Jedná sa o revitalizáciu parku a chodnika pre peších vedľa parku v cetre obce. Výstavba parku a chodníka bola zrealizovaná v 70 rokoch. Park, ktorý sa nachádza v centre obce bol kedysi pýchou obce. V parku sa nacházali, lavičky, pieskovisko, preliezky, osvetlenie a pod. Park bol využívaný širokou verejnosťou na spríjemnenie voľného času (občania, deti z MŠ a ZŠ a pod.) Momentálne sa v parku nenachádzaju žiadne lavičky, preliezky, osvetlenie, koše a pod. Obec by opäť chcela tento park oživiť a umožniť občanom aby zase mali miesto na oddych a spríjemnenie voľného času. Takiež, by sme chceli urobiť novú výsadbu - cca 30 starých uhynutých stromov bolo z parku odstránených. Novou výsadbou by sme prispeli k skvalitneniu životného prostredia v obci. Chodník, ktorý je hneď vedľa parku je momentálne v zlom stave a vyžaduje si kompletnú rekonštrukciu. Starý asfalt, staré prepadnuté kanalizačné poklopy a prepadnuté obrubníky. Chodník je súčasťou centrálnej zóny obce a je využívaný každý deň, cesta do práce a z práce, do školy a kostola a pod.",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Sečovská Polianka",Sečovská Polianka,Sečovská Polianka,Revitalizácia centralnej zóny obce 2 etapa,,Doprava,miestne komunikácie,"Chodník, ktorý pokračuje centrom obce je využívaný každodenne pre občanov obce, starý prepadnutý asfalt, staré prepadnuté poklopy na dažďovej kanalizácii a už neexistujúce obrubníky. Počas daždivého počasia sa na chodníku tvoria veľké mláky, ktoré sťažujú priechodnosť. Zrekonštruovaný chodník by opäť spĺňal všetky technické a bezpečnostné normy.",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Sečovská Polianka",Sečovská Polianka,Sečovská Polianka,"Vybudovanie Vodovodu, 3. etapa",,Vodohospodárstvo,vodovod,"Je 21 storočie a v obci chýba 50% verejného vodovodu. Za posledné roky sa znížila hladina podzemných vôd a taktiež sa znížila kvalita vody. Obec posledných 5 rokov bojuje z nedostatkom vody v domácnostiach, kde chýba verejný vodovod. Niektoré domácnosti si museli prehĺbiť studne, ale ani to nepomohlo, keďže je úbytok vody. Každoročný test kvality vody v studniach ukazuje výsledky s nadmerným množstvom dusičnanov alebo iných škodlivých látok.",viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Sečovská Polianka",Sečovská Polianka,Sečovská Polianka,Nabíjacia stanica pre elektromobily,,Doprava,nabíjacie stanice,Vybudovanie nabíjacej stanice pre elektromobily,menej ako 10 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Sečovská Polianka",Sečovská Polianka,Sečovská Polianka,Rekonštrukcia strechy obecného úradu a zateplenie,,Budovy,obecný úrad,Z väčšej časti zrekonštruovaný obecný úrad si vyžaduje ešte rekonštrukciu strecgy a zateplenie.,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Sečovská Polianka",Sečovská Polianka,Sečovská Polianka,Rekultivácia Skládky Tuhého Komunálneho Odpadu v Sečovskej Polianke,,Odpadové hospodárstvo,sanácia environmenátlnych záťaží,"Bývala skládka TKO sa nachádza v katastre obce. Hoci už nie je aktívna, nikdy nebola sanovaná alebo rekultivovaná a predstavuje ekologickú záťaž. Táto skládka ma určite podiel na tom, že voda v studniach občanov je nepitná. Obec by chcela túto skládku úplne rekultivovať.",500 000 - 1 000 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Sečovská Polianka",Sečovská Polianka,Sečovská Polianka,Rekonštrukcia Domu Smútku na miestnom cintoríne v Sečovskej Polianke,,Budovy,domy smútku,Dom smútku je stará budova bez kúrenia a vyžaduje si kompletnú rekonštrukciu.,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Sečovská Polianka",Sečovská Polianka,Sečovská Polianka,Vybudovanie nového Kultúrneho domu,,Budovy,kultúrny dom,Aktuálny Kultúrny dom v našej obci už niekoľko rokov nespĺňa kapacitné a bezpečnostné podmienky. Budova bola postavená v akcii Z a odvtedy neprešla žiadnou väčšou rekonštrukciou. Obec potrebuje nový KD s postačujúcou kapacitou a prípadne komunitným miestom.,viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Sečovská Polianka",Sečovská Polianka,Sečovská Polianka,Rekonštrukcia a nadstavba Športovej haly na futbalovom ihrisku,,Šport a voľný čas,športoviská,Športová hala je budova postavená v akcii Z. Je bez kúrenia a prístupu na pitnú vodu. Rekonštrukcia a nadstavba by umožnili využivať halu v plnom rozsahu.,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Sečovská Polianka",Sečovská Polianka,Sečovská Polianka,Výstavba Multifunkčného ihriska v Sečovskej Polianke,,Šport a voľný čas,športoviská,"Naša obec stále nemá multifunkčné ihrisko a práve kvôli tomu je naša mládež limitovaná. Chceli by sme ho postaviť budúci rok 2021 v športovom areáli, kde je futbalové ihrisko a kde do budúcna plánujeme rozšíriť športovú zónu o ďalšie aktivity.",10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Sečovská Polianka",Sečovská Polianka,Sečovská Polianka,Oplotenie areálu športovej zóny v Sečovskej Polianke,,Šport a voľný čas,športoviská,Staré skoro rozpadnuté oplotenie si vyžaduje rekonštrukciu.,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Sečovská Polianka",Sečovská Polianka,Sečovská Polianka,Rekonštrukcia obecnej budovy so zameraním na vybudovanie Obecného múzea,,Budovy,budovy iné,Je to jedna z najstarších budov v našej obci. Je nefunčná a rdi by sme z nej urobili obecné múzeum. Bola by to naša kultúrna pamiatka. Vyžaduje si kompletnú rekonštrukciu.,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Sečovská Polianka",Sečovská Polianka,Sečovská Polianka,Rekonštrukcia obecnej budovy so zameraním na vybudovanie centra na podnikanie,,Budovy,budovy iné,"Budova bývalej banky je obecnou budovou, ktorá je v centre obce a po tom ako ju obec odkúpila sa nevyužívala. Je na strategickom mieste. Zo strany občanov je dopyt po priestoroch na podnikanie a táto budova je ideálna. Vyžaduje si rekonštrukciu.",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Sečovská Polianka",Sečovská Polianka,Sečovská Polianka,Revitalizácia chodníka a záhrady materskej školy,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ,Obec by rada zrekonštruovala okolie materskej školy. Asfalt je vo veľmi zlom stave a na určitých miestach je aj prepadnutý. Pri daždivom počasí je sťažený prechod do budov MŠ. Záhrada si tiež vyžaduje úpravy a radi by sme vybudovali účebňu v prírode.,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Sečovská Polianka",Sečovská Polianka,Sečovská Polianka,Dopravné značenie v obci Sečovská Polianka,,Doprava,dopravná bezpečnosť,V obci chýba veľká časť dopravného značenia. Potrebujeme doplniť chýbajúce značenie kôli bezpečnosti.,menej ako 10 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Sečovská Polianka",Sečovská Polianka,Sečovská Polianka,"Chodník ul. Stankovská, okolo Hlavnej po Veternú ulicu",,Doprava,miestne komunikácie,"Jedná sa o novostavbu chodníka pre peších. Ulica je plne zastavaná a má absenciu chodníka vedľa cety 2-3 triedy. Občania codia po ceste čo je dosť nebezpečné. V minulosti sa stalo zopár dopravných nehôd, kde občan podľahol zraneniam. Chodník na tejto ulici je nevyhnutnosť ktorú občan potrebuje každodenne. 3kolopovinné deti, dôchodcovia a všetci občania chodia po ceste.",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Sečovská Polianka",Sečovská Polianka,Sečovská Polianka,"Rekonštrukcia ulice Novej, Agátovej a Lesnej",,Doprava,miestne komunikácie,"Cestná a chodníková komunimkácia na týchto 3 uliciach je vo veľmi zlom stave. Ulica Nová si po realizácii verejného vodovodu a kanalizácie vyžaduje rekonštrukciu. Asfalt je degradovaný a codníky su rozbité. Ulica je plne zastavaná a predstavuje tretinu populácie obce. Ulice Lesná a Agátová sú doslova v havárijnom stave. Ulice nepozrebujú chodník, no cesta je vo veľmi zlom stave. Diery a prepadliny po výstavbe kanalizácie su veľmi hlboké.",500 000 - 1 000 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Sečovská Polianka",Sečovská Polianka,Sečovská Polianka,Audio - vizuálne vybavenie na outdorové kino,,Kultúra,kultúrna infraštruktúra,"V obci kedisi bolo kino, ktoré značnou mierou prispievalo ku kultúrnemu životu v obci. Bohužiaľ s príchodom digitalizácie kino zaniklo. Zakúpenim outdorového kina by obec opäť sprostredkovala občanom každej vekovej kategórie kultúrne vyžitie.",10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Sedliská",Sedliská,Sedliská,Kanalizácia a ČoV,,Vodohospodárstvo,kanalizácia + ČOV,"Trasa E a E1 - dokončenie časti tras a sfunkčnenie danejtrasy, odkanalizovanie rómskej osady",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Sedliská",Sedliská,Sedliská,Kanalizácia a ČoV,,Vodohospodárstvo,kanalizácia + ČOV,Dobudovanie 2.časti budovy ČOV v Sedliskách na 1600EQ obyvateľov,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Sedliská",obec Sedliská,Sedliská,Cyklochodník - Po stopách Alžbety Báthory,,Doprava,cyklochodníky,Vybudovanie historicky-poznávacieho chodníka v oblasti pod hradom Čičva,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Sedliská",Sedliská,Sedliská,Kompostáreň v obci,,Odpadové hospodárstvo,kompostárne + bioplynové stanice,Kompostáreň na drevný a zelený odpad do 100t,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Sedliská",obec Sedliská,Sedliská,Prírodný amfiteáter pod hradom Čičva,,Kultúra,kultúrna infraštruktúra,Kultúrno spoločenský areál pod hradom Čičva - II.etapa,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Sedliská",obec Sedliská,Sedliská,Zachovaj dedičstvo našich otcov,,Kultúra,kultúrna infraštruktúra,II.etapa rekonštrukcie dedinského múzea - interiér,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Sedliská",obec Sedliská,Sedliská,II.etapa Obnova hr.Barkóczy,,CR,kultúrne a historické pamiatky,"Rekonštrukcia hr.Barkóczy - infraštruktúra, exterriér",10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Sedliská",obec Sedliská,Sedliská,Slávnosti remesiel a medu pod hradom Čičva,,Kultúra,mäkké aktivity v oblasti kultúry,Prezentácia tradičných remesiel a podpora včelárstva na Slovensku (prezentácia včelárstva),menej ako 10 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Slovenská Kajňa",obec Slovenská Kajňa,Slovenská Kajňa,Cyklistická komunikácia VT-RO Domaša (časť Slovenská Kajňa),,Doprava,cyklochodníky,cyklistická komunikácia je súčasťou vetvy P5 Vranovská a vetvy P7 Dukla Domaša Kostrovej siete cyklistickej siete v Prešovskom Kraji. Má zabezpečiť bezpečný pohyb cyklistov medzi okresným mestom Vranov a RO Domaša.,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Soľ",obec Soľ,Soľ,"Vybudovanie cyklistických a turistických trás, chodníkov a oddychových zón",,Doprava,cyklochodníky,Rozvoj cestovného ruchu s možnosťou turistiky,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Soľ",obec Soľ,Soľ,Výstavba cyklochodníka,,Doprava,cyklochodníky,Rozvoj cykloturistiky,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Soľ",obec Soľ,Soľ,Rekonštrukcia rehabilitačného zariadenia s prevádzkovaním bazéna,,Zdravotníctvo a sociálne služby,poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb,Rekonštrukcia rehabilitačného zariadenia s prevádzkovaním bazéna pre občanov pobce a návštevníkov,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Soľ",obec Soľ,Soľ,Rekonštrukcia ubytovacích a stravovacích priestorov,,CR,ubytovanie a stravovanie,Rekonštrukcia ubytovacích a stravovacích priestorov,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Soľ",obec Soľ,Soľ,Výstavba náučných chodníkov k prírodným zaujímavostiam,,CR,infraštruktúra CR,Rozvoj vidieckej pešej turistiky,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Soľ",obec Soľ,Soľ,Výstavba soľnej veže,,CR,infraštruktúra CR,Využitie prírodných zdrojov za účelom rozvoja cestovného ruchu a zlepšenia zdravotného stavu obyvateľov a návštevníkov obce,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Tovarné",obec Tovarné,Tovarné,Spájame minulosť so súčasnosťou,,Doprava,cyklochodníky,Výstavba cyklistickej trasy smer Tovarné - Hudcovce s umiestnením tabúľ s fotografiami bývalej agátovej aleje a bývalého kaštieľa rodu Barkoczyovcov,neuvedené "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Tovarné",obec Tovarné,Tovarné,Výstavba chodníka pre peších a cyklistov v extraviláne obce Tovarné - II. etapa,,Doprava,miestne komunikácie,Cieľom je výstavba chodníka z dôvodu zvýšenia bezpečnosti njávštevníkov obce - chodcov a cyklistov,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Tovarné",obec Tovarné,Tovarné,Po stopách predkov Barkoczy- výstavba náučného chodníka,,CR,infraštruktúra CR,Cieľom je sprístupnenie náučného chodníka v bývalom grófskom parku a sprístupnenie vzácnych drevín a rastlín,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Vavrinec",obec Vavrinec,Vavrinec,Rekonštrukcia cesty,,Doprava,miestne komunikácie,Rekonštrukcia,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Vechec",Vechec,Vechec,"Rekonštrukcia, rozšírenie miestnych komunikácii v lokalite MRK",,Doprava,miestne komunikácie,Komplexna rekonštruckia a rozšírenie miestnych komunikácii v lokalite MRK (Sučastny stav -vysipané štrkom). Vo fáze vysporiadavania pozemkov. PD ešte nie je spracovaná. Dĺžka 700m.,menej ako 10 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Vechec",Vechec,Vechec,"Výstavba infraštruktury pre IBV, nájomne byty",,Budovy,bývanie,Výstavba infraštruktury pre IBV/Nájomne byty v lokalite MRK,menej ako 10 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Vechec",Vechec,Vechec,",,Športový areál\" (Detské ihrisko, futbalové ihrisko) pri novovybudovanej MŠ",,Šport a voľný čas,športoviská,Dobudovanie sociálnej infraštruktúry pri novopostavenej MŠ v lokalite MRK.,menej ako 10 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Vechec",Vechec,Vechec,Rozšírenie IBV Vechec - Školská/Veterná,,Doprava,miestne komunikácie,"Prepojenie dvoch existujúcich ulíc v dlžké cca 600m. Vznik novej ulice s potrebou vytvorenia podmienok pre IBV (inžiniesrke siete, cesta, chodník.). Momentálne vo fáze vykupu pozemkov. Predpoklad 50+ rodiných domov. PD ešte nie je spracovaná.",menej ako 10 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Vranov nad Topľou",Vranov n. T.,Vranov n. T.,Bezplatná wi-fi,,Digitalizácia a SMART,telekomunikačné siete + internet + wifi,"Zavedenie bezplatnej wi-fi na verejnom pristranstve, pre obyvateľov a návštevníkov mesta",10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Vranov nad Topľou",Vranov n. T.,Vranov n. T.,Inteligentné mesto Vranov nad Topľou,,Digitalizácia a SMART,iné SMART riešenia,Zavedenie SMART riešení v meste Vranov nad Topľou,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Vranov nad Topľou",mesto Vranov nad Topľou,Vranov nad Topľou,Zvýšenie kapacity MŠ Ul. 1. mája 1227,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ,Zriadenie nových priestorov v MŠ,500 000 - 1 000 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Vranov nad Topľou",mesto Vranov nad Topľou,Vranov nad Topľou,Cyklistická komunikácia Vranov nad Topľou - Dobrá (časť Vranov nad Topľou)),,Doprava,cyklochodníky,Cyklistická komunikácia je súčasťou vetvy P5 Vranovská a vetvy P7 Dukla Domaša Kostrovej siete cyklistických komunikácií Prešovského kraja. Má vytvoriť priestor pre bezpečný pohyb cyklistov medzi okresným mestom a významnou rekreačnou oblasťou Domaše.,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Vranov nad Topľou",Vranov nad Topľou,Vranov nad Topľou,Cyklistická komunikácia Vranov nad Topľou - m.č. Čemerné - m. č. Lomnica,,Doprava,cyklochodníky,Vybudovanie novej dopravnej infraštruktúry,viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Vranov nad Topľou",mesto Vranov nad Topľou,Vranov nad Topľou,Spracovanie a zhodnocovanie biologického odpadu - výstavba kompostárne,,Odpadové hospodárstvo,kompostárne + bioplynové stanice,Vybudovanie vybudovanie kompostárne na zhodnocovanie BRKO,viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Vranov nad Topľou",mesto Vranov nad Topľou,Vranov nad Topľou,Modernizácia tepelného hospodárstva v meste Vranov nad Topľou,,Budovy,budovy iné,Rekonštrukcia kotolní a rozvodov tepla s využitím alternatívnych zdrojov,viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Vranov nad Topľou",mesto Vranov nad Topľou,Vranov nad Topľou,Zníženie energetickej náročnosti MsÚ,,Budovy,obecný úrad,"Zateplenie budovy MSÚ, výmena okien, dverí, zdrojov tepla",500 000 - 1 000 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Vranov nad Topľou",mesto Vranov nad Topľou,Vranov nad Topľou,Zníženie energetickej náročnosti MŠ Kukučínova,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ,Stavebné úpravy MŠ za účelom zníženia energetickej náročnosti budov,500 000 - 1 000 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Vranov nad Topľou",mesto Vranov nad Topľou,Vranov nad Topľou,Zníženie energetickej náročnosti ZUŠ Vranov n. T.,,Školstvo a vzdelávanie,ZŠ,"Zateplenie budovy ZUŠ, výmena okien, dverí, zdrojov tepla",500 000 - 1 000 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Vranov nad Topľou",mesto Vranov nad Topľou,Vranov nad Topľou,Výstavba bytových domov,,Budovy,bývanie,Vybudovanie nových bytových domov vrátane technickej vybavenosti,viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Vranov nad Topľou",mesto Vranov nad Topľou,Vranov nad Topľou,Karpatské námestie kultúry - amfiteáter,,Kultúra,kultúrna infraštruktúra,"Rekonštrukcia námestia pre budovou domu kultúry, inštalácia stanu rozmerov 40m x 16m, nakúpenie sedačiek do hľadiska,pódium, zvukový a svetelný systém.",viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Vranov nad Topľou",mesto Vranov nad Topľou,Vranov nad Topľou,Karpatské kultúrne a kreatívne centrum,,Kultúra,kultúrna infraštruktúra,"rekonštrukcia šatní pre účinkujúcich,bezbariérový výťah,rekonštrukcia scénického osvetlenia, led stena,rekonštrukcia vstupu do budovy, opláštenie balkónov,rekonštrukcia kotolne,mobilné videoštúdio, vysielacie pracovisko pre regionálne tv vysielanie, vybavenie digiotálneho kina zvukovým systémom Atmos a digit.laserovým projektorom.",viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Vranov nad Topľou",Vranov nad Topľou,Vranov nad Topľou,"Vodný hrad - obnova, zriadenie múzea",,Kultúra,kultúrna infraštruktúra,Obnova podzemných priestorov Vodného hradu a následné zriadenia múzea,viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Vranov nad Topľou",mesto Vranov nad Topľou,Vranov nad Topľou,Dobudovanie a rekonštrukcia technickej infraštruktúry na Cintorínskej ulici,,Doprava,miestne komunikácie,"Vybudovanie, rekonštrukcia a zokruhovanie komunikácií",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Vranov nad Topľou",mesto Vranov nad Topľou,Vranov nad Topľou,"Úprava plochy pred CVČ, úprava križovania komunikácií pri NsP",,Doprava,miestne komunikácie,"Úprava plochy pred CVČ, úprava križovania komunikácií pri NsP",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Vranov nad Topľou",Vranov nad Topľou,Vranov nad Topľou,"svadba Alžbety Báthory - náučný chodník, prezentácia živými vystúpeniami",,CR,infraštruktúra CR,Pripomenutie si významnej udalosti vranovských dejín zriadením náučného chodníka a zorganizovaním pravidelne sa opakujúcich kultúrnych vystúpení v rámci prezentácie tejto udalosti,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Vranov nad Topľou",Vranov nad Topľou,Vranov nad Topľou,"Bazilika minor - úprava vonkajších priestorov, prezentácie",,CR,kultúrne a historické pamiatky,"Upravením vonkajších priestorov a baziliky zvýšiť jej aktraktívnosť pre turistov a návštevníkov mesta (informačné kiosky, tabule , vizualizácie a pod.)",10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Vyšný Kazimír",Vyšný Kazimír,Vyšný Kazimír,Vodovod v obci Vyšný Kazimír- dokončenie,,Vodohospodárstvo,vodovod,Dobudovanie verejného vodovodu,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Vyšný Kazimír",Vyšný Kazimír,Vyšný Kazimír,Vybudovanie kanalizácie a ČOV,,Vodohospodárstvo,kanalizácia + ČOV,Vybudovanie kanalizácie a ČOV v obci Vyšný Kazimír a v rekreačnej a chatovej oblasti Lysá hora,viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Vyšný Kazimír",Vyšný Kazimír,Vyšný Kazimír,"Rozšírenie NN siete, vybudovanie verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu",,Energetika,elektrina a teplo,"Rozšírenie NN siete, vybudovanie verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu v rozšírenom intraviláne",10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Vyšný Kazimír",Vyšný Kazimír,Vyšný Kazimír,Rekonštrukcia kultúrneho domu,,Budovy,kultúrny dom,"Výmena podlách v sále kultúrneho domu, rekonštrukcia vodovodu, zateplenie a fasáda",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Vyšný Kazimír",Vyšný Kazimír,Vyšný Kazimír,Vybudovanie chodníkov pozdĺž cesty III. triedy,,Doprava,miestne komunikácie,"Vybudovanie chodníkov pozdĺž cesty III. triedy, po jednej strane komunikácie",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Vyšný Kazimír",Vyšný Kazimír,Vyšný Kazimír,Rekonštrukcia dvoch miestnych komunikácií,,Doprava,miestne komunikácie,"Miestne komunikácie sú v dezolátnom stave, po ktorých denno-denne chodia obyvatelia bývajúci popri týchto miestnych komunikáciách",10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Vyšný Kazimír",Vyšný Kazimír,Vyšný Kazimír,Vybudovanie turistickej útulne a altánkov,,CR,infraštruktúra CR,"Vybudovanie turistickej útulne a altánkov pre turistov, ktorí nachádzajú oddych a relax pri rybníku v obci Vyšný Kazimír a v rekreačnej lokalite Lysá hora",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Vyšný Žipov",Vyšný Žipov,Vyšný Žipov,Splašková kanalizácia a ČOV Vyšný Žipov,,Vodohospodárstvo,kanalizácia + ČOV,Vybudovanie ČOV a kanalizácie,viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Vyšný Žipov",Vyšný Žipov,Vyšný Žipov,Regulácia Petkovského potoka,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Regulácia Petkovského potoka,viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Vyšný Žipov",Vyšný Žipov,Vyšný Žipov,Epo Telocvična,,Školstvo a vzdelávanie,ZŠ,"Výstavba telocvične pre potreby Základnej školy vo Vyšnom Žipove pre 200 žiakov, ktorú doposiaľ nemáme pre deti a mládež.",500 000 - 1 000 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Vyšný Žipov",Vyšný Žipov,Vyšný Žipov,Rekonštrukcia miestnych ciest a chodníkov,,Doprava,miestne komunikácie,Rekonštrukcia miestnych ciest a chodníkov,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Zámutov",Zámutov,Zámutov,Ifraštruktúra pod vlekom,,Vodohospodárstvo,vodovod + kanalizácia,"Vybudovanie kanalizácie, vodovodu, cestnej komunikácie",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Zámutov",Zámutov,Zámutov,Trailcentrum,,Doprava,cyklochodníky,Vybudovanie trailových trás.,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Zámutov",Zámutov,Zámutov,Cyklistický chodníik Zámutov-Čaklov,,Doprava,cyklochodníky,Asfaltový obojsmerný cyklistický chodník,500 000 - 1 000 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Zámutov",Zámutov,Zámutov,Cyklistický chodníik Zámutov-Vechec,,Doprava,cyklochodníky,Asfaltový obojsmerný cyklistický chodník,500 000 - 1 000 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Zámutov",Zámutov,Zámutov,24 bytová jednotka nízky štandard,,Budovy,bývanie,Nájomné byty nízky štabdard v R.O.,500 000 - 1 000 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Zámutov",Zámutov,Zámutov,Infraštruktúra v rómskej osade,,MRK,tvrdé aktivity na podporu integrácie,"Kanalizácia, vodovod a cestná komunikácia",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Zámutov",Zámutov,Zámutov,Ifraštruktúra v RO nová IBV,,MRK,tvrdé aktivity na podporu integrácie,"Kanlizácia , vodovod , elektrická sieť, cestná komunikácia",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Zámutov",Zámutov,Zámutov,Rekonštrukcia Kultúrneho domu,,Budovy,kultúrny dom,"Rekončtrukcia KD, prístavba školskej jedalne a prístavba obec. Úradu",viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Zámutov",Zámutov,Zámutov,Športová multifunkčná hala,,Šport a voľný čas,športoviská,Vybudovanie športovej multifunkčnej haly,viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Zámutov",Zámutov,Zámutov,Multifunkčné ihrisko v R.O.,,Šport a voľný čas,športoviská,Vybudovanie multifunkčného ihriska v rómskej osade,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Zámutov",Zámutov,Zámutov,Detské ihrisko v RO,,Šport a voľný čas,detské ihriská,Vybudovanie detského ihriska pre deti,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Zámutov",Zámutov,Zámutov,Detské ihrisko pri KD,,Šport a voľný čas,detské ihriská,Vybudovanie detského ihriska pre deti,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Zámutov",Zámutov,Zámutov,12 bytová jednotka bežný štandard,,Budovy,bývanie,Nájomné bytybežný štandard,500 000 - 1 000 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Zámutov",Zámutov,Zámutov,Futbalové ihrisko,,Šport a voľný čas,športoviská,"Futbalové ihrisko , šatne, soc zariadenia",500 000 - 1 000 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Zámutov",Zámutov,Zámutov,Požiarna zbrojnica v obci Zámutov,,Budovy,hasičská zbrojnica,Vybudovanie požiarnej zbrojnice,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Zámutov",Zámutov,Zámutov,Ifraštruktúra k IBV ORTÁŠE,,Budovy,bývanie,"Vybudovanie tech. Ifraštruktúry k novej IBV, voda, kanal , ele, cesta",viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Zámutov",Zámutov,Zámutov,Vybudovanie LED verejného osvetlenia,,Digitalizácia a SMART,verejné osvetlenie,"Vymena siete, podporných bodov a svietidiel verejného osvetlenia",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Zámutov",Zámutov,Zámutov,Cesta Zámutov - Dubník,,Doprava,miestne komunikácie,Rozšírenie a rekonštrukcia cesty,viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Zlatník",Zlatník,Zlatník,vybudovanie kanalizácie bežný,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,vybudovanie kanalizácie,viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Zlatník",Zlatník,Zlatník,vybudovanie vodovodu investičný,,Vodohospodárstvo,vodovod,vybudovanie vodovodu,viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Zlatník",Zlatník,Zlatník,vybudovanie plynovodu,,Energetika,plyn,vybudovanie plynovodu,viac ako 1 000 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Zlatník",Zlatník,Zlatník,Rekonštrukcia cesty,,Doprava,miestne komunikácie,Rekonštrukcia cesty,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Žalobín",Žalobín,Žalobín,rekonštrukcia ČOV v róm.osade,,MRK,tvrdé aktivity na podporu integrácie,rekonštrukcia ČOV v róm.osade,100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Žalobín",Žalobín,Žalobín,Prestavba bývalej budovy školy na multifunkčnú budovu,,Budovy,polyfunkčné budovy,"budovu prestavať na multifukčnú - miestnosť pre lekára, miestnosť pre mládež a dôchodcov",100 000 - 500 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Žalobín",Žalobín,Žalobín,rekonštrukcia schodišťa a chodieb obecného úradu,,Budovy,obecný úrad,je žiadúca rekonštrukcia chodieb a schodišťa obecného úradu,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Žalobín",Žalobín,Žalobín,dobudovanie kamerového systému v obci,,Digitalizácia a SMART,bezpečnosť v obci,dobudovať v obci kamerový systém,menej ako 10 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Žalobín",Žalobín,Žalobín,rekonštrukcia Domu smútku,,Budovy,domy smútku,obec má v pláne zrekonštruovať Dom smútku,10 000 - 100 000 "Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Žalobín",Žalobín,Žalobín,výstavby chodníkov v obci,,Doprava,miestne komunikácie,vrámci bezpečnosti vybudovať chodníky v obci,100 000 - 500 000 "Spiš, Kežmarok, Abrahámovce",Abrahámovce,Abrahámovce,Rekonštrukcia obecných komunikácií,,Doprava,miestne komunikácie,Rekonštrukcia a dobudovanie komunikácií vo vlastníctve obce,100 000 - 500 000 "Spiš, Kežmarok, Abrahámovce",Abrahámovce,Abrahámovce,"Chodník pre peších, cesta II/536, obec Abrahámovce - smer Jánovce",,Doprava,miestne komunikácie,Výstavba chodníka s odvodnením v obci,10 000 - 100 000 "Spiš, Kežmarok, Abrahámovce",Abrahámovce,Abrahámovce,"Chodník pre peších, cesta II/536, obec Abrahámovce - smer Vlková",,Doprava,miestne komunikácie,Výstavba chodníka s odvodnením v obci,10 000 - 100 000 "Spiš, Kežmarok, Červený Kláštor",Červený Kláštor,Červený Kláštor,ČOV 2 Smerdžonka a splašková kanalizácia časti obce Červený Kláštor – Smerdžonka,,Vodohospodárstvo,kanalizácia + ČOV,výstavba druhej ČOV s kanalizáciou v obci Červený Kláštor pre časť obce - Kúpele Smerdžonka,500 000 - 1 000 000 "Spiš, Kežmarok, Červený Kláštor",Červený Kláštor,Červený Kláštor,Verejná nabíjacia stanica pre elektromobily,,Doprava,nabíjacie stanice,Vybudovanie verejnej nabíjacej stanice pre elektromobily,menej ako 10 000 "Spiš, Kežmarok, Červený Kláštor",Obec Červený Kláštor,Červený Kláštor,Cyklochodník Č.Kláštor - Majere - Spišská Stará Ves,,Doprava,cyklochodníky,,viac ako 1 000 000 "Spiš, Kežmarok, Červený Kláštor",Obec Červený Kláštor,Červený Kláštor,Rekonštrukcia autobus. Zastávok,,Doprava,"autobusové zastávky, prestupné terminály",sanacia starých aut. zastávok a výstavba nových,10 000 - 100 000 "Spiš, Kežmarok, Červený Kláštor",Obec Červený Kláštor,Červený Kláštor,Promenádny chodník NKP - Kláštor kartuziánov - Kúpele Smerdžonka,,CR,infraštruktúra CR,,100 000 - 500 000 "Spiš, Kežmarok, Červený Kláštor",Obec Červený Kláštor,Červený Kláštor,Rekonštrukcia MŠ,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ,"výmena okien,zateplebnie obv. stien a strechy,výmena plynového kotla sa kondenzačný",10 000 - 100 000 "Spiš, Kežmarok, Červený Kláštor",Obec Červený Kláštor,Červený Kláštor,Rekonštrukcia kultúrneho domu,,Budovy,kultúrny dom,"interierové úpravy, výmena podláh, el. vedeni...",10 000 - 100 000 "Spiš, Kežmarok, Červený Kláštor",Červený Kláštor,Červený Kláštor,Komplexná úprava odtokových pomerov v obci Červený Kláštor,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,zachytenie dažďových a povrchových vôd otvorenými rigolmi dl.500 bm a odtokovou podzemnou rúrou dl.204 bm,500 000 - 1 000 000 "Spiš, Kežmarok, Červený Kláštor",Obec Červený Kláštor,Červený Kláštor,Amfiteáter,,Kultúra,kultúrna infraštruktúra,výstavba prestrešeného amfiteátra v obci so šatňami,100 000 - 500 000 "Spiš, Kežmarok, Červený Kláštor",Pamiatkový úrad SR,Červený Kláštor,Projekt Červený Kláštor - znovuzrodený,,CR,kultúrne a historické pamiatky,"Projekt si kladie za cieľ \"znovuzrodenie\" vybraných pôvodných dôležitých funkcií kláštora: výrobu piva a medoviny (kláštorný pivovar a fermentáreň medoviny), výrobu produktov z liečivých rastlín (Cypriánová lekáreň/manufaktúra), výchovno-vzdelávacie aktivity určené deťom (Kláštorná škola), poskytnutie priestoru pre hlbšiu a dlhšiu introspekciu a meditáciu bez významnejších zásahov civilizácie (Digital detox camp). Chce však byť aj novým priestorom pre doškoľovacie aktivity pre zamestnancov PÚ SR (Doškoľovacie centrum PÚSR - ČK) ako aj úplne prerobenú, modernú a návštevnícky atraktívnu múzejnú expozíciu",viac ako 1 000 000 "Spiš, Kežmarok, Červený Kláštor",Podtatranske osvetové stredisko,Červený Kláštor,Zamagurské folklórne slávnosti,,Kultúra,mäkké aktivity v oblasti kultúry,tradičné kultúrne podujatie 44.ročník,10 000 - 100 000 "Spiš, Kežmarok, Červený Kláštor",Červený Kláštor,Červený Kláštor,"Prístupová komunikácia s chodníkom, časť Rybník-2.časť",,Doprava,miestne komunikácie,výstavba miestnej komunikácie s chodníkom,10 000 - 100 000 "Spiš, Kežmarok, Holumnica",obec Holumnica,Holumnica,Cyklochodník,,Doprava,cyklochodníky,,menej ako 10 000 "Spiš, Kežmarok, Hradisko",Hradisko,Hradisko,Zateplenie Kultúrneho domu,,Budovy,kultúrny dom,"Zateplenie budovy obecného úradu, Zateplenie strešnej konštrukcie v úrovni stropu nad 2.NP, výmena okien a dverí, Realizácia nového strešného plášťa, Výmena existujúcich svietidiel za efektívnejšie LED svietidla, Inštalácia 8ich lokálnych rekuperačných jednotiek",100 000 - 500 000 "Spiš, Kežmarok, Huncovce",obec Huncovce,Huncovce,Informačno-náučný chodník pozdĺž cyklochodníka,,CR,infraštruktúra CR,Informačné tabule a oddychové zóny,10 000 - 100 000 "Spiš, Kežmarok, Ihľany",Ihľany,Ihľany,ČOV Ihľany,,Vodohospodárstvo,ČOV,Rozšírenie strojnotrechnologickej- časti II etapa,100 000 - 500 000 "Spiš, Kežmarok, Ihľany",Ihľany,Ihľany,Obnoviteľné zdroje na OcÚ,,Budovy,obecný úrad,Vykurovanie budovy OcÚ z obnoviteľných zdrojov,100 000 - 500 000 "Spiš, Kežmarok, Ihľany",Ihľany,Ihľany,Prestrešenie porezovej píly,,Zamestnanosť,obecné podniky,Prekrytie zariadenia Obecný sociálny podnik,10 000 - 100 000 "Spiš, Kežmarok, Ihľany",Ihľany,Ihľany,IBV - v súlade s ÚP obce,,Budovy,bývanie,Vybudovanie infraštruktúry pre IBV,100 000 - 500 000 "Spiš, Kežmarok, Ihľany",Ihľany,Ihľany,Rekonštrukcia kultúrneho domu,,Budovy,kultúrny dom,Rekonštrukcia javiskovej časti v KD,10 000 - 100 000 "Spiš, Kežmarok, Ihľany",Ihľany,Ihľany,Dokonalý kamerový systém,,Digitalizácia a SMART,bezpečnosť v obci,Rozmiestnenie pozorovacích kamier v obci kvôli bezpečnosti,10 000 - 100 000 "Spiš, Kežmarok, Ihľany",Ihľany,Ihľany,Obecné lesy obce Ihľany,,Zamestnanosť,obecné podniky,Zabezpečenie hlavných funkcií lesa,10 000 - 100 000 "Spiš, Kežmarok, Ihľany",Ihľany,Ihľany,Turistika v území obce,,CR,infraštruktúra CR,Sprístupnenie územia obce a obecných lesov pre turizmus,10 000 - 100 000 "Spiš, Kežmarok, Kežmarok",Kežmarok,"Kežmarok, Mlynčeky, Vysoké Tatry",Električka do Tatier,,Doprava,železnice,Výstavba priameho napojenie z Kežmarku na Kežmarské Žľaby do Tatransakej Lomnice a Tatranskej kotliny,viac ako 1 000 000 "Spiš, Kežmarok, Kežmarok",Kežmarok,Kežmarok,MŠ Možiarska - výmena vnútorných inštalácií,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ,urgentná rekonštrukcia inštalácií,100 000 - 500 000 "Spiš, Kežmarok, Kežmarok",Kežmarok,"Kežmarok, Huncovce",Cyklochodník do Popradu,,Doprava,cyklochodníky,dokončenie napojenia na cyklochodník Huncovce a Veľká Lomnica,10 000 - 100 000 "Spiš, Kežmarok, Kežmarok",Kežmarok,"Kežmarok, Mlynčeky, Vysoké Tatry",Cyklochodník do Tatier,,Doprava,cyklochodníky,Napojenie Kežmarku na Tatranskú magistrálu,viac ako 1 000 000 "Spiš, Kežmarok, Kežmarok",Kežmarok,Celý podtatranský región,Zdieľané bicykle,,Doprava,doplnková cykloinfraštruktúra,vybudovať systém zdieľaných byciklov v podtatranskej oblasti,500 000 - 1 000 000 "Spiš, Kežmarok, Kežmarok",Kežmarok,Kežmarok,Rekonštrukcia bývalého okresného úradu v Kežmarku,,Budovy,obecný úrad,Rekonštrukcia bývalého okresného úradu v Kežmarku,viac ako 1 000 000 "Spiš, Kežmarok, Kežmarok",Kežmarok,Kežmarok,"Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku ,MRK",,Doprava,miestne komunikácie,dobudovanie chodníkov,viac ako 1 000 000 "Spiš, Kežmarok, Kežmarok",Kežmarok,Kežmarok,Dom smútku,,Budovy,domy smútku,Rekonštrukcia domu smútku,500 000 - 1 000 000 "Spiš, Kežmarok, Kežmarok",Kežmarok,Kežmarok,Dom kultúry,,Budovy,kultúrny dom,Vybudovanie domu kultúry,viac ako 1 000 000 "Spiš, Kežmarok, Kežmarok",Kežmarok,Kežmarok,Futbalový štadión,,Šport a voľný čas,štadióny,dobudovanie a modernizácia objektu,viac ako 1 000 000 "Spiš, Kežmarok, Kežmarok",Kežmarok,Kežmarok,Krytá plaváreň,,Šport a voľný čas,bazény,vybudovanie objektu,viac ako 1 000 000 "Spiš, Kežmarok, Kežmarok",Kežmarok,Kežmarok,Prestavba a dostavba detských ihrísk /10/,,Šport a voľný čas,detské ihriská,Prestavba a dostavba detských ihrísk,100 000 - 500 000 "Spiš, Kežmarok, Kežmarok",Kežmarok,Kežmarok,Prestavba mestskej tržnice na regionálnu tržnicu v Kežmarku,,Služby a obchod,pojazdné predajne,prestavba na regionálnu tržnicu vrátane riešenia daného územia,500 000 - 1 000 000 "Spiš, Kežmarok, Kežmarok",Kežmarok,Kežmarok,Revitalizácia vnútrobloku Juh vrátane projektovej dokumentácie,,Verejné priestranstvá,oddychová zóna,komplexná revitalizácia oddychovej zóny vrátane PD,viac ako 1 000 000 "Spiš, Kežmarok, Kežmarok",Kežmarok,Kežmarok,Športová hala- prestavba,,Šport a voľný čas,športoviská,prestavba objektu,500 000 - 1 000 000 "Spiš, Kežmarok, Kežmarok",Kežmarok,Kežmarok,Vybudovanie infraštruktúry na výstavbu obytnej zóny,,Budovy,bývanie,Vybudovanie infraštruktúry na výstavbua obytnej zóny,viac ako 1 000 000 "Spiš, Kežmarok, Kežmarok",Kežmarok,Kežmarok,Prestavba parkovísk na vodozádržné,,Doprava,parkoviská,prestavba pôvodných parkovís na vodozádržné parkoviská,500 000 - 1 000 000 "Spiš, Kežmarok, Kežmarok",Kežmarok,Kežmarok,Vyhliadková Veža,,CR,infraštruktúra CR,Vybudovanie vyhliadkovej veže na turistickej trase v okolí mesta,100 000 - 500 000 "Spiš, Kežmarok, Kežmarok",nezisková organizácia mesta Kežmarok,Kežmarok,Kostol na Michalskom vŕšku,,CR,kultúrne a historické pamiatky,Ustanovenie lokality Michalský vŕšok ako archeologickej lokality,10 000 - 100 000 "Spiš, Kežmarok, Kežmarok",Zväz poľovníkov + Lesy mesta Kežmarok,Kežmarok,Zvernica + ZOO,,CR,agroturistika,Zriadenie Zvernice a ZOO na princípoch voľnej ZOO v prirodzenom prostredí lesa a lúk,10 000 - 100 000 "Spiš, Kežmarok, Kežmarok",nezisková organizácia mesta Kežmarok,Kežmarok,Keltské hradisko,,CR,kultúrne a historické pamiatky,"Ustanovenie archeologickej lokality a vybudovanie prvkov keltskej kultúry, časť hradiska, chyže, ....",100 000 - 500 000 "Spiš, Kežmarok, Kežmarok",Kežmarok,Kežmarok,Konferencia o remeslách a ľudových tradíciách v rámci EĽRO,,Kultúra,mäkké aktivity v oblasti kultúry,Odborná diskusia na tému zachovania kultúrnohistorického dedičstva v podtatranskom kraji,menej ako 10 000 "Spiš, Kežmarok, Kežmarok",Kežmarok,Kežmarok,Krížová cesta,,Budovy,sakrálne stavby,Vybudovanie a zriadenie krížovej cesty v horách okolo mesta,100 000 - 500 000 "Spiš, Kežmarok, Kežmarok",Kežmarok,Kežmarok,Obnova Kostolného námestia a Novej ulice,,Verejné priestranstvá,"centrum obce, námestie",kompletná obnova Kostolného námestia,500 000 - 1 000 000 "Spiš, Kežmarok, Kežmarok",Kežmarok,Kežmarok,Park zahraničných partnerov,,Verejné priestranstvá,park,Vybudovanie parku partnerských miest s ich tradičnou tématikou,10 000 - 100 000 "Spiš, Kežmarok, Kežmarok",Kežmarok,Kežmarok,Rekonštrukcia a obnova Radnice / NKP,,CR,kultúrne a historické pamiatky,Rekonštrukcia a obnova Radnice / NKP,500 000 - 1 000 000 "Spiš, Kežmarok, Kežmarok",Kežmarok,Kežmarok,Rekonštrukcia domu - Hlavné námestie 25,,CR,kultúrne a historické pamiatky,celková rekonštrukcia daného objektu NKP,10 000 - 100 000 "Spiš, Kežmarok, Kežmarok",Kežmarok,Kežmarok,Rekonštrukcia domu - Hradné námestie 3,,CR,kultúrne a historické pamiatky,celková rekonštrukcia daného objektu NKP,500 000 - 1 000 000 "Spiš, Kežmarok, Kežmarok",Kežmarok,Kežmarok,Rekonštrukcia historických budov,,CR,kultúrne a historické pamiatky,komplet - v historickom centre / NKP,viac ako 1 000 000 "Spiš, Kežmarok, Kežmarok",Evanjelická cirkev,Kežmarok,Rezbárske sympózium,,Kultúra,mäkké aktivity v oblasti kultúry,6 - 8 rezbárov z blízkeho a ďalekého okolia vytesá sochi pre Biblický Park,10 000 - 100 000 "Spiš, Kežmarok, Kežmarok",Mestské kultúrne stredisko,Kežmarok,Rozšírenie festivalu Európske ľudové remeslo,,Kultúra,mäkké aktivity v oblasti kultúry,"Výmena kultúrnohistorického dedičstva regiónov Slovenska, historický trh s historickým platidlom",10 000 - 100 000 "Spiš, Kežmarok, Kežmarok",Kežmarok,Kežmarok,Vodný svet,,CR,infraštruktúra CR,Výstavba akvárií veľkoobjemových,neuvedené "Spiš, Kežmarok, Kežmarok",Kežmarok,Kežmarok,Dostavba infraštruktúry ul. Strelnica,,Doprava,miestne komunikácie,dostavba cesty,100 000 - 500 000 "Spiš, Kežmarok, Kežmarok",Kežmarok,Kežmarok,Prestavba križovatiek na ul. Huncovskej a pri Bille,,Doprava,miestne komunikácie,prestavba križovatiek,100 000 - 500 000 "Spiš, Kežmarok, Kežmarok",Kežmarok,Kežmarok,Rekonštrukcia peších a vozidlových komunikácií,,Doprava,miestne komunikácie,dobudovanie komunikácií,viac ako 1 000 000 "Spiš, Kežmarok, Kežmarok",Kežmarok,Kežmarok,"Rekonštrukcia mosta ul. Nižná brána, kasárne",,Doprava,"mosty, lávky, priepusty",rekonštrukcia mosta,500 000 - 1 000 000 "Spiš, Kežmarok, Kežmarok",Kežmarok,Kežmarok,Most cez rieku Poprad v Kežmarku na križovatke ulíc Michalská a Nižná brána,,Doprava,"mosty, lávky, priepusty","prestavba, dostavba",500 000 - 1 000 000 "Spiš, Kežmarok, Kežmarok",Kežmarok,Kežmarok,Rekonštrukcia cesty ul.Štúrová-II.časť,,Doprava,miestne komunikácie,rekonštrukcia cesty - Štúrová ul.,100 000 - 500 000 "Spiš, Kežmarok, Kežmarok",Evanjelická cirkev,Kežmarok,Biblický Park,,Verejné priestranstvá,park,Vybudovanie a zriadenie 6 - 8 stanovíšť so sochami s biblickým motívom v parku pri kostoloch,100 000 - 500 000 "Spiš, Kežmarok, Kežmarok",Kežmarok,Kežmarok,Rekrečná oblasť vodná nádrž Zlatná,,Doprava,miestne komunikácie,Dobudovanie infraštruktúry na využívanie lokality na rekreačné účely vrátane parkovísk a prístupových ciest,100 000 - 500 000 "Spiš, Kežmarok, Lendak",Lendak,Lendak,Nové zdravotné stredisko,,Zdravotníctvo a sociálne služby,poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb,Súčasné priestory Zdravotného strediska sú nevyhovujúce,viac ako 1 000 000 "Spiš, Kežmarok, Lendak",Lendak,Lendak,rozšírenie kanalizácie,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,Rozšírenie kanalizačnej siete pre novú IBV,100 000 - 500 000 "Spiš, Kežmarok, Lendak",Lendak,Lendak,Cyklochodník + lávka,,Doprava,cyklochodníky,"Vznikne prepojenie na cyklochodník - Sp. Belá, Kežmarok, tatranská Kotlina, Ždiar",100 000 - 500 000 "Spiš, Kežmarok, Lendak",Lendak,Lendak,Kultúrny dom,,Budovy,kultúrny dom,Nevyhovujúce podmienky súčasného kulturného domu,viac ako 1 000 000 "Spiš, Kežmarok, Lendak",Lendak,Lendak,rozšírenie ČOV,,Vodohospodárstvo,ČOV,Rozšírenie ČOV z dôvodu nepostačujúcej kapacity súčasnej ČOV,500 000 - 1 000 000 "Spiš, Kežmarok, Lendak",Lendak,Lendak,Lávka cez potok Rieka,,Doprava,"mosty, lávky, priepusty",Vybudovaním lávky cez potok Rieka sa podstatne skvalitnia podmienky bývania v novej IBV,100 000 - 500 000 "Spiš, Kežmarok, Lendak",Lendak,Lendak,Výstavba miestnej komunikácie,,Doprava,miestne komunikácie,"V súlade s Územným plánom obce chce Obec vybudovať nové miestne komunikácie pre novú IBV : Hlavná ulica, Rovinky, J. Vojtašáka a Ulica J. Krstiteľa",viac ako 1 000 000 "Spiš, Kežmarok, Lendak",Lendak,Lendak,Výstavba chodníkov v obci,,Doprava,miestne komunikácie,Vybudovanie chodníkov na MK pre novú IBV,100 000 - 500 000 "Spiš, Kežmarok, Ľubica",Ľubica,Ľubica,Materská škola v obci Ľubica,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ,Vybudovanie novej MŠ v obci.,viac ako 1 000 000 "Spiš, Kežmarok, Majere",obec Majere,Majere,miestna komunikácia,,Doprava,miestne komunikácie,Vystavba cesty a chodníka k RD a,10 000 - 100 000 "Spiš, Kežmarok, Malá Franková",Malá Franková,Malá Franková,Nabíjacia stanica pre bicykle,,Doprava,doplnková cykloinfraštruktúra,Vybudovanie nabíjacej stanice pre elektrobicykle,menej ako 10 000 "Spiš, Kežmarok, Malá Franková",Malá Franková,Malá Franková,regulácia potoka - projektová dokumentácia,,Dokumentácia,projektová dokumentácia,vypracovanie projektu na reguláciu potoka,10 000 - 100 000 "Spiš, Kežmarok, Malá Franková",Malá Franková,Malá Franková,multifunkčné ihrisko,,Šport a voľný čas,športoviská,vybudovanie multifunkčného ihriska,10 000 - 100 000 "Spiš, Kežmarok, Matiašovce",Matiašovce + Spišské Hanušovce,Matiašovce + Spišské Hanušovce,Kanalizácia a ČOV,,Vodohospodárstvo,kanalizácia + ČOV,Vybudovanie kanalizácie obcí Matiašovce a Sp. Hanušovce,viac ako 1 000 000 "Spiš, Kežmarok, Matiašovce",Matiašovce,Matiašovce,Rozšírenie parku,,Verejné priestranstvá,park,"Rozšírenie parku, výsadba drevín, využitie existujúcej mokrade",menej ako 10 000 "Spiš, Kežmarok, Matiašovce",Matiašovce,Matiašovce,Rekonštrukcia obecného vodovodu na ulici Potok,,Vodohospodárstvo,vodovod,Oprava hlavného vedenia s prípojkami cca 500 m + rekonštrukcia prívodu do obce cca 500 m,10 000 - 100 000 "Spiš, Kežmarok, Matiašovce",Matiašovce + Sp. Stará Ves,Matiašovce + Sp. Stará Ves,Cyklochodník do Sp. St. Vsi,,Doprava,cyklochodníky,Výstavba cyklochodníka do Sp. St. Vsi,neuvedené "Spiš, Kežmarok, Matiašovce",obec Matiašovce,Matiašovce,Cyklotrasa Bachledova Dolina (Ždiar) - Pieniny (Lesnica),,Doprava,cyklochodníky,Výstavba hrebeňovej cyklotrasy medzi sídlami Bachledovou dolinou v Ždiari a Pieninami v Lesnici,neuvedené "Spiš, Kežmarok, Matiašovce",obec Matiašovce,Matiašovce,Cyklotrasa Matiašovce - SP. Hanušovce,,Doprava,cyklochodníky,Výstavba cyklotrasy medzi sídlami Matiašovce a Sp. Hanušovce,neuvedené "Spiš, Kežmarok, Matiašovce",obec Matiašovce,Matiašovce,Cyklotrasa Matiašovce - SP. St. Ves,,Doprava,cyklochodníky,Výstavba cyklotrasy medzi sídlami Matiašovce a Sp. St. Ves,neuvedené "Spiš, Kežmarok, Matiašovce",obec Matiašovce,Matiašovce,Cyklotrasa Matiašovce - Zálesie,,Doprava,cyklochodníky,Výstavba cyklotrasy medzi sídlami Matiašovce a Zálesie,neuvedené "Spiš, Kežmarok, Matiašovce",Matiašovce + Spišské Hanušovce,Matiašovce + Spišské Hanušovce,Výstavba cyklochodníka do Sp. Hanušoviec,,Doprava,cyklochodníky,Výstavba cyklochodníka do SP. Hanušoviec,10 000 - 100 000 "Spiš, Kežmarok, Matiašovce",Matiašovce + Zálesie,Matiašovce + Zálesie,Výstavba cyklochodníka do Zálesia,,Doprava,cyklochodníky,Výstavba cyklochodníka do Zálesia,100 000 - 500 000 "Spiš, Kežmarok, Matiašovce",Matiašovce,Matiašovce,Zberný dvor,,Odpadové hospodárstvo,zberné dvory,Výstavba zberného dvora pre obec,100 000 - 500 000 "Spiš, Kežmarok, Matiašovce",Matiašovce,Matiašovce,Kompostáreň,,Odpadové hospodárstvo,kompostárne + bioplynové stanice,Vybudovanie kompostárne pre obec,100 000 - 500 000 "Spiš, Kežmarok, Matiašovce",Matiašovce,Matiašovce,Realizácia protipovodňových opatrení v extraviláne,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,"Realizácia opatrení na intravilánom, hrádzky, zasekávacie pásy, preskľoňovanie poľných a lesných ciest, výstavba poldrov a retenčných nádob, výsadba rýchlorastúcich drevín na elimináciu zosuvov",10 000 - 100 000 "Spiš, Kežmarok, Matiašovce",Matiašovce,Matiašovce,Realizácia protipovodňových opatrení v intraviláne,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,"Realizácia opatrení v potokoch pretekajúcich intravilánom, regulácia potokov, priekop",10 000 - 100 000 "Spiš, Kežmarok, Matiašovce",Matiašovce,Matiašovce,Rekonštrukcia interiéru Obecného úradu,,Budovy,obecný úrad,"Rekonštrukcia rozvodov vody, kanálu, elektriny, plynu, omietok, podláh, zateplenie podláh, výmena okien, rekuperácia",10 000 - 100 000 "Spiš, Kežmarok, Matiašovce",Matiašovce,Matiašovce,Rekonštrukcia oporných múrov v toku Rieky a potoka Grapy,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Oprava poškodených existujúcich oporných múrov na tokoch Rieka a Grapy,100 000 - 500 000 "Spiš, Kežmarok, Matiašovce",Matiašovce,Matiašovce,Výstavba Obecnej práčovne,,Budovy,budovy iné,Výstavba energeticky sebestačnej práčovne s prvkami ekologickými a energetickými vrátane rozvozu a zvozu prádla s elektromobilom,100 000 - 500 000 "Spiš, Kežmarok, Matiašovce",Matiašovce,Matiašovce,Výstavba vodojemu na ulici Potok,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Výstavba vodojemu 30 m3,menej ako 10 000 "Spiš, Kežmarok, Matiašovce",Matiašovce,Matiašovce,Výstavba vodojemu pre centrálnu časť,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Výstavba vodojemu 150 m3,10 000 - 100 000 "Spiš, Kežmarok, Matiašovce",Matiašovce,Matiašovce,Zateplenie Obecného úradu,,Budovy,obecný úrad,Zateplenie fasády a stropu Obecného úradu,10 000 - 100 000 "Spiš, Kežmarok, Matiašovce",Matiašovce,Matiašovce,Rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice,,Budovy,hasičská zbrojnica,"Zateplenie stropov a fasády, výmena elektroinštlácie, otvorov dverí a okien, nadstavba",10 000 - 100 000 "Spiš, Kežmarok, Matiašovce",obec Matiašovce,Matiašovce,Altánok s krížom,,CR,infraštruktúra CR,"Výstavba altánku na posedenie, pálenie jánskych ohňov a výstavba kríža",neuvedené "Spiš, Kežmarok, Matiašovce",obec Matiašovce,Matiašovce,Ubytovacie zariadenie,,CR,ubytovanie a stravovanie,"Výstavba turisticckej ubytovne pre žiakov, študentov alebo väčšie skupiny",neuvedené "Spiš, Kežmarok, Matiašovce",obec Matiašovce,Matiašovce,Krížová cesta,,Budovy,sakrálne stavby,Výstavba krížovej cesty na druhý najvyšší vrch v obci so začiatkom pri existujúcej božej muke až po altánok s krížom na vrchu kopca,neuvedené "Spiš, Kežmarok, Matiašovce",Matiašovce,Matiašovce,Rozšírenie plynovodu na uliciach,,Energetika,plyn,Rozšírenie plynovodu na uliciach Potok a Južná v dĺžke cca 250 m,10 000 - 100 000 "Spiš, Kežmarok, Matiašovce",Matiašovce,Matiašovce,Chodníky po obci,,Doprava,miestne komunikácie,Výstavba chodníkov na Hlavnej ulici a ulici Potok + prepájacie chodníky,100 000 - 500 000 "Spiš, Kežmarok, Matiašovce",Matiašovce,Matiašovce,Rekonštrukcia miestnych komunikácií,,Doprava,miestne komunikácie,Oprava povrchov miestnych komunikácií a priľahlých plôch s odvádzaním dažďovej vody do recipientov,100 000 - 500 000 "Spiš, Kežmarok, Matiašovce",obec Matiašovce,Matiašovce,Historický chodník,,CR,infraštruktúra CR,Výstavba historického poznáávacieho chodníka spájajúceho všetky sakrálne stavby v obci,neuvedené "Spiš, Kežmarok, Matiašovce",obec Matiašovce,Matiašovce,Turistický chodník,,CR,infraštruktúra CR,"Výstvaba prírodného turistického chodníka (okruhy), z ktorých budú výhľady na Pieniny, alebo Belianske Tatry, rôzne prísstrešky a turistické značenie)",neuvedené "Spiš, Kežmarok, Mlynčeky",Mlynčeky,Mlynčeky,Denný stacionár pre seniorov,,Zdravotníctvo a sociálne služby,poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb,dôstojný život,100 000 - 500 000 "Spiš, Kežmarok, Mlynčeky",Mlynčeky,Mlynčeky,chod Obecného podniku,,Zamestnanosť,obecné podniky,personálne zabezpečenie MTZ,100 000 - 500 000 "Spiš, Kežmarok, Mlynčeky",Mlynčeky,Mlynčeky,Kanalizácia lokality JUH a VÝCHOD,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,odkanalizovanie lokality JUH a VÝCHOD,500 000 - 1 000 000 "Spiš, Kežmarok, Mlynčeky",Mlynčeky,Mlynčeky,Nabíjacia stanica pre elektromobily,,Doprava,nabíjacie stanice,zabezpečenie dopravy,10 000 - 100 000 "Spiš, Kežmarok, Mlynčeky",Mlynčeky,Mlynčeky,Stojiská na bicykle,,Doprava,doplnková cykloinfraštruktúra,zvýšenie cyklo-dopravy,10 000 - 100 000 "Spiš, Kežmarok, Mlynčeky",Mlynčeky,Mlynčeky,revitalizácia zelene,,Verejné priestranstvá,výsadba zelene,záleží nám na životnom prostredí,10 000 - 100 000 "Spiš, Kežmarok, Mlynčeky",Mlynčeky,Mlynčeky,revitalizácia parčíka,,Verejné priestranstvá,park,zdravý oddych,menej ako 10 000 "Spiš, Kežmarok, Mlynčeky",Mlynčeky,Mlynčeky,Rozšírenie ČOV,,Vodohospodárstvo,ČOV,čísté životné prostredie,500 000 - 1 000 000 "Spiš, Kežmarok, Mlynčeky",Mlynčeky,Mlynčeky,Energetické audity obecných budov,,Budovy,budovy iné,čisté životné prostredie,10 000 - 100 000 "Spiš, Kežmarok, Mlynčeky",Mlynčeky,Mlynčeky,Zníženie energet.náročnosti budov,,Budovy,budovy iné,opravy obecných budov,100 000 - 500 000 "Spiš, Kežmarok, Mlynčeky",Mlynčeky,Mlynčeky,Zriad.Obec.socál.podniku,,Zamestnanosť,sociálne podnikanie,výstavba budovy,100 000 - 500 000 "Spiš, Kežmarok, Mlynčeky",Mlynčeky,Mlynčeky,rekonštrukcia Domu smútku,,Budovy,domy smútku,dôstojná rozlúčka,10 000 - 100 000 "Spiš, Kežmarok, Mlynčeky",Mlynčeky,Mlynčeky,Kamerový systém,,Digitalizácia a SMART,bezpečnosť v obci,zvýšenie bezpečnosti,10 000 - 100 000 "Spiš, Kežmarok, Mlynčeky",Mlynčeky,Mlynčeky,Striedačky,,Šport a voľný čas,"šatne, tribúny a sociálne zariadenia",doplnenie chýbajúceho prvku,menej ako 10 000 "Spiš, Kežmarok, Mlynčeky",Mlynčeky,Mlynčeky,Šatne na ihrisku,,Šport a voľný čas,"šatne, tribúny a sociálne zariadenia",dokončenie staveb.prác,10 000 - 100 000 "Spiš, Kežmarok, Mlynčeky",Mlynčeky,Mlynčeky,Telocvičňa,,Šport a voľný čas,športoviská,zdravý život pre naše deti,100 000 - 500 000 "Spiš, Kežmarok, Mlynčeky",Mlynčeky,Mlynčeky,Tribúna futb.ihrisko,,Šport a voľný čas,"šatne, tribúny a sociálne zariadenia",doplnenie chýbajúceho prvku,10 000 - 100 000 "Spiš, Kežmarok, Mlynčeky",Mlynčeky,Mlynčeky,Rozšírenie verej.osvetlenia a miestneho rozhlasu,,Digitalizácia a SMART,verejné osvetlenie,zvýšenie bezpečnosti,100 000 - 500 000 "Spiš, Kežmarok, Mlynčeky",Mlynčeky,Mlynčeky,Plynofikácia lokality JUH a VÝCHOD,,Energetika,plyn,ekologické kúrenie,100 000 - 500 000 "Spiš, Kežmarok, Mlynčeky",Mlynčeky,Mlynčeky,Zmeny a doplnky územného plánu,,Dokumentácia,strategické - koncepčné dokumenty,zmena,10 000 - 100 000 "Spiš, Kežmarok, Mlynčeky",Mlynčeky,Mlynčeky,chodník pre peších,,Doprava,miestne komunikácie,chodník III.etapa,10 000 - 100 000 "Spiš, Kežmarok, Mlynčeky",Mlynčeky,Mlynčeky,Výstavba miest.komunik.a chodníkov v lokalite JUH a VÝCHOD,,Doprava,miestne komunikácie,"bezpečnosť, doprava",viac ako 1 000 000 "Spiš, Kežmarok, Mlynčeky",Mlynčeky,Mlynčeky,revitalizácia námestia,,Verejné priestranstvá,"centrum obce, námestie",krajšia obec Mlynčeky,10 000 - 100 000 "Spiš, Kežmarok, Osturňa",Osturňa,Osturňa,Turistické centrum,,CR,infraštruktúra CR,Dokončenie turistického centra,100 000 - 500 000 "Spiš, Kežmarok, Osturňa",Osturňa,Osturňa,Rekonštrukcia KD,,Budovy,kultúrny dom,Dokončenie rekonstrukcie KD,10 000 - 100 000 "Spiš, Kežmarok, Osturňa",Osturňa,Osturňa,Obnova Domu ľudového NKP pre muzeálne účely,,Kultúra,kultúrna infraštruktúra,Dokončenie obnovy Domu ľudovéhopre muzeálne účely,10 000 - 100 000 "Spiš, Kežmarok, Podhorany",Podhorany,Podhorany,Cyklochodník,,Doprava,cyklochodníky,Vybudovanie cyklochodníka,10 000 - 100 000 "Spiš, Kežmarok, Podhorany",Podhorany,Podhorany,Zateplenie kultúrného domu,,Budovy,kultúrny dom,Zateplenie obvodových stien budovy kulturého domu,10 000 - 100 000 "Spiš, Kežmarok, Podhorany",Podhorany,Podhorany,Technická infaštruktúra,,Doprava,miestne komunikácie,Vybudovanie cesty rómskej osade,10 000 - 100 000 "Spiš, Kežmarok, Podhorany",Podhorany,Podhorany,Kamerový systém,,Digitalizácia a SMART,bezpečnosť v obci,Dobudovanie kamerového systému,10 000 - 100 000 "Spiš, Kežmarok, Reľov",Reľov,Reľov,Rozšírenie vodovodnej siete,,Vodohospodárstvo,vodovod,Rozšírenie vodovodnej siete v rátane MRK,100 000 - 500 000 "Spiš, Kežmarok, Reľov",Reľov,Reľov,Rekonštrukcia domu smútku,,Budovy,domy smútku,Rekonštrukcia Domu smútku s vybudovaním ie a parkoviska,100 000 - 500 000 "Spiš, Kežmarok, Reľov",Relov,Reľov,Novostavba hasíčskej zbrojnice,,Budovy,hasičská zbrojnica,Vybudovanie hasíčskej zbrojnice,100 000 - 500 000 "Spiš, Kežmarok, Reľov",Reľov,Reľov,Rekonštrukcia bývalej budovy MNV,,Budovy,obecný úrad,Rekonštrukcia bývalej budovy MNV na Obecný úrad,100 000 - 500 000 "Spiš, Kežmarok, Reľov",Reľov,Reľov,Oprava miestných komunikácií,,Doprava,miestne komunikácie,Budovanie a oprava miestných komunikácii,100 000 - 500 000 "Spiš, Kežmarok, Slovenská Ves",Slovenská Ves,Slovenská Ves,Cyklochodník Sp.Belá -Podolínec-V. Ružbachy,,Doprava,cyklochodníky,Vybudovanie cyklochodníka cez obec + vybudovanie lávky,100 000 - 500 000 "Spiš, Kežmarok, Slovenská Ves",Slovenská Ves,Slovenská Ves,Dobudovanie kanalizácie III. etapa,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,Dobudovanie kanalizácie III. etapa,500 000 - 1 000 000 "Spiš, Kežmarok, Slovenská Ves",Slovenská Ves,Slovenská Ves,Rozšírenie kapacity ČOV,,Vodohospodárstvo,ČOV,Rozšírenie kapacity ČOV,500 000 - 1 000 000 "Spiš, Kežmarok, Slovenská Ves",Slovenská Ves,Slovenská Ves,Regulácia potoka Náhon,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Regulácia potoka Náhon,neuvedené "Spiš, Kežmarok, Slovenská Ves",Slovenská Ves,Slovenská Ves,DOM NÁDEJE,,Budovy,domy smútku,Vybudovanie DOMU NÁDEJE,100 000 - 500 000 "Spiš, Kežmarok, Slovenská Ves",Slovenská Ves,Slovenská Ves,Rekonštrukcia športového areálu ZŠ,,Školstvo a vzdelávanie,ZŠ,Rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ,neuvedené "Spiš, Kežmarok, Slovenská Ves",Slovenská Ves,Slovenská Ves,Chodník ul. Školská I. etapa,,Doprava,miestne komunikácie,Vybudovanie chodníka na ul. Školskej - I.etapa,10 000 - 100 000 "Spiš, Kežmarok, Slovenská Ves",Slovenská Ves,Slovenská Ves,"Chodník - Sp.Belá, Č.Kláštor, pozdĺž MK",,Doprava,miestne komunikácie,"Vybudovanie chodníkov cez obec popri ceste II/542, pozdĺž MK",100 000 - 500 000 "Spiš, Kežmarok, Slovenská Ves",Slovenská Ves,Slovenská Ves,Verejné priestranstvá pri cintoríne,,Doprava,miestne komunikácie,"Vybudovanie parkoviska pri cintoríne, chodníka a MK k cintorínu",10 000 - 100 000 "Spiš, Kežmarok, Slovenská Ves",Slovenská Ves,Slovenská Ves,Rekonštrukcia MK a vybudovanie chodníka,,Doprava,miestne komunikácie,Rekonštrukcia MK a vybudovanie chodníka - časť obce,100 000 - 500 000 "Spiš, Kežmarok, Spišská Belá",Mesto Spišská Belá,Spišská Belá,Dobudovanie cyklochodníkov v intraviláne mesta Spišská Belá,,Doprava,cyklochodníky,Výstavba chýbajúcich cyklochodníkov v intraviláne s napojením na existujúcu sieť cyklotrás na okraji mesta (v extraviláne),500 000 - 1 000 000 "Spiš, Kežmarok, Spišská Belá",Mesto Spišská Belá,Spišská Belá,Dobudovanie súvisiacej infraštruktúry k sieti cyklistických chodníkov v meste Spišská Belá,,Doprava,doplnková cykloinfraštruktúra,"Dobudovanie záchytných parkovísk, odpočívadiel na cyklochodníkoch, altánkov, prvkov drobnej architektúry, cykloznačenia",500 000 - 1 000 000 "Spiš, Kežmarok, Spišská Belá",Mesto Spišská Belá,"Spišská Belá, Ždiar, Tatr. Kotlina, Lendak",Vybudovanie cyklotrás v lokalite Belianskych Tatier,,Doprava,cyklochodníky,"Výstavba a obnova cyklotrás v mestských lesoch Spišská Belá v lokalite medzi Spišskou, Tatranskou Kotlinou, Lendakom a Ždiarom s cieľom prepojiť Vysoké Tatry s Belianskymi Tatrymi a územím na poľskej strane Tatier",viac ako 1 000 000 "Spiš, Kežmarok, Spišská Belá",OZ pre rozvoj horskej cyklistiky,Lendak,Vybudovanie single trailových (cyklistických) trás,,Doprava,cyklochodníky,Výstavba single trailových (cyklistických) tratí v lokalite mestských lesov nad Lendakom na pozemkoch vo vlastníctve mesta Spišská Belá,100 000 - 500 000 "Spiš, Kežmarok, Spišská Belá",Mesto Spišská Belá,Spišská Belá,Výstavba bikeparku - pumptrake - 2. etapa,,Doprava,doplnková cykloinfraštruktúra,Dobudovanie bikeparku pri Belianskom rybníku - 2. etapa,100 000 - 500 000 "Spiš, Kežmarok, Spišská Belá",Mesto Spišská Belá,Spišská Belá,Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu v Spišskej Belej,,Budovy,obecný úrad,"Zateplenie strešného plášťa, Výmena vykurovacie systému a jeho regulácia",100 000 - 500 000 "Spiš, Kežmarok, Spišská Belá",Mesto Spišská Belá,Spišská Belá,Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej umeleckej školy v Spišskej Belej,,Školstvo a vzdelávanie,ZŠ,"Výmena strechy, zateplenie stropov, obvodvého plášta zadnej časti budovy",100 000 - 500 000 "Spiš, Kežmarok, Spišská Belá",Mesto Spišská Belá,Spišská Belá,Vybudovanie zariadenia sociálnych služieb v meste Spišská Belá,,Zdravotníctvo a sociálne služby,poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb,Vybudovanie zariadenia sociálnych služieb pre obyvateľov mesta,viac ako 1 000 000 "Spiš, Kežmarok, Spišská Belá",Mesto Spišská Belá,Spišská Belá,Výstavba dopravného ihriska v Spišskej Belej,,Šport a voľný čas,detské ihriská,Výstavba detské dopravného ihriska v areály ZŠ na Moskovskej ul.,100 000 - 500 000 "Spiš, Kežmarok, Spišská Belá",Mesto Spišská Belá,Spišská Belá,Modernizácia športového areálu pri Základnej škole na Moskovkej ulici v Spišskej Belej,,Školstvo a vzdelávanie,ZŠ,"Dobudovanie atletickej dráhy, oplotenia, osvetlenia, prístupových komunikácií, kamerového systému",100 000 - 500 000 "Spiš, Kežmarok, Spišská Belá",Mesto Spišská Belá,Spišská Belá,Nadstavba a prestavba meštianskeho domu na ul. Hviezdoslavovej č.1 na mestské nájomné byty,,Budovy,budovy iné,Nadstavba a prestavba meštianskeho domu na ul. Hviezdoslavovej č.1 na mestské nájomné byty,100 000 - 500 000 "Spiš, Kežmarok, Spišská Belá",Mesto Spišská Belá,Spišská Belá,Revitalizácia detských ihrísk v meste Spišská Belá,,Šport a voľný čas,detské ihriská,"Obnova detských ihrísk, výmena hracích prvkov, hracej plochy za bezpečné",100 000 - 500 000 "Spiš, Kežmarok, Spišská Belá",Mesto Spišská Belá,Spišská Belá,Modernizácia bývalého mestského kina v Spišskej Belej,,Kultúra,kultúrna infraštruktúra,Modernizácia interiéru kinosály (na multifunčkný kultúrny priestor),100 000 - 500 000 "Spiš, Kežmarok, Spišská Belá",Mesto Spišská Belá,Spišská Belá,Prestavba priestorov bývalej Materskej školy na vyučovacie priestory ZUŠ v Spišskej Belej,,Školstvo a vzdelávanie,ZŠ,Prestavba a prístavba býv. matrskej škola na Zimnej ul. č. 47 na vyuč. priestory pre potreby ZUŠ (výtvarný odbor),500 000 - 1 000 000 "Spiš, Kežmarok, Spišská Belá",Mesto Spišská Belá,Spišská Belá,Prístavba Základnej školy M.R.Štefánika v Spišskej Belej - rozšírenie kapacity,,Školstvo a vzdelávanie,ZŠ,Prístavbou k existujúcej budove školy vytvoriť dostatočné priestory pre vyučovanie v 1 areály školy - dnes sa 1. stupeň učí na inom mieste + revitalizácia školského dvora ako verejného priestoru pre žiakov,viac ako 1 000 000 "Spiš, Kežmarok, Spišská Belá",Mesto Spišská Belá,Spišská Belá,Rozšírenie kapacity Základnej školy J.M.Pertzvala v Spišskej Belej,,Školstvo a vzdelávanie,ZŠ,"Rozšírenie kapacity Základnej školy na Moskovskej ulici - využitie podkrovia pre odbormé učebne, zriadenie priestorov pre školský klub detí, výstavba malej telocvične (formou prístavby) a výstavba výdajne školského stravovania",viac ako 1 000 000 "Spiš, Kežmarok, Spišská Belá",Mesto Spišská Belá,Spišská Belá,Výstavba mestských nájomných bytov v Spišskej Belej,,Budovy,bývanie,Výstavba 28 mestských nájomných bytov cez SFRB,viac ako 1 000 000 "Spiš, Kežmarok, Spišská Belá",Mesto Spišská Belá,Spišská Belá,Výstavba viacúčelovej športovej haly pri futbalovom štadióne,,Šport a voľný čas,športoviská,výstavby novej viacúčelovej športovej haly pri futbalovom štadióne,viac ako 1 000 000 "Spiš, Kežmarok, Spišská Belá",Mesto Spišská Belá,Strážky,Dobudovanie parkoviska a prístupovej komunikácie k Dennému centru v Strážkach,,Doprava,miestne komunikácie,Dobudovanie záchytného parkoviska pre klientov Denného centra.,10 000 - 100 000 "Spiš, Kežmarok, Spišská Belá",Mesto Spišská Belá,Spišská Belá,Dobudovanie parkovania a verejného priestoru pri novej hokejbalovej hale v Spišskej Belej na Tatranskej ulici,,Doprava,parkoviská,Dobudovanie parkovacích miest a úprava spevnených plôch a chodníkov pri hokejbalovej hale na Tatranskej ulici,100 000 - 500 000 "Spiš, Kežmarok, Spišská Belá",Mesto Spišská Belá,Spišská Belá,Výstavba menšieho multifinkčného športového ihriska s umelou trávou a dobudovanie detského ihriska v Strážkach,,Šport a voľný čas,športoviská,Výstavba menšieho multifinkčného športového ihriska s umelou trávou a dobudovanie detského ihriska (2. etapa) pri Dennom centre v Strážkach,100 000 - 500 000 "Spiš, Kežmarok, Spišská Belá",Mesto Spišská Belá,Spišská Belá,Výstavba vyhliadkovej veže,,CR,infraštruktúra CR,Výstavba vyhliadkovej veže pri cyklotrase Spišská Belá - T. Kotlina,100 000 - 500 000 "Spiš, Kežmarok, Spišská Belá",Mesto Spišská Belá,Spišská Belá,Obnova meštianskych domov a NKP v pamiatkovej zóne mesta Spišská Belá,,CR,kultúrne a historické pamiatky,"Vlhkostná sanácia objektov, obnova stiech, fasád, okenných výplní, dverí atď.",500 000 - 1 000 000 "Spiš, Kežmarok, Spišská Belá",Rímskokatolická farnosť Spišská Belá,Spišská Belá,Obnova interiéru rímskokatolíckeho kostola sv. Anny v Strážkach (ako NKP),,CR,kultúrne a historické pamiatky,"Obnova interiéru a reštaurovanie drevených historických oltárov, ktoré sú tiež hnuteľnými kult. pamiatkami, v rímskokatolíckeho kostola sv. Anny v Strážkach",100 000 - 500 000 "Spiš, Kežmarok, Spišská Belá",SNG Bratilava,Spišská Belá - Strážky,Obnova NKP - Kaštieľ Strážky,,CR,kultúrne a historické pamiatky,Obnova a revitalizácia renesačného kaštieľa s historickým anglickým parkom v Strážkach,viac ako 1 000 000 "Spiš, Kežmarok, Spišská Belá",Mesto Spišská Belá,Spišská Belá,Vlhkostná sanácia a obnova interiéru zvonice v Spišskej Belej,,CR,kultúrne a historické pamiatky,Vlhkostná sanácia a obnova interiéru zvonice,100 000 - 500 000 "Spiš, Kežmarok, Spišská Belá",Zemiansky dvor Šarpanec s.r.o. Ždiar,Spišská Belá,Projekt agroturistiky "Zemiansky dvor Šarpanec" v Spišskej Belej,,CR,agroturistika,"Projekt výstavby agroturitiky na pozemkoch mesta Spišská Belá - jazdecký areál pre kone, športový areál pre rôzne športy a zábavný areál pre deti a ďalšie atrakcie na podporu turizmu v Tatrách",viac ako 1 000 000 "Spiš, Kežmarok, Spišská Belá",Mesto Spišská Belá,Spišská Belá,Revitalizácia historického centra mesta Spišská Belá,,CR,kultúrne a historické pamiatky,Rekonštrukcia centra mesta (Hviezdoslavovoa a a Petzvalova ul.) t.j. námestie podľa výsledkov verejnej architekt. súťaže,viac ako 1 000 000 "Spiš, Kežmarok, Spišská Belá",Mesto Spišská Belá,Spišská Belá,Výstavba inžinierskych sietí a miestnych komunikácii ako príprava pre individuálnu bytovú výstavbu v Sp. Belej,,Budovy,bývanie,Príprava 3 lokalít na výstavbu rodinných domov,viac ako 1 000 000 "Spiš, Kežmarok, Spišská Belá",Mesto Spišská Belá,Spišská Belá,Modernizácia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Spišská Belá,,Doprava,miestne komunikácie,"Revitalizácia ulíc v meste Spišská Belá - modernizácia miestnych komunikácií, chodníkov, výsadba zelene, dopĺňanie prvkov drobnej architektúry",viac ako 1 000 000 "Spiš, Kežmarok, Spišská Belá",Mesto Spišská Belá,Spišská Belá,Modernizácia verejného priestoru na zriadenie mestskej záhrady (pri komunitnom centre) v Spišskej Belej,,Verejné priestranstvá,oddychová zóna,"Modernizácia verejného priestoru na zriadenie mestskej záhrady (pri komunitnom centre) na Tatranskej ulici - spevnené plochy, detské ihrisko, oddychová zóna a pod.",100 000 - 500 000 "Spiš, Kežmarok, Spišská Belá",Mesto Spišská Belá,Spišská Belá,Historický cintorín v Spišskej Belej - obnova kultúrnych pamiatok,,CR,kultúrne a historické pamiatky,"Obnova a rekonštrukcia kultúrnych pamiatok an miestnom historickám cintriéne - obnova historických portálov, hrobiek a kaplniek",100 000 - 500 000 "Spiš, Kežmarok, Spišská Belá",,,Materiálno technické vybavenie zariadenia poskytujúceho sociálnu službu,,Zdravotníctvo a sociálne služby,poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb,"Mesto Spišská Belá poskytuje sociálne služby pre obyvateľov mesta na viacerých úrovniach. Jednou z poskytovaných sociálnych služieb je poskytovanie opatrovateľskej služby v zariadení, ktoré v súčasnosti mesto plánuje zrekonštruovať, resp. vybodovať nové zariadenie tohto typu. Súčasné vybavenie zariadenia je zastaralé (slúžiace viac ako 15 rokov), opotrebované, často nefukčné, vyžadujúce časté opravy.",100 000 - 500 000 "Spiš, Kežmarok, Spišská Stará Ves",Mesto Sp. St. Ves,Spišská Stará Ves,Cyklochodník SSV - Majere,,Doprava,cyklochodníky,Vybudovanie cyklochodníka popri rieke Dunajec do Majerov a Červeného Kláštora,100 000 - 500 000 "Spiš, Kežmarok, Spišská Stará Ves",Mesto Sp. St. Ves,Spišská Stará Ves,Cyklochodník SSV - Matiašovce,,Doprava,cyklochodníky,Vybudovanie cyklochodníka do Matiašoviec,100 000 - 500 000 "Spiš, Kežmarok, Spišská Stará Ves",Spišská Stará Ves,Spišská Stará Ves,Výstavba cyklochodníka,,Doprava,cyklochodníky,Výstavba cyklochodníka do Matiašoviec,100 000 - 500 000 "Spiš, Kežmarok, Spišská Stará Ves",Spišská Stará Ves,Spišská Stará Ves,Výstavba cyklochodníka,,Doprava,cyklochodníky,Výstavba cyklochodníka do Červeného Kláštora,500 000 - 1 000 000 "Spiš, Kežmarok, Spišská Stará Ves",Spišská Stará Ves,Spišská Stará Ves,Výstavba zberného dvora,,Odpadové hospodárstvo,zberné dvory,Výstavba zberného dvora,100 000 - 500 000 "Spiš, Kežmarok, Spišská Stará Ves",Spišská Stará Ves,Spišská Stará Ves,Rekonštrukcia KD,,Budovy,kultúrny dom,Rekonštrukcia budovy kultúrneho domu a knižnice,100 000 - 500 000 "Spiš, Kežmarok, Spišská Stará Ves",Spišská Stará Ves,Spišská Stará Ves,Výstavby kompostárne,,Odpadové hospodárstvo,kompostárne + bioplynové stanice,Výstavby kompostárne,100 000 - 500 000 "Spiš, Kežmarok, Spišská Stará Ves",Spišská Stará Ves,Spišská Stará Ves,Výstavby denného stacionára,,Zdravotníctvo a sociálne služby,poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb,Výstavby denného stacionára,500 000 - 1 000 000 "Spiš, Kežmarok, Spišská Stará Ves",Spišská Stará Ves,Spišská Stará Ves,Rekonštrukcia domu služieb,,Budovy,polyfunkčné budovy,Rekonštrukcia budovy domu služieb,100 000 - 500 000 "Spiš, Kežmarok, Spišská Stará Ves",Spišská Stará Ves,Spišská Stará Ves,Rekonštrukcia telocvične ZŠ,,Školstvo a vzdelávanie,ZŠ,Rekonštrukcia telocvične Spojenej školy,100 000 - 500 000 "Spiš, Kežmarok, Spišská Stará Ves",Spišská Stará Ves,Spišská Stará Ves,Výstavby budovy Gymnázia,,Školstvo a vzdelávanie,SŠ + VŠ,Výstavby budovy Gymnázia,viac ako 1 000 000 "Spiš, Kežmarok, Spišská Stará Ves",Vodný Park Sp.St. Ves - Sromowce,Spišská Stará Ves,Areál Thermal park so zázemím,,Šport a voľný čas,bazény,"Kompletný vodný park s bazénami a parkoviskom, obsahuje kryt.plaváreň a dva bazény,šport.ihriská.",viac ako 1 000 000 "Spiš, Kežmarok, Spišská Stará Ves",Mesto Sp. St. Ves,Lysá nad Dunajcom,Lodenica na Dunajci,,CR,ubytovanie a stravovanie,Rekonštrukcia budovy bývalej colnice na rekreačnú ubytovňu "Lodenicu" a vytvorenie prístupového bodu pre vodné športy na brehu hraničnej rieky Dunajec.,viac ako 1 000 000 "Spiš, Kežmarok, Spišská Stará Ves",Spišská Stará Ves,Spišská Stará Ves,Výstavba inžinierských sieti a miestnej komunikácie pre IBV,,Budovy,bývanie,Výstavba inžinierských sieti a miestnej komunikácie pre IBV,500 000 - 1 000 000 "Spiš, Kežmarok, Stráne pod Tatrami",Stráne pod Tatrami,Stráne pod Tatrami,Revitalizácia verejnej zelene - obecný park,,Verejné priestranstvá,výsadba zelene,"Revitalizácia miestneho parku - výsadba zelene, oddychovej časti",neuvedené "Spiš, Kežmarok, Toporec",Toporec,Toporec,Podpora prístupu k pitnej vode v obci Toporec,,Vodohospodárstvo,vodovod,"rozšírenie vodovodu v obci, výdajníky pitnej vody",500 000 - 1 000 000 "Spiš, Kežmarok, Toporec",Toporec,Toporec,Kompostáreň v obci Toporec,,Odpadové hospodárstvo,kompostárne + bioplynové stanice,Vybudovanie kompostárne,100 000 - 500 000 "Spiš, Kežmarok, Toporec",Toporec,Toporec,Výstavba rodinných domov v Toporci,,Budovy,bývanie,Bytová výstavba,viac ako 1 000 000 "Spiš, Kežmarok, Tvarožná",Tvarožná,Tvarožná,Miestne komunikácie,,Doprava,miestne komunikácie,Dostavba miestnych komunikácií,10 000 - 100 000 "Spiš, Kežmarok, Tvarožná",Tvarožná,Tvarožná,Zberný dvor,,Odpadové hospodárstvo,zberné dvory,Vybudovanie zberného dvora,10 000 - 100 000 "Spiš, Kežmarok, Tvarožná",Tvarožná,Tvarožná,Rozšírenie ČOV Tvarožná,,Vodohospodárstvo,ČOV,Rozšírenie kapacity ČOV Tvarožná,10 000 - 100 000 "Spiš, Kežmarok, Tvarožná",Tvarožná,Ruskinovce,Rozhľadňa Krížový Vrch,,CR,infraštruktúra CR,Vybudovanie rozhľadne na Krížovom Vrchu (býv. VO Javorina,10 000 - 100 000 "Spiš, Kežmarok, Tvarožná",Tvarožná,Tvarožná,Pumptrack Tvarožná,,Doprava,doplnková cykloinfraštruktúra,vybudovanie pumptrakovej dráhy v intraviláne obce,menej ako 10 000 "Spiš, Kežmarok, Tvarožná",Tvarožná,Tvarožná,rekonštrukcia NKP Immaculata,,CR,kultúrne a historické pamiatky,zakonzervovanie a reštaurácia NKP Immaculata,10 000 - 100 000 "Spiš, Kežmarok, Tvarožná",Tvarožná,Tvarožná,Rekonštrukcia chodníkov,,Doprava,miestne komunikácie,Dobudovanie a rekonštrukcia chodníkov v obci,10 000 - 100 000 "Spiš, Kežmarok, Tvarožná",Tvarožná,Ruskinovce,Rozvoj turistiky v Ruskinovciach,,CR,infraštruktúra CR,Doplnenie prvkov drbonej tur.infraštruktúry a chodníkov,10 000 - 100 000 "Spiš, Kežmarok, Tvarožná",Tvarožná,Ruskinovce,Ruskinovce a Tvarožná v priebehu dejín,,CR,mäkké aktivity v oblasti CR,Dotlač knižnej publikácie o Tvarožnej a vydanie knižnej publikácie o Ruskinovciach,10 000 - 100 000 "Spiš, Kežmarok, Tvarožná",Tvarožná,Tvarožná,Trailcentrum Tvarožná,,Doprava,cyklochodníky,vybudovanie cyklotrailu v lesoch obce Tvarožná,10 000 - 100 000 "Spiš, Kežmarok, Tvarožná",Tvarožná,Tvarožná,Náučný chodník,,CR,infraštruktúra CR,Náučný chodník v lesoch obce Tvarožná s prvkami drobnej inraštruktúry,menej ako 10 000 "Spiš, Kežmarok, Veľká Franková",Veľká Franková,Veľká Franková,Zateplenie ZŠ a MŠ,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ + ZŠ,Vybudovanie nabíjacej stanice pre elektromobily,100 000 - 500 000 "Spiš, Kežmarok, Veľká Franková",Veľká Franková,Veľká Franková,Cyklochodník,,Doprava,cyklochodníky,,10 000 - 100 000 "Spiš, Kežmarok, Veľká Lomnica",obec Veľká Lomnica,Veľká Lomnica,Rekonštrukvia pavilónu MŠ,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ,Rekonštrukcia existujúceho pavilónu pre potreby rozšírenia kapacity MŠ,500 000 - 1 000 000 "Spiš, Kežmarok, Veľká Lomnica",obec Veľká Lomnica,Veľká Lomnica,Rekonštrukcia kanalizácie ul. Železničná,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,Rekonštrukcia existujúcej kanalizácie na ulici Železničná,100 000 - 500 000 "Spiš, Kežmarok, Veľká Lomnica",obec Veľká Lomnica,Veľká Lomnica,Výstavba novej vetvy kanalizácie ulica Tatranská,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,Výstavba novej vetvy kanalizácie na ulici Tatranskej,500 000 - 1 000 000 "Spiš, Kežmarok, Veľká Lomnica",obec Veľká Lomnica,Veľká Lomnica,Cyklotrasa Veľká Lomnica - Poprad,,Doprava,cyklochodníky,Výstavba cyklotrasy z Veľkej Lomnice do Popradu,500 000 - 1 000 000 "Spiš, Kežmarok, Veľká Lomnica",obec Veľká Lomnica,Veľká Lomnica,Cyklotrasa Veľká Lomnica - Tatranská Lomnica,,Doprava,cyklochodníky,Výstavba cyklotrasy v smere na Tatranskú Lomnicu,500 000 - 1 000 000 "Spiš, Kežmarok, Veľká Lomnica",obec Veľká Lomnica,Veľká Lomnica,Revitalizácia autobusových zastávok 4ks,,Doprava,"autobusové zastávky, prestupné terminály","Modernizácia autobusových zastávok (safety, eko, info, dizajn)",100 000 - 500 000 "Spiš, Kežmarok, Veľká Lomnica",obec Veľká Lomnica,Veľká Lomnica,Zberný dvor,,Odpadové hospodárstvo,zberné dvory,Výstavba nového zberného dvora - odpadové hospodárstvo,500 000 - 1 000 000 "Spiš, Kežmarok, Veľká Lomnica",obec Veľká Lomnica,Veľká Lomnica,IBV Nový dvor,,MRK,tvrdé aktivity na podporu integrácie,Vytvorenie podmienok pre bývanie pre MRK,100 000 - 500 000 "Spiš, Kežmarok, Veľká Lomnica",obec Veľká Lomnica,Veľká Lomnica,Materská škola Nový Dvor,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ,Výstavba novej MŠ v osade Nový dvor,viac ako 1 000 000 "Spiš, Kežmarok, Veľká Lomnica",obec Veľká Lomnica,Veľká Lomnica,Dopravné ihrisko v MŠ,,Šport a voľný čas,detské ihriská,"Výstavba dopravného ihriska v areáli MŠ, oplotenie, výsadba",100 000 - 500 000 "Spiš, Kežmarok, Veľká Lomnica",obec Veľká Lomnica,Veľká Lomnica,Rekonštrukcia interiéru domu smútku,,Budovy,domy smútku,Zmena vnútornej dispozície - zväčšienie kapacity,100 000 - 500 000 "Spiš, Kežmarok, Veľká Lomnica",obec Veľká Lomnica,Veľká Lomnica,Rozšírenie pavilónu telocvične,,Šport a voľný čas,športoviská,Zväčšenie kapacity športových plôch telocvične,500 000 - 1 000 000 "Spiš, Kežmarok, Veľká Lomnica",obec Veľká Lomnica,Veľká Lomnica,ZŠ nový pavilón,,Školstvo a vzdelávanie,ZŠ,Vybudovanie nového pavilónu k existujúcej ZŠ,viac ako 1 000 000 "Spiš, Kežmarok, Veľká Lomnica",obec Veľká Lomnica,Veľká Lomnica,Parkovisko pri ZŠ,,Doprava,parkoviská,Výstavba nového parkoviska pri ZŠ,100 000 - 500 000 "Spiš, Kežmarok, Veľká Lomnica",obec Veľká Lomnica,Veľká Lomnica,Rekonštrukcia kaštieľa Berzevitzy,,CR,kultúrne a historické pamiatky,Rekonštrukcia kaštieľa Berzewitzy,500 000 - 1 000 000 "Spiš, Kežmarok, Veľká Lomnica",obec Veľká Lomnica,Veľká Lomnica,Rekonštrukcia stanice Studený Potok NKP,,CR,kultúrne a historické pamiatky,Rekonštrukcia vlakovej stanice Národnej kultúrnej pamiatky,500 000 - 1 000 000 "Spiš, Kežmarok, Veľká Lomnica",obec Veľká Lomnica,Veľká Lomnica,Rekonštrukcia Mlynu,,Budovy,budovy iné,Rekonštrukcia na multifunkčný objekt/občianska vybavenosť,viac ako 1 000 000 "Spiš, Kežmarok, Veľká Lomnica",obec Veľká Lomnica,Veľká Lomnica,Revitalizácia ulice Jilemnického,,Doprava,miestne komunikácie,Revitalizácia centrálnej zóny obce,viac ako 1 000 000 "Spiš, Kežmarok, Veľká Lomnica",obec Veľká Lomnica,Veľká Lomnica,Kolumbárium - cintorín Veľká Lomnica,,Verejné priestranstvá,cintoríny,Uspokojenie dopytu občanov po nových trendoch v pohrebníctve,100 000 - 500 000 "Spiš, Kežmarok, Veľká Lomnica",obec Veľká Lomnica,Veľká Lomnica,Rekonštrukcia mosta ul. Skalnatá,,Doprava,"mosty, lávky, priepusty",Rekonštrukcia mosta na ulici Skalnatá - havarijný stav,100 000 - 500 000 "Spiš, Kežmarok, Vlková",Vlková,Vlková,Zberný dvor,,Odpadové hospodárstvo,zberné dvory,Vybudovanie zberného dvora - kompostárne,100 000 - 500 000 "Spiš, Kežmarok, Vlková",Vlková,Vlková,Verejné osvetlenie,,Digitalizácia a SMART,verejné osvetlenie,Dobudovanie verejného osvetlenia,10 000 - 100 000 "Spiš, Kežmarok, Vlková",Vlková,Vlková,Letostánok,,CR,infraštruktúra CR,Výstavba letostánku v historickom parku,10 000 - 100 000 "Spiš, Kežmarok, Vlková",Vlková,Vlková,Chodník pre peších,,Doprava,miestne komunikácie,Vybudovanie ďalšej etapy chodníka,10 000 - 100 000 "Spiš, Kežmarok, Vlkovce",obec Vlkovce,Vlkovce,rekonštrukcia prírodného areálu vrátane zrubovej drevenice "Kúria",,CR,prírodné pamiatky,"Rekonštrukcia a revitalizácia prírodného areálu vrátane zrubovej drevenice v areáli (oprava strechy, vonkajší náter, vybavenie na ubytovanie,)",10 000 - 100 000 "Spiš, Kežmarok, Vlkovce",,,Rekonštrukcia mostného objektu – most cez Tvarožniansky potok na miestnej komunikácii v obci Vlkovce,,Doprava,"mosty, lávky, priepusty","Obec Vlkovce svojím rozpočtom pri počte do 500 obyvateľov môže zabezpečovať len nevyhnutný chod obce, s minimálnou možnosťou realizovať väčšie investičné projekty bez podpory. Predmetom projektu je most spájajúci dve ulice obce s časťou, ktorá je plánovaná aj na využitie v cykloturistike (oddychové zázemie s mobiliárom pre cykloturistov). Jeho zastaralosť značne obmedzuje bežný život dotknutých obyvateľov a znemožňuje rozvoj tejto časti obce, ktorá perspektívne ponúka vytvorenie oddychovej zóny pre všetkých obyvateľov obce a jej návštevníkov. V tejto dotknutej časti obce sa nachádza aj vodný zdroj „Četyreň“ slúžiaci ako zásobáreň vodyv prípade hrozby požiaru. Zastaralý most pri úplnej nefunkčnosti, ktorú možno očakávať vo veľmi blízkej budúcnosti, ak nebude v dohľadnom časezrekonštruovaný , ohrozí v prípade požiaru majetok, životy a zdravie obyvateľov. Rekonštrukciou mosta sa odstráni zastaralosť nosnej konštrukcie, obnoví sastavebno-technický stav mosta a predĺži sa jeho životnosť. Rekonštrukcia mosta je v súlade s PHSR obce na roky 2016–2022 zverejneným na webovom sídlea pri vypracovaní projektu sa prihliadalo na základné pravidlá hospodárnosti, efektívnosti a udržateľnosti projektu. Realizácia stavebných prác v rozsahu proj.dokumentácie tak napomôže skvalitniť život obyvateľstva a prispeje aj k rozvoju turizmu v obci Vlkovce a výhľadovo umožní rozvoju obce.",10 000 - 100 000 "Spiš, Kežmarok, Vlkovce",,,Kamerový systém - zvýšenie bezpečnosti v obci Vlkovce,,Digitalizácia a SMART,bezpečnosť v obci,"Obec v poslednom období eviduje negatívny vývoj kriminality najmä v oblasti verejného poriadku, rušenia nočného kľudu, poškodzovania verejného majetku (dve trestné oznámenia na neznámeho páchateľa v roku 2018), neriadených a nelegálnych skládok odpadu a zvýšeným počtom dopravných kolízii. V susednej obci je zaznamenaná trestná činnosť v súvislosti s omamnými a psychotropnými látkami. V protipožiarnej zásobárni vody pri futbalovom ihrisku obce sa našli injekčné striekačky. V uplynulom roku boli zaznamenané „žartovné výstrelky“ neznámych osôb na súkromnom, obecnom majetku a štátnych symboloch, ktoré však prekračovali únosnú mieru tolerancie. Tento nepriaznivý vývoj je možné eliminovať umiestnením monitorovacieho kamerového systému, ktorý prispeje k predchádzaniu kriminálnej činnosti a inej protispoločenskej činnosti, k zvýšeniu pravdepodobnosti odhalenia páchateľov trestných činov a priestupkov, k zvýšeniu ochrany verejného poriadku, majetku, zdravia a života v obci. Predmetom projektu je realizácia opatrení zamarených na zvýšenie bezpečnosti v obci v oblasti situačnej a čiastočne aj primárnej prevencie kriminality, keď k umiestneniu kamerového systému v obci prebehne širšia osveta a propagácia.",10 000 - 100 000 "Spiš, Kežmarok, Vlkovce",,,Detské ihrisko - Vlkovce,,Šport a voľný čas,detské ihriská,Terajšie vybavenie ihriska je nedostatočné priam žiadne. Navrhované zariadenia s rozdelením podľa vekových kategórií napomôže zatraktívniť športovo-pohybové aktivity detí v obci v rámci predprimárneho a primárneho vzdelávania a pre všetky deti v obci.,10 000 - 100 000 "Spiš, Kežmarok, Vojňany",obec Vojňany,Vojňany,online Kamera na Vojňanskej hore,,CR,infraštruktúra CR,online kamera na V. Hore,10 000 - 100 000 "Spiš, Kežmarok, Vojňany",obec Vojňany,Vojňany,zateplenie MŠ a KD Vojňany,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ,zateplenie materskej školy a kult. Domu,neuvedené "Spiš, Kežmarok, Vojňany",obec Vojňany,Vojňany,cyklotrasa,,Doprava,cyklochodníky,cyklotrasa,neuvedené "Spiš, Kežmarok, Vojňany",obec Vojňany,Vojňany,prestrešenie minerálnych prameňov,,Riešenia v environmentálnej oblasti,"ochrana prírody, biodiverzita",prestrešenie minerálnych prameňov a vybudovanie parkovísk,10 000 - 100 000 "Spiš, Kežmarok, Vojňany",obec Vojňany,Vojňany,miestne komunikácie,,Doprava,miestne komunikácie,rekonštrukcia miestnych komunikácií,100 000 - 500 000 "Spiš, Kežmarok, Vrbov",Vrbov,Vrbov,Vyhliadková veža pri cyklochodníku,,CR,infraštruktúra CR,Vyhliadková veža pri cyklochodníku,10 000 - 100 000 "Spiš, Kežmarok, Výborná",obec Výborná,obec Výborná,Rekonštrukcia MŠ v obci Výborná,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ,Rekonštrukcia MŠ,500 000 - 1 000 000 "Spiš, Kežmarok, Zálesie",Zálesie,Zálesie,rekonštrukcia/výstavba vodovodu,,Vodohospodárstvo,vodovod,zlepšenie prístupu k pitnej vode a zamedziť obmedzenia v prípade sucha a silných mrazov,100 000 - 500 000 "Spiš, Kežmarok, Zálesie",Zálesie,Zálesie,rekonštrukcia obecného úradu,,Budovy,obecný úrad,zníženie energetickej náročnosti budovy,10 000 - 100 000 "Spiš, Kežmarok, Zálesie",Zálesie,Zálesie,výstavba multifunkčného ihrista a detského ihriska,,Šport a voľný čas,športoviská,"vybudovanie za účelom rozvoja športu v obci, kedže žiadne ihriská v obci nemáme",500 000 - 1 000 000 "Spiš, Kežmarok, Zálesie",Zálesie,Zálesie,výstavby požiarnej zbrojnice,,Budovy,hasičská zbrojnica,výstavba budovy požiarnej zbrojnice za účelom zabezpečiť pripravenosť jednotky DHZ a mať všetky prostriedky pod jednou strechou,menej ako 10 000 "Spiš, Levoča, Baldovce",Baldovce,Baldovce,Rekonštrukcia obecného vodovodu,,Vodohospodárstvo,vodovod,Rekonštrukcia miestneho vodovodu s prípravou na rozšírenie k budúcej IBV,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Baldovce",Baldovce,Baldovce,Vybudovanie priechodu pre chodcov,,Doprava,dopravná bezpečnosť,Vybudovanie priechodu pre chodcov s doplnením chodníka v nepriehľadnej križovatke v intraviláne obce,menej ako 10 000 "Spiš, Levoča, Baldovce",Baldovce,Baldovce,Vybudovanie chodníka na cintoríne,,Doprava,miestne komunikácie,"Vybudovanie chodníka na cintoríne, prístup k hrobom je v čase dažďov neprístupný",10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Baldovce",Baldovce,Baldovce,Cesta v obci,,Doprava,miestne komunikácie,Oprava miestnej kominikácie v obci po dokončení kanalizácie,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Beharovce",Beharovce,Beharovce,Oprava a údržba miestnej kanalizácie,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,údržba miestnej kanalizácie,menej ako 10 000 "Spiš, Levoča, Beharovce",Beharovce,Beharovce,Zelené obce - výsadba zelene,,Verejné priestranstvá,výsadba zelene,,menej ako 10 000 "Spiš, Levoča, Beharovce",Beharovce,Beharovce,"Úprava verejných priestranstiev pri OÚ - parkovisko, oddychová zóna",,Doprava,parkoviská,"oprava parkovacej plochy pred OÚ, vytvorenie oddychovej zóny pri OÚ pre starších, pre deti",10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Beharovce",Beharovce,Beharovce,Vybudovanie zberného dvora,,Odpadové hospodárstvo,zberné dvory,možnosť lepšej manipulácie a nakladním s odpadom - možnosť triedenia odpadu a následne jeho dalšieho využitia,100 000 - 500 000 "Spiš, Levoča, Beharovce",Beharovce,Beharovce,Investovanie do ochrany vodných zdrojov,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,"údržba oprav pramneov, hladanie nových zdrojov pitnej vody",10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Beharovce",Beharovce,Beharovce,Rekonštrukcia budovy Kultúrneho domu,,Budovy,kultúrny dom,"zlapšenie energetickej efektívnosti bodovy, oprav vonkajšieho plášta - z estetického hladiska, oprava prístreškov nad vchodmi...",100 000 - 500 000 "Spiš, Levoča, Beharovce",Beharovce,Beharovce,Úprava vodného toku,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,"úprava vodného toku, prevencia proti povodniam",10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Beharovce",Beharovce,Beharovce,Zateplenie budovy OÚ,,Budovy,obecný úrad,"zlapšenie energetickej efektívnosti bodovy, oprav vonkajšieho plášta - z estetického hladiska, oprava prístreškov nad vchodmi...",100 000 - 500 000 "Spiš, Levoča, Beharovce",Beharovce,Beharovce,Modenizácia obecného rozhlasu,,Digitalizácia a SMART,rozhlas,výmena rekonštrukcia obecného rozhlasu....zastaralý systém,menej ako 10 000 "Spiš, Levoča, Beharovce",Beharovce,Beharovce,Rekonštrukcia detského ihriska,,Šport a voľný čas,detské ihriská,"detské ihrisko nesplňa požadované kritéria nutnosť výmeny jednotlivých prvkov, lavičiek a doplnenie modernejších prvkov detského ihriska",10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Beharovce",Beharovce,Beharovce,Rekonštrukcia priestorov prenajatých Slov. Poštou,,Služby a obchod,kamenné predajne,priestory nesplnaju standartné podmienky,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Beharovce",Beharovce,Beharovce,Vybudovanie kamerového systému,,Digitalizácia a SMART,bezpečnosť v obci,"zlepšenie bezpečnostnej situácie v obci, kontrola odlahlých ale aj frekventovaných miest",10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Beharovce",Beharovce,Beharovce,Modernizácia verejného osvetlenia,,Digitalizácia a SMART,verejné osvetlenie,"výmena osvetlovacích telies, doplnenie osvetlenia verejných priestorv",menej ako 10 000 "Spiš, Levoča, Beharovce",Beharovce,Beharovce,Vybudovanie multifunkčného ihriska,,Šport a voľný čas,športoviská,"priestor pre trávenie volného času, ihrisko nieln pre deti,ale aj dospelých",10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Beharovce",Beharovce,Beharovce,Výstavba rekreačno-spoločenského priestoru - exterierový Altánok,,CR,infraštruktúra CR,"Priestor by mal byť zastrešený v exterieri pri KD, vybavenie lavice, stoly, miesto pre gril, využitie nielen pre domáce obyvateľstvo ale aj náhodny turista- oddychová zóna",10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Beharovce",Beharovce,Beharovce,Reknštrukcia miestnej posilňovne,,Šport a voľný čas,športoviská,"Priestor slúži mládeží, ktorá trávi voľný čas posilnovaním, cvičením, rozne tréningové procesy vo vlastnej réžií",menej ako 10 000 "Spiš, Levoča, Beharovce",Beharovce,Beharovce,Rekonštrukcia miestnej telocvične,,Šport a voľný čas,športoviská,"Priestor bude slúžiť na cvičenie žien, matiek s deťmi, trávenie voľnočasových aktivít deti",menej ako 10 000 "Spiš, Levoča, Beharovce",Beharovce,Beharovce,Úprava verejných priestranstiev pri KD,,Verejné priestranstvá,"centrum obce, námestie","veľmi veľa ploch je asvaltovaných, v záujme zadržiavania vody v krajine a hlavne v urbanizovanom prostredí vytvárať také plochy, ktoré by splnali tento účel",10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Beharovce",Beharovce,Beharovce,"Výstavba chodníka pre peších, spájajúci Granč- Petrovce a Beharovce",,Doprava,miestne komunikácie,"chodník by sa plynule napojil na už exitujúci chodník v obci Granč-Petrovce, zlepšenie bezpečnosti pre chodcov",10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Beharovce",Beharovce,Beharovce,Oprava a dobudovanie miestných komunikácií,,Doprava,miestne komunikácie,"oprava miestnych komunikácií, vybodovanie nových komunikácií",100 000 - 500 000 "Spiš, Levoča, Bijacovce",Bijacovce,Bijacovce,Kanalizácia,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,kanalizácia v obci,500 000 - 1 000 000 "Spiš, Levoča, Bijacovce",Bijacovce,Bijacovce,Kanalizácia - 1 etapa,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,kanalizácia v obci,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Bijacovce",Bijacovce,Bijacovce,Výst. autobus. Zastávky,,Doprava,"autobusové zastávky, prestupné terminály",Autobus. Zastávka v pripr. Lokalite,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Bijacovce",Bijacovce,Bijacovce,Rekonštrukcia budovy s. č. 3,,Budovy,budovy iné,"Rekonštrukcia budovy s. č. 2 a 3 v obci, oprava strechy,fasády, vnútorných pristorov...",10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Bijacovce",Bijacovce,Bijacovce,Rekonštrukcia kuchyne,,Budovy,budovy iné,"Výmena spotrebičov, odsávanie",10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Bijacovce",Bijacovce,Bijacovce,Výstavba parkoviska,,Doprava,parkoviská,"Parkovanie pred kaštieľom, múzeom",10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Bijacovce",Bijacovce,Bijacovce,Rekonštr. miest. Kom.,,Doprava,miestne komunikácie,Miestne komunikácie,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Brutovce",Brutovce,Brutovce,Vybudovanie kanalizačnej siete v obci Brutovce,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,Vybudovanie kanalizačnej siete a čističky odpadových vôd,100 000 - 500 000 "Spiš, Levoča, Brutovce",Brutovce,Brutovce,Vybudovanie cyklotrasy na Bijacovce cez Podproč,,Doprava,cyklochodníky,Vybudovanie cykltrasy pre široké okolie.,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Brutovce",Brutovce,Brutovce,Zmena spôsobu vykurovania v Hasičskej zbrojnici,,Budovy,hasičská zbrojnica,Modernizácia súčastného spôsobu vykurovania Hasičskej zbrojnice spôsobom "vzduch - vzduch".,menej ako 10 000 "Spiš, Levoča, Brutovce",Brutovce,Brutovce,Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v Brutovciach,,Budovy,obecný úrad,"Zateplenie budovy obecného úradu, zmena typu vykurovania, výmena okien, dverí.",100 000 - 500 000 "Spiš, Levoča, Brutovce",Brutovce,Brutovce,Zriadenie sociálneho podniku,,Zamestnanosť,sociálne podnikanie,V spolupráci s miestnym pozemkovým spoločenstvom začať s výrobou pelietiek a briket,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Brutovce",Brutovce,Brutovce,Rekonštrukcia domu nádeje v Brutovciach,,Budovy,domy smútku,"Výmena strešnej krytiny, okien, dverí a nové omietky v interiéri",10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Brutovce",Brutovce,Brutovce,Podpora individuálnej bytovej výstavby v Brutovciach,,Budovy,bývanie,Vysporiadanie pozemkov na výstavbu rodinných domov,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Brutovce",Brutovce,Brutovce,Spevnenie odstavnej plochy pri miestnom cintoríne,,Doprava,parkoviská,Vytvorenie odstavnej plochy pre návštevníkov cintorína.,menej ako 10 000 "Spiš, Levoča, Brutovce",Brutovce,Brutovce,Veselosti nikdy nie je dosti,,Kultúra,mäkké aktivity v oblasti kultúry,Organizovanie spoločných podujatí regiónu,menej ako 10 000 "Spiš, Levoča, Brutovce",Brutovce,Brutovce,Revitalizácia obecnej knižnice,,Budovy,budovy iné,Rekonštrukcia interiéru a dovybavenie knižnice kancelárskou technikou.,menej ako 10 000 "Spiš, Levoča, Brutovce",Brutovce,Brutovce,Zriadenie vývarovne pre seniorov,,Zdravotníctvo a sociálne služby,poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb,Dovybaviť priestory kuchyne v priestoroch kultúrneho domu a spustiť prevádzku vývarovne pre občanov,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Brutovce",Brutovce,Brutovce,Rekonštrukcia mietnych komunikácií,,Doprava,miestne komunikácie,Rekunštrukcia miestnych komunikácií v obci.,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Brutovce",Brutovce,Brutovce,Bezpečné Brutovce,,Doprava,dopravná bezpečnosť,Vybudovanie retardérov pred obcou na ceste III. triedy.,menej ako 10 000 "Spiš, Levoča, Brutovce",Brutovce,Brutovce,Oddychová zóna,,Verejné priestranstvá,oddychová zóna,"Vybudovanie, revitalizácia verejných priestranstiev a zelene vrátane vybudovania prvkov oddýchových zón (altánky, lavičky, ohniská, ...)",menej ako 10 000 "Spiš, Levoča, Buglovce",Buglovce,Buglovce,Inžinierske siete pre IBV Konopiska SO 02-Splašková kanalizácia,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,Vybudovanie splaškovej kanalizácie pre IBV v obci,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Buglovce",Buglovce,Buglovce,Inžinierske siete pre IBV Konopiska SO 03 vodovod,,Vodohospodárstvo,vodovod,Vybudovanie vodovodu pre IBV v obci,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Buglovce",Buglovce,Buglovce,Kanalizácia a ČOV Buglovce,,Vodohospodárstvo,kanalizácia + ČOV,Dokončenie rozostavaných inžinierských sieti v obci,100 000 - 500 000 "Spiš, Levoča, Buglovce",Buglovce,Buglovce,Vodovod Buglovce,,Vodohospodárstvo,vodovod,Dokončenie inžinierskych sieti v obci,100 000 - 500 000 "Spiš, Levoča, Buglovce",Buglovce,Buglovce,Inžinierske siete pre IBV konopiská rozširenie siete 2.etapa,,Budovy,bývanie,Rozšírenie inžinierských sieti v obci,100 000 - 500 000 "Spiš, Levoča, Buglovce",Buglovce,Buglovce,Chodniky pre peších v obci Buglovce,,Doprava,miestne komunikácie,Vybudovanie chodníkov pre peších popri ceste III.triedy,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Buglovce",Buglovce,Buglovce,Inžinierske siete pre IBV Konopiska SO 01-Komunikácia,,Doprava,miestne komunikácie,Vybudovanie miestnej komunikácie pre IBV v obci.,100 000 - 500 000 "Spiš, Levoča, Dlhé Stráže",Obec Dlhé Stráže,Dlhé Stráže,Kanalizácia a ČOV,,Vodohospodárstvo,kanalizácia + ČOV,Dobudovanie kanalizačnej stoky a vybudovanie ČOV,500 000 - 1 000 000 "Spiš, Levoča, Dlhé Stráže",Obec Dlhé Stráže,Dlhé Stráže,Rekonštrukcia prístupu do KD a MŠ,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ,Oprava a rekonštrukcia prístupu do KD a MŠ,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Dlhé Stráže",Obec Dlhé Stráže,Dlhé Stráže,Rekonštrukcia MK,,Doprava,miestne komunikácie,Rekonštrukcia MK,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Doľany",Obec Doľany,Doľany,Rekonštrukcia MK,,Doprava,miestne komunikácie,Rekonštrukcia MK v obci,100 000 - 500 000 "Spiš, Levoča, Domaňovce",Domaňovce,Domaňovce,Bezplatná wi-fi v obci,,Digitalizácia a SMART,telekomunikačné siete + internet + wifi,"Zavedenie bezplatnej wi-fi na verejnom priestranstve, pre obyvateľov obce",neuvedené "Spiš, Levoča, Domaňovce",Obec Domaňovce,Domaňovce,Kanalizácia a ČOV,,Vodohospodárstvo,kanalizácia + ČOV,Dobudovanie kanalizácie v obci,100 000 - 500 000 "Spiš, Levoča, Domaňovce",Obec Domaňovce,Domaňovce,SO 01 Výstavba novej rozvodnej siete,,Vodohospodárstvo,vodovod,Dobudovanie vodovodu v obci,100 000 - 500 000 "Spiš, Levoča, Domaňovce",Obec Domaňovce,Domaňovce,Výstavba cyklochodníka,,Doprava,cyklochodníky,Vybudovanie cyklochodníka napojením na cyklochodník v Spišskom Hrhove,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Domaňovce",Obec Domaňovce,Domaňovce,ČOV Domaňovce-I.etapa rozšírenie,,Vodohospodárstvo,ČOV,Rozšírenie kapacity ČOV,100 000 - 500 000 "Spiš, Levoča, Domaňovce",Obec Domaňovce,Domaňovce,Zníženie energetickej náročnosti multifunkčnej budovy v obci Domaňovce,,Budovy,polyfunkčné budovy,"Výmena strachy, vykurovania, elektrických rozvodov, zateplenie, rekuperácia",100 000 - 500 000 "Spiš, Levoča, Domaňovce",Domaňovce,Domaňovce,Kamerový systém v obci,,Digitalizácia a SMART,bezpečnosť v obci,Zavedenie kamerového systému v obci,neuvedené "Spiš, Levoča, Domaňovce",Obec Domaňovce,Domaňovce,Vbudovanie detského ihriska,,Šport a voľný čas,detské ihriská,Vybudovanie detského ihriska,menej ako 10 000 "Spiš, Levoča, Domaňovce",Obec Domaňovce,Domaňovce,Rekonštrukcia Domu smútku,,Budovy,domy smútku,Rekonštrukcia Domu smútku,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Domaňovce",Obec Domaňovce,Domaňovce,Rekonštrukcia školskej jedálne,,Školstvo a vzdelávanie,ZŠ,Rekonštrukcia a rozšírenie kapacity školskej jedálne,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Domaňovce",Obec Domaňovce,Domaňovce,Výstavba nájomných bytových domov,,Budovy,bývanie,Výstavba nájomných bytových domov,500 000 - 1 000 000 "Spiš, Levoča, Domaňovce",Obec Domaňovce,Domaňovce,Multifunkčné ihrisko,,Šport a voľný čas,športoviská,Vybudovanie multifunkčného ihriska v obci,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Domaňovce",Obec Domaňovce,Domaňovce,Rekonštrukcia klenbového mosta,,Doprava,"mosty, lávky, priepusty",Rekonštrukcia klenbového mosta v obci,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Domaňovce",Obec Domaňovce,Domaňovce,Rekonštrukcia chodníka na cintoríne,,Doprava,miestne komunikácie,Rekonštrukcia chodníka na cintoríne,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Domaňovce",Obec Domaňovce,Domaňovce,Rekonštrukcia miestnych komunikácií,,Doprava,miestne komunikácie,Rekonštrukcia miestnych komunikácií,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Dúbrava",Obec Dúbrava,Dubrava,IBV-Bábovce,,Budovy,bývanie,"Infraštruktúra,vodovod,kanalizácia,NN sieť,plynofikácia ,miestná komunikácia",100 000 - 500 000 "Spiš, Levoča, Dúbrava",Obec Dúbrava,Dúbrava,Nabíjacia stanica pre elktromobily,,Doprava,nabíjacie stanice,,menej ako 10 000 "Spiš, Levoča, Dúbrava",Obec Dúbrava,Dúbrava,Protipovodňové opatrenia,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,"Vybudovanie protipodňových opatrení ,dážďová kanalizácia,rygóly",10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Dúbrava",Urbárske oz. Spoločenstvo,Dúbrava,Protipožiarná komunikácia,,Doprava,miestne komunikácie,"Lesná komunikácia potrebuje rekonštrukciu ,tak aby bola zprístupnený príjazd hasiacej techniky ,v prípade požiaru.",100 000 - 500 000 "Spiš, Levoča, Dúbrava",Obec Dúbrava,Dúbrava,Nabíjacia stanica pre elktromobily,,Doprava,nabíjacie stanice,"Nabíjacia stanica pre elektromobily,elektrobicykle",menej ako 10 000 "Spiš, Levoča, Dúbrava",Obec Dúbrava,Dubrava,Zberný dvor,,Odpadové hospodárstvo,zberné dvory,zberný dvor a kompostovisko,100 000 - 500 000 "Spiš, Levoča, Dúbrava",Obec Dúbrava,Dúbrava,Protipovodňové opatrenia v intravilane obce,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Vybudovanie záchytného systému na dážďovú vodu s parkovacími plochami a rekonštrukcoiu verejného priestranstva pri budove Obecného úradu a 8.b.j,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Dúbrava",Obec Dúbrava,Dúbrava,Obecná pálenica,,Zamestnanosť,obecné podniky,Výstavba melej pálenice na výrobu kvalitného alkoholu pre malospotrebiteľov,menej ako 10 000 "Spiš, Levoča, Dúbrava",Obec Dúbrava,Dúbrava,Obecný rozhlas,,Digitalizácia a SMART,rozhlas,Rekonštrukcia starého rozhlasu,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Dúbrava",Obec Dúbrava,Dubrava,Kamerový systém,,Digitalizácia a SMART,bezpečnosť v obci,Realizácia kamerového systému v obci .,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Dúbrava",Obec Dúbrava,Dubrava,Multifunkčné ihrisko,,Šport a voľný čas,športoviská,"Rekonštrukcia starého ihriska,výmena povrchu a vybavenie zariadením",10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Dúbrava",Obec Dúbrava,Dúbrava,Turistická rozhľadňa,,CR,infraštruktúra CR,Vybudovanie turistickej rozhľadne a oddychových prístreškov pre turistov,neuvedené "Spiš, Levoča, Dúbrava",Obec Dúbrava,Dúbrava,"Archeologický prieskum ,Turnisko",,CR,kultúrne a historické pamiatky,,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Dúbrava",Obec Dúbrava,Dúbrava,Detské kútiky,,Šport a voľný čas,detské ihriská,Vybudovanie detských kútikov na hranie v obci,menej ako 10 000 "Spiš, Levoča, Dúbrava",Obec Dúbrava,Dúbrava,Miestné komunikácie,,Doprava,miestne komunikácie,"Výstavba miestnej komunikácie a chodníkov ,IBV Kovaľovce",100 000 - 500 000 "Spiš, Levoča, Dúbrava",Dúbrava,Dúbrava,"Aqakultúra,chov rýb",,Zamestnanosť,poľnohospodárstvo,Zabezpečenie nákupu rýb na tržné účely a rybolov,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Granč-Petrovce",Granč-Petrovce,Granč-Petrovce,Rozšírenie verejného vodovodu,,Vodohospodárstvo,vodovod,,100 000 - 500 000 "Spiš, Levoča, Granč-Petrovce",Granč-Petrovce,Granč-Petrovce,Rozšírenie verejnej kanalizácie,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,,100 000 - 500 000 "Spiš, Levoča, Granč-Petrovce",Granč-Petrovce,Granč-Petrovce,Turistické chodníky a cyklotrasy,,CR,infraštruktúra CR,V okolí obce sa nachádza množstvo kultúrnych a prírodných pamiatok. Náučné chodníky a cyklostrasy prispejú k rozvoju cestovného ruchu.,100 000 - 500 000 "Spiš, Levoča, Granč-Petrovce",Granč-Petrovce,Granč-Petrovce,Rekonštrukcia autobusovej zastávky,,Doprava,"autobusové zastávky, prestupné terminály",,100 000 - 500 000 "Spiš, Levoča, Granč-Petrovce",Granč-Petrovce,Granč-Petrovce,Technické vybavenie zberného dvora,,Odpadové hospodárstvo,zberné dvory,,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Granč-Petrovce",Granč-Petrovce,Granč-Petrovce,Výstavba kompostoviska,,Odpadové hospodárstvo,kompostárne + bioplynové stanice,,100 000 - 500 000 "Spiš, Levoča, Granč-Petrovce",Granč-Petrovce,Granč-Petrovce,Zateplenie budovy OcÚ a KD,,Budovy,budovy iné,,100 000 - 500 000 "Spiš, Levoča, Granč-Petrovce",Granč-Petrovce,Granč-Petrovce,Rekonštrukcia obecného rozhlasu,,Digitalizácia a SMART,rozhlas,,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Granč-Petrovce",Granč-Petrovce,Granč-Petrovce,Kamerový sytém v obci,,Digitalizácia a SMART,bezpečnosť v obci,,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Granč-Petrovce",Granč-Petrovce,Granč-Petrovce,Rekonštrukcia kaštieľa a filagórie,,CR,kultúrne a historické pamiatky,,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Granč-Petrovce",Granč-Petrovce,Granč-Petrovce,Technické vybavenie obce,,Verejné priestranstvá,nákup strojov a zariadení,,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Granč-Petrovce",Granč-Petrovce,Granč-Petrovce,Úprava miestneho cintorína a dobudovanie domu smútku,,Verejné priestranstvá,cintoríny,,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Granč-Petrovce",Granč-Petrovce,Granč-Petrovce,Fitnescentrum,,Šport a voľný čas,športoviská,,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Granč-Petrovce",Granč-Petrovce,Granč-Petrovce,Výstavba miestnych komunikácii,,Doprava,miestne komunikácie,,100 000 - 500 000 "Spiš, Levoča, Granč-Petrovce",Granč-Petrovce,Granč-Petrovce,Oddychová zóna,,Verejné priestranstvá,oddychová zóna,,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Harakovce",Harakovce,Harakovce,vybudovanie kanalizácie,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,vybudovanie kabalizácie a čističky odpadových vôd,100 000 - 500 000 "Spiš, Levoča, Harakovce",Harakovce,Harakovce,vybudovanie vodovodu v obci,,Vodohospodárstvo,vodovod,vybudovanie vodovodu,100 000 - 500 000 "Spiš, Levoča, Harakovce",Harakovce,Harakovce,doplnenie zberných nádop na bilologický rozložiteľný odpad a na triedený komunálny odpad,,Odpadové hospodárstvo,triedený zber,doplnenie nádop na BRKO a treidený komunálny odpad,menej ako 10 000 "Spiš, Levoča, Harakovce",Harakovce,Harakovce,rekonštrukcia vykurovania budov OcÚ,,Budovy,obecný úrad,rekonštrukcia vykurovania administratívnej budovy obecného úradu,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Harakovce",Harakovce,Harakovce,vybudovanie protipovodňových hrádz,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,budovanie protipovodňových hrádz,menej ako 10 000 "Spiš, Levoča, Harakovce",Harakovce,Harakovce,vybudovanie detského ihriska,,Šport a voľný čas,detské ihriská,vybudovanie detského ihriska,menej ako 10 000 "Spiš, Levoča, Harakovce",Harakovce,Harakovce,vybudovanie športového ihriska,,Šport a voľný čas,športoviská,vybudovanie športového ihriska,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Harakovce",Harakovce,Harakovce,rekonštrukcia miestnej komunikácie a vybudovanie chodníkov,,Doprava,miestne komunikácie,rekonštrukcia miestnej komunikácie a vybudovanie chodníkov,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Jablonov",Jablonov,Jablonov,Kanalizácia a ČOV,,Vodohospodárstvo,kanalizácia + ČOV,Dokončenie kanalizácie a napojenie na čističku odpadových vôd,500 000 - 1 000 000 "Spiš, Levoča, Jablonov",Jablonov,Jablonov,"Cyklochodník Spišské Podhradie-Jablonov, Mariánska hora",,Doprava,cyklochodníky,Cyklochodník spojí mesto s obcou a pútnickým miestom,100 000 - 500 000 "Spiš, Levoča, Jablonov",Jablonov,Jablonov,Protipovodňová ochrana obce,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Spevnenie brehov vodných tokov,500 000 - 1 000 000 "Spiš, Levoča, Jablonov",Jablonov,Jablonov,Multifunkčné ihrisko,,Šport a voľný čas,športoviská,Rozvoj voľnočasových a športových aktivít,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Jablonov",Jablonov,Jablonov,Oddychová zóna a parkovisko,,Doprava,parkoviská,Vybudovanie parkoviska a oddychovej zóny,100 000 - 500 000 "Spiš, Levoča, Jablonov",Jablonov,Jablonov,Šatne a hygienické zariadenia pri futbalovom ihrisku,,Šport a voľný čas,"šatne, tribúny a sociálne zariadenia",Vybudovanie šatní a hygienických zariadení,100 000 - 500 000 "Spiš, Levoča, Jablonov",Jablonov,Jablonov,Gazdovské múzeum,,CR,kultúrne a historické pamiatky,Odkúpenie domu na zriadenie gazdovského múzea,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Jablonov",Jablonov,Jablonov,Obecný mobiliár,,CR,infraštruktúra CR,"Vybavenie obce lavičkami, inf. tabuľami a pod.",10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Jablonov",Jablonov,Jablonov,Vybudovanie chodníkov v obci,,Doprava,miestne komunikácie,Chodníky zabezpečia bezpečnosť chodcov (občanov),100 000 - 500 000 "Spiš, Levoča, Jablonov",Jablonov,Jablonov,Pútnický chodník,,Doprava,miestne komunikácie,Vyznačenie a úprava chodníka,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Klčov",Klčov,Klčov,rekonštrukcia mosta,,Doprava,"mosty, lávky, priepusty",sanácia spodnej časti mosta,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Klčov",Klčov,Klčov,Oddychová zóna v lese,,Verejné priestranstvá,oddychová zóna,výstavba dreveného altánku v lese,neuvedené "Spiš, Levoča, Klčov",Klčov,Klčov,kanalizácia,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,dobudovanie kanálu,viac ako 1 000 000 "Spiš, Levoča, Klčov",Klčov,Klčov,rozšírenie kanalizácie,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,rozšírenie existujúcej kanalizácie,neuvedené "Spiš, Levoča, Klčov",Klčov,Klčov,rozšírenie vodovodu,,Vodohospodárstvo,vodovod,rozšírenie existujúceho vodovodu,neuvedené "Spiš, Levoča, Klčov",Klčov,Klčov,vodovod,,Vodohospodárstvo,vodovod,dobudovanie vodovodu,100 000 - 500 000 "Spiš, Levoča, Klčov",Klčov,Klčov,cyklochodník,,Doprava,cyklochodníky,vybudovanie cyklochodníka,neuvedené "Spiš, Levoča, Klčov",Klčov,Klčov,rekonštrukcia autobusových zastávok,,Doprava,"autobusové zastávky, prestupné terminály",rekonštrukcia autobusových zastávok,menej ako 10 000 "Spiš, Levoča, Klčov",Klčov,Klčov,regulácia potoka,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,regulácia obecného potoka,neuvedené "Spiš, Levoča, Klčov",Klčov,Klčov,Vodozádržné a protipovodňové opatrenia v obci,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,vybudovanie vodozádržnej nádoby,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Klčov",Klčov,Klčov,zniženie energetickej náročnosti budovy,,Budovy,budovy iné,rekonštrukcia kúrenia v KD a OcÚ,neuvedené "Spiš, Levoča, Klčov",Klčov,Klčov,sociálny podnik,,Zamestnanosť,sociálne podnikanie,zriadenie sociálneho podniku,neuvedené "Spiš, Levoča, Klčov",Klčov,Klčov,rozšírenie rozhlasu v obci,,Digitalizácia a SMART,rozhlas,rozšírenie existujúceho rozhlasu v obci,neuvedené "Spiš, Levoča, Klčov",Klčov,Klčov,reknštrukcia strechy domu smútku,,Budovy,domy smútku,zrekonštruovať strechu na dome smútku,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Klčov",Klčov,Klčov,obecná garáž a technická miestnosť,,Budovy,budovy iné,výstavba garáže a technickej miestnosti v obci,neuvedené "Spiš, Levoča, Klčov",Klčov,Klčov,rekonštrukcia a modernizácia interiéru KD,,Budovy,kultúrny dom,"zmodernizovať sálu a interiér KD, vybavenosť kuchyne, rekonštrukcia WC v KD",neuvedené "Spiš, Levoča, Klčov",Klčov,Klčov,sociálne byty v obci,,Budovy,bývanie,postavenie sociálnych bytov,neuvedené "Spiš, Levoča, Klčov",Klčov,Klčov,obecné parkovisko,,Doprava,parkoviská,vybudovanie nového parkoviska a rekonštrukcia existujúcich parkovísk,neuvedené "Spiš, Levoča, Klčov",Klčov,Klčov,rekonštrukcia verejného osvetlenia,,Digitalizácia a SMART,verejné osvetlenie,rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci,neuvedené "Spiš, Levoča, Klčov",Klčov,Klčov,Amfiteáter v obci,,Kultúra,kultúrna infraštruktúra,postaviť amfiteáter na kultúrne podujatia v obci,neuvedené "Spiš, Levoča, Klčov",Klčov,Klčov,Obecné klzisko,,Šport a voľný čas,športoviská,vybudovanie klziska pre deti,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Klčov",Klčov,Klčov,oplotenie a obnova cintorína,,Verejné priestranstvá,cintoríny,rekonštrukcia oplotenia a obnova cintorína,neuvedené "Spiš, Levoča, Klčov",Klčov,Klčov,revitalizácia centra obce,,Verejné priestranstvá,"centrum obce, námestie",revitalizácia centra obce,neuvedené "Spiš, Levoča, Klčov",Klčov,Klčov,rekonštrukcia ciest a chodníkov,,Doprava,miestne komunikácie,rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci,neuvedené "Spiš, Levoča, Klčov",Klčov,Klčov,výstavba komunikácie na novej IBV,,Doprava,miestne komunikácie,výstavba cesty na novej IBV,neuvedené "Spiš, Levoča, Korytné",Obec Korytné,Korytné,Bezplatná wi-fi v obci,,Digitalizácia a SMART,telekomunikačné siete + internet + wifi,"Zavedenie bezplatnej wi-fi na verejnom pristranstve, pre obyvateľov obce",menej ako 10 000 "Spiš, Levoča, Korytné",Obec Korytné,Korytné,Splašková kanalizácia k IBV,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,Vybud.novej splaškovej kanal. Pre plánovanú IBV,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Korytné",Obec Korytné,Korytné,Splašková kanalizácia v obci,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,Dobudovanie splaškovej kanalizácie v obci,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Korytné",Obec Korytné,Korytné,Vodovod k IBV,,Vodohospodárstvo,vodovod,Vybudovanie prívodného vodovodného potrubia k IBV,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Korytné",Obec Korytné,Korytné,Vodovodné prípojky,,Vodohospodárstvo,vodovod,Výstavba vodovodných prípojok pre občanov obce,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Korytné",Obec Korytné,Korytné,Rekonštrukcia vodojemu,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,"Stavebné úpravy vodojemu,výmena liatinových armatúr",menej ako 10 000 "Spiš, Levoča, Korytné",Obec Korytné,Korytné,Modernizácia rozhlasu,,Digitalizácia a SMART,rozhlas,"Dokončenie výmeny svietidiel,konzol, nátery",menej ako 10 000 "Spiš, Levoča, Korytné",Obec Korytné,Korytné,Detské ihrisko,,Šport a voľný čas,detské ihriská,Výstavba detského ihriska,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Korytné",Obec Korytné,Korytné,Rekonštrukcia skladového objektu,,Budovy,budovy iné,Bezpečnosť majetku obce,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Korytné",Obec Korytné,Korytné,Parkovisko v obci,,Doprava,parkoviská,Rozšírenie parkoviska v obci,menej ako 10 000 "Spiš, Levoča, Korytné",Obec Korytné,Korytné,Rekonštrukcia verejného osvetlenia,,Digitalizácia a SMART,verejné osvetlenie,"Výmena svietidiel,konzol,nátery",menej ako 10 000 "Spiš, Levoča, Korytné",Obec Korytné,Korytné,Vybudovanie verejného osvetlenia k IBV,,Digitalizácia a SMART,verejné osvetlenie,Vybudovanie VO,menej ako 10 000 "Spiš, Levoča, Korytné",Obec Korytné,Korytné,Vybudovanie elektro k IBV,,Energetika,elektrina a teplo,Prívod elektro k IBV,menej ako 10 000 "Spiš, Levoča, Korytné",Obec Korytné,Korytné,Vybudovanie plynu k IBV,,Energetika,plyn,Prívod plynu k IBV,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Korytné",Obec Korytné,Korytné,Pešia zóna k cintorínu,,Verejné priestranstvá,"centrum obce, námestie",Bezpečný prístup občanov na pietné miesto,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Korytné",Obec Korytné,Korytné,Vybudovanie chodníkov k IBV,,Doprava,miestne komunikácie,Vybud.chodníka z bet. dlažby,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Korytné",Obec Korytné,Korytné,Vybudovanie prístupovej cesty k IBV,,Doprava,miestne komunikácie,Vybudovanie cesty k IBV,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Kurimany",Kurimany,Kurimany,Výstavba mostu k IBV-Kapustnice,,Doprava,"mosty, lávky, priepusty",Výstavba mostu do novej IBV,100 000 - 500 000 "Spiš, Levoča, Kurimany",Kurimany,Kurimany,Dobudovanie kanalizácie v obci,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,Dobudovanie kanalizácie v celej obci,100 000 - 500 000 "Spiš, Levoča, Kurimany",Kurimany,Kurimany,Rekonštrukcia administrativnej budovy,,Budovy,obecný úrad,Rekonštrukcia budovy za učelom zriadenia nového sídla obecného úradu,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Kurimany",Kurimany,Kurimany,ČOV-Kurimany,,Vodohospodárstvo,ČOV,Vybudoanie ČOV - technologická časť a následnej 93 % spustenia ČOV,100 000 - 500 000 "Spiš, Levoča, Kurimany",Kurimany,Kurimany,Kopostáreň do 100t/rok v obci Kurimany,,Odpadové hospodárstvo,kompostárne + bioplynové stanice,Vybudoanie kompostárňe do 100t/rok,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Kurimany",Kurimany,Kurimany,Protipovodňové opatrenia,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Vybudovanie protipovodnových opatrení,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Kurimany",Kurimany,Kurimany,Rekonštrukcia a obnova TJ budovy,,Šport a voľný čas,športoviská,Obnova multifunkčnej budoby pre šport a kultúru,100 000 - 500 000 "Spiš, Levoča, Kurimany",Kurimany,Kurimany,Rozšírenie kapacity kulturného domu,,Budovy,kultúrny dom,zvýšenie kapacity kulturnému domu,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Kurimany",Kurimany,Kurimany,Otvorenie potravín v obci Kurimany,,Služby a obchod,kamenné predajne,Otvorenie predajne potravín,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Kurimany",Kurimany,Kurimany,Rekonštrukcia domu smútku a chodníkov na cintoríne,,Budovy,domy smútku,Obnova nehnuteľnosti,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Kurimany",Kurimany,Kurimany,Revitalizácia okolia administratívnej budovy,,Verejné priestranstvá,"centrum obce, námestie",Revitalizácia okolia nehnutelnosti,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Kurimany",Kurimany,Kurimany,Výstavba prístupovej ciesty IBV-Kapustnice,,Doprava,miestne komunikácie,Výstavba prístupovej cesty do IBV kapustnice,100 000 - 500 000 "Spiš, Levoča, Kurimany",Kurimany,Kurimany,Rekonštrukcia asfaltovenj ciesty v obci Kurimany,,Doprava,miestne komunikácie,Rekonštrukcia asfaltových ciest v obci,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Kurimany",Kurimany,Kurimany,Výstavba prístupovej ciesty IBV-Nad dedinou,,Doprava,miestne komunikácie,Výstavba prístupovej cesty do IBV Nad dedinou,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Levoča",Levoča,Levoča,Dom dôchodcov,,Zdravotníctvo a sociálne služby,poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb,vybudovanie technickej infraštruktúry a vybavenosti pre účely CR a pre občanov,viac ako 1 000 000 "Spiš, Levoča, Levoča",Levoča,Levoča,PHSR,,Dokumentácia,strategické - koncepčné dokumenty,,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Levoča",Levoča,Levoča,Zvýšovanie kvality zdravotnej starostlivosti v meste Levoča,,Zdravotníctvo a sociálne služby,poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb,vybudovanie technickej infraštruktúry a vybavenosti nemocnice,viac ako 1 000 000 "Spiš, Levoča, Levoča",Levoča,Levoča,vybudovanie kanalizácie a čističky v mestskej časti Levoča-Závada,,Vodohospodárstvo,kanalizácia + ČOV,vybudovanie technickej infraštruktúry a vybavenosti územia pre účely občanov,viac ako 1 000 000 "Spiš, Levoča, Levoča",Levoča,Levoča,spracovanie dokumentu Dopravný generel,,Dokumentácia,strategické - koncepčné dokumenty,,100 000 - 500 000 "Spiš, Levoča, Levoča",Levoča,Levoča,Cyklochodník III.etapa,,Doprava,cyklochodníky,vybudovanie technickej infraštruktúry a vybavenosti pre účely CR,500 000 - 1 000 000 "Spiš, Levoča, Levoča",Levoča,Levoča,vybudovanie cyklochodníka Levoča-Poprad-SNV,,Doprava,cyklochodníky,vybudovanie technickej infraštruktúry a vybavenosti územia pre účely integrovanej dopravy a CR,viac ako 1 000 000 "Spiš, Levoča, Levoča",Levoča,Levoča,Obnova fortifikačného systému,,CR,kultúrne a historické pamiatky,vybudovanie technickej infraštruktúry a vybavenosti pre účely CR a pre občanov,viac ako 1 000 000 "Spiš, Levoča, Levoča",Levoča,Levoča,Odpadová politika v meste Levoča,,Digitalizácia a SMART,digitálne riešenia v OH,"odpadová politika v meste Levoča (vybudovanbie stojísk, nákup technológií atď)",viac ako 1 000 000 "Spiš, Levoča, Levoča",Levoča,Levoča,vodozádržné opatrenia v meste Levoča,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,vybudovanie technickej infraštruktúry a vybavenosti pre účely CR,viac ako 1 000 000 "Spiš, Levoča, Levoča",Levoča,Levoča,"MOPS, TSP, Kom.práca, Opatrovateľská služba",,Zdravotníctvo a sociálne služby,poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb,,viac ako 1 000 000 "Spiš, Levoča, Levoča",Levoča,Levoča,sociálny podnik - vybudovanie a zriadenie mestskej práčovne,,Zamestnanosť,sociálne podnikanie,"vybudovanie technickej infraštruktúry a vybavenosti pre účely CR,rozvoj mesta a občanov",500 000 - 1 000 000 "Spiš, Levoča, Levoča",Levoča,Levoča,Sociálny podnik . Obnova strojového parku,,Zamestnanosť,sociálne podnikanie,vybudovanie technickej infraštruktúry a vybavenosti pre účely CR a občanov,500 000 - 1 000 000 "Spiš, Levoča, Levoča",Levoča,Levoča,Výstavba bytov nižšieho štandardu vrátane infraštruktúry,,Budovy,bývanie,vybudovanie technickej infraštruktúry a vybavenosti nemocnice,viac ako 1 000 000 "Spiš, Levoča, Levoča",Levoča,Levoča,Výstavba nájomných bytov vrátane infraštruktúry (ŠFRB),,Budovy,bývanie,revitalizácia lesov vrátane nákupu technológií a zariadení,viac ako 1 000 000 "Spiš, Levoča, Levoča",Levoča,Levoča,Spracovanie dokumentu Územný plán,,Dokumentácia,strategické - koncepčné dokumenty,,100 000 - 500 000 "Spiš, Levoča, Levoča",Levoča,Levoča,Parkoviska v centrálnej zóne,,Doprava,parkoviská,"vybudovanie technickej infraštruktúry a vybavenosti pre účely CR,rozvoj mesta a občanov",500 000 - 1 000 000 "Spiš, Levoča, Levoča",Levoča,Levoča,PLAVAREŇ -Výstavba oddychových centier,,Šport a voľný čas,bazény,vybudovanie technickej infraštruktúry a vybavenosti pre účely CR,viac ako 1 000 000 "Spiš, Levoča, Levoča",Levoča,Levoča,"Rekonšrukcia objektu kina, NMP 58",,CR,kultúrne a historické pamiatky,vybudovanie technickej infraštruktúry a vybavenosti pre účely CR,viac ako 1 000 000 "Spiš, Levoča, Levoča",Levoča,Levoča,Rekonštrukcia Námestia Majstra Pavla (ďašie etapy),,CR,kultúrne a historické pamiatky,zlepšenie občianskej vybavenosti a technickej infraštruktúry,viac ako 1 000 000 "Spiš, Levoča, Levoča",Levoča,Levoča,"Rekonštrukcia NKP, Námestie Majstra Pavla č.43 v levoči",,CR,kultúrne a historické pamiatky,vybudovanie technickej infraštruktúry a vybavenosti pre účely CR,viac ako 1 000 000 "Spiš, Levoča, Levoča",Levoča,Levoča,Rekonštrukcia objektu Košická brána -NKP- vstupná brána mesta,,CR,kultúrne a historické pamiatky,vybudovanie technickej infraštruktúry a vybavenosti územia pre občanov a návštevníkov,500 000 - 1 000 000 "Spiš, Levoča, Levoča",Levoča,Levoča,Rekonštrukcia objektu Námestie Majstra Pavla č.54 pre účely kongresovej turistiky vrátane vybavenia,,CR,kultúrne a historické pamiatky,vybudovanie technickej infraštruktúry a vybavenosti územia pre účely CR,viac ako 1 000 000 "Spiš, Levoča, Levoča",Levoča,Levoča,Rekonštrukcia objektu -NKP na Námestí Majstra Pavla č.47,,CR,kultúrne a historické pamiatky,vybudovanie technickej infraštruktúry a vybavenosti pre účely CR,viac ako 1 000 000 "Spiš, Levoča, Levoča",Levoča,Levoča,Rekonštrukcia objektu NKP- Námestie Majstra Pavla č.28,,CR,kultúrne a historické pamiatky,vybudovanie technickej infraštruktúry a vybavenosti územia pre občanov,500 000 - 1 000 000 "Spiš, Levoča, Levoča",Levoča,Levoča,"Rekonštrukcia objektu radnice, NMP2",,CR,kultúrne a historické pamiatky,zlepšenie občianskej vybavenosti a technickej infraštruktúry,viac ako 1 000 000 "Spiš, Levoča, Levoča",Levoča,Levoča,Marketingové nástroje cestovného ruchu,,CR,mäkké aktivity v oblasti CR,,100 000 - 500 000 "Spiš, Levoča, Levoča",Levoča,Levoča,Revitalizácia lesov v meste Levoča vrátane nákupu technológii a zariadení,,Zamestnanosť,obecné podniky,revitalizácia lesov vrátane nákupu technológií a zariadení,viac ako 1 000 000 "Spiš, Levoča, Levoča",Levoča,Levoča,cestná infraštruktúra v obytných zónach mesta Levoča,,Budovy,bývanie,vybudovanie technickej infraštruktúry a vybavenosti územia pre občanov,viac ako 1 000 000 "Spiš, Levoča, Levoča",Levoča,Levoča,Komunikácie v centrálnej zóne,,Doprava,miestne komunikácie,vybudovanie technickej infraštruktúry a vybavenosti pre účely CR a občanov,viac ako 1 000 000 "Spiš, Levoča, Levoča",Levoča,Levoča,Stratégia CR,,CR,mäkké aktivity v oblasti CR,,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Lúčka",Lúčka,Lúčka,Autobusová zastávka s ostrovčekom,,Doprava,"autobusové zastávky, prestupné terminály",Vybudovanie prístrešku autobusovej zastávky s nástupným ostrovčekom,menej ako 10 000 "Spiš, Levoča, Lúčka",Lúčka,Lúčka,Rekonštrukcia rumpálovej studne,,CR,kultúrne a historické pamiatky,"Rekonštrukcia rumpálovej studne v obci, oprava kamennej výstuže, ...",menej ako 10 000 "Spiš, Levoča, Lúčka",Lúčka,Lúčka,Detské ihrisko LEVa,,Šport a voľný čas,detské ihriská,"Vybudovanie detského ihriska - dostavba, nákup a montáž preliezok",menej ako 10 000 "Spiš, Levoča, Lúčka",Lúčka,Lúčka,Kamerový systém v obci,,Digitalizácia a SMART,bezpečnosť v obci,Výmena malo funkčného kamerového systému,menej ako 10 000 "Spiš, Levoča, Lúčka",Lúčka,Lúčka,Rekonštrukcia turisticky zaujímavého historického objektu s kamennou studňou,,CR,kultúrne a historické pamiatky,"Rekonštrukcia priestorov a okolia, ...",10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Nemešany",Nemešany,Nemešany,Nabíjacia stanica pre elektromobily,,Doprava,nabíjacie stanice,Vybudovanie nabíjacej stanice pre elektromobily,menej ako 10 000 "Spiš, Levoča, Nemešany",Nemešany,Nemešany,Výstavba cyklistického chodníka Nemešany - Spišský hrad,,Doprava,cyklochodníky,Výstavba cyklistického chodníka Nemešany - Spišský hrad,100 000 - 500 000 "Spiš, Levoča, Nemešany",Nemešany,Nemešany,"Rekonštrukcia MŠ, OcÚ, KD",,Budovy,polyfunkčné budovy,"modernizácia vykurovacích systémov, rozšírenie MŠ vytvorenie spálni v podkroví",100 000 - 500 000 "Spiš, Levoča, Nemešany",Nemešany,Nemešany,Zavedenie a modernizácia kamerového systému v obci,,Digitalizácia a SMART,bezpečnosť v obci,zriadenie kamerového systém,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Nemešany",Nemešany,Nemešany,Vybavenie športového areálu osadenie skateboardovej rampy,,Šport a voľný čas,športoviská,,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Nemešany",Nemešany,Nemešany,Výstavba archeoskanzenu v rátane prístupovej cesty na Zalužany - prvá stredoveká zaniknutá dedina na území SR v kat. území Nemešany,,CR,kultúrne a historické pamiatky,"vybudovanie archeoskanzenu, obnova archeologického výskumu",500 000 - 1 000 000 "Spiš, Levoča, Nemešany",Nemešany,Nemešany,Výstavba archeoskanzenu v rátane prístupovej cesty na Zalužany - prvá stredoveká zaniknutá dedina na území SR v kat. území Nemešany,,CR,kultúrne a historické pamiatky,"vybudovanie archeoskanzenu, obnova archeologického výskumu",500 000 - 1 000 000 "Spiš, Levoča, Nemešany",Nemešany,Nemešany,Výstavba veľkokpacitného včelína v obci a ponuka produkcie,,Zamestnanosť,poľnohospodárstvo,"výstavba včelína a predaj výrobkov, organizovanie workshopov",100 000 - 500 000 "Spiš, Levoča, Nemešany",Nemešany,Nemešany,Pestovanie kvetov a bylín v časti obce za hriskom- problém prevodnenia čím sa vyriesi aj problém so spodnými vodami,,Riešenia v environmentálnej oblasti,zelené investície,,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Nemešany",Nemešany,Nemešany,Rekonštrukcia cintorínskej kaplnky,,Budovy,sakrálne stavby,vystavba strechy odkupenie pozemku a pod,menej ako 10 000 "Spiš, Levoča, Nemešany",Nemešany,Nemešany,Výstavbu gazdovského dvora za účelom prilákania účastnikov cestovného ruchu,,CR,ubytovanie a stravovanie,,100 000 - 500 000 "Spiš, Levoča, Nemešany",Nemešany,Nemešany,"Vytvorenie predajneho miesta na lokálne produkty, výstavba 2 objektov na viditeľnom mieste pre cestujúcich naprieč obcou na hlavnej trase",,Služby a obchod,kamenné predajne,vytvorenie miestnej tržnice osadením stánkov pred bytovými domami a zabezpečiť predaj remeselých výrobkov počas celého roka,100 000 - 500 000 "Spiš, Levoča, Nižné Repaše",Nižné Repaše,Nižné Repaše,Zriadenie DSS,,Zdravotníctvo a sociálne služby,poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb,,neuvedené "Spiš, Levoča, Nižné Repaše",Nižné Repaše,Nižné Repaše,Rekonštrukcia Domu smútku,,Budovy,domy smútku,,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Nižné Repaše",Nižné Repaše,Nižné Repaše,Výstavba ČOV,,Vodohospodárstvo,ČOV,,500 000 - 1 000 000 "Spiš, Levoča, Nižné Repaše",Nižné Repaše,Nižné Repaše,Zateplenie obecného úradu,,Budovy,obecný úrad,,neuvedené "Spiš, Levoča, Nižné Repaše",Nižné Repaše,Nižné Repaše,Oplotenie cintorína,,Verejné priestranstvá,cintoríny,,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Nižné Repaše",Nižné Repaše,Nižné Repaše,Odstranenie havarijnej stavby,,Budovy,budovy iné,odstranenie havarijneho stavu,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Nižné Repaše",Nižné Repaše,Nižné Repaše,starej obecnej školy,,Školstvo a vzdelávanie,ZŠ,,neuvedené "Spiš, Levoča, Nižné Repaše",Nižné Repaše,Nižné Repaše,Rekonštrukcia MK,,Doprava,miestne komunikácie,,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Nižné Repaše",Nižné Repaše,Nižné Repaše,Rekonštrukcia mostov,,Doprava,"mosty, lávky, priepusty",,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Oľšavica",Obec Oľšavica,Oľšavica,Kanalizácia a ČOV Oľšavica,,Vodohospodárstvo,kanalizácia + ČOV,Vybudovanie kanalizácie a ČOV,500 000 - 1 000 000 "Spiš, Levoča, Ordzovany",Ordzovany,Ordzovany,Výstavba kanalizácie v obci,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,Výstavba kanalizácie v obci,100 000 - 500 000 "Spiš, Levoča, Ordzovany",Ordzovany,Ordzovany,Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu,,Budovy,kultúrny dom,"Rekonštrukcia kultúrneho domu (výmena podlahy, výmena strechy, zateplenie)",10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Ordzovany",Ordzovany,Ordzovany,Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu,,Budovy,obecný úrad,Výmena strechy a dokončenie rekonštrukcie obecného úradu,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Ordzovany",Ordzovany,Ordzovany,Výstavba detského ihriska,,Šport a voľný čas,detské ihriská,Výstavba a obnova detského ihriska novými detskými prvkami,menej ako 10 000 "Spiš, Levoča, Ordzovany",Ordzovany,Ordzovany,Výstavba nových parkovacích miest,,Doprava,parkoviská,výstavba parkovacích miest v obci,menej ako 10 000 "Spiš, Levoča, Ordzovany",Ordzovany,Ordzovany,Oprava miestnej komunikácie,,Doprava,miestne komunikácie,Oprava miestnych komunikácii,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Pavľany",Pavľany,PavĽany,Požiarna zbrojnica-rekonštrukcia,,Budovy,hasičská zbrojnica,rekonštrukcia,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Pavľany",Pavľany,okolie OcU,Oddychová. zóna,,Verejné priestranstvá,oddychová zóna,revitalizácia nevyužitej plochy,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Pavľany",Pavľany,Kult.dom -záhrada,Zdravie z Božej lekárne-ovocná a a bylinková záhrada,,Zamestnanosť,poľnohospodárstvo,revitalizácia nevyužitej plochy,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Poľanovce",Poľanovce,Poľanovce,Bezplatná wi-fi v obci,,Digitalizácia a SMART,telekomunikačné siete + internet + wifi,Zavedenie bezplatnej wi-fi na verejnom pristranstve pre obyvateľov obce,menej ako 10 000 "Spiš, Levoča, Poľanovce",Poľanovce,Poľanovce,vybudovanie kanalizácie a ČOV,,Vodohospodárstvo,kanalizácia + ČOV,vybudovanie kanalizácie a ČOV,neuvedené "Spiš, Levoča, Poľanovce",Poľanovce,Poľanovce,výmena mechanických častí vodovodu,,Vodohospodárstvo,vodovod,nákup a výmena vodovodného potrubia a šupatiek na sekčné uzavieranie vodovodného obvodu,100 000 - 500 000 "Spiš, Levoča, Poľanovce",Poľanovce,Poľanovce,solárne vykurovanie obecnej budovy,,Budovy,budovy iné,zakúpenie a nainštalovanie solárnej techniky do obecnej budovy,menej ako 10 000 "Spiš, Levoča, Poľanovce",Poľanovce,Poľanovce,vodozádržné systémy,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,vybudovanie vodozádržných systémov,neuvedené "Spiš, Levoča, Poľanovce",Poľanovce,Poľanovce,Zateplenie obecnej budovy,,Budovy,budovy iné,"zateplenie budovy, natiahnutie fasády a sokla",menej ako 10 000 "Spiš, Levoča, Poľanovce",Poľanovce,Poľanovce,Vnútorné zariadenie turistickej ubytovne,,CR,ubytovanie a stravovanie,zariadenie turistickej ubytovne hnuteľným mejetkom a výmena vykurovacieho sytnému,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Poľanovce",Poľanovce,Poľanovce,Vybudovanie altánov a úprava priestranstiev v ich okolí,,CR,infraštruktúra CR,"vybudovanie altánkov, lavičiek ponad potok a zastrešenie studničiek. Úprava priestranstiev v ich okolí",menej ako 10 000 "Spiš, Levoča, Poľanovce",Poľanovce,Poľanovce,Stretnutie rodákov,,Kultúra,mäkké aktivity v oblasti kultúry,stretnutie rodákov v rodnej obci spojené s kultúrnym podujatím a vystúpením folklórno-umeleckých telies a technicko-materiálnym zabezpečením akcie,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Poľanovce",Poľanovce,Poľanovce,Kláštor na "Sihoti",,CR,kultúrne a historické pamiatky,"Zameranie základov kláštora georadarom, obnaženie základov pôdorysu kláštora, terénne úravy, vymurovanie a zakonzervovanie zvetralých častí základov a vybudovanie altánku v priestoroch kláštora",10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Poľanovce",Poľanovce,Poľanovce,Oprava ciest v obci,,Doprava,miestne komunikácie,"oprava výtlkov, položenie nového koberca na určité úseky cesty",10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Poľanovce",Poľanovce,Poľanovce,Oddychové centrum,,Verejné priestranstvá,oddychová zóna,"vybudovanie oddychového centra t.j. prístrešku, pódia, spevnených plôch a chodníka, lavíc, lavičiek a zariadení na voľnočasové aktivity a oplotenie",10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Pongrácovce",Pongrácovce,Pongrácovce,Vysokorýchlostný internet,,Digitalizácia a SMART,telekomunikačné siete + internet + wifi,,neuvedené "Spiš, Levoča, Pongrácovce",Pongrácovce,Pongrácovce,Vodovod a kanalizácia,,Vodohospodárstvo,vodovod + kanalizácia,,neuvedené "Spiš, Levoča, Pongrácovce",Pongrácovce,Pongrácovce,Rekonštrukcia OÚ,,Budovy,obecný úrad,"zateplenie,strecha,podlahy,vybavenie",10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Pongrácovce",Pongrácovce,Pongrácovce,Rekonštrukcia KD,,Budovy,kultúrny dom,"zateplenie,strecha,podlahy,vybavenie",10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Pongrácovce",Pongrácovce,Pongrácovce,Úprava potoka,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,,neuvedené "Spiš, Levoča, Pongrácovce",Pongrácovce,Pongrácovce,Obecný rozhlas,,Digitalizácia a SMART,telekomunikačné siete + internet + wifi,obnova a rozšírenie siete,neuvedené "Spiš, Levoča, Pongrácovce",Pongrácovce,Pongrácovce,Detské ihrisko,,Šport a voľný čas,detské ihriská,priestor pre deti a zariadenie,neuvedené "Spiš, Levoča, Pongrácovce",Pongrácovce,Pongrácovce,Kamerový systém,,Digitalizácia a SMART,bezpečnosť v obci,zlepšenie bezpečnosti,neuvedené "Spiš, Levoča, Pongrácovce",Pongrácovce,Pongrácovce,Odpočívadlo pri ihrisku,,Šport a voľný čas,športoviská,,neuvedené "Spiš, Levoča, Pongrácovce",Pongrácovce,Pongrácovce,Parkovisko,,Doprava,parkoviská,úprava verej.priestranstva,neuvedené "Spiš, Levoča, Pongrácovce",Pongrácovce,Pongrácovce,Chodníky v obci,,Doprava,miestne komunikácie,,neuvedené "Spiš, Levoča, Pongrácovce",Pongrácovce,Pongrácovce,Miestne komunikácie,,Doprava,miestne komunikácie,rozšírenie a rekonštrukcia,neuvedené "Spiš, Levoča, Pongrácovce",Pongrácovce,Pongrácovce,Náučné chodníky,,CR,infraštruktúra CR,,neuvedené "Spiš, Levoča, Spišské Podhradie",obec Spišské Podhradie,Spišské Podhradie,Obnova kultúrneho domu,,Budovy,kultúrny dom,Obnova zchátranej budovy v zozname UNESCO,100 000 - 500 000 "Spiš, Levoča, Spišské Podhradie",obec Spišské Podhradie,Spišské Podhradie,maliarsky plener v Spišskom Jeruzaleme,,Kultúra,mäkké aktivity v oblasti kultúry,medzinárodný maliarsky plener na SP. Kapitule,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Spišské Podhradie",Spisšké Podhradie,Spisšké Podhradie,elektronická úradná tabuľa,,Digitalizácia a SMART,digitálne riešenia vo verejnej správe,informovanie občanov v exteriéri pred budovou MsÚ,menej ako 10 000 "Spiš, Levoča, Spišské Podhradie",Sp. Podhradie Sp. Podhradie obnova mestských komunikácií,Sp. Podhradie Obnova verejnej kanalizácie,,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,Obnova kanalizačných stôk a prípojok,viac ako 1 000 000 "Spiš, Levoča, Spišské Podhradie",Mikroregión Podbranisko,Spišské Podhradie,Nabíjacia stanica pre elektromobily,,Doprava,nabíjacie stanice,Výstavba verejne prístupnej nabíjacej stanice pre elektromobily umiestnenej v meste Spišské Podhradie,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Spišské Podhradie",Mikroregión Podbranisko,Mikroregión Podbranisko,Cyklotrasy a pešie chodníky,,Doprava,cyklochodníky,Výstavba cyklistických trás: 1. cesta prvej triedy I/18 2.Spišské Podhradie-Studenec-Ordzovany-Bijacovce 3.Spišské Podhradie-Jablonov-Lúčka Cyklistický chodník: 1. Spišské Pohdradie-mestská časť Katúň 2. Spišské Podhradie-Spišský hrad,100 000 - 500 000 "Spiš, Levoča, Spišské Podhradie",Mikroregión Podbranisko,Mikroregión Podbranisko,Kyvadlová preprava Spišské Podhradie-Spišský hrad,,Doprava,optimalizácia,Zriadenie autobusovej kyvadlovej prepravy medzi Spišským Podhradím a Spišským hradom.,100 000 - 500 000 "Spiš, Levoča, Spišské Podhradie",Sp. Podhradie Sp. Podhradie obnova mestských komunikácií,Sp. Podhradie,rekonštrukcia ČOV - Rybníček,,Vodohospodárstvo,ČOV,rekonštrukcia a rozšírenie ČOV Rybníček,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Spišské Podhradie",Mikroregión Podbranisko,Mikroregión Podbranisko,Protipovodňová ochrana obcí,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,"Vybudovanie drobných prvkov protipovodňovej ochrany - hrádzky, rybníky, umelé koridory.",10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Spišské Podhradie",Sp. Podhradie Sp. Podhradie obnova mestských komunikácií,Sp. Podhradie Vypracovanie účelového auditu pre budovy s cieľom zhodnotenia využitia ich potenciálu pre zavedenie energetických služieb v meste Spišské Podhradie,Obnova verejných budov na základe Vypracovaného účelového auditu pre budovy s cieľom zhodnotenia využitia ich potenciálu pre zavedenie energetických služieb v meste Spišské Podhradie,,Budovy,budovy iné,Obnova verejných budov na základe Vypracovaného účelového auditu pre budovy s cieľom zhodnotenia využitia ich potenciálu pre zavedenie energetických služieb v meste Spišské Podhradie,viac ako 1 000 000 "Spiš, Levoča, Spišské Podhradie",Sp. Podhradie Sp. Podhradie obnova mestských komunikácií,Sp. Podhradie,Zachovanie o Obnova biodiverzity v meste Sp. Podhradie,,Riešenia v environmentálnej oblasti,"ochrana prírody, biodiverzita",Zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov mimo chránených území v meste Spišské Podhradie,100 000 - 500 000 "Spiš, Levoča, Spišské Podhradie",Sp. Podhradie Sp. Podhradie obnova mestských komunikácií,Sp. Podhradie Vodozádržné opatenie na Mariánskom námestí,,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Zvedenie dažďovej vody do nádrží umiestnených v pod povrchom na námestí v centre mesta - zachytávanie vody a následné zavlažovanie verejnej zelene,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Spišské Podhradie",obec Spišské Podhradie,Spišské Podhradie,Viacúčelová vodná nádrž,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,"Vybudovanie protipovodňovej, protipožiarnej, na vyrovnávanie klimatickách pomerov a na podporu cestovného ruchu + cyklochodníky okolo nádrže",viac ako 1 000 000 "Spiš, Levoča, Spišské Podhradie",Sp. Podhradie Sp. Podhradie obnova mestských komunikácií,Viacúčelová vodná nádrž,,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,"Výstavba viacúčelovej vodnej nádrže - protipovodňová, vodozádržná, protipožiarna - šindľové strechy UNESCO, podpora cestovného ruchu",viac ako 1 000 000 "Spiš, Levoča, Spišské Podhradie",Mikroregión Podbranisko,Spišské Podhradie/Mikroregión Podbranisko,Domovy sociálnych služieb,,Zdravotníctvo a sociálne služby,poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb,Vybudovanie nových domovov sociálnych služieb v mikroregióne Podbranisko a zvýšenie úrovne v už existujúcich domovoch sociálnych služieb.,100 000 - 500 000 "Spiš, Levoča, Spišské Podhradie",Mikroregión Podbranisko,Spišské Podhradie,Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti,,Zdravotníctvo a sociálne služby,integrované centrá zdravotníckych a sociálnych služieb,Výstavba centra integrovanej zdravotnej starostlivosti na zabezpečenie komplexnej zdravotnej starostlivosti obyvateľov mikroregiónu.,500 000 - 1 000 000 "Spiš, Levoča, Spišské Podhradie",Spišské Podhradie,Spišské Podhradie,Zriadenie denného stacionára pre dôchodcov,,Zdravotníctvo a sociálne služby,poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb,prestavba mestskej budovy na denný stacionár pre dôchodcov,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Spišské Podhradie",Spišské Podhradie,Spišské Podhradie,Zriadenie destských jaslí,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ,Vybudovanie detských jaslí v meste .,100 000 - 500 000 "Spiš, Levoča, Spišské Podhradie",Mikroregión Podbranisko,Mikroregión Podbranisko,Školská doprava,,Doprava,optimalizácia,V rámci mikroregiónu zabezpečiť prepravu žiakov do/zo škôl pomocou školských autobusov,100 000 - 500 000 "Spiš, Levoča, Spišské Podhradie",Mikroregión Podbranisko,Spišské Podhradie,Detské ihrisko a oddychová zóna,,Šport a voľný čas,detské ihriská,Výstavba detského ihriska z liatej gumy a oddychovej zóny v širšom centre Spišského Podhradia,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Spišské Podhradie",Spišské Podhradie,Spišské Podhradie,Výstavba nafukovacej haly v areály ZŠ,,Školstvo a vzdelávanie,ZŠ,Výstavba multifukčnej nafukovacej haly v areály ZŠ,100 000 - 500 000 "Spiš, Levoča, Spišské Podhradie",Mikroregión Podbranisko,Mikroregión Podbranisko,Parkovisko pod Spišským hradom,,Doprava,parkoviská,Výstavba nového záchytného parkoviska pod Spišským hradom .,100 000 - 500 000 "Spiš, Levoča, Spišské Podhradie",obec Spišské Podhradie,Spišské Podhradie,Vybudobanie záchytného parkoviska,,Doprava,parkoviská,vybudovanei parkoviska so zázemím,100 000 - 500 000 "Spiš, Levoča, Spišské Podhradie",Mikroregión Podbranisko,Spišské Podhradie,Pojazdná predajňa rýchleho občerstvenia,,Služby a obchod,pojazdné predajne,"Zriadenie pojazdnej predajne rýchleho občerstvenia, ktorá zabezpečí gastronomický zážitok pre návštevníkov a obyvateľov mikroregiónu. Pojazdná predajňa bude flexibilne umiestnená podľa potrieb jednotlivých obcí mikroregiónu (napr.počas kultúrnych podujatí).",menej ako 10 000 "Spiš, Levoča, Spišské Podhradie",Spišské Podhradie,Spišské Podhradie,Výstavba mestských nájomných bytov,,Budovy,bývanie,prestavba mestskej budovy zapísanej ako NKP / UNESCO/ na mestské nájomné byty,500 000 - 1 000 000 "Spiš, Levoča, Spišské Podhradie",obec Spišské Podhradie,Spišské Podhradie,Obnova mestského mlyna NKP,,CR,kultúrne a historické pamiatky,Rekonštrukcia NKP UNESCO,100 000 - 500 000 "Spiš, Levoča, Spišské Podhradie",Mikroregión Podbranisko,Mikroregión Podbranisko,Informačno-navigačný systém,,CR,infraštruktúra CR,"Umiestnenie objektov-zariadení všeobecného, uličného, turistického značenia, informačných panelov, uvítacích tabúľ, vstupných tabúľ mikroregiónu a lokalít pamiatok UNESCO",10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Spišské Podhradie",Mikroregión Podbranisko,Mikroregión Podbranisko,Kultúrne podujatia pod Spišským hradom,,Kultúra,mäkké aktivity v oblasti kultúry,"Materiálno-technické zabezpečenie pri realizácií významných kultúrnych podujatí v regióne - Spišský Jeruzalem, Festival vína a medu/VIA REGIA, Spišské folklórne slávnosti, UNESCO CUP, Kráľovský cyklomaratón, Dúbravské pirohy, Podhradské trhy, 20mierových kilometrov okolo Spišského hradu, Dni sv. Huberta, atď. (propagácia podujatia, pivné súpravy, stany a iné).",10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Spišské Podhradie",Mikroregión Podbranisko,Mikroregión Podbranisko,Občasník Podbranisko,,Kultúra,mäkké aktivity v oblasti kultúry,Vydávanie regionálneho občasníka zameraného na aktivity a dôležité udalosti v obciach mikroregiónu.,menej ako 10 000 "Spiš, Levoča, Spišské Podhradie",Mikroregión Podbranisko,Mikroregión Podbranisko,Región Podbranisko-kraj pamiatok UNESCO,,Kultúra,mäkké aktivity v oblasti kultúry,Príprava informačno-propagačných materiálov o najvýznamnejších pamiatkach v regióne Podbranisko.,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Spišské Podhradie",Mikroregión Podbranisko,Spišské Podhradie,Spišské remeselné trhy,,Kultúra,mäkké aktivity v oblasti kultúry,Zachovanie a podpora tradičných ľudových remesiel v regióne. Pravidelné usporadúvanie remeselných trhov v Spišskom Podhradí.,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Spišské Podhradie",obec Spišské Podhradie,Spišské Podhradie,Beh okolo Sp. hradu,,Kultúra,mäkké aktivity v oblasti kultúry,20 km okolo Sp. hradu - beh,menej ako 10 000 "Spiš, Levoča, Spišské Podhradie",obec Spišské Podhradie,Spišské Podhradie,Obnova pamiatkovej zóny Sp. Kapitula,,Verejné priestranstvá,"centrum obce, námestie",Obnova verejného priestranstva na Sp. Kapitule,500 000 - 1 000 000 "Spiš, Levoča, Spišské Podhradie",obec Spišské Podhradie,Spišské Podhradie,Obnova pamiatkovej zóny Sp. Podhradie,,Verejné priestranstvá,"centrum obce, námestie",obnova verejného priestranstva Sp. Podhradie,500 000 - 1 000 000 "Spiš, Levoča, Spišské Podhradie",Sp. Podhradie Sp. Podhradie obnova mestských komunikácií,Sp. Podhradie,Revitalizácia prírodnej rezervácie Sivá Brada,,Riešenia v environmentálnej oblasti,"ochrana prírody, biodiverzita",Revitalizácia prírodnej rezervácie Sivá Brada - Spišský Jeruzalem v spolupráci s Ocranou prírody a krajiny Slov. raj,100 000 - 500 000 "Spiš, Levoča, Spišské Podhradie",obec Spišské Podhradie,Spišské Podhradie,,,Kultúra,mäkké aktivity v oblasti kultúry,kultúrno duchovný festival,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Spišské Podhradie",Spisšké Podhradie,Spisšké Podhradie,Mesto kde žije história,,CR,mäkké aktivity v oblasti CR,Na významných historických budovách umiestniť tabule s históriou budovy a QR kódom,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Spišské Podhradie",Nezisková organizácia,Spisšké Podhradie,zachovajme včely a produkty z nich na Slovensku,,Zamestnanosť,poľnohospodárstvo,zachovanie včelárstva a podpora a vzdelávanei mladých a nových nádejných včelárov,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Spišské Podhradie",Sp. Podhradie Sp. Podhradie obnova mestských komunikácií,Výstavba a obnova chodníkov,,,Doprava,miestne komunikácie,Výstavba nových chodníkov kde chýbajú a obnova pôvodných,500 000 - 1 000 000 "Spiš, Levoča, Spišské Podhradie",Sp. Podhradie Sp. Podhradie obnova mestských komunikácií,Sp. Podhradie,Výstavba a obnova mestských komunikácií,,Doprava,miestne komunikácie,Výstavba nových v častiach IBV a obnova pôvodných mestských komunikácií,viac ako 1 000 000 "Spiš, Levoča, Spišské Podhradie",Mikroregión Podbranisko,Mikroregión Podbranisko,Spišský hrad-Podbranisko-kraj travertínov,,Riešenia v environmentálnej oblasti,"ochrana prírody, biodiverzita",Zvýšenie ekologického povedomia a udržanie prírodných hodnôt v regióne. Vypracovanie informačných materiálov o chránených územiach v regióne.,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Spišské Podhradie",obec Spišské Podhradie,Spišské Podhradie,Obnova židovského cintorína,,CR,kultúrne a historické pamiatky,Obnova vstupnej budovy na židovskom cintoríne s opletím,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Spišské Podhradie",Spisšké Podhradie,Spisšké Podhradie,infokiosk,,CR,infraštruktúra CR,informovanosť občanov a turistov o samospráve a cestovnom ruchu,menej ako 10 000 "Spiš, Levoča, Spišské Podhradie",Mikroregión Podbranisko,Mikroregión Podbranisko,Infraštruktúra v cestovnom ruchu,,CR,infraštruktúra CR,"Budovanie prvkov infraštruktúry v cestovnom ruchu - informačné tabule, mapy pamiatok, informačné kiosky, elektronický turistický sprievodca, atď. v Spišskom Podhradí a obciach mikroregiónu Podbranisko",10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Spišské Podhradie",Mikroregión Podbranisko,Mikroregión Podbranisko,Krásy Spiša na "e-biku",,Doprava,doplnková cykloinfraštruktúra,Zriadenie požičovne elektrobicyklov v Spišskom Podhradí a umiestnenie niekoľkých nabíjacích staníc v mikroregióne.,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Spišské Podhradie",Sp. Podhradie Sp. Podhradie obnova mestských komunikácií,Sp. Podhradie,Obnova a revitalizácia priestoru Dreveník - Spišský kameňolom,,CR,prírodné pamiatky,Obnova a revitalizácia znčeného priestoru kameňolomu na dreveníku hneď vedľa Spišského hradu - zároveň záväzok SR pri vstupe danej lokality do zoznamu UNESCO v roku 1993,viac ako 1 000 000 "Spiš, Levoča, Spišský Hrhov",Spišský Hrhov,Spišský Hrhov,Vodozádržné opatrenia,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Vybudovanie dažďovej záhrady,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Spišský Hrhov",Spišský Hrhov,Spišský Hrhov,Medová ulica,,Doprava,miestne komunikácie,Vybudovanie novej miestnej komunikácie -,100 000 - 500 000 "Spiš, Levoča, Spišský Hrhov",Spišský Hrhov,Spišský Hrhov,Chodníky a parkovíská,,Doprava,miestne komunikácie,Vybudovanie chodníkov a parkovísk v obci,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Spišský Hrhov",Spišský Hrhov,Spišský Hrhov,Kaštieľ v Spišskom Hrhove,,CR,kultúrne a historické pamiatky,Rekonštrukcia kaštieľa v Spišskom Hrhove,viac ako 1 000 000 "Spiš, Levoča, Spišský Štvrtok",Obec Spišský Štvrtok,Spišský Štvrtok,Bezplatná wi-fi v obci,,Digitalizácia a SMART,telekomunikačné siete + internet + wifi,"Zavedenie bezplatnej wi-fi na verejnom pristranstve, pre obyvateľov obce",menej ako 10 000 "Spiš, Levoča, Spišský Štvrtok",Obec Spišský Štvrtok,Spišský Štvrtok,Elektronická úradná tabuľa - externá kiosková,,Digitalizácia a SMART,digitálne riešenia vo verejnej správe,Zriadenie kioskovej elektronickej úradnej tabule - externej,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Spišský Štvrtok",Obec Spišský Štvrtok,Spišský Štvrtok,Výstavba Kanalizácie - IBV Iliašovská cesta - II. Etapa,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,Výstavba kanalizácie v lokalite IBV,100 000 - 500 000 "Spiš, Levoča, Spišský Štvrtok",Obec Spišský Štvrtok,Spišský Štvrtok,Výstavba Kanalizácie - IBV Široké,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,Výstavba kanalizácie v lokalite IBV,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Spišský Štvrtok",Obec Spišský Štvrtok,Spišský Štvrtok,Výstavba vodovodu - IBV Iliašovská cesta - II. Etapa,,Vodohospodárstvo,vodovod,Výstavba vodovodu v lokalite IBV,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Spišský Štvrtok",Obec Spišský Štvrtok,Spišský Štvrtok,Výstavba vodovodu - IBV Ovsisko,,Vodohospodárstvo,vodovod,Výstavba vodovodu v lokalite IBV,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Spišský Štvrtok",Obec Spišský Štvrtok,Spišský Štvrtok,ČOV,,Vodohospodárstvo,ČOV,Výstavba novej ČOV resp. rozšírenie kapacity existujúcej ČOV,500 000 - 1 000 000 "Spiš, Levoča, Spišský Štvrtok",Obec Spišský Štvrtok,Spišský Štvrtok,Parkoviská v obci,,Doprava,parkoviská,Rekonštrukcia existujúcich parkovísk s rozšírením počtu parkovacích miest,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Spišský Štvrtok",Obec Spišský Štvrtok,Spišský Štvrtok,Výstavba NN siete a verejného osvetlenia - IBV Ovsisko,,Energetika,elektrina a teplo,Výstavba NN siete a verejného osvetlenia v lokalite IBV,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Spišský Štvrtok",Obec Spišský Štvrtok,Spišský Štvrtok,rekonštrukcia cesty III/ 3227 smer Spišský Štvrtok - Hrabušice,,Doprava,cesty II. a III. triedy,rekonštrukcia cesty III/ 3227 smer Spišský Štvrtok - Hrabušice vrátane chodníka na ul. Obrancov mieru cca 600 m (od parku po ihrisko) - spoločná aktivita PSK (cesta) a obce (chodník ul. Obrancov mieru),neuvedené "Spiš, Levoča, Spišský Štvrtok",Obec Spišský Štvrtok,Spišský Štvrtok,Výstavba nových chodníkov,,Doprava,miestne komunikácie,Výstavba chodníkov v obci ul. Obrancov mieru,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Spišský Štvrtok",Obec Spišský Štvrtok,Spišský Štvrtok,Výstavba miestnych komunikácií - IBV Iliašovská cesta - I. etapa,,Doprava,miestne komunikácie,Výstavby nových komunikácií v lokalitách IBV,100 000 - 500 000 "Spiš, Levoča, Spišský Štvrtok",Obec Spišský Štvrtok,Spišský Štvrtok,Výstavba miestnych komunikácií - IBV Iliašovská cesta - II. etapa,,Doprava,miestne komunikácie,Výstavby nových komunikácií v lokalitách IBV,100 000 - 500 000 "Spiš, Levoča, Spišský Štvrtok",Obec Spišský Štvrtok,Spišský Štvrtok,Výstavba miestnych komunikácií - IBV Kremňa,,Doprava,miestne komunikácie,Výstavby nových komunikácií v lokalitách IBV,100 000 - 500 000 "Spiš, Levoča, Spišský Štvrtok",Obec Spišský Štvrtok,Spišský Štvrtok,Výstavba miestnych komunikácií - IBV Ovsisko,,Doprava,miestne komunikácie,Výstavby nových komunikácií v lokalitách IBV,100 000 - 500 000 "Spiš, Levoča, Spišský Štvrtok",Obec Spišský Štvrtok,Spišský Štvrtok,Výstavba miestnych komunikácií - IBV Široké,,Doprava,miestne komunikácie,Výstavby nových komunikácií v lokalitách IBV,100 000 - 500 000 "Spiš, Levoča, Spišský Štvrtok",Obec Spišský Štvrtok,Spišský Štvrtok,výstavby kruhovej križovatky Spišský II/536,,Doprava,miestne komunikácie,výstavba kruhovej križovatky na II/536 a oprava rigolu 500 m na odvedenie dažďových vôd v smere na Spišskú Novú Ves (ul. Osloboditeľov) - aktivita PSK,neuvedené "Spiš, Levoča, Studenec",Studenec,Studenec,Bezplatná wi-fi v obci,,Digitalizácia a SMART,telekomunikačné siete + internet + wifi,"Zavedenie bezplatnej wi-fi na verejnom pristranstve, pre obyvateľov obce",menej ako 10 000 "Spiš, Levoča, Studenec",Studenec,Studenec,Rekonštrukcia MŠ a okolia,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ,"Rekonštrukcia kuchyne,jedálne, exteriéru a zateplenie objektu",10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Studenec",Studenec,Studenec,OBNOVA VEREJNÉHO VODOVODU,,Vodohospodárstvo,vodovod,Rekonštrukcia starej verejnej vodovodnej siete,100 000 - 500 000 "Spiš, Levoča, Studenec",Studenec,Studenec,KD- prestrešenie vstupu a skladu,,Budovy,kultúrny dom,Prestrešenie zadného vstupu do KD + skladových priestorov,menej ako 10 000 "Spiš, Levoča, Studenec",Studenec,Studenec,Kontajnerové stojiska,,Odpadové hospodárstvo,triedený zber,Služba pre verejnosť - ochrana životného prostredia,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Studenec",Studenec,Studenec,OBEC -Kontajnerové stojiska,,Odpadové hospodárstvo,triedený zber,Realizácia 7 ks stojísk pre triedený zber odpadu,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Studenec",Studenec,Studenec,ČOV - rozšírenie strojno-techn. časti,,Vodohospodárstvo,ČOV,Rozšírenie ČOV- zvýšenie EO 600 na EO 900 obyv.,100 000 - 500 000 "Spiš, Levoča, Studenec",Studenec,Studenec,Rekonštrukcia domu smútku a okolia,,Budovy,domy smútku,Služba pre verejnosť,100 000 - 500 000 "Spiš, Levoča, Studenec",Studenec,Studenec,Kamerový systém obce,,Digitalizácia a SMART,bezpečnosť v obci,Oprava pre zaistenie bezpečnosti pohybu občanov,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Studenec",Studenec,Studenec,Centrum športu a kultúry,,Šport a voľný čas,športoviská,Komplexné športovo-kultúrne centrum obce,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Studenec",Studenec,Studenec,OBECNÝ ÚRAD a KD - parkovacie plochy,,Doprava,parkoviská,Výstavba spevnených plôch pri verejných budovách,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Studenec",Studenec,Studenec,IBV Studenec -výstavba komunikácie a chodníkov,,Doprava,miestne komunikácie,Podpora výstavby RD pre mladé rodiny,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Studenec",Studenec,Studenec,IBV SAD- vystavba chodníkov,,Doprava,miestne komunikácie,Pešie komunikácie pre výstavbu RD pre mladé rodiny,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Studenec",Studenec,Studenec,Miestné komunikácie a chodníky,,Doprava,miestne komunikácie,Doplnenie a oprava pre zaistenie bezpečnosti pohybu občanov,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Studenec",Studenec,Studenec,IBV SAD - vystavba komunikácie,,Doprava,miestne komunikácie,Komunikácia pre výstavbu RD pre mladé rodiny,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Torysky",Torysky,Torysky,Rekonštrukcia MŠ,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ,Rekonštrukcia MŠ v obci,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Torysky",Torysky,Torysky,"Torysky, obnova verejného vodovodu",,Vodohospodárstvo,vodovod,Verejný skupinový vodovod zásobujúci obec Torysky a Nižné Repaše,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Torysky",Torysky,Torysky,Chodník pre peších a cyklistov,,Doprava,miestne komunikácie,Chodník pre peších a cyklistov,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Torysky",Torysky,Torysky,ČOV Torysky - oplotenie a výstavba prístupovej cesty,,Vodohospodárstvo,ČOV,ČOV Torysky - oplotenie a výstavba prístupovej cesty,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Torysky",Torysky,Torysky,Vodozádržné opatrenia v obci Torysky,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine,100 000 - 500 000 "Spiš, Levoča, Torysky",Torysky,Torysky,Zvyšenie energetickej účinnosti verejnej budovy SO 01 Obecný úrad,,Budovy,obecný úrad,Zvyšenie energetickej účinnosti verejnej budovy SO 01 Obecný úrad,100 000 - 500 000 "Spiš, Levoča, Torysky",Torysky,Torysky,Rekonštrukcia domu smútku,,Budovy,domy smútku,Rekonštrukcia domu smútku,100 000 - 500 000 "Spiš, Levoča, Torysky",Torysky,Torysky,Obnova športového areálu,,Šport a voľný čas,športoviská,Obnova športového areálu,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Torysky",Torysky,Torysky,Rekonštrukcia miestnych komunikácii,,Doprava,miestne komunikácie,Rekonštrukcia miestnych komunikácii,100 000 - 500 000 "Spiš, Levoča, Torysky",Torysky,Torysky,Náučný chodník - Torysky,,CR,infraštruktúra CR,Náučný chodník - Torysky,100 000 - 500 000 "Spiš, Levoča, Uloža",Uloža,Uloža,Obecné Trhovisko,,Služby a obchod,kamenné predajne,,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Uloža",Uloža,Uloža,Dobudovanie kanalizácie .,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,,viac ako 1 000 000 "Spiš, Levoča, Uloža",Uloža,Uloža,Vodovod v obci Uloža,,Vodohospodárstvo,vodovod,,100 000 - 500 000 "Spiš, Levoča, Uloža",Uloža,Uloža,Revitalizácia potoka a odtokov daždovej vody,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Uloža",Uloža,Uloža,Výstavba ihriska v obci Uloža,,Šport a voľný čas,športoviská,,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Uloža",Uloža,Uloža,Výstavba rozhľadne a cyklotrás,,CR,infraštruktúra CR,,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Uloža",Uloža,Uloža,Rekonštrukcia obecnej budovy a zriadenie informačnej kancelárie,,Budovy,budovy iné,,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Uloža",Uloža,Uloža,Rekonštrukcia obecných komunikácii,,Doprava,miestne komunikácie,,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Vyšné Repaše",Vyšné Repaše,Vyšné Repaše,Kanalizácia,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,napojenie zvyšnej časti domov na už existujúcu kanalizáciu,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Vyšné Repaše",Vyšné Repaše,Vyšné Repaše,Vodovod,,Vodohospodárstvo,vodovod,dobudovanie už z časti existujúceho vodovodu,100 000 - 500 000 "Spiš, Levoča, Vyšné Repaše",Vyšné Repaše,Vyšné Repaše,vykurovanie OU a pošty,,Budovy,obecný úrad,projekt cez tepelné čerpadla zem-voda,100 000 - 500 000 "Spiš, Levoča, Vyšné Repaše",Vyšné Repaše,Vyšné Repaše,zniženie energetickej náročnosti budovy,,Budovy,polyfunkčné budovy,zateplenie multifunkčnej budovy,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Vyšné Repaše",,,športový areál Levočské vrchy Kružok,,Šport a voľný čas,športoviská,"vhodné vlastnícke usporiadanie v rámci areálu, časť areálu už je funkčná, plánované celoročné a celoregionálne využitie",viac ako 1 000 000 "Spiš, Levoča, Vyšný Slavkov",Obec,Obec Vyšný Slavkov,Zriadenie MŠ v obci,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ,Vybudovanie novej MŠ v obci.,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Vyšný Slavkov",Obec,Obec Vyšný Slavkov,Prepojenie Spiš a Šariš cyklotrasami,,Doprava,cyklochodníky,Prepojenie Spiš a Šariš cyklotrasami,neuvedené "Spiš, Levoča, Vyšný Slavkov",Obec Vyšný Slavkov,obec Vyšný Slavkov,vybudovanie cyklotras - prepojenie Spiš-Šariš;,,Doprava,cyklochodníky,Vybudovanie cyklotras - prepojenie Spišs a Šariš,100 000 - 500 000 "Spiš, Levoča, Vyšný Slavkov",Obec,Obec Vyšný Slavkov,Rekonštrukcia KD v obci,,Budovy,kultúrny dom,Rekonštrukcia KD v obci,100 000 - 500 000 "Spiš, Levoča, Vyšný Slavkov",Obec,Obec Vyšný Slavkov,Vybudovanie bývania,,Budovy,bývanie,Zlepšenie podmienok bývanie vybudovaním bytov,neuvedené "Spiš, Levoča, Vyšný Slavkov",obec,Obec Vyšný Slavkov,Vytvorenie športovísk v obci,,Šport a voľný čas,športoviská,Vytvorenie športovísk v obci,10 000 - 100 000 "Spiš, Levoča, Vyšný Slavkov",Obec Vyšný Slavkov,obec Vyšný Slavkov,Vybudovanie amfiteátra,,Kultúra,kultúrna infraštruktúra,Vybudovanie amfiteátra,neuvedené "Spiš, Levoča, Vyšný Slavkov",Obec Vyšný Slavkov,obec Vyšný Slavkov,Stretnutie rodákov Slavkova,,Kultúra,mäkké aktivity v oblasti kultúry,Stretnutie rodákov Slavkova po rokoch,neuvedené "Spiš, Levoča, Vyšný Slavkov",Obec Vyšný Slavkov,obec Vyšný Slavkov,Vybudovanie chodníkov v obci,,Doprava,miestne komunikácie,Vybudovanie chodníkov v obci,neuvedené "Spiš, Levoča, Vyšný Slavkov",Obec Vyšný Slavkov,obec Vyšný Slavkov,"Rekonštrukcia cesty na Zadnej ulici, Družstevnej ulici, Nájomnej ulici a Vodárenskej ulici",,Doprava,miestne komunikácie,Rekonštrukcia obecných ciest,neuvedené "Spiš, Levoča, Vyšný Slavkov",Obec Vyšný Slavkov,obec Vyšný Slavkov,Oprava schodov ku kostolu,,Doprava,miestne komunikácie,Oprava schodov ku kostolu - prepojenie Jakubskej cesty,neuvedené "Spiš, Levoča, Vyšný Slavkov",Obec,Obec Vyšný Slavkov,Rekonštrukcia prístupovej cesty ku kostolu,,Doprava,miestne komunikácie,Rekonštrukcia prístupovej cesty ku kostolu sv. Michala Archanjela,10 000 - 100 000 "Spiš, Poprad, Batizovce",Batizovce,Batizovce-Gerlachov-V. Tatry-Poprad,Cyklistický chodník Batizovce-Gerlachov-V. Tatry-Poprad,,Doprava,cyklochodníky,Vybudovanie nových cyklotrás,neuvedené "Spiš, Poprad, Batizovce",Batizovce,Batizovce,Vybudovanie a modernizácia autobusových zastávok,,Doprava,"autobusové zastávky, prestupné terminály",,neuvedené "Spiš, Poprad, Batizovce",Batizovce,Batizovce,Novostavba materskej školy v obci Batizovce,,Školstvo a vzdelávanie,systém vzdelávania,Podpora sociál. Začlenenia -zlepšiť prístup ku kvalit. Vzdelávaniu,100 000 - 500 000 "Spiš, Poprad, Batizovce",Batizovce,Batizovce,Vybudovanie a rekonštrukcia pozemných komunikácií v obci Batizovce,,MRK,tvrdé aktivity na podporu integrácie,zlepšenie dostupnosti služieb pre obyvateľov MRK,10 000 - 100 000 "Spiš, Poprad, Batizovce",Batizovce,Batizovce,Rekonštrukcia KD v obci Batizovce,,Budovy,kultúrny dom,podpora zlepšovania a rozširovania služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času,10 000 - 100 000 "Spiš, Poprad, Gánovce",Gánovce,Gánovce,Cyklochodník Poprad - Gánovce,,Doprava,cyklochodníky,Cyklochodník nielen pre turistov ale i na bežnú mobilitu,100 000 - 500 000 "Spiš, Poprad, Gánovce",Gánovce,Gánovce,Rekonštrukcia kanalizačnej siete v obci,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,Rekonštrukcia kanalizačnej siete v obci,viac ako 1 000 000 "Spiš, Poprad, Gánovce",Gánovce,Gánovce,Vodozádržné opatrenia v obci,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,VZO v extraviláne a v intraviláne obce,100 000 - 500 000 "Spiš, Poprad, Gánovce",Gánovce,Gánovce,Zberný dvor,,Odpadové hospodárstvo,zberné dvory,Zberný dvor v obci,100 000 - 500 000 "Spiš, Poprad, Gánovce",Gánovce,Gánovce,Malá kompostáreň,,Odpadové hospodárstvo,kompostárne + bioplynové stanice,Malá kompostáreň do 100 t,100 000 - 500 000 "Spiš, Poprad, Gánovce",Gánovce,Gánovce,Rekonštrukcia miestnych ciest,,Doprava,miestne komunikácie,"Rekonštrukcia miestnych komunikácií, výstavba a rek. Chodn.",viac ako 1 000 000 "Spiš, Poprad, Gánovce",Gánovce,Gánovce,Turistická rozhľadňa,,CR,infraštruktúra CR,Výstavba rozhľadne na vrchu Zámčisko - hraničí s Popradom,100 000 - 500 000 "Spiš, Poprad, Gánovce",Gánovce,Gánovce,Revitalizácia umeleckého parku,,CR,kultúrne a historické pamiatky,Revitalizácia umeleckého parku - ART.4G.PARK Gánovce,100 000 - 500 000 "Spiš, Poprad, Gánovce",Gánovce,Gánovce,Múzeum neandertálca,,CR,kultúrne a historické pamiatky,Múzeum najstaršieho ľudského nálezu v strednej Európe,500 000 - 1 000 000 "Spiš, Poprad, Gerlachov",Obec Gerlachov,"Gerlachov , Batizovce, Poprad, Vysoké Tatry","Cyklistický chodník Poprad, Batizovce, Gerlachov, Vysoké Tatry",,Doprava,cyklochodníky,Vybudovanie cyklistického chodníka medzi jednotlivými samosprávami,neuvedené "Spiš, Poprad, Gerlachov",Obec Gerlachov,Gerlachov,Rekonštrukcia miestných komunikácií,,Doprava,miestne komunikácie,Rekonštrukcia miestných komunikácií,neuvedené "Spiš, Poprad, Hozelec",Hozelec,Hozelec,Vzdelávanie zamestnancov samosprávy,,Školstvo a vzdelávanie,systém vzdelávania,,10 000 - 100 000 "Spiš, Poprad, Hozelec",Hozelec,Hozelec,Vybudovanie verejného Wi-fi pripojenia,,Digitalizácia a SMART,telekomunikačné siete + internet + wifi,,menej ako 10 000 "Spiš, Poprad, Hozelec",Hozelec,Hozelec,IKT skvalitnenie verejných služieb,,Digitalizácia a SMART,digitálne riešenia vo verejnej správe,,10 000 - 100 000 "Spiš, Poprad, Hozelec",Hozelec,Hozelec,Výstavba denného sociálneho centra,,Zdravotníctvo a sociálne služby,poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb,,100 000 - 500 000 "Spiš, Poprad, Hozelec",Hozelec,Hozelec,Zriadenie ambulancie všeobecného lekára,,Zdravotníctvo a sociálne služby,integrované centrá zdravotníckych a sociálnych služieb,,10 000 - 100 000 "Spiš, Poprad, Hozelec",Hozelec,Hozelec,Odstránenie havarijného stavu MŠ,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ,,10 000 - 100 000 "Spiš, Poprad, Hozelec",Hozelec,Hozelec,Technická a technologická vybavenosť MŠ,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ,,10 000 - 100 000 "Spiš, Poprad, Hozelec",Hozelec,Hozelec,Nadstavba MŠ,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ,,100 000 - 500 000 "Spiš, Poprad, Hozelec",Hozelec,Hozelec,"Odkanalizovanie Hozelec Sever, Západ, Poľná, Popradská",,Vodohospodárstvo,kanalizácia,,500 000 - 1 000 000 "Spiš, Poprad, Hozelec",Hozelec,Hozelec,"Zásobovanie pitnou vodou Hozelec Sever, Západ, Poľná, Popradská",,Vodohospodárstvo,vodovod,,100 000 - 500 000 "Spiš, Poprad, Hozelec",Hozelec,Hozelec,Zíntenzívnenie separácie a zvozu nespracovateľného odpadu,,Odpadové hospodárstvo,triedený zber,,10 000 - 100 000 "Spiš, Poprad, Hozelec",Hozelec,Hozelec,Vybudovanie cyklotrás,,Doprava,cyklochodníky,,neuvedené "Spiš, Poprad, Hozelec",Hozelec,Hozelec,Vybudovanie vodozádržného zariadenia Hozelec-Sever-Úsvit,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,,neuvedené "Spiš, Poprad, Hozelec",Hozelec,Hozelec,Zberný dvor Hozelec,,Odpadové hospodárstvo,zberné dvory,,100 000 - 500 000 "Spiš, Poprad, Hozelec",Hozelec,Hozelec,"Sociálne služby (opatrovateľská a zdravotná mobilná starostlivosť, stravovanie)",,Zdravotníctvo a sociálne služby,poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb,,10 000 - 100 000 "Spiš, Poprad, Hozelec",Hozelec,Hozelec,Výstavba domova sociálnych služieb,,Zdravotníctvo a sociálne služby,poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb,,500 000 - 1 000 000 "Spiš, Poprad, Hozelec",Hozelec,Hozelec,Výstavba centra voľného času,,Budovy,budovy iné,,100 000 - 500 000 "Spiš, Poprad, Hozelec",Hozelec,Hozelec,"Urbanizácia obce - Sever, Západ, Poľná, Kotlisko",,Budovy,bývanie,,10 000 - 100 000 "Spiš, Poprad, Hozelec",Hozelec,Hozelec,Verejný detský park + outdoor ihrisko,,Šport a voľný čas,outdoor,,10 000 - 100 000 "Spiš, Poprad, Hozelec",Hozelec,Hozelec,"Plynofikácia Hozelec Sever, Západ, Poľná, Popradská",,Energetika,plyn,,500 000 - 1 000 000 "Spiš, Poprad, Hozelec",Hozelec,Hozelec,Výstavba komunikácie Hozelec-Sever,,Doprava,miestne komunikácie,,100 000 - 500 000 "Spiš, Poprad, Hozelec",Hozelec,Hozelec,Výstavba komunikácie Hozelec - Západ,,Doprava,miestne komunikácie,,100 000 - 500 000 "Spiš, Poprad, Hozelec",Hozelec,Hozelec,Výstavba komunikácie Hozelec - Poľná,,Doprava,miestne komunikácie,,10 000 - 100 000 "Spiš, Poprad, Hozelec",Hozelec,Hozelec,Výstavba Komunikácie Hozelec- Športová,,Doprava,miestne komunikácie,,100 000 - 500 000 "Spiš, Poprad, Hozelec",Hozelec,Hozelec,Výstavba Komunikácie Hozelec- Popradská,,Doprava,miestne komunikácie,,10 000 - 100 000 "Spiš, Poprad, Hozelec",Hozelec,Hozelec,Výstavba komunikácie Hozelec - Kotlisko,,Doprava,miestne komunikácie,,10 000 - 100 000 "Spiš, Poprad, Hozelec",Hozelec,Hozelec,"Zelené námiestia Mokraď, Pri kostole, Medzi Cintorínmi",,Verejné priestranstvá,výsadba zelene,,10 000 - 100 000 "Spiš, Poprad, Hozelec",Hozelec,Hozelec,Podpora kultúrnych aktivít,,Kultúra,mäkké aktivity v oblasti kultúry,,10 000 - 100 000 "Spiš, Poprad, Hozelec",Hozelec,Hozelec,Vybudovanie mobiliáru na verejných priestranstvách,,Verejné priestranstvá,"centrum obce, námestie",,10 000 - 100 000 "Spiš, Poprad, Hozelec",Hozelec,Hozelec,Podpora turistického ruchu - Hoezelcká dolina - Pramene,,CR,prírodné pamiatky,,10 000 - 100 000 "Spiš, Poprad, Hranovnica",Hranovnica,Hranovnica,Výstavba zdravotného strediska,,Zdravotníctvo a sociálne služby,integrované centrá zdravotníckych a sociálnych služieb,"Výstavba nového zdravotného strediska s plnohodnotným priestorom pre pediatra, všeobecného lekára, zubára, lekáreň. Teoreticky aj pre špecialistu - gynekológa.",500 000 - 1 000 000 "Spiš, Poprad, Hranovnica",Hranovnica,Hranovnica,Vybudovanie protipovodňových opatrení,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Ochrana obce pred povodňami,100 000 - 500 000 "Spiš, Poprad, Hranovnica",Hranovnica,Hranovnica,Príprava pozemkov na individuálnu bytovú výstavbu,,Budovy,bývanie,Získanie pozemkov a vybudovanie inžinierskych sietí na výstavbu domov,500 000 - 1 000 000 "Spiš, Poprad, Hranovnica",Hranovnica,Hranovnica,Výstavba telocvične pri ZŠ,,Školstvo a vzdelávanie,ZŠ,Výstavba chýbajúcej telocvične pri základnej škole pre zlepšenie podmienok výučby žiakov,500 000 - 1 000 000 "Spiš, Poprad, Hranovnica",Hranovnica,Hranovnica,Rekonštrukcia domu smútku,,Budovy,domy smútku,Rekonštrukcia domu smútku,10 000 - 100 000 "Spiš, Poprad, Hranovnica",Hranovnica,Hranovnica,Rozšírenie kapacity základnej školy,,Školstvo a vzdelávanie,ZŠ,Ukončenie dvojzmennej prevádzky v základnej škole,viac ako 1 000 000 "Spiš, Poprad, Hranovnica",Hranovnica,Hranovnica,Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice,,Budovy,hasičská zbrojnica,Technické zázemie pre DHZO a DHZ na účely ochrany obce pred požiarmi,100 000 - 500 000 "Spiš, Poprad, Hranovnica",Hranovnica,Hranovnica,Výstavba miestnych komunikácií a chodníkov,,Doprava,miestne komunikácie,Výstavba a rekonštrukcie miestnych komunikácií vrátane odstavných plôch a chodníkov pre peších,500 000 - 1 000 000 "Spiš, Poprad, Jánovce",Jánovce,Jánovce,Výstavba bytov nižšieho štandardu,,Budovy,bývanie,Zlepšenie bývania miestnej rómskej komunity.,viac ako 1 000 000 "Spiš, Poprad, Kravany",Kravany,Kravany,Výstavba ZŠ 1.-4.ročník (I.stupeň),,Školstvo a vzdelávanie,ZŠ,"Vybudovanie budovy základnej školy pre 1. stupeň, zvýšenie počtu žiakov.",viac ako 1 000 000 "Spiš, Poprad, Liptovská Teplička",Liptovská Teplička,Liptovská Teplička,Výstavba denného stacionára,,Zdravotníctvo a sociálne služby,poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb,Výstavba denného stacionára v obci,100 000 - 500 000 "Spiš, Poprad, Liptovská Teplička",Liptovská Teplička,Liptovská Teplička,Regulácia potoka,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Dobudovanie regulácie potoka Teplička,viac ako 1 000 000 "Spiš, Poprad, Liptovská Teplička",Liptovská Teplička,Liptovská Teplička,Vodozádržné opatrenia v obci,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Vodozádržné opatrenia v obci Liptovská Teplička,100 000 - 500 000 "Spiš, Poprad, Liptovská Teplička",Liptovská Teplička,Liptovská Teplička,Zateplenie obecných budov,,Budovy,budovy iné,Zateplenie obecných budov v obci Liptovská Teplička,100 000 - 500 000 "Spiš, Poprad, Liptovská Teplička",Liptovská Teplička,Liptovská Teplička,Výstavba multifunkčnej haly,,Šport a voľný čas,športoviská,Výstavba multifunkčnej haly,viac ako 1 000 000 "Spiš, Poprad, Liptovská Teplička",Liptovská Teplička,Liptovská Teplička,Výstavba soc. a nájomných bytov,,Budovy,bývanie,Výstavba sociálnych a nájomných bytov v obci,500 000 - 1 000 000 "Spiš, Poprad, Liptovská Teplička",Liptovská Teplička,Liptovská Teplička,Rekonštrukcia Kováčskej dielne,,CR,kultúrne a historické pamiatky,Rekonštrukcia starej kováčskej dielne v obci,10 000 - 100 000 "Spiš, Poprad, Liptovská Teplička",Liptovská Teplička,Liptovská Teplička,Výstavba chodníkov na ul. Teplická,,Doprava,miestne komunikácie,Výstavba chodníkov na ul. Teplickej I. a II. etapa,100 000 - 500 000 "Spiš, Poprad, Lučivná",Lučivná,Lučivná,Cyklochodník Lučivná- Štrba II. etapa,,Doprava,cyklochodníky,vybudovanie II. etapy cyklochodníka Lopušná Dolina - Štrba II. etapa,500 000 - 1 000 000 "Spiš, Poprad, Lučivná",Lučivná,Lučivná,rekonštrukcia budovy obecného úradu,,Budovy,obecný úrad,"rekonštrukcia starej budovy obecného úradu, zvýšenie energetickej efektívnosti, bezbariérového prístupu, modernizácia vútorných priestorov s úhľadom na optimalizáciu ich využitia, zmena vykurovacieho systému.",100 000 - 500 000 "Spiš, Poprad, Lučivná",Lučivná,Lučivná,rekonštrukcia miestnych komunikácií,,Doprava,miestne komunikácie,rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci a rómskej osade,100 000 - 500 000 "Spiš, Poprad, Lučivná",Lučivná,Lučivná,Workoutové ihrisko,,Šport a voľný čas,outdoor,vybudovanie športoviska v zmysle požiadaviek občanov,10 000 - 100 000 "Spiš, Poprad, Lučivná",Lučivná,Lučivná,Detské ihrisko,,Šport a voľný čas,detské ihriská,vybudovanie detského ihriska v zmysle platných bezpečnostných noriem,10 000 - 100 000 "Spiš, Poprad, Lučivná",Lučivná,Lučivná,garáž pre hasičskú techniku,,Budovy,hasičská zbrojnica,vybudovanie garáže pre rozširujúci sa hasičský vozový park,10 000 - 100 000 "Spiš, Poprad, Lučivná",Lučivná,Lučivná,kyslíková dráha,,CR,infraštruktúra CR,v priľahlom lesíku vybudovať jednoduché drevené cvičebné prvky pre širokú vekovú škálu občanov a návštevníkov obce a kúpeľov Lučivná.,10 000 - 100 000 "Spiš, Poprad, Lučivná",Lučivná,Lučivná,Náučný chodník,,CR,infraštruktúra CR,"vybudovanie náučného chodníka pre domácich, návštevníkov a turistov , ktorý bude spájať všetky prírodné atraktivity s kultúrnymi pamiatkami v intraviláne a extraviláne obce.",10 000 - 100 000 "Spiš, Poprad, Mengusovce",,,"Vybudovanie oddychovej zóny, bio kúpaliska, vyhliadkovej veže, zipline, Areál rodových disciplín, rekreačných rybníkov, rozprávkového lesa, cyklotrás, cykloštadion, areál bežeckého a zjazdového lyžovania zo zasnežovaním. amfiteáter, zelený park, Autocaping, Infocentrum, Požičovňa bicyklov a lyží športové letisko. umelá ľadová plocha, skanzen",,Verejné priestranstvá,oddychová zóna,Potreba kultúrneho a športového vyžitia,500 000 - 1 000 000 "Spiš, Poprad, Mengusovce",Mengusovce,Mengusovce,Inžinerské siete,,Budovy,bývanie,Vybudovanie inžinerských sietí,500 000 - 1 000 000 "Spiš, Poprad, Mengusovce",Mengusovce,Mengusovce,Autobusové zástavky,,Doprava,"autobusové zastávky, prestupné terminály",Vybudovanie a rekonštrukcia autobusových zastávok,10 000 - 100 000 "Spiš, Poprad, Mengusovce",Mengusovce,Mengusovce,Cyklochodník,,Doprava,cyklochodníky,Vybudovanie cyklochodníka,100 000 - 500 000 "Spiš, Poprad, Mengusovce",Mengusovce,Mengusovce,Nabíjacia stanica pre elektromobily,,Doprava,nabíjacie stanice,Vybudovanie nabíjacej stanice pre elektromobily,menej ako 10 000 "Spiš, Poprad, Mengusovce",Mengusovce,Mengusovce,Dom smútku a cintorín,,Budovy,polyfunkčné budovy,Vybudovanie domu smútku a cintorína,100 000 - 500 000 "Spiš, Poprad, Mengusovce",Mengusovce,Mengusovce,Bio Kupalisko,,Šport a voľný čas,bazény,Vybudovanie bio kúpaliska,100 000 - 500 000 "Spiš, Poprad, Mengusovce",Mengusovce,Mengusovce,Vyhliadková veža,,CR,infraštruktúra CR,Vybudovanie vyhliadkovej veže,10 000 - 100 000 "Spiš, Poprad, Mengusovce",Mengusovce,Mengusovce,Komunikácie v obci,,Doprava,miestne komunikácie,Vybudovania a rekonštrikcia komunikácií,100 000 - 500 000 "Spiš, Poprad, Mengusovce",Mengusovce,Mengusovce,Chodník pre peších,,Doprava,miestne komunikácie,Vybudovanie chodníku pre peších,100 000 - 500 000 "Spiš, Poprad, Mlynica",Mlynica,Mlynica,Zriadenie MŠ,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ,Vybudovanie novej MŠ v obci.,100 000 - 500 000 "Spiš, Poprad, Mlynica",Obec Mlynica,Mlynica,Splašková kanalizácia,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,Vybudovanie kanalizácie v novej výstavbe,100 000 - 500 000 "Spiš, Poprad, Mlynica",Obec Mlynica,Mlynica,Vodovod,,Vodohospodárstvo,vodovod,Vybudovanie vodovodu v novej výstavbe,100 000 - 500 000 "Spiš, Poprad, Mlynica",Mlynica,Mlynica,Cyklistický chodník,,Doprava,cyklochodníky,Prepojenie cyklistickej trasy Poprad - Vysoké Tatry,100 000 - 500 000 "Spiš, Poprad, Mlynica",Obec Mlynica,Mlynica,Zvýšenie energetickej účinnosti budovy KD,,Budovy,kultúrny dom,"Náhrada vykurovania, zateplenie budovy",100 000 - 500 000 "Spiš, Poprad, Mlynica",Mlynica,Mlynica,Zriadenie parkoviska,,Doprava,parkoviská,Parkovacie miesta ku kultúrnym pamiatkám a športovisku,10 000 - 100 000 "Spiš, Poprad, Mlynica",Mlynica,Mlynica,Centrum športu,,Šport a voľný čas,športoviská,Doplnenie multifunkčného ihriska,10 000 - 100 000 "Spiš, Poprad, Mlynica",Mlynica,Mlynica,Cezhraničné kultúrne centrum,,Kultúra,mäkké aktivity v oblasti kultúry,Rozvoj cezhraničných kultúrnych stykov,10 000 - 100 000 "Spiš, Poprad, Mlynica",Mlynica,Mlynica,Oplotenie miestného cintorína,,Verejné priestranstvá,cintoríny,Vybudovanie oplotenia cintorína,10 000 - 100 000 "Spiš, Poprad, Mlynica",Obec Mlynica,Mlynica,Miestna komunikácia,,Doprava,miestne komunikácie,Vybudovanie miestnych komunikácii,viac ako 1 000 000 "Spiš, Poprad, Nová Lesná",Nová Lesná,Nová Lesná,Kombinovaný chodník s napojením na Vysoké Tatry,,Doprava,cyklochodníky,"Riešenie potrieb cyklodopravy a cykloturistiky, bezpečnosť žiakov dochádzajúcich do ZŠ Dolný Smokovec",100 000 - 500 000 "Spiš, Poprad, Nová Lesná",Nová Lesná,Nová Lesná,Rekonštrukcia miestnych komunikácii s možnosťou riešenia potreby cyklodopravy,,Doprava,miestne komunikácie,Zlepšenie úrovne miestnych komunikácii s možnosťou napojenia na existujúci cyklochodník Biela púť,100 000 - 500 000 "Spiš, Poprad, Nová Lesná",Nová Lesná,Nová Lesná,Náučný cyklochodník ku katastrálnemu územiu Mlynica,,Doprava,cyklochodníky,Náučný cyklochodník ku katastrálnemu územiu Mlynica,100 000 - 500 000 "Spiš, Poprad, Nová Lesná",Nová Lesná,Nová Lesná,Vybudovanie chodníkov v centre obce a premosťovacej lávky cez Novolesniansky potok,,Doprava,miestne komunikácie,Vybudovanie chodníkov v centre obce a premosťovacej lávky cez Novolesniansky potok,100 000 - 500 000 "Spiš, Poprad, Poprad",Mesto Poprad,Poprad,Viacpodlažné parkovisko - pri NC Astra,,Doprava,parkoviská,riešenie statickej dopravy v meste,viac ako 1 000 000 "Spiš, Poprad, Poprad",Mesto Poprad,Poprad,Elektronické informačné tabule na vybraných zastávkach MHD v meste Poprad,,Doprava,"autobusové zastávky, prestupné terminály",Elektronické informačné tabule MHD,100 000 - 500 000 "Spiš, Poprad, Poprad",Mesto Poprad,Poprad,Inteligentý parkovací systém,,Digitalizácia a SMART,iné SMART riešenia,Vybavenie parkovísk systémom monitorovania obsadenia parkovacích miest a zároveň úhrady parkovného,viac ako 1 000 000 "Spiš, Poprad, Poprad",Mesto Poprad,Poprad,Data mining - Centrálny systém zberu a vyhodnocovania dát,,Digitalizácia a SMART,digitálne riešenia vo verejnej správe,"vybudovanie centrálneho zberu dár, zberných hubov a dobudovanie chýbajúcej inf.",viac ako 1 000 000 "Spiš, Poprad, Poprad",Mesto Poprad,Poprad,"Inteligentná zelená mobilita, e-mobilita",,Verejné priestranstvá,výsadba zelene,vybudovanie inteligentnej ekologickej infraštruktúry,500 000 - 1 000 000 "Spiš, Poprad, Poprad",Mesto Poprad,Poprad,Rozšírenie a rekonštrukcia MŠ na Ul. Lidickej v Poprade,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ,rozšírenie a rekonštrukcia MŠ,viac ako 1 000 000 "Spiš, Poprad, Poprad",Mesto Poprad,Poprad,Revitalizácia priestorov na Námestí sv. Egídia,,Verejné priestranstvá,"centrum obce, námestie",revitalizácia námestia,viac ako 1 000 000 "Spiš, Poprad, Poprad",Mesto Poprad,Poprad,"Autobusový záliv MHD (Suchoňová, Partizánska, Kukučínová)",,Doprava,"autobusové zastávky, prestupné terminály",Vybudovanie autobusových zálivov pre MHD,100 000 - 500 000 "Spiš, Poprad, Poprad",Mesto Poprad,Poprad,Generel zelene,,Dokumentácia,strategické - koncepčné dokumenty,Spracovanie dokumentu,neuvedené "Spiš, Poprad, Poprad",Mesto Poprad,Poprad,Výstavba cyklistických komunikácií Most Ul. Športová - Most D1 Matejovce - ČOV Matejovce úseky "E " "D" a "C",,Doprava,cyklochodníky,Vybudovenie cyklistickej komunikácie,viac ako 1 000 000 "Spiš, Poprad, Poprad",Mesto Poprad,Poprad,Výstavba cyklistických komunikácii Poprad - Gánovce,,Doprava,cyklochodníky,Vybudovanie cyklistickej komunikácie sprájajúcej Poprad - Vydrník,500 000 - 1 000 000 "Spiš, Poprad, Poprad",Mesto Poprad,Poprad,Výstavba cyklistických komunikácii Poprad - Gerlachov - Tatranské zruby - Starý Smokovec,,Doprava,cyklochodníky,Vybudovanie cyklistickej komunikácie sprájajúcej Poprad - Vydrník,viac ako 1 000 000 "Spiš, Poprad, Poprad",Mesto Poprad,Poprad,Výstavba cyklistických komunikácii Poprad - Hranovnica - Vernár,,Doprava,cyklochodníky,Vybudovanie cyklistickej komunikácie sprájajúcej Poprad - Vydrník,neuvedené "Spiš, Poprad, Poprad",Mesto Poprad,Poprad,Výstavba cyklistických komunikácii Poprad - Veľký Slávkov - Vysoké Tatry,,Doprava,cyklochodníky,Vybudovanie cyklistickej komunikácie sprájajúcej Poprad - Vydrník,neuvedené "Spiš, Poprad, Poprad",Mesto Poprad,Poprad,Budovanie modernej inteligentnej infraštruktúry zberu odpadového hospadárstvo,,Digitalizácia a SMART,digitálne riešenia v OH,Zakúpenie zapustených / polozapustených kontajnerov na zber komunálneho odpadu,viac ako 1 000 000 "Spiš, Poprad, Poprad",Mesto Poprad,Poprad,MTZ zberu komunálneho odpadu,,Odpadové hospodárstvo,zberné dvory,Zakúpenie techniky na zber komunálneho odpadu,viac ako 1 000 000 "Spiš, Poprad, Poprad",Mesto Poprad,Poprad,Energetický manažment budov mesta Poprad,,Digitalizácia a SMART,digitálne riešenia vo verejnej správe,"Dáta pre riadenie spotreby energie (bilančné modely, smartgrid)",500 000 - 1 000 000 "Spiš, Poprad, Poprad",Mesto Poprad,Poprad,"Záchytný povrchový rigol pre odvádzanie povrchového odtoku, Ul. Rastislavova",,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,protipovodňové opatrenie,500 000 - 1 000 000 "Spiš, Poprad, Poprad",Mesto Poprad,Poprad,Viacpodlažné parkovisko Juh III.,,Doprava,parkoviská,riešenie statickej dopravy v meste,500 000 - 1 000 000 "Spiš, Poprad, Poprad",Mesto Poprad,Poprad,MTZ zberu komunálneho odpadu,,Digitalizácia a SMART,digitálne riešenia v OH,Zakúpenie techniky na zber komunálneho odpadu,viac ako 1 000 000 "Spiš, Poprad, Poprad",Mesto Poprad,Poprad,"Rekonštrukcia , modernizácia a dobudovanie VO v meste Poprad",,Digitalizácia a SMART,verejné osvetlenie,rekonštrukcia a dobudovanie VO,viac ako 1 000 000 "Spiš, Poprad, Poprad",Mesto Poprad,Poprad,Opatrovateľská služba v domácom prostredí,,Zdravotníctvo a sociálne služby,poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb,služby,500 000 - 1 000 000 "Spiš, Poprad, Poprad",Mesto Poprad,Poprad,Rekonštrukcia a zateplenie objektu sociálnych služieb Levočská cesta – Nocľaháreň,,Zdravotníctvo a sociálne služby,poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb,rekonštrukcia nocľahárne,500 000 - 1 000 000 "Spiš, Poprad, Poprad",Mesto Poprad,Poprad,Rekonštrukcia centra sociálnych služieb,,Zdravotníctvo a sociálne služby,poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb,reknštrukcia 3 poschodí,500 000 - 1 000 000 "Spiš, Poprad, Poprad",Mesto Poprad,Poprad,Komunitné centrum Poprad - Matejovce,,Zdravotníctvo a sociálne služby,poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb,výstavba komunitného centra,100 000 - 500 000 "Spiš, Poprad, Poprad",Mesto Poprad,Poprad,Inteligentné križovatky - inteligentý kamerový system riadeia dopravy vrátane preferencie MHD na vybraných križovatkách v meste Poprad,,Digitalizácia a SMART,bezpečnosť v obci,Výbavenie svetelných križovatiek kamerovým systémom s funkciou riadenia dopravy podľa hustoty premávky,500 000 - 1 000 000 "Spiš, Poprad, Poprad",Mesto Poprad,Poprad,"Rekonštrukcia , modernizácia a dobudovanie VO v meste Poprad",,Digitalizácia a SMART,verejné osvetlenie,rekonštrukcia a dobudovanie VO,viac ako 1 000 000 "Spiš, Poprad, Poprad",Mesto Poprad,Poprad,"Areál skate park (parkovisko, sociálne zariadenie, prístupová komunikácia)",,Šport a voľný čas,športoviská,dobudovanie chýbajúcej infraštruktúry,neuvedené "Spiš, Poprad, Poprad",Mesto Poprad,Poprad,ZŠ Tajovského - ihrisko,,Školstvo a vzdelávanie,ZŠ,rekonštrukcia ihriska,500 000 - 1 000 000 "Spiš, Poprad, Poprad",Mesto Poprad,Poprad,Ľadová plocha - lokalita starý Juh,,Šport a voľný čas,štadióny,výstavba otvorenej ľadovej plochy,viac ako 1 000 000 "Spiš, Poprad, Poprad",Mesto Poprad,Poprad,Prestupné bývanie,,Budovy,bývanie,výstavba soc. nájomných bytov,viac ako 1 000 000 "Spiš, Poprad, Poprad",Mesto Poprad,Poprad,Prístavba a prestavba školskej jedálne a kuchyne,,Školstvo a vzdelávanie,ZŠ,prístavba a prestavba jedálne,100 000 - 500 000 "Spiš, Poprad, Poprad",Mesto Poprad,Poprad,Rekonštrukcia telocvične ZŠ Komenského,,Školstvo a vzdelávanie,ZŠ,rekonštrukcia a prístavba telocvične,500 000 - 1 000 000 "Spiš, Poprad, Poprad",Mesto Poprad,Poprad,Rekonštrukcia strechy Spojená škola Letná,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ + ZŠ,rekonštrukcia strechy,500 000 - 1 000 000 "Spiš, Poprad, Poprad",Mesto Poprad,Poprad,Telocvičňa na Ul. Francisciho,,Šport a voľný čas,športoviská,rekonštrukcia telocvične,viac ako 1 000 000 "Spiš, Poprad, Poprad",Mesto Poprad,Poprad,Výbeh pre psov,,Verejné priestranstvá,"centrum obce, námestie",vybudovanie areálu pre príčkarov,neuvedené "Spiš, Poprad, Poprad",Mesto Poprad,Poprad,Výstavba nájomných bytov,,Budovy,bývanie,výstavba nájomných bytov,neuvedené "Spiš, Poprad, Poprad",Mesto Poprad,Poprad,Zateplenie budovy školy - ZŠ Francisciho,,Školstvo a vzdelávanie,ZŠ,zníženie energetickej náročnosti,100 000 - 500 000 "Spiš, Poprad, Poprad",Mesto Poprad,Poprad,Viacpodlažné parkovisko,,Doprava,parkoviská,riešenie statickej dopravy v meste,500 000 - 1 000 000 "Spiš, Poprad, Poprad",Mesto Poprad,Poprad,Generel dopravy,,Dokumentácia,strategické - koncepčné dokumenty,Spracovanie dokumentu,neuvedené "Spiš, Poprad, Poprad",Mesto Piprad,Poprad,Rekonštrukcia Brokoffovho domu v Sp. Sobote,,CR,kultúrne a historické pamiatky,Komplecná rekonštrukcia NKP,viac ako 1 000 000 "Spiš, Poprad, Poprad",Mesto Poprad,Poprad,Záchrana NKP - Reštaurovanie Mariánského stĺpa so sochou Panny Márie - Immaculaty v Poprade,,CR,kultúrne a historické pamiatky,Rekonštrukcia Immaculaty na Námesti sv. Egídia v Poprad,100 000 - 500 000 "Spiš, Poprad, Poprad",Mesto Poprad,Poprad,Kultúrne leto,,Kultúra,mäkké aktivity v oblasti kultúry,"organizovanie kultúrnych podujatí počas letnej turistickej sezóny, vrátane podujatia \"Made in Slovakia\" a \"Viva Italia\"",100 000 - 500 000 "Spiš, Poprad, Poprad",Mesto Poprad,Poprad,Popradské Vianoce,,Kultúra,mäkké aktivity v oblasti kultúry,organizovanie kultúrnych podujatí príchod Mikuláša a Popradské Vianoce,100 000 - 500 000 "Spiš, Poprad, Poprad",Mesto Poprad,Poprad,Rekonštrukcia MK - Ul. Chalúpkova a UL. Palárikova v Poprade,,Doprava,miestne komunikácie,rekonštrukcia komunikácie,viac ako 1 000 000 "Spiš, Poprad, Poprad",Mesto Poprad,Poprad,"Rozšírenie cintorína v Poprade - Veľkej (oplotenie, osvetlenie, odvodnenie, komunikácie, vodovod)",,Verejné priestranstvá,cintoríny,rozšírenie existujúceho cintorína,viac ako 1 000 000 "Spiš, Poprad, Poprad",Mesto Poprad,Poprad,Oddychová zóna pre mesto Poprad - Kvetnica,,Verejné priestranstvá,oddychová zóna,vybudovanie oddychovej zóny,viac ako 1 000 000 "Spiš, Poprad, Spišská Teplica",Obec Spišská Teplica,Spišská Teplica,Bezplatná wi-fi v obci,,Digitalizácia a SMART,telekomunikačné siete + internet + wifi,"Zavedenie bezplatnej wi-fi na verejnom pristranstve, pre obyvateľov obce",menej ako 10 000 "Spiš, Poprad, Spišská Teplica",Obec Spišská Teplica,Spišská Teplica,"Vodovod, kanalizácia, plynovod,elektrorozvody",,Vodohospodárstvo,vodovod + kanalizácia,"Vybudovanie nových sietí na novovybudovaných uliciach- Kamence I.,Kamence II., Prašnice, Mlynica, Okružná II. a nová hlavná verejná kanalizácia- severný obchvat obce",500 000 - 1 000 000 "Spiš, Poprad, Spišská Teplica",Obec Spišská Teplica,Sp.Teplica,Cyklotrasa Homolka,,Doprava,cyklochodníky,Vybudovanie novej cyklotrasy na prepojenie existujúcich cyklotrás v katastri obce,100 000 - 500 000 "Spiš, Poprad, Spišská Teplica",Obec Spišská Teplica,Sp.Teplica,Cyklotrasa Prašnice,,Doprava,cyklochodníky,Vybudovanie novej vyvýšenej cyklotrasy na prepojenie existujúcich cyklotrás v intraviláne obce,10 000 - 100 000 "Spiš, Poprad, Spišská Teplica",Obec Spišská Teplica,Spišská Teplica,Inteligentné odpadové hospodárstvo,,Digitalizácia a SMART,digitálne riešenia v OH,"Zavedenie systému váženia všetkých zložiek odpadu, adresné identifikovanie producenta odpadu a s tým nastavený odmeňovací systém-kto lepšie separuje=menej platí",menej ako 10 000 "Spiš, Poprad, Spišská Teplica",Obec Spišská Teplica,Spišská Teplica,Zateplenie a výmena okien na budove ZŠ,,Školstvo a vzdelávanie,ZŠ,"Zateplenie fasády a strechy, výmena drevených pôvodných okien",100 000 - 500 000 "Spiš, Poprad, Spišská Teplica",Obec Spišská Teplica,Spišská Teplica,Zateplenie KD a obecného úradu,,Budovy,kultúrny dom,Nadstavba a zateplenie budovy kulturného domu a obecného úradu,100 000 - 500 000 "Spiš, Poprad, Spišská Teplica",Obec Spišská Teplica,Spišská Teplica,Zberný dvor,,Odpadové hospodárstvo,zberné dvory,Nový zberný dvor pre potreby obce,100 000 - 500 000 "Spiš, Poprad, Spišská Teplica",Obec Spišská Teplica,Spišská Teplica,Protipovodňové opatrenia mimo zastavaného územia,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Protipovodňové opatrenia mimo zastavaného územia - terénne úpravy a jednoduché opatrenia pre zachytávanie vody v krajine mimo intravilánu,10 000 - 100 000 "Spiš, Poprad, Spišská Teplica",Obec Spišská Teplica,Spišská Teplica,Stacionár Spišská Teplica,,Zdravotníctvo a sociálne služby,poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb,Vybudovanie nového stacionára v obci.,100 000 - 500 000 "Spiš, Poprad, Spišská Teplica",Obec Spišská Teplica,Obec Spišská Teplica,Školské ihrisko,,Šport a voľný čas,športoviská,Revitalizácia školského ihriska,viac ako 1 000 000 "Spiš, Poprad, Spišská Teplica",Obec Spišská Teplica,Spišská Teplica,Zateplenie a výmena okien na budove Domu smútku,,Budovy,domy smútku,"Zateplenie fasády a strechy, výmena pôvodných Al okien",100 000 - 500 000 "Spiš, Poprad, Spišská Teplica",Obec Spišská Teplica,Obec Spišská Teplica,Bytový dom Prašnice,,Budovy,bývanie,Výstavby obecných nájomných bytov,500 000 - 1 000 000 "Spiš, Poprad, Spišská Teplica",Obec Spišská Teplica,Obec Spišská Teplica,Futbalový areál,,Šport a voľný čas,športoviská,Revitalizácia futbalového areálu,100 000 - 500 000 "Spiš, Poprad, Spišská Teplica",Obec Spišská Teplica,Spišská Teplica,Nadstavba telocvične pre výstavbu bytov,,Budovy,bývanie,Nadstavba telocvične vo futbalovom areály na výstavbu obecných nájomných bytov,100 000 - 500 000 "Spiš, Poprad, Spišská Teplica",Obec Spišská Teplica,Spišská Teplica,Nové parkovacie miesta,,Doprava,parkoviská,"Vybudovanie nových parkovacích miest na ul.Školská, Záhradná, Družstevná",10 000 - 100 000 "Spiš, Poprad, Spišská Teplica",Obec Spišská Teplica,Sp.Teplica,Výstavby rozhľadne,,CR,infraštruktúra CR,Vystavba novej rozhľadne za obcou s výhľadom na celú Podtatranskú kotlinu,10 000 - 100 000 "Spiš, Poprad, Spišská Teplica",Obec Spišská Teplica,Sp.Teplica,Kalvária,,Budovy,sakrálne stavby,Vybudovanie kalvárie v centre obce spolu s revitalizáciou parku v spolupráci s miestnými majstrami,100 000 - 500 000 "Spiš, Poprad, Spišská Teplica",Obec Spišská Teplica,Sp.Teplica,Rekonštrukcia exist.hosp.budovy na múzeum,,Kultúra,kultúrna infraštruktúra,Kompletná rekonštrukcia a nadstavba,100 000 - 500 000 "Spiš, Poprad, Spišská Teplica",Obec Spišská Teplica,Sp.Teplica,Reštaurovanie drevených sôch,,CR,kultúrne a historické pamiatky,Reštaurovanie pôvodných sôch kostola zo 16.storočia,10 000 - 100 000 "Spiš, Poprad, Spišská Teplica",Obec Spišská Teplica,Spišská Teplica,Obnova zahradníctva,,Zamestnanosť,poľnohospodárstvo,"Obnovenie záhradníctva - pestovnie bio zeleniny, bio byliniek, ovocia. Šľachtenie nových odrôd ovocných stromov a kríkov vhodných do podtatranskej oblasti.",10 000 - 100 000 "Spiš, Poprad, Spišská Teplica",Obec Spišská Teplica,Spišská Teplica,Obnova záhradníctva,,Zamestnanosť,poľnohospodárstvo,Oprava budov a obnovenie poľnohospodárskej výroby v 20 rokov nevyužívanom areály záhradníctva,500 000 - 1 000 000 "Spiš, Poprad, Spišská Teplica",Obec Spišská Teplica,Spišská Teplica,Vybudovanie nových chodníkov na ul.Lesnej a Budovateľskej,,Doprava,miestne komunikácie,"Vybudovanie nových chodníkov pre peších v dĺžke 1,2 km",100 000 - 500 000 "Spiš, Poprad, Spišská Teplica",Obec Spišská Teplica,Spišská Teplica,Oprava miestnych komunikácií,,Doprava,miestne komunikácie,"Oprava miestnych komunikácií v celkovej dĺžke 1,5km",100 000 - 500 000 "Spiš, Poprad, Spišská Teplica",Obec Spišská Teplica,Sp.Teplica,Prístrešky pre turistov,,CR,infraštruktúra CR,"Vybudovanie nových prístreškov a altánkov, lavičiek pre turistov v katastri obce",10 000 - 100 000 "Spiš, Poprad, Spišská Teplica",Obec Spišská Teplica,Sp.Teplica,Infostánok a požičovňa bicyklov,,CR,infraštruktúra CR,Vybudovanie nového infostánku v spojitosti so servysom a požičovňou bicyklov pri novovybudovanom chodníku,10 000 - 100 000 "Spiš, Poprad, Spišská Teplica",Obec Spišská Teplica,Sp.Teplica,Infotabule a smerovníky,,CR,infraštruktúra CR,Vyznačenie a obnova pôvodného značenia turistických a cykloturistických trás v katastri obce,menej ako 10 000 "Spiš, Poprad, Spišská Teplica",Obec Spišská Teplica,Sp.Teplica,Teplické lúky,,Verejné priestranstvá,oddychová zóna,"Vybudovanie novej oddychovej zóny s rybníkom a rekreačnou zónou, výsadba drevín",viac ako 1 000 000 "Spiš, Poprad, Svit",Svit,Svit,SMART city,,Digitalizácia a SMART,iné SMART riešenia,Aplikácia SMART prvkov bezpečnosti - kamery a parkovací systém,10 000 - 100 000 "Spiš, Poprad, Svit",Svit,Svit,SMART mobiliár,,Digitalizácia a SMART,iné SMART riešenia,Inštaláčia SMART mobiliáru v centre mesta,10 000 - 100 000 "Spiš, Poprad, Svit",Svit,Svit,Zdravotné stredisko,,Zdravotníctvo a sociálne služby,poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb,Komplexná rekonštrukcia zdravotného strediska so znížením energetickej náročnosti so zabezpečením nového prístrojového vybavenia,100 000 - 500 000 "Spiš, Poprad, Svit",Svit,Svit,Obnová inžinierských sietí mesta,,Vodohospodárstvo,vodovod + kanalizácia,Rekonštrukcia a rozšírenie kanalizačného a vodovodného systému. Vybudovanie dažďovej kanalizácie mesta,500 000 - 1 000 000 "Spiš, Poprad, Svit",Svit,Svit,Krytá plaváreň,,Šport a voľný čas,bazény,"Zníženie energetickej náročnosti budovy plavárne a rekonštrukcia tepelného hospodárstva, spojená so stavebnými úpravami nteréru",500 000 - 1 000 000 "Spiš, Poprad, Svit",Svit,Svit,Manažment odpadov,,Odpadové hospodárstvo,triedený zber,Separácia odpadu a rozšírenie kompostárne,100 000 - 500 000 "Spiš, Poprad, Svit",Svit,Svit,Manažment nakladania s komunálnym odpadom,,Odpadové hospodárstvo,triedený zber,Obnova a vybudovanie nových stojísk pre komunálny a triedený odpad v závislosti od platnej legislatívy a potrieb obyvateľov,10 000 - 100 000 "Spiš, Poprad, Svit",Svit,Svit,Vodozádržné opatrenia v meste Svit,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Vybudovanie vodozádržných opatrení so SMART prvkami zavlažovania,viac ako 1 000 000 "Spiš, Poprad, Svit",Svit,Svit,Severný breh rieky,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Úprava severného brehu rieky v záujme zvýšenia ochrany pred povodňami s vytvorením nového chodníka pre peších a cyklistov,100 000 - 500 000 "Spiš, Poprad, Svit",Svit,Svit,Zelené prvky budov,,Riešenia v environmentálnej oblasti,zelené investície,Aplikácia zelených prvkov na rekonštruované budovy mesta,10 000 - 100 000 "Spiš, Poprad, Svit",Svit,Svit,Rozvoj energetických služieb v meste Svit,,Budovy,budovy iné,Energetický audit budov v správe mesta,10 000 - 100 000 "Spiš, Poprad, Svit",Svit,Svit,Dom opatrovateľskej služby,,Zdravotníctvo a sociálne služby,poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb,Revitalizácia vonkajkšieho areálu domu opatrovateľskej služby vo Svite,10 000 - 100 000 "Spiš, Poprad, Svit",Svit,Svit,Dom seniorov,,Zdravotníctvo a sociálne služby,poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb,Vybudovanie nového domu pre seniorov,viac ako 1 000 000 "Spiš, Poprad, Svit",Svit,Svit,Bezparierové prístupy,,Budovy,budovy iné,Vybudovanie bezbariérového prístupu do verejných budov mesta,10 000 - 100 000 "Spiš, Poprad, Svit",Svit,Svit,Rozšírenie kapacít pre vzdelávanie detí predškolského veku,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ,Rekonštrukcia a nevyhnutné úpravy materskej školy- oprava kuchyne a vstupu do budovy,100 000 - 500 000 "Spiš, Poprad, Svit",Svit,Svit,Inteligentné osvetlenie,,Digitalizácia a SMART,verejné osvetlenie,Inštalovanie inteligentného verejného osvetlenie v rámci mesta Svit,10 000 - 100 000 "Spiš, Poprad, Svit",Svit,Svit,Nájomné byty obyvateľov mesta Svit,,Budovy,bývanie,Obnova budov vo vlastníctve mesta s ich ďalším využitím ako obytných budov,viac ako 1 000 000 "Spiš, Poprad, Svit",Svit,Svit,Jedálne záklaných škôl,,Školstvo a vzdelávanie,ZŠ,Rekoštrukcia jednálni ZŠ na Mierovej a ZŠ na Komenského ulici z hľadiska dodržania hygienických požiadaviek,10 000 - 100 000 "Spiš, Poprad, Svit",Svit,Svit,Rekonštrukcia základných škôl,,Školstvo a vzdelávanie,ZŠ,Zníženie energetickej náročnosti budov základných škôl,100 000 - 500 000 "Spiš, Poprad, Svit",Svit,Svit,Atletický štadión,,Šport a voľný čas,štadióny,Rekonštrukcia tartanovej dráhy štadióna a jeho zázemia,500 000 - 1 000 000 "Spiš, Poprad, Svit",Svit,Svit,Revitalizácia športu,,Šport a voľný čas,športoviská,Zvýšenie úrovne pôvodných športovísk a vytvorenie nových zón športu v meste,100 000 - 500 000 "Spiš, Poprad, Svit",Svit,Svit,Autoumývarka,,Služby a obchod,iné služby,Vybudovanie novej autoumývarky,100 000 - 500 000 "Spiš, Poprad, Svit",Svit,Svit,Vozový park mesta,,Doprava,optimalizácia,Dovybavenie vozového parku pre mestskú organizáciu a mestský úrad,10 000 - 100 000 "Spiš, Poprad, Svit",Svit,Svit,Parkovacia politika mesta,,Doprava,parkoviská,Vybudovanie nových a úprava existujúcich parkovísk na území mesta,100 000 - 500 000 "Spiš, Poprad, Svit",Svit,Svit,Rekonštrukica hasičskej zbrojnice,,Budovy,hasičská zbrojnica,Rekonštrukcia objektu hasičskej zbrojnice,10 000 - 100 000 "Spiš, Poprad, Svit",Svit,Svit,Multifunkčné ihrisko,,Šport a voľný čas,športoviská,Vybudovanie nového multifunkčného ihriska s celoročným využitím,10 000 - 100 000 "Spiš, Poprad, Svit",Svit,Svit,Revitalizácia vnútroblokov,,Verejné priestranstvá,oddychová zóna,"Revitalizácia vnútroblokov obytných zón, vytvorenie oddychových zón, aplikácia zelených prvkov a vybudovanie nových komunikácií",500 000 - 1 000 000 "Spiš, Poprad, Svit",Svit,Svit,Revitalizácia námestia S.A.Baťu,,Verejné priestranstvá,"centrum obce, námestie",Oprava pôvodného stavu námestia a úprava okolia Kultúrneho domu,500 000 - 1 000 000 "Spiš, Poprad, Svit",Svit,Svit,Prístupná knižnica,,Kultúra,kultúrna infraštruktúra,Zlepšenie prístupu do mestskej knižnice pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu,10 000 - 100 000 "Spiš, Poprad, Svit",Svit,Svit,Oprava mestských komunikácií,,Doprava,miestne komunikácie,Oprava mestských komunikácií vrátané chodníkov,10 000 - 100 000 "Spiš, Poprad, Svit",Svit,Svit,Rekonštrukcia mostov,,Doprava,"mosty, lávky, priepusty",Rekonštrukcia mostov na území mesta,100 000 - 500 000 "Spiš, Poprad, Svit",Svit,Svit,Zvýšenie bezpečnosti nemorových účastníkov cestnej premávky,,Doprava,dopravná bezpečnosť,Výstavba nových priechodov prechodcov a doplnenie bezpečnostných prvkov,100 000 - 500 000 "Spiš, Poprad, Svit",Svit,Svit,Zdieľané bicykle a kolobežky,,Doprava,doplnková cykloinfraštruktúra,Zriadenie systému zdieľaných bicyklov a kolobežiek na území mesta a prepojenie s obcou Spišská Teplica a mestom Poprad,10 000 - 100 000 "Spiš, Poprad, Štôla",Štôla,Štôla,Materská škola,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ,"kúpa a rekonštrukcia rodinného domu, vysporiadanie pozemkov",10 000 - 100 000 "Spiš, Poprad, Štôla",Štôla,Štôla,Dobudovanie kanalizácie pri chatovej osade,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,napojenie chát z chatovej osady na verejnú kanalizáciu,100 000 - 500 000 "Spiš, Poprad, Štôla",Štôla,Štôla,Kamerový systém,,Digitalizácia a SMART,bezpečnosť v obci,monitorovanie verejných priestranstiev - cintorín a prístrešky separovaného odpadu,10 000 - 100 000 "Spiš, Poprad, Štôla",Štôla,Štôla,Nabíjacia stanica na elektromobily,,Doprava,nabíjacie stanice,"vybudovanie nabíjacej stanice elektromobily,bicykle apd",menej ako 10 000 "Spiš, Poprad, Štôla",Štôla,Štôla,Obnova vojnového cintorína,,CR,kultúrne a historické pamiatky,"obnova átria, oprava chodníka, vyčistenie sochy Ruža vďaky",10 000 - 100 000 "Spiš, Poprad, Štôla",Štôla,Štôla,Štôlska koštofka,,Kultúra,mäkké aktivity v oblasti kultúry,podpora domácej gastronómie a ľudovej hudby,menej ako 10 000 "Spiš, Poprad, Štôla",Štôla,Štôla,Oprava miestnych komunikácií,,Doprava,miestne komunikácie,"oprava miestnych komunikácií - k chatám, penziónom",10 000 - 100 000 "Spiš, Poprad, Štôla",Štôla,Štôla,Turistický chodník,,CR,infraštruktúra CR,vybudovanie turistického chodníka Štôla-Mengusovce-Batizovce-Gerlachov,10 000 - 100 000 "Spiš, Poprad, Štrba",Obec Štrba,Štrba,Výstavba inžinierskych sietí a miestnych komunikácii ako príprava pre individuálnu bytovú výstavbu v Štrbe,,Budovy,bývanie,Príprava technickej vybavenosti - inžinierskych sietí a miestnych komunikácii pre individuálnu bytovú výstavbu v Štrbe (výstavba rodinných domov v zmysle územného plánu obce),viac ako 1 000 000 "Spiš, Poprad, Štrba",Dom seniorov n.o. Tatranská Štrba,Štrba - Tatranská Štrba,Dobudovanie a rozšírenie Zariadenia socialných služieb v Tatranskej Štrbe,,Zdravotníctvo a sociálne služby,poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb,Dobudovanie existuj. zariadenie sociálnych služieb v Tatr. Štrba - rozšírenie poskytovania ďalších druhov sociálnych služieb,viac ako 1 000 000 "Spiš, Poprad, Štrba",Obec Štrba,Štrba,Rozšírenie vyučovacích priestorov Základnej školy v Štrbe,,Školstvo a vzdelávanie,ZŠ,Prestavba podkrovných priestorov školy na odborné učebne a ďalšie vyučovacie priestory školy,100 000 - 500 000 "Spiš, Poprad, Štrba",obec Štrba,Štrba,Výstavba cyklotrás v Štrbe,,Doprava,cyklochodníky,Vybudovanie cyklotrás v obci Štrba v nadväznosti na kostrovú sieť cyklostrás v PSK,viac ako 1 000 000 "Spiš, Poprad, Štrba",Obec Štrba,Štrba a Tatranská Štrba,Modernizácia autobusových zastávok v obci Štrba,,Doprava,"autobusové zastávky, prestupné terminály",Rekonštrukcia a modernizácia autob. zastávok v Štrbe a v jej častiach s modernými prvky bezpečnosti,100 000 - 500 000 "Spiš, Poprad, Štrba",obec Štrba,Štrba,Riešenie vnútrosídelnej verejnej dopravy v stredisku cestovného ruchu na Štrbskom Plese,,Doprava,optimalizácia,Vybudovanie vnútrosídelnej verejnej dopravy z centrálneho parkoviska do lyžiarskeho areálu FIS (preprava turistov a lyžiarov),viac ako 1 000 000 "Spiš, Poprad, Štrba",Obec Štrba,Štrba - Tatranská Štrba,Modernizácia priestorov budovy Obecného úradu v Tatranskej Štrbe,,Budovy,obecný úrad,Modernizácia priestorov obecného úradu v rátane priestorov elok. pracoviska materskej školy - v interiéri ako aj v exteriéri,100 000 - 500 000 "Spiš, Poprad, Štrba",Obec Štrba,Štrba,Modernizácia Spoločenského domu v Štrbe,,Budovy,kultúrny dom,"Modernizácia Spoločenského domu - komlexná rekonštrukcia interiéru - nové podlahy, stropy, nové vykurovanie a elektroinštalácia a pod.",100 000 - 500 000 "Spiš, Poprad, Štrba",Obec Štrba,Štrba,Modernizácia a revitalizácia športového areálu pri Základnej škole v Štrbe,,Školstvo a vzdelávanie,ZŠ,"Modernizácia a revitalizácia športového areálu pri Základnej škole v Štrbe - rekonštrukcia atletickej dráhy, športového ihriska a vonkajších spevnených plôch školského areálu",500 000 - 1 000 000 "Spiš, Poprad, Štrba",Obec Štrba,Štrba,Rozšírenie kamerového systému v Štrbe,,Digitalizácia a SMART,bezpečnosť v obci,Rozšírenie kamerového monitorovacieho systému v obci a v jej častaich o ďalšie kamery za účelom zvýšenia bezpečnosti ľudí a ochrany majetku v obci,10 000 - 100 000 "Spiš, Poprad, Štrba",Obec Štrba,Štrba,Modernizácia futbalového štadióna v Štrbe,,Šport a voľný čas,štadióny,"Modernizácia tribúny, šatní a zázemia futbalového štadióna vrátane vonkajších plôch",100 000 - 500 000 "Spiš, Poprad, Štrba",Obec Štrba,Štrba,Modernizácia sály kultúrneho domu v Štrbe,,Budovy,kultúrny dom,"Modernizácia sály kultúrneho domu - komplexná rekonštrukcia interériu tejto sály vrátane výmeny sedania, vybavenia, rozvodov inž. sietí, výmena podlahy, úprava pódia a pod.",100 000 - 500 000 "Spiš, Poprad, Štrba",Obec Štrba,Štrba - Štrbské Pleso,Modernizácia športového areálu na Štrbskom Plese,,Šport a voľný čas,športoviská,Modernizácia a revitalizácia športového - bežeckého a skokanského areálu na Štrbskom Plese - na celoročné využívaný športový areál ako národné tréningové centrum,viac ako 1 000 000 "Spiš, Poprad, Štrba",Obec Štrba,Štrba - Tatranská Štrba,Modernizácia telocvične v Tatranskej Štrbe,,Šport a voľný čas,športoviská,Komplexná rekonštrukcia existujúcej budovy telocvične - v exteriéri ako aj v interéri,500 000 - 1 000 000 "Spiš, Poprad, Štrba",Obec Štrba,Štrba a Tatranská Štrba,Výstavba obecných nájomných bytov a súvisiacej infraštruktúry,,Budovy,bývanie,Výstavba nájoknách obecných bytov v Štrbe a v Tatranskej Štrbe,viac ako 1 000 000 "Spiš, Poprad, Štrba",obec Štrba,Štrba - Štrbské Pleso,Rekonštrukcia centrálneho parkoviska na Štrbskom Plese,,Doprava,parkoviská,Komplexná rekonštrukcia na viacpodlažné parkovisko (parkovací dom) za účelom zvýšenia kapacity a bezpečnosti,viac ako 1 000 000 "Spiš, Poprad, Štrba",obec Štrba,Štrba - Tatr. Štrba,Výstavba záchytného parkoviska P+R v Tatranskej Štrbe,,Doprava,parkoviská,Výstavba záchytného parkoviska P+R s kapacitou 400 miest,viac ako 1 000 000 "Spiš, Poprad, Štrba",obec Štrba,Štrba - Štrbské Pleso,Revitalizácia rekreačno-turistického a športového areálu na Štrbskom Plese,,Šport a voľný čas,športoviská,"Revitalizácia existujúceho športového areálu pre šport, rekreáciu, oddych a voľnočasové aktivity so zachovaním prírodne blízkeho prostredia",viac ako 1 000 000 "Spiš, Poprad, Štrba",obec Štrba,Štrba,Kultúrno-spoločenské podujatia "Kultúrne leto",,Kultúra,mäkké aktivity v oblasti kultúry,"Séria kultúrno-spoločenských podujatí počas leta na Štrbskom Plese, v Tatr. Štrbe a obci Štrba",10 000 - 100 000 "Spiš, Poprad, Štrba",obec Štrba,Štrba - Štrbské Pleso,Premiestnenie a rekonštrukcia NKP na Štrbskom Plese,,CR,kultúrne a historické pamiatky,Premiestnenie a Rekonštrukcia NKP - historického objektu bývalej materskej školy pre potreby verejnoprospešných služieb CR na Štrbskom Plese,500 000 - 1 000 000 "Spiš, Poprad, Štrba",obec Štrba,Štrba,Dobudovanie archeolog. náleziska Šoldov v Štrbe,,Kultúra,kultúrna infraštruktúra,Pokračovanie v dobudovaní archeolog. náleziska a múzea stredovekej dediny,100 000 - 500 000 "Spiš, Poprad, Štrba",Obec Štrba,Štrba,Zriadenie múzea štrbskej kultúry a histórie,,Kultúra,kultúrna infraštruktúra,Zriadenie múzea štrbskej kultúry a histórie - prestavba existujúceho starého objektu na stálu expozíciu o histórii obce,500 000 - 1 000 000 "Spiš, Poprad, Štrba",Obec Štrba,Štrba - T. Štrba - Š. Pleso,"Modernizácia miestnych komunikácii, chodníkov a revitalizácia verejnej zelene",,Doprava,miestne komunikácie,"Dobudovanie chodníkov pre peších v obci - ul. Čsl. armády, oprava existujúcich chodníkov, úprava verejnej zelene",viac ako 1 000 000 "Spiš, Poprad, Štrba",obec Štrba,Štrba - Štrbské Pleso,Obnova a modernizácia turististkých chodníkov na Štrbskom Plese,,CR,infraštruktúra CR,Obnova a modernizácia existujúcich turist. chodníkov na Štrbskom Plese,100 000 - 500 000 "Spiš, Poprad, Šuňava",Šuňava,Šuňava,Rozšírenie kapacity materskej školy,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ,Možnosť prijatia všetkých detí do materskej školy,100 000 - 500 000 "Spiš, Poprad, Šuňava",Šuňava,Šuňava,Výstavba novej materskej školy,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ,Presťahovanie MŠ z prenajatých priestorov do vlastných,500 000 - 1 000 000 "Spiš, Poprad, Šuňava",Šuňava,Šuňava,Pokračovanie výstavby kanalizácie,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,Rozšírenie kanalizačnej siete v obci na nových uliciach,500 000 - 1 000 000 "Spiš, Poprad, Šuňava",Šuňava,Šuňava,Rozšírenie kapacity ČOV,,Vodohospodárstvo,ČOV,Možnosť napojenia všetkých obyvateľov obce.,500 000 - 1 000 000 "Spiš, Poprad, Šuňava",Šuňava,Šuňava,Prestavba objektu na denný stacionár,,Zdravotníctvo a sociálne služby,poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb,Starostlivosť o starších občanov,100 000 - 500 000 "Spiš, Poprad, Šuňava",Šuňava,Šuňava,"Výstavba chodníkov, ulica Spišská , Štrbská",,Doprava,miestne komunikácie,Bezpečnosť občanov v cestnej premávke,100 000 - 500 000 "Spiš, Poprad, Šuňava",Šuňava,Šuňava,Výstavba miestnych komunikácií,,Doprava,miestne komunikácie,Bezpečnosť občanov a prístup k rodinným domom,100 000 - 500 000 "Spiš, Poprad, Švábovce","Švábovce, SSC",Švábovce,Rekonštrukcia a modernizácia cesty I/18 – odhlučnenie,,Doprava,cesty I. triedy,"Po ceste 1. triedy prejde denne cca 15000 áut, problémy s prechodom chodcov z jednej strany na druhú , vysoká hlučnosť v obytnej zóne . Odstránenie hlučnosti, dobudovanie chodníka medzi obcami Hozelec, Švábovce, Hôrka",100 000 - 500 000 "Spiš, Poprad, Švábovce","Švábovce, VÚC",Švábovce,Cyklistický chodník Poprad – Slovenský raj,,Doprava,cyklochodníky,Časť chodníka bude tvoriť spojnicu medzi Popradom a Slovenským rajom a slúžiť širokej verejnosti okresu Poprad,100 000 - 500 000 "Spiš, Poprad, Švábovce",Švábovce,Švábovce,Splašková kanalizácia+ čistiareň – miestna časť Úsvit,,Vodohospodárstvo,kanalizácia + ČOV,"V miestnej časti Úsvit býva 120 obyvateľov, ktorí nie sú napojení na splaškovú kanalizáciu",100 000 - 500 000 "Spiš, Poprad, Švábovce",Švábovce,Švábovce,Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry,,Doprava,miestne komunikácie,Vybudovanie a rekonštrukcia miestnych komunikácií do rómskej osady a v časti Baňa,500 000 - 1 000 000 "Spiš, Poprad, Švábovce",Švábovce,Švábovce,Splašková kanalizácia – rómska osada,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,"V Rómskej osade býva 320 obyvateľov, ktorí nie sú napojení na splaškovú kanalizáciu",100 000 - 500 000 "Spiš, Poprad, Švábovce",Švábovce,Švábovce,Regenerácia miestnych komunikácií,,Doprava,miestne komunikácie,Rekonštrukcia a úprava miestnych komunikácií po budovaní splaškovej kanalizácie,100 000 - 500 000 "Spiš, Poprad, Švábovce",Švábovce,Švábovce,"Chodník pre peších – Hozelec, Švábovce, Hôrka",,Doprava,miestne komunikácie,"Vybudovanie chodníka pre peších ako spojnica susedných obcí Hozelec a Hôrka s centrálnou časťou obce Švábovce - lekár , ZŠ, kostol",100 000 - 500 000 "Spiš, Poprad, Tatranská Javorina",Tatranská Javorina,Tatranská Javorina,Verejný vodovod – Podspády,,Vodohospodárstvo,vodovod,Možnosť napojenia vodovodných prípojok k rodinným domom,neuvedené "Spiš, Poprad, Tatranská Javorina",Tatranská Javorina,Tatranská Javorina,Parkovisko,,Doprava,parkoviská,"Parkovisko pre návštevníkov a turistov, možnosť navýšenia parkovacích miest v obci",neuvedené "Spiš, Poprad, Tatranská Javorina",Tatranská Javorina,Tatranská Javorina,Chodník pre chodcov,,Doprava,miestne komunikácie,Chodník pre chodcov okolo hlavnej cesty,neuvedené "Spiš, Poprad, Veľký Slavkov",Veľký Slavkov,Veľký Slavkov,Priemyselný park - infraštruktúra,,Zamestnanosť,priemyselné plochy a budovy,Priemysekný park - infraštruktúra,neuvedené "Spiš, Poprad, Veľký Slavkov",Veľký Slavkov,Veľký Slavkov,Smart technologie,,Digitalizácia a SMART,iné SMART riešenia,Smart technologie,neuvedené "Spiš, Poprad, Veľký Slavkov",Veľký Slavkov,Veľký Slavkov,Verejná bezplatná Wifi sieť,,Digitalizácia a SMART,telekomunikačné siete + internet + wifi,Verejná bezplatná Wifi sieť,10 000 - 100 000 "Spiš, Poprad, Veľký Slavkov",Veľký Slavkov,Veľký Slavkov,Výstavba obecného parku,,Verejné priestranstvá,park,Výstavba obecného parku,100 000 - 500 000 "Spiš, Poprad, Veľký Slavkov",Veľký Slavkov,Veľký Slavkov,Zdravotné stredisko,,Zdravotníctvo a sociálne služby,poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb,Zdravotné stredisko,neuvedené "Spiš, Poprad, Veľký Slavkov",Veľký Slavkov,Veľký Slavkov,Dobudovanie kanalizácie,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,Dobudovanie kanalizácie,500 000 - 1 000 000 "Spiš, Poprad, Veľký Slavkov",Veľký Slavkov,Veľký Slavkov,Dobudovanie vodovodu,,Vodohospodárstvo,vodovod,Dobudovanie vodovodu,100 000 - 500 000 "Spiš, Poprad, Veľký Slavkov",Veľký Slavkov,Veľký Slavkov,Cyklochodník Veľký Slavkov - Matejovce,,Doprava,cyklochodníky,"výstavba cyklochodníka v spolupráci s mestom Poprad, súčasť kostrovej siete",100 000 - 500 000 "Spiš, Poprad, Veľký Slavkov",Veľký Slavkov,Veľký Slavkov,Cyklochodník Veľký Slavkov - smer Vysoké Tatry,,Doprava,cyklochodníky,,500 000 - 1 000 000 "Spiš, Poprad, Veľký Slavkov",Veľký Slavkov,Veľký Slavkov,Výstavba oddychovej zóny Burich - turistická trasa,,Verejné priestranstvá,oddychová zóna,,10 000 - 100 000 "Spiš, Poprad, Veľký Slavkov",Veľký Slavkov,Veľký Slavkov,Rekonštrukcia Obecného domu,,Budovy,kultúrny dom,Rekonštrukcia Obecného domu,100 000 - 500 000 "Spiš, Poprad, Veľký Slavkov",Veľký Slavkov,Veľký Slavkov,Zberný dvor - výstavba,,Odpadové hospodárstvo,zberné dvory,Zberný dvor - výstavba,100 000 - 500 000 "Spiš, Poprad, Veľký Slavkov",Veľký Slavkov,Veľký Slavkov,Rekonštrukcia a rozšírenie ČOV,,Vodohospodárstvo,ČOV,Rekonštrukcia a rozšírenie ČOV,500 000 - 1 000 000 "Spiš, Poprad, Veľký Slavkov",Veľký Slavkov,Veľký Slavkov,Výstavba kompostoviska,,Odpadové hospodárstvo,kompostárne + bioplynové stanice,Výstavba kompostoviska,10 000 - 100 000 "Spiš, Poprad, Veľký Slavkov",Veľký Slavkov,Veľký Slavkov,Zníženie energetickej náročnosti obecných budov,,Budovy,budovy iné,Zníženie energetickej náročnosti budov,500 000 - 1 000 000 "Spiš, Poprad, Veľký Slavkov",Veľký Slavkov,Veľký Slavkov,Protipovodňové opatrenia,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Protipovodňové opatrenia,100 000 - 500 000 "Spiš, Poprad, Veľký Slavkov",Veľký Slavkov,Veľký Slavkov,Nákup kontajnerov,,Odpadové hospodárstvo,triedený zber,Nákup kontajnerov,menej ako 10 000 "Spiš, Poprad, Veľký Slavkov",Veľký Slavkov,Veľký Slavkov,Obecný sociálny podnik,,Zamestnanosť,obecné podniky,Obecný sociálny podnik,100 000 - 500 000 "Spiš, Poprad, Veľký Slavkov",Veľký Slavkov,Veľký Slavkov,Amfiteáter,,Kultúra,kultúrna infraštruktúra,Amfiteáter,10 000 - 100 000 "Spiš, Poprad, Veľký Slavkov",Veľký Slavkov,Veľký Slavkov,Detské ihriská,,Šport a voľný čas,detské ihriská,Detské ihriská,10 000 - 100 000 "Spiš, Poprad, Veľký Slavkov",Veľký Slavkov,Veľký Slavkov,Futbalové ihrisko - infraštruktúra,,Šport a voľný čas,športoviská,Futbalové ihrisko - infraštruktúra,100 000 - 500 000 "Spiš, Poprad, Veľký Slavkov",Veľký Slavkov,Veľký Slavkov,Multifunkčné ihrisko,,Šport a voľný čas,športoviská,Multifunkčné ihrisko,100 000 - 500 000 "Spiš, Poprad, Veľký Slavkov",Veľký Slavkov,Veľký Slavkov,Kamerový systém po obci,,Digitalizácia a SMART,bezpečnosť v obci,Kamerový systém po obci,10 000 - 100 000 "Spiš, Poprad, Veľký Slavkov",Veľký Slavkov,Veľký Slavkov,Modernizácia ZŠ,,Školstvo a vzdelávanie,ZŠ,Modernizácia ZŠ,100 000 - 500 000 "Spiš, Poprad, Veľký Slavkov",Veľký Slavkov,Veľký Slavkov,Výstavba nájomných bytov,,Budovy,bývanie,Výstavba nájomných bytov,neuvedené "Spiš, Poprad, Veľký Slavkov",Veľký Slavkov,Veľký Slavkov,Parkovisko,,Doprava,parkoviská,Parkovisko,100 000 - 500 000 "Spiš, Poprad, Veľký Slavkov",Veľký Slavkov,Veľký Slavkov,Verejné osvetlenie,,Digitalizácia a SMART,verejné osvetlenie,Verejné osvetlenie,100 000 - 500 000 "Spiš, Poprad, Veľký Slavkov",Veľký Slavkov,Veľký Slavkov,Nákup technického vybavenia,,Verejné priestranstvá,nákup strojov a zariadení,Nákup technického vybavenia,100 000 - 500 000 "Spiš, Poprad, Veľký Slavkov",Veľký Slavkov,Veľký Slavkov,Oprava RK kostola,,Budovy,sakrálne stavby,,100 000 - 500 000 "Spiš, Poprad, Veľký Slavkov",Veľký Slavkov,Veľký Slavkov,Rekonštrukcia domu Dr. Guhra,,CR,kultúrne a historické pamiatky,,10 000 - 100 000 "Spiš, Poprad, Veľký Slavkov",Veľký Slavkov,Veľký Slavkov,Výstavba kultúrneho areálu v obci,,Kultúra,kultúrna infraštruktúra,,10 000 - 100 000 "Spiš, Poprad, Veľký Slavkov",Veľký Slavkov,Veľký Slavkov,Výstavba a rekonštrukcia chodníkov,,Doprava,miestne komunikácie,Výstavba a rekonštrukcia chodníkov,100 000 - 500 000 "Spiš, Poprad, Veľký Slavkov",Veľký Slavkov,Veľký Slavkov,Rekonštrukcia št. cesty cez obec,,Doprava,miestne komunikácie,Rekonštrukcia št. cesty cez obec,500 000 - 1 000 000 "Spiš, Poprad, Vikartovce",Vikartovce,Vikartovce,Telocvičňa pre ZŠ s MŠ,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ + ZŠ,,viac ako 1 000 000 "Spiš, Poprad, Vikartovce",Vikartovce,Vikartovce,Telocvicňa ZŠ s MŠ Vikartovce,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ + ZŠ,Vybudovanie telocvične pre ZŠ s MŠ Vikartovce,100 000 - 500 000 "Spiš, Poprad, Vydrník",Vydrník,Vydrník,Nabíjacia stanica smart,,Doprava,nabíjacie stanice,Nabíjacia stanica pre elektro bicykle a automobily,neuvedené "Spiš, Poprad, Vydrník",Vydrník,Vydrník,Cyklochodník Poprad-Vydrník-Slovenský raj,,Doprava,cyklochodníky,Turistický cyklochodník,neuvedené "Spiš, Poprad, Vydrník",Vydrník,Vydrník,Rekonštrukcia a rozšírenie verejnej kanalizácie,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,Rekonštrukcia kanalizačnej siete,100 000 - 500 000 "Spiš, Poprad, Vydrník",Vydrník,Vydrník,Zberný dvor,,Odpadové hospodárstvo,zberné dvory,Výstavba zberného dvra v obci.,neuvedené "Spiš, Poprad, Vydrník",Vydrník,Vydrník,Komunitné centrum,,MRK,tvrdé aktivity na podporu integrácie,Komunitné centrum pre MRK,neuvedené "Spiš, Poprad, Vydrník",Vydrník,Vydrník,Výstavba námestia,,Verejné priestranstvá,"centrum obce, námestie",Vybudovanie námestia s mobiliárom pre potreby obce,neuvedené "Spiš, Poprad, Vydrník",Vydrník,Vydrník,Výstavba školskej kuchyne a jedálne,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ + ZŠ,Výstavba kuchyne a jedálne pre potreby základnej a mat.školy,neuvedené "Spiš, Poprad, Vydrník",Vydrník,Vydrník,Rekonštrukcia domu smútku,,Budovy,domy smútku,Rekonštrukcia fasády a okolia domu smútku,neuvedené "Spiš, Poprad, Vydrník",Vydrník,Vydrník,Rekonštrukcia kultúrneho domu,,Budovy,kultúrny dom,Rekonštrukcia budovy kultúrneho domu,neuvedené "Spiš, Poprad, Vydrník",Vydrník,Vydrník,Výstavba multifunkčného ihriska,,Šport a voľný čas,športoviská,Výstavba multifunkčného ihriska,neuvedené "Spiš, Poprad, Vydrník",Vydrník,Vydrník,Telocvičňa,,Školstvo a vzdelávanie,ZŠ,Telocvičňa pre potreby ZŠ ale aj obecných aktivít,neuvedené "Spiš, Poprad, Vydrník",Vydrník,Vydrník,Kamerový systém,,Digitalizácia a SMART,bezpečnosť v obci,Kamerový systém v obci,neuvedené "Spiš, Poprad, Vydrník",Vydrník,Vydrník,Zriadenie požiarnej zbrojnice,,Budovy,hasičská zbrojnica,Zriadenie požiarnej zbrojnice,neuvedené "Spiš, Poprad, Vydrník",Vydrník,Vydrník,Vybudovanie chodníka,,Doprava,miestne komunikácie,Vybudovanie chodníka za železničnej stanice do obce.,neuvedené "Spiš, Poprad, Vydrník",Vydrník,Vydrník,Obnova Alžbetiných kúpeľov,,CR,kúpeľníctvo,Obnova pramňa kúpeľov s výstavbou Kúpeľných kadí,neuvedené "Spiš, Poprad, Vydrník",Vydrník,Vydrník,Dobudovanie a výstavba ciest,,Doprava,miestne komunikácie,Výstavba miestnych komunikácií,neuvedené "Spiš, Poprad, Vydrník",Vydrník,Vydrník,Rekonštrukcia miestných ciest,,Doprava,miestne komunikácie,Rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácií,100 000 - 500 000 "Spiš, Poprad, Vysoké Tatry",Mesto Vysoké Tatry,Mesto Vysoké Tatry,"Integrovaná SMART koncepcia kumulovaného mestského komunikačného online systému v obsiahnutí prierezu manažmentu území, služieb, servisu, obsluhy pre potreby návštevnosti a obyvateľstva v čase, priestore a únosnej kapacitnej početnosti. Smart informačné tabule pri vstupe do dolín s aktuálnou informáciou o počasí vo vyšších polohách",,Digitalizácia a SMART,iné SMART riešenia,"Integrovaná SMART koncepcia kumulovaného mestského komunikačného online systému v obsiahnutí prierezu manažmentu území, služieb, servisu, obsluhy pre potreby návštevnosti a obyvateľstva v čase, priestore a únosnej kapacitnej početnosti. Smart informačné tabule pri vstupoch do dolín s aktuálnou informáciou o počasí vo vyšších polohách",neuvedené "Spiš, Poprad, Vysoké Tatry",Mesto Vysoké Tatry,Mesto Vysoké Tatry,Rekonštrukcia objektu zdravotného strediska -Tatranská Lomnica,,Zdravotníctvo a sociálne služby,poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb,"Rekonštrukcia objektu zdravotného strediska -Tatranská Lomnica, modernizácia z hľadiska nárokov a potrieb doby",neuvedené "Spiš, Poprad, Vysoké Tatry",Mesto Vysoké Tatry,Mesto Vysoké Tatry,"Doplnenie systému cyklistických trás vo väzbách siete mestských častí k ostatným horským sídlam Vysokých Tatier, urbanizovaným územiam kontaktného podhoria a novourbanizovaným územiam pozdľž diaľnice D1, prepojenie na medzinárodnú sieť cyklotrás EUROVELO 6,",,Doprava,cyklochodníky,"Doplnenie systému cyklistických trás vo väzbách siete mestských častí k ostatným horským sídlam Vysokých Tatier, urbanizovaným územiam kontaktného podhoria a novourbanizovaným územiam pozdľž diaľnice D1, prepojenie na medzinárodnú sieť cyklotrás EUROVELO 6",neuvedené "Spiš, Poprad, Vysoké Tatry",Mesto Vysoké Tatry,Mesto Vysoké Tatry,Vybudovanie cyklolyžiarskej magistrály Starý Smokovec - Tatranská Lomnica,,Doprava,cyklochodníky,Vybudovanie cyklolyžiarskej magistrály,neuvedené "Spiš, Poprad, Vysoké Tatry",Mesto Vysoké Tatry,Mesto Vysoké Tatry,Vybudovanie cyklotrasy Tatranská Lomnica - Veľká Lomnica,,Doprava,cyklochodníky,"vybudovanie novej cyklotrasy v dĺžke 4,5 km",viac ako 1 000 000 "Spiš, Poprad, Vysoké Tatry",Mesto Vysoké Tatry,Mesto Vysoké Tatry,"Rekonštrukcia autobusovej stanice Tatranská Líomnica , Starý Smokovec",,Doprava,"autobusové zastávky, prestupné terminály","Rekonštrukcia autobusovej stanice Tatranská Lomnica a Starý Smokoec z hľadska potrieb novej doby a smat riešení, ako aj nárokov na parkovacie miesta.",neuvedené "Spiš, Poprad, Vysoké Tatry",Mesto Vysoké Tatry,Mesto Vysoké Tatry,Rekonštrukcia centrálneho parku v Tatranskej Lomnici,,Verejné priestranstvá,park,"úprava zelene a parková úprava, mobiliár, vybavenie,",neuvedené "Spiš, Poprad, Vysoké Tatry",Mesto Vysoké Tatry,Mesto Vysoké Tatry,"Úprava a rekonštrukcia verejných priestranstiev v Meste Vysoké Taty - Dolný Smokovec, Nový Smokovec",,Verejné priestranstvá,"centrum obce, námestie","úprava zelene a parková úprava, mobiliár, vybavenie, detské ihriská,",neuvedené "Spiš, Poprad, Vysoké Tatry",Mesto Vysoké Tatry,Mesto Vysoké Tatry,Rekonštrukcia budovy MsÚ,,Budovy,obecný úrad,"Rekonštrukcia budovy MsÚ, zníženie energetickej náročnosti, bezbariérový prístup",neuvedené "Spiš, Poprad, Vysoké Tatry",Mesto Vysoké Tatry,Mesto Vysoké Tatry,"Manažment odpadového hospodárstva, využitie smart technológií pri riešení odpadového hospodárstva, nákup techniky, technológií, rekonštrukcia budov. Riešenie BRO odpadu.Riešeie odpadového hospodárstva",,Digitalizácia a SMART,digitálne riešenia v OH,"Manažment odpadového hospodárstva, využitie smart technológií pri riešení odpadového hospodárstva, nákup techniky, technológií, rekonštrukcia budov. Riešenie BRO odpadu.Riešeie odpadového hospodárstva",neuvedené "Spiš, Poprad, Vysoké Tatry",Mesto Vysoké Tatry,Mesto Vysoké Tatry,Projekt na energetické zefektívnenie budov v správe mesta a Smart platform energetického manažmentu v rámci prevádzkových celkov samosprávy,,Digitalizácia a SMART,iné SMART riešenia,Projekt na energetické zefektívnenie budov v správe mesta a Smart platform energetického manažmentu v rámci prevádzkových celkov samosprávy,neuvedené "Spiš, Poprad, Vysoké Tatry",Mesto Vysoké Tatry,Mesto Vysoké Tatry,"Protpovodňové opatrenia Vyšné Hágy, Tatranská Lomnica",,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,"Protpovodňové opatrenia Vyšné Hágy, Tatranská Lomnica",neuvedené "Spiš, Poprad, Vysoké Tatry",Mesto Vysoké Tatry,Mesto Vysoké Tatry,"Tvorba integrovaného systému ekoservisovej dopravnej obslužnosti pri budovaní ekologickej dopravnej infraštruktúry, ktorej manažment a prevádzku zabezpečí integrovaná Smart technológická platforma",,Doprava,optimalizácia,"Tvorba integrovaného systému ekoservisovej dopravnej obslužnosti pri budovaní ekologickej dopravnej infraštruktúry, ktorej manažment a prevádzku zabezpečí integrovaná Smart technológická platforma",neuvedené "Spiš, Poprad, Vysoké Tatry",Mesto Vysoké Tatry,Mesto Vysoké Tatry,Vytvorenie integrovaného metodického postupu pre manažment zvládania výziev enviromentálnych záťaží,,Dokumentácia,strategické - koncepčné dokumenty,Vytvorenie integrovaného metodickéého poístupu pre manažment zvládania výziev enviromentálnych záťaží,neuvedené "Spiš, Poprad, Vysoké Tatry",Mesto Vysoké Tatry,Mesto Vysoké Tatry,Námestie Tatranská Lomnica pod údolnou stanicou lanovky),,Verejné priestranstvá,"centrum obce, námestie",vybudovanie námestia pod údolnou stanicou s malými obchodíkmi,neuvedené "Spiš, Poprad, Vysoké Tatry",Mesto Vysoké Tatry,Mesto Vysoké Tatry,Rekonštrukcia ihrísk v meste Vysoké Tatry pre rozvoj športu,,Šport a voľný čas,športoviská,Rekonštrukcia ihrísk v meste Vysoké Tatry pre rozvoj športu,neuvedené "Spiš, Poprad, Vysoké Tatry",Mesto Vysoké Tatry,Mesto Vysoké Tatry,Rekonštrukcia objektu Dom Obuvi v Tatranskej Lomnici na polyfunkčný dom,,Budovy,polyfunkčné budovy,Rekonštrukcia objektu Dom Obuvi v Tatranskej Lomnici na polyfunkčný dom,neuvedené "Spiš, Poprad, Vysoké Tatry",Mesto Vysoké Tatry,Mesto Vysoké Tatry,Rekonštrukcia telocvične ZŠ Vyšné Hágy,,Školstvo a vzdelávanie,ZŠ,Rekonštrukcia z hľadiska potrieb ktorú vyžaduje nová doba,neuvedené "Spiš, Poprad, Vysoké Tatry",Mesto Vysoké Tatry,Mesto Vysoké Tatry,Parkovací dom Štrbské Pleso,,Doprava,parkoviská,Parkovací dom Štrbské Pleso,neuvedené "Spiš, Poprad, Vysoké Tatry",Mesto Vysoké Tatry,Mesto Vysoké Tatry,Hasičská stanica Starý Smokovec,,Budovy,hasičská zbrojnica,Hasičská stanica Starý Smokovec,neuvedené "Spiš, Poprad, Vysoké Tatry",Mesto Vysoké Tatry,Mesto Vysoké Tatry,Hasičská stanica Tatranská Lomnica- výstavba,,Budovy,hasičská zbrojnica,Hasičská stanica Tatranská Lomnica - výstavba,neuvedené "Spiš, Poprad, Vysoké Tatry",Mesto Vysoké Tatry,Mesto Vysoké Tatry,Hasičská stanica Starý Smokovec,,Budovy,hasičská zbrojnica,Hasičská stanica Starý Smokovec,neuvedené "Spiš, Poprad, Vysoké Tatry",Mesto Vysoké Tatry,Mesto Vysoké Tatry,Hasičská stanica Tatranská Lomnica- výstavba,,Budovy,hasičská zbrojnica,Hasičská stanica Tatranská Lomnica - výstavba,neuvedené "Spiš, Poprad, Vysoké Tatry",Mesto Vysoké Tatry,Mesto Vysoké Tatry,Rekonštrukcia objektu škola v prírode 1. máj,,Školstvo a vzdelávanie,ZŠ,"Rekonštrukcia objektu škola v prírode 1. máj podĺa potrieb novej doby, zníženie energetickej náročnosti",neuvedené "Spiš, Poprad, Vysoké Tatry",Mesto Vysoké Tatry,Mesto Vysoké Tatry,Architekonická súťaž a rekonštrukcia objektu kultúrneho domu Tatranská Lomnica,,Budovy,kultúrny dom,Architekonická súťaž a rekonštrukcia objektu kultúrneho domu Tatranská Lomnica,neuvedené "Spiš, Poprad, Vysoké Tatry",Mesto Vysoké Tatry,Mesto Vysoké Tatry,Rekonštrukcia objektu Švajčiarsky dom,,CR,kultúrne a historické pamiatky,"Rekonštrukcia objektu Švajčiarsky dom - historickej pamiatky navštevovanej turistami, zníženie energetickej náročnosti budovy",neuvedené "Spiš, Poprad, Vysoké Tatry",Mesto Vysoké Tatry,Mesto Vysoké Tatry,Rozvoj eko-edukačného cestovného ruchu so zacielením na jednotlivé segmenty návštevnosti,,CR,infraštruktúra CR,Rozvoj eko-edukačného cestovného ruchu so zacielením na jednotlivé segmenty návštevnosti,neuvedené "Spiš, Poprad, Vysoké Tatry",Mesto Vysoké Tatry,Mesto Vysoké Tatry,Bezpečnosť cestnej premávky na prechdoch pre chodcov,,Doprava,dopravná bezpečnosť,"zvýšenie bezpečnosti prechodov pre chodcov, pechody podľa najnovšých parametrov",neuvedené "Spiš, Poprad, Vysoké Tatry",Mesto Vysoké Tatry,Mesto Vysoké Tatry,Bezberiérové prístupy do mestských verejných budov,,Budovy,budovy iné,Bezberiérové prístupy do mestských verejných budov,neuvedené "Spiš, Poprad, Vysoké Tatry",Mesto Vysoké Tatry,Mesto Vysoké Tatry,Budovanie prímestských chodníkov a parkov s klimatickými účinkami a chodníkov k sprístupneniu prírodných a turistických zaujímavostí.,,Verejné priestranstvá,park,Budovanie prímestských chodníkov a parkov s klimatickými účinkami a chodníkov k sprístupneniu prírodných a turistických zaujímavostí.,neuvedené "Spiš, Poprad, Ždiar",Ždiar,Ždiar,Nabíjacia stanica pre elektromobily,,Doprava,nabíjacie stanice,Vybudovanie nabíjacej stanice pre elektromobily,10 000 - 100 000 "Spiš, Poprad, Ždiar",Ždiar,Ždiar,Cyklotrasa,,Doprava,cyklochodníky,Dobudovanie časti cyklotrasy - EOROVEL,100 000 - 500 000 "Spiš, Poprad, Ždiar",Ždiar,Ždiar,ČOV + kanalizáčný zberač,,Vodohospodárstvo,kanalizácia + ČOV,Vybudovanie ČOV + kanlizácie pre ďalšiu časť obce,viac ako 1 000 000 "Spiš, Poprad, Ždiar",Ždiar,Ždiar,Kanaizáčny zberač,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,Vybudovanie kanalizáčného zberáča pre odľahlu časť obce.,10 000 - 100 000 "Spiš, Poprad, Ždiar",Ždiar,Ždiar,Protipodňoé opatrenia,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Vybudovanie protipovodňovej hradze na miestnom potoku,neuvedené "Spiš, Poprad, Ždiar",Ždiar,Ždiar,Zberný dvor,,Odpadové hospodárstvo,zberné dvory,Vybudovanie zberného dvora pre obecné potreby,100 000 - 500 000 "Spiš, Poprad, Ždiar",Ždiar,Ždiar,Nadstavba na zdravotnom stredisku,,Zdravotníctvo a sociálne služby,poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb,Vybudovanie bytov na jestvujúcej budové zdravotného strediska,500 000 - 1 000 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Ďurková",Ďurková,Ďurková,Obecný vodovod,,Vodohospodárstvo,vodovod,Vybudovanie obecného vodovodu,neuvedené "Spiš, Stará Ľubovňa, Ďurková",Ďurková,Ďurková,Odkanalizovanie obce,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,Vybudovanie kanálu v obci,neuvedené "Spiš, Stará Ľubovňa, Ďurková",Ďurková,Ďurková,Vybudovanie cyklotrasy,,Doprava,cyklochodníky,Vybudovanie cklotrasy,neuvedené "Spiš, Stará Ľubovňa, Ďurková",Ďurková,Ďurková,Vybudovanie centrálneho vykurovania OU,,Budovy,obecný úrad,centrálne vykurovanie budovy OU,neuvedené "Spiš, Stará Ľubovňa, Ďurková",Ďurková,Ďurková,Kamerový systém,,Digitalizácia a SMART,bezpečnosť v obci,zavedenie kamerového systému v obci,neuvedené "Spiš, Stará Ľubovňa, Ďurková",Ďurková,Ďurková,"Výstavba multifunkčného, detského a woroutového ihriska",,Šport a voľný čas,športoviská,Vybudovanie nových ihrísk,100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Ďurková",Ďurková,Ďurková,Rekonštrukcia sociálnych zariadení v KD,,Budovy,kultúrny dom,Rekonštrukcia sociálnych zariadení v KD,10 000 - 100 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Ďurková",Ďurková,Ďurková,Rekonštrukcia vstupnej terasy do KD,,Budovy,kultúrny dom,Rekonštrukcia vstupnej terasy do KD,menej ako 10 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Ďurková",Ďurková,Ďurková,Vybudovanie výhliadkovej veže,,CR,infraštruktúra CR,Vybudovanie výhliadkovej veže,neuvedené "Spiš, Stará Ľubovňa, Ďurková",Ďurková,Ďurková,Revitalizácia verejného priestranstva obce,,Verejné priestranstvá,výsadba zelene,Výsadba zelene a stromov v obci,neuvedené "Spiš, Stará Ľubovňa, Ďurková",Ďurková,Ďurková,Modernizácia cesty 3 triedy,,Doprava,cesty II. a III. triedy,Dobudovanie miestnych komunikácií,neuvedené "Spiš, Stará Ľubovňa, Forbasy",Forbasy,Forbasy,Rekonštrukcia materskej školy,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ,Zateplenie a výmena okien a strechy,100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Forbasy",Forbasy,Forbasy,Rekonštrukcia obecných ciest,,Doprava,miestne komunikácie,Frezovanie a položenie nového asfaltu,10 000 - 100 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Hajtovka",Hajtovka,Hajtovka,Obnova obce,,Doprava,miestne komunikácie,"Oprava miestnych komunikácií , výstavba ČOV ,",100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Haligovce",Haligovce,Haligovce,cyklochodník,,Doprava,cyklochodníky,Cyklochodník,100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Hniezdne",Hniezdne,Hniezdne,Dostavba kanalizácie a ČOV,,Vodohospodárstvo,kanalizácia + ČOV,Dokončenie kanalizácie a technologickej časti ČOV,100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Hniezdne",Hniezdne,Hniezdne,Zlepšenie energetickej náročnosti objektu MKS,,Budovy,kultúrny dom,Zateplenie objektu MKS a rekonštrukcia zaštrešenia budovy MKS,100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Hniezdne",Hniezdne,Hniezdne,Zastrešenie budovy OcÚ,,Budovy,obecný úrad,Rekonštrukcia strechy budovy OcÚ,100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Hniezdne",Hniezdne,Hniezdne,Multifunkčný objekt,,Zdravotníctvo a sociálne služby,poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb,"Vytvorenie priestorov pre voľnočasové aktivity žiakov ZŠ, MRK, seniorov a zriadenie denného stacionára pre seniorov",500 000 - 1 000 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Hniezdne",Hniezdne,Hniezdne,Dostavba školskej jedálne,,Školstvo a vzdelávanie,ZŠ,Rozšírenie kapacity školskej kuchyne a jedálne,10 000 - 100 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Hniezdne",Hniezdne,Hniezdne,Telocvičňa,,Školstvo a vzdelávanie,ZŠ,Výstavba novej telocvične pre ZŠ,100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Hniezdne",Hniezdne,Hniezdne,Oprava budovy s.č. 234,,MRK,tvrdé aktivity na podporu integrácie,Oprava budovy s. č. 234 pre účely prevádzky spoločenských organizácií vrátane MRK pôsobiacich v obci,100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Hniezdne",Hniezdne,Hniezdne,Výstavba MK a INŽ. sietí,,Doprava,miestne komunikácie,Výstavba MK a INŽ. sietí pre novú IBV,500 000 - 1 000 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Hniezdne",Hniezdne,Hniezdne,Rekonštrukcia chodníkov v obci,,Doprava,miestne komunikácie,Rekonštrukcia chodníkov v obci,100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Hniezdne",Hniezdne,Hniezdne,Revitalizácia námestia,,Verejné priestranstvá,"centrum obce, námestie",,viac ako 1 000 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Hraničné",Hraničné,Hraničné,Protipovodňové úpravy,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,"Ochrana zastavaných častí a prístupovej miestnej komunikácie, zabránenie erózii",100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Hraničné",Hraničné,Hraničné,Zníženie energetickej náročnosti verejných budov,,Budovy,budovy iné,"Obnova verejných budov OÚ a KD,zabezpečenie prijateľnej mikroklímy v objektoch-vylepšenie energetickej náročnosti a predĺženie ich stavebno-technickej životnosti",100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Hraničné",Hraničné,Hraničné,Prevencia kriminality a zvýšenie bezpečnosti občanov a návštevníkov obce,,Digitalizácia a SMART,bezpečnosť v obci,"Vybudovanie kamier pre ochranu obyvateľov, návštevníkov obce i majetku občanov a obce na verejných priestranstvách vo vlastníctve obce. Je nutná prevencia z dôvodu tranzitu a prechodu cestujúcich i dopravy do Poľska a s tým vytvárajúcich sa rôznych skládok odpadu a znečisťovania životného prostredia",menej ako 10 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Hraničné",Hraničné,Hraničné,Viacúčelové športové ihrisko,,Šport a voľný čas,športoviská,"Zvýšiť kvalitu života a atraktivitu obce pre obyvateľov a návštevníkov pre trávenie voľného času i podpore zdravého spôsobu života,skrášlenie prostredia obce",10 000 - 100 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Hraničné",Rímskokatolícka cirkev Mníšekn/P,Hraničné,Obnova strechy dreveného kostola,,Budovy,sakrálne stavby,Obnova- oprava strechy dreveného kostola v obci Hraničné pre jej nepriaznivý stavebno-technický stav,10 000 - 100 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Hraničné",Hraničné,Hraničné,Uchovajme tradície našich predkov,,Kultúra,mäkké aktivity v oblasti kultúry,"Stretnutie rodákov, blízkych a sympatizantov obce s kultúrnym programom, ochutnávkou tradičných jedál a prehliadkou izby tradícií obce.",menej ako 10 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Hraničné",Hraničné,Hraničné,Miestne komunikácie v obci Hraničné,,Doprava,miestne komunikácie,Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií,10 000 - 100 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Hraničné",Hraničné,Hraničné,Obnova židovského cintorína,,CR,kultúrne a historické pamiatky,"Obnova- oprava židovského cintorína, t.j. opra va pomníkov, orezanie starých poškodených stromov, vyčistenie okolia ale aj komplexná oprava kameninového oplotenia vzhľadom na nepriaznivý technický stav.",10 000 - 100 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Hromoš",Hromoš,Hromoš,Zateplenie budovy ZŠ s MŠ Hromoš,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ + ZŠ,Energetická úspora,10 000 - 100 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Hromoš",Hromoš,Hromoš,Regulácia potoka,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Dokončnie regulácie miestného potoka,viac ako 1 000 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Hromoš",Hromoš,miestná časť Kozelec,Rekonštrukcia miest. komunikácie,,Doprava,miestne komunikácie,Opráva miestnej komunikácie,10 000 - 100 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Chmeľnica",Chmeľnica,Chmeľnica,Cyklotrasa -Vetva B -EUROVELO1,,Doprava,cyklochodníky,Vybudovanie cyklotrasy k prírodnej pamiatke,500 000 - 1 000 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Chmeľnica",Chmeľnica,Chmeľnica,Protipovodňové opatrenia,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Protipovodňová stena na železničnom moste,100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Chmeľnica",Chmeľnica,Chmeľnica,Multifunkčné ihrisko,,Šport a voľný čas,športoviská,Vybudovanie multifunkčného ihriska,100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Chmeľnica",Chmeľnica,Chmeľnica,Vonkajšie javisko pri KD v Chmeľnici,,Budovy,kultúrny dom,Vybudovanie vonkajšieho javiska na organizovanie podujatí spojených skultúrou nemeckej menšiny,10 000 - 100 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Jakubany",,,Cyklochodník na brehu Jakubianky,,Doprava,cyklochodníky,"Obec Jakubany je vstupnou bránou do Levočských vrchov, kde denne trávi svoj voľný čas množstvo cyklistov, bežcov a mladých rodín s deťmi. Zo Starej Ľubovne sa začal realizovať projekt výstavby cyklochodníka po brehu jakubianky a je potrebné v začatom projekte pokračovať. Cyklochodník by mal viesť pozdĺž celého brehu Jakubianky (kat. územie - Stará Ľubovňa, Nová Ľubovňa, Jakubany) a tým by sa vytvoril unikátny priestor na rozvoj športu v našom regióne. a zároveň by sa vytvorili podmienky pre cyklistov aby nemuseli jazdiť po cestách 3 triedy pri plánovanej túre do Levočských vrchov.",100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Jarabina",,,Rekonštrukcia priestorov a zabezpečenie dostupnosti sociálnej služby,,Zdravotníctvo a sociálne služby,poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb,"Rekonštrukciou Zariadenia pre seniorov sa zvýši kapacita miest poskytovanej sociálnej služby v zariadení, čím sa poskytovanie sociálnej služby stane v regióne dostupnejšou pre osoby, ktoré potrebujú pomoc inej fyzickej osoby.",10 000 - 100 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Jarabina",Jarabina,Jarabina,Sady našich otcov,,Zamestnanosť,poľnohospodárstvo,Vybudovanie ovocného sadu s tradičnými odrodami ovocných stromov,10 000 - 100 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Jarabina",Jarabina,Jarabina,Integrované sociálne služby,,Zdravotníctvo a sociálne služby,poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb,Zriadenie denného stacionára,10 000 - 100 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Jarabina",Jarabina,Jarabina,Jarabina – Kanalizácia,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,Dobudovanie kanalizačnej siete v obci Jarabina,100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Jarabina",Jarabina,Jarabina,Jarabina-Kanalizácia II.,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,Infraštruktúra pre plánované lokality IBV,100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Jarabina",Jarabina,Jarabina,Čistá a bezpečná voda pre všetkých,,Vodohospodárstvo,ČOV,Vybudovanie systému nakladania s odpadovými vodami pre producentov bez možnosti napojenia sa na spádovú kanalizáciu,100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Jarabina",Jarabina,Jarabina,Spoznávaj a uchovávaj tradície svojich predkov,,Kultúra,mäkké aktivity v oblasti kultúry,Pravidelné kultúrne podujatia,10 000 - 100 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Jarabina",Jarabina,Jarabina,Obnoviteľné zdroje energie pre verejné budovy,,Energetika,OZE,Inštalácia obnoviteľných zdrojov energie v rámci znižovania energetickej efektívnosti budovy Zariadenia pre seniorov,100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Jarabina",Jarabina,Jarabina,Do mesta i do prírody na bicykli,,Doprava,cyklochodníky,Dobudovanie infraštruktúry pre cyklo dopravu. Mostné cykloprepojenie ponad Litmanovský potok,100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Jarabina",Jarabina,Jarabina,Efektívna verejná správa,,Budovy,obecný úrad,Modernizácia obecného úradu,100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Jarabina",Jarabina,Jarabina,Vybudovanie zberného dvora,,Odpadové hospodárstvo,zberné dvory,Efektívne nakladanie s odpadom ako druhotnou surovinou,100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Jarabina",Jarabina,Jarabina,"Rozšírenie, dobudovanie a technologické vybavenie kompostoviska",,Odpadové hospodárstvo,kompostárne + bioplynové stanice,Zvýšenie kapacity kompostoviska a technologické dovybavenie,100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Jarabina",Jarabina,Jarabina,Protipovodňová ochrana mimo toku,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Ochrana obyvateľstva pre následkami klimatických zmien budovaním vodných záhonov a úpravou odvodňovacích rigolov,100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Jarabina",Jarabina,Jarabina,Protipovodňová ochrana na vodnom toku,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Ochrana obyvateľstva pre následkami klimatických zmien vybudovaním spevnenia toku Čerteže,100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Jarabina",Jarabina,Jarabina,Zvýšenie energetickej efektivity spoločensko komunitného a administratívneho centra Jarabina,,Budovy,budovy iné,Zvýšenie energetickej efektivity verejnej budovy a využtie obnoviteľných zdrojov energie,100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Jarabina",Jarabina,Jarabina,Dobudovanie infraštruktúry jarabinský prielom,,CR,infraštruktúra CR,Doplnenie a obnova existujúcej turistickej infraštruktúry NATURA 2000 - Jarabinský prielom,100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Jarabina",Jarabina,Jarabina,Efektívne vzdelávanie pre všetkých,,Školstvo a vzdelávanie,systém vzdelávania,Efektívne vzdelávanie pre národnostné menšiny,100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Jarabina",Jarabina,Jarabina,Sociálna ekonomika - tvorba pracovných miest,,Zamestnanosť,sociálne podnikanie,Vytvorenie a prevádzkovanie obecného sociálneho podniku a zamestnávanie znevýhodnených skupín obyvateľstva,100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Jarabina",Jarabina,Jarabina,Socialne služby - dostupné pre všetkých,,Zdravotníctvo a sociálne služby,poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb,Zvýšenie kapacity Zariadenia sociálnych služieb Jarabina,500 000 - 1 000 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Jarabina",Jarabina,Jarabina,Začlenovanie do spoločnosti marginalizované komunity,,MRK,mäkké aktivity na podporu integrácie,Realizácia školení a vzdlávacách workshopov pre MRK v rámci Komunitného centra v obci,10 000 - 100 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Jarabina",Jarabina,Jarabina,Rozšírenie a obnova kamerového systému v obci Jarabina,,Digitalizácia a SMART,bezpečnosť v obci,Rozšírenie a obnova kamerového systému v obci Jarabina,10 000 - 100 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Jarabina",Jarabina,Jarabina,Nájomné byty,,Budovy,bývanie,Výstavba nájomných bytov,viac ako 1 000 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Jarabina",Jarabina,Jarabina,Hasičská zbrojnica,,Budovy,hasičská zbrojnica,Dobudovanie a dovybavenie hasičskej zbrojnice Jarabina,10 000 - 100 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Jarabina",Jarabina,Jarabina,Ubytovacie turistické kapacity,,CR,ubytovanie a stravovanie,Rekonštrukcia nevyužívaných priestorov obecných nehnuteľností na ubytovacie kapacity,500 000 - 1 000 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Jarabina",Jarabina,Jarabina,Rekonštrukcia Grécko-katolíckeho chrámu,,Budovy,sakrálne stavby,Rekonštrukcia Grécko-katolíckeho chrámu,10 000 - 100 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Jarabina",Jarabina,Jarabina,Vytvorenie pamätnej izby slávnym rodákom obce,,CR,kultúrne a historické pamiatky,Rekonštrukcia tradičného vidieckeho domu a vytvorenie pamätnej izby významných rodákov,100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Jarabina",Jarabina,Jarabina,Rekonštrukcia miestnych komunikácií obce Jarabina,,Doprava,miestne komunikácie,"Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a priľahlých plôch v obci",500 000 - 1 000 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Jarabina",Jarabina,Jarabina,Zelené a spevnenené plochy doplňujúce občiansku vybavenosť obce Jarabina,,Verejné priestranstvá,výsadba zelene,Zelená krajinotvorba a spevnené plochy,100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Jarabina",Jarabina,Jarabina,Bradlá nad Jarabinou,,CR,infraštruktúra CR,Turisticko - náučný chodník - lokality NATURA 2000,10 000 - 100 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Kamienka",Kamienka,Kamienka,Nabíjacia stanica pre elektromobily,,Doprava,nabíjacie stanice,Vybudovanie nabíjacej stanice pre elektromobily,10 000 - 100 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Kamienka",Kamienka,Kamienka,vybudovanie obecného rozhlasu,,Digitalizácia a SMART,rozhlas,Vybudovanie nové obecné verejného rozhlasu,10 000 - 100 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Kamienka",Kamienka,Kamienka,cyklistický chodník,,Doprava,cyklochodníky,Pokračovanie v budovaní cyklotrasy v projekte AQUAVELO,100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Kamienka",Kamienka,Kamienka,Denný stacionár Kamienka,,Zdravotníctvo a sociálne služby,poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb,Rekonštrukcia detských jasiel na Denný stacionár,100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Kamienka",Kamienka,Kamienka,Výstavba nájomných bytov,,Budovy,bývanie,Nová výstavba nájimných bytov pre mladé rodiny,viac ako 1 000 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Kamienka",Kamienka,Kamienka,Oprava kamenného oplotenia pri kostole,,Budovy,sakrálne stavby,Oprava kemenné oplotenia okolo kostola v cenre obce,10 000 - 100 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Kamienka",Kamienka,Kamienka,Dobudovanie hľadiska v areáli Amfiteátra,,Šport a voľný čas,"šatne, tribúny a sociálne zariadenia",Dobudovanie hľadiska Amfiteátra,10 000 - 100 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Kamienka",Kamienka,Kamienka,Rekonštrukcia miestnej komunikácie,,Doprava,miestne komunikácie,Rekonštrukcia zdevastovanej miestnej komunikácie,100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Kamienka",Kamienka,Kamienka,Rekonštrukcia existujúcich laviek cez potok,,Doprava,"mosty, lávky, priepusty",Oprav poškodených a schátralých laviek cez potok v obci,10 000 - 100 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Kamienka",Kamienka,Kamienka,Oprava poľných ciest,,Doprava,miestne komunikácie,Oprava avýstavba poľných ciest,100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Kolačkov",Kolačkov,Kolačkov,Rozširenie kanalizácie vetva B,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,Rozširenie kanalizácie vetva B,100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Kremná",Kremná,Kremná,Zateplenie budovy obecného úradu,,Budovy,obecný úrad,Zateplenie budovy obecného úradu a kultúrneho domu,10 000 - 100 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Kremná",Kremná,Kremná,Detské ihrisko,,Šport a voľný čas,detské ihriská,Vybudovanie ihriska pre deti,10 000 - 100 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Kremná",Kremná,Kremná,Renovácia obecného rozhlasu,,Digitalizácia a SMART,rozhlas,Renovácia nefunkčného obecného rozhlasu,menej ako 10 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Kyjov",Kyjov,Kyjov,Bezplatná wi-fi v obci,,Digitalizácia a SMART,telekomunikačné siete + internet + wifi,"Zavedenie bezplatnej wi-fi na verejnom pristranstve, pre obyvateľov obce",menej ako 10 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Kyjov",Kyjov,Kyjov,Dobudovanie kanalizácie a ČOV,,Vodohospodárstvo,kanalizácia + ČOV,Vybudovanie kanalizćie a ČOV,500 000 - 1 000 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Lacková",Lacková,Lacková,Rekonštrukcia objektu komunitno spolkové centrum v obci Lacková,,Zdravotníctvo a sociálne služby,poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb,Projekt jezameraný na vytvorenie a zlepšenie základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo v oblasti voľného času a kultúry.,100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Lacková",Lacková,Lacková,Oprava miestnej komunikácie v obci Lacková,,Doprava,miestne komunikácie,Projekt je zameraný na opravu súčasného stavu miestnej dokumentácie.,10 000 - 100 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Legnava",Legnava,Legnava,Zberný dvor,,Odpadové hospodárstvo,zberné dvory,Vybudovanie zberného dvora,menej ako 10 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Lesnica",Lesnica,Lesnica,Nabíjacia stanica pre elektromobily,,Doprava,nabíjacie stanice,Vybudovanie nabíjacej stanice pre elektromobily,10 000 - 100 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Lesnica",Lesnica,Lesnica,Zateplenie sup.č. 147,,Budovy,budovy iné,zateplenie budovy a výmena strechy,100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Lesnica",Lesnica,Lesnica,Revitalizácia parkovania v obci Lesnica,,Doprava,parkoviská,Rekonštrukcia a výstavba parkovísk,viac ako 1 000 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Lesnica",Lesnica,Lesnica,oprava miestne komunikacie,,Doprava,miestne komunikácie,oprava ciest MK,10 000 - 100 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Litmanová",Litmanová,Litmanová,oprava miestnej komunkácie,,Doprava,miestne komunikácie,oprava miestnej komunkácie,10 000 - 100 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Litmanová",Litmanová,Litmanová,Rekonštrukcia mostov,,Doprava,"mosty, lávky, priepusty",oprava mostov,100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Litmanová",Litmanová,Litmanová,Chodník,,Doprava,miestne komunikácie,Vybudovanie chodníka,100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Litmanová",Litmanová,Litmanová,Bezečnosť v obci,,Digitalizácia a SMART,bezpečnosť v obci,Kamerový systém,menej ako 10 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Litmanová",Litmanová,Litmanová,Výhľadňa,,CR,infraštruktúra CR,Vybudovanie výhľadovne,10 000 - 100 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Malý Lipník",Malý Lipník,Malý Lipník,dobudovanie kanalizácie,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,dobudovanie kanalizácie,100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Malý Lipník",Malý Lipník,Malý Lipník,zateplenie kultúrneho domu,,Budovy,kultúrny dom,zateplenie stropu a obvodového plášťa kulturného domu,100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Malý Lipník",Malý Lipník,Malý Lipník,zmena vykurovania objektov OcÚ a ZŠ,,Budovy,obecný úrad,výstavba nového zdroja tepla na báze OZE,100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Malý Lipník",Malý Lipník,Malý Lipník,oprava a výstavba miestnych komunikácií,,Doprava,miestne komunikácie,výstavba novej miestnej komunikácie a oprava jestvujúcich MK,100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Mníšek nad Popradom",Mníšek nad P,Mníšek nad P,Vybudovanie cyklotrasy,,Doprava,cyklochodníky,Povrchová úprava,100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Mníšek nad Popradom",Mníšek nad P,Mníšek nad P,Modernizácia sústavy verejného osvet,,Digitalizácia a SMART,verejné osvetlenie,"Výmena za LED svietidlá, časť podporných bodov",10 000 - 100 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Mníšek nad Popradom",Mníšek nad P,Mníšek nad P,Rekonštrukcia kultúrnych domov,,Budovy,kultúrny dom,"Kúrenie, modernizácia kuchýň, WC",100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Mníšek nad Popradom",Mníšek nad P,Mníšek nad P,Obnova hokejového ihriska,,Šport a voľný čas,štadióny,Betónový povrch,10 000 - 100 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Mníšek nad Popradom",Mníšek nad P,Mníšek nad P,Rekonštrukcia CVČ,,CR,ubytovanie a stravovanie,Kompletná rekonštrukcia budovy na ubytovanie,100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Mníšek nad Popradom",Mníšek nad P,Mníšek nad P,Podpora SHR,,Zamestnanosť,poľnohospodárstvo,"Nákup materiálu na oplotky, nákup poľ.strojov, nákup zvierat",100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Mníšek nad Popradom",Mníšek nad P,Mníšek nad P,Rekonštrukcia miestných komunikácií,,Doprava,miestne komunikácie,rekonštrukcie povrchov komunikácií,100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Mníšek nad Popradom",Mníšek nad P,Mníšek nad P,Dobudovanie chodníka,,Doprava,miestne komunikácie,Výstavba chodníka,100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Mníšek nad Popradom",Mníšek nad P,Mníšek nad P,Rekonštrukcia parkoviska,,Doprava,parkoviská,Povrchová úprava,10 000 - 100 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Nižné Ružbachy",Obec Nižné Ružbachy,Nižné Ružbachy,Obecná optická sieť,,Digitalizácia a SMART,telekomunikačné siete + internet + wifi,Vytvorenie podmienok pre informovanie obyvateľstva cestou obecného televízneho signálu po optickej sieti-bližšie k občanovi,100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Nižné Ružbachy",Obec Nižné Ružbachy,Nižné Ružbachy,Voda pre rozvoj,,Vodohospodárstvo,vodovod,Vybudovanie vodného zdroja a vodovodu,100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Nižné Ružbachy",Obec Nižné Ružbachy,Nižné Ružbachy,Rekonštrukcia kultúrneho domu,,Budovy,kultúrny dom,rekonštrukcia priestorov kultúrneho domu,100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Nižné Ružbachy",Obec Nižné Ružbachy,Nižné Ružbachy,Zriadenie zberného miesta,,Odpadové hospodárstvo,zberné dvory,"Zriadenie miesta na zber, triedenie a dočasné uloženie odpadu do odvozu zberovou spoločnosťou",100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Nižné Ružbachy",Obec Nižné Ružbachy,Nižné Ružbachy,Protipovodňové opatrenia na potoku Longrond v intraviláne obce,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Protipovodňové opatrenia a priľahlá zelená zóna obce,100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Nižné Ružbachy",Obec Nižné Ružbachy,Nižné Ružbachy,Prevádzkáreň- sociálny podnik,,Zamestnanosť,sociálne podnikanie,Zriadenie sociálneho podniku s.r.o. so 100 % účasťou obce,menej ako 10 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Nižné Ružbachy",Obec Nižné Ružbachy,Nižné Ružbachy,Výstavba multifunkčného ihriska,,Šport a voľný čas,športoviská,Výstavba ihriska s umelou trávou pre viacero druhov športov,10 000 - 100 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Nižné Ružbachy",Obec Nižné Ružbachy,Nižné Ružbachy,Zámoček-rozhľadňa na mieste bývalého hradiska,,CR,infraštruktúra CR,"Vybudovanie rozhľadne v mieste bývalého dreveného hradiska, odkiaľ sú výhľady na Tatry, Kláštor v Podolínci, Ľubovniansky hrad na turistickejtrase do doliny v Podolínci",10 000 - 100 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Nižné Ružbachy",Obec Nižné Ružbachy,Nižné Ružbachy,Informačné centrum-expozícia vodného turizmu,,CR,infraštruktúra CR,"Rekonštrukcia budovy bývalej ZŠ v obci, so zreteľom na zachovanie prvkov jej pôvodnej historickej architektúry, aj keď nepatrí medzi kultúrne pamiatky a vytvorenie vodáckej bázy s využitím pre miestne komunity, postavenie móla pre vodákov na rieke Poprad",100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Nižné Ružbachy",Obec Nižné Ružbachy,Nižné Ružbachy,Prepojenie hradu Ľubovňa a Kúpeľov vo Vyšných Ružbachoch,,Doprava,miestne komunikácie,Vybudovanie asfaltovej cesty pre cyklistov na prepojenie najkritickejšieho úseku medzi Starou Ľubovňou a Vyšnými Ružbachmi synergicky využiteľnej aj poľnohospodármi,500 000 - 1 000 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Nižné Ružbachy",Obec Nižné Ružbachy,Nižné Ružbachy,Miestne komunikácie IBV Pod Kirbargom,,Doprava,miestne komunikácie,Vybudovanie miestnej dopravnej infraštruktúry v novej IBV spolu s chodníkmi uložením obrubníkov a pod.,100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Nižné Ružbachy",Obec Nižné Ružbachy,Nižné Ružbachy,Bezpečnejšie na ceste,,Doprava,dopravná bezpečnosť,Vybudovanie priechodov pre chodcov s dopravným značením a osvetlením na ceste I. triedy,100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Nižné Ružbachy",Obec Nižné Ružbachy,Nižné Ružbachy,Rekonštrukcia dopravnej infraštruktúry v obci,,Doprava,miestne komunikácie,Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov pre peších v obci,100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Nižné Ružbachy",Obec Nižné Ružbachy,Nižné Ružbachy,Rekonštrukcia dopravnej infraštruktúry Vyšná roveň a Šváby,,Doprava,miestne komunikácie,Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v obci,100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Nižné Ružbachy",Obec Nižné Ružbachy,Nižné Ružbachy,Rekonštrukcia miestnej komunikácie a chodníkov Nová štvrť,,Doprava,miestne komunikácie,Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v obci,100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Nižné Ružbachy",Obec Nižné Ružbachy,Nižné Ružbachy,Výstavba miestnych komunikácií a chodníkov IBV Pod Kirbargom,,Doprava,miestne komunikácie,Výstavba dopravnej infraštruktúry v novej zástavbe poukončení výstavby inžinierskych sietí,100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Nižné Ružbachy",Obec Nižné Ružbachy,Nižné Ružbachy,Náučný chodník pre peších Nižné-Vyšné Ružbachy,,CR,infraštruktúra CR,"Vybudovanie náučného chodníka o histórii obce, flóre faune a tradíciách pre domácich, kúpeľných hostí i turistov",10 000 - 100 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Nová Ľubovňa",Nová Ľubovňa,Nová Ľubovňa,Rozšírenie kamerového systému,,Digitalizácia a SMART,bezpečnosť v obci,Kamerový systém,menej ako 10 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Nová Ľubovňa",Nová Ľubovňa,Nová Ľubovňa,Rozšírenie verejnej kankalizácie v Obci Nová Ľubovňa,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,Dobudovanie kanalizácie,100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Nová Ľubovňa",Nová Ľubovňa,Nová Ľubovňa,Protipovodňový val s vybudovaním cyklotrasy okolo rieky Jakubianka,,Doprava,cyklochodníky,Povodňový val s cyklotrasou,100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Nová Ľubovňa",Nová Ľubovňa,Nová Ľubovňa,Park pri hrádzi,,Verejné priestranstvá,park,Park s oddychovou zónou,100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Nová Ľubovňa",Nová Ľubovňa,Nová Ľubovňa,Prestrešenie hokejového ihriska pri ZŠsMŠ Nová Ľubovňa,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ + ZŠ,"Zabezpečiť športovcom vhodné podmienky na vykonávanie športových aktivít, vrátane predlženia počtu mesiacov, kedy je možné tieto športové aktivity vykonávať",500 000 - 1 000 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Nová Ľubovňa",Nová Ľubovňa,Nová Ľubovňa,Obstaranie mobilného chladenia ľadovej plochy vrátane vybavenia na jej úpravu a hokejovej výstroje pre mládež,,Šport a voľný čas,štadióny,"Zabezpečiť športovcom vhodné podmienky na vykonávanie športových aktivít, vrátane predlženia počtu mesiacov, kedy je možné tieto športové aktivity vykonávať",100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Nová Ľubovňa",Nová Ľubovňa,Nová Ľubovňa,Zateplenie a zastrešenie budovy pri ZŠ v Novej Ľubovni,,Budovy,budovy iné,Zlepšenie tepelnotechnických vlastností budovy,100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Nová Ľubovňa",Nová Ľubovňa,Nová Ľubovňa,Zateplenie predajne RT + Espresso,,Služby a obchod,kamenné predajne,Zateplenie prevádzkovej budovy,10 000 - 100 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Nová Ľubovňa",Nová Ľubovňa,Nová Ľubovňa,Rekonštrukcia rodného domu zakladateľov ľudovej hudby Pastrnoci,,CR,kultúrne a historické pamiatky,Zachovať kultúrne dedičstvo v obci,10 000 - 100 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Nová Ľubovňa",Nová Ľubovňa,Nová Ľubovňa,Spevnená plocha pri hrádzi,,Kultúra,kultúrna infraštruktúra,Polcha pre kultúrne a spoločenské podujatia,100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Nová Ľubovňa",Nová Ľubovňa,Nová Ľubovňa,Oprava obecného mosta cez Jakubianku,,Doprava,"mosty, lávky, priepusty",Oprava mosta,100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Nová Ľubovňa",Nová Ľubovňa,Nová Ľubovňa,Rekonštrukcia miestnej komunikácie (školská ulica),,Doprava,miestne komunikácie,Vybudovať kvalitné miestne komunkácie v obci,100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Plaveč",Plaveč,Plaveč,Bezplatná wi-fi v obci,,Digitalizácia a SMART,telekomunikačné siete + internet + wifi,"Zavedenie bezplatnej wi-fi na verejnom pristranstve, pre obyvateľov obce",10 000 - 100 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Plaveč",Plaveč,Plaveč,Obec v mobile,,Digitalizácia a SMART,digitálne riešenia vo verejnej správe,Mobilná aplikácia so smart riešeniami pre obyvateľov na jednom mieste,menej ako 10 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Plaveč",Plaveč,Plaveč,Rozvoj cyklistiky - zdieľaná doprava,,Doprava,optimalizácia,Vybudovanie zdieľaných bicyklov na cyklistickej trase (elektrobickyle a pod. ),10 000 - 100 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Plaveč",Plaveč,Plaveč,Rozšírenie MŠ,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ,Materiálno technické vybavenie MŠ,10 000 - 100 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Plaveč",Plaveč,Plaveč,Regenerácia parkov,,Verejné priestranstvá,park,Regeneráciach verejných priestranstiev a parkov,100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Plaveč",Plaveč,Plaveč,Dobudovanie verejného vodovodu,,Vodohospodárstvo,vodovod,Dobudovanie a rozšírenie verejného vodovodu,100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Plaveč",Plaveč,Plaveč,Dobudovanie verejnej kanalizácie,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,Dobudovanie a rozšírenie verejnej kanalizácie,500 000 - 1 000 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Plaveč",Plaveč,Plaveč,Nabíjacia stanica pre elektromobily,,Doprava,nabíjacie stanice,Vybudovanie nabíjacej stanice pre elektromobily,menej ako 10 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Plaveč",Plaveč,Plaveč,Vodozádržné opatrenia,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Vybudovanie vsakovacích šiacht a priepustných plôch na odtok dažďovej vody,100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Plaveč",Plaveč,Plaveč,Zateplenie Domu služieb,,Budovy,domy smútku,Zateplenie budovy Domu služieb,100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Plaveč",Plaveč,Plaveč,Zvýšenie počtu pracovnííkov v MŠ,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ,Zvýšenie zamestnanosti v MŠ,10 000 - 100 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Plaveč",Plaveč,Plaveč,Rozšírenie nájomného bývania,,Budovy,bývanie,Vybudovanie nájomných bytov,500 000 - 1 000 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Plaveč",Plaveč,Plaveč,Rekonštrukcia chodníkov a parkovísk,,Doprava,miestne komunikácie,Rekonštrukcia a modernizácia miestnych chodníkov a parkovíšk,100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Plaveč",Plaveč,Plaveč,Deň hradu Plaveč,,Kultúra,mäkké aktivity v oblasti kultúry,Kultúrne podujatie na hrade Plaveč,menej ako 10 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Plaveč",Plaveč,Plaveč,Rekonštrukcia hradnej hrobky,,CR,kultúrne a historické pamiatky,Rekonštrukcia hradnej hrobky,10 000 - 100 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Plaveč",Plaveč,Plaveč,Rekonštrukcia NKP Hradu Plaveč,,CR,kultúrne a historické pamiatky,Obnova NKP Hradu Plaveč,500 000 - 1 000 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Plaveč",PLaveč,Plaveč,Vybudovanie infocentra na hrade,,CR,infraštruktúra CR,Vybudovanie infostánku na hrade pre turistov,menej ako 10 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Plaveč",Plaveč,Plaveč,Rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií,,Doprava,miestne komunikácie,Rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií,100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Plaveč",Plaveč,Plaveč,Hospodárske zázemie hradu Plaveč,,CR,kultúrne a historické pamiatky,Vybudovanie drevenice v blízkosti hradu - Dom ľudovej kultúryy Plavečská chyža,10 000 - 100 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Plavnica",Plavnica,Plavnica,Rozšírenie kapacity MŠ a jedálne ZŠ s MŠ Plavnica,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ + ZŠ,Rozšírenie kapacity MŠ a jedálne ZŠ s MŠ Plavnica,500 000 - 1 000 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Plavnica",Plavnica,Plavnica,Rozšírenie vodovodu,,Vodohospodárstvo,vodovod,,100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Plavnica",Plavnica,Plavnica,Rekonštrukcia kultúrneho domu,,Budovy,kultúrny dom,vybudovanie kultrúrného centra,100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Plavnica",Plavnica,Plavnica,IBV - príprava,,Budovy,bývanie,,100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Plavnica",Plavnica,Plavnica,Prírodný rekreačný areál,,Verejné priestranstvá,oddychová zóna,vybudovanie centra pre rekreáciu a oddych,100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Podolínec",mesto Podolínec,Podolínec,Prístavba MŠ,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ,Výstavba nového pavilónu materskej školy d dvoma triedami vrátane zázemia,500 000 - 1 000 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Podolínec",mesto Podolínec,Podolínec,Cykolotrasa Podolínec - Vyšné Ružbachy,,Doprava,cyklochodníky,Vybudovanie cyklochodníka - prepojenie dvoch obcí,100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Podolínec",mesto Podolínec,Podolínec,Zberný dvor,,Odpadové hospodárstvo,zberné dvory,"Rekonštrukcia budovy - bývalá mechanizačná dielňa, nákup techniky pre zvoz a spracovanie triedeného odpadu a pre kompostovanie,",100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Podolínec",mesto Podolínec,Podolínec,Nadstavba budovy ZŠ,,Školstvo a vzdelávanie,ZŠ,"Stavebné úpravy v podkroví budovy ZŠ vrátane sietí a zariadenia; vytvorenie 4 učební, soviálnych zariadení a zázemia",100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Podolínec",mesto Podolínec,Podolínec,Výstavba telocvične,,Školstvo a vzdelávanie,ZŠ,Výstavba telocvične v areáli základnej školy,viac ako 1 000 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Podolínec",mesto Podolínec,Podolínec,Rekonštrukcia hradieb,,CR,kultúrne a historické pamiatky,Rekonštrukcia hradného múru a zriadenie priľahlých oddychových zón,500 000 - 1 000 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Podolínec",mesto Podolínec,Podolínec,Mestské múzeum,,Kultúra,kultúrna infraštruktúra,"Stavebné úpravy v suteréne budovy MsÚ, obstaranie vybavenia, zriadenie expozície v splupráci s Ľubovnianskym múzeom",10 000 - 100 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Podolínec",mesto Podolínec,Podolínec,Rekonštrukcia budovy MsÚ,,Budovy,obecný úrad,Oprava fasády a strechy budovy MsÚ - bývalého hradu,100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Podolínec",mesto Podolínec,Podolínec,Rekonštrukcia miestnej komunikácie I.,,Doprava,miestne komunikácie,"Rekonštrukcia cesty, vybudovanie chodníka, verejné osvetlenie, uloženie vedenia NN zo strešníkov do zeme",10 000 - 100 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Podolínec",mesto Podolínec,Podolínec,Rekonštrukcia miestnej komunikácie II.,,Doprava,miestne komunikácie,"Rekonštrukcia cesty, vybudovanie chodníka, verejné osvetlenie, uloženie vedenia NN zo strešníkov do zeme",10 000 - 100 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Podolínec",mesto Podolínec,Podolínec,Rekonštrukcia miestnej komunikácie III.,,Doprava,miestne komunikácie,"Rekonštrukcia cesty, vybudovanie chodníka, verejné osvetlenie, uloženie vedenia NN zo strešníkov do zeme",10 000 - 100 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Ruská Voľa nad Popradom",Ruská Voľa nad Popradom,Ruská Voľa nad Popradom,Kanalizacia obci,,Vodohospodárstvo,ČOV,Kanalizacia obce,10 000 - 100 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Ruská Voľa nad Popradom",Ruská Voľa nad Popradom,Ruská Voľa nad Popradom,Oprava budovy na Dom smútku,,Budovy,domy smútku,Oprava budovy,10 000 - 100 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Ruská Voľa nad Popradom",Ruská Voľa nad Popradom,Ruská Voľa nad Popradom,Chodník v obci,,Doprava,miestne komunikácie,vystavba chodníka v obci,10 000 - 100 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Stará Ľubovňa",MÚ Stará Ľubovňa,Stará Ľubovňa,Materská škola v mestskej časti Podsadek,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ,Materská škola v mestskej časti Podsadek - vybudovanie materskej školy v mestskej časti s väčšou prítomnosťou MRK s prioritným zameraním na predškolskú prípravu,neuvedené "Spiš, Stará Ľubovňa, Stará Ľubovňa",MÚ Stará Ľubovňa,Stará Ľubovňa,Mestské jasle v priestoroch elokovaného pracoviska MŠ Tatranská na ZŠ Za Vodou - minimálne 2 triedy,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ,Mestské jasle v priestoroch elokovaného pracoviska MŠ Tatranská na ZŠ Za Vodou - minimálne 2 triedy,neuvedené "Spiš, Stará Ľubovňa, Stará Ľubovňa",MÚ Stará Ľubovňa,Stará Ľubovňa,Cyklotrasa Stará Ľubovňa - Nová Ľubovňa ako súčasť trasy EUROVELO 11 - prebieha súťaž na PD,,Doprava,cyklochodníky,Cyklotrasa Stará Ľubovňa - Nová Ľubovňa ako súčasť trasy EUROVELO 11 - prebieha súťaž na PD,neuvedené "Spiš, Stará Ľubovňa, Stará Ľubovňa",MÚ Stará Ľubovňa,Stará Ľubovňa,Cyklodoprava v meste Stará Ľubovňa - prepojenie do priemyselnej zóny na Továrenskej ulici - prebieha súťaž na PD,,Doprava,cyklochodníky,Cyklodoprava v meste Stará Ľubovňa - prepojenie do priemyselnej zóny na Továrenskej ulici - prebieha súťaž na PD,neuvedené "Spiš, Stará Ľubovňa, Stará Ľubovňa",MÚ Stará Ľubovňa,Stará Ľubovňa,"Zmierňovanie dopadov klímy v meste v širšom meradle - zelené strechy, dažďové záhrady, bioklimatické jazierka a pod.",,Riešenia v environmentálnej oblasti,zelené investície,"Zmierňovanie dopadov klímy v meste v širšom meradle - zelené strechy, dažďové záhrady, bioklimatické jazierka a pod.",neuvedené "Spiš, Stará Ľubovňa, Stará Ľubovňa",MÚ Stará Ľubovňa,Stará Ľubovňa,Biely dom,,Budovy,budovy iné,Zámerom projektu je rekonštrukcia objektu bývalého OV KSS na administratívnu budovu s potenciálom využitia ako budúci mestský úrad.,neuvedené "Spiš, Stará Ľubovňa, Stará Ľubovňa",MÚ Stará Ľubovňa,Stará Ľubovňa,Podpora prestupného bývania v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít,,MRK,tvrdé aktivity na podporu integrácie,Podpora prestupného bývania v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít,neuvedené "Spiš, Stará Ľubovňa, Stará Ľubovňa",MÚ Stará Ľubovňa,Stará Ľubovňa,Investičná pomoc pre sociálny podnik,,Zamestnanosť,sociálne podnikanie,Mzdové a kapitálové výdavky na zriadenie a prevádzkovanie sociálneho podniku v meste Stará Ľubovňa,100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Stará Ľubovňa",MÚ Stará Ľubovňa,Stará Ľubovňa,Rekonštrukcia malej športovej haly,,Šport a voľný čas,športoviská,Zámerom projektu je komplexné zrekonštruovanie malej športovej haly za účelom zlepšenia podmienok pre podporu športu v meste.,100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Stará Ľubovňa",MÚ Stará Ľubovňa,Stará Ľubovňa,ZŠ Levočská Stará Ľubovňa – zníženie energetickej náročnosti budovy,,Školstvo a vzdelávanie,ZŠ,Zateplenie objektu ZŠ na Levočskej ulici v meste Stará Ľubovňa,500 000 - 1 000 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Stará Ľubovňa",MÚ Stará Ľubovňa,Stará Ľubovňa,Tepelné čerpadlá na Mestskej plavárni,,Šport a voľný čas,bazény,Tepelné čerpadlá na Mestskej plavárni,neuvedené "Spiš, Stará Ľubovňa, Stará Ľubovňa",MÚ Stará Ľubovňa,Stará Ľubovňa,Vybudovanie nových a údržba existujúcich lesných ciest,,Doprava,miestne komunikácie,Vybudovanie nových a údržba existujúcich lesných ciest,neuvedené "Spiš, Stará Ľubovňa, Starina",Starina,Starina,denné centrum pre seniorov a ludi so zdravotným postihnutím,,Zdravotníctvo a sociálne služby,poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb,"V rámci rekonštrukcie budovy starej školy, prípadne kúpy opustenej budovy v obci je možné v obci zriadiť zariadenie sociálnych služieb .V projekte je potrebné počítať aj s nákupom vnútorného vybavenia pre pracu s klientom.",neuvedené "Spiš, Stará Ľubovňa, Starina",Starina,Starina,Kanalizácia v obci,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,Vybudovanie kanalizacie v obci je možné realizovať v spolupraci s okolitými obcami. Terajší stav v obci je zaťažujúci pre životné prostredie.,neuvedené "Spiš, Stará Ľubovňa, Starina",Starina,Starina,Vybudovanie bezberierového prístupu do verejných budov,,Budovy,budovy iné,"Verejné budovy v obc - i(obecný úrad a kultúrny dom) stoja v členitom teréne a prístup k nim je pre ludi obmedzených v mobilite takmer nemožný. Keďže je to jediná verejná budova v ktorej sa konajú všetky spoločenské - komunitné aktivityv obci, pre zabezpečenie rovnakých príležitosti pre všetkych obyvateľov obce je nevyhnutné vybudovanie bezbarierového prístupu .",10 000 - 100 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Starina",Starina,Starina,Zníženie energetickej náročnosti verejnych budov v obci,,Budovy,budovy iné,Verejná budova v ktorej je umiestnený obecný úrad aj kultúrny dom je v pôvodnom stave Jeho rekonštrukcia z hľadska zateplenia fasady a strechy je nutná a účelná aj z estetického hladiska a hlavne z hladiska terajšej energetickej náročnostia neefiktivného vynakladania výdavkov na energie.V rámci energetickej efektinosti je nutná aj výmena vonkajších dverí a úprava okolia spojená s vybudovaním bezbarierového prístupu vo budovy.,10 000 - 100 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Starina",Starina,Starina,domov s opatrovatelskou sližbou,,Zdravotníctvo a sociálne služby,poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb,V partnerstve so susediacimi obcami mame zamer vybudovat byty osobitného určenia pre ľudí odkázaných na pomoc inej osoby so zabezpečením opatrovateľskej služby s kapacitou 8-12 bytov,neuvedené "Spiš, Stará Ľubovňa, Starina",Starina,Starina,Detské ihrisko s fitnes prvkami pre všetky vekové skupiny obyvateľstva,,Šport a voľný čas,detské ihriská,"Zaobstaranie základných prvkov detského ihriska, fitnes prvkov pre všetky vekové skupiny, ich realizácia, zakupenie a osadenie dopadovej plochy, vyrovnanie terénu a úprava okolia",10 000 - 100 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Starina",Starina,Starina,kamerový system,,Digitalizácia a SMART,bezpečnosť v obci,Zaobstaranie a zabudovanie kamier pri vstupe do obce a v centre obce - monitorovanie okolia obecného úradu.,menej ako 10 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Starina",Starina,Starina,Rekonštukcia starej školy,,Školstvo a vzdelávanie,ZŠ,"V centralnej zone obce stoji stará opustená budova byvalej školy. Zachovanie jej pôvodného vzhľadu je pre obec prioritnou úlohou a to z dôvodu, že jej zburanie by narušilo celkový koncept obce a pre obyvateľov obce by obec stratila svoj pôvodný architektonicky vzhľad.Jej rekonštrukciou by obec ziskala multifunkčné priestory slúžiace pre všetky skupiny obyvateľov obce, pre sociálny účel, volnočasové využitie deti a mládeže, kultúrny účel a rozvoj cestovného ruchu. Nutne je jej statické posudenie, rekonštrukcia strechy a krovu, pripojka vody a lelektrickej energie, výmena okien a dverí, zateplenie, úprava okolia spojená s vybudovaním bezbarierového prístupu do budovy.",100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Starina",Starina,Starina,obecné muzeum remesiel a tradicii,,Kultúra,kultúrna infraštruktúra,"Rekonštrukcia budovy , historických výrobných nástrojov, výdavky na zaobstaranie historických modelov , výkladných skriniek.",10 000 - 100 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Starina",Starina,Starina,Turistická ubytovňa,,CR,ubytovanie a stravovanie,"Obec sa nachádza v pohraničnej oblasti s Poľskom, na trase novovybudovanej cyklotrsy prepojenia obidvoch krajín lavkami. Je známa svojim tichom, krásnou scenériou, možnosťami rybolovu, cykloturistiky a turistiky vôbec. Obec preto zaznamenáva požiadavky navštevníkov obce a hlavne rodákov ich rodín, (ktorí už nevlastnia nehnutelnost v obci)prechodne sa ubytovať v obci , hlavne v letnej sezóne. Turistickú ubytovňu je moŽné v obci zriadiť v opustenej budove starej školy po jej rekonštrukcii v podkrovných priestoroch.Projekt by bolo možne realizovat po celkovej rekonstrukcii budovy s budúcim multifunkčným účelom.ďalšia možnosť jej prevadzkovania je v opustenej budove byvalých maloobchodných priestorov po ich odkúpení a naslednej rekonštrukcii.",10 000 - 100 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Starina",Farnosť Malý Lipník - Gr.kat cirkev,Starina,rekonštrukcia ikonostasu a oltára v cerkvi sv michala,,Budovy,sakrálne stavby,v partnerstve s farnostou,10 000 - 100 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Starina",Starina,Starina,Obecný zelený park,,Verejné priestranstvá,park,"V centre obce v okoli budovy obecného úradu sa nachádza zelený pozemok vo vlastníctve obce. Využíva sa toho času predovšetkým na odkladanie prebytočného materiálu. Pre skrášlenie centrálnej zóny obce a zväčšenie podielu zelene v obci v spojení s jeho budúcim účelným využitím by obec rada využila na vybudovanie zeleného parku s výsadbou zelene, kvitnucej flóry, stromovej zelene s gabionovými prvkami služiacimi na vyrovnanie terénu a spevnenie svahu, zasadením oddychových lavičiek a mobilných kvetinačov rozložených pozdlž cesty.",10 000 - 100 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Starina",Starina,Starina,Oprava komunikacie v intravilane obce,,Doprava,miestne komunikácie,približne 2km cesty,10 000 - 100 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Starina",Farnosť Malý Lipník - Gr.kat cirkev,Starina,"Rekonštrukcia kaplnky Na nebovstupenie, úprava vonkajšieho prostredia a pristupu k nej.",,Budovy,sakrálne stavby,v partnerstve s farnostou - rekonštrukcia exterieru a interieru kaplnky. Úprava vonkajších pristupových priestorov do kaplnkya úprava okolia doplnením zelených prvkov a vitrinkami pre zabudovanie obrazov križovej cesty,10 000 - 100 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Stráňany",Stráňany,Stráňany,Výsadba ozdobnej zelene a vybud. oddychových zón v celej obci,,Verejné priestranstvá,výsadba zelene,Výsadba ozdobnej zelene a vybud. oddych. zón v celej obci,10 000 - 100 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Stráňany",Stráňany,Stráňany,Zateplenie MŠ,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ,Zateplenie Materskej škôlky,10 000 - 100 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Stráňany",Stráňany,Stráňany,Výstavba autobusových zástaviek,,Doprava,"autobusové zastávky, prestupné terminály",Výstavba autobusových zastáviek,10 000 - 100 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Stráňany",Stráňany,Stráňany,Výstavba multifunkčného ihriska,,Šport a voľný čas,športoviská,Výstavba multifunkčného ihriska,10 000 - 100 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Stráňany",Stráňany,Stráňany,Rekonštrukcia obecnej budovy,,Budovy,budovy iné,"Rekonštrukcia verejnej budovy a to: rekonštrukcia zasadačky,",10 000 - 100 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Stráňany",Stráňany,Stráňany,Rekonštrukcia miestnej komunikacie,,Doprava,miestne komunikácie,Rekonštrukcia miestnej komunikácie,10 000 - 100 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Stráňany",Stráňany,Stráňany,Rekonštrukcia mostov,,Doprava,"mosty, lávky, priepusty",Rekonštrukcia mostov,10 000 - 100 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Stráňany",,,Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií,,Doprava,miestne komunikácie,Potreba zlepšovania stavu infraštruktúry miestnej komunikácie a celkovej estetickej úpravy obcí z dôvodu presťahovania obyvateľov na vidiek z väčších miest. Po rekonštrukciách miestnych komunikácií v našej obci a ďalších estetických úpravách sa zvýšil záujem o kúpu rodinných domov v našej obci a taktiež nárast obyvateľstva.,10 000 - 100 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Sulín",Obec Sulín,Sulín,EUROVELO 11,,Doprava,cyklochodníky,,100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Sulín",Obec Sulín,Sulín,Dom kultúry - rekonštrukcia,,Budovy,kultúrny dom,Rekonštrukcia budovy,100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Sulín",Obec Sulín,Sulín,Dom smútku - rekonštrukcia,,Budovy,domy smútku,,100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Sulín",Obec Sulín,Sulín,Regenerácia centra,,Verejné priestranstvá,"centrum obce, námestie",,100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Sulín",Obec Sulín,Sulín,Zvonica - rekonštrukcia,,CR,kultúrne a historické pamiatky,áno,10 000 - 100 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Šambron",Šambron,Šambron,Rekonštrukcia budovy školy,,Školstvo a vzdelávanie,ZŠ,Rekonštrukcia interiéru školy na spoločenské účely,100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Šambron",Šambron,Šambron,Rekonštrukcia obecnej cesty,,Doprava,miestne komunikácie,Položenie novej asvaltovej hmoty v dlžke cca 1 km,10 000 - 100 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Šarišské Jastrabie",Šarišské Jastrabie,Šarišské Jastrabie,Kanalizácia a ČOV v obci Šarišské Jastrabie,,Vodohospodárstvo,kanalizácia + ČOV,Riešenie odkanalizovania celej obce a výstavba čistiarne odpadových vôd.,viac ako 1 000 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Šarišské Jastrabie",Šarišské Jastrabie,Šarišské Jastrabie,Vysporiadanie pozemkov,,MRK,mäkké aktivity na podporu integrácie,Vysporiadanie pozemkov v rómskej osade.,10 000 - 100 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Šarišské Jastrabie",Šarišské Jastrabie,Šarišské Jastrabie,Výstavba novej materskej školy,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ,Pri náraste počtu detí v obci a požiadaviek zaškolenosti bude do budúcna potrebné rozšíť kapacitu jestvujúcej MŠ.,100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Šarišské Jastrabie",Šarišské Jastrabie,Šarišské Jastrabie,Výstavba školskej jedálne,,Školstvo a vzdelávanie,ZŠ,"Obec potrebuje novú budovu školskej jedálne z dôvodu toho, že doposiaľ je táto jedáleň v prenajatých priestoroch.",100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Šarišské Jastrabie",Šarišské Jastrabie,Šarišské Jastrabie,Zberný dvor,,Odpadové hospodárstvo,zberné dvory,Výstavba zberného dvora v obci,100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Údol",Údol,Údol,Vybudovanie parkov a zelení v obci Údol,,Verejné priestranstvá,park,"Vybudovanie párkov, oddychový zón v obcí, úprava zelene",10 000 - 100 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Údol",Údol,Údol,Zníženie energetickej náročnosti Materskej škôlky v obci Údol,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ,"Zníženie ener. náročnosti MŠ je potrebné z dôvodu jej zastaralosti a neustále znehodnocovaním budovy. Zatekajúca strechá, rozpadajúce sa murivo, zastaralé kúrenie",100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Údol",Údol,Údol,Protipovodňová úprava potoka Údolčanka v obci Údol,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,"Upravíť potok Údolčanka je nevyhnutné hlavné v niektorých úsekov, pretože pri silných búrkach je potok v niektorých miestach už tak nepostačujúci. Pre zabezpečenie ochrany je nutné včas zamedziť poškodeniu majetku a zdravia občanov.",500 000 - 1 000 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Údol",Údol,Údol,Vybudovanie ČOV a kanalizácia v obci Údol,,Vodohospodárstvo,kanalizácia + ČOV,Cieľom že ochrana životného prostredia pred výkalmi,500 000 - 1 000 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Údol",Údol,Údol,Bývanie v obci Údol,,Budovy,bývanie,Vybudovanie nájomných bytov v obci Údol,500 000 - 1 000 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Údol",Údol,Údol,Zníženie kriminality a bezpečnosť v obci Údol,,Digitalizácia a SMART,bezpečnosť v obci,Zamedzenie páchaniu trestných činnosti v obci,10 000 - 100 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Údol",Údol,Údol,Oprava rozšírenie obecných ciest,,Doprava,miestne komunikácie,Výmena asfaltového koberca a rozšírenie obecných cist,10 000 - 100 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Údol",Údol,Údol,Vyhliadková veža a úprava okolia okolo skaly a cyklotrasy,,CR,infraštruktúra CR,Zvýšenie cestovného ruchu,100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Veľká Lesná",Veľká Lesná,Veľká Lesná,Vybudovanie kanalizácie a výstavba ČOV,,Vodohospodárstvo,kanalizácia + ČOV,,neuvedené "Spiš, Stará Ľubovňa, Veľká Lesná",Veľká Lesná,Veľká Lesná,Vybudovanie kanalizácie,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,,500 000 - 1 000 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Veľká Lesná",Veľká Lesná,Veľká Lesná,Nabíjacia stanica pre elektromobily,,Doprava,nabíjacie stanice,Vybudovanie nabíjacej stanice pre elektromobily,10 000 - 100 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Veľká Lesná",Veľká Lesná,Veľká Lesná,Výmena kotlov za nízkoemisné,,Energetika,OZE,Výmena kotlov na tuhé palivá,100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Veľká Lesná",Veľšká Lesná,Veľká Lesná,Zlepšenie energetickej účinnosti KD,,Budovy,kultúrny dom,Zateplenie obvodových stien a strechy,100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Veľká Lesná",Veľšká Lesná,Veľká Lesná,Zvýšenie energetickej účinnosti obecnej budovy,,Budovy,budovy iné,Zateplenie obvodových stien a strechy,100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Veľká Lesná",Veľká Lesná,Veľká Lesná,Zlepšenie energetickej účinnosti budovy č. 57,,Budovy,budovy iné,zateplenie budovy a strechy a výmena okien,100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Veľká Lesná",Veľká Lesná,Veľká Lesná,Zlepšenie energetickej účinnosti budovy KD,,Budovy,kultúrny dom,Zateplenie budovy a strechy a výmena okien,100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Veľká Lesná",Veľká Lesná,Veľká Lesná,Vybudovanie kamerového systému,,Digitalizácia a SMART,bezpečnosť v obci,Vybudovanie kamerového systému,10 000 - 100 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Veľká Lesná",Veľká Lesná,Veľká Lesná,Rekonstrukcia miestných komunikácií,,Doprava,miestne komunikácie,Rekonštrukcia miestných kominikácií,100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Veľký Lipník",Veľký Lipník,Veľký Lipník,Rekonštrukcia zdravotného strediska,,Zdravotníctvo a sociálne služby,poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb,Kompletná rekonštrukcia zdravotného strediksa,100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Veľký Lipník",Veľký Lipník,Veľký Lipník,dom dôchodcov,,Zdravotníctvo a sociálne služby,poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb,,neuvedené "Spiš, Stará Ľubovňa, Veľký Lipník",Veľký Lipník,Veľký Lipník,vybudovanie kanalizácie a ČOV,,Vodohospodárstvo,kanalizácia + ČOV,dokončenie kanalizácie a Čov v obci,viac ako 1 000 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Veľký Lipník",Veľký Lipník,Veľký Lipník,výstavba telocvične,,Šport a voľný čas,športoviská,výstavba telocvične v spádovej obci,100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Veľký Lipník",Veľký Lipník,Veľký Lipník,budovanie optickej siete,,Digitalizácia a SMART,telekomunikačné siete + internet + wifi,Zavedenie optickej siete pre celú obec,neuvedené "Spiš, Stará Ľubovňa, Vislanka",Vislanka,Vislanka,Vybudovanie kanalizácie v obci vislanka,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,Vybudovanie kanalizácie,viac ako 1 000 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Vislanka",Vislanka,Vislanka,Vybudovanie vodovodu v obci Vislanka,,Vodohospodárstvo,vodovod,Vybudovanie vodovodu,500 000 - 1 000 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Vislanka",Vislanka,Vislanka,Cyklotrasa - Vislanka Bajerovce,,Doprava,cyklochodníky,vybudovanie cyklotrasy Vislanka Bajerovce napojenie Eurovelo 11 na železničnú dopravu,500 000 - 1 000 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Vislanka",Vislanka,Vislanka,Rekonštrukcia kultúrneho domu,,Budovy,kultúrny dom,rekonštrukcia priestorov obecneho uradu vrátane zateplenia,100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Vislanka",Vislanka,Vislanka,Územný plán obce Vislanka,,Dokumentácia,strategické - koncepčné dokumenty,Vypracovanie územného plánu pre obec Vislanka,10 000 - 100 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Vislanka",Vislanka,Vislanka,Výstavba nájomných bytov,,Budovy,bývanie,Výstavba nájomných bytov pre zachovanie občianskej vybavenosti v obci,500 000 - 1 000 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Vislanka",Vislanka,Vislanka,Výmena osvetlenia v obci Vislanka,,Digitalizácia a SMART,verejné osvetlenie,Výmena verejného osvetlenia v obci Vislanka,menej ako 10 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Vislanka",Vislanka,Vislanka,Vyhliadkova veža Gordoška nad obcou Vislanka,,CR,infraštruktúra CR,Výstavba vyhliadkovej veže nad obcou Vislanka,100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Vislanka",Vislanka,Vislanka,Rekonštrukcia miestnych komunikácií,,Doprava,miestne komunikácie,Rekonštrukcia miestnych komunikácií,100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Vislanka",Vislanka,Vislanka,Vybudovanie prístupových komunikácií k IBV -3RD,,Doprava,miestne komunikácie,Vybudovanie komunikácií k IBV-3RD,10 000 - 100 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, vislanka",Vislanka,Vislanka,Rekonštrukcia nebytových priestorov na najomne byty,,Budovy,bývanie,rekonštrukcia nebytových priestorov na bývanie,100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Vyšné Ružbachy",Vyšné Ružbachy,Vyšné Ružbachy,Dobudovanie kanalizácie v obci Vyšné Ružbachy - časť Horbek,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,Dobudovanie kanalizácie vo Vyšných Ružbachoch v časti Horbek,100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Vyšné Ružbachy",Vyšné Ružbachy,Vyšné Ružbachy,Zberný dvor vo Vyšných Ružbachoch,,Odpadové hospodárstvo,zberné dvory,Vybudovanie zberného dvora v obci Vyšné Ružbachy,100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Vyšné Ružbachy",Vyšné Ružbachy,Vyšné Ružbachy,Nadstavba Základnej školy vo Vyšných Ružbachoch,,Školstvo a vzdelávanie,ZŠ,Nadstavba budovy Základnej školy vo Vyšných Ružbachoch,100 000 - 500 000 "Spiš, Stará Ľubovňa, Vyšné Ružbachy",Vyšné Ružbachy,Vyšné Ružbachy,Výstavba miestnej komunikácie v obci Vyšné Ružbachy - časť Horbek,,Doprava,miestne komunikácie,Výstavba ciest a chodníkov v časti Horbek v obci Vyšné Ružbachy,neuvedené "Spiš, Stará Ľubovňa, Vyšné Ružbachy",,,Elektronická evidencia odpadu,,Digitalizácia a SMART,digitálne riešenia v OH,"Neefektívne nakladanie s odpadom, narastajúca nespokojnosť občanov",10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Andrejová",Andrejová,Andrejová,Rekonštrukcia obecného vodovodu,,Vodohospodárstvo,vodovod,Rekonštrukcia vybudovaného obecného vodovodu.,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Andrejová",Andrejová,Andrejová,Protipovodňová ochrana,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Vybudovanie regulácie miestného vodného toku.,viac ako 1 000 000 "Šariš, Bardejov, Andrejová",Andrejová,Andrejová,Vybudovanie detského ihriska,,Šport a voľný čas,detské ihriská,Vybudovanie detského ihriska.,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Andrejová",Andrejová,Andrejová,Doplnenie územného plánu obce,,Dokumentácia,strategické - koncepčné dokumenty,Doplnenie územného plánu obce a spustenie projektu JPU.,menej ako 10 000 "Šariš, Bardejov, Andrejová",Andrejová,Andrejová,Rekonštrukcia obecných komunikácií,,Doprava,miestne komunikácie,Rekonštrukcia a dobudovanie obecných komunikácií,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Bardejov","Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 08501 Bardejov",Bardejov,Školenie v oblasti IKT a kybernetickej bezpečnosti zamestnancov Mesta Bardejov,,Školstvo a vzdelávanie,systém vzdelávania,"Projekt zameraný na zaškolenie zamestnancov Mesta Bardejov v oblasti IKT, kybernetickej bezpečnosti",100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Bardejov","Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 08501 Bardejov",Bardejov,Školenie v oblasti IKT a kybernetickej bezpečnosti zamestnancov škôl,,Školstvo a vzdelávanie,systém vzdelávania,"Projekt zameraný na zaškolenie zamestnancov základných škôl v pôsobnosti Mesta Bardejov v oblasti IKT, kybernetickej bezpečnosti",100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Bardejov","Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 08501 Bardejov",Bardejov,"SMART" riešenia v meste Bardejov,,Digitalizácia a SMART,iné SMART riešenia,"Projekt zameraný na budovanie IKT platforiem v rámci mesta s cieľom zaviesť a prepojiť univerzálnu IoT softvérovú platformu a externé senzory a zariadenia potrebné pre získavanie a poskytovanie dát, resp. ďalšiu prácu s týmito dátami a ich zhodnocovanie v oblastiach dopravy, životného prostredia a E-governmentu.",500 000 - 1 000 000 "Šariš, Bardejov, Bardejov","Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 08501 Bardejov",Bardejov,Dobudovanie mestského kamerového systému,,Digitalizácia a SMART,bezpečnosť v obci,Postupne dobudovať sieť mestského kamerového systému vo všetkých lokalitách mesta pre zabezpečenie verejného priadku a bezpečnosti.,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Bardejov","Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, Bardejov",Bardejov,Integrovaný monitorovací systém parkovacích miest,,Digitalizácia a SMART,iné SMART riešenia,Vybudovať IoT infraštruktúru (parkovacie senzory) na monitorovanie a efektívnejšie riadenie statickej dopravy pre CMZ a mestskú pamiatkovú rezerváciu.,viac ako 1 000 000 "Šariš, Bardejov, Bardejov","Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 08501 Bardejov",Bardejov,Dopravné značenie siete cyklochodníkov na území mesta,,Doprava,dopravná bezpečnosť,Vyznačenie cyklistických komunikácií na už existujúcich miestnych komunikáciách na území mesta.,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Bardejov","Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 08501 Bardejov",Bardejov,Vybudovanie siete cyklochodníkov na území mesta Bardejov,,Doprava,cyklochodníky,Vybudovanie nových cyklistických komunikácií vrátane doplnkovej infraštruktúry na území mesta.,viac ako 1 000 000 "Šariš, Bardejov, Bardejov","Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 08501 Bardejov",Bardejov,Revitalizácia lesoparku Kalvária,,Verejné priestranstvá,park,"Kompletná revitalizácia lokality lesoparku Kalvária (zeleň, komunikácia, verejné osvetlenie, cintorín, pamiatkové objekty).",viac ako 1 000 000 "Šariš, Bardejov, Bardejov","Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 08501 Bardejov",Bardejov,Vybudovanie chýbajúcej kanalizácie v lokalite Mihaľov,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,Vybudovanie chýbajúcej kanalizácie v lokalite Mihaľov.,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Bardejov, Bardejov","Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 08501 Bardejov",Bardejov,Podpora elektromobility v Bardejove - budovanie nabíjacej infraštruktúry,,Doprava,nabíjacie stanice,"Výstavba verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc pre elektromobily (na ul. M. V. Miškovského, Stocklova, Hurbanova, na parkovisku pri Gymnáziu, atď.).",10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Bardejov","Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 08501 Bardejov",Bardejov,Budovanie technickej infraštruktúry k IBV - Bardejovské Kúpele,,Budovy,bývanie,Vybudovanie chýbajúcej technickej infraštruktúry k lokalite IBV.,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Bardejov","Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 08501 Bardejov",Bardejov,Budovanie technickej infraštruktúry k IBV - Dlhá Lúka,,Budovy,bývanie,Vybudovanie chýbajúcej technickej infraštruktúry k lokalite IBV.,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Bardejov","Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 08501 Bardejov",Bardejov,Budovanie technickej infraštruktúry k IBV - m. č. Bardejovská Nová Ves,,Budovy,bývanie,Vybudovanie chýbajúcej technickej infraštruktúry k lokalite IBV.,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Bardejov","Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 08501 Bardejov",Bardejov,Budovanie technickej infraštruktúry k IBV - sídlisko Vinbarg,,Budovy,bývanie,Vybudovanie chýbajúcej technickej infraštruktúry k lokalite IBV.,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Bardejov, Bardejov","Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 08501 Bardejov",Bardejov,Projekt bezbariérových úprav na zastávkach MHD,,Doprava,"autobusové zastávky, prestupné terminály",vybudovanie bezbariérových úprav na všetkých zastávkach MHD v meste.,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Bardejov","Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 08501 Bardejov",Bardejov,Revitalizácia centrálnych priestranstiev - Námestie SNP,,Verejné priestranstvá,"centrum obce, námestie","Revitalizácia centrálnej časti mesta - Námestia SNP - obnova a úprava komunikácií, chodníkov, úprava a obnova trávnatých plôch, výsadba stromov, drobná architektúra, verejné osvetlenie.",500 000 - 1 000 000 "Šariš, Bardejov, Bardejov","Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 08501 Bardejov",Bardejov,Adaptácia na zmenu klímy v meste Bardejov – Námestie času,,Verejné priestranstvá,"centrum obce, námestie",Revitalizácia verejných priestranstiev s cieľom adaptácie na zmenu klímy v lokalite ul. Mlynská a ul. Dlhý rad: 1. Zelené parkovisko pri Športovej hale. 2. Námestie času.,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Bardejov, Bardejov","Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 08501 Bardejov",Bardejov,Obnova mestských parkov na území mesta,,Verejné priestranstvá,park,"Obnova mestských parkov na úäzemí mesta (napr. lokality ul. Kellerova,ul. Komenského, atď.).",100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Bardejov","Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, Bardejov",Bardejov,Cyklochodník na ul. Krátky rad,,Doprava,cyklochodníky,Vybudovanie novej cyklistickej komunikácie pozdĺž mestského fortifikačného systému od Hrubej bašty po Dolnú bránu.,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Bardejov","Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, Bardejov",Bardejov,Kostrová sieť cyklistických komunikácií na území mesta,,Doprava,cyklochodníky,"Vybudovanie nových cyklistických komunikácií resp. ich vyznačenie na už existujúcich miestnych komunikáciách, doplnkovej infraštruktúry, pre sprístupnenie pamiatok nemotorovou dopravou.",viac ako 1 000 000 "Šariš, Bardejov, Bardejov","Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, Bardejov",Bardejov,Obnova areálu Kalvárie s vytvorením lesoparku,,CR,kultúrne a historické pamiatky,"Obnova národnej kultúrnej pamiatky - areálu Kalvárie, lesoparku a cintorína, ako ďalšej turistickej atrakcie v meste.",500 000 - 1 000 000 "Šariš, Bardejov, Bardejov","Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 08501 Bardejov",Bardejov,Rekonštrukcia mestskej športovej haly,,Šport a voľný čas,športoviská,"Existujúci obvodový a strešný plášť nevyhovujú súčasným tepelno - technickým požiadavkám, budú kompletne zrekonštruované. Dôjde k zmene interiérových častí v priestore hracej plochy, ako aj vstupných priestorov haly.",viac ako 1 000 000 "Šariš, Bardejov, Bardejov","Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 08501 Bardejov",Bardejov,Modernizácia kontajnerových stojísk na území mesta Bardejov,,Odpadové hospodárstvo,triedený zber,Podpora triedenia odpadu a celého systému odpadového hospodárstva prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie kontajnerových stojísk na území mesta Bardejov.,viac ako 1 000 000 "Šariš, Bardejov, Bardejov","Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 08501 Bardejov",Komárov,Rekonštrukcia zberného dvora v Bardejove,,Odpadové hospodárstvo,zberné dvory,Rekonštrukcia a modernizácia existujúceho zberného dvora: 1. Stavebné úpravy zberného dvora pre rozšírenie kapacity systému triedeného zberu v meste Bardejov. 2. Zariadenie zberného dvora náležitou technikou a vybavením na rozšírenie kapacity systému triedeného zberu.,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Bardejov, Bardejov","Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 08501 Bardejov",Bardejov,"Adaptácia na zmenu klímy v meste Bardejov – revitalizácia verejných priestranstiev, sídlisko Družba",,Verejné priestranstvá,"centrum obce, námestie",Revitalizácia verejných priestranstiev s cieľom adaptácie na zmenu klímy na sídlisku Družba.,viac ako 1 000 000 "Šariš, Bardejov, Bardejov","Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 08501 Bardejov",Bardejov,"Adaptácia na zmenu klímy v meste Bardejov – revitalizácia verejných priestranstiev, m. č. Bardejovská Nová Ves",,Verejné priestranstvá,"centrum obce, námestie",Revitalizácia verejných priestranstiev s cieľom adaptácie na zmenu klímy v lokalite mestskej časti Bardejovská Nová Ves.,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Bardejov, Bardejov","Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 08501 Bardejov",Bardejov,"Adaptácia na zmenu klímy v meste Bardejov – revitalizácia verejných priestranstiev, m. č. Dlhá Lúka",,Verejné priestranstvá,"centrum obce, námestie",Revitalizácia verejných priestranstiev s cieľom adaptácie na zmenu klímy v mestskej časti Dlhá Lúka (lokaliy Kamenec a Minerálny prameň).,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Bardejov, Bardejov","Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 08501 Bardejov",Bardejov,"Adaptácia na zmenu klímy v meste Bardejov – revitalizácia verejných priestranstiev, Námestie SNP",,Verejné priestranstvá,"centrum obce, námestie",Revitalizácia verejných priestranstiev s cieľom adaptácie na zmenu klímy na Námestí SNP.,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Bardejov","Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 08501 Bardejov",Bardejov,"Adaptácia na zmenu klímy v meste Bardejov – revitalizácia verejných priestranstiev, sídlisko Vinbarg",,Verejné priestranstvá,"centrum obce, námestie",Revitalizácia verejných priestranstiev s cieľom adaptácie na zmenu klímy na sídlisku Vinbarg.,viac ako 1 000 000 "Šariš, Bardejov, Bardejov","Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 08501 Bardejov",Bardejov,Adaptácia na zmenu klímy v meste Bardejov – vodozádržné opatrenia I.,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Realizácia vodozádržných opatrení: 1. Verejné priestranstvo ul. Komenského - AB v Bardejove – oprava a výmena povrchu spevnenej vodonepriepustnej asfaltovej plochy pred objektom služieb za konštrukciu prepúšťajúcu povrchové vody do podložia a umožňujúcu jej spätné odparovanie. 2. Vegetačná strecha na hospodárskej časti a pavilónoch a A a B MŠ na Gorkého ul. Bardejov – výmena existujúcich vrstiev strešnej konštrukcie za novonavrhnuté slúžiace na zadržiavanie dažďových vôd a spomalenie ich odtoku.,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Bardejov","Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 08501 Bardejov",Bardejov,Doplnenie technickej infraštruktúry Regionálneho centra biologicky rozložiteľných odpadov,,Odpadové hospodárstvo,kompostárne + bioplynové stanice,Zefektívnenie zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom doplnením novej technickej infraštruktúry.,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Bardejov","Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 08501 Bardejov",Bardejov,Realizácia vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Bardejov - II.etapa,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Realizácia vodozádržných opatrení: 1. Zelené parkovisko na ul. Družstevná – 2. časť- výmena jestvujúceho asfaltu za vsakovacie rošty a doplnenie vzrastlej zelene. 2. Zelená strecha na pavilóne „B“ na ZŠ Vinbarg – výmena existujúcich vrstiev strechy za nové slúžiace na zadržiavanie dažďových vôd a spomalenie ich odtoku.,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Bardejov","Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 08501 Bardejov",Bardejov,Realizácia vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Bardejov - III. etapa,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Realizácia vodozádržných opatrení: 1. Zelené parkovisko na ul. Sázavského v Bardejove - náhrada jestvujúceho asfaltového povrchu za vodopriepustné AS – TTE rošty. 2. Zelená strecha na administratívnej budove medzi Športovou halou a telocvičňou – výmena existujúcich vrstiev strešnej konštrukcie za nové slúžiace na zadržiavanie dažďových vôd a spomalenie ich odtoku.,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Bardejov","Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 08501 Bardejov",Bardejov,Realizácia vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Bardejov - IV. etapa,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,"Realizácia vodozádržných opatrení: 1. Zelené parkovisko na ul. Wolkerova – náhrada jestvujúceho asfaltového resp. betónového povrchu za vodopriepustné AS – TTE rošty na 3 existujúcich parkoviskách, jedno pred Zariadením pre seniorov a dve pred obytnými blokmi. 2. Vegetačná strecha na objekte šatní pri telocvični ZŠ B. Krpelca – výmena existujúcich vrstiev strešnej konštrukcie za novo navrhnuté slúžiace na zadržiavanie dažďových vôd a spomalenie ich odtoku.",100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Bardejov","Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 08501 Bardejov",Bardejov,"Zníženie energetickej náročnosti budov ZŠ B. Krpelca, Bardejov",,Školstvo a vzdelávanie,ZŠ,"Zníženie energetickej náročnosti objektov E,F,G,H školy v rozsahu: - zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strechy, výmena otvorových konštrukcií, nové rozvody elektriky, TÚV, vykurovania, vzduchotechniky, výmena osvetlenia.",viac ako 1 000 000 "Šariš, Bardejov, Bardejov","Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 08501 Bardejov",Bardejov,"Zníženie energetických nákladov MŠ Nám. arm. gen. L. Svobodu 15, Bardejov",,Školstvo a vzdelávanie,MŠ,"Zateplenie obvodového plášťa a sokla s novou povrchovou úpravou – farebnou stierkou, zateplenie plochej strechy, vymena starých drevených zdvojených okien a dverí za nové plastové s izolačným trojsklom na pavilónoch „A“, „B“, „C“ a „D“.",500 000 - 1 000 000 "Šariš, Bardejov, Bardejov","Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 08501 Bardejov",Bardejov,Zníženie energetických nákladov na prevádzku administratívnej budovy - Dlhý rad č. 17,,Budovy,budovy iné,"Realizácia energetických opatrení zameraných na zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy na ulici Dlhý rad 17 v Bardejove: - Zateplenie obvodového plášťa, - Zateplenie strechy, - Výmena otvorových konštrukcií, - Modernizácia vykurovacieho systému, - Modernizácia osvetľovacieho systému.",viac ako 1 000 000 "Šariš, Bardejov, Bardejov","Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 08501 Bardejov",Bardejov,Zníženie energetických nákladov na prevádzku budovy Mestskej polície v Bardejove,,Budovy,budovy iné,"Zateplenie obvodového plášťa a sokla, zateplenie plochej strechy,výmena okien, vstupných dverí, garážových vrát, zateplenie stropu nad poschodím, výmena strešnej krytiny, výmena starých radiátorov, výmena svietidiel za LED.",100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Bardejov","Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 08501 Bardejov",Bardejov,Zníženie energetických nákladov na prevádzku Športovej haly v Bardejove,,Šport a voľný čas,športoviská,Zníženie energetických nákladov na prevádzku kompletnou rekonštrukciou Športovej haly.,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Bardejov, Bardejov","Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 08501 Bardejov",Bardejov,"Zníženie energetických nákladov, prevádzková hala Bapos m.p., ul. Štefánikova",,Budovy,budovy iné,Zníženie energetických nákladov na prevádzku haly v rozsahu zateplenia obvodových stien a strechy.,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Bardejov","Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 08501 Bardejov",Bardejov,Realizácia vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Bardejov,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Realizácia vodozádržných opatrení: 1. Zelené parkovisko na ul. Družstevná - výmena jestvujúceho asfaltu za vsakovacie rošty a doplnenie vzrastlej zelene. 2. Zelená strecha na telocvični pri športovej hale – výmena existujúcich vrstiev strechy za nové slúžiace na zadržiavanie dažďových vôd a spomalenie ich odtoku.,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Bardejov","Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 08501 Bardejov",Bardejov,Zníženie energetických nákladov na prevádzku administratívnej budovy pri Športovej hale v Bardejove,,Budovy,budovy iné,"Zníženie energetických nákladov na prevádzku administratívnej budovy v rozsahu: - výmena starých drevených okien za plastové s izolačným trojsklom, - zateplenie obvodových stien a sokla minerálnou vlnou, - zateplenie strechy polystyrénom, - výmena radiátorov z osadením termostatických ventilov, - výmena časti bleskozvodu, - výmena vzduchotechniky, - výmena svietidiel za LED.",500 000 - 1 000 000 "Šariš, Bardejov, Bardejov","Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 08501 Bardejov",Bardejov,Podpora opatrovateľskej služby v meste Bardejov,,Zdravotníctvo a sociálne služby,poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb,"Poskytovať opatrovateľskú službu väčšiemu počtu osôb, odkázaných na pomoc inej osoby a vytvoriť predpoklady rozšírenia poskytovania opatrovateľskej služby v meste. Zvýšiť dostupnosť opatrovateľskej služby občanom s ŤZP.",100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Bardejov","Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 08501 Bardejov",Bardejov,Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou MRK,,MRK,mäkké aktivity na podporu integrácie,Podpora sociálneho začlenenia sociálne znevýhodnehého obyvateľstva v meste s dôrazom na prílušníkov marginalizovanej skupiny rómskeho obyvateľstva na individuálnej a lokálnej úrovni.,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Bardejov","Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 08501 Bardejov",Bardejov,Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou MRK,,MRK,mäkké aktivity na podporu integrácie,"Motivovať a aktivizovať jednotlivcov a rodiny na riešenie problémov a nepriaznivých životných situácií. Zmierňovanie nerovností, nerovného prístupu k službám, zvyšovanie sociálnych kompetencií klientov.",100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Bardejov","Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 08501 Bardejov",Bardejov,Vytvorenie podmienok pre deti so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami - MŠ,,Školstvo a vzdelávanie,systém vzdelávania,Vytvorenie podmienok pre deti so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami.,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Bardejov","Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 08501 Bardejov",Bardejov,Vytvorenie podmienok pre deti so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami - ZŠ,,Školstvo a vzdelávanie,systém vzdelávania,Vytvorenie podmienok pre deti so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami.,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Bardejov","Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 08501 Bardejov",Bardejov,Vybudovanie základnej technickej infraštruktúry pre marginalizované rómske komunity v Bardejove,,MRK,tvrdé aktivity na podporu integrácie,"Vybudovanie základnej technickej infraštruktúry v rozsahu: - rekonštrukcia a dostavba miestnych komunikácií na ul. Poštárka, - rekonštrukcia miestnych komunikácií pre peších spájajúcich lokalitu Poštárku s centrom mesta, - výstavba chodníka spájajúceho segregovanú časť Dlhá Lúka s jej mestskou časťou.",viac ako 1 000 000 "Šariš, Bardejov, Bardejov","Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 08501 Bardejov",Bardejov,Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Družba,,Verejné priestranstvá,výsadba zelene,"Revitalizovať verejné priestranstvo na sídlisku Družba, skvalitnenie životného prostredia a zvýšenie štandardu bývania obyvateľov.",500 000 - 1 000 000 "Šariš, Bardejov, Bardejov","Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 08501 Bardejov",Bardejov,Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Vinbarg,,Verejné priestranstvá,výsadba zelene,"Revitalizovať verejné priestranstvo na sídlisku Vinbarg, skvalitnenie životného prostredia a zvýšenie štandardu bývania obyvateľov.",500 000 - 1 000 000 "Šariš, Bardejov, Bardejov","Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 08501 Bardejov",Bardejov,Treningové futbalové ihrisko v m. č. Dlhá Lúka,,Šport a voľný čas,športoviská,"Výstavba tréningového futbalového ihriska s umelou trávou o rozmeroch 25 x 40 m s malými bránkami rozmerov 3,0 x 2,0 m a oplotenie, ktoré je umiestnené 2,5 m od ihriska z každej strany.",10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Bardejov","Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 08501 Bardejov",Bardejov,Vybudovanie detského dopravného ihriska v m. č. Bardejovská Nová Ves,,Šport a voľný čas,detské ihriská,"Vybudovanie nového detského dopravného ihriska v m. č. Bardejovská Nová Ves, ktoré by zároveň plnilo aj edukačnú funkciu v oblasti dopravnej výchovy.",10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Bardejov","Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 08501 Bardejov",Bardejov,Dobudovanie futbalového štadióna v m. č. Bardejovská Nová Ves,,Šport a voľný čas,"šatne, tribúny a sociálne zariadenia",Dobudovanie futbalového štadióna v m. č. Bardejovská Nová Ves - rekonštrukcia tribúny.,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Bardejov, Bardejov","Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 08501 Bardejov",Bardejov,Dobudovanie mestského futbalového štadióna,,Šport a voľný čas,štadióny,Dobudovanie mestského futbalového štadióna - výstavba tribúny.,viac ako 1 000 000 "Šariš, Bardejov, Bardejov","Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 08501 Bardejov",Bardejov,Rekonštrukcia zimného štadióna,,Šport a voľný čas,štadióny,"Oprava strechy, kompletná realizácia novej hydroizolácie a zateplenia. Projekt rieši aj výmenu strešných žľabov, opravu napojenia odtokového žľabu vyššej strechy na konštrukciu strechy, opravu strešných vpustí a ich napojenia na pôvodné vnútorné a zvislé kanalizačné potrubie dažďových vôd.",100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Bardejov","Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 08501 Bardejov",Bardejov,Vybudovanie atletického areálu,,Šport a voľný čas,športoviská,"Vybudovanie atletického areálu so zázemím, vrátane osvetlenia a prístupoej komunikácie (za Stavebnou priemyslovkou).",500 000 - 1 000 000 "Šariš, Bardejov, Bardejov","Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 08501 Bardejov",Bardejov,Vybudovanie mestskej tržnice,,Služby a obchod,pojazdné predajne,"Vytvorenie podmienok pre celoročný predaj a rovnako aj zabezpečenie hygienických podmienok predaja nielen pre samotných predávajúcich, ale aj kupujúcich resp. návštevníkov tržnice.",viac ako 1 000 000 "Šariš, Bardejov, Bardejov","Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 08501 Bardejov",Bardejov,Výstavba nájomných bytov 16 b. j. nižšieho štandardu,,Budovy,bývanie,"Výstavba nájomných bytov nižšieho štandardu - 16 bytových jednotiek, vrátane technickej vybavenosti k nájomným bytom",500 000 - 1 000 000 "Šariš, Bardejov, Bardejov","Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 08501 Bardejov",Bardejov,Výstavba nájomných bytov 32 b.j. bežného štandardu - sídlisko Vinbarg,,Budovy,bývanie,"Výstavba nájomných bytov bežného štandardu - 32 bytových jednotiek, vrátane technickej vybavenosti k nájomným bytom, na sídlisku Vinbarg s priemernou plochou bytov do 50 m2",viac ako 1 000 000 "Šariš, Bardejov, Bardejov","Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 08501 Bardejov",Bardejov,Výstavba nájomných bytov 32 b.j. bežného štandardu - ul. Hurbanova,,Budovy,bývanie,"Výstavba nájomných bytov bežného štandardu - 32 bytových jednotiek, vrátane technickej vybavenosti k nájomným bytom, na ul. Hurbanova s priemernou plochou bytov do 50 m2",viac ako 1 000 000 "Šariš, Bardejov, Bardejov","Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 08501 Bardejov",Bardejov,Rekonštrukcia mestského letného kúpaliska,,Šport a voľný čas,bazény,"Komplexná prestavba a obnova dvoch existujúcich bazénov, časti prevádzkovej budovy a prístavba k nej, spevnené plochy, vonkajšie prezliekacie kabínky a oplotenie areálu. Tá je narhnutá s ohľadom na budúcu prístavbu haly aquaparku s celoročnou prevádzkou.",viac ako 1 000 000 "Šariš, Bardejov, Bardejov","Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 08501 Bardejov",Bardejov,Budovanie a modernizácia parkovísk na území mesta - parkovisko a parkovací dom na ul. Krátky rad,,Doprava,parkoviská,Podpora statickej dopravy formou vyudovania a modernizácie parkovísk na území mesta - parkovisko a parkovací dom na ul. Krátky rad.,viac ako 1 000 000 "Šariš, Bardejov, Bardejov","Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 08501 Bardejov",Bardejov,Budovanie a modernizácia parkovísk na území mesta - parkovisko pri Mestskom cintoríne,,Doprava,parkoviská,Podpora statickej dopravy formou vyudovania a modernizácie parkovísk na území mesta - parkovisko pri Mestskom cintoríne.,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Bardejov","Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 08501 Bardejov",Bardejov,Budovanie a modernizácia parkovísk na území mesta - prestavba parkoviska pri Športovej hale,,Doprava,parkoviská,Podpora statickej dopravy formou vyudovania a modernizácie parkovísk na území mesta - parkovisko pri pri Športovej hale.,viac ako 1 000 000 "Šariš, Bardejov, Bardejov","Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 08501 Bardejov",Bardejov,Budovanie a modernizácia parkovísk na území mesta - sídlisko Družba,,Doprava,parkoviská,Podpora statickej dopravy formou vyudovania a modernizácie parkovísk na území mesta - sídlisko Družba.,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Bardejov, Bardejov","Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 08501 Bardejov",Bardejov,Budovanie a modernizácia parkovísk na území mesta - sídlisko Vinbarg,,Doprava,parkoviská,Podpora statickej dopravy formou vyudovania a modernizácie parkovísk na území mesta - sídlisko Vinbarg.,viac ako 1 000 000 "Šariš, Bardejov, Bardejov","Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 08501 Bardejov",Bardejov,Budovanie technickej infraštruktúry k IBV - ul. Mičkova,,Budovy,bývanie,Vybudovanie chýbajúcej technickej infraštruktúry k lokalite IBV (verejné osvetlenie).,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Bardejov","Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 08501 Bardejov",Bardejov,Budovanie technickej infraštruktúry k IBV - ul. Postajok,,Budovy,bývanie,Vybudovanie chýbajúcej technickej infraštruktúry k lokalite IBV (verejné osvetlenie).,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Bardejov","Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 08501 Bardejov",Bardejov,Doplnenie technickej vybavenosti pre Dobrovoľný hasičský zbor v Bardejove,,Budovy,hasičská zbrojnica,Doplnenie technickej vybavenosti pre činnosť Dobrovoľného hasičského zboru v Bardejove.,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Bardejov","Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, Bardejov",Bardejov,Kultúrno - spoločenské centrum mesta Bardejov,,CR,kultúrne a historické pamiatky,"Prestavbou národnej kultúrnej pamiatky, ktorá je v zlom stavebno - technickom stave, vytvoriť optimálny priestor pre organizovanie kultúrnych podujatí, objekt je v lokalite UNESCO.",viac ako 1 000 000 "Šariš, Bardejov, Bardejov","Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, Bardejov",Bardejov,"Záchytné parkovisko - parkovací dom, ul. Krátky rad",,Doprava,parkoviská,"Výstavba záchytného parkoviska Park & Ride (P+R), Bike & Ride (B+R) pre centrálnu mestskú zónu a mestskú pamiatkovú rezerváciu, Bardejov - východ.",viac ako 1 000 000 "Šariš, Bardejov, Bardejov","Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, Bardejov",Bardejov,"Záchytné parkovisko - podzemné, Námestie času",,Doprava,parkoviská,"Výstavba podzemného parkoviska Park & Ride (P+R), Bike & Ride (B+R) pre centrálnu mestskú zónu a mestskú pamiatkovú rezerváciu, Bardejov - západ.",viac ako 1 000 000 "Šariš, Bardejov, Bardejov","Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, Bardejov",Bardejov,Vyhliadková veža Mníchovský potok,,CR,infraštruktúra CR,"Pri medzinárodnej cyklistickej trase (Aquvavelo, 230 km) spájajúcej kúpeľné mestá PL - SR pohraničia vybudovať vyhliadkovú vežu, vrátane dopln. vybavenia (prístrešok, inf. a navigačný systém, lavičky, fitness prvky, nádoby na odpad, stojany na bicykle a pod.), pre krátkodobý oddych turistov.",100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Bardejov","Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, Bardejov",Bardejov,Obnova bášt južného úseku fortikačného systému,,CR,kultúrne a historické pamiatky,"Obnovou bášt sa zabezpečí nielen vyhovujúci stavebno - tech. stav pamiatky, ale zároveň sa obnoveným pamiatkam dá aj nová funkcia podporujúca rozvoj CR.",100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Bardejov","Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, Bardejov",Bardejov,Obnova bášt východného úseku fortifikačného systému,,CR,kultúrne a historické pamiatky,"Predmetom projektu je komplexná obnova Kráľovskej (Červenej) bašty a Veľkej bašty, ktoré sú súčasťou mestského fortifikačného systému. Obnovou sa zabezpečí ich záchrana a oživí turistický ruch vo východnom úseku hradobného systému mesta.",100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Bardejov","Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, Bardejov",Bardejov,Obnova hradobného opevnenia – južná časť,,CR,kultúrne a historické pamiatky,"Predmetom obnovy je stredoveké mestské opevnenie s priľahlými plochami, v južnej časti opevnenia je navrhnutá vonkajšia galéria trojrozmerných plastík rôznych umelcov, ktoré môžu byť zrealizované aj formou tvorivých sympózií pod záštitou mesta, čím sa dosiahne výraznejší duchovný rozmer tejto časti opevnenia.",viac ako 1 000 000 "Šariš, Bardejov, Bardejov","Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, Bardejov",Bardejov,Obnova hradobného opevnenia – východná časť 2. etapa,,CR,kultúrne a historické pamiatky,"Obnova vonkajšieho priekopového, parkanového a hradobného muriva bude slúžiť ako zóna relaxu a oddychu s dôrazom na zvyšovanie vedomostnej úrovne návštevníkov z oblasti histórie mesta a jeho významným obyvateľov a ich prínosu k celkovému rozvoju mesta a širšieho okolia.",viac ako 1 000 000 "Šariš, Bardejov, Bardejov","Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, Bardejov",Bardejov,Odvlhčenie objektu Radnice na Radničnom námestí,,CR,kultúrne a historické pamiatky,Cieľom je zabrániť devastácii soklového muriva národnej kultúrnej pamiatky vyplyvom pôsobenia vzlínajúcej a povrchovej vpody.,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Bardejov","Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 08501 Bardejov",Bardejov,"Budovanie resp. rekonštrukcia chodníkov pre peších - m.č. B. N. Ves, ul. Giraltovská",,Doprava,miestne komunikácie,Budovanie chýbajúcich resp. rekonštrukcia jestvujúcich chodníkov pre peších v zastavaných častiach mesta.,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Bardejov, Bardejov","Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 08501 Bardejov",Bardejov,"Budovanie resp. rekonštrukcia chodníkov pre peších - m.č. B. N. Ves, ul. Záhradná",,Doprava,miestne komunikácie,Budovanie chýbajúcich resp. rekonštrukcia jestvujúcich chodníkov pre peších v zastavaných častiach mesta.,viac ako 1 000 000 "Šariš, Bardejov, Bardejov","Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 08501 Bardejov",Bardejov,"Budovanie resp. rekonštrukcia chodníkov pre peších - m.č. D. Lúka, ul. Hlavná",,Doprava,miestne komunikácie,Budovanie chýbajúcich resp. rekonštrukcia jestvujúcich chodníkov pre peších v zastavaných častiach mesta.,viac ako 1 000 000 "Šariš, Bardejov, Bardejov","Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 08501 Bardejov",Bardejov,Budovanie resp. rekonštrukcia prístupových komunikácií k IBV - Bardejovské Kúpele,,Doprava,miestne komunikácie,Budovanie chýbajúcich resp. rekonštrukcia nevyhovujúcich prístupových komunikácií v zastavaných častiach mesta a k IBV.,viac ako 1 000 000 "Šariš, Bardejov, Bardejov","Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 08501 Bardejov",Bardejov,Budovanie resp. rekonštrukcia prístupových komunikácií k IBV - Dlhá Lúka,,Doprava,miestne komunikácie,Budovanie chýbajúcich resp. rekonštrukcia nevyhovujúcich prístupových komunikácií v zastavaných častiach mesta a k IBV.,viac ako 1 000 000 "Šariš, Bardejov, Bardejov","Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 08501 Bardejov",Bardejov,Budovanie resp. rekonštrukcia prístupových komunikácií k IBV - m. č. Bardejovská Nová Ves,,Doprava,miestne komunikácie,Budovanie chýbajúcich resp. rekonštrukcia nevyhovujúcich prístupových komunikácií v zastavaných častiach mesta a k IBV.,viac ako 1 000 000 "Šariš, Bardejov, Bardejov","Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 08501 Bardejov",Bardejov,Budovanie resp. rekonštrukcia prístupových komunikácií k IBV - sídlisko Tehelná,,Doprava,miestne komunikácie,Budovanie chýbajúcich resp. rekonštrukcia nevyhovujúcich prístupových komunikácií v zastavaných častiach mesta a k IBV.,viac ako 1 000 000 "Šariš, Bardejov, Bardejov","Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 08501 Bardejov",Bardejov,Budovanie resp. rekonštrukcia prístupových komunikácií k IBV - sídlisko Vinbarg,,Doprava,miestne komunikácie,Budovanie chýbajúcich resp. rekonštrukcia nevyhovujúcich prístupových komunikácií v zastavaných častiach mesta a k IBV.,viac ako 1 000 000 "Šariš, Bardejov, Bardejov","Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 08501 Bardejov",Bardejov,Budovanie resp. rekonštrukcia prístupových komunikácií k IBV - ul. Mičkova,,Doprava,miestne komunikácie,Budovanie chýbajúcich resp. rekonštrukcia nevyhovujúcich prístupových komunikácií v zastavaných častiach mesta a k IBV.,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Bardejov, Bardejov","Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 08501 Bardejov",Bardejov,Budovanie resp. rekonštrukcia prístupových komunikácií k IBV - ul. Postajok,,Doprava,miestne komunikácie,Budovanie chýbajúcich resp. rekonštrukcia nevyhovujúcich prístupových komunikácií v zastavaných častiach mesta a k IBV.,viac ako 1 000 000 "Šariš, Bardejov, Bardejov","Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 08501 Bardejov",Bardejov,"Bezpečné priechody pre chodcov v Bardejove, II. etapa",,Doprava,dopravná bezpečnosť,"Vybudovanie technických zariadení na zníženie rizika vzniku dopravných nehôd pri pohybe vozidiel a chodcov po ceste na existujúcich priechodoch pre chodcov, ktoré boli Okresným dopravným inšpektorátom OR PZ v Bardejove vyhodnotené ako rizikové: - ul. Jiráskova pri Chráme sv. Petra a Pavla, - ul. Pod Vinbargom pri ZŠ a MŠ pod Vinbargom, - ul. Sv. Jakuba pri NsP sv. Jakuba, - ul. Partizánska pri Detskej poliklinike, a ďalších, v rozsahu: - optického zvýraznenia plochy vodorovného značenia dopravnými gombíkmi aktívnymi pri priblížení sa chodca k priechodu pre chodcov a s doplnením preblikávacích svetiel na dopravnú značku IP6.",100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Bardejov","Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 08501 Bardejov",Bardejov,Rekonštrukcia mostných objektov,,Doprava,"mosty, lávky, priepusty","Rekonštrukcia mostných objektov na území mesta (napr. Mokrolužský most, most Pod Vinbargom, most v m. č. D. Lúka,na ul. Mičkova, ...).",viac ako 1 000 000 "Šariš, Bardejov, Bardejov","Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, Bardejov",Bardejov,Bardejovský jarmok,,Kultúra,mäkké aktivity v oblasti kultúry,"Bardejovský jarmok je najvýznamnejším a najnavštevovanejším podujatím v Bardejove. Každoročne pritiahne do šarišskej metropoly a jej okolia tisícky návštevníkov. V uplynulých rokoch jarmok venuje pozornosť bardejovským cechom. Na svoje si počas neho prídu mladší i starší návštevníci, ale i rodiny s deťmi. Jarmok poskytuje priestor množstvu remeselníkov, tradičným výrobkom, folklóru a veľkému počtu iných atrakcií.",10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Bardejov","Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, Bardejov",Bardejov,Hry rytiera Rolanda,,Kultúra,mäkké aktivity v oblasti kultúry,"Rolandové hry majú v meste takmer tridsaťročnú tradíciu, ale prívlastok Deň mesta získali až v roku 2001, keď si Bardejov pripomína výročie zápisu do Zoznamu UNESCO. Hry sú multikulturálna, život a zábavu stredovekého kráľovského Bardejova približujúca fikcia, ktorá sa teší veľkému záujmu domácich i zahraničných návštevníkov.",10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Bardejov","Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, Bardejov",Bardejov,Rekonštrukcia kultúrneho zariadenia Kino Žriedlo - Bardejovské Kúpele,,Kultúra,kultúrna infraštruktúra,Rekonštrukcia rešpektuje jestvujúci proporčný a charakteristický tvar jednotlivých architektonických prvkov objektu s funkciami pre poskytovanie kultúrno – spol. vyžitia návštevníkov s možnosťou usporiadania kongresov s použitím najmodernejších digitálnych technológií.,viac ako 1 000 000 "Šariš, Bardejov, Bartošovce",Bartošovce,Bartošovce,Lávka a chodník k cintorínu,,Doprava,"mosty, lávky, priepusty",Výstvaba lávky a chodníka,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Bartošovce",Bartošovce,Bartošovce,rekonštrukcia chodnika a miestnej komunikacie k železničnej stanici,,Doprava,miestne komunikácie,Rekonštrukcia,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Bartošovce",Bartošovce,Bartošovce,Rozširenie kanalizacie v obci Bartošovce,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,Rozšírenie kanalizacie,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Bartošovce",Bartošovce,Bartošovce,Rozšírenie vodovodu v obci Bartošovce,,Vodohospodárstvo,vodovod,Rozšírenie vodovodu,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Bartošovce",Bartošovce,Bartošovce,Regulácia potoka "Debrica" a oprava cestného priepustu,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Rekonštrukcia,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Bartošovce",Bartošovce,Bartošovce,rekonštrukcia zastavky železničnej stanice,,Doprava,železnice,Rekonštrukcia,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Becherov",Becherov,Becherov,"Verejný vodovod Becherov, obytný súbor Habník",,Vodohospodárstvo,vodovod,Rozšírenie vodovodu do oblasti IBV,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Becherov",Becherov,Becherov,Cyklotrasa,,Doprava,cyklochodníky,Cyklotrasy,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Bardejov, Becherov",Becherov,Becherov,Malá vodná nádrž,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Vodná nádrž,viac ako 1 000 000 "Šariš, Bardejov, Becherov",Becherov,Becherov,Športové ihrisko,,Šport a voľný čas,športoviská,,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Becherov",Becherov,Becherov,Dom smútku,,Budovy,domy smútku,Dom smútku,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Becherov",Becherov,Becherov,Bytovka,,Budovy,bývanie,Bytovka,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Becherov",Becherov,Becherov,Rozšírenie verejného osvetlenia,,Digitalizácia a SMART,verejné osvetlenie,Rozšírenie VO do oblasti IBV,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Becherov",Becherov,Becherov,Nové distribučné NN vedenie,,Energetika,elektrina a teplo,Rozšírenie elektrifikácie do oblasti IBV,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Becherov",Becherov,Becherov,Rozhľadňa,,CR,infraštruktúra CR,Rozhľadňa,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Becherov",Becherov,Becherov,"Becherov - IBV, Prístupová cesta",,Doprava,miestne komunikácie,Nové prístupové cesty v oblasti IBV,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Becherov",Becherov,Becherov,Oprava mostov a lávok,,Doprava,"mosty, lávky, priepusty",Oprava mostov a lávok,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Becherov",Becherov,Becherov,Rekonštrukcia miestnej komunikácie vedúcej NPK v obci Becherov,,Doprava,miestne komunikácie,Oprava komunikácií,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Brezov",Brezov,Brezov,Výstavba chodníka pre peších s autobusovou zastávkou,,Doprava,miestne komunikácie,Zvýšenie bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov obce,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Brezov",Brezov,Brezov,Vybudovanie obecného vodovodu a vodojemu,,Vodohospodárstvo,vodovod,Napojiť obec na vodovoný rad Starina s výstavbou vodojemu,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Brezov",Brezov,Brezov,Výstavba kanalizácie a ČOV,,Vodohospodárstvo,kanalizácia + ČOV,Napojenie obce na kanalizačnú sieť s napojením na funkčnú ČOV,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Brezov",Brezov,Brezov,Prepojenie obce cyklotrasou na kostrovú sieť,,Doprava,cyklochodníky,Prepojiť obce s napojením na cyklotrasu smerom Bardejov " Karpatskú cestu" a na Svidník na "Duklu" cez Štefurov a na Stropkov,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Brezov",Brezov,Brezov,Majetkovo - právne usporiadanie pozemkov pri OÚ a MŠ,,Budovy,bývanie,Majetkovo-právne usporiadať pozemky v intraviláne obce,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Brezov",Brezov,Brezov,Rekonštrukcia bývalej ZŠ,,Školstvo a vzdelávanie,ZŠ,"Rekonštrukcia objektu, zriadiť kancelárie OÚ so zasadačkou",10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Brezov",Brezov,Brezov,Úpravy interiérov v kultúrnom dome,,Budovy,kultúrny dom,Zlepšiť estetickú úroveň v KD v obci Brezov,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Brezov",Brezov,Brezov,Zriadenie kamerového systému v obci,,Digitalizácia a SMART,bezpečnosť v obci,Zlepšiť bezpečnostnú situáciu v obci,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Brezov",Brezov,Brezov,Vybudovanie vyhliadkovej veže na Dúbrave,,CR,infraštruktúra CR,Zatraktívniť turistickú trasu Tri studničky a trasu Brezovského behu zdravia,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Brezov",Brezov,Brezov,Rekonštrukcia chodníka s napojením na cestný most v dĺžke 120 m,,Doprava,miestne komunikácie,Skvalitniť a spevniť podložie chodníka výmenou zámkovej dlažby a obrubníkov s vyznačením prehodom pre chodcov a osvetlením,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Brezov",Brezov,Brezov,Výstavba chodníka pre peších na cintríne,,Doprava,miestne komunikácie,Zvýšenie bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov cintorína,menej ako 10 000 "Šariš, Bardejov, Brezov",Brezov,Brezov,Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice v Brezove,,Budovy,hasičská zbrojnica,Zlepšiť podmienky uskladnenia požiarnej techniky a vytvorenie priestorov pre DHZ v obci,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Brezov",Brezov,Brezov,Stavebné úpravy ceastnej priekopy,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Napojenie priekopy do Tople,menej ako 10 000 "Šariš, Bardejov, Brezov",Brezov,Brezov,Beh zdravia okolo troch studničiek,,Kultúra,mäkké aktivity v oblasti kultúry,Zvýšiť úroveň organizovania behu zdravia a organizácie podujatia zvýšiť na úroveň celoslovenskú a postupne i s účasťou okolitých štátov,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Brezovka",Brezovka,Brezovka,Oprava kuchyne obecného domu bežný,,Budovy,obecný úrad,Obnova kuchyňe obecného domu,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Brezovka",Brezovka,Brezovka,Výstavba Domu smútku,,Budovy,domy smútku,Výstavba Domu smútku,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Brezovka",Brezovka,Brezovka,Rekonštrukcia obecných komunikácii bežný,,Doprava,miestne komunikácie,Rekonštrukcia miestných komunikácii,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Dubinné",Dubinné,Dubinné,Rekonštrukcia budovy OÚ,,Budovy,obecný úrad,"Zateplenie fasády, výmena oknien, výmena a doteplenie strechy, výmena zdroja vykurovania",100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Dubinné",Dubinné,Dubinné,Verejný rozhlas,,Digitalizácia a SMART,rozhlas,Rekonštrukcia rozhlasu,menej ako 10 000 "Šariš, Bardejov, Dubinné",Dubinné,Dubinné,Parkovacie miesta,,Doprava,parkoviská,Vybudovanie parkovacích miest,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Dubinné",Dubinné,Dubinné,Verejné osvetlenie v obci,,Digitalizácia a SMART,verejné osvetlenie,Rekonštrukcia VO,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Dubinné",Dubinné,Dubinné,Multifunkčné ihrisko,,Šport a voľný čas,športoviská,Vybudovanie multif. Ihriska,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Dubinné",Dubinné,Dubinné,Chodník pre peších v obci,,Doprava,miestne komunikácie,Vybudovanie chodníka,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Frička",Frička,Frička,Škola – Škôlka,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ + ZŠ,Výstavba školy – škôlky,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Frička",Frička,Frička,Detského ihriska – multifunkčné ihrisko,,Šport a voľný čas,detské ihriská,Výstavba detského ihriska – multifunkčné ihrisko,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Frička",Frička,Frička,Nájomne – sociálne byty,,Budovy,bývanie,Výstavba nájomných – sociálnych bytov,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Gerlachov",Gerlachov,Gerlachov,Výstavba čistiarne odpadových vôd rómska osada,,Vodohospodárstvo,ČOV,Výstavba čistiarne odpadových vôd pre 250 ekvivalentných obyvateľov MRK,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Gerlachov",Gerlachov,Gerlachov,Výstavba najomných bytov,,Budovy,bývanie,Výstavba nájomných bytov,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Bardejov, Gerlachov",Gerlachov,Gerlachov,Výstavba detských ihrísk,,Šport a voľný čas,detské ihriská,Vybudovanie dvoch ihrísk v obci súčasné sú v dezolatnom stave,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Gerlachov",Gerlachov,Gerlachov,Ľavostranné a pravostranné chodníky v obci Gerlachov,,Doprava,miestne komunikácie,"Vybudovanie chodníkov popri ceste I/77 v obci Gerlachov, z dôvodu budúcej IBV a dochádzka za prácou chodník bude končiť pri obecnej prevádzkarni",100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Gerlachov",Gerlachov,Gerlachov,Rekonštrukcia miestných kominukácii,,Doprava,miestne komunikácie,Rekonštrukcia asfaltových krytov a odvodnenie miestných komunikácii,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Hankovce",Hankovce,Hankovce,Kanalizácia obce,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,Vybudovanie kanalizácie v obci,neuvedené "Šariš, Bardejov, Hankovce",Hankovce,Hankovce,Rekonštruk. a rozš. obec. vodovodu,,Vodohospodárstvo,vodovod,Rekonštrucia a rozšírenie becného vodovodu,neuvedené "Šariš, Bardejov, Hankovce",Hankovce,Hankovce,Rekonštrukcia obecných budov,,Budovy,budovy iné,Rekonštrukcia existujúcich budov v obci,neuvedené "Šariš, Bardejov, Hankovce",Hankovce,Hankovce,Vybudovanie multifunk. Ihriska,,Šport a voľný čas,športoviská,Vybudovanie multifunkčného ihriska,neuvedené "Šariš, Bardejov, Hankovce",Hankovce,Hankovce,Rozšírenie verejného osvetlenia,,Digitalizácia a SMART,verejné osvetlenie,Rozšírenie verejného osvetlenia,neuvedené "Šariš, Bardejov, Hankovce",Hankovce,Hankovce,Vybudovanie amfiteatra,,Kultúra,kultúrna infraštruktúra,Vybudovanie amfiteatra v miestnom parku,neuvedené "Šariš, Bardejov, Hankovce",Hankovce,Hankovce,Revitalizácia centra obce,,Verejné priestranstvá,"centrum obce, námestie",Revitalizácia centra obce,neuvedené "Šariš, Bardejov, Hankovce",Hankovce,Hankovce,Vybud.miestnych kom.a chodnikov,,Doprava,miestne komunikácie,Vybudovanie miestných komunikácií a chodníkov,neuvedené "Šariš, Bardejov, Hankovce",Hankovce,Hankovce,Podpora turizmu v obci,,CR,infraštruktúra CR,Podpora turizmu-informačné tabule o historií obce-mohyly,neuvedené "Šariš, Bardejov, Hankovce",Hankovce,Hankovce,Vybudovanie oddychových zón,,Verejné priestranstvá,oddychová zóna,"Vybudovanie oddychových zón - altánky, kozub, lavice",neuvedené "Šariš, Bardejov, Harhaj",Harhaj,Harhaj,vybudovanie kanalizácie,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,vybudovanie kanalizácie odpadových vôd v celej obci a podieľať sa na výstavbe čističky odpadových vôd s priľahlými obcami,neuvedené "Šariš, Bardejov, Harhaj",Harhaj,Harhaj,rozšírenie obecného vodovodu,,Vodohospodárstvo,vodovod,rozšírenie obecného vodovodu 300m,neuvedené "Šariš, Bardejov, Harhaj",Harhaj,Harhaj,Úprava verejného priestranstva,,Doprava,"autobusové zastávky, prestupné terminály",vybudovanie autobusovej zastávky a parkoviska,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Harhaj",Harhaj,Harhaj,vybudovanie cyklohodníka,,Doprava,cyklochodníky,"vybudovanie 1,5km cyklochodník",neuvedené "Šariš, Bardejov, Hažlín",,,Športovo oddychová zóna,,Šport a voľný čas,športoviská,"V obci sú obmedzené možnosti pre rozvoj pohybových aktivit a zdravý životný štyl pre kategórie deti, mládeže a dospelých. Vzhľadom k tomu, že obec z hľadiska veľkosti patrí medzi veľké obce okresu, máme záujem riešiť a vytvárať pre občanov podmienky pre ich zdravie a pre ich záujmovú činnosť športového zamerania.",100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Hažlín",Hažlín,Hažlín,Kanalizácia aČOV v obci Hažlín bežný,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,Vybudovanie ČOV a kanalizačnej stoky áno,viac ako 1 000 000 "Šariš, Bardejov, Hažlín",Hažlín,Hažlín,Rozšírenie kapacity MŠ,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ,Prístavbou k súčasnej MŠ zvýšiť jej kapacitu,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Hažlín",Hažlín,Hažlín,Rekonštrukcia kultúrno správnej budovy,,Budovy,kultúrny dom,"Modernizovať priestory sály, kuchyne kultúrneho domu a priľahlých priestrov pre poskytovanie spoločenských služieb.",10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Hažlín",Hažlín,Hažlín,Zberný dvor odpadov,,Odpadové hospodárstvo,zberné dvory,Vybudovanie a vybavenie zberného dvora,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Hažlín",Hažlín,Hažlín,Protipovodňové opatrenia potok Hažlínka,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Úprava koryta potoka,viac ako 1 000 000 "Šariš, Bardejov, Hažlín",Hažlín,Hažlín,Dokončenie výstavby Zariadenia pre seniorov,,Zdravotníctvo a sociálne služby,poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb,V súčasnej dobe prebieha rekonštrukcia budovy pôvodnej ZŠ na Zariadenie pre seniorov. Sú potrené fin. prostriedky na dokončenie.,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Hažlín",Hažlín,Hažlín,Výstavba viacúčelovej budovy služieb,,Budovy,polyfunkčné budovy,Výstavba viacúčelovej budovy pre zariadenie služieb v obci.,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Hažlín",Hažlín,Hažlín,Výstavba chodníka,,Doprava,miestne komunikácie,Vystavba chdníka okolo hlavnej cesty - prieťah obcou,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Hažlín",Hažlín,Hažlín,Obnova miestných komunikácií,,Doprava,miestne komunikácie,Obnova asfaltových povrchov,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Hertník",Hertník,Hertník,Rekonštrukcia ČOV,,Vodohospodárstvo,ČOV,Rekonštrukcia a výmena zariadení na ČOV v Hertníku,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Hertník",Hertník,Hertník,Rekonštrukcia Domu služieb,,CR,ubytovanie a stravovanie,"oprava Domu služieb /turist. Ubytovňa 20 posteli,pošta ,klub dôchodcov,fitnes/ , ktoré sú v budove .",10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Hertník",Hertník,Hertník,Rekonštrukcia chaty,,CR,ubytovanie a stravovanie,"Prístavba chaty Koliba ,rekreacia turistika,rybolov",10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Hertník",Hertník,Hertník,Rekonštrukcia kaplnky,,Budovy,sakrálne stavby,,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Hertník",Hertník,Hertník,oddychová zona,,Verejné priestranstvá,oddychová zóna,,menej ako 10 000 "Šariš, Bardejov, Hervartov",Hervartov,Hervartov,Stavebné úpravy a investície do znižovania energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ + ZŠ,"Uteplenie budovy ZŠ a MŠ, nová fasáda",10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Hervartov",Hervartov,Hervartov,Rekonštrukcia miestnej komunikácie s vybudovaním chodníkov,,Doprava,miestne komunikácie,Rekonštrukcia miestnej komunikácie s vybudovaním chodníkov v celej obci,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Hervartov",Hervartov,Hervartov,Sanácia starej budovy MŠ (z roku 1898),,Školstvo a vzdelávanie,MŠ,"Sanácia starej budovy materskej školy, likvidácia a uskladnenie azbestovej strešnej krytiny",menej ako 10 000 "Šariš, Bardejov, Hutka",Hutka,Hutka,Bezplatná wi-fi v obci,,Digitalizácia a SMART,telekomunikačné siete + internet + wifi,"Zavedenie bezplatnej wi-fi na verejnom pristranstve, pre obyvateľov obce",menej ako 10 000 "Šariš, Bardejov, Hutka",Hutka,Hutka,Regulacia potoka Mirošovec,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Regulacia časti potoka,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Hutka",Hutka,Hutka,Rekonštrukcia verejného osvetlenia,,Digitalizácia a SMART,verejné osvetlenie,vymeniť staré svietidla za Led lampy,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Hutka",Hutka,Hutka,Vystavba multifunkčného ihriska,,Šport a voľný čas,športoviská,vybudovanie multif. Ihriska pre spoštové aktivity v obci,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Hutka",Hutka,Hutka,Oddychová zóna v obcí,,Verejné priestranstvá,oddychová zóna,"Vybudovanie oddychovej zonyvobci preturistou, ktorí prichadzaju k drevenému chramu",10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Hutka",Hutka,Hutka,Rekonštrukcia cesty k drevenému kostoliku,,Doprava,miestne komunikácie,Reoknštrukcia cesty k drevenemú chramuaj s vybudovsním parkoviska pre osobné auta,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Hutka",Hutka,Hutka,Oddychová zóna v obci,,Verejné priestranstvá,oddychová zóna,Vybud. oddych zóny pre turistov,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Janovce",Janovce,Janovce,Materská škola Janovce - obnova a zvýšenie kapacity,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ,zvýšenie kapacity a zlepšenie prostiredia výchovy detí v MŠ,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Janovce",Janovce,Janovce,Vybudovanie kanalizácie a ČOV,,Vodohospodárstvo,kanalizácia + ČOV,vybudovanie kanalizácie a ČOV,viac ako 1 000 000 "Šariš, Bardejov, Janovce",Janovce,Janovce,Vybudovanie cyklistického chodníka a chodníka pre peších,,Doprava,cyklochodníky,prepojenie dvoch obcí chodníkom pre cyklistov a peších,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Janovce",Janovce,Janovce,Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy obecného úradu Janovce,,Budovy,kultúrny dom,rekonštrukcia priestorov KSB,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Janovce",Janovce,Janovce,Prestavba objektu na prípadné karanténne ubytovanie v súvislosti s COVID-19,,Budovy,budovy iné,"núdzové ubytovanie pre občanov, ktorý o to požiadajú, spojené nie len s COVID-19",10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Janovce",Janovce,Janovce,Rekonštrukcia a modernizácia námestia obce Janovce,,Verejné priestranstvá,"centrum obce, námestie",rekonštrukcia a modernizácia spoločenských priestorov,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Janovce",Janovce,Janovce,Miestna komunikácia Janovce - POLUFKY,,Doprava,miestne komunikácie,vybudovanie miestnej komunikácie,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Jedlinka",Jedlinka,Jedlinka,Zateplenie budovy byvalej ZŠ,,Školstvo a vzdelávanie,ZŠ,Zateplenie obvodových murov,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Jedlinka",Jedlinka,Jedlinka,rekonštrukcia mosta,,Doprava,"mosty, lávky, priepusty",Revitalizácia obce,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Jedlinka",Jedlinka,Jedlinka,Rekonštrukcia a oprava strechy na budove OcÚ,,Budovy,obecný úrad,"Rekonštrukcia budovy, oprava a náter strechy",10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Jedlinka",Jedlinka,Jedlinka,Revitalizácia cintorína vybudovanie prístupovej komunikácie,,Doprava,miestne komunikácie,Revitalizácia cintorína a vybudovanie prístupovej komunikácie ku kultúrnej národnej pamiatke,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Kľušov",Kľušov,Kľušov,Cyklotrasa Kľušov - Bardejov ,,Doprava,cyklochodníky,,neuvedené "Šariš, Bardejov, Kľušov",Kľušov,Kľušov,Kanalizácia v obci Kľušov ,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,,neuvedené "Šariš, Bardejov, Kľušov",Kľušov,Kľušov,Vybudovanie a rekonštrukcia záchytných kanálov povrchovej dažďovej vody ,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,,neuvedené "Šariš, Bardejov, Kľušov",Kľušov,Kľušov,"Výstavba, rekonštrukcia a zateplenie verejných budov v obci Kľušov ",,Budovy,budovy iné,,neuvedené "Šariš, Bardejov, Kľušov",Kľušov,Kľušov,Protipovodňové opatrenia nielen na významných tokoch v obci Kľušov - regulácia miestneho potoka ,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,,neuvedené "Šariš, Bardejov, Kľušov",Kľušov,Kľušov,"Výstavba a rekonštrukcia verejných športovísk, futbalových ihrísk, štadiónov a výstavba telocvične ",,Šport a voľný čas,športoviská,,neuvedené "Šariš, Bardejov, Kľušov",Kľušov,Kľušov,Bytový dom,,Budovy,bývanie,,neuvedené "Šariš, Bardejov, Kľušov",Kľušov,Kľušov,Vybudovanie - rozšírenie inžinierskych infraštruktúr v časti IBV - schválené a prebiehajúce pozemkové úpravy v časti „Homolské“ ,,Budovy,bývanie,,neuvedené "Šariš, Bardejov, Kľušov",Kľušov,Kľušov,Asfaltovanie miestnych komunikácií v obci Kľušov ,,Doprava,miestne komunikácie,,neuvedené "Šariš, Bardejov, Kľušov",Kľušov,Kľušov,Výstavba chodníkov okolo ciest II. a III. triedy ,,Doprava,miestne komunikácie,,neuvedené "Šariš, Bardejov, Kochanovce",Kochanovce,Kochanovce,Rekonštrukcia interiéru MŠ,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ,Rekonštrukcia interiéru MŠ v obci,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Kochanovce",Kochanovce,Kochanovce,bezplatné wi-fi v obci,,Digitalizácia a SMART,telekomunikačné siete + internet + wifi,"Zavedenie bezplatnej wi-fi na verejnom pristranstve, pre obyvateľov obce",10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Kochanovce",Kochanovce,Kochanovce,Rekonstrukcia MŠ,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ,Zlepšenie elergetickeh efektívnosti a modernizácie budovy MŠ,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Kochanovce",Kochanovce,Kochanovce,Rekonštrukcia miestneho vodovodu,,Vodohospodárstvo,vodovod,"Rekonštrukcia miestneho vodovodu, oprava poškodených potrubí, modernizácia vodojemu",100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Kochanovce",Kochanovce,Kochanovce,Oplotenie športového areálu,,Šport a voľný čas,športoviská,Rekonštrukcia oplotenia športového areálu v obci,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Kochanovce",Kochanovce,Kochanovce,vybudovanie kamerového systému v obci,,Digitalizácia a SMART,bezpečnosť v obci,"bezpečnosť v obci, ochrana vereného majetku pred vandalizmom (ihriská, verejné budovy)",10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Kochanovce",Kochanovce,Kochanovce,Revitalizácia cintorína v obci,,Verejné priestranstvá,cintoríny,"Vybudovanie chodníkov, oplotenia a spevnených plôch na cintoríne, vybudovanie osvetlenia a drobnej infraštruktúry",10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Kochanovce",Kochanovce,Kochanovce,Vybudovanie zóny pre kultúru,,Kultúra,kultúrna infraštruktúra,Vybudovanie amfiteátra s prslušenstvom,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Kochanovce",Kochanovce,Kochanovce,Miestné komunikácie,,Doprava,miestne komunikácie,Vybudovanie miestnych komunikácií,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Kochanovce",Kochanovce,Kochanovce,Chodníky,,Doprava,miestne komunikácie,Vybudovanie chodníkov,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Komárov",Komárov,Komárov,Rekonštrukcia OÚ,,Budovy,obecný úrad,"Lepší prístup občanov, bezbarierový prístup, modernizácia",10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Komárov",Komárov,Komárov,Rekonštrukcia MR,,Digitalizácia a SMART,rozhlas,Informovanosť obyvateľstva,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Komárov",Komárov,Komárov,Rekonštrukcia športového areálu,,Šport a voľný čas,športoviská,Rekonštrukcia tenisových kurtov a prírodného kúpaliska,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Komárov",Komárov,Komárov,Vybudovanie posilňov.,,Šport a voľný čas,športoviská,,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Komárov",Komárov,Komárov,Dobudovanie MK k novej IBV,,Doprava,miestne komunikácie,Dobudovanie cesty k novým rod. domom,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Koprivnica",Koprivnica,Koprivnica,Kanalizácia Koprivnica,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,Dobudovanie kanalizácie v obci,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Koprivnica",Koprivnica,Koprivnica,Vodovod Koprivnica 2. etapa,,Vodohospodárstvo,vodovod,Vybudovanie vodovodu v obci Kopricvnica,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Koprivnica",Koprivnica,Koprivnica,Zateplenie budovy KSB,,Budovy,kultúrny dom,Zateplenie objektu KSB,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Koprivnica",Koprivnica,Koprivnica,Výstavba sociálneho zázemia pre športové aktivity v obci Koprivnica,,Šport a voľný čas,športoviská,Vybudovanie sociálneho zázemia pre šport v obci,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Koprivnica",Koprivnica,Koprivnica,Výstavba chodníkov,,Doprava,miestne komunikácie,Výstavba chodníkov v obci,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Krivé",Krivé,Krivé,Bezplatná wi-fi v obci,,Digitalizácia a SMART,telekomunikačné siete + internet + wifi,"Zavedenie bezplatnej wi-fi na verejnom pristranstve, pre obyvateľov obce",menej ako 10 000 "Šariš, Bardejov, Krivé",Krivé,Krivé,Nabíjacia stanica pre elektromobily,,Doprava,nabíjacie stanice,Vybudovanie nabíjacej stanice pre elektromobily,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Krivé",Krivé,Krivé,Dom smútku,,Budovy,domy smútku,Vybudovanie domu smútku v obci,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Krivé",Krivé,Krivé,Výstavba chodníkov,,Doprava,"mosty, lávky, priepusty",Vystavba chodníkov v obci,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Krivé",Krivé,Krivé,Oprava obec.mosta,,Doprava,"mosty, lávky, priepusty",Oprava poškodeného mosta,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Kružlov",Kružlov,Kružlov,Cyklotrasy v obci Kružlov,,Doprava,cyklochodníky,cyklotrasy v obci Kružlov,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Kružlov",Kružlov,Kružlov,Rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Kružlov,,Vodohospodárstvo,ČOV,Rekonštrukcia stronotechnickej časti existujúcej ČOV,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Kružlov",Kružlov,Kružlov,Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Kružlov,,Budovy,budovy iné,"Zníženie energetickej náročnosti objektu, jeho modernizácia, odstránenie funkčných porúch v obvodovom plášti",500 000 - 1 000 000 "Šariš, Bardejov, Kružlov",Kružlov,Kružlov,Zberný dvor,,Odpadové hospodárstvo,zberné dvory,Zvýšenie účinnosti separovaného zberu,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Kružlov",Kružlov,Kružlov,Rekonštrukcia areálu futbalového ihriska,,Šport a voľný čas,športoviská,Rekonštrukcia areálu futbalového ihriska,neuvedené "Šariš, Bardejov, Kružlov",Kružlov,Kružlov,Rekonštrukcia multifunkčnej budovy,,Budovy,polyfunkčné budovy,"Zníženie energetickej náročnosti objektu, jeho modernizácia, odstránenie funkčných porúch v obvodovom plášti",100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Kružlov",Kružlov,Kružlov,Výstavba chodníkov,,Doprava,miestne komunikácie,výstavba chodníkov v obci Kružlov,neuvedené "Šariš, Bardejov, Kružlov",Kružlov,Kružlov,Rekonštrukcia miestnych komunikácií,,Doprava,miestne komunikácie,rekonštrukcia ciest v obci Kružlov,neuvedené "Šariš, Bardejov, Kučín",Kučín,Kučín,Zateplenie KSBa MŠ,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ,Zateplenie Kulturno správnej budovy v ktorej je aj Materská škola,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Kučín",Kučín,Kučín,Výstavba kanalizácie,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,Vybudovanie kanalizáciev obci,neuvedené "Šariš, Bardejov, Kučín",Kučín,Kučín,Výstavba vodovodu,,Vodohospodárstvo,vodovod,Vybudovanie vodovodu v obci,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Kučín",Kučín,Kučín,Výstavba vodovodu -prívod,,Vodohospodárstvo,vodovod,Vybudovanie prívodného potrubiapre vodovod zo zdroja STARINA,neuvedené "Šariš, Bardejov, Kučín",Kučín,Kučín,Rekonštrukcia budovy bývalej školy,,Budovy,kultúrny dom,Prestavba budovy na kultúrne účely,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Kučín",Kučín,Kučín,Regulácia miestneho potoka Kožnka,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Protipovodňova úprava potoka,viac ako 1 000 000 "Šariš, Bardejov, Kučín",Kučín,Kučín,Rekonštrukcia verejného osvetlenia,,Digitalizácia a SMART,verejné osvetlenie,"Výmena svietidiel,rozvodných skríň",10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Kučín",Kučín,Kučín,Rekonštrukcia budovy bývalej školy,,Budovy,kultúrny dom,Prestavba budovy na kultúrne účely,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Kučín",Kučín,Kučín,Výstavba chodníka,,Doprava,miestne komunikácie,Vybudovanie chodníka popri ceste III.trierdy v intraviláne obce,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Kučín",Kučín,Kučín,Výstavba miestnej komunikácie,,Doprava,miestne komunikácie,Vybudovanie miestnej komunikáciepre rozšírenie Individuálnej bytovej výstavby,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Kurima",Kurima,Kurima,Rekonštrukcia MŠ,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ,Zatepletnie fasády a rekonštrukcia kotolne,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Kurima",Kurima,Kurima,Zlepšenie kľučových kompetencií žiakov v ZŠ Kurima,,Školstvo a vzdelávanie,ZŠ,Vybavenie špecialných učební,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Kurima",Kurima,Kurima,Bytový dom v obci Kurima,,Budovy,bývanie,Výstavba 2x6 bytových jednotiek bež. Štandar.,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Bardejov, Kurima",Kurima,Kurima,Riešenie havarijného stavu telocvične ZŠ Kurima,,Školstvo a vzdelávanie,ZŠ,"Výmena strechy, izolačných panelov a podhľadov",10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Kurima",Kurima,Kurima,Rekonštrukcia kaštieľa v obci Kurima,,CR,kultúrne a historické pamiatky,"Rekonštrukcia kaštieľa v obci, oprava strechy",100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Kurov",Kurov,Kurov,Bezplatná wi-fi v obci,,Digitalizácia a SMART,telekomunikačné siete + internet + wifi,"Zavedenie bezplatnej wi-fi na verejnom pristranstve, pre obyvateľov obce",menej ako 10 000 "Šariš, Bardejov, Kurov",Kurov,Kurov,ČOV k IBV,,Vodohospodárstvo,ČOV,vybudovanie ČOV k IBV,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Kurov",Kurov,Kurov,výstavba soc.zariadenia,,Zdravotníctvo a sociálne služby,poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb,vybudovanie Soc.zar. Nie,viac ako 1 000 000 "Šariš, Bardejov, Kurov",Kurov,Kurov,výstavba telocvične,,Šport a voľný čas,športoviská,Vybudovanie telocvične,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Bardejov, Kurov",Kurov,Kurov,rozšírenie NN siete,,Digitalizácia a SMART,verejné osvetlenie,rozšírenie NN siete a verej.osvet.,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Kurov",Kurov,Kurov,Výstavba miestnej komunikácie,,Doprava,miestne komunikácie,prístup k IBV,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Kurov",Kurov,Kurov,chodníky,,Doprava,miestne komunikácie,vybudovanie ďalšej časti chodníkov,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Kurov",Kurov,Kurov,cesta k IBV,,Doprava,miestne komunikácie,vybudovanie MK k IBV,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Kurov",Kurov,Kurov,výstavba ciest po pozemkovej úprave,,Doprava,miestne komunikácie,spájanie hraníc susedných obcí,viac ako 1 000 000 "Šariš, Bardejov, Lascov",Lascov,Lascov,"Vybudovanie vstupnej brány, oplotenia cintorína a Domu nádeje vrátane výsadby zelene.",,Verejné priestranstvá,cintoríny,"Vybudovať vstup na cintorín, vybudovať oplotenie s betónovým základom a výsadbou vhodnej zelene a obnoviť oplotenie Domu nádeje.",10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Lascov",Lascov,Lascov,Komplexne upraviť a časť odvodňovacej kanalizácie rekonštruovať a tak zabezpečiť odtoky povrchových vôd z ulíc a pozemkov.,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Komplexne upraviť a časť odvodňovacej kanalizácie rekonštruovať a tak zabezpečiť odtoky povrchových vôd z ulíc a pozemkov.,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Lascov",Lascov,Lascov,Vybudovanie vodovodu a kanalizácie v obci a rómskej osade v obci Lascov,,Vodohospodárstvo,vodovod + kanalizácia,Vybudovať vodovod v obci a zabezpečiť zásobovanie kvalitnou pitnou vodou v obci a rómskej osade s napojením na vodovodný rad Starina a vybudovať obecnú kanalizáciu a napojiť ju na ČOV,viac ako 1 000 000 "Šariš, Bardejov, Lascov",Lascov,Lascov,Likvidácia nelegálnych skládok v obci a rómskej osade v Lascove,,Odpadové hospodárstvo,sanácia environmenátlnych záťaží,"Vyčistiť skládky, vyseparovať odpad a revitalizovať dotknuté územie.",10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Lascov",Lascov,Lascov,Rekonštrukcia obecnej komunikácie v rómskej osade v obci Lascov,,Doprava,miestne komunikácie,Komplexne upraviť podložie a zrealizovať povrchovú úpravu asfaltovým kobercom.,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Lascov",Lascov,Lascov,Stavebné úpravy pred OÚ a vybudovanie bezbarierového vstupu na OÚ v obci Lascov,,Budovy,obecný úrad,"Upraviť verejný priestor pred OÚ s možnosťou parkovania vozidiel a vybudovanie bezbarierového vstupu do OÚ, priestorov kultúrneho domu a materskej škôlky pre postihnutých obyvateľov a detí.",10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Lascov",Lascov,Lascov,Výstavba novej časti chodníka a rekonštrukcia pôvodného chodníka pre peších v obci Lascov,,Doprava,miestne komunikácie,Komplexne zrekonštruovať cca 500 m existujúceho chodníka a vybudovať nový chodník smerom k výrobným zariadeniam,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Lenartov",Lenartov,Lenartov,Miestna komunikácia,,Doprava,miestne komunikácie,Vybudovanie m.k.,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Lenartov",Lenartov,Lenartov,Bezplatná wi-fi v obci,,Digitalizácia a SMART,telekomunikačné siete + internet + wifi,Wifi pre verejnosť,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Lenartov",Lenartov,Lenartov,Zateplenie OÚ,,Budovy,obecný úrad,zateplenie OÚ,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Lenartov",Lenartov,Lenartov,Oplotenie o.ú,,Budovy,obecný úrad,Centrálna zóna,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Lenartov",Lenartov,Lenartov,Reonštrukcia miestnej komunikácie,,Doprava,miestne komunikácie,"Oprava miestnej komunikácie, bezpečný prístup",10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Livovská Huta",Livovská Huta,Livovská Huta,Verejné osvetlenie-Led,,Digitalizácia a SMART,verejné osvetlenie,Rekonštrukcia Verejného osvetlenia,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Lopúchov",Lopúchov,Lopúchov,Bezplatná wi-fi v obci,,Digitalizácia a SMART,telekomunikačné siete + internet + wifi,"Zavedenie bezplatnej wi-fi na verejnom pristranstve, pre obyvateľov obce",10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Lopúchov",Lopúchov,Lopúchov,Vodovod Lopúchov II.et.,,Vodohospodárstvo,vodovod,Výstavba verejného vodovodu,viac ako 1 000 000 "Šariš, Bardejov, Lopúchov",Lopúchov,Lopúchov,Lopúchov zberný dvor,,Odpadové hospodárstvo,zberné dvory,Vybudovanie zberného dvora odpad. Hospodárstva,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Lopúchov",Lopúchov,Lopúchov,Zvýšenie energ. efektívnosti OcÚ,,Budovy,obecný úrad,Zateplenie objektu OcÚ,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Lopúchov",Lopúchov,Lopúchov,Dom smútku,,Budovy,domy smútku,Vybudovanie noveho objektu,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Lopúchov",Lopúchov,Lopúchov,Kamerový systém,,Digitalizácia a SMART,bezpečnosť v obci,Vyudovanie kamerového systému v obci,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Lopúchov",Lopúchov,Lopúchov,Multif. Ihrisko,,Šport a voľný čas,športoviská,Vybudovanie noveho objektu,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Lopúchov",Lopúchov,Lopúchov,Obnova cest. Infraštruktúry,,Doprava,miestne komunikácie,Rekonštrukcie MK v obci,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Lukavica",Lukavica,Lukavica,Rekonštrukcia ZŠ spojením s MŠ,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ + ZŠ,Rekonštrukcia ZŠ a rozšírením by sme chceli zriadiť v jej priestoroch aj MŠ a tým navýšiť kapacitu MŠ,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Lukavica",Lukavica,Lukavica,Rekonštrukcia cesty k cintorínu,,Doprava,miestne komunikácie,"Rekonštrukcia cesty k cintorínu a oplotenie cintorína, osvetlenie cintorína",10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Lukov",Lukov,Lukov,Bezplatná wi-fi v obci,,Digitalizácia a SMART,telekomunikačné siete + internet + wifi,"Zavedenie bezplatnej wi-fi na verejnom pristranstve, pre obyvateľov obce",menej ako 10 000 "Šariš, Bardejov, Lukov",Lukov,Lukov,MŠ Lukov,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ,Vybudovanie novej MŠ v obci.,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Lukov",obec Lukov,Lukov,Vybudovanie cyklotras k NKP,,Doprava,cyklochodníky,vybudovanie,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Lukov",Lukov,Lukov,zberný dvor,,Odpadové hospodárstvo,zberné dvory,,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Lukov",Lukov,Lukov,ČOV k 19 b.j.,,Vodohospodárstvo,ČOV,,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Lukov",Lukov,Lukov,Regulácia potoka,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,regulácia Tople,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Bardejov, Lukov",Lukov,Lukov,rekonštrukcia KD,,Budovy,kultúrny dom,"zateplenie, kúrenie, strešná krytina",10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Lukov",Lukov,Lukov,Detské ihrisko,,Šport a voľný čas,detské ihriská,,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Lukov",Lukov,Lukov,Sociálne byty,,Budovy,bývanie,,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Lukov",Lukov,Lukov,Parkovisko,,Doprava,parkoviská,vybudovanie parkoviska,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Lukov",obec Lukov,Lukov,Vybudovanie parkovísk k NKP,,Doprava,parkoviská,vybudovanie,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Lukov",Lukov,Lukov,dobudovanie chodníkov,,Doprava,miestne komunikácie,dobudovanie chodníkov,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Lukov",Lukov,Lukov,Most cez Topľu,,Doprava,"mosty, lávky, priepusty",vybudovanie mosta,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Lukov",obec Lukov,Lukov,Vybudovanie mosta k NKP,,Doprava,"mosty, lávky, priepusty",výmena existujúceho pontonového,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Lukov",obec Lukov,Lukov,Rekonštrukcia MK k NKP,,Doprava,miestne komunikácie,Rekonštrukcia MK,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Lukov",obec Lukov,Lukov,Vybudovanie MK k NKP,,Doprava,miestne komunikácie,vybudovanie,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Malcov",Malcov,Malcov,Bezplatná wi-fi v obci,,Digitalizácia a SMART,telekomunikačné siete + internet + wifi,"Zavedenie bezplatnej wi-fi na verejnom pristranstve, pre obyvateľov obce",menej ako 10 000 "Šariš, Bardejov, Malcov",Malcov,Malcov,rekonštrukcia kuchyne MŠ a jej zariadenie,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ,rekonštrukcia a zariadenie kuchyne,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Malcov",Malcov,Malcov,zriadenie denného stacionara pre seniorov,,Zdravotníctvo a sociálne služby,poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb,,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Malcov",Malcov,Malcov,vystavba domova sociálnych služieb,,Zdravotníctvo a sociálne služby,poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb,,viac ako 1 000 000 "Šariš, Bardejov, Malcov",Malcov,Malcov,vybudovanie obecnej kanalizácie,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,vybudovanie kanalizácie v obci,viac ako 1 000 000 "Šariš, Bardejov, Malcov",Malcov,Malcov,vybudovanie inžinierskych sieti RO,,Budovy,bývanie,"voda, kanál, plyn",10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Malcov",Malcov,Malcov,Vybudovanie zberného dvora,,Odpadové hospodárstvo,zberné dvory,Vybudovanie zberného dvora,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Malcov",Malcov,Malcov,zmena spôsobu vykurovania ZŠ,,Školstvo a vzdelávanie,ZŠ,zmena spôsobu vykurovania pomocou OZE,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Bardejov, Malcov",Malcov,Malcov,vybudovanie komunitného centra,,Zdravotníctvo a sociálne služby,poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb,vybudovanie kom.cetra RO,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Malcov",Malcov,Malcov,vybudovanie ihriska v ZŠ,,Školstvo a vzdelávanie,ZŠ,vybudovanie ihriska v ZŠ,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Malcov",Malcov,Malcov,rekonštrukcia budovy TJ,,Šport a voľný čas,"šatne, tribúny a sociálne zariadenia",zateplenie budovy a rekonštrukcia šatní,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Malcov",Malcov,Malcov,Rozšírenie bezpečnostného systému v obci,,Digitalizácia a SMART,bezpečnosť v obci,Rozšírenie bezpečnostného systému v obci,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Malcov",Malcov,Malcov,vysporiadanie vlastníckych vzťahov k planovanej výstavbe RD,,Budovy,bývanie,vysporiadanie vlastníckych vzťahov,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Malcov",Malcov,Malcov,vysporiadanie vlastníckych vzťahov RO,,Budovy,bývanie,Vysporiadanie vlastníckych vzťahov RO,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Malcov",Jozef Hrabčak,Malcov,Ranč Hela,,CR,ubytovanie a stravovanie,Rozšírenie ubytovacích kapacít a atrakcií CR,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Malcov",Malcov,Malcov,rekonštrukcia ciest a výstavba chodníkov,,Doprava,miestne komunikácie,rekonštrukcia ciest a výstavba chodníkov,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Malcov",Malcov,Malcov,výstavba nových miestnych komunikácií,,Doprava,miestne komunikácie,vybudovanie nových ciest k plánovanej výstavbe,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Malcov",Malcov,Malcov,vybudovanie nových ciest,,Doprava,miestne komunikácie,Vybudovanie nových ciest v obci.,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Marhaň",Marhaň,Marhaň,Výstavba verejného vodovodu s prípojkami v obci Marhaň,,Vodohospodárstvo,vodovod,"Výstavbou vodovodu zabezpečiť pre obyvateľov, návštevníkov a pre verejné zariadenia dostatok kvalitnej pitnej vody v obci Marhaň",viac ako 1 000 000 "Šariš, Bardejov, Marhaň",Marhaň,Marhaň,Výstavba verejnej kanalizácie v obci Marhaň,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,Vybudovať kanalizačnú sieť v obci a rómskej osade a jej vyústenie do predpokladanej spoločnej ČOV pri obci Brezov,viac ako 1 000 000 "Šariš, Bardejov, Marhaň",Marhaň,Marhaň,Technické vybavenie učební ZŠ - zlepšenie kľúčových kompetencii žiakov ZŠ v obci Marhaň.,,Školstvo a vzdelávanie,ZŠ,"Moderne vybaviť výpočtovou, vizuálnou a inou technikov odborné, ale i jazykové triedy.",100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Marhaň",Marhaň,Marhaň,Výstavba bytového domu bežného štandardu v obci Marhaň,,Budovy,bývanie,Výstavbou bytového domu bežného štandardu uspokojiť žiadateľov o nájomné byty na zamedzenie znižovania počtu mladých ľudí v obci,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Marhaň",Marhaň,Marhaň,Hasičská zbrojnica v Marhani – stavebné úpravy a prístavba hasičskej zbrojnice,,Budovy,hasičská zbrojnica,Zlepšiť technicko-prevádzkové priestory pre činnosť DHZ v obci Marhaň,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Marhaň",Marhaň,Marhaň,Vonkajšie stavebné úpravy rodinnej hrobky Dessewffyovcov NKP v obci Marhaň,,Kultúra,kultúrna infraštruktúra,Stavebnými úpravami zlepšiť vzhľad rodinnej hrobky a vytvoriť ďalšie miesto ako súčasti ekomúzea v obci Marhaň.,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Marhaň",Marhaň,Marhaň,Pozemné komunikácie v obci Marhaň,,Doprava,miestne komunikácie,Zlepšiť kvalitu obecných komunikácii vrátane odvodnenia cestného telesy a výmeny asfaltového keberca,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Mikulášová",Mikulášová,Mikulášová,Bezplatná wi-fi v obci,,Digitalizácia a SMART,telekomunikačné siete + internet + wifi,"Zavedenie bezplatnej wi-fi na verejnom pristranstve, pre obyvateľov obce",10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Mikulášová",Mikulášová,Mikulášová,Rekonštrukcia KSB,,Budovy,kultúrny dom,Rekonštrukcia KSB,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Mikulášová",Mikulášová,Mikulášová oprava rigolov,oprava rigolov,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Výmena poškodených rigolov,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Mikulášová",Mikulášová,Mikulášová,Výstavba domu smútku,,Budovy,domy smútku,Výstavba domu smútku,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Mikulášová",Mikulášová,Mikulášová,Výstavba mul. Ihriska,,Šport a voľný čas,športoviská,Výstavba mul.ihriska,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Mikulášová",Mikulášová,Mikulášová,Revitalizácia mineralného prameňa,,CR,prírodné pamiatky,zastrešenie prameňa a výmena rigolov,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Mikulášová",Mikulášová,Mikulášová oprava rigolov,oprava miestnej komunikácie,,Doprava,miestne komunikácie,oprava miestnej komunikácie,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Mikulášová",Mikulášová,Mikulášová,Oddychová zóna v obci,,Verejné priestranstvá,oddychová zóna,výstavba oddychovej zóny,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Mokroluh",Mokroluh,Mokroluh,Bezplatná wi-fi v obci,,Digitalizácia a SMART,telekomunikačné siete + internet + wifi,"Zavedenie bezplatnej wi-fi na verejnom priestranstve, pre obyvateľov obce",10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Mokroluh",Mokroluh,Mokroluh,Materiálno technické vybavenie ZŠ s MŠ,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ + ZŠ,"Vybavenie kuchyne ZŠ s MŠ, šatní v škole a školke ale aj učební v ktorých sa deti vyučujú",10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Mokroluh",Mokroluh,Mokroluh,Rozšírenie kapacity MŠ,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ,"s rastúcou výstavbou sa javí kapacita MŠ ako nedostatočná a bude ju treba v dohľadbej dobe nejakým spôsobov zväščiť, či už prístavbou alebo inak",100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Mokroluh",Mokroluh,Mokroluh,Vybudovanie kanalizačnej siete s napojením na čističku VVS v Bardejove,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,"obec v ochrannom pásme 2 stupňa vodného zdroja pitnej vody pre mesto Bardejov nemá kanalizáciu a veľa odpadovej vody končí tam, kde by nemalo",500 000 - 1 000 000 "Šariš, Bardejov, Mokroluh",Mokroluh,Mokroluh,Nabíjacia stanica pre elektromobily,,Doprava,nabíjacie stanice,Vybudovanie nabíjacej stanice pre elektromobily,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Mokroluh",Mokroluh,Mokroluh,Regulácia potoka,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,"Časť potoka pretekajúceho obcou je v pôvodnom stave bez regulácie a úprav, jeho reguláciou a vytvorením cesty na ňom, by vznikla lokalita na vybudovanie 20 rodinných domov",100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Mokroluh",Mokroluh,Mokroluh,Odstánenie divokých skládok,,Odpadové hospodárstvo,sanácia environmenátlnych záťaží,"rekultivácia divokých skládok rôzneho druhu, ktoré sú v každej obci",10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Mokroluh",Mokroluh,Mokroluh,Rekonštrukcia KD a OcÚ,,Budovy,polyfunkčné budovy,Zateplenie verejných budov (KD a OcÚ) vrátane zmeny palivovej základne,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Mokroluh",Mokroluh,Mokroluh,Renovácia obvodového plášta ZŠ s MŠ,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ + ZŠ,Zateplením budovy získame úsporu energie ale aj renovujeme fasádu ktorá má cca 50 rokov.,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Mokroluh",Mokroluh,Mokroluh,Rekonštrukcia miestneho rozhlasu,,Digitalizácia a SMART,rozhlas,"rozhlas využívany v obci, je v stave kedy potrebuje zásadnú rekonštruckiu s využitím nových informačných technológii",10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Mokroluh",Mokroluh,Mokroluh,Detské ihrisko,,Šport a voľný čas,detské ihriská,Herné prvky pre najmenšie deti,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Mokroluh",Mokroluh,Mokroluh,Rekonštrukcia ZŠ,,Školstvo a vzdelávanie,ZŠ,"budova školy má 45 rokov a nebola celkovo rekonštruovaná, počnúc rozvodmi tepla, vody, elektriny, sociálnymi zariadeniami a atď.",10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Mokroluh",Mokroluh,Mokroluh,Parkovisko,,Doprava,parkoviská,vybudovanie parkoviska pri novopostavených nájomných bytoch,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Mokroluh",Mokroluh,Mokroluh,Multifunkčné ihrisko,,Šport a voľný čas,športoviská,"Multifunkčné športové ihrisko pre futbal, basketbal, volejbal",10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Mokroluh",Mokroluh,Mokroluh,Oplotenie cintorína,,Verejné priestranstvá,cintoríny,výmena starého oplotenie ktoré má cca 50 rokov,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Mokroluh",Mokroluh,Mokroluh,Miestné komunikácie,,Doprava,miestne komunikácie,"dobudovanie komunikácii k novovzniknutým parcelám, ktoré vzniknú po ukončení jednoduchých pozemkových úpravách",100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Mokroluh",Mokroluh,Mokroluh,Miestné komunikácie,,Doprava,miestne komunikácie,"dobudovanie infrašktúry k novovzniknutým parcelám, ktoré vzniknú po ukončení jednoduchých pozemkových úpravách",100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Mokroluh",Mokroluh,Mokroluh,Prekrytie priekop,,Doprava,miestne komunikácie,"prekrytím vznikne viac miesta na rozšírenie miestnych komunikácii, ktoré su v mnohých častiach obce veľmi úzke",10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Mokroluh",Mokroluh,Mokroluh,Výstavba 2 lávok cez rieku Topľa,,Doprava,"mosty, lávky, priepusty","V minulosti boli 2 lávky cez rieku Topľa v hornej a dolnej časti katastra, ktoré využívali turisti, hubári aj cykloturisti na prechod cez rieku. Využívajú účelovú komunikáciu v lese na rozvoj uvedených aktivít. Tieto lávky už nefungujú . Nakoľko boli z dreva, ich životnosť skončila a aktuálne sa cez rieku prejst nedá.",10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Nemcovce",Nemcovce,Nemcovce,zateplenie budovy,,Budovy,budovy iné,Zateplenie verejnej budovy,neuvedené "Šariš, Bardejov, Nemcovce",Nemcovce,Nemcovce,zateplenie budovy,,Budovy,budovy iné,Zateplenie verejnej budovy,neuvedené "Šariš, Bardejov, Nemcovce",Nemcovce,Nemcovce,kanalizácia,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,Vybudovanie kanalizácie,neuvedené "Šariš, Bardejov, Nemcovce",Nemcovce,Nemcovce,kanalizácia,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,Vybudovanie kanalizácie,neuvedené "Šariš, Bardejov, Nižná Polianka",Salaš Makovica s.r.o.,Nižná polianka,Obnova ubytovacích kapacít,,CR,ubytovanie a stravovanie,Oprava nefunkčných 24 izieb v rekr.zariadení,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Nižná Polianka",Obec Nižná Polianka,Nižná Polianka,Rekonštrukcia letného kúpaliska,,Šport a voľný čas,bazény,"Rekonštrukcia plochy lentého kúpaliska, rekontrukcia sociálnych zariadení, bufetov",10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Nižná Voľa",Obec Nižná Voľa,Obec Nižná Voľa,Budovanie kanalizácie v obci Nižná Voľa,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,Výstavba kanalizačnej siete v obci,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Bardejov, Nižná Voľa",Obec Nižná Voľa,Obec Nižná Voľa,Vybudovanie verejného vodovodu,,Vodohospodárstvo,vodovod,Doplnenie chýbajúcej základnej infraštruktúry v obci,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Bardejov, Nižná Voľa",Obec Nižná Voľa,Obec Nižná Voľa,Doplnenie zelene v intraviláne obce,,Verejné priestranstvá,výsadba zelene,Výsadba stromov a krov ako prvok zníženia negatívnych dôsledkov zmeny klímy,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Nižná Voľa",Obec Nižná Voľa,Obec Nižná Voľa,Odstránenie čiernej skládky,,Odpadové hospodárstvo,sanácia environmenátlnych záťaží,Odstránenie čiernej skládky v katastri obce,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Nižná Voľa",Obec Nižná Voľa,Obec Nižná Voľa,Zateplenie budovy ZŠ Nižná Voľa,,Školstvo a vzdelávanie,ZŠ,Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Nižná Voľa",Obec Nižná Voľa,Obec Nižná Voľa,Bezpečnostný systém v obci,,Digitalizácia a SMART,bezpečnosť v obci,"Zvýšenie bezpečnosti v obci: modernizácia verejného osvetlenia a rozhlasu, dobudovanie kamerového systému",10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Nižná Voľa",Obec Nižná Voľa,Obec Nižná Voľa,Rekonštrukcia budovy predajne potravín,,Služby a obchod,kamenné predajne,Rekonštrukcia interiéru a exteriéru budovy slúžiacej ako predajňa potravín,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Nižná Voľa",Obec Nižná Voľa,Obec Nižná Voľa,Zvýšenie kvality prístupových ciest,,Doprava,miestne komunikácie,Rekonštrukcia miestnych komunikácii vedúcich k rodinným domom,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Nižný Tvarožec",Nižný TvarožecN. Tvarožec,,Bezplatná wi-fi v obci,,Digitalizácia a SMART,telekomunikačné siete + internet + wifi,"Zavedenie bezplatnej wi-fi na verejnom pristranstve, pre obyvateľov obce",menej ako 10 000 "Šariš, Bardejov, Nižný Tvarožec",Nižný Tvarožec,Nižný Tvarožec,Rekonštrukcia KD v obci Nižný Tvarožec,,Budovy,kultúrny dom,,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Nižný Tvarožec",Nižný TvarožecN. Tvarožec,N. Tvarožec,Zberný dvor,,Odpadové hospodárstvo,zberné dvory,,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Nižný Tvarožec",Nižný TvarožecN. Tvarožec,,Kompostovisko,,Odpadové hospodárstvo,kompostárne + bioplynové stanice,,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Nižný Tvarožec",Nižný TvarožecN. Tvarožec,,Regulácia potoka,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Nižný Tvarožec",Nižný Tvarožec,Nižný Tvarožec,Multifunkčné ihrisko,,Šport a voľný čas,športoviská,,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Nižný Tvarožec",Nižný TvarožecN. Tvarožec,N. Tvarožec,Vybudovanie chodníkov,,Doprava,miestne komunikácie,,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Nižný Tvarožec",Nižný TvarožecN. Tvarožec,,Rekonštrukcia MK,,Doprava,miestne komunikácie,,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Ondavka",Ondavka,Ondavka,Regulacia potoka,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Regulacia potoka,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Ondavka",Ondavka,Ondavka,Internet v obci,,Digitalizácia a SMART,telekomunikačné siete + internet + wifi,Internet v obci,menej ako 10 000 "Šariš, Bardejov, Ondavka",Ondavka,Ondavka,Kanalizacia,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,Vybudovanie kanalizacie,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Ondavka",Ondavka,Ondavka,Oprava vodovodu,,Vodohospodárstvo,vodovod,Oprava vodovodu,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Ondavka",Ondavka,Ondavka,Vybudovanie cyklotrasy,,Doprava,cyklochodníky,Vybudovanie cyklotrasy,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Ondavka",Ondavka,Ondavka,Vybudovanie cyklopristrešku,,Doprava,doplnková cykloinfraštruktúra,Vybudovanie cyklopristrešku,menej ako 10 000 "Šariš, Bardejov, Ondavka",Ondavka,Ondavka,Verejny rozhlas obce,,Digitalizácia a SMART,rozhlas,Verejny rozhlas obce,menej ako 10 000 "Šariš, Bardejov, Ondavka",Ondavka,Ondavka,Kamerový systém obce,,Digitalizácia a SMART,bezpečnosť v obci,Kamerovi system obce,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Ondavka",Ondavka,Ondavka,Rekonštrukcia studne,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Rekonštrukcia studne,menej ako 10 000 "Šariš, Bardejov, Ondavka",Ondavka,Ondavka,Verejne osvetlenie obce,,Digitalizácia a SMART,verejné osvetlenie,Verejne osvetlenie obce,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Ondavka",Ondavka,Ondavka,Vybudovanie chodnika,,Doprava,miestne komunikácie,Vybudovanie chodnika,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Ortuťová",Ortuťová,Ortuťová,Rekonštrukcia OÚ,,Budovy,obecný úrad,Oprava strechy obecného úradu a zateplenie budovy,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Ortuťová",Ortuťová,Ortuťová,Oprava ciest obce,,Doprava,miestne komunikácie,"Oprava obecnej cesty,priepusty a rygoly",10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Ortuťová",Ortuťová,Ortuťová,Detske ihrisko,,Šport a voľný čas,detské ihriská,Vybudovanie detskeho ihriska a odychovej zony,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Ortuťová",Ortuťová,Ortuťová,Osvetlenie a rozhlas,,Digitalizácia a SMART,verejné osvetlenie,,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Osikov",Osikov,Osikov,Zavedenie výsokorýchlostnéhointernetu a rekonštrukcia miestneho rozhlasu so zavedením centrálneho varovného systému a kamerového sytému v celej obci,,Digitalizácia a SMART,telekomunikačné siete + internet + wifi,"vybudovanie siete oprického internetu a verejnej wi-fi, rekonštrukcia miestneho rozhlasu so zavedením centrálneho varovného systému a kamerového systému v celej obci",100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Osikov",Osikov,Osikov,Účelová miestna komunikácia s cyklochodníkom v rekreačnej zóne Kamenec,,Doprava,miestne komunikácie,vybudovanie miestnej komunikácie a cyklocohdníka,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Bardejov, Osikov",Osikov,Osikov,"Cyklotrasa Raslavice, Vaniškovce, Osikov, Bartošovce, Hertník, Čergov s napojením na medzinárodný cyklokoridor",,Doprava,cyklochodníky,vybudovanie cyklochodníka,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Osikov",Osikov,Osikov,Rekonštrukcia interiéru a exteriéru MŠ Osikov,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ,"rekoštrukcia intriérových priestorov budovy, ale aj exteriérových priestorov, teda areál MŠ Osikov a dovybavenie pottrebným zariadením",10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Osikov",Osikov,Osikov,Vodovod Farská,,Vodohospodárstvo,vodovod,vybudovanie vetvy vodovodu pre novú IBV Farská,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Osikov",Osikov,Osikov,Dokončenie kanalizácie Hančíková,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,Vybudovanie nabíjacej stanice pre elektromobily ( tak to tam majú )..,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Osikov",Osikov,Osikov,Zberný dvor a kompostáreň Obce Osikov,,Odpadové hospodárstvo,zberné dvory,vybudovanie zberného dvora a obecnej kompostárne obce Osikov a zabezpečenie potrebného technického a technologického vybavenianabíjacej stanice pre elektromobily,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Osikov",Osikov,Osikov,Domáce kompostéry pre obyvateľov Obce Osikov,,Odpadové hospodárstvo,kompostárne + bioplynové stanice,obstaranie a distribúcia kompostérov pre domácnosti a verejné inštitúcie v obci Osikov,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Osikov",Osikov,Osikov,Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu s kultúrnym domom Osikov 57,,Budovy,polyfunkčné budovy,"rekonštrukcia budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci Osikov, vrátane zníženia energetickej náročnosti",500 000 - 1 000 000 "Šariš, Bardejov, Osikov",Osikov,Osikov,Intenzifikácia a modernizácia ČOV Osikov - Fričkovce,,Vodohospodárstvo,ČOV,"rekonštrukcia a rozšírenie kapacity ČOV Osikov - Fričkovce, modernizácia technického a technologického vybavenia a jednotlivých zariadení",500 000 - 1 000 000 "Šariš, Bardejov, Osikov",Osikov,Osikov,Protipovodňová ochrana obce Osikov,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,realizácia všetkých potrebných prác na rekonštrukcií toku miestneho potoka a vybudovanie zachytného poldra,viac ako 1 000 000 "Šariš, Bardejov, Osikov",Osikov,Osikov,"Miestne komunikácie, chodníky a odvodňovacie rigoly v novej IBV Hančíková a Farská",,Doprava,miestne komunikácie,"spevnenie prírodného povrchu a výstavba nových miestnych komunikácií, vrátane chodníkov a odvodňovacích rigolov v novej IBV Hančíková a Farská",viac ako 1 000 000 "Šariš, Bardejov, Osikov",Osikov,Osikov,Miestne chodníky a odvodňovacie rigoly v obci Osikov,,Doprava,miestne komunikácie,rekonštrukcia existujúcich chodníkov a odvodňovacích rigolov v obci Osikov,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Osikov",Osikov,Osikov,Rekonštrukcia a úprava športovo - kultúrneho areálu Obce Osikov,,Kultúra,kultúrna infraštruktúra,rekonštrukcia miestneho amfiteátra a celého športovo - kultúrneho areálu v obci Osikov,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Osikov",Osikov,Osikov,Rekonštrukcia a modernizácia tenisového kurtu a vybudovanie miestnej oddychovej zóny,,Šport a voľný čas,športoviská,rekonštrukcia a modernizácia miestneho tenisového kurtu a vybudovanie novej oddychovej zóny v blízkosti predmetného kurtu,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Osikov",Osikov,Osikov,Úprava dispozičného riešenia interiérových priestorov budovy Obecného úradu v Osikov a zriadenie kancelárie prvého kontaktu,,Budovy,obecný úrad,rekonštrukčné práce interiéru budovy OcÚ Osikov a zriadenie kancelárie prvého kontaktu,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Osikov",Osikov,Osikov,Rozšírenie kapacity a doplnenie potrebného vybavenia školskej jedálne,,Školstvo a vzdelávanie,ZŠ,"rekonštrukcia priestorov školskej jedálne, jej rozšírenie a obstaranie potrebného technického a technologického vybavenia",10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Osikov",Osikov,Osikov,Rekonštrukcia terajšieho a výstavba nového cintorína Obce Osikov,,Verejné priestranstvá,cintoríny,rekonštrukcia terajšieho a výstavba nového cintorína Obce Osikov,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Osikov",Osikov,Osikov,Zachovanie kultúrnych tradícií v obci Osikov,,Kultúra,kultúrna infraštruktúra,obnova a obstaranie materiálneho a technického vybavenia pre miestnu folklórnu skupinu,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Osikov",Osikov,Osikov,Revitalizácia a rekonštrukcia verejných priestranstiev,,Verejné priestranstvá,oddychová zóna,rekonštrukcia verejných priestranstiev a vybudovanie zelených oddýchových zón v obci Osikov,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Poliakovce",Poliakovce,Poliakovce,rozšírenie obecnej kanalizácie,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,rozšírenie obecnej kanalizácie,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Poliakovce",Poliakovce,Poliakovce,rekonštrukcia obecných komunikácií,,Doprava,miestne komunikácie,rekonštrukcia obecných komunikácií,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Porúbka",Porúbka,Porúbka,vodovod,,Vodohospodárstvo,vodovod,Vybudovanie vodovodu,neuvedené "Šariš, Bardejov, Porúbka",Porúbka,Porúbka,kanalizácia,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,Vybudovanie kanalizácie,neuvedené "Šariš, Bardejov, Porúbka",Porúbka,Porúbka,cyklochodník,,Doprava,cyklochodníky,Vybudovanie cyklochodníka,neuvedené "Šariš, Bardejov, Porúbka",Porúbka,Porúbka,zateplenie budovy,,Budovy,budovy iné,Zateplenie verejnej budovy,neuvedené "Šariš, Bardejov, Porúbka",Porúbka,Porúbka,solárne osvetlenie,,Digitalizácia a SMART,verejné osvetlenie,Vybudovanie solárneho osvetlenia do ulice k cintorínu,neuvedené "Šariš, Bardejov, Porúbka",Porúbka,Porúbka,chodník,,Doprava,miestne komunikácie,Vybudovanie chodníka,neuvedené "Šariš, Bardejov, Porúbka",Porúbka,Porúbka,zeleň,,Verejné priestranstvá,výsadba zelene,"Výsadba zelene, vybudovanie oddychovej zóny",neuvedené "Šariš, Bardejov, Raslavice",Raslavice,Raslavice,Obnova kaštieľa,,CR,kultúrne a historické pamiatky,Oprava kaštieľa v obci,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Bardejov, Raslavice",Raslavice,Raslavice,Výhľadňa nad obcou,,CR,infraštruktúra CR,Výstavba výhľadne nad obcou,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Raslavice",obec Raslavice,Raslavice,CIZS,,Zdravotníctvo a sociálne služby,integrované centrá zdravotníckych a sociálnych služieb,,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Bardejov, Raslavice",Raslavice,Raslavice,DSS,,Zdravotníctvo a sociálne služby,poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb,,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Bardejov, Raslavice",Raslavice,Raslavice,Nabíjacia stanica pre elektromobily,,Doprava,nabíjacie stanice,Vybudovanie nabíjacej stanice pre elektromobily,menej ako 10 000 "Šariš, Bardejov, Raslavice",Raslavice,Raslavice,Rozšírenie obecnej infraštruktúry,,Doprava,miestne komunikácie,,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Raslavice",Raslavice,Raslavice,Cyklistický chodník,,Doprava,cyklochodníky,Vybudovanie cyklistického chodníka,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Raslavice",Raslavice,Raslavice,Cyklistický chodník Raslavice - Janovce,,Doprava,cyklochodníky,Vybudovanie cyklistického chodníka,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Raslavice",Raslavice,Raslavice,Cyklistický chodník Raslavice - Osikov,,Doprava,cyklochodníky,,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Raslavice",Raslavice,Raslavice,Revitalizácia parku - pri kaštieli,,Verejné priestranstvá,park,,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Raslavice",Raslavice,Raslavice,Rekonštrukcia priemyselnej budovy,,Zamestnanosť,priemyselné plochy a budovy,,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Raslavice",Raslavice,Raslavice,Kompostovisko,,Odpadové hospodárstvo,kompostárne + bioplynové stanice,,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Raslavice",Raslavice,Raslavice,Rozšírenie kapacity ČOV,,Vodohospodárstvo,ČOV,,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Bardejov, Raslavice",Raslavice,Raslavice,Protipovodňová hrádza - potok Sekčov,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Bardejov, Raslavice",Raslavice,Raslavice,Suchý polder - protipovodňová ochrana,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,,viac ako 1 000 000 "Šariš, Bardejov, Raslavice",Raslavice,Raslavice,Vodozádržné opatrenia (oprava a dobudovanie),,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,,viac ako 1 000 000 "Šariš, Bardejov, Raslavice",Raslavice,Raslavice,Svojpomocna výstavba bytov pre MRK,,MRK,tvrdé aktivity na podporu integrácie,,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Bardejov, Raslavice",Raslavice,Raslavice,Vybudovanie kultúrno špoločenského centra pre MRK,,MRK,tvrdé aktivity na podporu integrácie,,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Bardejov, Raslavice",Raslavice,Raslavice,Vybudovanie futbalového ihriska s umelým povrchom,,Šport a voľný čas,športoviská,,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Raslavice",Raslavice,Raslavice,Nájomné byty,,Budovy,bývanie,,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Bardejov, Raslavice",Raslavice,Raslavice,Rozšírenie verejného osvetlenia,,Digitalizácia a SMART,verejné osvetlenie,,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Raslavice",Raslavice,Raslavice,rekonštrukcia amfitetátra,,Kultúra,kultúrna infraštruktúra,rekonštrukcia prírodného amfitetátra,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Raslavice",Raslavice,Raslavice,obnova pomníka - Winklerov pomník,,CR,kultúrne a historické pamiatky,obnova pomníka,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Raslavice",Raslavice,Raslavice,rekonštrukcia divadelnej sály kultúrneho domu,,Budovy,kultúrny dom,rekonštrukcia divadelnej sály,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Raslavice",Raslavice,Raslavice,rekonštrukcia kultúrneho domu,,Budovy,kultúrny dom,rekonštrukcia divadelnej sály,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Bardejov, Raslavice",Raslavice,Raslavice,Rozšírenie chodníkov v obci,,Doprava,miestne komunikácie,,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Raslavice",Raslavice,Raslavice,Vybudovanie športovo oddychových zon,,Šport a voľný čas,športoviská,,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Rešov",Rešov,Rešov,Vybud. stojisk a zabezp. odp. košov,,Odpadové hospodárstvo,triedený zber,"vybud. stojisk na uskl. smetn. košov, zakup. smet.košov",10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Rešov",Rešov,Rešov,havarijný stav - oprava časti regul.,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,"spevnenie brehov potoka, nakolko hrozí zosuv brehu z cestou",10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Rešov",Rešov,Rešov,Havarijný stav - spevnenie brehov,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,"spevnenie a zregulovanie časti potoka, hrozí zosuv",10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Rešov",Rešov,Rešov,Vybudovanie kompostoviska,,Odpadové hospodárstvo,kompostárne + bioplynové stanice,vybudovanie obecného kompostoviska,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Rešov",Rešov,Rešov,Vymena kurenia v PZ,,Budovy,hasičská zbrojnica,Vymena kurenia na tuhé palivo za iné .. Ekologickejšie,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Rešov",Rešov,Rešov,"multifunkčné ihrisko,oodych.zona",,Šport a voľný čas,športoviská,výstavba multifukčného ihriska a uprava okolia KSB,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Rešov",Rešov,Rešov,Rekonštr. ZŠ a arealu okolo ZŠ,,Školstvo a vzdelávanie,ZŠ,Rekonštrukcia ZS a arealu okolo ZŠ / 3 etapy/,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Rešov",Rešov,Rešov,Vypracovanie územného plánu,,Dokumentácia,strategické - koncepčné dokumenty,Územný plán obce Rešov,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Rešov",Rešov,Rešov,Vybudovanie rozhľadne,,CR,infraštruktúra CR,Vybudovanie rozhľadne - v minulosti to boli tzv. PATRIE,menej ako 10 000 "Šariš, Bardejov, Rešov",Rešov,Rešov,vybudovanie etno-domu,,CR,infraštruktúra CR,Postavenie etno - domu a uprava okolia,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Rešov",Rešov,Rešov,Obnová interieru KD - moderniz.,,Budovy,kultúrny dom,"zaved. klim. a vetr. zariad., vymená vykurov. telies a ost.",10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Rešov",Rešov,Rešov,Vybudovanie arealu,,Kultúra,kultúrna infraštruktúra,Vybudovanie arealu pre rusinsky festival piesni a tancov,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Rešov",Rešov,Rešov,organizovanie festivalu,,Kultúra,mäkké aktivity v oblasti kultúry,Obnova tradičného festivalu rusinských piesni a tancov,menej ako 10 000 "Šariš, Bardejov, Rešov",Rešov,Rešov,oprava miestných komunikácií,,Doprava,miestne komunikácie,"rekonštrukcia a oprava obecných ciest, výstavba novej cesty",100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Rešov",Rešov,Rešov,revitalizácia verejných priestranstiev,,Verejné priestranstvá,"centrum obce, námestie",uprava verejných priestranstie okolo PZ,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Rešov",Rešov,Rešov,"Oprava, rekonštru. 4 mostov",,Doprava,"mosty, lávky, priepusty","havarijný stav, celková rekonštrukcia - dva etapy",100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Rešov",Rešov,Rešov,Vybudovanie nov. Ciest,,Doprava,miestne komunikácie,"Výstavba nových ciest, alebo rekonštrucia ciest nevysporiad.",10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Rešov",Rešov,Rešov,rekonštrukcia materskej školky,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ,"Celková rekonštr. materskej škôlky, kuchyne a okolia MS",100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Rešov",Rešov,Rešov,vybudovanie kanal. a vodovodu,,Vodohospodárstvo,vodovod + kanalizácia,vybudovanie vodovodu a kanalizácie,neuvedené "Šariš, Bardejov, Rešov",Rešov,Rešov,Cyklotrasa,,Doprava,cyklochodníky,výstavba cyklotrasy - smer Tročany - v splupráci o obcov Tročany,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Rešov",Rešov,Rešov,regulacia potoka,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,rekonštrukcia a regulácia potoka,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Rešov",Rešov,Rešov,spevnenie dažď. Zvodov - priekopy,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,"Zachytenie odtoku dažď. vody, spevnením priekop okolo ciest.",10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Rešov",Rešov,Rešov,spevnenie dažď. Zvodov - priekopy,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,"Zachytenie odtoku dažď. vody, spevnením priekop okolo ciest.",10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Richvald",Richvald,Richvald,Rekonštrukcia havarijného stavu podkrovia v ZŠsMŠ,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ + ZŠ,Rekonštrukcia havaríjneho stavu podkrovia v ZŠsMŠ,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Richvald",Richvald,Richvald,Rozšírenie jedálne a rekonštrukcia ZŠsMŠ,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ + ZŠ,Rozšírenie jedálne a rekonštrukcia ZŠsMŠ,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Richvald",Richvald,Richvald,Zvýšenie kapacity MŠ,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ,rozšírenie kapacity MŠ,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Richvald",Richvald,Richvald,Vybudovanie kanalizácie,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,Vybudovanie kanalizácie,viac ako 1 000 000 "Šariš, Bardejov, Richvald",Richvald,Richvald,Zberný dvor,,Odpadové hospodárstvo,zberné dvory,,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Richvald",Richvald,Richvald,Obecné kompostovisko,,Odpadové hospodárstvo,kompostárne + bioplynové stanice,Vybudovanie kompostoviska v obci,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Richvald",Richvald,Richvald,Rozšírenie regulácie obecného potoka,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Rozšírenie regulácie obecného potoka,viac ako 1 000 000 "Šariš, Bardejov, Richvald",Richvald,Richvald,Vybudovanie protipovodňových opatrení,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Vybudovanie protipovodňových opatrení,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Richvald",Richvald,Richvald,Zvýšenie energetickej účinnosti KSB Richvald,,Budovy,kultúrny dom,zateplenie fasády KSB,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Bardejov, Richvald",Richvald,Richvald,Rekonštrukcia sály KSB,,Budovy,kultúrny dom,Rekonštrukcia sály KSB,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Richvald",Richvald,Richvald,Vybudovanie Hasičskej zbrojnice,,Budovy,hasičská zbrojnica,vybudovanie hasičskej stanice v obci,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Richvald",Richvald,Richvald,Úprava verejných pristranstiev,,Verejné priestranstvá,"centrum obce, námestie",vybudovanie chodníkov v obci,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Richvald",Richvald,Richvald,Rekonštrukcia miestnych komunikácii,,Doprava,miestne komunikácie,Rekonštrukcia miestnych komunikácii,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Bardejov, Richvald",Richvald,Richvald,vybudovanie miestnych komunikácii IBV-Šoltýša hura,,Doprava,miestne komunikácie,vybudovanie miestnych komunikácii v časti Šoltýša hura,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Smilno",Smilno,Smilno,Bezplatná wi-fi v obci,,Digitalizácia a SMART,telekomunikačné siete + internet + wifi,"Zavedenie bezplatnej wi-fi na verejnom pristranstve, pre obyvateľov obce",menej ako 10 000 "Šariš, Bardejov, Smilno",Smilno,Smilno,Zníženie energetických nákladov na prevádzku ZŠ,,Školstvo a vzdelávanie,ZŠ,"Zateplenie vonkajšej fasády, výmena a zateplenie strechy",100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Smilno",Smilno,Smilno,Výstavba bytového domu,,Budovy,bývanie,Výstavba nájomného bytového domu s 8 bytovými jednotkami,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Bardejov, Smilno",Smilno,Smilno,Výstavba multifunkčného ihriska,,Šport a voľný čas,športoviská,Výstavba multifunkčného ihriska,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Smilno",Smilno,Smilno,Výstavba vyhliadkovej veže,,CR,infraštruktúra CR,Stavba na Smilnianskom vrchu na rozmedzí regiónov,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Smilno",Smilno,Smilno,Rekonštrukcia obecnej cesty,,Doprava,miestne komunikácie,"spevnenie podložia, vybudovanie zvodov dažďovej vody popri ceste",10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Stebnícka Huta",Stebnícka Huta,Stebnícka Huta,Stebnícka Huta - kanalizácia,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,Odkanalizovanie obce Stebnícka Huta,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Bardejov, Stebnícka Huta",Stebnícka Huta,Stebnícka Huta,Stebnícka Huta - vodovod- rozšírenie,,Vodohospodárstvo,vodovod,Vybudovanie vodovodného radu 8,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Stebnícka Huta",Stebnícka Huta,Stebnícka Huta,Stebnícka Huta - kamerový systém,,Digitalizácia a SMART,bezpečnosť v obci,Vybudovanie kamerového systému,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Stebnícka Huta",Stebnícka Huta,Stebnícka Huta,Stebnícka Huta - verejné osvetlenie,,Digitalizácia a SMART,verejné osvetlenie,Rozšírenie verejného osvetlenia,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Stebnícka Huta",Stebnícka Huta,Stebnícka Huta,Stebnícka Huta - multifunkčné ihrisko,,Šport a voľný čas,športoviská,Vybudovanie multifunkčného ihriska,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Stebník",Stebník,Stebník,Kanalizácia a ČOV Stebník,,Vodohospodárstvo,vodovod + kanalizácia,Kanalizácia a ČOV Stebník,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Bardejov, Stebník",Stebník,Stebník,Administratívna budova,,Budovy,budovy iné,Zvýšenie energetickej účinnosti AB,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Stebník",Stebník,Stebník,Detské ihrisko,,Šport a voľný čas,detské ihriská,Areál detského ihriska,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Stuľany",Stuľany,Stuľany,Zriadenie ZŠ,,Školstvo a vzdelávanie,ZŠ,Rekonštrukcia budovy ZŠ,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Stuľany",Stuľany,Stuľany,Budovanie chodníkov v obci,,Doprava,miestne komunikácie,Budovanie a rekonštrukcia chodníkov,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Stuľany",Stuľany,Stuľany,rekonštrukcia MK,,Doprava,miestne komunikácie,Rekonštrukcia vybudovaných MK,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Stuľany",Stuľany,Stuľany,Vybudovanie MK,,Doprava,miestne komunikácie,Vybudovanie MK k novostavbám,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Sveržov",Sveržov,Sveržov,Didgitalizácia autobusových zástávok,,Digitalizácia a SMART,iné SMART riešenia,autobusove zást.,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Sveržov",Sveržov,Sveržov,Výstavba cyklochodníka v obci,,Doprava,cyklochodníky,Vybudovanie cyklochodníka s napojením na,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Sveržov",Sveržov,Sveržov,Výstavba cyklochodníka Zlaté- Sveržov,,Doprava,cyklochodníky,vybudovanie cyklotrasy BJ- Krynica,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Sveržov",Sveržov,Sveržov,Výstavba kanalizácie v obci,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,odkanalizovanie odpadových vôd do ČOV,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Bardejov, Sveržov",Sveržov,Sveržov,Nabíjacia stanica pre elektromobily,,Doprava,nabíjacie stanice,Vybudovanie nabíjacej stanice pre elektromobily,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Sveržov",Sveržov,Sveržov,"Výstavba voda,plyn, NN sieta k IBV",,Budovy,bývanie,Vybudovanie inžinierských sieti pre IBV v obci,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Sveržov",Sveržov,Sveržov,Rekopnštrukcia kultúrného domu a kuchyne KD,,Budovy,kultúrny dom,Rekonštrukcia a modenizácia kult. Domu skvalitni všetky podujatia konané v ňom.,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Sveržov",Sveržov,Sveržov,Výstavba kompostoviska,,Odpadové hospodárstvo,kompostárne + bioplynové stanice,Vybudovanie kompostoviska a nákup techniky,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Sveržov",Sveržov,Sveržov,Regulacia potoka a záchytne nádrže,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,"regulácia potoka v celkovej dlžke 2 km,",500 000 - 1 000 000 "Šariš, Bardejov, Sveržov",Sveržov,Sveržov,Zateplenie kulturného domu,,Budovy,kultúrny dom,"Zateplenie obdov murov, stropov, výmena okien",100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Sveržov",Sveržov,Sveržov,Rekonštrukcia Domu nádeje,,Budovy,domy smútku,rekonštr. Domui nádeje a cintorína,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Sveržov",Sveržov,Sveržov,Kamerový systém v celej obci a doplnenie svietidiel,,Digitalizácia a SMART,bezpečnosť v obci,"Optická kamerová sieť v obci, doplnenie LED svietidiel verej osvetlenia",10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Sveržov",Sveržov,Sveržov,Prístavba a nadstavba ZŠ,,Školstvo a vzdelávanie,ZŠ,"Prístavba a nadstavba ZŠ, získanie nových tried a WC.",100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Sveržov",Sveržov,Sveržov,Rekonštrukcia školskej jedáne,,Školstvo a vzdelávanie,ZŠ,Rekonštrukcia a modenizácia jedálne a jej vybavennosť.,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Sveržov",Sveržov,Sveržov,Výstavba bytov štandardných a NŠ,,Budovy,bývanie,Výstavba bytov štandradných a nižši štandar,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Bardejov, Sveržov",Sveržov,Sveržov,Výstavba športového areálu,,Šport a voľný čas,športoviská,Výstavba areálu pre výcvik hasičov pre zachranárov,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Sveržov",Sveržov,Sveržov,Fotovoltaicka elektráreň,,Energetika,OZE,"Vybudovanie fotovol. Elektr. O výkonbe 2,5MGW",viac ako 1 000 000 "Šariš, Bardejov, Sveržov",Sveržov,Sveržov,Rekonštrukcia letiskovej plochy,,Doprava,letecká doprava,"rekonštr. Príst. Dráhy, osvetlenie, hyg.z ázemie",100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Sveržov",Sveržov,Sveržov,Veterná elektráreň,,Energetika,OZE,Vybudovanie veternej lektrárne o výkone 18 MGW,viac ako 1 000 000 "Šariš, Bardejov, Sveržov",Sveržov,Sveržov,Vysadenie ovocných vetrolámov,,Zamestnanosť,poľnohospodárstvo,ovocné stromy okolo poľných ciest,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Sveržov",Sveržov,Sveržov,Vysadenie ovocného sadu,,Zamestnanosť,poľnohospodárstvo,vysadenie ovocného sadu,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Sveržov",Sveržov,Sveržov,Rekonštrukcia mosta,,Doprava,"mosty, lávky, priepusty",Odstranenie havarijného stavu mosta v obci,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Sveržov",Sveržov,Sveržov,Výstavba ciest pre IBV,,Doprava,miestne komunikácie,Vybudovanie infraštruktúry k IBV,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Šarišské Čierne",,,Rozvoj podnikania a jeho udržatelnost v obci,,Zamestnanosť,sociálne podnikanie,Je to potrebne pre rozvoj obce a zamestnanosť občanov,neuvedené "Šariš, Bardejov, Šiba",Šiba,Šiba,Rekonštrukcia ŠJ pri MŠ,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ,"Komplexne zrekonštruovanie interieru a vybavenosti školskej jedálne, aby splňala podmienky po technickej stránke, spolu s všetkými požadovanými predpismy.",10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Šiba",Šiba,Šiba,Vybudovanie autobusových zastávok,,Doprava,"autobusové zastávky, prestupné terminály","Vybudovanie resp. osadenie autobusových zastávok v obci, ktoré doposiaľ nám chýbajú",menej ako 10 000 "Šariš, Bardejov, Šiba",Šiba,Šiba,Vybudovanie kanalizácie,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,"Vybudovanie kanalizácie spolu so susednými obcami, ktoré ju ešte tiež nemajú",neuvedené "Šariš, Bardejov, Šiba",Šiba,Šiba,Protipôvodňová ochrana v povodí toku Šibská voda,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,"Zámer projektu je zachytenie povodňovej vlny poldramy v obci Šiba, ale bude to mať vplyv aj na zníženie povodňovej vlny v nižších úsekoch toku smerom na okresné mesto Bardejov",viac ako 1 000 000 "Šariš, Bardejov, Šiba",Šiba,Šiba,Rekonštrukcia a modernizácia obecného rozhlasu,,Digitalizácia a SMART,rozhlas,"Rekonštrukciou a hlavne modernizáciou rozvodov rozhlasu a hlásateľne na OU, dosiahnuť spoľahlivu formu informovanosti občanov",10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Šiba",Šiba,Šiba,Rekonštrukcia strategickej budovy,,Budovy,bývanie,"Druhá etapa rekonštrukcie strategickej budovy s vybudovaním bytových priestorov a výmenou strechy, spolu so zateplením celého objektu",100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Šiba",Šiba,Šiba,Rekonštrukcia doma nádeje,,Budovy,domy smútku,Rekonštrukcia interieru už existujucého doma nádeje,menej ako 10 000 "Šariš, Bardejov, Šiba",Šiba,Šiba,Kamerový systém v obci,,Digitalizácia a SMART,bezpečnosť v obci,"Kamerový systém v obci - zvyšenie bezpečnosti občanov, identifikácia páchania ( aj trestných ) činov",menej ako 10 000 "Šariš, Bardejov, Šiba",Šiba,Šiba,Rekonštrukcia futbalových šatní,,Šport a voľný čas,"šatne, tribúny a sociálne zariadenia",Zrekonštruovanie futbalových šatní,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Šiba",Šiba,Šiba,Rekonštrukcia kuchyne v kultúrno správnej budove,,Budovy,kultúrny dom,Rekonštrukcia spojená s komplexnou prestavbou kuchyne v KSB s obnovou zastaralých spotrebičov,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Šiba",Šiba,Šiba,Rekontštrukcia ZŠ,,Školstvo a vzdelávanie,ZŠ,Zniženie energetickej náročnosti a obnova zastaralého interieru a exterieru školy,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Šiba",Šiba,Šiba,Rekonštrukcia prírodného amfiteátru a zrevitalizovanie jeho okolia,,Kultúra,kultúrna infraštruktúra,"Zrekonštruovať prírodný amfiteátru s úpravou okolia, výmenou oplotenia a lavičiek, ktoré bude slúžiť na organizovanie kultúrnych podujatí v obci",10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Šiba",Šiba,Šiba,Vybudovanie chodníkov v obci,,Doprava,miestne komunikácie,Zvyšenie bezpečnosti chodcov v obci,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Tarnov",Tarnov,Tarnov,IBV miestna komunikácia,,Doprava,miestne komunikácie,vybudovanie miestnej komunik. IBV,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Tarnov",Tarnov,Tarnov,Bezplatná wi-fi v obci,,Digitalizácia a SMART,telekomunikačné siete + internet + wifi,"Zavedenie bezplatnej wi-fi na verejnom pristranstve, pre obyvateľov obce",menej ako 10 000 "Šariš, Bardejov, Tarnov",Tarnov,Tarnov,IBV Pod Horou-technická infraštruktúra,,Budovy,bývanie,nová IBV- kompletná tech.infraštruktúra,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Tarnov",Tarnov,Tarnov,výstavba cyklistického chodníka,,Doprava,cyklochodníky,"cyklistický chodník, ktorý spojí dve obce",10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Tarnov",Tarnov,Tarnov,Výstavba autobusovej niky a zastávky,,Doprava,"autobusové zastávky, prestupné terminály",výstavba autobusovej niky mimo úrovne cesty a výstavba zastávky (čakáreň),10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Tarnov",Tarnov,Tarnov,Technika na likvidáciu odpadu,,Odpadové hospodárstvo,kompostárne + bioplynové stanice,Zabezpečenie techniky a kompostérov na likvidáciu odpadu,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Tarnov",Tarnov,Tarnov,Vodozádržné opatrenia,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Odvedenie dažď.vôd do dažď záhrady a vsakovacích nádrží,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Tarnov",Tarnov,Tarnov,Zš zateplenie stropu,,Školstvo a vzdelávanie,ZŠ,"zateplenie stropu ZŠ, rekonštrukcia elektr.rozvodov",10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Tarnov",Tarnov,Tarnov,inteligentné osvetlenie,,Digitalizácia a SMART,verejné osvetlenie,Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Tarnov",Tarnov,Tarnov,bezdrôtový obec.rozhlas,,Digitalizácia a SMART,rozhlas,"Rekonštrukcia obec. rozhlasu na bezdrôtový, inteligentný",10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Tarnov",Tarnov,Tarnov,Oáza pre deti na hranie,,Šport a voľný čas,detské ihriská,Výstavba detského ihriska pri NBD,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Tarnov",Tarnov,Tarnov,Bezpečnostný systém v obci,,Digitalizácia a SMART,bezpečnosť v obci,Rekonštrukcia ver.osvetlenia a kamerový systém,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Tarnov",Tarnov,Tarnov,Technické úpravy spevnených plôch,,Verejné priestranstvá,cintoríny,Revitalizácia spev.plôch na cintoríne,menej ako 10 000 "Šariš, Bardejov, Tarnov",Tarnov,Tarnov,Rekonštrukcia amfiteátra,,Kultúra,kultúrna infraštruktúra,Rekonštrukcia prírodného amfiteátra v obci,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Tarnov",Tarnov,Tarnov,Obnova fasády na kostole,,Budovy,sakrálne stavby,,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Tarnov",Tarnov,Tarnov,Rekonštrukcia chodníkov,,Doprava,miestne komunikácie,rekonštrukcia chodníkov a dažďových vpustí,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Tarnov",Tarnov,Tarnov,výstavba komunitného centra,,Budovy,budovy iné,Rekonštrukcia podkrovia ZŠ na komunitné centrum,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Tarnov",Tarnov,Tarnov,Bezpečnosť cestnej premávky,,Doprava,dopravná bezpečnosť,vybudovanie bezpečných priechodov pre chodcov s osvetlením,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Tročany",Tročany,Tročany,Rekonštrukcia mosta,,Doprava,"mosty, lávky, priepusty",,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Varadka",Varadka,Varadka,Centralizované odpadové stojiská,,Odpadové hospodárstvo,triedený zber,Vybudovanie centrálnych stojísk na separovaný odpad,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Varadka",Varadka,Varadka,Parkoviská,,Doprava,parkoviská,Vybudovanie parkovísk v obci,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Varadka",Varadka,Varadka,Vedľajšie komunikácie,,Doprava,miestne komunikácie,Vybudovanie bočných ulíc spevneným povrchom,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Vyšná Polianka",Vyšná Polianka,Vyšná Polianka,cyklochodníky,,Doprava,cyklochodníky,Prepojenie regionálnych a cehraničných cyklochodníkov,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Vyšná Polianka",Vyšná Polianka,Vyšná Polianka,Oprava a zateplanie budovy OcÚ,,Budovy,obecný úrad,Ukotvenie sadajúcej stavby a zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Vyšná Polianka",Vyšná Polianka,Vyšná Polianka,Bytová výstavba v obci,,Budovy,bývanie,Výstavba nájomných bytov,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Vyšná Polianka",Vyšná Polianka,Vyšná Polianka,Výstavba špotroviska,,Šport a voľný čas,športoviská,Vybudovanie športoviska,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Vyšná Polianka",Vyšná Polianka,Vyšná Polianka,Parkovisko pri kultúrnej pamiatke,,Doprava,parkoviská,Výstavba viacúčelového parkoviska,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Vyšná Polianka",Vyšná Polianka,Vyšná Polianka,Oprava miestnej komunikácie,,Doprava,miestne komunikácie,Oprava miestnych komunikácií,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Vyšná Polianka",Vyšná Polianka,Vyšná Polianka,Rekonštrukcia mosta,,Doprava,"mosty, lávky, priepusty",Rekonštrukcia mosta po nad potok Ondava,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Vyšná Polianka",Vyšná Polianka,Vyšná Polianka,Cesta k pamiatke,,Doprava,miestne komunikácie,Výstavba účelovej komunikácie k národnej kultúrnej pamiatke a zároveň k miestnemu cintorínu,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Vyšný Kručov",Vyšný Kručov,Vyšný Kručov,Rekonštrukcia obecnej cesty,,Doprava,miestne komunikácie,Výmena asfaltového povrchu cesty a uloženie odtokového potr.,100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Vyšný Kručov",Vyšný Kručov,Vyšný Kručov,Vybudovanie chodníka,,Doprava,miestne komunikácie,Vybudovanie chodníka a odtokového kanála,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Zborov",Zborov,Zborov,Hygienizačná stanica,,Odpadové hospodárstvo,kompostárne + bioplynové stanice,"Spracovanie kuchynského odpadu, bioodpadu, vedľajšíchživočíšnych produktov kategórie 3, jeho hygienizácia,premiešavanie a možné aplikácie. Súčasťou bude nevyhnutná rekonštrukcia priestorov.",100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Zborov",Zborov,Zborov,Karanténna stanica,,Budovy,budovy iné,Riešenie krízovej situácie s nekontrolovaným výskytom a pohybom psov.,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Zborov",Zborov,Zborov,Inžiniersko-geologický prieskum zosuvného územia,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,"Realizáciou inžiniersko-geologického prieskumu bude mať obec Zborov k dispozícii odpoveď na to, či je možné využiť dané územie na výstavbu, prípadne aké opatrenia bude potrebné urobiť na jeho stabilizáciu.",10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Zborov",Zborov,Zborov,Výstavba a rekonštrukcia ciesta chodníkov v obci Zborov II. etapa,,Doprava,miestne komunikácie,"Hlavným cieľom projektu je dobudovanie (výstavba a rekonštrukcia) miestnych komunikácií a súvisiacich prvkov v obci Zborov. Účelom projektu je zlepšenie dostupnosti služieb pre obyvateľov MRK a to kvalitnejším, novýma bezpečnejším spojením osídlenia s infraštruktúrou obce.",100 000 - 500 000 "Šariš, Bardejov, Zlaté",Zlaté,Zlaté,Bezplatná wi-fi v obci,,Digitalizácia a SMART,telekomunikačné siete + internet + wifi,"Zavedenie bezplatnej wi-fi na verejnom pristranstve, pre obyvateľov obce",10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Zlaté",Zlaté,Zlaté,Výstavba a rekonštrukcia verejného vodovodu,,Vodohospodárstvo,vodovod,Výmena vodovodného potrubia,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Zlaté",Zlaté,Zlaté,Cyklistická dráha na Mníchovský potok,,Doprava,cyklochodníky,Vybudovanie cyklistickej cesty na Mníchovský potok,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Zlaté",Zlaté,Zlaté,Regulácia potoka,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Vodozádržné opatrenia a regulácia potoka,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Zlaté",Zlaté,Zlaté,Pramenný záchyt pitnej vody,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Vybudovanie záchytu pitnej vody pre obec,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Zlaté",Zlaté,Zlaté,Parkovisko pri cintoríne,,Doprava,parkoviská,vybudovanie parkovacích miest a vysadenie zelene,menej ako 10 000 "Šariš, Bardejov, Zlaté",Zlaté,Zlaté,Rekonštrukcia hájovne,,Budovy,budovy iné,Celková rekonštrukcia objektu,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Zlaté",Zlaté,Zlaté,Verejná budova a areál ZŠ,,Školstvo a vzdelávanie,ZŠ,Zateplenie budovy a stavebné úpravy areálu ZŠ,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Zlaté",Zlaté,Zlaté,Multifunkčné ihrisko,,Šport a voľný čas,športoviská,Vybudovanie multifunkčného ihriska,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Zlaté",Zlaté,Zlaté,Prírodný amfiteáter,,Kultúra,kultúrna infraštruktúra,Vybudovanie prírodného amfiteátra,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Zlaté",Zlaté,Mníchovský potok,Obnovenie kláštoriska,,Budovy,sakrálne stavby,Rekonštrukcia a terénna úprava okolia,menej ako 10 000 "Šariš, Bardejov, Zlaté",Zlaté,Zlaté,Historická drevená zvonica,,CR,kultúrne a historické pamiatky,Obnova náteru a osadenie zvona do historickej zvonice,menej ako 10 000 "Šariš, Bardejov, Zlaté",Zlaté,Zlaté,Turistická oddychová miestnosť,,CR,infraštruktúra CR,Vybudovanie turistickej oddychovej miestnosti,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Zlaté",Zlaté,Zlaté,Chodníky,,Doprava,miestne komunikácie,Výstavba chodníkov pri hlavnej ceste,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Zlaté",Zlaté,Zlaté,Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií,,Doprava,miestne komunikácie,Vybudovanie MK po obci a k novým IBV,10 000 - 100 000 "Šariš, Bardejov, Zlaté",Zlaté,Zlaté,Miestna komunikácia,,Doprava,miestne komunikácie,Miestna komunikácia s pripojením na cyklotrasu,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Abranovce",Abranovce,Abranovce,wifi v obci,,Digitalizácia a SMART,telekomunikačné siete + internet + wifi,"Zavedenie wi-fi na verejnom pristranstve, pre obyvateľov obce",10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Abranovce",Abranovce,Abranovce,bezpečnejšia obec,,Digitalizácia a SMART,bezpečnosť v obci,vybudovanie kamerového systému,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Abranovce",Abranovce,Abranovce,rozšírenie kanalizácie,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,rozšírenie kanalizácie do nových lokalít výstavby,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Abranovce",Abranovce,Abranovce,rozšírenie vodovodu,,Vodohospodárstvo,vodovod,rozšírenie vodovodu do nových lokalít výstavby,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Abranovce",Abranovce,Abranovce,stojiská na bicykle,,Doprava,doplnková cykloinfraštruktúra,zlepšenie podmienok cyklistickej dopravy,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Abranovce",Abranovce,Abranovce,cyklochodník,,Doprava,cyklochodníky,vybudovanie cyklistického prepojenia medzi okolitými obcami,viac ako 1 000 000 "Šariš, Prešov, Abranovce",Abranovce,Abranovce,napojenie na cykloželezničku,,Doprava,cyklochodníky,vybudovanie pripojenia na cykloželezničku v Kokošovciach,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Abranovce",Abranovce,Abranovce,rekonštrukcia chodníkov,,Doprava,miestne komunikácie,rekonštrukcia existujúcich chodníkov,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Abranovce",Abranovce,Abranovce,výstavba parku,,Verejné priestranstvá,park,výstavba parku,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Abranovce",Abranovce,Abranovce,obecná kompostáreň,,Odpadové hospodárstvo,kompostárne + bioplynové stanice,vybudovanie obecného kompostoviska,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Abranovce",Abranovce,Abranovce,zberný dvor,,Odpadové hospodárstvo,zberné dvory,vybudovanie zberného dvora,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Abranovce",Abranovce,Abranovce,zmeny a doplnky územného plánu obce,,Dokumentácia,strategické - koncepčné dokumenty,prispôsobenie ÚP obce opatreniam súvisiacich so zmenou klímy,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Abranovce",Abranovce,Abranovce,zníženie energetickej náročnosti obecných budov,,Budovy,budovy iné,opravy obecných budov za účelom zníženia energetickej náročnosti,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Abranovce",Abranovce,Abranovce,zriadenie obecného podniku,,Zamestnanosť,sociálne podnikanie,Zvýšenie zamestnateľnosti a miery zamestnanosti v obci,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Abranovce",Abranovce,Abranovce,rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia,,Digitalizácia a SMART,verejné osvetlenie,rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Abranovce",Abranovce,Abranovce,rozšírenie a rekonštrukcia verejného osvetlenia,,Digitalizácia a SMART,verejné osvetlenie,zvýšenie bezpečnosti pohybu v obci a zníženie energetickej náročnosti osvetlenia,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Abranovce",Abranovce,Abranovce,rozšírenie plynofikácie obce,,Energetika,plyn,rozšírenie plynofikácie do nových lokalít výstavby,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Abranovce",Abranovce,Abranovce,multifunkčné ihrisko,,Šport a voľný čas,športoviská,vybudovanie multifunkčného ihriska,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Abranovce",Abranovce,Abranovce,bezpečnejšia obec,,Doprava,dopravná bezpečnosť,"osadenie meračov rýchlosti, spomaľovačov",10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Abranovce",Abranovce,Abranovce,revitalizácia cintorína,,Verejné priestranstvá,cintoríny,revitalizácia areálu obecného cintorína,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Abranovce",Abranovce,Abranovce,rekonštrukcia a budovanie miestnych komunikácií a chodníkov,,Doprava,miestne komunikácie,zabezpečenie bezpečnej dopravy,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Prešov, Abranovce",Abranovce,Abranovce,rekonštrukcia ciest,,Doprava,miestne komunikácie,rekonštrukcia ciest,viac ako 1 000 000 "Šariš, Prešov, Abranovce",Abranovce,Abranovce,vybudovanie chodníkov pri ceste III. triedy,,Doprava,miestne komunikácie,vybudovanie chodníka v smere na Žehňu,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Prešov, Abranovce",Abranovce,Abranovce,športovo-relaxačná zóna,,Šport a voľný čas,športoviská,vybudovanie športovo-relaxačnej zóny,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Bajerov",Bajerov,Bajerov,Telocvičňa,,Školstvo a vzdelávanie,ZŠ,"Vybudovať telocvičňu pri spádovej ZŠ,z dôvodu skvalitnenia TV",100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Bretejovce",Bretejovce,Bretejovce,Rekonštrukcia budovy ZŠ a MŠ,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ + ZŠ,Rekonštrukcia bývalej ZŠ - rozšírenie kapacity MŠ,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Bretejovce",Bretejovce,Bretejovce,Kanalizácia odpadových vôd - ČOV,,Vodohospodárstvo,kanalizácia + ČOV,Vybudovanie kanalizácie odpadových vôd - ČOV,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Prešov, Bretejovce",Bretejovce,Bretejovce,Multifunkčné ihrisko,,Šport a voľný čas,športoviská,Vybudovanie multifunkčného ihriska,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Bretejovce",Bretejovce,Bretejovce,Dom smútku,,Budovy,domy smútku,Vybudovanie domu smútku,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Bretejovce",Bretejovce,Bretejovce,Chodníky,,Doprava,miestne komunikácie,Vybudovanie a rekonštrukcia chodníkov,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Bretejovce",Bretejovce,Bretejovce,Miestna komunikácia,,Doprava,miestne komunikácie,Vybudovanie miestnej komunikácie pri nových domoch,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Bretejovce",Bretejovce,Bretejovce,Miestna komunikácia,,Doprava,miestne komunikácie,Vybudovanie miestnej komunikácie pri nových domoch,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Bretejovce",Bretejovce,Bretejovce,Oddychové centrum Kvašná voda,,Verejné priestranstvá,oddychová zóna,Vybudovanie oddychového centra pri prameni "Kvašná voda",10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Brežany",,,rekoštrukcia ( výstavba) mostu,,Doprava,"mosty, lávky, priepusty","Most je dôležitý tým, lebo cez neho prechádzajú auta a autobusy k národnej kultúrnej pamiatke",10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Brežany",,,Oprava mostov,,Doprava,"mosty, lávky, priepusty","Mosty sú po povodniach vo veľmi zlom technickom stave, otázka času, kedy nám spadne. Druhy most je potreba vybudovať, prípadne zväčšiť priepust, pretože každoročne tento priepust spôsobuje povodeň.",10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Bzenov",Bzenov,Bzenov,Rekonštrukcia obecného rozhlasu a vedenia.,,Digitalizácia a SMART,rozhlas,Ide o rekonštrukciu rozhlasových stlpov a vedenia obecného rozhlasu.,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Bzenov",Bzenov,Bzenov,Rekonštrukcia ČOV včetne oplotenia,,Vodohospodárstvo,ČOV,Ide o rekonštrukciu 40 ročnej ČOV a rekonštrukciu oplotenia.,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Bzenov",Bzenov,Bzenov,Spracovanie zelenej hmoty s parkov a verejných priestranstiev obecných pozemkov a jeho následné využitie pre chovateľstvo a likvidácia drevnej štiepky zo záhrad a ostatných plôch obce s možnosťou zakúpenia štepkovača a samoviazača.,,Energetika,OZE,Ide o vybudovanie plochy pre zelenú hmotu a štiepku.,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Bzenov",Bzenov,Bzenov,Asfaltovanie požiarneho parkoviska pred kostolom a asfaltovanie ciest do osady a časti Hlboké.,,Doprava,parkoviská,Ide o živičný kryt pre spevnené plochy na požiarne parkovisko a prístupové cesty do osady a do časti IBV Hliboké.,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Prešov, Bzenov",Bzenov,Bzenov,"Tréningová aréna pre DHZ Bzenov sparkovacou plochou a možnosťou, konania súťaži pre DHZ pripravenosti hasičských družstiev",,Budovy,hasičská zbrojnica,"Ide o vybudovanie trávnatej plochy s pevnou plochou pre tréning pvpripravennosti DHZ, taktiež svybudovaním plíslušných inž.sieťí a to prípojka vody a elektro a vybudovanie parkoviska pre hasičské vozidlo a požiarne vozíky, vrátenie osvetlenia celého areálu..",100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Bzenov",Bzenov,Bzenov,"Rekonštrukcia oplotenia cintorína včetne vstupných brán a lavičiek a spevnených ploch pred Domomom smútku, cesta-chodník od vstupnej brány cinorína po DS",,Verejné priestranstvá,cintoríny,Ide o vybudovanie oplotenia v celej časti obvodu a vstupnej brány a bráničiek. Ďalej ide o vybudovanie spevnených plôch k Domu smútku a prístupovej cesty-chodníka k DS od hlavnej brány.,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Prešov, Bzenov",Bzenov,Bzenov,Sanačné práce na ineriéri Domu smútku (plieseň a opadávanie omietky včetne nových lavíc DS),,Budovy,domy smútku,"Ide o sanáciu vnútorných omietok stien v interiéri Domu nádeje, ktorý bol postavený v 16.storočí včetne interierových sedačiek do Domu nádeje.",100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Bzenov",Bzenov,Bzenov,Vybudovanie detského ihriska pred Materskou školou v areály OcÚ.,,Šport a voľný čas,detské ihriská,"Ide o vybudovanie detského ihriska pre deti MŠ ako aj obyvateľov obce , včetne lavičiek.",10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Bzenov",Bzenov,Bzenov,Vybudovanie multifunkčného ihriska v obci Bzenov,,Šport a voľný čas,športoviská,Ide vybudovanie multifunkčého ihriska v obci Bzenov.,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Bzenov",Bzenov,Bzenov,"Vybudovanie ciest(vrchné živičné kryty), prístupová cesta k cintorínu a k IBV.",,Doprava,miestne komunikácie,Ide o živičný kryt na prijazdové cesty do cintorína a k IBV.,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Demjata",Obec Demjata,Demjata,Výmena okien a rekonštrukcia podláh v MŠ Demjata,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ,Výmena drevených okien a podláh,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Demjata",Obec Demjata,Demjata,Dokončovacie práce pri rekonštrukcii obecnej Hasičskej stanice,,Budovy,hasičská zbrojnica,Dovybavenie a dokončovacie stavebné práce na Hasičskej stanici,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Demjata",Obec Demjata,Demjata,Vybudovanie chodníka,,Doprava,miestne komunikácie,Vybudovanie chodníka pre bezpečnosť chodcov,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Demjata",Obec Demjata,Demjata,Rekonštrukcia obecnej účelovej komunikácie,,Doprava,miestne komunikácie,Rekonštrukcia miestnej komunikácie,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Drienov",Drienov,Drienov,Výstavba kanalzácie,,Vodohospodárstvo,kanalizácia + ČOV,Výstavba verejnej kanalizácie v obci a pripojenie na ČOV,viac ako 1 000 000 "Šariš, Prešov, Drienov",Drienov,Drienov,Výstavba multifunkčného objektu,,Budovy,polyfunkčné budovy,"Objekt pre administráciu, kultúrne a spoločenské podujatia",100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Drienov",Drienov,Drienov,Oprava miestnych komunikácií,,Doprava,miestne komunikácie,"Oprava miestnych komunikácií, chodníkova zastávok v obci",500 000 - 1 000 000 "Šariš, Prešov, Drienovská Nová Ves",Drienovská Nová Ves,Drienovská Nová Ves,Vybudovanie kanalizácie,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,Vybudovanie kanalizácie v obci,viac ako 1 000 000 "Šariš, Prešov, Drienovská Nová Ves",Drienovská Nová Ves,Drienovská Nová Ves,Vybudovanie nového vodojemu,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Vybudovanie nového vodojemu s väčšou kapacitou,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Prešov, Drienovská Nová Ves",Drienovská Nová Ves,Drienovská Nová Ves,Výmena kúrenia v MŠ,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ,"Výmena plynového kotla, radiátorov, potrubia...",menej ako 10 000 "Šariš, Prešov, Drienovská Nová Ves",Drienovská Nová Ves,Drienovská Nová Ves,Vybudovanie chodníka,,Doprava,miestne komunikácie,Vybudovanie chodníka pri ceste I/20,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Drienovská Nová Ves",Drienovská Nová Ves,Drienovská Nová Ves,Rekonštrukcia ciest,,Doprava,miestne komunikácie,Rekonštrukcia miestných komunikácií v obci,viac ako 1 000 000 "Šariš, Prešov, Dulova Ves",Dulova Ves,Dulova Ves,Vybudovanie ZŠ,,Školstvo a vzdelávanie,ZŠ,vybudovanie novej ZŠ v obci,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Prešov, Dulova Ves",Dulova Ves,Dulova Ves,wifi v obci,,Digitalizácia a SMART,telekomunikačné siete + internet + wifi,"Zavedenie wi-fi na verejnom pristranstve, pre obyvateľov obce",menej ako 10 000 "Šariš, Prešov, Dulova Ves",Dulova Ves,Dulova Ves,revitalizácia parku,,Verejné priestranstvá,park,revitalizácia parku,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Dulova Ves",Dulova Ves,Dulova Ves,Rozšírenie MŠ,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ,rozšírenie existujúcej MŠ,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Dulova Ves",Dulova Ves,Dulova Ves,budovanie cyklistických chodníkov,,Doprava,cyklochodníky,"spájanie s okolitými obcami, napojenia na existujúcu cykloželezničku",viac ako 1 000 000 "Šariš, Prešov, Dulova Ves",Dulova Ves,Dulova Ves,rozšírenie kanalizácie,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,rozšírenie kanalizácie do nových lokalít výstavby,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Dulova Ves",Dulova Ves,Dulova Ves,rozšírenie vodovodu,,Vodohospodárstvo,vodovod,rozšírenie vodovodu do nových lokalít výstavby,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Dulova Ves",Dulova Ves,Dulova Ves,nabíjacie stanice pre elektromobily,,Doprava,nabíjacie stanice,vybudovanie nabíjacej stanice pre elektromobily,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Dulova Ves",Dulova Ves,Dulova Ves,stojiská na bicykle,,Doprava,doplnková cykloinfraštruktúra,zlepšenie podmienok cyklistickej dopravy,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Dulova Ves",Dulova Ves,Dulova Ves,cyklochodník,,Doprava,cyklochodníky,vybudovanie cyklistického prepojenia medzi okolitými obcami,viac ako 1 000 000 "Šariš, Prešov, Dulova Ves",Dulova Ves,Dulova Ves,zberný dvor,,Odpadové hospodárstvo,zberné dvory,vybudovanie zberného dvora,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Dulova Ves",Dulova Ves,Dulova Ves,obecná kompostáreň,,Odpadové hospodárstvo,kompostárne + bioplynové stanice,vybudovanie obecného kompostoviska,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Dulova Ves",Dulova Ves,Dulova Ves,energertické audity obecných budov,,Budovy,budovy iné,energetické audity,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Dulova Ves",Dulova Ves,Dulova Ves,zmeny a doplnky územného plánu obce,,Dokumentácia,strategické - koncepčné dokumenty,prispôsobenie ÚP obce opatreniam súvisiacich so zmenou klímy,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Dulova Ves",Dulova Ves,Dulova Ves,zníženie energetickej náročnosti obecných budov,,Budovy,budovy iné,opravy obecných budov za účelom zníženia energetickej náročnosti,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Dulova Ves",Dulova Ves,Dulova Ves,chod sociálneho podniku,,Zamestnanosť,sociálne podnikanie,"personálne zabezpečenie, MTZ",100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Dulova Ves",Dulova Ves,Dulova Ves,zriadenie obecného podniku,,Zamestnanosť,sociálne podnikanie,Zvýšenie zamestnateľnosti a miery zamestnanosti,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Dulova Ves",Dulova Ves,Dulova Ves,bezpečnejšia obec,,Digitalizácia a SMART,bezpečnosť v obci,vybudovanie kamerového systému,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Dulova Ves",Dulova Ves,Dulova Ves,rekonštrukcia verejného osvetlenia,,Digitalizácia a SMART,verejné osvetlenie,rekonštrukcia verejného osvetlenia,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Dulova Ves",Dulova Ves,Dulova Ves,rozšírenie a rekonštrukcia verejného osvetlenia,,Digitalizácia a SMART,verejné osvetlenie,zvýšenie bezpečnosti pohybu v obci a zníženie energetickej náročnosti osvetlenia,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Dulova Ves",Dulova Ves,Dulova Ves,rozšírenie VO,,Digitalizácia a SMART,verejné osvetlenie,doplnenie bodov verejného osvetlenia,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Dulova Ves",Dulova Ves,Dulova Ves,rozšírenie plynofikácie obce,,Energetika,plyn,rozšírenie plynofikácie do nových lokalít výstavby,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Dulova Ves",Dulova Ves,Dulova Ves,multifunkčné ihrisko,,Šport a voľný čas,športoviská,vybudovanie multifunkčného ihriska,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Dulova Ves",Dulova Ves,Dulova Ves,napojenie na cykloželezničku,,Doprava,cyklochodníky,vybudovanie pripojení na cykloželezničku v starej časti obce a v lokalite Vlčie Doly,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Dulova Ves",Dulova Ves,Dulova Ves,bezpečnejšia obec,,Doprava,dopravná bezpečnosť,"osadenie meračov rýchlosti, spomaľovačov",10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Dulova Ves",Dulova Ves,Dulova Ves,športovo-relaxačná zóna,,Šport a voľný čas,športoviská,vybudovanie športovo-relaxačnej zóny,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Dulova Ves",Dulova Ves,Dulova Ves,revitalizácia cintorína,,Verejné priestranstvá,cintoríny,revitalizácia areálu obecného cintorína,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Dulova Ves",Dulova Ves,Dulova Ves,rekonštrukcia a budovanie miestnych komunikácií a chodníkov,,Doprava,miestne komunikácie,zabezpečenie bezpečnej dopravy,viac ako 1 000 000 "Šariš, Prešov, Dulova Ves",Dulova Ves,Dulova Ves,rekonštrukcia chodníkov,,Doprava,miestne komunikácie,rekonštrukcia existujúcich chodníkov v starej časti obce,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Dulova Ves",Dulova Ves,Dulova Ves,vybudovanie chodníka do mesta Prešov,,Doprava,miestne komunikácie,vybudovanie pešieho napojenia na plánovaný chodník v katastri mesta Prešov,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Dulova Ves",Dulova Ves,Dulova Ves,vybudovanie chodníkov pri ceste III. triedy,,Doprava,miestne komunikácie,vybudovanie chodníka v smere na Záborské,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Dulova Ves",Dulova Ves,Dulova Ves,vybudovanie chodníkov pri ceste III. triedy,,Doprava,miestne komunikácie,vybudovanie chodníka v smere na Kokošovce,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Dulova Ves",Dulova Ves,Dulova Ves,vybudovanie chodníkov pri ceste III. triedy,,Doprava,miestne komunikácie,vybudovanie obojstranného chodníka na Vlčích Doloch,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Dulova Ves",Dulova Ves,Dulova Ves,vybudovanie chodníkov v lokalite Vlčie Doly,,Doprava,miestne komunikácie,vybudovanie chodníkov v lokalite Vlčie Doly,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Prešov, Dulova Ves",Dulova Ves,Dulova Ves,rekonštrukcia ciest,,Doprava,miestne komunikácie,rekonštrukcia ciest na Vlčích Doloch,viac ako 1 000 000 "Šariš, Prešov, Dulova Ves",Dulova Ves,Dulova Ves,rekonštrukcie lávok pre peších,,Doprava,"mosty, lávky, priepusty",rekonštrukcia lávok pre peších v centre obce,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Fintice",Fintice,Fintice,Výstavba MŠ *,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ,"Vybudovanie novej MŠ v obci, teraz je umiestnena v budove kaštieľa v nevyhovujúcich priestoroch.",viac ako 1 000 000 "Šariš, Prešov, Fintice",Fintice,Fintice,Výstavba kanalizácie,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,Vybudovanie kanalizácie v obci,viac ako 1 000 000 "Šariš, Prešov, Fintice",Fintice,Fintice,Výstavba vodovodu a vodojemu,,Vodohospodárstvo,vodovod,Dobudovanie verejného vodovodu a vodojemu,viac ako 1 000 000 "Šariš, Prešov, Fintice",Fintice,Fintice,Cyklotrasa Fintice - Kapušany,,Doprava,cyklochodníky,Prepojenie obce Fintice a Kapušany,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Fintice",Fintice,Fintice,Rozšírenie MHD do odľahlých častí obce,,Doprava,"autobusové zastávky, prestupné terminály",Vzdialenosť od cesty III.tr. Je viac ako 1 km,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Fintice",Fintice,Fintice,Protipovodňové opatrenia,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Vybudovanie protipovodňovej ochrany pri novej IBV /Fisky-Tormáše/,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Fintice",Fintice,Fintice,Nadstavba technickej učebne pre ZŠ,,Školstvo a vzdelávanie,ZŠ,Nadstavba pri jestv.telocvični na social. zariadenia telocvične z dôvodu potreby technickej učebne ako súčasť plne organizovanej školy.,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Fintice",Fintice,Fintice,Výstavba a rek. miestnych komunikácií a chodníkov,,Doprava,miestne komunikácie,"Výstavba v nových častiach- IBV, rekonštrukcia po výstavbe kanalizácie ver. vodovodu k IBV",viac ako 1 000 000 "Šariš, Prešov, Fričovce",,,Viacúčelová vodná nádrž Fričovce,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,"Projektovým zámerom - znovubnovením zdevastovaného rybníka a zmeny účelu na viacúčelovú vodnú nádrž dôjde k obnove historického a prírodného dedičstva Obce Fričovce. Pôvodný rybník bol postavený koncom 19. storočia majiteľom kaštieľa Ghyllanyim pre akumulácie vody na rybné hospodárstvo, ale aj ako unikátny systém protipovodňovej ochrany. Plánované využitie zahŕňa okrem tohto hospodárskeho, rekreačného a bezpečnostného hľadiska aj využitie športové (športové rybárstvo), pre protipožiarne účely, dotvorí sa krajinné prostredie, zlepší ekologická rovnováha v prírode a bude viesť k priaznivému vplyvu na mikroklímu. Funkciu ylepšenia dopravnej infraštruktúry bude napĺňať chodník po celej dĺžke rybníka prívodného kanála, ktorý bude prechádzať územím a prepojí hranicu s katastrom Hendrichoviec do budúcna nadväzujúc na kataster Šindliara.",100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Fričovce",Fričovce,Fričovce,Výstavba cyklochodníka,,Doprava,cyklochodníky,"Prepojenie obcí Fričovce, Hendrichovce a Šinfdliar cyklochodníkom",100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Fričovce",Fričovce,Fričovce,Verejný vodovod Fričovce,,Vodohospodárstvo,vodovod,"Vybudovanie vodovodu v častiach obce, v ktorých nie je",100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Fričovce",Fričovce,Fričovce,Protipovodňová ochrana Fričovce,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Regulácia Kopytovského potoka,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Fričovce",Fričovce,Fričovce,"Fričovce, rozšírenie verejnej kanalizácie",,Vodohospodárstvo,kanalizácia,"Výstavba kanalizácie - stoky, ktoré nie sú zrealizované",100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Fričovce",Fričovce,Fričovce,Sociálny stacionár Fričovce,,Zdravotníctvo a sociálne služby,poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb,Rekonštrukcia priestorov bývalej Materskej školy na sociálny stacionár,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Fričovce",Fričovce,Fričovce,Zavedenie kamerového systému a meračov rýchlosti v obci,,Doprava,dopravná bezpečnosť,Zvýšenie bezpečnosti pre chodcov a ochrany majetku obyvateľov,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Fričovce",Fričovce,Fričovce,Výstavba mosta pri dome súp. č. 266,,Doprava,"mosty, lávky, priepusty",Výstavba mosta cez tok Svinka,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Gregorovce",Gregorovce,Gregorovce,Zriadenie MŠ,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ,Vybudovanie novej MŠ v obci.,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Gregorovce",Gregorovce,Gregorovce,Výstavba,,Doprava,cyklochodníky,Výstavba napojenia na kostrovú siet cyklistických trás PSK,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Prešov, Haniska",Haniska,Haniska,Rozšírenie chránenej dielne,,Zamestnanosť,AOTP,obecný včelín,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Haniska",Obec Haniska,Haniska,Wifi sieť,,Digitalizácia a SMART,telekomunikačné siete + internet + wifi,"pokrytie signálom telekomunikačnej siete v celom katastri, pripojenie na internet cez vysokorýchlostný prístup, zriadenie wifi siete",menej ako 10 000 "Šariš, Prešov, Haniska",Obec Haniska,Haniska,Rozšírenie priemyselného parku,,Zamestnanosť,priemyselné plochy a budovy,rozšírenie priemyselného parku,viac ako 1 000 000 "Šariš, Prešov, Haniska",Obec Haniska,Haniska,Rozšírenie infraštruktúry,,Doprava,miestne komunikácie,budovanie technickej a dopravnej infaraštruktúry,viac ako 1 000 000 "Šariš, Prešov, Haniska",Haniska,Haniska,Vybudovanie novej MŠ,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ,Vybudovanie novej MŠ v obci.,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Haniska",Haniska,Haniska,Rozšírenie kanalizácie obce Haniska,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,odkanalizovanie obce,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Haniska",Haniska,Haniska,Rozšírenie vodovodu,,Vodohospodárstvo,vodovod,zabezpečenie pitnej vody pre všetkých obyvateľov,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Haniska",Haniska,Haniska,Revitalizácia brownfields,,Zamestnanosť,priemyselné plochy a budovy,"premena a využitie zanedbaných častí obce - Kerta, Furča",500 000 - 1 000 000 "Šariš, Prešov, Haniska",Haniska,Haniska,Cyklotrasa - EUROVELO,,Doprava,cyklochodníky,cyklotrasa po hrádzi v rámci projektu EUROVELO,neuvedené "Šariš, Prešov, Haniska",Haniska,Haniska,Stojiská na bicykle,,Doprava,doplnková cykloinfraštruktúra,zlepšenie podmienok cyklistickej dopravy,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Haniska",Obec Haniska,Haniska,SMART riešenia,,Digitalizácia a SMART,digitálne riešenia v OH,"manažment odpadov, manažment energetiky",10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Haniska",Haniska,Haniska,Energetické audity obecných budov,,Budovy,budovy iné,energetické audity,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Haniska",Haniska,Haniska,Protipovodňové a vodozádržné opatrenia,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,"zabezpečenie obce proti povodniam a zosuvom pôdy, zlepšenie odtokových pomerov v katastri obce",100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Haniska",Haniska,Haniska,Zmeny a doplnky územného plánu obce,,Dokumentácia,strategické - koncepčné dokumenty,Prispôsobenie ÚP obce opatreniam súvisiacim so zmenou klímy,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Haniska",Haniska,Haniska,Zníženie energetickej náročnosti obecných budov,,Budovy,budovy iné,opravy obecných budov za účelom zníženia energetickej náročnosti,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Haniska",Obec Haniska,Haniska,Celoživotné vzdelávanie,,Školstvo a vzdelávanie,systém vzdelávania,"školenia a vzdelávacie aktivity v oblasti využívania IKT, kybernetickej bezpečnosti pre zamestnancov obce ako aj širokú verejnosť",10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Haniska",Haniska,Haniska,Zlepšenie podmienok existujúcej chránenej dielne,,Zamestnanosť,AOTP,rekonštrukcia 1. poschodia na obecnom úrade pre zamestnancov chránenej dielne vrátane pribudovania výťahu,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Haniska",Haniska,Haniska,Bezpečnejšia obec,,Digitalizácia a SMART,bezpečnosť v obci,rozšírenie a modernizácia kamerového systému,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Haniska",Haniska,Haniska,Kultúra v Haniske,,Budovy,kultúrny dom,rekonštrukcia kultúrnej sály,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Haniska",Haniska,Haniska,Pozemkové úpravy,,Budovy,bývanie,vysporiadanie pozemkov,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Haniska",Haniska,Haniska,Spoločné zariadenia,,Budovy,budovy iné,vybudovanie spoločných zariadení a opatrení vyplývajúcich z pozemkových úorav,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Prešov, Haniska",Haniska,Haniska,Zázemie športoviska,,Šport a voľný čas,"šatne, tribúny a sociálne zariadenia",vybudovanie zázemia pre športovcov a tribúny,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Haniska",Haniska,Haniska,Rozšírenie a rekonštrukcia verejného osvetlenia,,Digitalizácia a SMART,verejné osvetlenie,zvýšenie bezpečnosti pohybu v obci a zníženie energetickej náročnosti osvetlenia,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Haniska",Haniska,Haniska,Materiálno-technické zabezpečenie hasičskej stanice,,Budovy,hasičská zbrojnica,zebezpečenie zásahových zložiek,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Haniska",Haniska,Haniska,Rozšírenie plynofikácie obce,,Energetika,plyn,ekologické kúrenie,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Haniska",Haniska,Haniska,Galéria,,CR,kultúrne a historické pamiatky,"zriadenie galérie s tapisériami, rekonštrukcia interiéru a vybavenie",10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Haniska",Haniska,Haniska,Furča,,CR,kultúrne a historické pamiatky,"revitalizácia okolia a rekonštrukcia pamätníka NKP, nasvietenie",10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Haniska",Haniska,Haniska,turistické trasy a značenia,,CR,infraštruktúra CR,"obnova turistických trás, ich označenie, osadenie informačných tabúľ",10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Haniska",Obec Haniska,Haniska,Podpora agrosektora,,Zamestnanosť,obecné podniky,podpora poľnohospodárskych podnikov,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Haniska",Haniska,Haniska,Prítažlivejšia Haniska,,Verejné priestranstvá,"centrum obce, námestie",revitalizácia územia pred obecným úradom,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Haniska",Haniska,Haniska,Rekonštrukcia a budovanie miestnych komunikácií a chodníkov,,Doprava,miestne komunikácie,zabezpečenie bezpečnej dopravy,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Haniska",Haniska,Haniska,Dni obce,,Kultúra,mäkké aktivity v oblasti kultúry,"dni obce a regionálnych špecialít za účasti partnerských obcí, zabezpečenie ozvučenia, LIVE STREAM, kultúrneho programu, dopravy (opakovaná každoročná akcia)",10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Hermanovce",Hermanovce,Hermanovce,Univerzálna solárna stanica,,Energetika,OZE,Vybudovanie solárnej univerzálnej stanice,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Hrabkov",Hrabkov,Hrabkov,Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Hrabkov,,Odpadové hospodárstvo,kompostárne + bioplynové stanice,Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Hrabkov,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Hrabkov",Hrabkov,Hrabkov,Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Hrabkov,,Odpadové hospodárstvo,kompostárne + bioplynové stanice,Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Hrabkov,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Hrabkov",Hrabkov,Hrabkov,Viacúčelová budova obce Hrabkov,,Budovy,polyfunkčné budovy,Výstavba viacúčelovej budovy v obci Hrabkov,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Chmeľovec",Chmeľovec,Chmeľovec,Rozšírenie vodovodu v obci Chmeľovec - časť PATFELD,,Vodohospodárstvo,vodovod,Vybudovanie vodovodu v obci Chmeľovec - časť PATFELD,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Chmeľovec",Chmeľovec,Chmeľovec,Rozšírenie vodovodu v obci Chmeľovec - časť Záhumnie - Starý cintorín,,Vodohospodárstvo,vodovod,Vybudovanie vodovodu v obci Chmeľovec - časť Záhumnie - Starý cintorín,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Chmeľovec",Chmeľovec,Chmeľovec,Opatrenia mimo vodného toku v obci Chmeľovec - stavebné úpravy,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Vybudovanie odvodňovacieho rigolu v obci Chmeľvoec za účelom odvádzania dažďovej vody v navrhovanom území obce.,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Chmeľovec",Chmeľovec,Chmeľovec,Rekonštrukcia miestnej infraštruktúry v obci Chmeľovec,,Doprava,miestne komunikácie,Vybudovanie miestnych chodníkov - vetva B a časti miestnej dažďovej kanalizácie - vetva A,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Chmeľovec",Chmeľovec,Chmeľovec,Multifunkčné ihrisko v obci Chmeľovec,,Šport a voľný čas,športoviská,Vybudovanie multifunkčného ihriska v obci Chmeľovec,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Chmeľovec",Chmeľovec,Chmeľovec,Rekonštrukcia miestnej infraštruktúry v obci Chmeľovec,,Doprava,miestne komunikácie,Vybudovanie miestnych chodníkov - vetva C + vetva D + vetva E a časti miestnej dažďovej kanalizácie - vetva B,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Chmeľovec",Chmeľovec,Chmeľovec,Rekonštrukcia miestnej infraštruktúry v obci Chmeľovec,,Doprava,miestne komunikácie,Vybudovanie miestnych chodníkov - vetva F,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Chmeľovec",Chmeľovec,Chmeľovec,Rekonštrukcia obecnej cesty časť PATFELD,,Doprava,miestne komunikácie,Rekonštrukcia obecnej cesty časť PATFELD,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Chmeľovec",Chmeľovec,Chmeľovec,Rekonštrukcia obecnej cesty časť Záhumnie - Starý cintorín,,Doprava,miestne komunikácie,Rekonštrukcia obecnej cesty časť Záhumnie - Starý cintorín,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Chminianska Nová Ves",Chminianska Nová Ves,Chminianska Nová Ves,Rekonštrukcia ZŠ s MŠ exterier a interier,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ + ZŠ,Rekonštrukcia ZŠ s MŠ exterier a interier,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Chminianska Nová Ves",Chminianska Nová Ves,Chminianska Nová Ves,Verejný vodovod,,Vodohospodárstvo,vodovod,Vybudovanie verejného vodovodu,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Prešov, Chminianska Nová Ves",Chminianska Nová Ves,Chminianska Nová Ves,Dobudovanie kanalizácie,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,Dobudovanie kanalizácie,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Chminianska Nová Ves",Chminianska Nová Ves,Chminianska Nová Ves,Sprietočnenie mostov a potokov,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Sprietočnenie mostov a miestnych potokov,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Chminianska Nová Ves",Chminianska Nová Ves,Chminianska Nová Ves,rekonštrukcia a výstavba miestných komunikácii a chodníkov v obci,,Doprava,miestne komunikácie,Rekonštrukcia a výstavba miestných komunikácii a chodníkov,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Janov",Janov,Janov,Janov - verejný vodovod,,Vodohospodárstvo,vodovod,Zásobovanie občanov pitnou vodou,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Janov",Janov,Janov,Kanalizácia a ČOV v obci Janov,,Vodohospodárstvo,kanalizácia + ČOV,Odkanalizovanie odpadových vôd,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Prešov, Janov",Janov,Janov,Obecné spoločenské centrum,,Budovy,budovy iné,Prístavba a nadstavba k existujúcej budove,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Kapušany",Kapušany,Kapušany,Bezplatná wi-fi v obci,,Digitalizácia a SMART,telekomunikačné siete + internet + wifi,"Zavedenie bezplatnej wi-fi na verejnom pristranstve, pre obyvateľov obce",menej ako 10 000 "Šariš, Prešov, Kapušany",Kapušany,Kapušany,kybernetický manažment,,Digitalizácia a SMART,digitálne riešenia vo verejnej správe,Zavedenie kybernetického manažmentu v obci Kapušany,menej ako 10 000 "Šariš, Prešov, Kapušany",Kapušany,Kapušany,e-nástroje v cestovnom ruchu,,Digitalizácia a SMART,iné SMART riešenia,"aplikácie, virtuálni sprievodcovia, vývin počítačovej hry, virtuálny fotoshop, virtuálne pomôcky pre zdravotne znevýhodnených",10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Kapušany",Miestni podnikatelia,Kapušany,Podnikateľ a elektronická schránka,,Školstvo a vzdelávanie,systém vzdelávania,kurz práce s elektronickou schránkou,menej ako 10 000 "Šariš, Prešov, Kapušany",Kapušany,Kapušany,Rekonštrukcia zdravotného strediska,,Zdravotníctvo a sociálne služby,integrované centrá zdravotníckych a sociálnych služieb,čiastočná rekonštrukcia zdravotného strediska,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Kapušany",Kapušany,Kapušany,"Vybudovanie Zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby",,Zdravotníctvo a sociálne služby,poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb,"výstavba zariadenia pre seniorov, majetkovo-právne vzsporiadanie",viac ako 1 000 000 "Šariš, Prešov, Kapušany",Kapušany,Kapušany,Dobudovanie časti kanalizačnej siete,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,Dobudovanie kanalizácie na ul. Hlavná a ul. Cintorínska,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Kapušany",Kapušany,Kapušany,Dobudovanie kanalizačnej siete,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,"Dobudovanie kanalizácie na ul. Nová štvrť, Mlynská, Bardejovská, Lesná, časť Prešovskej",500 000 - 1 000 000 "Šariš, Prešov, Kapušany",Kapušany,Kapušany,Nabíjacie stanice pre elektromobily,,Doprava,nabíjacie stanice,Vybudovanie dvoch nabíjacích staníc pre elektromobily,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Kapušany",Kapušany,Kapušany,Cyklocestička Fintice - Kapušany,,Doprava,cyklochodníky,Vybudovanie cyklochodníka,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Kapušany",Kapušany,Kapušany,Cyklochodník Kapušany - Fulianka,,Doprava,cyklochodníky,Vybudovanie cyklochodníka,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Kapušany",Kapušany,Kapušany,Cyklochodník Kapušany - Lada,,Doprava,cyklochodníky,Vybudovanie cyklochodníka,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Kapušany",Kapušany,Kapušany,SMART riešenie evidencie v odpadovom hospodárstve,,Digitalizácia a SMART,digitálne riešenia v OH,"evidencia odpadového hospodárstva šitá na mieru, systém evidencie zberu ZKO, triedeného zberu, BRKO, aplikácie pre občanov, databáza, analytické nástroje pre optimalizáciu odpadového hospodárstva - smart riešenie",10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Kapušany",Kapušany,Kapušany,Rekonštrukcia a modernizácia budovy kultúrneho domu,,Budovy,kultúrny dom,"zateplenie budovy, nadstavba, dovybavenie,",500 000 - 1 000 000 "Šariš, Prešov, Kapušany",Kapušany,Kapušany,Rekonštrukcia denného centra,,Zdravotníctvo a sociálne služby,poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb,"zateplenie obvodového muriva, rekonštrukcia strechy",100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Kapušany",Kapušany,Kapušany,Intenzifikácia ČOV,,Vodohospodárstvo,ČOV,Intenzifikácia ČOV,viac ako 1 000 000 "Šariš, Prešov, Kapušany",Kapušany,Kapušany,Zabezpečenie kompostérov,,Odpadové hospodárstvo,kompostárne + bioplynové stanice,Zabezpečenie kompostérov pre domácnosti vhodné aj na kuchynský odpad,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Kapušany",Kapušany,Kapušany,Protipovodňové opatrenia v obci Kapušany,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,"Rekonštrukcia mostu pod hradom - zvýšenie prietoku, komplexné protipovodňové opatrenia na potoku Ladianka, prečistenie koryta potoku Kapanoš a Sekčov",viac ako 1 000 000 "Šariš, Prešov, Kapušany",Kapušany,Kapušany,Vodozádržné opatrenia v obci Kapušany,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Realizácia vodozádržných opatrení v obci,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Kapušany",Kapušany,Kapušany,Komunitné centrum,,Zdravotníctvo a sociálne služby,poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb,Rekonštrukcia denného centra na komunitné centrum,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Kapušany",Kapušany,Kapušany,smart verejné osvetlenie,,Digitalizácia a SMART,verejné osvetlenie,"prispôsobenie dĺžky, intenzity osvetlenia, systém hlásenia porúch,..",100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Kapušany",Kapušany,Kapušany,Podpora predaja z dvora v obci Kapušany,,Služby a obchod,pojazdné predajne,"Informačná kampaň a propagácia, vytvorenie trhoviska na predaj z dvora",menej ako 10 000 "Šariš, Prešov, Kapušany",Kapušany,Kapušany,Kultúrny dom ako kultúrno-komunitné centrum,,Budovy,kultúrny dom,Celková rekonštrukcia kultúrneho domu vrátane nadstavby a parkoviska,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Prešov, Kapušany",Kapušany,Kapušany,Rekonštrukcia šatní a bufetu na futbalovom ihrisku,,Šport a voľný čas,"šatne, tribúny a sociálne zariadenia","oprava strechy, zateplenie obv. Muriva, výmena vykurovacieho systému",10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Kapušany",Kapušany,Kapušany,Revízia a dobudovanie hydrantovej siete,,Vodohospodárstvo,vodovod,Revízia a dobudovanie hydrantov,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Kapušany",Kapušany,Kapušany,Výstavba parkoviska za obecným úradom,,Doprava,parkoviská,Výstavba parkoviska za OcÚ + miesto na predaj z dvora,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Kapušany",Kapušany,Kapušany,Zvýšenie energetickej účinnosti požiarnej zbrojnice,,Budovy,hasičská zbrojnica,Oprava strechy a zateplenie obvodového muriva,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Kapušany",Kapušany,Kapušany,Stavebné úpravy parkového hľadiska prestrešením,,Kultúra,kultúrna infraštruktúra,"Prestrešenie hľadiska amfiteátra, obnova sedenia",100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Kapušany",Kapušany,Kapušany,Retroškola Ladislava Schmidta,,CR,infraštruktúra CR,Vybudovanie starého typu školy pri bývalej budove školy - určenie na denné výlety + pobyt v komunitnej záhrade,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Kapušany",Kapušany,Kapušany,Verejné WC s turistickou útulňou,,CR,ubytovanie a stravovanie,Verejné WC s turistickou útulňou v blízkosti parkoviska v trase NKP hrad Kapušany,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Kapušany",Kapušany,Kapušany,Kapušianske kultúrne leto,,Kultúra,mäkké aktivity v oblasti kultúry,Kultúrne podujatia počas leta na amfiteátri a NKP hrad Kapušany,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Kapušany",Rímsko-katolícka farnosť Kapušany,Kapušany,Celková rekonštrukcia NKP Kostol sv. Martina,,CR,kultúrne a historické pamiatky,Celková rekonštrukcia NKP kostol sv. Martina,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Prešov, Kapušany",Kapušany,Kapušany,Konzervácia a obnova NKP hrad Kapušany,,CR,kultúrne a historické pamiatky,"Konzervačné práce na NKP hrad Kapušany, stavebné práce, arcehologický výskum, materiál, mzdové náklady, ....",500 000 - 1 000 000 "Šariš, Prešov, Kapušany",Miestni podnikatelia,Kapušany,Nové prúdy marketingu v CR,,CR,mäkké aktivity v oblasti CR,Vývoj nových marketingových zručností v cestovnom ruchu (ako prilákať turistov z hradu do obce),10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Kapušany",Kapušany,Kapušany,Výstavba peších chodníkov na ul. Železničná a Topoľová,,Doprava,miestne komunikácie,"Výstavba peších chodníkov pre občanov, ale aj turistov premiestňujúcich sa zo žel. Stanice ku NKP hrad Kapušany",100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Kapušany",Kapušany,Kapušany,Výstavba peších chodníkov v Parku svätých Cyrila a Metoda,,Doprava,miestne komunikácie,Výstavba pešieho chodníka v miestnom parku vrátane verejného osvetlenia,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Kapušany",Kapušany,Kapušany,Rekonštrukcia ciest,,Doprava,miestne komunikácie,Komplexná rekonštrukcia miestnych komunikácií,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Kapušany",Kapušany,Kapušany,Vybudovanie cesty Pri trati,,Doprava,miestne komunikácie,Rekonštrukcia časti na požadované parametre a vybudovanie novej časti,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Kapušany",Kapušany,Kapušany,Úprava peších chodníkov v Parku svätých Cyrila a Metoda,,Verejné priestranstvá,park,úprava peších chodníkov vrátane osvetlenia a drobnej turistickej infraštruktúry v miestnom parku,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Klenov",Klenov,Klenov,Rekonštrukcia budovy kultúry,,Budovy,kultúrny dom,Rekonštrukcia budovy pre kultúru,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Kokošovce",Kokošovce,Kokošovce,Bezplatná wifi v obci,,Digitalizácia a SMART,telekomunikačné siete + internet + wifi,"Zavedenie wi-fi na verejnom priestranstve, pre obyvateľov obce",menej ako 10 000 "Šariš, Prešov, Kokošovce",Kokošovce,Kokošovce,Revitalizácia verejných priestranstiev,,Verejné priestranstvá,oddychová zóna,"Vybudovanie nových autobusových zastávok, revitalizácia okoli akultúrneho domu, vybudovanie oddychovej zóny, obecného parku a detského ihriska",10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Kokošovce",Kokošovce,Kokošovce,nabíjacie stanice pre elektromobily,,Doprava,nabíjacie stanice,vybudovanie nabíjacej stanice pre elektromobily,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Kokošovce",Kokošovce,Kokošovce,cyklochodník,,Doprava,cyklochodníky,vybudovanie cyklistického prepojenia medzi okolitými obcami,viac ako 1 000 000 "Šariš, Prešov, Kokošovce",Kokošovce,Kokošovce,zberný dvor,,Odpadové hospodárstvo,zberné dvory,vybudovanie zberného dvora,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Kokošovce",Kokošovce,Kokošovce,obecná kompostáreň,,Odpadové hospodárstvo,kompostárne + bioplynové stanice,vybudovanie obecného kompostoviska,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Kokošovce",Kokošovce,Kokošovce,rozšírenie kanalizácie,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,rozšírenie kanalizácie do nových lokalít výstavby,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Kokošovce",Kokošovce,Kokošovce,zníženie energetickej náročnosti obecných budov,,Budovy,budovy iné,opravy obecných budov za účelom zníženia energetickej náročnosti,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Kokošovce",Kokošovce,Kokošovce,rozšírenie vodovodu,,Vodohospodárstvo,vodovod,vodovod do obce z VN Starina,viac ako 1 000 000 "Šariš, Prešov, Kokošovce",Kokošovce,Kokošovce,vybudovanie MŠ,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ,rozšírenie existujúcej MŠ,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Kokošovce",Kokošovce,Kokošovce,rekonštrukcia verejného osvetlenia,,Digitalizácia a SMART,verejné osvetlenie,rekonštrukcia verejného osvetlenia,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Kokošovce",Kokošovce,Kokošovce,rozšírenie VO,,Digitalizácia a SMART,verejné osvetlenie,doplnenie bodov verejného osvetlenia,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Kokošovce",Kokošovce,Kokošovce,bezpečnejšia obec,,Digitalizácia a SMART,bezpečnosť v obci,vybudovanie kamerového systému,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Kokošovce",Kokošovce,Kokošovce,bezpečnejšia obec,,Doprava,dopravná bezpečnosť,"osadenie meračov rýchlosti, spomaľovačov",10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Kokošovce",Kokošovce,Kokošovce,Modernizácia ZŠ,,Školstvo a vzdelávanie,ZŠ,Rekonštrukcia interiéru ZŠ,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Kokošovce",Kokošovce,Kokošovce,rozšírenie a rekonštrukcia verejného osvetlenia,,Digitalizácia a SMART,verejné osvetlenie,zvýšenie bezpečnosti pohybu v obci a zníženie energetickej náročnosti osvetlenia,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Kokošovce",Kokošovce,Kokošovce,zmeny a doplnky územného plánu obce,,Dokumentácia,strategické - koncepčné dokumenty,prispôsobenie ÚP obce opatreniam súvisiacich so zmenou klímy,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Kokošovce",Kokošovce,Kokošovce,rozšírenie inžinierskych sietí podľa ÚPN obce,,Budovy,bývanie,vybudovanie inžinierskych sietí v nových lokalitách,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Prešov, Kokošovce",Kokošovce,Kokošovce,športovo-relaxačná zóna,,Šport a voľný čas,športoviská,vybudovanie športovo-relaxačnej zóny,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Kokošovce",Kokošovce,Kokošovce,multifunkčné ihrisko,,Šport a voľný čas,športoviská,vybudovanie multifunkčného ihriska,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Kokošovce",Kokošovce,Kokošovce,revitalizácia cintorína,,Verejné priestranstvá,cintoríny,revitalizácia areálu obecného cintorína a Domu nádeje,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Kokošovce",Kokošovce,Kokošovce,rekonštrukcia a budovanie miestnych komunikácií a chodníkov,,Doprava,miestne komunikácie,zabezpečenie bezpečnej dopravy,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Kokošovce",Kokošovce,Kokošovce,rekonštrukcia chodníkov pri ceste III. triedy,,Doprava,miestne komunikácie,rekonštrukcia existujúcich chodníkov v obci,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Kokošovce",Kokošovce,Kokošovce,dokončenie miestnej komunikácie Štreka,,Doprava,miestne komunikácie,dokončenie cesty MK Štreka,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Prešov, Kokošovce",Kokošovce,Kokošovce,vybudovanie chodníkov pri ceste III. triedy,,Doprava,miestne komunikácie,vybudovanie obojstranného chodníka v obci,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Kokošovce",Kokošovce,Kokošovce,vybudovanie chodníka v smere na VN Sigord,,Doprava,miestne komunikácie,vybudovanie chodníka v smere na VN Sigord,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Prešov, Kokošovce",Kokošovce,Kokošovce,rekonštrukcia mosta v obci,,Doprava,"mosty, lávky, priepusty",rekonštrukcia mosta v obci,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Prešov, Kokošovce",Kokošovce,Kokošovce,rekonštrukcia ciest,,Doprava,miestne komunikácie,rekonštrukcia ciest v obci,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Prešov, Kokošovce",Kokošovce,Kokošovce,Deň obce,,Kultúra,mäkké aktivity v oblasti kultúry,750. výročie prvej písomnej zmienky o obci,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Kokošovce",Kokošovce,Kokošovce,Podpora folklórnej skupiny FS Kakašovčan,,Kultúra,mäkké aktivity v oblasti kultúry,nákup krojov a pod. pre FS Kakašovčan,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Krížovany",Krížovany,Krížovany,Výstavba ČOV a kanalizacie,,Vodohospodárstvo,kanalizácia + ČOV,"dobudovanie kanalizacie ČOV, prípojky",100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Krížovany",Krížovany,Krížovany,prístavba garáže k hasičskej zbrojnici,,Budovy,hasičská zbrojnica,Vybudovanie garáže v obci,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Krížovany",Krížovany,Krížovany,Zateplenie bytového domu,,Budovy,bývanie,"zateplenie budovy , vymenná okien",100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Krížovany",Krížovany,Krížovany,"Vybudovanie chodníkov, parkoviska a priekop v obci",,Doprava,miestne komunikácie,"chodníky , parkovisko",10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Krížovany",Krížovany,Krížovany,Pristavba KD,,Budovy,kultúrny dom,"Obnova Kulturného domu, soc. Zariadení",100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Kvačany",Kvačany,Kvačany,Rekonštrukcia komunikácie,,Doprava,miestne komunikácie,Rekonštrukcia komunikácie,neuvedené "Šariš, Prešov, Lada",Lada,Lada,Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu,,Budovy,obecný úrad,Modernizácia/výmena zdroja tepla a pridružených rozvodov tepla,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Lemešany",Lemešany,Lemešany,Podpora a rozvoj služieb a podnikateľských aktivít v obci,,Zamestnanosť,sociálne podnikanie,"Vybudovanie podnikateľského inkubátora, vytvoriť priestorové a technické podmienky pre vznik nových služieb a podnikateľských aktivít, podpora SZČO aSHR, agroturizmus",viac ako 1 000 000 "Šariš, Prešov, Lemešany",Lemešany,Lemešany,Výstavba cyklotrás a mosta cez Torysu,,Doprava,cyklochodníky,Cyklotrasy a prepojenie dedín Lemešany a Šarišské Bohdanovce pre peších a cyklistov,viac ako 1 000 000 "Šariš, Prešov, Lemešany",Lemešany,Lemešany,Rekonštrukcia verejného vodovodu,,Vodohospodárstvo,vodovod,"Výmena nevhodných a poruchových potrubý, liatina ,sklo",viac ako 1 000 000 "Šariš, Prešov, Lemešany",Lemešany,Lemešany,Výstavba miestnej kanalizácie,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,"Vybudovanie novej ČOV, stokovej siete a kanalizačnýc prípojok",viac ako 1 000 000 "Šariš, Prešov, Lemešany",Lemešany,Lemešany,Výstavba kompostoviska,,Odpadové hospodárstvo,kompostárne + bioplynové stanice,Vystavba priestoru na spracovabie BRO a BRKO ako aj technícké vybavenie,viac ako 1 000 000 "Šariš, Prešov, Lemešany",Lemešany,Lemešany,Výstavba Centra sociálnych služieb,,Zdravotníctvo a sociálne služby,poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb,"Výstavba CSS, zvýšenie možností opaterý odkázaným občanom obcou",viac ako 1 000 000 "Šariš, Prešov, Lemešany",Lemešany,Lemešany,Technické a technologické vybavenie VPS s.r.o. s.p.,,Zamestnanosť,obecné podniky,Nákup strojov a zariadení pre činnosť obecného sociálneho podniku VPS s.r.o.,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Prešov, Lemešany",Lemešany,Lemešany,Výstavba novej hasičskéj zbrojnice,,Budovy,hasičská zbrojnica,Vystavba piestorov pre hasičskú techniku a činnosť hasičov,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Prešov, Lemešany",Lemešany,Lemešany,Výstavba multifunkčnej športovej haly,,Šport a voľný čas,športoviská,"Výstavba arealu pre aktíbny šport, ľadová ploch, bazén, tenis, skôš, fitnes, wellness",viac ako 1 000 000 "Šariš, Prešov, Lemešany",Lemešany,Lemešany,Rekonštrukcia a dobudovanie miestných komunikácií,,Doprava,miestne komunikácie,"Rekonštrucia miestnych ciest, plus výstavby nových komunikácií v nových IBV",viac ako 1 000 000 "Šariš, Prešov, Lemešany",Lemešany,Lemešany,Rekonštrucia a dobudovanie chodníka popri ceste l. triedy,,Doprava,miestne komunikácie,vytvorenie zeleného pásu medzi komunikáciou a chodníkom,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Prešov, Lemešany",Lemešany,Chabžany,Záchrana Kaštieľa n.k.p.,,CR,kultúrne a historické pamiatky,Sanácia budovy kaštieľa ako národnej kultúrne pamiatky,viac ako 1 000 000 "Šariš, Prešov, Ličartovce",Ličartovce,Ličartovce,Zriadenie novej MŠ,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ,Vybudovanie novej MŠ v obci.,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Ličartovce",Ličartovce,Ličartovce,Rekonštrukcia budovy pôvodnej ZŠ pre účely bývania,,Budovy,bývanie,"Rekonštrukcia budovy pre účely bývania, v ktorej bola pôvodne ZŠ. Po realizácii projektov výstavby novej MŠ a rekonštrukcie budovy pre ZŠ v pôvodnej MŠ je možnosť poskytnúť bývanie pre určené sociálne skupiny občanov.",neuvedené "Šariš, Prešov, Ličartovce",Ličartovce,Ličartovce,Zníženie energetickej náročnosti budovy centra voľného času,,Budovy,budovy iné,"Rekonštrukcia budovy centra voľného času, výsledkom ktorého je zníženie energetickej náročnosti danej budovy a zlepšenie vybavenosti pre občanov obce.",100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Ličartovce",Ličartovce,Ličartovce,Vybudovanie kamerového systému,,Digitalizácia a SMART,bezpečnosť v obci,"Vybudovanie nového kamerového systému v obci. Obec už viac-krát žiadala o príspevok, však neúspešne.",10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Ličartovce",Ličartovce,Ličartovce,Rekonštrukcia budovy pôvodnej MŠ pre účely ZŠ,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ,Rekonštrukcia budovy pre účely ZŠ (pôvodná budova MŠ) po výstavbe novej MŠ,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Ličartovce",Ličartovce,Ličartovce,Tradície našej obce a predkov nám nie sú ľahostajné,,Kultúra,mäkké aktivity v oblasti kultúry,"Obnova odevu a obuvi pre členov folklórneho súboru, nakoľko tieto boli naposledy obstarané cca pred 25 – 30 rokmi. Na obnovu neboli poskytnuté finančné prostriedky a v minulosti predchodcovia súčasnej starostky neriešili túto oblasť života obce.",menej ako 10 000 "Šariš, Prešov, Lipníky",Obec Lipníky,Lipníky,Bezplatná wi-fi v obci,,Digitalizácia a SMART,telekomunikačné siete + internet + wifi,"Zavedenie bezplatnej wi-fi na verejnom pristranstve, pre obyvateľov obce",menej ako 10 000 "Šariš, Prešov, Lipníky",Lipníky,Lipníky,Kanalizácia a vodovod Lipníky,,Vodohospodárstvo,vodovod + kanalizácia,Odkanalizovanie obce a výstavba časti vodovodov,viac ako 1 000 000 "Šariš, Prešov, Lipníky",Lipníky,Lipníky,Nabíjacia stanica pre elektromobily,,Doprava,nabíjacie stanice,Vybudovanie nabíjacej stanice pre elektromobily,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Lipníky",Lipníky,Lipníky,Podhrabina - Taľka,,Doprava,cyklochodníky,Prepojenie cyklotrasy PO -SK s PO -VT,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Lipníky",Obec Lipníky,Lipníky,Zvýšenie efektívnosti triedeného zberu v obci Lipníky,,Odpadové hospodárstvo,triedený zber,Čipovanie a nákup nádob pre komunálny odpad a triedený zber,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Lipníky",Lipníky,Lipníky,Zníženie energetickej nár. obecnej budovy,,Budovy,kultúrny dom,Rekonštrukcia a výmena strechy budovy KD,viac ako 1 000 000 "Šariš, Prešov, Lipníky",Lipníky,Lipníky,Detské ihrisko pri MŠ a pri KD Lipníky,,Šport a voľný čas,detské ihriská,Zriadenie nových detských ihrísk,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Lipníky",Lipníky,Lipníky,Zriadenie kamerového systému v obci Lipníky,,Digitalizácia a SMART,bezpečnosť v obci,Vybudovanie nového kam. Systému v obci,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Lipníky",Lipníky,Lipníky,Parkovisko pri MŠ Lipníky,,Doprava,miestne komunikácie,MAS Šafrán výstavba parkoviska pri MŠ,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Lipníky",Lipníky,Lipníky,Rekonštrukcia panskej sýpky,,CR,kultúrne a historické pamiatky,Týka sa obnovy starej panskej sýpky z roku1835,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Lipníky",Lipníky,Lipníky,Rekonštrukcia cintorína a Domu smútku,,Budovy,polyfunkčné budovy,vybudovanie a oprava nových častí cintorína a oprava domu smútku,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Lipníky",Lipníky,Lipníky,Výstavba chodníkov v obci Lipníky - chodník Podhrabina,,Doprava,miestne komunikácie,Vybudovanie chodníka v časti Podhrabina s frekventovanou dopravou,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Lipníky",Lipníky,Lipníky,Výstavba chodníkov v obci Lipníky - chodník k MŠ,,Doprava,miestne komunikácie,Vybudovanie chodníka v k MŠ s frekventovanou dopravou,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Lipníky",Lipníky,Lipníky,Výstavba chodníkov v obci Lipníky - chodník ku kostolu,,Doprava,miestne komunikácie,Vybudovanie chodníka ku kostolu s frekventovanou dopravou,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Lipníky",Lipníky,Lipníky,Turistický chodník k pomníku padlým,,CR,infraštruktúra CR,Prepojenie turistického chodníka k pomníku zastreleným počas 2. sv. vojny,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Lipovce",Lipovce,Lipovce,Škôlka,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ,rekonštrukcia strej telocvične na škôlku,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Lipovce",Lipovce,Lipovce,Vodovod,,Vodohospodárstvo,vodovod,vybudovanie vodojemu a rozvodov vodovodu v časti obce,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Lipovce",Lipovce,Lipovce,Obecný úrad,,Budovy,obecný úrad,výstavba multifunkčného obecného úradu+ byty,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Prešov, Lipovce",Lipovce,Lipovce,Zberný dvor,,Odpadové hospodárstvo,zberné dvory,Vybudovanie zberného dvora,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Lipovce",Lipovce,Lipovce,Regulácia potoka,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,dokončenie regulácie potoka v dĺžke 180m v intraviláne obce,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Lipovce",Lipovce,Lipovce,Multifunkčná telocvična,,Šport a voľný čas,športoviská,vybudovanie multifunkčnej tel. na šport a kultúru,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Prešov, Lipovce",Lipovce,Lipovce,Centrálne parkovisko,,Doprava,parkoviská,vybudovanie centrálneho parkoviska pre turistov + WC+inf. Centrum,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Lipovce",Lipovce,Lipovce,Chodníky v obci,,Doprava,miestne komunikácie,Vybudovanie chodníka okolo cesty III.triedy 3421,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Lipovce",Lipovce,Lipovce,Miestne komunikácie,,Doprava,miestne komunikácie,Vybudovanie a oprava časti miestnych komunikácií,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Ľubotice",,,Zníženie energetickej náročnosti budovy v športovom areáli v obci Ľubotice,,Budovy,budovy iné,úspora spotreby energie,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Ľubotice",Ľubotice,Ľubotice,Rozšírenie kapacity priestorov MŠ,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ,Zvýšenie kapacity MŠ,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Ľubotice",obec Ľubotice,Ľubotice,Cyklochodník - 1.etapa,,Doprava,cyklochodníky,,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Ľubotice",obec Ľubotice,Ľubotice,Úprava plochy pre dočasné spracovanie odpadu,,Doprava,miestne komunikácie,,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Ľubotice",obec Ľubotice,Ľubotice,Rekonštrukcia podkrovia budovy v športovom areáli ihriska,,Budovy,budovy iné,rekonštrukcia podkrovia budovy,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Ľubotice",Ľubotice,Ľubotice,Vybudovaie miestnej komunikácie na ul. Gagarinova,,Doprava,miestne komunikácie,Vybudovanie mestnej komunikácie,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Ľubotice",Ľubotice,Ľubotice,Vybudovanie miestnej komunikácie na ul. Ľubochnianska,,Doprava,miestne komunikácie,Vybudovanie mestnej komunikácie,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Ľubovec",Ľubovec,Ľubovec,Wifi sieť,,Digitalizácia a SMART,telekomunikačné siete + internet + wifi,"Zavedenie bezplatnej wi-fi na verejnom pristranstve, pre obyvateľov obce",menej ako 10 000 "Šariš, Prešov, Ľubovec",Ľubovec,Ľubovec,Rozšírenie MŠ,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ,rozšírenie existujúcej MŠ,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Ľubovec",Ľubovec,Ľubovec,Výstavba Domu sociálnych služieb,,Zdravotníctvo a sociálne služby,poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb,Vybudovanie domu pre seniorov na 24 hodinovú opatrovateľskú činnosť,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Ľubovec",Ľubovec,Ľubovec,IBV Ľubovec -rozšírenie vodovodu,,Vodohospodárstvo,vodovod,"rozšírenie obecného vodovodu o nové lokality, zlegalizovanie existujúceho vodovodu",100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Ľubovec",Ľubovec,Ľubovec,Vybudovanie kanalizácie,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,vybudovanie kanalizácie pozdĺž celej obce,viac ako 1 000 000 "Šariš, Prešov, Ľubovec",Ľubovec,Ľubovec,Nabíjacia stanica pre elektromobily,,Doprava,nabíjacie stanice,Vybudovanie nabíjacej stanice pre elektromobily,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Ľubovec",Ľubovec,Ľubovec,Vybudovanie cyklotrasy,,Doprava,cyklochodníky,spojenie rodiska bl.arcibiskupa P.P.Gojdiča (Ruské Pekľany) s arcibiskupstvom v Prešove,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Ľubovec",Ľubovec,Ľubovec,Zníženie energetickej náročnosti budovy OcU,,Budovy,obecný úrad,"Výmena strešnej krytiny, zateplenie budovy, výmena tepelného telesa",100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Ľubovec",Ľubovec,Ľubovec,"Rekonštukcia budov - AT stanica, vodojem",,Budovy,budovy iné,"výmen strešnej krytiny,fasády a vnútornej sanity",10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Ľubovec",Ľubovec,Ľubovec,Rekonštukcia technológií zásobovania pitnou vodou,,Vodohospodárstvo,vodovod,modernizácia čerpadiel a zásobníkov pitnej vody,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Ľubovec",Ľubovec,Ľubovec,Smart riešenia,,Digitalizácia a SMART,digitálne riešenia v OH,manažment odpadov,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Ľubovec",Ľubovec,Ľubovec,Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy ZŠ s MŠ Ľubovec,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ + ZŠ,"Výmena strešnej krytiny, zateplenie budovy, výmena tepelného telesa",100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Ľubovec",Ľubovec,Ľubovec,Zmena Územného plánu obce,,Dokumentácia,strategické - koncepčné dokumenty,aktualizácia a zapracovanie zmien klímy do UPO,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Ľubovec",Ľubovec,Ľubovec,Inteligentné osvetlenie,,Digitalizácia a SMART,verejné osvetlenie,manažment inteligentného osvetlenia v obci,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Ľubovec",Ľubovec,Ľubovec,Bezpečnejšia obec,,Digitalizácia a SMART,bezpečnosť v obci,"vybudovanie kamerových systémov, retardérov",10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Ľubovec",Ľubovec,Ľubovec,Spoločenská budova v Ruských Pekľanoch,,Budovy,kultúrny dom,rekonštrukcia budovy na spoločenské účely v Ruských Pekľanoch,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Ľubovec",Ľubovec,Ľubovec,Výstavba 6 - bytovej jednotky,,Budovy,bývanie,Výstavba 6 bytových jednotiek,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Prešov, Ľubovec",Ľubovec,Ľubovec,Parkovanie v obci,,Doprava,parkoviská,vybudovanie parkovacích plôch,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Ľubovec",Ľubovec,Ľubovec,Rozšírenie verejného osvetlenia,,Digitalizácia a SMART,verejné osvetlenie,dokončenie a rozšírenie inteligentného osvetlenia v obci,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Ľubovec",Ľubovec,Ľubovec,Výstavba Hasičskej zbrojnice,,Budovy,hasičská zbrojnica,vybudovanie hasičskej zbrojnice,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Ľubovec",Ľubovec,Ľubovec,Záhradné kino v obci,,Kultúra,kultúrna infraštruktúra,"výstavba amfiteátra a kultúrneho pódia s vybavením v areáli pred obecným úradom,",10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Ľubovec",Ľubovec,Ľubovec,Rozšírenie infraštruktúry,,Doprava,miestne komunikácie,budovanie technickej a dopravnej infraštruktúry,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Prešov, Ľubovec",Ľubovec,Ľubovec,Chodníky pre peších v obci,,Doprava,miestne komunikácie,výstavba chodníkov pre peších pozdĺž cesty III. triedy,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Ľubovec",Ľubovec,Ľubovec,IBV Ľubovec -miestne komunikácie,,Doprava,miestne komunikácie,rekonštrukcia a vybudovanie miestnych komunikácii,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Prešov, Ľubovec",Ľubovec,Ľubovec,Relax v prírode,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,"zadržanie vody z lesného potoka na vytvorenie rybníka, vybudovanie oddychových prvkov, zhotovenie altánka",100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Ľubovec",Ľubovec,Ľubovec,Revitalizácia turistického chodníka,,CR,infraštruktúra CR,Oprava už existujúceho turistického pútnického chodníka,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Ľubovec",Ľubovec,Ľubovec,Revitalizácia verejného priestranstva v obci Ľubovec a Ruské Pekľany,,Verejné priestranstvá,oddychová zóna,revitalizácia oddychovej zóny v centre obce,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Lúčina",Lúčina,Lúčina,Rekonštrukcia obecného úradu,,Budovy,obecný úrad,"Rekonštrukcia strechy, ktorá je v havarijnom stave",100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Malý Šariš",Malý Šariš,Malý Šariš,Napojenie na kostrovu sieť cyklistických trás PSK,,Doprava,cyklochodníky,"Obec Malý Šariš má záujem o napojenie na kostrovú sieť cyklistických trás PSK. Prepojením obce s krajským mestom obec vytvorí predpoklad aj pre ďalšie rozšírenie trás v smere do obcí Župčany, Medzany a mesta Veľký Šariš s ktorými je zviazaná spoločnou históriou.",100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Malý Šariš",Malý Šariš,Malý Šariš,Revitalizácia prvkov zelenej infraštuktúry urbanizovaného prostredia obce Malý Šariš.,,Verejné priestranstvá,výsadba zelene,Zámerom projektu je prostredníctvom urbanistickej štúdie revitalizácia zelene v centre obce a v miestom parku kde sú uložené pozostatky bývalých zemanov rodu Hodossyovcov.,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Malý Šariš",Malý Šariš,Malý Šariš,Intenzifikácia ČOV a rozšírenie kanalizácie v obci Malý Šariš,,Vodohospodárstvo,kanalizácia + ČOV,Rozšírenie kapacity ČOV o 3500 EO z dôvodu nepostačujúcej kapacity na kapacitu 5500 a rozšírenie obecnej kanalizácie cca o 150 m.,viac ako 1 000 000 "Šariš, Prešov, Malý Šariš",Malý Šariš,Malý Šariš,Vykurovanie budovy OCU na báze OZE.,,Budovy,obecný úrad,Z dôvodu havarijného stavu plynového kotla je nevyhnutná výmena zdroja tepla. Na základe výzvy SEIA ako sprostredkovateľský orgán OP KŽP sme podali projekt na vykurovanie budovy OCU na báze OZE - Tepelné čerpadlo. Implementáciou projektu sa znížia náklady na vykurovanie.,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Malý Šariš",Malý Šariš,Malý Šariš,Zberný dvor,,Odpadové hospodárstvo,zberné dvory,"V obci je nevyhnutná potreba vytvoriť priestor pre kompostovanie zeleného odpadu a spracovanie drevených konárov stromov na štiepku, ktorá by sa naspäť vracala občanom vo forme mulčovacej kôry. Zber jednotlivých komodít odpadu do kontajnerov by slúžil k vyššej vytriedenosti komunálneho odpadu s pozitívnym dopadom na životné prostredie.",500 000 - 1 000 000 "Šariš, Prešov, Malý Šariš",Malý Šariš,Malý Šariš,Regulácia potokov v obci Malý Šariš,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Zámerom projektu je zvýšenie kapacity recipientu Šarišského potoka nakoľko slúži ako zberný recipient pre odvádzanie dažďovej vody z dialnice. Pri súčasných klimatických zmenách má obec problém pri zvládaní dažďovej vody najmä počas búrok a prívalových dažďov.,viac ako 1 000 000 "Šariš, Prešov, Malý Šariš",Malý Šariš,Malý Šariš,Materská škola v Malom Šariši -novostavba,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ,"Z dôvodu nedostatočnej kapacity súčasnej materskej školy a z dôvodu statických porúch na budove starej materskej školy postavenej ešte v roku 1907, je obec nútená postaviťnovú materkú školu.",500 000 - 1 000 000 "Šariš, Prešov, Malý Šariš",Malý Šariš,Malý Šariš,Kultúrny dom,,Budovy,kultúrny dom,Obci chýba kultúrny dom pre vykonávanie kultúrno spoločenských aktivít. Obec sa nemôže zapájať do vytvárania medzinárodných partnerstiev a participovať na spoločných projektoch v oblasti kultúry či iných spoločenských aktivít. Chýbajú priestory pre stretávanie detí a mládeže.,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Prešov, Malý Šariš",Malý Šariš,Malý Šariš,Výstavba miestnych komunikácií a chodníkov v obci Malý Šariš,,Doprava,miestne komunikácie,V obci sa nachádzajú lokality s cestnou infraštruktúrou vo vlastníctve obce bez chodníkov pre peších chodcov. Z dôvodu bezpečnosti cestnej premávky je preto nevyhnutné vybudovať miesne komunikácie v súlade splatnými technickými normami a v súlade so zákonom o pozemných komunikáciách.,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Prešov, Miklušovce",Miklušovce,Miklušovce,Bezplatná wi-fi v obci,,Digitalizácia a SMART,telekomunikačné siete + internet + wifi,Zavedenie bezplatnej wi-fi pre obyvateľov obce a všetkých občanov- dostupnosť vzdelávať sa aj seniorom,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Miklušovce",Miklušovce,Miklušovce,Dobudvanie novej vetvy vodovodu pre IBV,,Budovy,bývanie,Doplnenie vodovodnej siete pre individuálnu bytovú výstavbu,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Miklušovce",Miklušovce,Miklušovce Rozšírenie kapacity vodojemu,Rozšírenie vodovodných sietí a rekonštrucia jestvujúcej vodovodnej siete,,Vodohospodárstvo,vodovod,rozširenie vodovodných sietí pre budúcu IVB a rekonštrucia zastaraného potrubia,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Miklušovce",Miklušovce,Miklušovce,Vybudovanie kanalizácie,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,vybudovanie kanalizácie a prírodnej odpadovej čističky vôd,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Prešov, Miklušovce",Miklušovce,Miklušovce,Zmena ÚPN obce,,Dokumentácia,strategické - koncepčné dokumenty,zmena ÚPN k vybudovanie kanalizácie a rošíreniu vodovodných sietí v obci,menej ako 10 000 "Šariš, Prešov, Miklušovce",Miklušovce,Miklušovce,Zabezpečenie inteligentného zberu odpadov,,Digitalizácia a SMART,digitálne riešenia v OH,"Zabezpečenie inteligetného zberu komunálneho a separovaného odpadu, BRKO",10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Miklušovce",Miklušovce,Miklušovce Rozšírenie kapacity vodojemu,Rozšírenie kapacity vodojemu,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Rošírenie a rekonštrukcia vodovodných sietí v obci,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Miklušovce",Miklušovce,Miklušovce,Dobudovanie infraštruktúry v obci Miklušovce,,Doprava,miestne komunikácie,"Dobudovanie miestnej komunikácie a chodníka, vererejného osvetlenia a rekonštrukcia mosta",500 000 - 1 000 000 "Šariš, Prešov, Mirkovce",Mirkovce,Mirkovce,MŠ Mirkovce,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ,Vybudovanie novej MŠ v obci.,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Prešov, Mirkovce",Mirkovce,Mirkovce- časť Niereše,Kanalizácia a ČOV,,Vodohospodárstvo,kanalizácia + ČOV,Vybudovanie novej kanalizácie a ČOV v časti Niereše,viac ako 1 000 000 "Šariš, Prešov, Mirkovce",Mirkovce,Mirkovce,Vystavba dažďovej kanalizácie,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,Zaustenie povrchových vôd do kanala a vybudovanie chodníka nad kanalom.,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Mirkovce",Mirkovce,Mirkovce,Dobudovanie ČOV,,Vodohospodárstvo,ČOV,,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Mirkovce",Mirkovce,Mirkovce,Komunitné centrum Mirkovce,,Zdravotníctvo a sociálne služby,poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb,Zlepšenie pristupu k vzdelavaniu,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Mirkovce",Mirkovce,Mirkovce,cesta a chodník k romskej osade,,Doprava,miestne komunikácie,Vybudovanie chybajucého chodníka a cesty,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Mošurov",Mošurov,Mošurov,Rekonštrukcia chodníkov Mošurov,,Doprava,miestne komunikácie,rekonštrukcia časti chodníkov v obci,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Nemcovce",Nemcovce,Nemcovce,Chodníky a rekonštrukcia chodníkov,,Doprava,miestne komunikácie,,neuvedené "Šariš, Prešov, Nemcovce",Nemcovce,Nemcovce,Revitalizácia parku,,Verejné priestranstvá,park,,neuvedené "Šariš, Prešov, Nemcovce",Nemcovce,Nemcovce,Rekonštrukcia želez.mosta,,Doprava,železnice,,neuvedené "Šariš, Prešov, Nemcovce",Nemcovce,Nemcovce,Cyklotrasa,,Doprava,cyklochodníky,,neuvedené "Šariš, Prešov, Nemcovce",Nemcovce,Nemcovce,"Kanalizácia a ČOV,rekonštrukcia vodovodu",,Vodohospodárstvo,vodovod + kanalizácia + ČOV spolu,,neuvedené "Šariš, Prešov, Nemcovce",Nemcovce,Nemcovce,Zberný dvor,,Odpadové hospodárstvo,zberné dvory,,neuvedené "Šariš, Prešov, Nemcovce",Nemcovce,Nemcovce,Vodozadržná hradza,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,,neuvedené "Šariš, Prešov, Nemcovce",Nemcovce,Nemcovce,Nábehová dráha pre DHZ,,Budovy,hasičská zbrojnica,,neuvedené "Šariš, Prešov, Nemcovce",Nemcovce,Nemcovce,Knižnica,,Kultúra,mäkké aktivity v oblasti kultúry,,neuvedené "Šariš, Prešov, Nemcovce",Nemcovce,Nemcovce,Rekonštrukcia MŠ,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ,,neuvedené "Šariš, Prešov, Nemcovce",Nemcovce,Nemcovce,Rekonštruckcia strechy na KD,,Budovy,kultúrny dom,,neuvedené "Šariš, Prešov, Nemcovce",Nemcovce,Nemcovce,Detské ihrisko,,Šport a voľný čas,detské ihriská,,neuvedené "Šariš, Prešov, Nemcovce",Nemcovce,Nemcovce,Šatne pre TJ,,Šport a voľný čas,"šatne, tribúny a sociálne zariadenia",,neuvedené "Šariš, Prešov, Nemcovce",Nemcovce,Nemcovce,Miestne komunikácie,,Doprava,miestne komunikácie,,neuvedené "Šariš, Prešov, Nemcovce",Nemcovce,Nemcovce,Podpora tradičnej kultúry,,Kultúra,mäkké aktivity v oblasti kultúry,,neuvedené "Šariš, Prešov, Okružná",Okružná,Okružná,Materská škola Okružná-novostavba,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ,vybudovanie novej materskej škôlky,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Okružná",Okružná,Okružná,Výstavba vodovodu v novel IBV,,Vodohospodárstvo,vodovod,Budovanie vodovodu k IBV,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Okružná",Okružná,Okružná,Výstavba kanalizácie v obci Okružná,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,Vybudovanie kanalizácii v obci,viac ako 1 000 000 "Šariš, Prešov, Okružná",Okružná,Okružná,Modernizácia športového areálu,,Šport a voľný čas,športoviská,Vybudovanie nového multifunkčného ihriska,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Okružná",Okružná,Okružná,Detské ihrisko v obci Okružná,,Šport a voľný čas,detské ihriská,Nové detské ihrisko k novej materskej škôlky,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Okružná",Okružná,Okružná,Výstavba obslužnej komunikacie,,Doprava,miestne komunikácie,Vybudovanie nových ciest k IBV,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Ovčie",Ovčie,Ovčie,Nabíjacia stanica pre elektromobily,,Doprava,nabíjacie stanice,Vybudovanie nabíjacej stanice pre elektromobily,menej ako 10 000 "Šariš, Prešov, Ovčie",Ovčie,Ovčie,Realizácia obecného parku,,Verejné priestranstvá,park,Vybudovanie obecného parku v centre obce,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Ovčie",Ovčie,Ovčie,Rekonštrukcia Materskej školy v obci Ovčie,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ,"Reknoštrukcia Materskej školy v obci Ovčie, hlavne modernizácia sociálnych podmienok v škôlke",10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Ovčie",Ovčie,Ovčie,Kanalizácia,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,Dobudovanie kanalizácie (hotová na 54 %),viac ako 1 000 000 "Šariš, Prešov, Ovčie",Ovčie,Ovčie,Regulácia miestného potoku,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Regulácia potoka pretekajúceho cez obec,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Ovčie",Ovčie,Ovčie,Výstavba hasičskej zbrojnice,,Budovy,hasičská zbrojnica,Vybudovanie hasičskej zbrojnice,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Ovčie",Ovčie,Ovčie,Výstavba detského ihriska,,Šport a voľný čas,detské ihriská,Dobudovanie detského ihriska (hotová na 50%),10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Ovčie",Ovčie,Ovčie,Rekonštrukcia miestnych komunikácií,,Doprava,miestne komunikácie,Rekonštrukcia už existujúcich ciest v rámci obce,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Petrovany",Petrovany,Petrovany,Smart city,,Digitalizácia a SMART,digitálne riešenia vo verejnej správe,nové spôsoby riadenia,neuvedené "Šariš, Prešov, Petrovany",Petrovany,Petrovany,využívanie alternatívnej dopravy,,Doprava,optimalizácia,,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Petrovany",Petrovany,Petrovany,Nabíjacia stanica pre elektromobily,,Doprava,nabíjacie stanice,Vybudovanie nabíjacej stanice pre elektromobily,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Petrovany",Petrovany,Petrovany,Monitoring a Targeting,,Dokumentácia,projektová dokumentácia,proces riadenia spotreby energií,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Petrovany",Petrovany,Petrovany,Rekonštrukcia budov miestnej samosprávy,,Budovy,budovy iné,"úspora energií, zníženie emisií CO2",viac ako 1 000 000 "Šariš, Prešov, Petrovany",Petrovany,Petrovany,obmena vozového parku,,Doprava,optimalizácia,prechod na nízkoemisné a bezemisné spôsoby dopravy,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Petrovany",Petrovany,Petrovany,Verejné osvetlenie,,Digitalizácia a SMART,verejné osvetlenie,zavedenie inteligentného osvetlenia,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Petrovany",Petrovany,Petrovany,Verejné osvetlenie,,Digitalizácia a SMART,verejné osvetlenie,obnoviteľné zdroje energie,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Petrovany",Petrovany,Petrovany,rekonštrukcia MK a chodníkov,,Doprava,miestne komunikácie,rekonštrukcia MK a chodníkov,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Prešov, Podhradík",Podhradík,Podhradík,rekonštrukcia MŠ,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ,Zrekonštuovanie MŠ v obci.,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Podhradík",Podhradík,Podhradík,Obnova NKP hradu Šebeš,,CR,kultúrne a historické pamiatky,Obnova NKP Hradu Šebeš a jeho okolia,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Prešov",Mesto Prešov,Prešov,Systém energetického manažmentu mesta,bežný,Energetika,elektrina a teplo,Zámer: Zavedenie systéme energetického manažmentu mesta (STN ISO 50001) za účelom zlepšenia energetickej hospodárnosti vo verejných budovách,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Prešov",Mesto Prešov,Prešov,Decentralizácia prípravy TÚV vo verejných budovách,bežný,Energetika,elektrina a teplo,Zámer: Podpora energetickej účinnosti a znižovania emisií skleníkových plynov,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Prešov",Mesto Prešov,Prešov,Zavedenie monitorovacieho systému spotreby energií v budovách vo vlastníctve mesta Prešov,bežný,Energetika,elektrina a teplo,"Zámer: Kompletná agenda evidencie odberných miest, meracích miest, meradiel, sledovanie stavov na meradlách a ich prípadné rozpočítanie pre odberateľov (nájomníkov a pod.)",10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Prešov",Mesto Prešov,Prešov,Optimalizácia energetickej efektívnosti verejného osvetlenia mesta Prešov,bežný,Energetika,elektrina a teplo,"Zámer: Modernizácia verejného ovetleni v súlade s mestom Prešov prijatej koncepcie dlhodobo udržateľnej a energeticky efektívnej prevádzky verejného osvetlenia, výmena vybranej časti svietidiel za svietidlá v LED technologii, integrácia svietidiel cez smart platformu City Touch do centrálneho systému riadenia SERVO.",viac ako 1 000 000 "Šariš, Prešov, Prešov",Mesto Prešov,Prešov,Klimatický systém Smart City,bežný,Riešenia v environmentálnej oblasti,"ochrana prírody, biodiverzita","Zámer: Vytvorenie inteligentného systému riadenia zameraného na prispôsobenie sa dopadom zmeny klímy na území mesta Prešov vo forme: nástrojov pre procesy plánovania, povoľovania a rozhodovania, včasného varovania; zapojenie občanov prostredníctvom informačných kampaní a grantových schém; využitie inteligentných technologických riešení na monitorovanie a vyhodnotenie všetkých predpokladaných adaptačných opatrení a tým na zistenie, či sa zraniteľnosť mesta znižuje alebo neznižuje (napr. zber, agregácia rôznych údajov na sledovanie horúčav prostredníctvom sietí inteligentných senzorov, systém včasného varovania pred povodňami)",100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Prešov",Mesto Prešov,Prešov,Mesto odolné voči horúčavám,bežný,Riešenia v environmentálnej oblasti,"ochrana prírody, biodiverzita","Zámer: Implementácia doplnkového súboru adaptačných opatrení (vrátane prototypov) na boj proti horúčavám vrátane: chladenia prostredníctvom zelených a modrých opatrení, tienenia otvorených priestorov, námestí mesta, distribúcie prúdenia chladiaceho vzduchu",500 000 - 1 000 000 "Šariš, Prešov, Prešov",Mesto Prešov,Prešov,Mesto odolné voči prívalovým povodniam,bežný,Riešenia v environmentálnej oblasti,"ochrana prírody, biodiverzita","Zámer: Implementácia komplexného súboru adaptačných opatrení na boj proti povodniam zadržiavaním vody, účinným drenážnym systémom a mäkkými opatreniami, ako je využívanie pôdy, územné plánovanie, hodnotenie rizík a povodňové udalosti. Príklady opatrení: pevné hrádze, zemné valy, mobilné bariéry, uzávery, čerpacie systémy a bezpečnostné ventily v kanalizačnej sieti, ale tiež použitie inovatívnych riešení, ako je trvalo udržateľný odtokový systém (napr. povodia, dažďové záhrady, swales, odtoky filtrov, bioretenčné povodia, trstinové lôžka, mokrade). Neoddeliteľnou súčasťou projektu budú inteligentné riešenia, ako je použitie termoelektrického princípu a senzorov na zber údajov o hladine vody v kanalizačnej sieti a bezdrôtová komunikácia, ktorá tieto dáta prenáša.",viac ako 1 000 000 "Šariš, Prešov, Prešov",Mesto Prešov,Prešov,Revitalizácia verejných priestranstiev,integrovaný,Riešenia v environmentálnej oblasti,"ochrana prírody, biodiverzita",Zámer: Zlepšenie environmentálnych aspektov v meste a jednotlivých mestských častiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku. (Existujúce štúdie a zámery),viac ako 1 000 000 "Šariš, Prešov, Prešov",Mesto Prešov,Prešov,III/3440 (III/068 002) Prešov - most cez Sekčov (ul. Solivarská),integrovaný,Doprava,cesty II. a III. triedy,"Zámer: Rozšírenie existujúcej cestnej komunikácie III. triedy z dvoch jazdných pruhov na štyri jazdné pruhy, rekonštrukcia križovatiek, modernizácia trolejbusového vedenia, výstavba chodníka a cyklochodníka",500 000 - 1 000 000 "Šariš, Prešov, Prešov",Mesto Prešov,Prešov,Vybudovanie cestného prepojeniaa trolejbusového vedenia prepojenie Sibírska - Pod Šalgovíkom,integrovaný,Doprava,miestne komunikácie,"Zámer: Vybudovanie cestného prepojenia Sibírska - Pod Šalgovíkom, vrátane trolejbusového vedenia, cyklochodníka a sanácie zosuvného územia",viac ako 1 000 000 "Šariš, Prešov, Prešov",Mesto Prešov,Prešov,Modernizácia CDS pre potreby preferencie VOD na križovatkách v meste Prešov,bežný,Doprava,VOD,Zámer: Modernizácia technológie cestnej dopravnej signalizácie a zavedenie dynamického riadenia križovatiek,viac ako 1 000 000 "Šariš, Prešov, Prešov",Mesto Prešov,Prešov,Modernizácia vybraných úsekov trolejbusových,bežný,Doprava,VOD,"Zámer: Modernizácia vybraných úsekov trolejbusových tratí 1) Modernizácia trolejového vedenia -Budovateľská, Škultétyho, 17. Novembra, Obrancov mieru - 3 500 m, 2) Modernizácia trolejového vedenia z Nižnej Šebastovej cez Dukliansku po križovatku Hlavná - Levočská - 5 100 m, 3) Modernizácia trolej. vedenia Sabinovská - Dúbrava - 2 800 m",viac ako 1 000 000 "Šariš, Prešov, Prešov",Mesto Prešov,Prešov,Výstavba nových trolejbusových tratí a meniarní,bežný,Doprava,VOD,"Zámer: Výstavba nových úsekov trolejbusových tratí + výstavba 3 meniarní, konkrétne:Obratisko Clementisova- Levočská - 650 m; Trolejové vedenie Rusínska - Kuzmányho - 1 100 m; Preloženie obratiska Sibírska, 200 mMeniarne - Solivarská ul., Čapajevova ul., Mukačevská",viac ako 1 000 000 "Šariš, Prešov, Prešov",Mesto Prešov,Prešov,Záchytné parkoviská,bežný,Doprava,parkoviská,Zámer: Spracovanie PD a budovanie záchytných parkovísk P+G pre dlhodobé parkovanie s dochádzkou do centra a P+R pre dlhodobé parkovanie a dochádzku MHD,viac ako 1 000 000 "Šariš, Prešov, Prešov",Mesto Prešov,Prešov,Ústredňa riadenia dopravy a strategické detektory,bežný,Doprava,dopravná bezpečnosť,Zámer: Zriadenie ústredne riadenia dopravy s napojením na strategické detektory umiestnené na vstupoch do mesta (výberu riadiaceho programu podľa intenzít dopravy),100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Prešov",Mesto Prešov,Prešov,Preferencia verejnej dopravy pomocou BUS pruhov,bežný,Doprava,optimalizácia,"Zámer: Zriadenie BUS pruhov pre autobusy a trolejbusy, vrátane združených BUS pruhov a cyklistických pruhov",100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Prešov",Mesto Prešov,Prešov,"Modernizácia dopravnej infraštruktúry, vrátane prestupných terminálov",bežný,Doprava,VOD,"Zámer: Modernizácia zastávok MHD a prestupných terminálov, eliminácia bariér, inštalácia informačných tabúľ",viac ako 1 000 000 "Šariš, Prešov, Prešov",Mesto Prešov,Prešov,Informačný a vybavovací systém,integrovaný,Doprava,optimalizácia,"Zámer: Komplexná obnova, resp. doplnenie vybavovacieho systému, informačného systému a vybudovania centrálneho dispečingu IDS",viac ako 1 000 000 "Šariš, Prešov, Prešov",Mesto Prešov,Prešov,Modernizácia údržbovej základne trolejbusov,bežný,Doprava,optimalizácia,Zámer: Realizácia výstavby depa,viac ako 1 000 000 "Šariš, Prešov, Prešov",Mesto Prešov,Prešov,Cyklopruhy ul. Masarykova ul. od čerpacej stanice k ul. Kuzmányho,bežný,Doprava,cyklochodníky,Zámer projektu: Pokračovanie cyklopruhov spred železničnej stanice ďalej do centra mesta. Cyklopruhy nadväzujú na ďalšie cykloopatrenie na Masarykovej ulici. Šírka komunikácie po zúžení jazdných pruhov umožňuje zriadenie cyklopruhov.,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Prešov",Mesto Prešov,Prešov,Rekonštruckia mostných objektov na miestnych komunikáciach,bežný,Doprava,"mosty, lávky, priepusty",Zámer: Postupná rekonštrukcia mostných objektov v nevyhovujúcom až havarijnom stave,viac ako 1 000 000 "Šariš, Prešov, Prešov",Mesto Prešov,Prešov,Rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií,bežný,Doprava,miestne komunikácie,Zámer: Modernizácia a rekonštrukcia miestnych komunikácií,viac ako 1 000 000 "Šariš, Prešov, Prešov",Mesto Prešov,Prešov,Nákup parciálnych trolejbusov,bežný,Doprava,VOD,Zámer: Modernizácia vozového parku - nákup parciálnych trolejbusov 22x12m a 11x18m (cca 33 ks),viac ako 1 000 000 "Šariš, Prešov, Prešov",Mesto Prešov,Prešov,Chodník a cyklochodník ul. Zlatobanská a ul. Pod Hrádkom,bežný,Doprava,cyklochodníky,Zámer projektu: Zlepšenie infraštruktúry pre cyklistov vybudovaním cyklochodníka so začiatkom na ul. Pod Hrádkom (oproti parkovisku) a ukončením na styku s cestou III/3440 s kolmýmnapojením na vybudovaný prvý úsek cyklotrasy „Cykloželeznička Prešov - Zlatá Baňa“. Projekt umožní bezpečný nástup na vybudovanú cyklocestičku mimo cesty III. triedy č. III/3440.,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Prešov",Mesto Prešov,Prešov,"Prepojenie existujúcich cyklochodníkov dopravným značením, vrátane budovania prvkov doplnkovej cyklistickej infaštruktúry (II. etapa)",bežný,Doprava,cyklochodníky,"Zámer projektu: Zlepšenie podmienok pre cyklistickú dopravu na území mesta Prešov - prepojenie existujúcich cyklochodníkov, zlepšenie podmienok cyklistickej infraštruktúry v Prešove pomocou organizačných opatrení, vrátane budovania doplnkovej cyklistickej infraštruktúry.",viac ako 1 000 000 "Šariš, Prešov, Prešov",Mesto Prešov,Prešov,Cyklochodník ul. Royova - ul. Zlatobanská,bežný,Doprava,cyklochodníky,Zámer projektu: Zlepšenie infraštruktúry pre cyklistov vybudovaním cyklochodníka so začiatkom na ul. Royova a ukončením na styku s cestou III/3440 - napojenie na prvý úsek cyklotrasy „Cykloželezničky Prešov - Zlatá Baňa“.,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Prešov",Mesto Prešov,Prešov,Cyklocesta ul. Jesenná - Delňa - IPZ Záborské,bežný,Doprava,cyklochodníky,Zámer projektu: Zlepšenie infraštruktúry pre cyklistov vybudovaním cyklochodníka so začiatkom na ul. Košickej s pokračovaním po Jesennej ulici k rekreačnému areálu Delňa a k priemyselnej zóny IPZ Záborské.,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Prešov, Prešov",Mesto Prešov,Prešov,Cyklochodník Solivarská,integrovaný,Doprava,cyklochodníky,"Zámer projektu: Vybudovať cyklochodník pozdĺž Solivarskej ulice v úseku Východná - Švábska. Vytvára napojenie centrálnej časti mesta na Šváby, Solivar a ďalej na cykloželezničku. Budovanie cyklochodníka je súčasťou integrovanej územnej investície v spolupríci Mesta Prešov a PSK (rozšírenie komunikácie, prekládka trolejového vedenia, vybudovanie cyklochodníka a chodníka pre peších)",100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Prešov",Mesto Prešov,Prešov,Zelený okruh Prešovom,bežný,Doprava,cyklochodníky,"Zámer projektu: Dostavba cyklistických a peších prepojení s doplnením vhodného funkčného využitia, vrátane revitalizácie líniových, vzájomne komplexne (urbanisticky, dopravne a krajinne) prepojených verejných priestranstiev na území mesta Prešov. Koncept projektu je orientovaný na vytvorenie uceleného „prstenca“, resp. zeleného okruhu („greenway“), vedeného pozdĺž biokoridorov a nábreží vodných tokov, napojených na komunikačnú kostru peších a cyklistických trás, prepájajúcich zariadenia občianskej vybavenosti, významné kultúrne pamiatky, dominanty, námestia, vnútrobloky, línie a plochy verejnej zelene (parky, malé parkovo upravené plochy, sídliskovú zeleň, aleje a uličné pásy zelene), využívaných v súlade s ich ekologickou funkciou a potenciálom, poskytujúcim predovšetkým rekreačný úžitok obyvateľom a návštevníkom.",viac ako 1 000 000 "Šariš, Prešov, Prešov",Mesto Prešov,Prešov,Cyklolávka pri Prešovskej univerziete s prepojením na cyklochodník Mylnský náhon,bežný,Doprava,cyklochodníky,"Zámer projektu: Napojenie jestvujúcich chodníkov – od ulice Kúpeľná a od ulice Požiarnická, na lávku cez rieku Torysa. V časti od ulice Kúpeľná po rieku Torysa sa vybuduje obojsmerný chodnik pre cyklistov širky 3,0 m v dĺžke 83 m. V časti pozdĺž rieky Torysa po navrhovanu lávku cez rieku Torysa sa vybuduje združený chodnik pre peších a cyklistov šírky 3,5 m v dĺžke 194,30 m. Pozdĺž chodníkov budú osadené lavičky a verejné osvetlenie.",100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Prešov",Mesto Prešov,Prešov,Cyklochodník pozdĺž rieky Sekčov,bežný,Doprava,cyklochodníky,"Zámer projektu: Vybudovanie cyklochodníka pozdĺž rieky Sekčov a vytvorenie druhej nosnej cyklotrasy, prechádzajúcej budúcim cenrálnym mestským parkom v Prešove.",500 000 - 1 000 000 "Šariš, Prešov, Prešov",Mesto Prešov,Prešov,Cyklochodník a chodník pre peších Prešov - Ľubotice,bežný,Doprava,cyklochodníky,Zámer projektu: Vybudovanie cyklochodníka a pešieho chodníka prepájajúceho mesto Prešov (sídlisko Sekčov ) s obcou Ľubotice pozdĺž cesty I. triedy I/20.,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Prešov",Mesto Prešov,Prešov,Cyklochodník Nižná Šebastová - Šarišké lúky,bežný,Doprava,cyklochodníky,Zámer projektu: Vybudovanie cyklochodníka - Prepojenie ulice Družstevná cez existujúcu železničnú trať.,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Prešov, Prešov",Mesto Prešov,Prešov,Cyklochodník - prepojenie okolo Zimného štadiónba ku Klavárii,bežný,Doprava,cyklochodníky,Zámer projektu: Vybudovanie cyklochodníka - prepojenie od trasy Euroveolo 11 (pozdĺž rieky Torysa) okolo zimného štadióna v smere na ul. Za Kalváriou.,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Prešov",Mesto Prešov,Prešov,Cyklopruhy ul. Masarykova ul. od čerpacej stanice k ul. Kuzmányho,bežný,Doprava,cyklochodníky,Zámer projektu: Pokračovanie cyklopruhov spred železničnej stanice ďalej do centra mesta. Cyklopruhy nadväzujú na ďalšie cykloopatrenie na Masarykovej ulici. Šírka komunikácie po zúžení jazdných pruhov umožňuje zriadenie cyklopruhov.,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Prešov",Mesto Prešov,Prešov,"Doplnková cyklistická infraštruktúra (stojany na bicykle pri ZŠ, nabíjacie stanie pre e-bike, cyklošítače, mobilné app a pod.)",bežný,Doprava,doplnková cykloinfraštruktúra,"Zámer projektu: Budovanie doplnkovej cyklistickej infraštruktúry (cyklostojany, prístrešky pre bicykle, oddychové zóny pre cyklistov, servisné stojany, nabíjacie stanice pre e-bike, cykloščítače, mobilné aplikácie a pod.)",viac ako 1 000 000 "Šariš, Prešov, Proč",Proč,Proč,Internetové pripojenie obyvateľov obce,,Digitalizácia a SMART,telekomunikačné siete + internet + wifi,Internetové pripojenie obyvateľov obce,neuvedené "Šariš, Prešov, Proč",Proč,Proč,Výstavba kanalizácie a čističky odpadových vôd,,Vodohospodárstvo,kanalizácia + ČOV,Výstavba kanalizácie a čističky odpadových vôd,neuvedené "Šariš, Prešov, Proč",Proč,Proč,Výstavba nájomných bytov,,Budovy,bývanie,Výstavba nájomných bytov,neuvedené "Šariš, Prešov, Proč",Proč,Proč,Výstavba domu smútku,,Budovy,domy smútku,Výstavba domu smútku,neuvedené "Šariš, Prešov, Proč",Proč,Proč,Rekonštrukcia multifunkčného ihriska,,Šport a voľný čas,športoviská,Rekonštrukcia multifunkčného ihriska,neuvedené "Šariš, Prešov, Proč",Proč,Proč,Jednoduché pozemkové úpravy-Príprava IBV,,Budovy,bývanie,Jednoduché pozemkové úpravy-Príprava IBV,neuvedené "Šariš, Prešov, Proč",Proč,Proč,Rekonštrukcia miestnych komunikácii,,Doprava,miestne komunikácie,Rekonštrukcia miestnych komunikácii,neuvedené "Šariš, Prešov, Proč",Proč,Proč,Chodníky a odvodnenie,,Doprava,miestne komunikácie,Chodníky a odvodnenie,neuvedené "Šariš, Prešov, Pušovce",Pušovce,Pušovce,Cyklo chodník+ vyhliadková veža,,Doprava,cyklochodníky,"Budovanie cyklotrasy po brehu miestného potoka, cyklotrasa končí na kopci s ktorého je vyhľad na okolie a Vysoké Tatry. Chodník vedie peknou prírodou v okolí sú 4 studničky.",10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Radatice",Radatice,Radatice,Rozšírenie kapacity v MŠ,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ,rozšírenie kapacity v MŠ o druhú triedu,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Radatice",Radatice,Radatice,Zariadenie pre seniorov,,Zdravotníctvo a sociálne služby,poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb,vybudovanie domova pre seniorov pobybovej forme,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Radatice",Radatice,Radatice,Zateplenie objektu Materskej školy,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ,zníženie energetickej hospodárnosti budovy MŠ,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Radatice",Radatice,Radatice,Vodovod,,Vodohospodárstvo,vodovod,vybudovanie vodovodu v obci,viac ako 1 000 000 "Šariš, Prešov, Radatice",Radatice,Radatice,Vybudovanie kanalizačnej sústavy v obci,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,vybudovanie kanalizácie,viac ako 1 000 000 "Šariš, Prešov, Radatice",Radatice,Radatice,Vybudovanie vodovodu,,Vodohospodárstvo,vodovod,vybudovanie vodovodu,viac ako 1 000 000 "Šariš, Prešov, Radatice",Radatice,Radatice,Cyklotrasy v obci,,Doprava,cyklochodníky,"Vybudovanie cyklotrás s napojením na susedné obce, mesto Prešov",100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Radatice",Obec Radatice,Radatice,SMART riešenia v Radaticiach,,Digitalizácia a SMART,digitálne riešenia v OH,"manažment odpadov, manažment energetiky",100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Radatice",Radatice,Radatice,Protipovodňové opatrenia,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,vybudovanie hrádzi a suchých poldrov ako ochranu pred povodňami na toku rieky Svinky a jej prítokami v obci,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Radatice",Radatice,Radatice,Vodozádržné opatrenia v Radaticiach,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Zadržianie vody v obci,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Radatice",Obec Radatice,Radatice,,,Školstvo a vzdelávanie,systém vzdelávania,"školenia a vzdelávacie aktivity v oblasti využívania IKT, kybernetickej bezpečnosti pre zamestnancov obce ako aj širokú verejnosť",10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Radatice",Radatice,Radatice,Komunitné centrum,,Zdravotníctvo a sociálne služby,poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb,"vybudovanie priestorov pre komunity v obci - dôchodcov, materské centrum, atď.",100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Radatice",Radatice,Radatice,Dom smútku,,Budovy,domy smútku,vybudovanie domu smútku pri cintoríne,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Radatice",Radatice,Radatice,Vybudovanie športovísk v obci,,Šport a voľný čas,športoviská,vybudovanie tenisových kurtov,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Radatice",Radatice,Radatice,"Rekonštrukcia a návrh spevnených plôch, zelene, detského ihriska a prvkov drobnej architektúry.",,Verejné priestranstvá,park,"Rekonštrukcia spevnených plôch, vybudovanie parku",10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Radatice",Radatice,Radatice,Rekonštrukcia kaštieľa,,CR,kultúrne a historické pamiatky,"Rekonštrukcia kaštieľa v obci, oprava strechy,...",500 000 - 1 000 000 "Šariš, Prešov, Radatice",Radatice,Radatice,Rekonštrukcia MK a chodníkov v obci Radatice,,Doprava,miestne komunikácie,Sprístupnenie verejných častí obce pre peších,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Radatice",Radatice,Radatice,Turistický chodník na Hájnikovú lúku,,CR,infraštruktúra CR,Realizácia historicky významného turistického chodníka,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Rokycany",Rokycany,Rokycany,Wifi sieť v obci Rokycany,,Digitalizácia a SMART,telekomunikačné siete + internet + wifi,Vybudovanie voľného prístupu k wifi sieti. Pomoc deťom v rámci dištančného vzdelávania,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Rokycany",Rokycany,Rokycany,Cyklotrasa,,Doprava,cyklochodníky,Vybudovanie cyklotrasy Rokycany-Bajerov-Brežany-Kvačany-Žipov-Prešov-Bzenov-Janov-Radatice,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Rokycany",Rokycany,Rokycany,Zastávka SAD,,Doprava,"autobusové zastávky, prestupné terminály","Vybudovanie zastávok SAD, ochrana zdravia",10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Ruská Nová Ves",Ruská Nová Ves,Ruská Nová Ves,rozšírenie vodovodu v obci -1etapa,,Vodohospodárstvo,vodovod,rozšírenie vodovodu v obci o vetvu V1 a V,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Ruská Nová Ves",Ruská Nová Ves,Ruská Nová Ves,splašková kanalizácia,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,dobudovanie kanalizácie v obci,viac ako 1 000 000 "Šariš, Prešov, Ruská Nová Ves",Ruská Nová Ves,Ruská Nová Ves,Nabíjacia stanica pre elektromobily,,Doprava,nabíjacie stanice,Vybudovanie nabíjacej stanice pre elektromobily,menej ako 10 000 "Šariš, Prešov, Ruská Nová Ves",Ruská Nová Ves,Ruská Nová Ves,rekonštrukcia a výstavba miestných komunikácií a chodníkov,,Doprava,miestne komunikácie,rekonštrukcia a výstavba miestných komunikácií a chodníkov,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Sedlice",Obec Sedlice,Sedlice,Aplikácia o obci,,Digitalizácia a SMART,digitálne riešenia vo verejnej správe,Aplikácia o obci,menej ako 10 000 "Šariš, Prešov, Sedlice",Obec Sedlice,Sedlice,Výstavba MŠ,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ,Vybudovanie novej MŠ v obci.,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Sedlice",Obec Sedlice,Sedlice,Kanalizácia v obci Sedlice,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,Vybudovanie novej kanalizácie,viac ako 1 000 000 "Šariš, Prešov, Sedlice",Obec Sedlice,Sedlice,Vodovod,,Vodohospodárstvo,vodovod,Vybudovanie vodovodu,viac ako 1 000 000 "Šariš, Prešov, Sedlice",Obec Sedlice,Sedlice,Nabíjacia stanica pre elektromobily,,Doprava,nabíjacie stanice,Vybudovanie nabíjacej stanice pre elektromobily,menej ako 10 000 "Šariš, Prešov, Sedlice",Obec Sedlice,Sedlice,Cyklochodník,,Doprava,cyklochodníky,,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Sedlice",Obec Sedlice,Sedlice,Zateplenie a výmena kúrenia v bdove OcÚ,,Budovy,obecný úrad,Zateplenie a výmena kúrenia v bdove OcÚ,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Sedlice",Obec Sedlice,Sedlice,Výstavba nájomných bytov,,Budovy,bývanie,,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Sedlice",Obec Sedlice,Sedlice,Priehrada na rieke Sopotnica,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Vybudovanie priehrady na rieke Sopotnica,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Sedlice",Obec Sedlice,Sedlice,Výstavba chodníkov v obci Sedlice,,Doprava,miestne komunikácie,Výstavba chodníkov v obci Sedlice,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Suchá Dolina",Suchá Dolina,Suchá Dolina,Wifi sieť,,Digitalizácia a SMART,telekomunikačné siete + internet + wifi,"Zavedenie bezplatnej wi-fi na verejnom pristranstve, pre obyvateľov obce",menej ako 10 000 "Šariš, Prešov, Suchá Dolina",Suchá Dolina,Suchá Dolina,Výstavba MŠ,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ,Nová MŠ,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Suchá Dolina",Suchá Dolina,Suchá Dolina,IBV Suchá Dolina -rozšírenie vodovodu,,Vodohospodárstvo,vodovod,"rozšírenie obecného vodovodu o nové lokality, zlegalizovanie existujúceho vodovodu",100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Suchá Dolina",Suchá Dolina,Suchá Dolina,"Rekonštukcia budov - AT stanica, vodojem",,Budovy,budovy iné,"výmen strešnej krytiny,fasády a vnútornej sanity",10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Suchá Dolina",Suchá Dolina,Suchá Dolina,Rekonštukcia vodovodu v obci Suchá Dolina,,Vodohospodárstvo,vodovod,rekonštrukcia rozvodu vodovodu po obci,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Suchá Dolina",Suchá Dolina,Suchá Dolina,Vybudovanie kanalizácie a ČOV,,Vodohospodárstvo,kanalizácia + ČOV,vybudovanie kanalizácie pozdĺž celej obce,viac ako 1 000 000 "Šariš, Prešov, Suchá Dolina",Suchá Dolina,Suchá Dolina,Vybudovanie cyklotrasy,,Doprava,cyklochodníky,spojenie cyklotrasou s Prešov om,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Suchá Dolina",Suchá Dolina,Suchá Dolina,Smart riešenia,,Digitalizácia a SMART,digitálne riešenia v OH,manažment odpadov,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Suchá Dolina",Suchá Dolina,Suchá Dolina,Rekonštrukcia OcÚ,,Budovy,obecný úrad,Rekonštrukcia priestorov a strechy OcÚ,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Suchá Dolina",Suchá Dolina,Suchá Dolina,Zníženie energetickej náročnosti Obecného domu,,Budovy,obecný úrad,Zateplenie obvodového plášta a strechy budovy,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Suchá Dolina",Suchá Dolina,Suchá Dolina,Zníženie energetickej náročnosti OcÚ,,Budovy,obecný úrad,"Zateplenie budovy (obvodového plášťa a strechy), výmena tepelného telesa",100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Suchá Dolina",Suchá Dolina,Suchá Dolina,Smart riešenia,,Digitalizácia a SMART,verejné osvetlenie,manažment inteligentného osvetlenia v obci,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Suchá Dolina",Suchá Dolina,Suchá Dolina,Obecný dom II.etapa (podkrovie),,Budovy,kultúrny dom,Spoločenská sála,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Suchá Dolina",Suchá Dolina,Suchá Dolina,Výstavba 6 - bytovej jednotky,,Budovy,bývanie,Výstavba 6 bytových jednotiek,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Prešov, Suchá Dolina",Suchá Dolina,Suchá Dolina,Rekonštrukcia verejného osvetlenia,,Digitalizácia a SMART,verejné osvetlenie,dokončenie a rozšírenie inteligentného osvetlenia v obci,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Suchá Dolina",Suchá Dolina,Suchá Dolina,Parkovanie v obci,,Doprava,parkoviská,vybudovanie parkovacích plôch,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Suchá Dolina",Suchá Dolina,Suchá Dolina,Nabíjacia stanica pre elektromobily,,Doprava,parkoviská,Vybudovanie nabíjacej stanice pre elektromobily,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Suchá Dolina",Suchá Dolina,Suchá Dolina,Relax v prírode,,CR,infraštruktúra CR,Výstavby vyhliadkovej veže nad obcou Suchá Dolina,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Suchá Dolina",Suchá Dolina,Suchá Dolina,Rozšírenie infraštruktúry,,Doprava,miestne komunikácie,budovanie technickej a dopravnej infraštruktúry,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Suchá Dolina",Suchá Dolina,Suchá Dolina,Bezpečnejšia obec,,Digitalizácia a SMART,bezpečnosť v obci,"vybudovanie kamerových systémov, retardérov",10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Suchá Dolina",Suchá Dolina,Suchá Dolina,IBV Suchá Dolina -miestne komunikácie,,Doprava,miestne komunikácie,rekonštrukcia a vybudovanie miestnych komunikácii,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Suchá Dolina",Suchá Dolina,Suchá Dolina,Chodníky pre peších v obci,,Doprava,miestne komunikácie,výstavba chodníkov pre peších pozdĺž cesty III. triedy,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Suchá Dolina",Suchá Dolina,Suchá Dolina,Revitalizácia turistického chodníka,,CR,infraštruktúra CR,Oprava už existujúceho turistického pútnického chodníka,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Suchá Dolina",Suchá Dolina,Suchá Dolina,Revitalizácia verejného priestranstva v obci Suchá Dolina,,Verejné priestranstvá,oddychová zóna,revitalizácia oddychovej zóny v centre obce,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Svinia",Svinia,Svinia,Vystavby nizkonakladovych domov,,MRK,tvrdé aktivity na podporu integrácie,Vystavba domov pre MRK,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Prešov, Svinia",Svinia,Svinia,Rekonštrukcvia KD,,Budovy,kultúrny dom,Zrekonštruovať salu kulturneho domu.,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Svinia",Svinia,Svinia,Výstavba nove telocvične,,Šport a voľný čas,športoviská,Vystavba novej budovy ťelocvične,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Svinia",Svinia,Svinia,Výstavba kontejnerovej školy,,Školstvo a vzdelávanie,ZŠ,Rozširovanie školskych priestorov,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Svinia",Svinia,Svinia,Vysatba zelenie v obci,,Verejné priestranstvá,výsadba zelene,Výsadba zelene na verejných plochach v obci,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Svinia",Svina,svinia,Oprava chodnikov v obci,,Doprava,miestne komunikácie,Oprava chodnikov v obci,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Svinia",Svinia,Svinia,Oprava obecnych komunikacici,,Doprava,miestne komunikácie,Opravit miestne cestne komunikacie v obci,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Šarišská Trstená",Šarišská Trstená,Šarišská Trstená,Výstavba komunitného centra,,Budovy,budovy iné,Výstavba KC,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Šarišská Trstená",Šarišská Trstená,Šarišská Trstená,Detské dopravné ihrisko,,Šport a voľný čas,detské ihriská,Výstavba DDI,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Šarišská Trstená",Šarišská Trstená,Šarišská Trstená,Výstavba chodníkov,,Doprava,cyklochodníky,Výstavba chodníkov v obci,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Šarišská Trstená",Šarišská Trstená,Šarišská Trstená,Výstavba materskej školy,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ,Výstavba MŠ,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Šarišská Trstená",Šarišská Trstená,Šarišská Trstená,"Šarišská Trstená - zásobovanie vodou - dostavba",,Vodohospodárstvo,vodovod,Dostavba vodovodu v obci,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Šarišská Trstená",Šarišská Trstená,Šarišská Trstená,Dostavba kanalizácie,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,Dostavba kanalizácie,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Šarišská Trstená",Šarišská Trstená,Šarišská Trstená,Výstavba miestnych komunikácií,,Doprava,miestne komunikácie,Výstavba miestnych komunikácií,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Šarišská Trstená",Šarišská Trstená,Šarišská Trstená,"Modernizácia miestnych komunikácií",,Doprava,miestne komunikácie,Rekonštrukcie MK,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Šarišské Bohdanovce",Šarišské Bohdanovce,Šarišské Bohdanovce,Výstavba spláškovej kanalizácie,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,"Projekt zahrňa obce Drienov,Š.Bohdanovce a Nová Polhora",viac ako 1 000 000 "Šariš, Prešov, Šarišské Bohdanovce",Šarišské Bohdanovce,Šarišské Bohdanovce,Výstavba chodníka pri ceste III.tr.,,Doprava,miestne komunikácie,Chodník sa napája na ukončenú časť po ľavej strane.,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Šarišské Bohdanovce",Šarišské Bohdanovce,Šarišské Bohdanovce,miestne komunikácie,,Doprava,miestne komunikácie,Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Štefanovce",Štefanovce,Štefanovce,Rekonštrukcia miestnych komunikácii,,Doprava,miestne komunikácie,Rekonštrukcia miestnych komunikácii -,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Štefanovce",Štefanovce,Štefanovce,Rekonštrukcia mosta ponad Štefanovský potok,,Doprava,"mosty, lávky, priepusty",Rekonštrukcia mosta z dôvodu jeho nevyhovujúceho stavu,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Teriakovce",Teriakovce,Teriakovce,MŠ,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ,Vybudovanie novej MŠ v obci.,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Teriakovce",Teriakovce,Teriakovce,Rozšírenie kanalizácie,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,rozšírenie kanalizácie v nových častiach obce,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Teriakovce",Teriakovce,Teriakovce,Rozšírenie vodovodu,,Vodohospodárstvo,vodovod,rozšírenie vodovodu v nových častiach obce,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Teriakovce",Teriakovce,Teriakovce,Kultúrny dom,,Budovy,kultúrny dom,rekonštrukcia,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Teriakovce",Teriakovce,Teriakovce,Rozšírenie rozhlasu,,Digitalizácia a SMART,rozhlas,rozšírenie rozhlasu v nových častiach obce a rekonštrukcia jestvujúceho,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Teriakovce",Teriakovce,Teriakovce,Výstavba verejného osvetlenia v novýchčastiach obce,,Digitalizácia a SMART,verejné osvetlenie,vystavba verejného osvetlenia v novovzniknutých častiach obce,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Teriakovce",Teriakovce,Teriakovce,Dostavba chodníkov v časti obce,,Doprava,miestne komunikácie,dobudovanie peších chodníkov a dažďovej kanalizácie v časti obce,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Teriakovce",Teriakovce,Teriakovce,Výstavba miestnych komunikacií v nových častiach obce,,Doprava,miestne komunikácie,výstavba ciest v novovzniknutých častiach obce,viac ako 1 000 000 "Šariš, Prešov, Terňa",Terňa,Terňa,Terňa rekonštrukcia kanalizácie a ČOV,,Vodohospodárstvo,kanalizácia + ČOV,Rekonštrukcia časti kanalizácie a ČOV,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Terňa",Terňa,Terňa,Terňa vodovod - rozšírenie vodovodu,,Vodohospodárstvo,vodovod,Dobudovanie vodovodu - vodojem,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Terňa",Terňa,Terňa,Nabíjacia stanica pre elektromobily,,Doprava,nabíjacie stanice,Vybudovanie nabíjacej stanice pre elektromobily,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Terňa",,,Telocvičňa Terňa,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ + ZŠ,Obec je zriaďovateľom plne organizovanej základnej školy s materskou školou so stále rastúcim počtom žiakov a nie je vybavená telocvičňou. Obec by ju využila aj pre svoje a okolité športové kluby a voľnočasové športové aktivity občanov.,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Prešov, Terňa",,,Prepojenie cyklotrasy zo smeru Prešov Sabinov a Bardejov,,Doprava,cyklochodníky,Trasa sprístupní atraktívnu časť južnej strany Čergovského pohoria a prepojí cyklotrasy zo smeru Prešov Sabinov na Bardejov,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Terňa",,,DSS Terňa,,Zdravotníctvo a sociálne služby,poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb,Potreba pripraviť sociálne zariadenie pre seniorov - DSS,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Veľký Slivník",,,Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Veľký Slivník,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ,Zníženie nákladov na prevádzku MŠ,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Veľký Slivník",,,"Materská škola Veľký Slivník, zlepšenie hygienických podmienok",,Školstvo a vzdelávanie,MŠ,Potreba skvalitniť proces vzdelávania a hygienické podmienky v MŠ,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Veľký Slivník",,,Viacúčelové ihrisko 33x18m Veľký Slivník,,Šport a voľný čas,športoviská,Poskytnutie priestoru pre športovanie širokej verejnosti,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Veľký Slivník",,,Chodník v obci Veľký Slivník,,Doprava,miestne komunikácie,"Poskytnúť obyvateľom bezpečný pohyb, budovať infraštruktúru obce",10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Veľký Slivník",,,Chodník v obci Veľký Slivník II.,,Doprava,miestne komunikácie,Vybudovanie chodníka popri ceste III. triedy,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Veľký Slivník",,,Rekonštrukcia miestnych komunikácií,,Doprava,miestne komunikácie,Potreba rekonštrukcie zničených ciest a dobudovanie nových,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Veľký Šariš",Veľký Šariš,Veľký Šariš,zriadenie co-workingového centra,,Zamestnanosť,sociálne podnikanie,zriadenie centra spolupracujúcich podnikateľov,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Veľký Šariš",Veľký Šariš,Veľký Šariš,zriadenie priemyselného parku,,Zamestnanosť,priemyselné plochy a budovy,zriadenie priemyseného parku v meste Veľký Šariš,viac ako 1 000 000 "Šariš, Prešov, Veľký Šariš",Veľký Šariš,Veľký Šariš,Oprava cyklotrasy Pod Bikošom,,Doprava,cyklochodníky,Oprava časti cyklotrasy Eurovelo 11 v lokalite Pod Bikošom,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Veľký Šariš",Veľký Šariš,Veľký Šariš,elektronické služby pri správe mesta,,Digitalizácia a SMART,digitálne riešenia vo verejnej správe,"elektronické služby pre vnútornú správu mesta, ako aj poskytovanie služieb občanom",10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Veľký Šariš",Veľký Šariš,Veľký Šariš,inteligentná mobilita,,Digitalizácia a SMART,iné SMART riešenia,podpora inteligentnej dopravy v meste a regióne,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Veľký Šariš",Veľký Šariš,Veľký Šariš,ineteligentné riešenia pre znevýhodnených občanov,,Digitalizácia a SMART,iné SMART riešenia,"smart riešenia pre starších, zdravotne postihnutých, odkázaných obvateľov",10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Veľký Šariš",Veľký Šariš,Veľký Šariš,budovanie otvorených riešení ekosystémov,,Digitalizácia a SMART,iné SMART riešenia,smart riešenie ekosystémov v meste a regióne vrátane súvisiacej infraštruktúry a správy zdrojov,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Veľký Šariš",Veľký Šariš,Veľký Šariš,Rekonštrukcia Mlyna -Výstavba Centra kreatívneho priemyslu,,Digitalizácia a SMART,iné SMART riešenia,"Rekonštrukcia mlyna za účelom zriadenia Centrum kreatívneho priemyslu, miesta pre bývanie, budovu školy",viac ako 1 000 000 "Šariš, Prešov, Veľký Šariš",Veľký Šariš,Veľký Šariš,Zriadenie materskej školy a športoviska Kanaš,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ,Výstavba materskej školy so športoviskom v m.č. Kanaš,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Prešov, Veľký Šariš",Veľký Šariš,Veľký Šariš,Revitalizácia parkov a zelene,,Verejné priestranstvá,park,"Revitalizácia parkov tvorba zelene areál kolkárne, mlynu, Námestie sv.Jakuba, park Kanaš, rybníky a pod.",100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Veľký Šariš",Veľký Šariš,Veľký Šariš,Dostavba kanalizačnej a vodovodnej siete,,Vodohospodárstvo,vodovod + kanalizácia,Výstavba vodovodnej a kanalizačnej siete v meste Veľký Šariš,viac ako 1 000 000 "Šariš, Prešov, Veľký Šariš",Veľký Šariš,Veľký Šariš,Dostavba kanalizačnej siete,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,Dostavba kanalizačnej siete,viac ako 1 000 000 "Šariš, Prešov, Veľký Šariš",Veľký Šariš,Veľký Šariš,Dostavba vodovodnej siete,,Vodohospodárstvo,vodovod,Dostavba vodovodnej siete,viac ako 1 000 000 "Šariš, Prešov, Veľký Šariš",Veľký Šariš,Veľký Šariš,Realizácia odvodnenia komunikácií v meste,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Výstavba dažďovej kanalizácie na miestných komunikáciách,viac ako 1 000 000 "Šariš, Prešov, Veľký Šariš",Veľký Šariš,Veľký Šariš,Revitalizácia Mlynského náhonu,,Doprava,cyklochodníky,Prestavba mlynského náhonu na cyklotrasu s chodníkom pre peších,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Prešov, Veľký Šariš",obec Veľký Šariš,Veľký Šariš,Cykloalej Veľký Šariš,,Doprava,doplnková cykloinfraštruktúra,Výstavba aleje s cyklistickým chodníkom a chodníkom pre chodcov,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Prešov, Veľký Šariš",obec Veľký Šariš,Veľký Šariš,Cyklocesta Veľký šariš - Kanaš,,Doprava,cyklochodníky,Vybudovanie cyklochodníka z mesta V. Šariš do m.č. Kanaš,viac ako 1 000 000 "Šariš, Prešov, Veľký Šariš",obec Veľký Šariš,Veľký Šariš,Cyklocesta Veľký Šariš- Gregorovce,,Doprava,cyklochodníky,Vybudovanie cyklochodníka z mesta V. Šariš do Gregoroviec,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Veľký Šariš",obec Veľký Šariš,Veľký Šariš,Cyklocesta Veľký Šariš-Malý Šariš,,Doprava,cyklochodníky,Vybudovanie cyklochodníka z mesta Veľký Šariš do obce Malý Šariš,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Prešov, Veľký Šariš",obec Veľký Šariš,Veľký Šariš,"FUNPARK DOLINY, POD BIKOŠOM, VEĽKÝ ŠARIŠ",,Doprava,cyklochodníky,Výstavba cyklistickej dráhy - Pumptracku,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Veľký Šariš",obec Veľký Šariš,Veľký Šariš,Singel track,,Doprava,cyklochodníky,vybudovanie cyklotrailovej trate,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Veľký Šariš",obec Veľký Šariš,Veľký Šariš,Trail Bikoš,,Doprava,cyklochodníky,vybudovanie cyklotrailovej trate,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Veľký Šariš",Veľký Šariš,Veľký Šariš,Výstavba cyklotrás,,Doprava,cyklochodníky,"Vybudovanie cyklotrasy V.Šariš-Kanaš, Gregorovce, Malý šariš, cykloalej Martla, Trailparku",viac ako 1 000 000 "Šariš, Prešov, Veľký Šariš",obec Veľký Šariš,Veľký Šariš,Hrad Šariš-vodovodná prípojka,,Vodohospodárstvo,vodovod,Prívod pitnej vody+kanalizácia,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Veľký Šariš",Veľký Šariš,Veľký Šariš,smart riešenia v meste Veľký Šariš,,Digitalizácia a SMART,digitálne riešenia v OH,"smart riešenia v odpadovom hospodárstve, energetický manažment, meteostanica, oblasť CO",100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Veľký Šariš",Veľký Šariš,Veľký Šariš,inteligentné využívanie zdrojov energie v meste,,Digitalizácia a SMART,iné SMART riešenia,smart riešenia v oblasti energetiky,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Veľký Šariš",Veľký Šariš,Veľký Šariš,Výstavba prístreškov a ohrád pre umiestňovanie KO,,Odpadové hospodárstvo,triedený zber,"Nákup smetných nádob, výstavba podzemných stojísk na zber KO, prístrešky na KO",100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Veľký Šariš",Veľký Šariš,Veľký Šariš,Výstavba verejného kompostoviska,,Odpadové hospodárstvo,kompostárne + bioplynové stanice,Výstavba verejného kompostoviska vrátane techniky,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Veľký Šariš",Veľký Šariš,Veľký Šariš,Regulácia koryta rieky Torysa,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Celkové vyregulovanie koryta rieky Torysa v intraviláne mesta,viac ako 1 000 000 "Šariš, Prešov, Veľký Šariš",Veľký Šariš,Veľký Šariš,Výstavba odvodňovacích rigolov a vodozádržných zariadení,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Výstavba protipovodňových opatrení,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Veľký Šariš",Veľký Šariš,Veľký Šariš,Doplnenie a udržiavanie brehových porastov vodných tokov,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Doplnenie a udržiavanie brehových porastov vodných tokov,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Veľký Šariš",Veľký Šariš,Veľký Šariš,Odvodňovacie a protizáplavové opatrenia,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,"Výstavba vodozádržných zariadení na tokoch, odvodnenie územia oddychovej zóny pod hradom",100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Veľký Šariš",Veľký Šariš,Veľký Šariš,Rekultivácia čiernych skládok v meste,,Odpadové hospodárstvo,sanácia environmenátlnych záťaží,Rekultivácia čiernych skládok v meste,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Veľký Šariš",Veľký Šariš,Veľký Šariš,Rekonšrukcia kotolne,,Budovy,budovy iné,Výmena rozvodov tepla a kotlov centrálnej kotolne,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Prešov, Veľký Šariš",Veľký Šariš,Veľký Šariš,Revitalizácia potokov v meste,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,"Revitalizácia, úprava, regulácia malých tokov v meste",500 000 - 1 000 000 "Šariš, Prešov, Veľký Šariš",Veľký Šariš,Veľký Šariš,zapájanie občanov do verejného života,,Digitalizácia a SMART,iné SMART riešenia,participácia občanov na správe verejných vecí,menej ako 10 000 "Šariš, Prešov, Veľký Šariš",Veľký Šariš,Veľký Šariš,Výstavba- Dom Nádeje Kanaš,,Budovy,domy smútku,Výsavba Domu nádeje na cintoríne v m.č. Kanaš,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Veľký Šariš",Veľký Šariš,Veľký Šariš,Revitalizácia športového areálu,,Šport a voľný čas,športoviská,"Úprava areálu TJ Slavoj, vybudovanie verejného parku, skataperku",100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Veľký Šariš",Veľký Šariš,Veľký Šariš,Výstavba kúpaliska,,Šport a voľný čas,bazény,Výstavba krytého kúpaliska,viac ako 1 000 000 "Šariš, Prešov, Veľký Šariš",Veľký Šariš,Veľký Šariš,Výstavba bytov,,Budovy,bývanie,Výstavba nájomných bytov na ul. Južná,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Prešov, Veľký Šariš",Veľký Šariš,Veľký Šariš,Výstavba Domu služieb -Kanaš,,Budovy,polyfunkčné budovy,Nadstavba a prestavba budovy bývalej predajne potravín ba Dom služieb,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Veľký Šariš",Veľký Šariš,Veľký Šariš,Výstavba Kultúrneho centra,,Budovy,kultúrny dom,Prestavba budovy kina na kultúrne centrum,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Veľký Šariš",Veľký Šariš,Veľký Šariš,Výstavba športových ihrísk,,Šport a voľný čas,športoviská,"Výstavby športovísk v lokalite: Doliny, areál školy, rybníky, Kanaš",500 000 - 1 000 000 "Šariš, Prešov, Veľký Šariš",Veľký Šariš,Veľký Šariš,Zateplenie o oprava bytových domov,,Budovy,bývanie,"Zateplenie fasády, rekonštrukcia striech, vnútorných rozvodov, výťahov",100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Veľký Šariš",Veľký Šariš,Veľký Šariš,Zriadenie trhoviska,,Služby a obchod,kamenné predajne,Vybudovanie centrálneho trhovska,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Veľký Šariš",Veľký Šariš,Veľký Šariš,Dobudovanie verejného osvetlenia,,Digitalizácia a SMART,verejné osvetlenie,Výstavba a doplnenie verejného osvetlenia,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Veľký Šariš",Veľký Šariš,Veľký Šariš,Rekonštrukcia a doplnenie dopravného značenia,,Doprava,dopravná bezpečnosť,"Doplnenie, výmena dopr. značenia",10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Veľký Šariš",Veľký Šariš,Veľký Šariš,Rekonštrukcia tepelných rozvodov,,Budovy,budovy iné,Rekonštrukcia teplovodných rozvodov z centrálnej kotolne v meste,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Prešov, Veľký Šariš",Veľký Šariš,Veľký Šariš,Výstavba požiarnej zbrojnice,,Budovy,hasičská zbrojnica,prestavba objektu garáží na hasičskú zbrojnicu,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Veľký Šariš",Veľký Šariš,Veľký Šariš,Výstavba prírodného amfiteátra,,Kultúra,kultúrna infraštruktúra,výstavba amfitátra v meste,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Veľký Šariš",Veľký Šariš,Veľký Šariš,Výstavba a rekonštrukcia parkovísk,,Doprava,parkoviská,"Výstavba nových (rybníky, rekreačné a turistické objekty) a rekonštrukcia existujúcich parkovísk",100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Veľký Šariš",Veľký Šariš,Veľký Šariš,Výstavba objektov s reštauračnými službami,,CR,ubytovanie a stravovanie,Výstavba reštauračných zariadení pri kultúrnych a centrálnych zónach,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Veľký Šariš",Veľký Šariš,Veľký Šariš,Výstavba penziónu,,CR,ubytovanie a stravovanie,"Výstavba penziónu v areály mlyna, pri oddychových a turistických zónach",100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Veľký Šariš",obec Veľký Šariš,Veľký Šariš,Zreštaurovanie najstaršieho parného rušňa "Mlinská džurka" na Slovensku,,CR,kultúrne a historické pamiatky,Zreštaurovanie NKP parného rušňa Mlinská Džurka,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Veľký Šariš",obec Veľký Šariš,Veľký Šariš,Hrad Šariš-"Pracháreň",,CR,kultúrne a historické pamiatky,Obnova hospodárskeho skladu na centrum služieb návštevníkov,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Prešov, Veľký Šariš",obec Veľký Šariš,Veľký Šariš,Hrad Šariš-Dielne,,CR,kultúrne a historické pamiatky,"Výstavba 4 dielní na ukážky remesiel,kováčstvo, kamenárstvo, hrnčiarstvo, tesárstvo",10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Veľký Šariš",obec Veľký Šariš,Veľký Šariš,Hrad Šariš-komplexný archeoloický výskum,,CR,kultúrne a historické pamiatky,Archeologický výskum na hornom a dolnom hrade,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Veľký Šariš",obec Veľký Šariš,Veľký Šariš,Hrad Šariš-Konzervácia 10 bášt,,CR,kultúrne a historické pamiatky,Záchrana 10 obvodových bášt,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Veľký Šariš",obec Veľký Šariš,Veľký Šariš,Informačný systém hradu,,Digitalizácia a SMART,iné SMART riešenia,Vybudovanie informačného systému na hrade,menej ako 10 000 "Šariš, Prešov, Veľký Šariš",obec Veľký Šariš,Veľký Šariš,Kreatívne centrum - mlyn,,Kultúra,kultúrna infraštruktúra,Rekonštrukcia mlyna na kultúrno-spoločenské centrum,viac ako 1 000 000 "Šariš, Prešov, Veľký Šariš",Veľký Šariš,Veľký Šariš,"Rozšírenie a revitalizácia cintorína,",,Verejné priestranstvá,cintoríny,Rozšírenie a revitalizácia cintorína vo V.Šariši vrátane zriadenia urnového hája.,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Veľký Šariš",Veľký Šariš,Veľký Šariš,Výstavba bezbariérových vstupov k verejným budovám,,Budovy,budovy iné,Bezbariérové vstupy do všetkých verejných budov,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Veľký Šariš",Veľký Šariš,Veľký Šariš,Výstavba a oprava chodníkov,,Doprava,miestne komunikácie,Výstavba a oprava chodníkov pre peších,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Prešov, Veľký Šariš",Veľký Šariš,Veľký Šariš,Výstavba a rekonštrukcia chodníkov,,Doprava,miestne komunikácie,Výstavba nových a rekonštrukcia existujúcich chodníkov,viac ako 1 000 000 "Šariš, Prešov, Veľký Šariš",Veľký Šariš,Veľký Šariš,Výstavba a rekonštrukcia komunikácií,,Doprava,miestne komunikácie,"Výstavba miestnych komunikácí, mostu cez rieku Torysa, rekonštrukcia existujúcich MK",viac ako 1 000 000 "Šariš, Prešov, Veľký Šariš",Veľký Šariš,Veľký Šariš,Výstavba a oprava miestnych komunikácií,,Doprava,miestne komunikácie,Výstavba a oprava miestnych komunikácií,viac ako 1 000 000 "Šariš, Prešov, Veľký Šariš",Veľký Šariš,Veľký Šariš,Výstavba mosta a rekonštrukcia mostíkov,,Doprava,"mosty, lávky, priepusty","Výstavba mosta cez rieku Torysa v časti Baratoky, oprava malých mostíkov",viac ako 1 000 000 "Šariš, Prešov, Veľký Šariš",Veľký Šariš,Veľký Šariš,Výsadba hygienickej izolačnej zelene,,Riešenia v environmentálnej oblasti,zelené investície,Výsadba pozdĺž intenzívne zaťažených koridorov priemyselných a poľnohospodárskych areálov,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Veľký Šariš",obec Veľký Šariš,Veľký Šariš,Archehoskanzem,,CR,infraštruktúra CR,Vybudovanie archeoparku pod hradom,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Veľký Šariš",obec Veľký Šariš,Veľký Šariš,Cesta na hrad,,Doprava,miestne komunikácie,Rekonštrukcia cesty na hrad od parkoviska,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Veľký Šariš",Veľký Šariš,Veľký Šariš,Doplnenie informačných tabúľ,,CR,infraštruktúra CR,Označenie ulíc a turistických bodov tabuľami a smerovými šípkami,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Veľký Šariš",Veľký Šariš,Veľký Šariš,Výstavba oddychových zón v meste,,Verejné priestranstvá,oddychová zóna,"Výstavba oddychových zón v meste, pri rybníkoch, miestnej časti Kanaš, v areályTJ Slavoj",100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Víťaz",Víťaz,Víťaz,Materská škôlka v obci Víťaz,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ,Vybudovanie novej Materskej školy,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Víťaz",Víťaz,Víťaz,Kanalizácia a COV Víťaz,,Vodohospodárstvo,kanalizácia + ČOV,Vybudovanie kanalizácie a čističky odpadových vôd,viac ako 1 000 000 "Šariš, Prešov, Víťaz",Víťaz,Víťaz,Obecný vodovod Víťaz,,Vodohospodárstvo,vodovod,Dobudovanie vodovodnej siete,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Prešov, Víťaz",Víťaz,Víťaz,Nabíjacia stanica Víťaz,,Doprava,nabíjacie stanice,Vybudovanie nabíjacej stanice pre elektromobily,menej ako 10 000 "Šariš, Prešov, Víťaz",Víťaz,Víťaz,Zmena spôsobu vykurovania budov MŠ a ZŠ,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ + ZŠ,Výmena plynových kotlov za teplené čerpadla,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Víťaz",Víťaz,Víťaz,Zariadenie pre seniorov,,Zdravotníctvo a sociálne služby,poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb,Vybudovanie celodenného zariadenia pre seniorov,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Prešov, Záborské",Obec Záborské,Záborské,Wifi sieť,,Digitalizácia a SMART,telekomunikačné siete + internet + wifi,"pokrytie signálom telekomunikačnej siete v celom katastri, pripojenie na internet cez vysokorýchlostný prístup, zriadenie wifi siete",menej ako 10 000 "Šariš, Prešov, Záborské",Obec Záborské,Záborské,Rozšírenie infraštruktúry,,Budovy,bývanie,budovanie technickej a dopravnej infaraštruktúry,viac ako 1 000 000 "Šariš, Prešov, Záborské",Záborské,Záborské,Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti,,Zdravotníctvo a sociálne služby,integrované centrá zdravotníckych a sociálnych služieb,"zriadenie špecializovaných ambulancií, operačnej sály, zákrokovej miestnosti",viac ako 1 000 000 "Šariš, Prešov, Záborské",Záborské,Záborské,Rozšírenie MŠ,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ,rozšírenie existujúcej MŠ,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Záborské",Záborské,Záborské,Kanalizácia obce Záborské,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,odkanalizovanie obce,viac ako 1 000 000 "Šariš, Prešov, Záborské",Záborské,Záborské,Rozšírenie vodovodu,,Vodohospodárstvo,vodovod,zabezpečenie pitnej vody pre všetkých obyvateľov,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Záborské",Záborské,Záborské,Nabíjacie stanice pre elektromobily,,Doprava,nabíjacie stanice,Vybudovanie nabíjacej stanice pre elektromobily,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Záborské",Záborské,Záborské,Stojiská na bicykle,,Doprava,doplnková cykloinfraštruktúra,zlepšenie podmienok cyklistickej dopravy,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Záborské",obec Záborské,Záborské,Bližšie k sebe,,CR,infraštruktúra CR,napojenie na cykloželezničku Prešov - Zlatá Baňa,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Záborské",obec Záborské,Záborské,Rekonštrukcia poľnej cesty do Petrovan,,Doprava,cyklochodníky,napojenie na Eurovelo,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Záborské",obec Záborské,Záborské,Revitalizácia parčíka,,Verejné priestranstvá,oddychová zóna,oddychová zóna v strede obce pri pamiatkach,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Záborské",obec Záborské,Záborské,Z vidieka do mesta,,Doprava,miestne komunikácie,prepojenie obce s mestom Prešov cez priemyselné parky Prešov - Záborské a Petrovany,viac ako 1 000 000 "Šariš, Prešov, Záborské",Obec Záborské,Záborské,SMART riešenia,,Digitalizácia a SMART,digitálne riešenia v OH,"manažment odpadov, manažment energetiky",100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Záborské",Záborské,Záborské,Zberný dvor,,Odpadové hospodárstvo,zberné dvory,vybudovanie zberného dvora,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Záborské",Záborské,Záborské,Protipovodňové a vodozádržné opatrenia,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,zabezpečenie obce proti povodniam a zosuvom pôdy,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Prešov, Záborské",Záborské,Záborské,Zníženie energetickej náročnosti obecných budov,,Budovy,budovy iné,opravy obecných budov za účelom zníženia energetickej náročnosti,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Záborské",Záborské,Záborské,Energetické audity obecných budov,,Budovy,budovy iné,energetické audity,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Záborské",Obec Záborské,Záborské,,,Zamestnanosť,AOTP,"školenia a vzdelávacie aktivity v oblasti využívania IKT, kybernetickej bezpečnosti pre zamestnancov obce ako aj širokú verejnosť",10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Záborské",Záborské,Záborské,Chod obecného sociálneho podniku,,Zamestnanosť,obecné podniky,"personálne zabezpečenie, MTZ",100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Záborské",Záborské,Záborské,Vybudovanie ZŠ,,Školstvo a vzdelávanie,ZŠ,vybudovanie novej ZŠ v obci,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Prešov, Záborské",Záborské,Záborské,Zriadenie obecného sociálneho podniku,,Zamestnanosť,obecné podniky,"výstavba budovy, technické zabezpečenie",100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Záborské",poľnohospodárske podniky,Záborské,,,Zamestnanosť,poľnohospodárstvo,podpora poľnohospodárskych podnikov,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Prešov, Záborské",Obec Záborské,Záborské,Priemysený park Záborské II,,Zamestnanosť,priemyselné plochy a budovy,rozšírenie priemyselného parku,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Prešov, Záborské",Záborské,Záborské,Bezpečnejšia obec,,Digitalizácia a SMART,bezpečnosť v obci,"verejné osvetlenie, kamerové systémy, retardéry",100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Záborské",Záborské,Záborské,Rozšírenie a rekonštrukcia verejného osvetlenia,,Digitalizácia a SMART,verejné osvetlenie,zvýšenie bezpečnosti pohybu v obci a zníženie energetickej náročnosti osvetlenia,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Záborské",Záborské,Záborské,Výstavba hasičskej stanice,,Budovy,hasičská zbrojnica,zebezpečenie zásahových zložiek,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Záborské",Záborské,Záborské,Zmeny a doplnky územného plánu obce,,Dokumentácia,strategické - koncepčné dokumenty,Prispôsobenie ÚP obce opatreniam súvisiacim so zmenou klímy,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Záborské",obec Záborské,Záborské,Chodníky II. etapa,,Doprava,miestne komunikácie,vybudovanie chodníka pre peších v rámci katastra obce,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Záborské",obec Záborské,Záborské,Chodníky III. etapa,,Doprava,miestne komunikácie,sprístupnenie verejných častí obce pre peších,viac ako 1 000 000 "Šariš, Prešov, Záborské",Záborské,Záborské,Rekonštrukcia a budovanie miestnych komunikácií a chodníkov,,Doprava,miestne komunikácie,zabezpečenie bezpečnej dopravy,viac ako 1 000 000 "Šariš, Prešov, Záborské",Záborské,Záborské,Rozšírenie plynofikácie obce,,Energetika,plyn,ekologické kúrenie,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Záborské",obec Záborské,Záborské,Športovo-relaxačná zóna,,Verejné priestranstvá,oddychová zóna,stabilizácia svahu so zazelenaním a oddychovými zónami,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Záborské",obec Záborské,Záborské,Voda - náš poklad,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,zadržanie vody v obci s vytvorením oddychovej zóny,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Záhradné",Záhradné,Záhradné,Nabíjacia stanica pre elektromobily,,Doprava,nabíjacie stanice,Vybudovanie nabíjacej stanice pre elektromobily,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Záhradné",Záhradné,Záhradné,Kanalizácia a ČOV Záhradné,,Vodohospodárstvo,kanalizácia + ČOV,Vybudovanie kanalizácie a prípojok v obci Záhradné,viac ako 1 000 000 "Šariš, Prešov, Záhradné",Záhradné,Záhradné,Rekonštrukcia dažďovej kanalizácie,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,Rekonštrukcia dažďovej kanalizácie v obci Záhradné,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Prešov, Záhradné",Záhradné,Záhradné,Rekonštrukcia MŠ - strecha,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ,Rekonštrukcia strechy MŠ v obci Záhradné,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Záhradné",Záhradné,Záhradné,Stavebná úprava obecného úradu,,Budovy,obecný úrad,Stavebná úprava obecného úradu Záhradné,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Prešov, Záhradné",Záhradné,Záhradné,Výstavba parkoviska a domu smútku,,Doprava,parkoviská,Výstavba parkoviska a domu smútku pri cintoríne v obci Záhradné,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Záhradné",Záhradné,Záhradné,Výstavba MK a chodníka,,Doprava,miestne komunikácie,Výstavba MK a chodníka ul. Vterná Záhradné,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Záhradné",Záhradné,Záhradné,Rekonštrukcia miestnych komunikácií,,Doprava,miestne komunikácie,"Rekonštrukcia miestnych komunikácií - ul. Družstevná, ul. Spodná, ul. Zadná , ul. Lesná , ul. Cintorínska - obec Záhradné",100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Záhradné",Záhradné,Záhradné,Výstavba nového chodníka ul. Hlavná,,Doprava,miestne komunikácie,Výstavba nového chodníka ul. Hlavná Záhradné,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Záhradné",Záhradné,Záhradné,Výstavba priechodov pre chodcov,,Doprava,dopravná bezpečnosť,"Výstavba priechodov pre chodcov il. Hlavná 3 x , v obci Záhradné",10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Žehňa",Žehňa,Žehňa,Rozšírenie vodovodu,,Vodohospodárstvo,vodovod,Rozšírenie a vybudovanie vodovodu,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Žehňa",Žehňa,Žehňa,Vybudovanie kanalizácie,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,Vybudovanie kanalizácie v obci,viac ako 1 000 000 "Šariš, Prešov, Žehňa",Žehňa,Žehňa,Zberný dvor,,Odpadové hospodárstvo,zberné dvory,Vybudovanie Zberného dvora,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Žehňa",Žehňa,Žehňa,Multifunkčné ihrisko,,Šport a voľný čas,športoviská,Vybudovanie multifunkčného ihriska,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Žehňa",Žehňa,Žehňa,Detské ihrisko,,Šport a voľný čas,detské ihriská,Vybudovanie detského ihriska,10 000 - 100 000 "Šariš, Prešov, Žehňa",Žehňa,Žehňa,Vybudovanie Základnej školy,,Školstvo a vzdelávanie,ZŠ,Vybudovanie areálu Základnej školy,viac ako 1 000 000 "Šariš, Prešov, Žehňa",Žehňa,Žehňa,Chodníky v obci,,Doprava,miestne komunikácie,Rozšírenie a dobudovanie chodníkov v obci Žehňa a časti Dúbrava,100 000 - 500 000 "Šariš, Prešov, Žehňa",Žehňa,Žehňa,Obecné cesty,,Doprava,miestne komunikácie,Obecné cesty,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Bajerovce",Bajerovce,Bajerovce,MŠ - Bajerovce,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ,Rekonštrukcia priestorov a ich vybavenosti,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Bajerovce",Bajerovce,Bajerovce,Obecný vodovod,,Vodohospodárstvo,vodovod,Vybudovanie obecného vodovodu,viac ako 1 000 000 "Šariš, Sabinov, Bajerovce",Bajerovce,Bajerovce,Bezpečnostné prvky v dopravnej infraštruktúre obce,,Doprava,dopravná bezpečnosť,"Bezpečná mobilita, dopravné značenia, prechody, osvetlenia, retardéry, kamery a chodníky pri ceste III. triedy",10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Bajerovce",Bajerovce,Bajerovce,Cyklotrasa Bajerovce-Vislanka,,Doprava,cyklochodníky,Budovanie regionálnej cyklotrasy Bajerovce-Vislanka,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Sabinov, Bajerovce",Bajerovce,Bajerovce,EUROVELO 11,,Doprava,cyklochodníky,Budovanie cyklotrás Eurovelo 11,viac ako 1 000 000 "Šariš, Sabinov, Bajerovce",Bajerovce,Bajerovce,Čistenie vôd a vývoz fekálií,,Vodohospodárstvo,ČOV,Vybudovanie čističky a zabezpečenie strojov na vývoz fekálií,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Bajerovce",Bajerovce,Bajerovce,Obnova Obecného úradu Bajerovce,,Budovy,obecný úrad,Obnova obecného úradu na podklade vykonaného energetického auditu,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Bajerovce",Bajerovce,Bajerovce,IBV - Bajerovce,,Budovy,bývanie,Vysporiadanie pozemkov a príprava infraštruktúry,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Bajerovce",Bajerovce,Bajerovce,Nájomné byty,,Budovy,bývanie,Rekonštrukcia budovy,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Bajerovce",Bajerovce,Bajerovce,Predajňa potravín a rozličného tovaru,,Služby a obchod,kamenné predajne,Rekonštrukcia budovy,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Bajerovce",Bajerovce,Bajerovce,Kultúrny dom Bajerovce,,Budovy,kultúrny dom,"Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci, oprava strechy, ...",100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Bajerovce",Bajerovce,Bajerovce,Prírodný amfiteáter Bajerovce,,Kultúra,kultúrna infraštruktúra,Rekonštrukcia amfiteátra a jeho okolia,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Bajerovce",Bajerovce,Bajerovce,Miestne komunikácie a chodníky,,Doprava,miestne komunikácie,Dobudovanie a rekonštrukcia miestnych komunikácii a vybudovanie chodníkov,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Sabinov, Bodovce",Bodovce,Bodovce,Prístavba kuchyne a Šj k Zš a MŠ,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ + ZŠ,Prístavba novej kuchyne a školskej jedálne k ZŠ a MŠ,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Bodovce",Bodovce,Bodovce,Rekonštrukcia vodojemu a vodovodného potrubia,,Vodohospodárstvo,vodovod,Rekonštrukcia vodojemu a vodovodného potrubia,neuvedené "Šariš, Sabinov, Bodovce",Bodovce,Bodovce,Rozširenie vodovodného potrúbia,,Vodohospodárstvo,vodovod,,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Bodovce",Bodovce,Bodovce,Vybudovanie kanalizácie,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,,neuvedené "Šariš, Sabinov, Bodovce",Bodovce,Bodovce,vybudovanie zberného dvora,,Odpadové hospodárstvo,zberné dvory,vybudovanie zberného dvora,neuvedené "Šariš, Sabinov, Bodovce",Bodovce,Bodovce,vodozadržné opatrenia mimo vodného toku,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,dokončenie vodozadržných opatrení mimo vodného toku,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Bodovce",Bodovce,Bodovce,Detské ihrisko,,Šport a voľný čas,detské ihriská,Výstavba Detského ihriska,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Bodovce",Bodovce,Bodovce,Stavebné rozšírenie KD a vymena krovu a krytiny KD a Pož. Zbrojnice,,Budovy,kultúrny dom,"Rozšírenie obvodovych múrov,vymena krovu a krytiny",100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Bodovce",Bodovce,Bodovce,Telocvičňa k ZŠ,,Školstvo a vzdelávanie,ZŠ,Výstavba telocvične,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Bodovce",Bodovce,Bodovce,rozširenie verejného osvetlenia,,Digitalizácia a SMART,verejné osvetlenie,,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Bodovce",Bodovce,Bodovce,Rozširenie plynofikácie,,Energetika,plyn,,neuvedené "Šariš, Sabinov, Bodovce",Bodovce,Bodovce,Výstavba Multifunkčného ihriska,,Šport a voľný čas,športoviská,Multifunkčné ihrisko,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Bodovce",obec Bodovce,KÚ Bodovce,Výstavba výhľadne na Hradovej hore,,CR,infraštruktúra CR,Výstavba výhľadne na Hradovej hore,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Bodovce",Bodovce,Bodovce,Miestné komunikácie nová výstavba,,Doprava,miestne komunikácie,vybudovanie nových miestných komunikácií,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Bodovce",obec Bodovce,KÚ Bodocve,Lávka cez Veľký potok,,Doprava,"mosty, lávky, priepusty",Postavenie Lávky cez Veľký potok,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Brezovica",obec Brezovica,Brezovica,Výstavba vodovodu a kanalizácie,,Vodohospodárstvo,vodovod + kanalizácia,Rozšírenie IS v lokalite určenej na IBV,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Brezovica",obec Brezovica,Brezovica,Výstavba cyklochodníka,,Doprava,cyklochodníky,Výstavba cyklochodníka,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Brezovica",obec,obec,Zateplenie ZŠ s MŠ,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ + ZŠ,Zlepšenie tepelnoizolačných vlastností budovy ZŠ,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Brezovica",obec Brezovica,Brezovica,Zberný dvor,,Odpadové hospodárstvo,zberné dvory,Výstavba zberného dvora vr. Techniky,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Brezovica",obec,obec,Kamerový systém,,Digitalizácia a SMART,bezpečnosť v obci,"Doplnenie kamerového systému, prevencia proti vandalizmu v obci",10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Brezovica",obec,obec,Výstavba multifunkčného ihriska,,Šport a voľný čas,športoviská,Skvalitnenie procesu výuky telesnej výchovy,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Brezovica",obec Brezovica,Brezovica,Rekonštrukcia kaštieľa,,CR,kultúrne a historické pamiatky,Celková rekonštrukcia kaštieľa č. 299,viac ako 1 000 000 "Šariš, Sabinov, Brezovica",obec Brezovica,Brezovica,Rekonštrukcia kúrie,,CR,kultúrne a historické pamiatky,Celková rekonštrukcia kúrie č. 103,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Sabinov, Brezovica",obec Brezovica,Brezovica,Výstavba miestnych komunikácií,,Doprava,miestne komunikácie,Rozšírenie cestnej infraštruktúry v lokalite určenej na IBV,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Brezovica",obec Brezovica,Brezovica,Rekonštrukcia mosta,,Doprava,"mosty, lávky, priepusty",Rekonštrukcia havarijného stavu mosta ponad rieku Torysa,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Brezovička",Brezovička,Brezovička,Cyklochodník - prepojenie Brezovička-Vysoká,,Doprava,cyklochodníky,"Vybudovanie napojenia cyklochodníka do obce Vysoká, prepojenie cyklotrasy Vetvy P3 Torysa-Nižný Slavkov s cyklochodníkom do obce Vysoká",100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Brezovička",Brezovička,Brezovička,Cyklotrasa vetva P3 Torysa-Nižný Slavkov v k.ú. Brezovička,,Doprava,cyklochodníky,Cyklochodník v obci v celkovej dĺžke 2549 m,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Brezovička",Brezovička,Brezovička,Úprava dvora a parkoviska pred OcÚ a KD,,Doprava,parkoviská,"terénne úpravy dvora obecného úradu, zatrávňovacie pásy na parkovisku pred obecným úradom, nový chodík ku kultúrnemu domu",10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Brezovička",Brezovička,Brezovička,Výstavba bytovky,,Budovy,bývanie,Vybudovanie bytovky s 8 b.j. na nájomné bývanie,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Brezovička",Brezovička,Brezovička,Obnova obecnej sýpky,,CR,kultúrne a historické pamiatky,"Obnova obecnej sýpky pri budove OcÚ, nová fasáda, oprava strechy, nové odkvapy a odvodnenie stavby",10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Brezovička",Brezovička,Brezovička,Výstavba chodníka ku kostolu,,Doprava,miestne komunikácie,Vybudovanie chodníka ku kostolu na vyšnom konci obce,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Brezovička",Brezovička,Brezovička,Prepojenie miestnych komunikácií "Lozovec" a "Kamence",,Doprava,miestne komunikácie,"Prepojenie komunikácií výstavbou nevej časti miestnej komunikácie na zabezpečenie jednosmernosti ulice, kao prevencia kolíznych situácií v časti obce",10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Brezovička",Brezovička,Brezovička,Náučný chodník - Koscilek,,CR,infraštruktúra CR,"Náučný turistický chodník k zrúcanine kláštora na Koscilku s mobiliárom, náučnými tabuľami, parkoviskom a stojiskom pre cyklistov",10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Brezovička",Brezovička,Brezovička,Náučný chodník a obnova hradu Zámčisko,,CR,infraštruktúra CR,"Obnova zrúcaniny hradu Zámčisko - konzervačné práce a vyčistenie okolia hradu, vybudovanie turistického náučného chodníku k hradu",100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Brezovička",Brezovička,Brezovička,Vybudovanie chodníka ku penziónu a zriadenie zastávky,,Doprava,miestne komunikácie,Vybudovanie chodníka k penziónu,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Červená Voda",,,Zberný dvor a kompost,,Odpadové hospodárstvo,zberné dvory,Zabezpečiť hospodárne nakladanie s odpadmi,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Červená Voda",obec Čevená voda,Červená Voda,Výstavba miestnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd,,Vodohospodárstvo,kanalizácia + ČOV,Výstavba miestnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd,viac ako 1 000 000 "Šariš, Sabinov, Červená Voda",obec Čevená voda,Červená Voda,Zachytenie prameňa vody a rozšírenie vodovodu,,Vodohospodárstvo,vodovod,Zachytenie prameňa vody a rozšírenie vodovodu,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Červená Voda",obec Čevená voda,Červená Voda,"Rekonštrukcia nevyužívaných miestnych komunikácií na cyklistocké chodníky, výstavba cyklochodníkov/ rozšírenie existujúcej cyklistockej trasy",,Doprava,cyklochodníky,"Rekonštrukcia nevyužívaných miestnych komunikácií na cyklistocké chodníky, výstavba cyklochodníkov/ rozšírenie existujúcej cyklistockej trasy",10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Červená Voda",obec Čevená voda,Červená Voda,Výstavba lesoparku s rozhľadňou,,CR,infraštruktúra CR,Výstavba lesoparku s rozhľadňou,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Červená Voda",obec Čevená voda,Červená Voda,"Rekonštrukcia obecného úradu a kultútneho domu, s ohľadom na zníženie energetickej náročnosti",,Budovy,budovy iné,"Rekonštrukcia obecného úradu a kultútneho domu, s ohľadom na zníženie energetickej náročnosti",100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Červená Voda",obec Čevená voda,Červená Voda,Výstavba protipovodňovej ochrany - regulácia potoka,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Výstavba protipovodňovej ochrany - regulácia potoka,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Červená Voda",obec Čevená voda,Červená Voda,Výstavba detského ihriska,,Šport a voľný čas,detské ihriská,Výstavba detského ihriska,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Červená Voda",obec Čevená voda,Červená Voda,"Zriadenie domu smútku, vrátane parkoviska",,Budovy,domy smútku,"Zriadenie domu smútku, vrátanie parkoviska",100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Červená Voda",obec Čevená voda,Červená Voda,Výstavba nových nájomných bytov,,Budovy,bývanie,Výstavba nových nájomných bytov pre mladé rodiny,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Červená Voda",obec Čevená voda,Červená Voda,Výstavba prírodného amfiteátra,,Kultúra,kultúrna infraštruktúra,Výstavba prírodného amfiteátra,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Červená Voda",obec Čevená voda,Červená Voda,Výstavba multifunkčnej budovy,,Šport a voľný čas,športoviská,Výstavba multifunkčnej budovy - telocvičňa,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Červená Voda",obec Čevená voda,Červená Voda,Zviditeľnenie - historického artefaktu zo 16. storočia v lese nad obcou,,CR,kultúrne a historické pamiatky,Zviditeľnenie - historického artefaktu zo 16. storočia v lese nad obcou,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Červená Voda",obec Čevená voda,Červená Voda,Realizácia oddychovej zóny pre seniorov,,Verejné priestranstvá,oddychová zóna,Realizácia oddychovej zóny pre seniorov,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Červená Voda",obec Čevená voda,Červená Voda,Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií,,Doprava,miestne komunikácie,Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Červenica pri Sabinove",Obec Červenica pri Sabinove,Červenica pri Sabinove,Vybudovanie dátovej siete,,Digitalizácia a SMART,telekomunikačné siete + internet + wifi,Vystavba multifunkčnej datovej siete,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Červenica pri Sabinove",Obec Červenica pri Sabinove,Červenica pri Sabinove,Rozšírenie vodovodu a kanalizácie,,Vodohospodárstvo,vodovod + kanalizácia,Jedná sa o rozšírenie sieti v miestach novej výstavby,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Červenica pri Sabinove",Obec Červenica pri Sabinove,Červenica pri Sabinove,Eurovelo 11,,Doprava,cyklochodníky,Cyklotrasa je súčasťou medzinárodného koridoru,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Červenica pri Sabinove",Obec Červenica pri Sabinove,Červenica pri Sabinove,Vybudovanie zberného dvora,,Odpadové hospodárstvo,zberné dvory,Predmetom projektu je výstavba zberného dvora,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Červenica pri Sabinove",Obec Červenica pri Sabinove,Červenica pri Sabinove,Sanácia Hanigovského potoka,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,"Predmetom projektu je rekoštrukcia regulácie potoka, pričom steny slúžia ako oporné múry cesty tretej triedy",500 000 - 1 000 000 "Šariš, Sabinov, Červenica pri Sabinove",Obec Červenica pri Sabinove,Červenica pri Sabinove,Výstavba poldra,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Predmetom projektu je výstavba poldra nad obcou,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Červenica pri Sabinove",Obec Červenica pri Sabinove,Červenica pri Sabinove,Využitie geotermálneho vrtu,,Energetika,OZE,Predmetom projektu je rekonštrukcia vrtu L2 a jeho využitie,viac ako 1 000 000 "Šariš, Sabinov, Červenica pri Sabinove",Obec Červenica pri Sabinove,Červenica pri Sabinove,Vodozadržné opatrenia,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Červenica pri Sabinove",Obec Červenica pri Sabinove,Červenica pri Sabinove,Rozšírenie kamerového systému,,Digitalizácia a SMART,bezpečnosť v obci,,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Červenica pri Sabinove",Obec Červenica pri Sabinove,Červenica pri Sabinove,Výstavba športovísk,,Šport a voľný čas,športoviská,Vybudovanie novýchšportovísk,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Červenica pri Sabinove",Obec Červenica pri Sabinove,Červenica pri Sabinove,Rekonštrukcia verejného osvetlenia,,Digitalizácia a SMART,verejné osvetlenie,,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Červenica pri Sabinove",Obec Červenica pri Sabinove,Červenica pri Sabinove,Výstavba miestných komunikácií,,Doprava,miestne komunikácie,Jedná sa o výstavbu komunikácií v nových lokalitách,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Červenica pri Sabinove",Obec Červenica pri Sabinove,Červenica pri Sabinove,Prechody pre chodcov,,Doprava,dopravná bezpečnosť,,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Červenica pri Sabinove",Obec Červenica pri Sabinove,Červenica pri Sabinove,Výstavba oddychových zón,,Verejné priestranstvá,oddychová zóna,,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Ďačov",obec Ďačov,Ďačov,Rozšírenie NN siete,,Energetika,elektrina a teplo,Rozšírenie siete k novej IBV,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Ďačov",obec Ďačov,Ďačov,Rozšírenie kanalizácie,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,Rozšírenie kanalizácie k novej IBV,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Sabinov, Ďačov",obec Ďačov,Ďačov,Rozšírenie vodovodu,,Vodohospodárstvo,vodovod,Rozšírenie vodovodu k novej IBV,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Sabinov, Ďačov",obec Ďačov,Ďačov,Rekonštrukcia úpravy regulácie miestného potoka,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Rekonštrukcia úpravy regulácie miestného potoka,viac ako 1 000 000 "Šariš, Sabinov, Ďačov",obec Ďačov,Ďačov,Rekonštrukcia ZŠ,,Školstvo a vzdelávanie,ZŠ,Rekonštrukcia ZŠ,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Ďačov",obec Ďačov,Ďačov,Výstavba bytového domu,,Budovy,bývanie,Výstavba bytových domov,viac ako 1 000 000 "Šariš, Sabinov, Ďačov",obec Ďačov,Ďačov,Výstavba šatni na futbalovom ihrisku,,Šport a voľný čas,"šatne, tribúny a sociálne zariadenia",Výstavba šatni na futbalovom ihrisku,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Ďačov",obec Ďačov,Ďačov,Rozšírenie plynofikácie,,Energetika,plyn,Rozšírenie plynofikácie k novej IBV,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Ďačov",obec Ďačov,Ďačov,Výstavba detského a multifunkčného ihriska,,Šport a voľný čas,detské ihriská,Výstavba detského a multifunkčného ihriska,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Ďačov",obec Ďačov,Ďačov,Výstavba MK a chodníkov,,Doprava,miestne komunikácie,Výstavba MK,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Ďačov",obec Ďačov,Ďačov,Rekonštrukcia MK,,Doprava,miestne komunikácie,Rekonštrukcia MK,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Ďačov",obec Ďačov,Ďačov,Rekonštrukcia mostov a lávok,,Doprava,"mosty, lávky, priepusty",Rekonštrukcia mostov a lávok,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Daletice",obec Daletice,Daletice,Zatrúbenie Daletického potoka,,Verejné priestranstvá,oddychová zóna,Vybudovanie oddychovej zóny pre občanov a detské ihrisko,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Daletice",obec Daletice,Daletice,Zateplenie obecného úradu a kultúrneho domu,,Budovy,obecný úrad,Zateplenie s dôvodom zníženia nákladov,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Daletice",obec Daletice,Daletice,Vybudovanie parkoviska pri cintoríne,,Doprava,parkoviská,Vzbudovanie parkoviska pri cintoríne,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Daletice",obec Daletice,Daletice,Vybudovanie multifunkčného ihriska,,Šport a voľný čas,športoviská,Multifunkčné ihrisko,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Daletice",obec Daletice,Daletice,Rekonštrukcia ciest,,Doprava,miestne komunikácie,Rekonštrukcia ciest v obci,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Drienica",Drienica + podnikatelia v CR,Drienica,Internetové pokrytie obce a rekreačnej oblasti.,,Digitalizácia a SMART,telekomunikačné siete + internet + wifi,"Prepojenie obce a podnikateľského sektora v rekreačnej oblasti cez nové tzv SMART riešenie, od riešenia parkovania cez ponúkanie služieb až po monitorovanie vereiných priestorov.",10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Drienica",Drienica,Drienica,Kybernetická bezpečnosť,,Školstvo a vzdelávanie,systém vzdelávania,Vzdelávací projekt ohľadom kybrnetickej bezpečnosti pre pracovníkov obecných úradov.,menej ako 10 000 "Šariš, Sabinov, Drienica",SPORTxLysa s. r. o.,Lyžiarske stredisko Lysa - Drienica,Budovanie infraštruktúry pre cykloturistiku a turistiku - pump track,,Doprava,cyklochodníky,"Vybudovanie Pumptrackovej dráhy (bicykle, kolobežky, skejtboardy či kolieskové korčule), využiteľnej aj pre rodiny s detmi. Doplnenie vybavenia na existujúcej trase pri Hoteli Šport (nabíjacia a servisná stanica, prístrešok, osadenie prvkov drobnej infraštruktúry - altánok, lavičky, detské ihrisko, osadenie turistických informačných tabúľ.",10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Drienica",Obec Drienica -SportxLysa -3ti sektor,Drienica,Cyklistické zjazdové trasy- singletracky,,Doprava,cyklochodníky,Vybudovanie zjazdových cyklotrás - single-trackov z Lysej do Drienice - nový produkt CR v čase mimo lyžiarskej sezóny (2 trasy),10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Drienica",SPORTxLysa s. r. o.,Lyžiarske stredisko Lysa - Drienica,Dovybavenie sedačkovej lanovky a cyklotrás,,Doprava,cyklochodníky,"Doplnenie vybavenia na existujúcej sedačkovej lanovky ( pomocou špecifických uchytení na bicykle) z dôvodu možného celoročného využívania. Revitalizácia značenia a cyklotrás pre Cross-country, downhill, singletrack.",100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Drienica",Obec Drienica,Drienica,Rekonštrukcia Kultúrneho domu,,Budovy,kultúrny dom,rekonštrukcia interiérov a esteriérov kultúrneho domu,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Drienica",Obec Drienica,Drienica,Zberný dvor,,Odpadové hospodárstvo,zberné dvory,Vybudoavnie zberného dvora pre triedenie bio odpadov a stavebného odpadu s technikou,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Drienica",SportXLysa,Driencia - Olejníkov,Prožiarna nádrž - protipovodňová,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,vybudovanie vodozadržnych zariadení v teréne,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Drienica",Drienica,Drienica,Práca s PC pre dôchodcov,,Školstvo a vzdelávanie,systém vzdelávania,Vzdelávací projekt zameraný na starších ľudí v dôchodku. Základne práce s PC a internetom.,menej ako 10 000 "Šariš, Sabinov, Drienica",Obec Drienica,Drienica,Pozemkové úpravy - komasácia,,Budovy,bývanie,"definovanie vlastníckych pomerov v extravilácne obce spojené s budovaním chodníkov, cyklotrác a s rozvojom CR",10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Drienica",Obec Drienica -SportxLysa -3ti sektor,Drienica,Bobová dráha,,Šport a voľný čas,športoviská,Vybudovanie bobovej dráhy pre rozšírenie služieb v CR mimo zimnej sezóny.,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Drienica",Obec Drienica,Drienica,Nájomné byty,,CR,ubytovanie a stravovanie,Nájomné byty pre rozvoj CR,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Drienica",OZ Mikroregion Čergov,Drienica,Rozhľadnňa s turistickou útulňou-Čeršľa,,CR,infraštruktúra CR,Rozhľadnňa s turistickou útulňou-Čeršľa - nový produkt CR,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Drienica",Obec Drienica + Obec Jakubovany,Drienica,Rozšírenie kapacít Jakubovanskej priehrady o letné kprírodné kúpalisko.,,Šport a voľný čas,bazény,Rozšírenie produktov CR o vybudovanie prírodného kúpaliska na Jakubovanskej vodnej nádrži.,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Drienica",Obec Drienica,Drienica,Vyhliadkové veže na Lysej a Drienici.,,CR,infraštruktúra CR,"Vybudovanie vyhliadkovej veže na vrchole Lysej (1068m.n.m) - výhľad na celý PSK a vybudovanie veže n\"Pod Kamennou\" výhľad na 3 okolité hrady, pri plábnovanej cyklotrase na spojnici Drienica - Červená voda",100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Drienica",Obec Drienica,Drienica,Zriadenie parkovísk v rekreačnej oblasti Drienica - Lysá,,Doprava,parkoviská,"Vybudovanie parkovísk a odstavných plôch pre turistov, návštevníkov prírodných, kultúrnych a športových podujatí,...",500 000 - 1 000 000 "Šariš, Sabinov, Drienica",SPORTxLysa s. r. o.,Lyžiarske stredisko Lysa - Drienica,Osvetlenie revitalizovanej zjazdovky,,Šport a voľný čas,športoviská,"Osvetlenie lyžiarskej zjazdovky na existujúcich stožiaroch - LED osvetlenie. Väčšina lyžiarskych stredísk umožňuje svojim návštevníkom aj absolvovanie nočného lyžovania. Aby bola zachovaná na zjazdovke absolútna bezpečnosť a viditeľnosť, je potrebné ju poriadne nasvietiť.",100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Drienica",SportXLysa,Drienica,Rozšírenie kapacity ubytovne SPORT a priľahlej infraštruktúry,,CR,ubytovanie a stravovanie,"rozšírenie a moderčnizácia ubytovne Šport o nové ubytovacie a stravovacie kapacity, rekonštrukcia kapacity ČOV",100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Drienica",Obec Drienica,Drienica,vybudovanie vonkajších toaliet pri multifunkčnom ihrisku,,Šport a voľný čas,"šatne, tribúny a sociálne zariadenia","Vybudovanie verejných toaliet pri multifunkčnom ihrisku, na ktorm sa každoročne konajú kultúrne akcie a medzinárodnou účasťou.",10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Drienica",Besna s.r.o.,Drienica,vystavba-budova na stravovanie a sluzby,,CR,ubytovanie a stravovanie,"vytavba multifukcnej budovy na lyziarskom svahu,stravovanie, na lyziarskom svahu, stravovanie,toalety, kassa, ski pozicovna ,predajna, ubytovanie",100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Drienica",Obec Drienica,Drienica,Folklórne slávnosti obce,,Kultúra,mäkké aktivity v oblasti kultúry,Kultúrn aktivity spojené s rozvojom CR na medzinárodnej úrovni za účati partnerov obce z Ukrajiny a Poľska konané 1 x ročne každý rok,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Drienica",OZ Mikroregion Čergov,Drienica,Kyslíkova dráha Drienica-Lysá,,CR,infraštruktúra CR,"Kyslíkova dráha Drienica-Lysá, rozvoj CR ako nový produkt CR",10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Drienica",obce SB okresu + 3ti sektor,Drienica,Medzinárodné športové stretnutia mládeže,,Kultúra,mäkké aktivity v oblasti kultúry,"Rozvoj športových aktivít na medzinárosnej úrovni, zvýšenie atraktivity obce, okresu, kraja",10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Drienica",SportXLysa,Drienica,modernizácia Lanovej dráhy,,Šport a voľný čas,športoviská,Výmena a modernizácia lanovej dráhy do rekreačného strediska Drienica - Lysá,viac ako 1 000 000 "Šariš, Sabinov, Drienica",SportXLysa,Drienica,Obnova a modernizácia lyžiarskeho vleku,,Šport a voľný čas,športoviská,Výmena vleku na trati Minárová za sedačkovú lanovku vyššej kapacity,viac ako 1 000 000 "Šariš, Sabinov, Drienica",OZ Mikroregion Čergov,Drienica,Rekonštrukcia historického miesta-Vlčie Diely,,CR,kultúrne a historické pamiatky,"Rekonštrukcia historického miesta-Vlčie Diely, príprava miesta pre turistické prehliadky",10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Drienica",SportXLysa,Driencia - Olejníkov,Rozšírenie zasnežovania - Baranie,,Šport a voľný čas,športoviská,rozšírenie zanežovania na Lysej časť Baranie a sedačková lanovka,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Sabinov, Drienica",SportXLysa - Obec Drienica,Drienica,Sánkarská dráha,,Šport a voľný čas,športoviská,"Vytvorenie sánkarskej dráhy z Lysej smerom do Drienice, vytvorenie nového produktu CR počas zimnej sezóny.",10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Drienica",SportXLysa,Drienica,Stroj na úpravu lyžiarskych tratí,,Šport a voľný čas,športoviská,"Nákup snežného pásového vozidla na úpravu zjazdových tratí, spolu so zariadením na vytváranie bežeckých stôp (nevyžaduje sa SP), rozšírenie sluieb v CR pre zimnú sezónu",100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Drienica",Obec Drienica + 3tí sektor,Drienica,Vybudoavnie areálu adrenalínových športov,,Šport a voľný čas,športoviská,Vybudoavnie areálu adrenálinových športov s prepojením na osotané produkty CR,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Drienica",Drienica,Drienica,Systém bezpečného prechodu chodcov na priechodoch,,Doprava,dopravná bezpečnosť,"Inteligentné priechody pre chodcov - rekonštrukcia priechodov pre chodcov opatrením upozorňujúcich prvkov ( osvetlenie značiek, nasvietenie priechodov, osadenie meračov rýchlosti so záznamovým zariadením)",10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Drienica",Obec Drienica,Drienica,Rozšírenie miestneho cintorína s oplotením,,Verejné priestranstvá,cintoríny,rozšírenie miestenho cintorína s oplotením,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Drienica",Obec Drienica,Drienica,Rekonšrukcia MK s priekopami,,Doprava,miestne komunikácie,Rekonštrukcia existujúcich miestnych komunikácií ( nevyžaduje sa stavebné povolenie),100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Drienica",Obec Drienica,Drienica,IBV Drienica - inžinierske siete,,Budovy,bývanie,"výstavba novej IBV - komunikácie, VKV siete, elektrifikácia ( 7Ha - cca 110 rodinných domov)",viac ako 1 000 000 "Šariš, Sabinov, Drienica",Obec Drienica,Drienica,Výstavba miestnej komunikácie - "Kapustnice",,Doprava,miestne komunikácie,výstavba novej MK k existujúcim nehnuteľnostiam v lokalite Kapustnice - rozšírenie cyklotasy mimo cestu 3. triedy cez obec,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Drienica","Obec Drienica, Urbárska spoločnosť Drienica, Mestské lesy Sabinov, SPortxLysa",Drienica,Rekonštrukcia prístupovej (protipožiarnej) cesty na Lysu,,Doprava,miestne komunikácie,"Rekonštrukcia prístupovej cesty do strediska Drienica - Lysa k nehnuteľnostiam a službám CR, slúžiaca zároveň ako protipožiarna cesta pre Urbarsku spoločnosť a Mestaké lesy Sabinov.",neuvedené "Šariš, Sabinov, Drienica",Obec Drienica,Drienica,Vybudovanie chodníka a cyklochodníka v obci,,Doprava,cyklochodníky,dobudovanie chodníka a cyklochodníka cez obec so značením,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Drienica",Obec Drienica + 3tí sektor,Drienica,obnova turistických trás a chodníkov pre letné a zimné aktivity,,CR,infraštruktúra CR,"Obnova, preznačenie turistických trás pre peších turistov, pre bežkárov skialpinistov (nevyžaduje sa SP)",10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Drienica",OZ Mikroregion Čergov,Drienica,Oddychové zóny pre turistov- turistický chodník Drienica Lysá,,CR,infraštruktúra CR,Oddychové zóny pre turistov- turistický chodník Drienica Lysá- rozšírenie služieb pre turistov,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Drienica",Obec Drienica,Drienica,Rekonšrukcia mostov,,Doprava,"mosty, lávky, priepusty",rekonštrukcia mostov na MK vedúcich ku kultúrnym pamiatkam,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Sabinov, Dubovica",Dubovica,Dubovica,Oprava MK v obci,,Doprava,miestne komunikácie,Oprava MK v obci,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Dubovica",Dubovica,Dubovica,Bezplatná wi-fi v obci,,Digitalizácia a SMART,telekomunikačné siete + internet + wifi,"Zavedenie bezplatnej wi-fi na verejnom pristranstve, pre obyvateľov obce",10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Dubovica",Dubovica,Dubovica,Zavedenie optickej siete,,Digitalizácia a SMART,telekomunikačné siete + internet + wifi,Zavedenie optickej siete do obce,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Dubovica",Dubovica,Dubovica,Rozšírenie kanalizácie do IBV,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,Rozšírenie kanalizácie do IBV,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Dubovica",obec Dubovica,Dubovica,Rozšírenie vodovodu,,Vodohospodárstvo,vodovod,,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Dubovica",obec Dubovica,Dubovica,Zelenšia obec,,Verejné priestranstvá,výsadba zelene,"Výsadba okrasných stromov, vybudovanie altánku",10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Dubovica",Dubovica,Dubovica,Zberný dvor,,Odpadové hospodárstvo,zberné dvory,Zberný dvor v obci,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Dubovica",Dubovica,Dubovica,Kamerový systém,,Digitalizácia a SMART,bezpečnosť v obci,Kamerový systém,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Dubovica",Dubovica,Dubovica,Oprava obecných budov,,Budovy,budovy iné,Oprava obecných budov,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Dubovica",Dubovica,Dubovica,Oprava obecných budov,,Budovy,budovy iné,Oprava obecných budov prevádzkareň,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Dubovica",Dubovica,Dubovica,Rozšírenie IBV,,Budovy,bývanie,Rozšírenie sietí do novej IBV,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Dubovica",Dubovica,Dubovica,Výstavba bytov,,Budovy,bývanie,Výstavba bytov,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Dubovica",Dubovica,Dubovica,Výstavba parkoviska,,Doprava,parkoviská,Výstavba parkoviska pri cintoríne,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Dubovica",obec Dubovica,Dubovica,Výstavba amfiteatra,,Kultúra,kultúrna infraštruktúra,"Výstavba amfiteátra - priadanie jurmaku, fašiang, a iných kultúrnyh podujatí",10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Dubovica",obec Dubovica,Dubovica,Oprava kostola,,Budovy,sakrálne stavby,"Obnova interieru, kúrenie, maľba , el. rozvody",10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Dubovica",Dubovica,Dubovica,Oprava MK a chodníkov,,Doprava,miestne komunikácie,Oprava MK a chodníkov,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Dubovica",obec Dubovica,Dubovica,Rekonštrukcia MK v obci a rekreačnej oblasti,,Doprava,miestne komunikácie,Rekonštrulcia chodníkov a miestnych komunikácií,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Dubovica",Dubovica,Dubovica,Rozšírenie infraštruktúry v obci,,Doprava,miestne komunikácie,Rozšárenie infraštruktúry v obci,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Hanigovce",Hanigovce,Hanigovce,Výstavba detského ihriska,,Šport a voľný čas,detské ihriská,"zameranie, oplotenie a vybudovania detského ihriska",10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Jakubovany",Jakubovany,Jakubovany,cestná doprava a cest infrašrtuktúra cyklistická doprava a cykloturistika,,Doprava,cyklochodníky,cyklotrasa a cestná doprava,neuvedené "Šariš, Sabinov, Jakubova Voľa",Jakubova Voľa,Jakubova Voľa,Vybudovanie cyklotrasy EUROVELO 11,,Doprava,cyklochodníky,Vybudovanie cyklotrasy,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Jakubova Voľa",Jakubova Voľa,Jakubova Voľa,Výstavba protipovodňových opatrení,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Vybudovanie protipovodňových opatrení na miestnom potoku Kohút a vybudovanie odvodňovacích kanálov zrážkovaej vody po celej obci,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Jakubova Voľa",Jakubova Voľa,Jakubova Voľa,Zlepšenie enrgetickej náročnosti obecných budov,,Budovy,budovy iné,Zateplenie budovy OcÚ a MŠ,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Jakubova Voľa",Jakubova Voľa,Jakubova Voľa,Zlepšenie enrgetickej náročnosti obecných budov,,Budovy,budovy iné,"Rekonštrukcia infraštruktúry v budove, ktorú obec plánuje získať do majektu obce",10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Jakubova Voľa",Jakubova Voľa,Jakubova Voľa,Zážitkové učenie škôlkarov,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ,Rekonštrukcia školského dvora a záhrady na vytvorenie podmienok pre zážitkovú formu vzdelávania v MŠ,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Jakubova Voľa",Jakubova Voľa,Jakubova Voľa,Kamerový systém v obci,,Digitalizácia a SMART,bezpečnosť v obci,Obstaranie a inštalácia kamerového systému v obci,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Jakubova Voľa",Jakubova Voľa,Jakubova Voľa,Rekonštrukcia osvetlenia,,Digitalizácia a SMART,verejné osvetlenie,Rekonštrukcia verejného svetlenia,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Jakubova Voľa",Jakubova Voľa,Jakubova Voľa,Vybudovanie novej požiarnej zbrojnice,,Budovy,hasičská zbrojnica,Vybnudovanie novej požiarnej zbrojnice,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Jakubova Voľa",Jakubova Voľa,Jakubova Voľa,Vybudovanie infraštruktúry pre rekreačný šport,,Šport a voľný čas,športoviská,Vybudovanie multifunkčného ihriska,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Jakubova Voľa",Jakubova Voľa,Jakubova Voľa,Vybudovanie prístupovej komunikácie a parkoviska ku kultúrnej pamiatke,,Doprava,miestne komunikácie,Turistická trasa ku kultúrnej pamiatke,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Jakubova Voľa",Jakubova Voľa,Jakubova Voľa,Infraštruktúra k novej lokalite IBV,,Budovy,bývanie,Vybudovanie infraštruktúry k novým rodinným domom,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Jakubova Voľa",Jakubova Voľa,Jakubova Voľa,Zvýšenie kvality miestnych komunikácii,,Doprava,miestne komunikácie,Rekonštrukcia existujúcich MK a vybudovanie nových MK,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Kamenica",Obec Kamenica,Obec Kamenica,Výstavba Domu seniorov,,Zdravotníctvo a sociálne služby,poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb,Dom seniorov: 24-hodinová starostlivosť pre 25 klientov a denný stacionár pre 25 klientov,viac ako 1 000 000 "Šariš, Sabinov, Kamenica",Obec Kamenica,Obec Kamenica,Polder Lúčka,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Protipovodnový polder,neuvedené "Šariš, Sabinov, Kamenica",KamenicaKamenica,Kamenica,IBV,,Budovy,bývanie,IBV,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Kamenica",Obec Kamenica,Kamenica,Rekonštrukcia centra ľudovej kultury,,CR,kultúrne a historické pamiatky,Rekonštrukcia centra ľudovej kultúry,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Kamenica",Obec Kamenica,Kamenica,Chodnik,,Doprava,miestne komunikácie,Vybudovanie cestného chodníka,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Kamenica",Obec Kamenica,Obec Kamenica,Miestna komunikácia,,Doprava,miestne komunikácie,Vybudovanie pristupovej cesty medzi Kamenicou a Lúčkou-Potoky,neuvedené "Šariš, Sabinov, Kamenica",Obec Kamenica,Obec Kamenica,Miestná komunikácia,,Doprava,miestne komunikácie,Vystavba pristupovej cesty Kamenica Farma Kamenica,neuvedené "Šariš, Sabinov, Krásna Lúka",Krásna Lúka,Krásna Lúka,multifunkčné ihrisko,,Šport a voľný čas,športoviská,Vybudovanie nového multifunkčného ihriska,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Krásna Lúka",KrásnaLúka,Krásna Lúka,Bezplatná wi-fi v obci,,Digitalizácia a SMART,telekomunikačné siete + internet + wifi,"Zavedenie bezplatnej wi-fi na verejnom pristranstve, pre obyvateľov obce",menej ako 10 000 "Šariš, Sabinov, Krásna Lúka",Krásna Lúka,Krásna Lúka,Rekonštrukcia starej školy,,Školstvo a vzdelávanie,ZŠ,"Rekonštrukcia starej školy v obci, oprava strechy,...",neuvedené "Šariš, Sabinov, Krásna Lúka",Krásna Lúka,Krásna Lúka,Rekonštrukcia miestných komunikácii,,Doprava,miestne komunikácie,Rekonštrukcia miestných komunikácii a chodníkov,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Krásna Lúka",Krásna Lúka,Krásna Lúka,Rekonštrukcia lávok cez Kučmanovský potok,,Doprava,miestne komunikácie,Rekonštrukcia poškodených lávok a zábradlí,neuvedené "Šariš, Sabinov, Krivany",Krivany,Krivany,Rozšírenie kanalizácie ul- Hlavná,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,dobudovanie kanalizácie rómska komunita,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Krivany",obec Krivany,Krivany,Eurovello 11 - Krivany,,Doprava,cyklochodníky,Výstavba cyklotrasy Eurovello 11- Krivany,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Sabinov, Krivany",Krivany,Krivany,Výstvaba lesných cyklotrás,,Doprava,cyklochodníky,Výstvba cyklotrasy Blažka- Putnov - Demjnaka- Kňazová - Hromovec,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Sabinov, Krivany",Krivany,Krivany,Nadstavba bytov nad budovou obecného úradu – bežný štandard,,Budovy,bývanie,nadstavba bytov,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Krivany",Krivany,Krivany,Rekonštrukcia budovy OcÚ,,Budovy,obecný úrad,rekonštrukcia budovy ocu,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Krivany",obec Krivany,Krivany,Zteplenie budovy OcÚ,,Budovy,obecný úrad,zateplenie budovy OcÚ,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Krivany",Krivany,Krivany,Zberný dvor Krivany a stojiska,,Odpadové hospodárstvo,zberné dvory,výstavba zberného dvora,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Krivany",Krivany,Krivany,protipovodňové opatrenia,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,regulácia breho potokov,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Sabinov, Krivany",obec Krivany,Krivany,Rekonštrukcia potokov,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,regulácia potokov,viac ako 1 000 000 "Šariš, Sabinov, Krivany",Krivany,Krivany,Tepelné čerpadlo- kaštieľ,,CR,kultúrne a historické pamiatky,zlepšenie energetickej náročnosti,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Krivany",Krivany,Krivany,Výstavba poldra,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,výstavba póldra,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Sabinov, Krivany",Krivany,Krivany,Zateplenie budovy OcÚ,,Budovy,obecný úrad,zateplenie budovy OcÚ,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Krivany",Krivany,Krivany,protipovodňové opatrenia v krajine,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,revitalizácia krajiny,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Krivany",Krivany,Krivany,regulacia potokov,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,uprava brehov potokov,viac ako 1 000 000 "Šariš, Sabinov, Krivany",Krivany,Krivany,Komunitné centrum,,Zdravotníctvo a sociálne služby,poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb,Vybudovanie nového KC,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Krivany",Krivany,Krivany,Stavebné pozemky,,Budovy,bývanie,Vybudovanie inžinierkých sieti v novej lokalite,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Sabinov, Krivany",Krivany,Krivany,Výstavba novej 12.b.j.- nájomné byty- bežný štandard,,Budovy,bývanie,výstavba 12.bj,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Sabinov, Krivany",obec Krivany,Krivany,Reknštrukcia CĽK J. Lazoríka,,CR,kultúrne a historické pamiatky,Rekonštrukcia centra ľudovej kultúry,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Sabinov, Krivany",Krivany,Krivany,Rekonštrukcia Kamenného mlynu Krivany,,CR,kultúrne a historické pamiatky,Rekonštrukcia kamenného mlunu- kul. Pamiatka,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Krivany",obec Krivany,Krivany,Rekonštrukcia kaštieľa,,CR,kultúrne a historické pamiatky,Kompletná rekonštrukcia kaštieľa v obci a záhrady,viac ako 1 000 000 "Šariš, Sabinov, Krivany",Krivany,Krivany,Rekonštrukcia Výšného mlynu- Krivany,,CR,kultúrne a historické pamiatky,rekonštrukcia pôvodného vodného mlynu,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Krivany",Krivany,Krivany,Rekonštrukcia záhrady pri kaštieli,,CR,kultúrne a historické pamiatky,rekonštrukcia záhrady pri kaštieli,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Krivany",Krivany,Krivany,Výstavba pôvodnej šmikni,,CR,kultúrne a historické pamiatky,výstvba novej pôvodnej šmikni,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Krivany",Krivany,Krivany,Rekonštrukcia MK,,Doprava,miestne komunikácie,rekonštrukcia miestnych komunikacii,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Krivany",obec Krivany,Krivany,Rekonštrukcia MK,,Doprava,miestne komunikácie,Rekonštrukcia miestnych komunikácii,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Krivany",obec Krivany,Krivany,Stavebné pozemky Dujava,,Budovy,bývanie,Výstavba všetkých sieti a komunikacii - Dujava,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Sabinov, Krivany",Krivany,Krivany,Revitalizácia krajiny,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,protipovodňové optrenia v k.ú.,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Krivany",obec Krivany,Krivany,Revitalizácia krajiny- obec,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,protipovodňové opatrenia v krajine,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Krivany",Krivany,Krivany,Hradok - Výstavba naučného chodníka,,CR,infraštruktúra CR,Výstvba naučného chodníka k stroavekemu drevenému hradu Hradok,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Lipany",Lipany,Lipany,Dni mesta Lipany,,Kultúra,mäkké aktivity v oblasti kultúry,Príprava podujatia.,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Lipany",Lipany,Lipany,Múzeum mesta Lipany,,Kultúra,kultúrna infraštruktúra,Zriadenie múzea mesta Lipany.,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Lipany",Lipany,Lipany,Prestavba nevyuž. Priestorov na triedu MŠ,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ,Stavebné úpravy jestvujúcich priestorov na triedu MŠ s nadstavbou,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Lipany",Lipany,Lipany,Prístavba DSS,,Zdravotníctvo a sociálne služby,poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb,Zvýšenie kapacity klientov DSS,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Lipany",Lipany,Lipany,Rekonštrukcia plyn.kotolne MŠ Kpt. Nálepku7,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ,"Rek. Plyn.kotolne a hydraulické vyregulovanie UK, zníženie energ. Náročnosti",100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Lipany",Lipany,Lipany,Revitalizácia centra mesta,,Verejné priestranstvá,park,Dobudovanie parku v centre mesta,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Lipany",Lipany,Lipany,Revitalizácia parku - Kopanina,,Verejné priestranstvá,park,Výsadba stromov,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Lipany",Lipany,Lipany,Revitalizácia parku - Kopanina 2,,Verejné priestranstvá,park,Vybudovanie oddychovej zóny blízko centra mesta,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Lipany",Lipany,Lipany,Splašková kanalizácia,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,Vybudovanie splaškovej kanalizácie na Jarkovej ulici,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Lipany",Lipany,Lipany,Štúdia obchvatu mesta,,Dokumentácia,projektová dokumentácia,Vypracovanie študie možného obchvatu mesta Lipany,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Lipany",Lipany,Lipany,Cyklodoprava mesta Lipany,,Doprava,doplnková cykloinfraštruktúra,"Výstavba bikepointov (nabijacie stanice, servis, požičovňa bicyklov a elektrobicyklov,...)",100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Lipany",Lipany,Lipany,Cyklochodník Lipany - Lúčka,,Doprava,cyklochodníky,Vybudovanie novej cyklotrasy medzi mesto Lipany a obcou Lúčka.,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Lipany",Lipany,Lipany,Euriovelo 11,,Doprava,cyklochodníky,Vybudovanie cyklotrasy Eurovelo 11,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Sabinov, Lipany",Lipany,Lipany,Zateplenie mest. budovy Nam. Sv. Martina,,Budovy,budovy iné,"Zateplenie budovy, zníženie energetickej náročnosti",10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Lipany",Lipany,Lipany,Vodozádržné opatrenia zo spevnených plôch,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Vodozádržné opatrenia zo striech mestsých budov a spevnených plôch,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Sabinov, Lipany",Lipany,Lipany,Komplexná obnova budovy Luník,,Budovy,budovy iné,"Zateplenie, nadstavba, dipozičné zmeny budovy",500 000 - 1 000 000 "Šariš, Sabinov, Lipany",Lipany,Lipany,Malá hokejová hala,,Šport a voľný čas,štadióny,Výstavba hokejovej haly sumelou ľadovou plochou,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Sabinov, Lipany",Lipany,Lipany,Amfiteáter,,Kultúra,kultúrna infraštruktúra,Vybudovanie amfiteátra v rekreačnej zóne.,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Lipany",Lipany,Lipany,Autocamping,,CR,infraštruktúra CR,"Výstavba kemping,amfiteáter",viac ako 1 000 000 "Šariš, Sabinov, Lipany",Lipany,Lipany,Galéria v kostolnej veži,,Budovy,sakrálne stavby,"Rekonštrukcia kostolnej veže, zriadenie galérie,...",10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Lipany",Lipany,Lipany,Infokiosk Lipany,,CR,infraštruktúra CR,Zriadenie infokiosku v Lipanoch zameraného na sakrálne a historické pamiatky.,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Lipany",Lipany,Lipany,Polyfunkčný objekt v lokalite Šejba,,Budovy,polyfunkčné budovy,Výstavba polyfunkčného objektu v novej lokalite,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Sabinov, Lipany",Lipany,Lipany,Vybudovanie miestnej komunikácie na časti Mlynskej ulice,,Doprava,miestne komunikácie,"Výstavba cesty, chodníka",100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Lipany",Lipany,Lipany,Revitalizácia mestských lesov,,Verejné priestranstvá,výsadba zelene,"Výsadba stromov, oprava lesných ciest",500 000 - 1 000 000 "Šariš, Sabinov, Lipany",Lipany,Lipany,Revitalizácia vnútroblokov,,Verejné priestranstvá,"centrum obce, námestie","Výsadba zelených plôch, výstavba parkov, oddychové zóny",100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Lipany",Lipany,Lipany,Oddychová zóna Pod hájom,,Verejné priestranstvá,oddychová zóna,Zriadenie náučno-rekreačného chodníka.,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Lipany",Lipany,Lipany,Infraštruktúra pre rozvoj CR,,Doprava,miestne komunikácie,Vybudovanie cestnej infraštruktúry v rekreačnej zóne Akvapark Lipany.,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Lúčka",Lúčka,Lúčka,Prírodny amfiteáter,,Kultúra,kultúrna infraštruktúra,výstavba amfiteátra,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Lúčka",Lúčka,Lúčka,Zavedenie optickej siete,,Digitalizácia a SMART,telekomunikačné siete + internet + wifi,,neuvedené "Šariš, Sabinov, Lúčka",Lúčka,Lúčka,Revitalizácia verejných priestranstiev,,Verejné priestranstvá,park,Rekonštrukcia parkov,neuvedené "Šariš, Sabinov, Lúčka",Lúčka,Lúčka,Obnova autobusových zastávok,,Doprava,"autobusové zastávky, prestupné terminály",Obnova autobusových zastávok,neuvedené "Šariš, Sabinov, Lúčka",Lúčka,Lúčka,Rekonštrukcia parkov v obci Lúčka,,Verejné priestranstvá,park,,neuvedené "Šariš, Sabinov, Lúčka",Lúčka,Lúčka,Rozšírenie kanalizácie k IBV,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,,neuvedené "Šariš, Sabinov, Lúčka",Lúčka,Lúčka,Výstavba vodovodu v obci Lúčka,,Vodohospodárstvo,vodovod,,neuvedené "Šariš, Sabinov, Lúčka",Lúčka,Lúčka,Rozšírenie IS k IBV,,Budovy,bývanie,Rozšírenie IS k IBV,neuvedené "Šariš, Sabinov, Lúčka",Lúčka,Lúčka,cyklochodník,,Doprava,cyklochodníky,výstavba cyklochodníka,neuvedené "Šariš, Sabinov, Lúčka",Lúčka,Lúčka,NKP - kostol sv. Trojice,,CR,kultúrne a historické pamiatky,rekonštrukcia parku pri NKP,neuvedené "Šariš, Sabinov, Lúčka",Lúčka,Lúčka,Výstavba prístupovovej komunikácie k zbernému dvoru a kompostovisku,,Doprava,miestne komunikácie,,neuvedené "Šariš, Sabinov, Lúčka",Lúčka,Lúčka,Zberný dvor,,Odpadové hospodárstvo,zberné dvory,Výstavba zberného dvora,neuvedené "Šariš, Sabinov, Lúčka",Lúčka,Lúčka,Kompostovisko,,Odpadové hospodárstvo,kompostárne + bioplynové stanice,Výstavba kompostoviska,neuvedené "Šariš, Sabinov, Lúčka",Lúčka,"Lúčka, Kamenica",Výstavba poldra a regulácia Blatného potoka,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Výstavba nádrže a stavidla na zadržiavanie povodní+regulácia Blatného potoka,neuvedené "Šariš, Sabinov, Lúčka",Lúčka,Lúčka,Sanácia krovu a zateplenie budovy základnej školy,,Školstvo a vzdelávanie,ZŠ,Zateplenie budovy+sanácia krovu,neuvedené "Šariš, Sabinov, Lúčka",Lúčka,Lúčka,Výstavba malej vodnej elektrárne na Blatnom potoku,,Energetika,OZE,,neuvedené "Šariš, Sabinov, Lúčka",Lúčka,Lúčka,Výstavba ihriska,,Šport a voľný čas,detské ihriská,Vybudovanie multifunkčného ihriska,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Lúčka",Lúčka,Lúčka,Rekonštrukcia školskej kuchyne,,Školstvo a vzdelávanie,ZŠ,Rekonštrukcia školskej kuchyne,neuvedené "Šariš, Sabinov, Lúčka",Lúčka,Lúčka,Výstavba kuchyne pri KD,,Budovy,kultúrny dom,KD v obci je bez kuchyne. Pre plné využitie KD je nutnosť vybudovať novú kuchyňu.,neuvedené "Šariš, Sabinov, Lúčka",Lúčka,Lúčka,Nákup techniky pre DHZ,,Budovy,hasičská zbrojnica,"Nákup štvorkolky, terenného vozidla, dodávky na prevoz osôb, nákup ťažkých zásahových oblekov",neuvedené "Šariš, Sabinov, Lúčka",Lúčka,Lúčka,Výstavba chodníkov,,Doprava,miestne komunikácie,Výstavba a rekonštrukcia chodníkov v obci,neuvedené "Šariš, Sabinov, Lúčka",Lúčka,Lúčka,Rekonštrukcia miestnych komunikácií,,Doprava,miestne komunikácie,Rekonštrukcia miestnych komunikácií,neuvedené "Šariš, Sabinov, Lúčka",Lúčka,"Lúčka, Kamenica, Milpoš","Rekonštrukcia (výstavba)mosta na ,,Ortašu\"",,Doprava,"mosty, lávky, priepusty",Rekonštrukcia alebo výstavba nového mosta v osade Potoky,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Lúčka",Lúčka,"Lúčka,Kamenica",Rekonštrukcia rámového mosta v obci Lúčka,,Doprava,"mosty, lávky, priepusty",Rekonštrukcia mosta na miestnej komunikácii,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Lúčka",Lúčka,"Lúčka, Kamenica",Výstavba mosta cez potok Lúčanka,,Doprava,"mosty, lávky, priepusty",Výstavba mosta pre prístupovú cestu z Kamenice do Lúčky,neuvedené "Šariš, Sabinov, Ľutina",Ľutina,Ľutina,Bezplatná wi-fi v obci,,Digitalizácia a SMART,telekomunikačné siete + internet + wifi,"Zavedenie bezplatnej wi-fi na verejnom pristranstve, pre obyvateľov obce",menej ako 10 000 "Šariš, Sabinov, Ľutina",Ľutina,Ľutina,"Rozšírenie inžinierských sieti - voda, kanál",,Vodohospodárstvo,vodovod + kanalizácia,"Rozšírenie inžinierských sieti - voda, kanál",100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Ľutina",Ľutina,Ľutina,Cyklochodník Ľutina - Peč. N. Ves,,Doprava,cyklochodníky,Vybudovanie cyklochodníka,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Sabinov, Ľutina",Ľutina,Ľutina,Rekonštrukcia ČOV,,Vodohospodárstvo,ČOV,Rekonštrukcia ČOV,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Ľutina",Ľutina,Ľutina,Rekonštrukcia kúrenia v budove OcU,,Budovy,obecný úrad,Rekonštrukcia kúrenia v budove OcU,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Ľutina",Ľutina,Ľutina,Oprava futbalového ihriska,,Šport a voľný čas,športoviská,Oprava futbalového ihriska,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Ľutina",Ľutina,Ľutina,Dom smútku,,Budovy,domy smútku,Vybudovanie domu smútku,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Ľutina",Ľutina,Ľutina,Príprava pozemkov pre IBV Dolničky,,Budovy,bývanie,Vybudovanie infraštruktúri IBV Dolničky,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Sabinov, Ľutina",Ľutina,Ľutina,Rekonštrukcia verejného osvetlenia,,Digitalizácia a SMART,verejné osvetlenie,Rekonštrukcia verejného osvetlenia,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Ľutina",Ľutina,Ľutina,Oplotenie cintorína,,Verejné priestranstvá,cintoríny,Vybudovanie nového oplotenia,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Ľutina",Ľutina,Ľutina,Vybudovanie chodníka II. Etapa,,Doprava,miestne komunikácie,vybudovanie nového chodníka,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Ľutina",Ľutina,Ľutina,Miestna komunikácia,,Doprava,miestne komunikácie,Oprava a rekonštrukcia cesty,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Milpoš",Obec Milpoš,Milpoš,Oddychová zóna v obci Milpoš,,Verejné priestranstvá,oddychová zóna,výstavba oddychovej zóny,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Milpoš",Obec Milpoš,Milpoš,Prístavba MŠ,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ,Rekonštrukcia MŠ,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Sabinov, Milpoš",Obec Milpoš,Milpoš,Oprava verejnej kanalizácie,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,rekonštrukcia,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Milpoš",Obec Milpoš,Milpoš,cyklochodnik v obci Milpoš,,Doprava,cyklochodníky,výstavba cyklotrasy,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Sabinov, Milpoš",Obec Milpoš,Milpoš,Výmena autobusových zastávok,,Doprava,"autobusové zastávky, prestupné terminály",rekonštrukcia,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Milpoš",Obec Milpoš,Milpoš,Oprava budovy ČOV,,Budovy,budovy iné,rekonštrukcia budovy,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Milpoš",Obec Milpoš,Milpoš,Oprava povodňových rigolov a priepustov,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,rekonštrukcia,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Milpoš",Obec Milpoš,Milpoš,Regulácia Milpošského potoka,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,výstavba regulácie potoka,viac ako 1 000 000 "Šariš, Sabinov, Milpoš",Obec Milpoš,Milpoš,Rozšírenie IBV v obci Milpoš,,Budovy,bývanie,vystavba rod. domov,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Sabinov, Milpoš",Obec Milpoš,Milpoš,Rozšírenie polyfunkčného objektu,,Budovy,polyfunkčné budovy,Rekonštrukcia pol. Objektu,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Sabinov, Milpoš",Obec Milpoš,Milpoš,Tak sebe tu žijeme,,Kultúra,mäkké aktivity v oblasti kultúry,stretnutie folkloristov,menej ako 10 000 "Šariš, Sabinov, Milpoš",Obec Milpoš,Milpoš,Rekonštrukcia MK,,Doprava,miestne komunikácie,Rekonštrukcia miestných komunikáćii,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Sabinov, Milpoš",Obec Milpoš,Milpoš,Oprava Mostov 8 ks,,Doprava,"mosty, lávky, priepusty",Rekonštrukcia mostov,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Sabinov, Nižný Slavkov",Nižný Slavkov,Nižný Slavkov,Zmena spôsobu vykurovania v Dome smútku,,Budovy,domy smútku,Projekt rieši zníženie emisií a úsporu energie v dome smútku,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Nižný Slavkov",Nižný Slavkov,Nižný Slavkov,Spevnená plocha pri cintoríne,,Verejné priestranstvá,cintoríny,"Projekt rieši rekonštrukciu spevnenej plochy pred cintorínom. Súčasťou projektu sú aj zárubné múry, oplotenie, odvodňovací žľab a úprava schodiska pred vstupom na cintorín.",10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Nižný Slavkov",Nižný Slavkov,Nižný Slavkov,Kultúrno -spločenské podujatie z príležitosti osláv sv.Anny,,Kultúra,mäkké aktivity v oblasti kultúry,"Prezentácia folklóru a ľudových tradícií nielen z Hornotorysského regiónu, ale aj hostí z iných oblasti kultúry zo Slovenska a zahraničia v areáli amfiteátra s príležitosti osláv. Sv. Anny",menej ako 10 000 "Šariš, Sabinov, Nižný Slavkov",Nižný Slavkov,Nižný Slavkov,Medzinárodné stretnutie zástupcov miest a obcí z Európy s názvom Slavkov.Nižný Slavkov,,Kultúra,mäkké aktivity v oblasti kultúry,Kultúrno-spoločenské podujatia,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Nižný Slavkov",Nižný Slavkov,k.ú.Nižný Slavkov,Obnova turistických tras v k.ú. Nižný Slavkov,,CR,infraštruktúra CR,Obnova alebo budovanie dopravnej infraštruktúry v oblasti CR,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Nižný Slavkov",Nižný Slavkov,k.ú.Nižný Slavkov,Rekonštrukcia prícestnej kaplnky,,Budovy,sakrálne stavby,"Rekonštrukcia prícestnej kaplnky z 13. stor.oprava fasády, striešky a výstavba nového oplotenia",10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Nižný Slavkov",Nižný Slavkov,Nižný Slavkov,Výročie prvej písomnej zmienky o obci,,Kultúra,mäkké aktivity v oblasti kultúry,Kultúrno-spoločenské podujatia,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Nižný Slavkov",Nižný Slavkov,Nižný Slavkov,Oplotenie cintorína,,Verejné priestranstvá,cintoríny,Projekt rieši zebezpečenie ochrany majetku a bezpečnosť občanov v areáli cintína.,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Nižný Slavkov",Nižný Slavkov,Nižný Slavkov,Chodníky pre chodcov v obci,,Doprava,miestne komunikácie,Projekt rieši bezpečnosť chodcov v cestnej premávke.,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Nižný Slavkov",Nižný Slavkov,Nižný Slavkov,Rekonštrukcia miestnych komunikácií,,Doprava,miestne komunikácie,,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Nižný Slavkov",Nižný Slavkov,k.ú.Nižný Slavkov,Regenerácia prírodnej kultúrnej pamiatky -Stará mlyn,,CR,kultúrne a historické pamiatky,"Rekonštrukcia chodníka , spevnenie terénu/ padajú skaly/, vybudovanie lávky nad prírodnou pamiatkou, vytvoriť oddychovú zónu s altánkom a bezpečným priestorom pre občerstvenie turistov.",10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Olejníkov",Olejníkov,Olejníkov,Výstavba cyklotrás,,Doprava,cyklochodníky,výstavba cyklotrás,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Olejníkov",Olejníkov,Olejníkov,Vybudovanie kanalizácie obce,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,ochrana životného prostredia,viac ako 1 000 000 "Šariš, Sabinov, Olejníkov",Olejníkov,Olejníkov,Výstavba kanalizácie,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,Vybudovanie kanalizáciev obci,viac ako 1 000 000 "Šariš, Sabinov, Olejníkov",Olejníkov,Olejníkov,Rekonštrukcia cesty MRK,,Doprava,miestne komunikácie,Rekonštrukcia cesty MRK,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Oľšov",obec Oľšov,Oľšov,turistická rozhľadňa,,CR,infraštruktúra CR,výstavba rozhľadne Ferkova patria na,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Oľšov",obec Oľšov,Oľšov,miniamfiteater,,Kultúra,kultúrna infraštruktúra,miniamfiteater na kult.spol.podujatia,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Ostrovany",Ostrovany,Ostrovany,výstavba materskej školy,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ,materská škola,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Sabinov, Ostrovany",Ostrovany,Ostrovany,Dobudovanie vododvodu,,Vodohospodárstvo,vodovod,Rozšírenie vodovodu,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Ostrovany",Ostrovany,Ostrovany,Spalšková kanalizácia,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,Rozšírenie kanalizácie,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Ostrovany",Ostrovany,Ostrovany,cyklochodník,,Doprava,cyklochodníky,cyklochodník,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Ostrovany",Ostrovany,Ostrovany,autobusová zastávka,,Doprava,"autobusové zastávky, prestupné terminály",aut. Zastávka,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Ostrovany",Ostrovany,Ostrovany,Zberný dvor,,Odpadové hospodárstvo,zberné dvory,stojiská,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Ostrovany",Ostrovany,Ostrovany,nájomné byty,,Budovy,bývanie,nájomné byty,viac ako 1 000 000 "Šariš, Sabinov, Ostrovany",Ostrovany,Ostrovany,rozšírenie základnej školy,,Školstvo a vzdelávanie,ZŠ,základná škola,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Ostrovany",Ostrovany,Ostrovany,telocvičňa,,Šport a voľný čas,športoviská,telocvičňa,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Ostrovany",Ostrovany,Ostrovany,Rekonštrukcia kaplnky,,Budovy,sakrálne stavby,Rekonštrukcia kaplnky,menej ako 10 000 "Šariš, Sabinov, Ostrovany",Ostrovany,Ostrovany,Rekonštrukcia Kostola,,Budovy,sakrálne stavby,"Rekonštrukcia kostola v obci, oprava strechy,...",10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Ostrovany",Ostrovany,Ostrovany,predĺženie chodníka,,Doprava,miestne komunikácie,predĺženie chodníka,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Ostrovany",Ostrovany,Ostrovany,Chodník materská škola,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ,chodník k materskej škole,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Ostrovany",Ostrovany,Ostrovany,Miestné komunikácie,,Doprava,miestne komunikácie,komunikácie,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Pečovská Nová Ves",obec Pečovská Nová Ves,Pečovská Nová Ves,Dobudovanie vodovodu a kanalizácie v obci,,Vodohospodárstvo,vodovod + kanalizácia,Rozširovanie verejnej kanalizácia a vodovodu,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Pečovská Nová Ves",obec Pečovská Nová Ves,Pečovská Nová Ves,Duchovné tradície spájajú naše cesty,,Doprava,cyklochodníky,"Výstavba cyklochodník z Pečovskej Novej Vsi do Ľutiny na Ľutínsku horu, v k.ú. Pečovská Nová Ves dĺžky 2341 , 3 m široký",500 000 - 1 000 000 "Šariš, Sabinov, Pečovská Nová Ves",obec Pečovská Nová Ves,Pečovská Nová Ves,Rozšírenie dopravného značenia na cyklochodníku EuroVelo 11 v k.ú. Pečovská Nová Ves,,Doprava,dopravná bezpečnosť,Doplnenie dopravného značenia a zabudovanie dopravného zariadenia na cyklochodníku,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Pečovská Nová Ves",Pečovská Nová Ves,Pečovská Nová Ves,Rozšírenie a dobudovanie zberného dvora,,Odpadové hospodárstvo,zberné dvory,Rozšírenie zberného dvora a jeho technické dovybavenie,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Sabinov, Pečovská Nová Ves",obec Pečovská Nová Ves,Pečovská Nová Ves,Rozšírenie zberného dvora,,Odpadové hospodárstvo,zberné dvory,"Výstavba hál, plochy na uloženie odpadu, váhy a technické dovybavenie zberného dvora",500 000 - 1 000 000 "Šariš, Sabinov, Pečovská Nová Ves",Pečovská Nová Ves,Pečovská Nová Ves,"Protipovodňová ochrana obce Pečovská Nová Ves, časť Bukovec",,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,výstavba protipovodňového kanála a oprava cestného priepustu,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Pečovská Nová Ves",obec Pečovská Nová Ves,Pečovská Nová Ves,Výstavba hygienického centra pre MRK,,MRK,tvrdé aktivity na podporu integrácie,Výstavby hygienického centra s práčovňou pre MRK,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Pečovská Nová Ves",Pečovská Nová Ves,Pečovská Nová Ves,Dobudovanie základenj technickej infraštruktúry v MRK obce Pečovská Nová Ves,,Doprava,miestne komunikácie,"Výstavba miestných komunikácií, chodníkov a spevnených plôch v MRK lokalitách obce",100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Pečovská Nová Ves",obec Pečovská Nová Ves,Pečovská Nová Ves,V Pečovskej Novej Vsi bezpečnejší - 2. etapa,,Digitalizácia a SMART,bezpečnosť v obci,Rozšírenie kamerového systému v 2. polovici obce,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Pečovská Nová Ves",Pečovská Nová Ves,Pečovská Nová Ves,Atletika - kráľovna športu,,Šport a voľný čas,športoviská,Výstavba atletickej dráhy,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Pečovská Nová Ves",obec Pečovská Nová Ves,Pečovská Nová Ves,Modernizácia verejného osvetlenia v obci,,Digitalizácia a SMART,verejné osvetlenie,Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia v obci,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Pečovská Nová Ves",Pečovská Nová Ves,Pečovská Nová Ves,Rekonštrukcia a rozšírenie NN sietí na ul. Kvetná v Pečovskej Novej Vsi,,Energetika,elektrina a teplo,Rozšírenie a výstavba NN sietí,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Pečovská Nová Ves",Pečovská Nová Ves,Pečovská Nová Ves,Rozšírenie NN sietí na ul. Mlynskej v Pečovskej Novej Vsi,,Energetika,elektrina a teplo,Výstavba NN sietí,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Pečovská Nová Ves",Pečovská Nová Ves,Pečovská Nová Ves,Športuj a buď zdravý,,Šport a voľný čas,outdoor,Výstavba workautového ihriska,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Pečovská Nová Ves",obec Pečovská Nová Ves,Pečovská Nová Ves,Výstavba miestnach komunikácií v obci,,Doprava,miestne komunikácie,Výstavba miestných komunikácií a chodníkov,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Sabinov, Pečovská Nová Ves",Pečovská Nová Ves,Pečovská Nová Ves,Výstavba miestnych komunikácii v obci Pečovská Nová Ves,,Doprava,miestne komunikácie,Výstavba miestných komunikácií,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Pečovská Nová Ves",obec Pečovská Nová Ves,Pečovská Nová Ves,Bezpečnejší chodci v Pečovskej Novej Vsi,,Doprava,dopravná bezpečnosť,Modernizáciaa rozšírenie priechodov pre chodcov,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Poloma",Poloma,Poloma,Bezplatná wi-fi v obci,,Digitalizácia a SMART,telekomunikačné siete + internet + wifi,"Zavedenie bezplatnej wi-fi na verejnom pristranstve, pre obyvateľov obce",menej ako 10 000 "Šariš, Sabinov, Poloma",Poloma,Poloma,Optická sieť v obci,,Digitalizácia a SMART,telekomunikačné siete + internet + wifi,optický internet v obci,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Poloma",Poloma,Poloma,Kanalizácia obce Poloma,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,zlepšenie ŽP v obci i regiónu,viac ako 1 000 000 "Šariš, Sabinov, Poloma",Poloma,Poloma,cyklotrasa,,Doprava,cyklochodníky,vybudovanie cyklotrasy,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Poloma",Poloma,Poloma,rekreačná zóna,,Šport a voľný čas,bazény,prírodné kúpalisko s oddych.zónou,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Poloma",Poloma,Poloma,Rekonštrukcia miestnych komunikácií,,Doprava,miestne komunikácie,rekonštrukcia MK v obci Poloma,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Poloma",Poloma,Poloma,turistický chodník,,CR,infraštruktúra CR,vybudovanie turist.chodníka,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Ratvaj",Ratvaj,Ratvaj,Park,,Verejné priestranstvá,park,Park,menej ako 10 000 "Šariš, Sabinov, Ratvaj",Ratvaj,Ratvaj,Miestne komunikácie,,Vodohospodárstvo,vodovod,Vybudovanie vodovodu,neuvedené "Šariš, Sabinov, Ratvaj",Ratvaj,Ratvaj,Vybudovanie kanalizácie,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,Vybudovanie kanalizácie,neuvedené "Šariš, Sabinov, Ratvaj",Ratvaj,Ratvaj,Vybudovanie rigolov,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Vybudovanie rigolov,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Ratvaj",Ratvaj,Ratvaj,Zateplenie budovy OcÚ,,Budovy,obecný úrad,Zateplenie budovy OcÚ,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Ratvaj",Ratvaj,Ratvaj,Plynofikácia budovy OcÚ a hasičskej zbrojnice,,Budovy,polyfunkčné budovy,Plynofikácia budovy OcÚ a hasičskej zbrojnice,neuvedené "Šariš, Sabinov, Ratvaj",Ratvaj,Ratvaj,Parkovisko,,Doprava,parkoviská,Parkovisko,menej ako 10 000 "Šariš, Sabinov, Ratvaj",Ratvaj,Ratvaj,Chodníky,,Doprava,miestne komunikácie,Vybudovanie miestnych komunikácií,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Ratvaj",Ratvaj,Ratvaj,Vybudovanie chodníkov,,Doprava,miestne komunikácie,Vybudovanie chodníkov,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Ražňany",Ražňany,Obec Ražňany,Bezplatná wi-fi v obci,,Digitalizácia a SMART,telekomunikačné siete + internet + wifi,"Zavedenie bezplatnej wi-fi na verejnom pristranstve, pre obyvateľov obce",10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Ražňany",Ražňany,Ražňany,Denný stacionár,,Zdravotníctvo a sociálne služby,poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb,"Rekonštrukcia budovy bývalej budovy PD,",500 000 - 1 000 000 "Šariš, Sabinov, Ražňany",Ražňany,Ražňany,Cyklochodník Ražňany - Ostrovany,,Doprava,cyklochodníky,Vybudovanie asfaltového cyliskstického chodníka,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Ražňany",Ražňany,Ražňany,Rekonštrukcia parku,,Verejné priestranstvá,park,"Vybudovanie chodníkov, osvetlenia, sadové úpravy",100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Ražňany",Ražňany,Ražňany,Dom smútku,,Budovy,domy smútku,Vybodovanie domu smútku,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Ražňany",Ražňany,Ražňany,Rekonštukcia kaštieľa-podkrovie,,CR,kultúrne a historické pamiatky,"Rekonštrukcia podkrovia s možnosťou využitia na knižnicu, ubytovanie, kancelárie",100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Ražňany",Ražňany,Ražňany,Cesta Pečovec,,Doprava,miestne komunikácie,Výmena vozovkového krytu,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Ražňany",Ražňany,Ražňany,Rekonštrukcia Sýpky,,CR,kultúrne a historické pamiatky,Rekonštrukcia Sýpky,viac ako 1 000 000 "Šariš, Sabinov, Renčišov",Renčišov,Renčišov,Multifunkčné ihrisko,,Šport a voľný čas,športoviská,Vybudovanie multifunkčného ihriska pre potreby občanov obce,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Renčišov",Renčišov,Renčišov,Dokončenie DHZ,,Budovy,hasičská zbrojnica,Vybudovanie hasičskej zbrojnice pre potreby DHZ a zároveň bude slúžiť ako sklad materiálno-technického zabezpečenia,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Renčišov",Renčišov,Renčišov,Vybudovanie turistických trás v katastri obce,,CR,infraštruktúra CR,Vybudovanie nových a rekonštrukcia pôvodných turistických trás a chodníkov,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Rožkovany",Rožkovany,Rožkovany,Budovanie a rekonštrukcia inžinierskych sietí,,Budovy,bývanie,,neuvedené "Šariš, Sabinov, Rožkovany",Rožkovany,Rožkovany,Budovanie a rekonštrukcia verejnej kanalizácie,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,,neuvedené "Šariš, Sabinov, Rožkovany",Rožkovany,Rožkovany,Výstavba cyklotrasy EUROVELO 11 v katastri obce Rožkovany,,Doprava,cyklochodníky,,neuvedené "Šariš, Sabinov, Rožkovany",Rožkovany,Rožkovany,Výstavba podpornej cykloturistickej infraštruktúry v rámci cyklotrasy EUROVELO 11,,Doprava,doplnková cykloinfraštruktúra,,neuvedené "Šariš, Sabinov, Rožkovany",Rožkovany,Rožkovany,Rekonštrukcia a prístavba budovy obecného úradu,,Budovy,obecný úrad,,neuvedené "Šariš, Sabinov, Rožkovany",Rožkovany,Rožkovany,Budovanie a rekonštrukcia verejných budov vrátane energetickej efektívnosti,,Budovy,polyfunkčné budovy,,neuvedené "Šariš, Sabinov, Rožkovany",Rožkovany,Rožkovany,Protipovodňové a vodozádržné opatrenia,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,,neuvedené "Šariš, Sabinov, Rožkovany",Rožkovany,Rožkovany,Využívanie obnoviteľných zdrojov energie,,Energetika,OZE,,neuvedené "Šariš, Sabinov, Rožkovany",Rožkovany,Rožkovany,Zriadenie komunitného centra,,Zdravotníctvo a sociálne služby,poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb,,neuvedené "Šariš, Sabinov, Rožkovany",Rožkovany,Rožkovany,Rekonštrukcia budovy športového areálu,,Šport a voľný čas,športoviská,,neuvedené "Šariš, Sabinov, Rožkovany",Rožkovany,Rožkovany,Vonkajšie fitness,,Šport a voľný čas,outdoor,,neuvedené "Šariš, Sabinov, Rožkovany",Rožkovany,Rožkovany,Výstavba nájomných bytov,,Budovy,bývanie,,neuvedené "Šariš, Sabinov, Rožkovany",Rožkovany,Rožkovany,Výstavba teločvične pri ZŠ,,Školstvo a vzdelávanie,ZŠ,,neuvedené "Šariš, Sabinov, Rožkovany",Rožkovany,Rožkovany,Vybudovanie centrálneho parkoviska v obci Rožkovany,,Doprava,parkoviská,,neuvedené "Šariš, Sabinov, Rožkovany",Rožkovany,Rožkovany,Pozemkové úpravy a vysporiadavanie pozemkov,,Budovy,bývanie,,neuvedené "Šariš, Sabinov, Rožkovany",Rožkovany,Rožkovany,Výstavba amfiteátra,,Kultúra,kultúrna infraštruktúra,,neuvedené "Šariš, Sabinov, Rožkovany",Rožkovany,Rožkovany,Výstavba multifunkčného ihriska,,Šport a voľný čas,športoviská,,neuvedené "Šariš, Sabinov, Rožkovany",Rožkovany,Rožkovany,Zachovanie a prezentácia národnej kultúrnej pamiatky kaštieľa Rožkovaniovcov,,CR,kultúrne a historické pamiatky,,neuvedené "Šariš, Sabinov, Rožkovany",Rožkovany,Rožkovany,Archeologický výskum a sprístupnenie národnej kultúrnej pamiatky strateného kostolíka v Rožkovanoch,,CR,kultúrne a historické pamiatky,,neuvedené "Šariš, Sabinov, Rožkovany",Rožkovany,Rožkovany,Obnova pamätného miesta bitky pri Rožkovanoch v roku 1849,,CR,kultúrne a historické pamiatky,,neuvedené "Šariš, Sabinov, Rožkovany",Rožkovany,Rožkovany,Podpora informačných centier u prevádzkovateľov služieb cestovného ruchu v obci Rožkovany,,CR,infraštruktúra CR,,neuvedené "Šariš, Sabinov, Rožkovany",Rožkovany,Rožkovany,Budovanie a rekonštrukcia chodníkov,,Doprava,miestne komunikácie,,neuvedené "Šariš, Sabinov, Rožkovany",Rožkovany,Rožkovany,Budovanie a rekonštrukcie miestnych komunikácií,,Doprava,miestne komunikácie,,neuvedené "Šariš, Sabinov, Rožkovany",Rožkovany,Rožkovany,Obnova lesných pozemkov,,Riešenia v environmentálnej oblasti,"ochrana prírody, biodiverzita",,neuvedené "Šariš, Sabinov, Rožkovany",Rožkovany,Rožkovany,Vytvorenie poznávacieho a vyhliadkového turistického chodníka Marduňa,,CR,infraštruktúra CR,,neuvedené "Šariš, Sabinov, Rožkovany",Rožkovany,Rožkovany,Vybudovanie infraštruktúry a odychovo rekreačnej zóny pri Rožkovianskych rybníkoch,,CR,infraštruktúra CR,,neuvedené "Šariš, Sabinov, Rožkovany",Rožkovany,Rožkovany,Zriadenie prevádzky požičovňe bicyklov,,Doprava,doplnková cykloinfraštruktúra,,neuvedené "Šariš, Sabinov, Sabinov",Sabinov,Sabinov,Kybernetická bezpečnosť vo verejnej správe,,Digitalizácia a SMART,digitálne riešenia vo verejnej správe,"Analýza, manažment, implementácia - kybernetická bezpečnosť informačných technológii vo verejnej správe",10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Sabinov",Sabinov,Sabinov,Instalácia Smart technológií s využitím existujúcej infraštruktúry,,Digitalizácia a SMART,iné SMART riešenia,"Inštalácia daľkových rozvádzačov pre ovládanie a monitorovanie, systém riadenia porúch pre existujúcu infraštruktúru",100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Sabinov",Sabinov,Sabinov,Nabíjacie stanice,,Doprava,nabíjacie stanice,výstavba nabíjacích staníc na území mesta Sabinov pre vytvorenie rozvoja elektromobility.,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Sabinov",Sabinov,Sabinov,Smart stožiar verejného osvetlenia,,Digitalizácia a SMART,verejné osvetlenie,"Modulárny systém, s možnosťou využitia rôznych kombinácií technických prvkov a s možnosťou doplnenia technických prvkov",10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Sabinov",Sabinov,Sabinov,Rekonštrukcia MŠ Švermová,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ,"Rekonštrukcia MŠ - zateplenie budovy, zníženie nákladov na vykurovanie, vyhotovenie fotovoltaických panelov - zelená infraštruktúra a využívanie alternatívnych zdrojov energie, energetická efektívnosť",100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Sabinov",obec Sabinov,Sabinov,Revitalizácia prímestského lesa Švabľovka,,CR,prírodné pamiatky,Revitalizácia prostredia s novými drevenými prvkami a úpravami terénu,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Sabinov",Sabinov,Sabinov,Aplikácie Smart v odpadovom hospodárstve,,Digitalizácia a SMART,digitálne riešenia v OH,manažovanie postupov v odpadovom hospodárstve na základe online získaných informácií zo siete senzorov umiestených v smetných nádobách. Pomocou softvéru pre vyhodnotenie stavu odpadov sa určí optimálna odpadová logistika.,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Sabinov",Sabinov,Sabinov,"Budova MsÚ, Námestie slobody č. 57",,CR,kultúrne a historické pamiatky,"Zateplenie budovy, stropov a strechy, zníženie nákladov na vykurovanie",500 000 - 1 000 000 "Šariš, Sabinov, Sabinov",Sabinov,Sabinov,Meštiansky dom - Námestie slobody č. 55,,CR,kultúrne a historické pamiatky,"Rekonštrukcia - zateplenie budovy, stropov a strechy, vyhotovenie kúrenia, vyhotovenie inžinierských sieti - technická infraštruktúra, zasobovanie teplom",100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Sabinov",Sabinov,Sabinov,Meštiansky dom - Námestie slobody č. 62,,CR,kultúrne a historické pamiatky,"Rekonštrukcia - zateplenie budovy, stropov a strechy, vyhotovenie kúrenia, vyhotovenie inžinierských sieti - technická infraštruktúra, zásobovanie teplom",100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Sabinov",Sabinov,Sabinov,Revitalizácia technického vybavenia na mestskom kúpalisku - ul. Levočská,,Šport a voľný čas,bazény,Výmena technického vybavenia na ohrev teplej vody v bazénoch - energetická efektívnosť a technická infraštruktúra,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Sabinov",Sabinov,Sabinov,Inteligentné osvetlenie,,Digitalizácia a SMART,verejné osvetlenie,Rozšírenie existujúcej infraštruktúry o SMART technológie,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Sabinov",Sabinov,Sabinov,Bezpečnosť a prevencia kriminality,,Digitalizácia a SMART,bezpečnosť v obci,"kamerové systémy, priestupkový systém, mestská polícia, mestské varovné systémy",10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Sabinov",Sabinov,Sabinov,Bytový dom 24 b.j. Mlynská,,Budovy,bývanie,Výstavby bytového domu 24 b.j.,viac ako 1 000 000 "Šariš, Sabinov, Sabinov",Sabinov,Sabinov,Dobudovanie zázemia na zimnom štadióne v Sabinove,,Šport a voľný čas,"šatne, tribúny a sociálne zariadenia","Cieľom projektu je vybudovanie zázemia na hokejovom štadióne v Sabinove. Jedná sa o novú prístavbu kde sa bude nachádzať 8 šatní, vstupná hala, kaviareň a technické miestnosti.",500 000 - 1 000 000 "Šariš, Sabinov, Sabinov",Sabinov,Sabinov,IBV Orkucany,,Budovy,bývanie,"Výstavby IS, spevnených plôch, mestského osvetlenia a následný predaj stavebných pozemkov na IBV",viac ako 1 000 000 "Šariš, Sabinov, Sabinov",Sabinov,Sabinov,Rekonštrukcia futbalovej tribúny etapa č. 2,,Šport a voľný čas,"šatne, tribúny a sociálne zariadenia",Cieľom projektu je dokončenie rekonštrukcie futbalovej tribúny na futbalovom štadióne v Sabinove,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Sabinov",Sabinov,Sabinov,Rekonštrukcia chladenia a plochy na zimnom štadióne v Sabinove,,Šport a voľný čas,štadióny,Cieľom projektu je výmena technológie chladenia a trúbkovnice na ľadovej ploche v zimnom štadióne v Sabinove.,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Sabinov, Sabinov",Sabinov,Sabinov,Výmena opláštenia na zimnom štadióne v Sabinove,,Šport a voľný čas,štadióny,Cieľom projektu je výmena opláštenia na zimnom štadióne v Sabinove,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Sabinov",Sabinov,Sabinov,Zavlažovanie na futbalovom štadióne v Sabinove,,Šport a voľný čas,štadióny,Výmena zavlažovacieho systému za plne automatický zavlažovací systém na futbalovom štadióne v Sabinove,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Sabinov",Sabinov,Sabinov,Parkovisko - ul. Puškinová,,Doprava,parkoviská,Výstavba parkoviska - dopravná infraštruktúra,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Sabinov",obec Sabinov,Sabinov,Kostol v Evanjelickej záhrade,,Budovy,sakrálne stavby,Rekonštrukcia kostola,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Sabinov, Sabinov",Sabinov,Sabinov,Revitalizácia kostola v evanjelickej záhrade,,Budovy,sakrálne stavby,Cieľom projektu je rekonštrukcia priestorov nevyužívaného evanjelického kostola za účelom vytvorenia novej koncertnej sály a galérie so stálou expozíciou o histórii mesta s oddychovou zónou.,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Sabinov, Sabinov",Sabinov,Sabinov,Múzeum cyklistiky,,CR,infraštruktúra CR,Rekonštrukcia priestorov bývalého skladu civilnej obrany v budove MsKS za účelom zriadenia múzea cyklistiky a zvyšovania úrovne poskytovaných služieb v cestovnom ruchu na území mesta Sabinov.,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Sabinov",Sabinov,Sabinov,Obnova hradobného opevnenia etapa č. 2,,CR,kultúrne a historické pamiatky,Špecifickým cieľom projektu je zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi. Celková hodnota projektu je 1 200000 €. Navrhuje sa stavebná obnova formou čiastočnej rekonštrukcie brán a dobudovanie hradobného opevnenia a dobudovanie veží.,viac ako 1 000 000 "Šariš, Sabinov, Sabinov",Sabinov,Sabinov,PD na etapu č 2 obnova hradobného opevnenia,,CR,kultúrne a historické pamiatky,Cieľom projektu je vytvorenie realizačnej projektovej dokumentácie hradobného opevnenia pre etapu č. 2,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Sabinov",Sabinov,Sabinov,Sprístupnenie dvoch bášt z mestského hradobného opevnia v Sabinove,,CR,kultúrne a historické pamiatky,Projekt je za zameraný na obnovu interiéru historických bášt na mestskom hradobnom opevnení. S cieľom sprístupnenia bášt pre turistov a vytvorenia vyhliadky na baštovom balkóne.,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Sabinov",Sabinov,Sabinov,Vytvorenie malého korza k obchodu na korze,,CR,infraštruktúra CR,Osadenie dobových nápisov na obchodoch podľa filmu obchodu na korze a vyrobenie a osadenie súsošia deportovaných židov zo Sabinova.,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Sabinov",obec Sabinov,Sabinov,Zvonica,,CR,kultúrne a historické pamiatky,Oprava fasády zvonice,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Sabinov",Sabinov,Sabinov,IBV ul. Poľná / Telek / - komunikácia - vrchná stavba,,Budovy,bývanie,Výstavba vrchnej časti komunikácie,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Sabinov",Sabinov,Sabinov,Chodník Tehelná - Ovocinárska,,Doprava,miestne komunikácie,Výstavba chodníka - dopravná infraštruktúra,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Sabinov",Sabinov,Sabinov,Revitalizácia spevnených plôch - ul. Jarková,,Doprava,miestne komunikácie,Rekonštukcia chodníka a cesty - dopravná infraštruktúra,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Sabinov",Sabinov,Sabinov,IBV Hliník - ul. Šancová - II. Etapa,,Doprava,miestne komunikácie,Výstavba komunikácie - dopravná infraštruktúra,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Sabinov, Sabinov",Sabinov,Sabinov,Vybudovanie náučného chodníka zbojníka Rajnohu,,CR,infraštruktúra CR,"Cieľom projektu je vytvorenie náučného chodníka zbojníka Rajnohu, ktorý zbíjal na Čergove a \"šanci\" formou vytvorenia oddychových zón osadenia informačných tabúľ a prvkov drobnej infraštruktúry.",10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Sabinov",Sabinov,Sabinov,Chodník vtáčí chodník mesta Sabinov,,CR,infraštruktúra CR,Cieľom projektu je osadenie vtáčích búdok v rôznych lokalitách v meste Sabinove so vzdelávacími grafikami a mapkou rozmiestnenia.,menej ako 10 000 "Šariš, Sabinov, Sabinov",Sabinov,Sabinov,Bikesharing v meste Sabinov,,Doprava,doplnková cykloinfraštruktúra,Obstarávanie a prevádzkovanie požičovne mestských bicyklov.,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Sabinov",Sabinov,Sabinov,Historická ulička remesiel,,CR,infraštruktúra CR,"Cieľom projektu je vybudovanie historickej uličky remesiel pozdĺž hradobného opevnenia, ktoré prejde rekonštrukciou v roku 2021 cez program Interreg. Rekonštrukcia by mala spočívať vo vytvorení 6 remeselných predvádzacích miest úpravy osvetlenia, položenia historickej dlažby, umiestnení lavičiek a vytvorení oddychových zón. Projekt sa prostredníctvom naplnenia jednotlivých cieľov bude snažiť o ochranu prírodného a kultúrneho dedičstva, o vytýčenie novej turistickej trasy, ktorú budú môcť využívať obyvatelia aj turisti po oboch stranách hranice, o skvalitnenie poskytovaných služieb v oblasti cestovného ruchu.",500 000 - 1 000 000 "Šariš, Sabinov, Sabinov",Sabinov,Sabinov,Interaktívne hradobné opevnenie,,CR,infraštruktúra CR,"Cieľom je vytvorenie nového produktu cestovného ruchu a to formou virtuálnej prehliadky historického Sabinova a hradobného opevnenia. Realizácia projektu by mala spočívať v nákupe technického vybavenia, programovania a rekonštrukcii priestorov na prezentáciu produktu CR.",10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Sabinov",Sabinov,Sabinov,Vybudovanie svojpomocných opravovní k bicyklov,,Doprava,doplnková cykloinfraštruktúra,"Vybudovanie 2 svojpomocných opravovní k bicyklov pri cyklo chodníku Eurovelo 11, ktoré budú slúžiť na zabezpečenie jednoduchého servisu bicyklov.",10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Sabinov",,,Rozšírenie sociálnych služieb v meste Sabinov,,Zdravotníctvo a sociálne služby,poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb,"Nedostatok kapacít v súčasnom zariadení sociálnych služieb, dopyt po ďalších sociálnych službách",viac ako 1 000 000 "Šariš, Sabinov, Šarišské Dravce",Obec Šarišské Dravce,Šarišské Dravce,Obnova historického parku v Šarišských Dravciach,,Verejné priestranstvá,park,"Jedná sa o revitalizáciu exisujúceho verejného priestranstva s dôrazom na budovanie prvkov verejnej zelene, pribudne nová oddychová zóna pre občanov obce",100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Šarišské Michaľany",Šarišské Michaľany,Šarišské Michaľany,Realizácia IKT infraštruktúry v obecných budovách,,Digitalizácia a SMART,telekomunikačné siete + internet + wifi,Dobudovanie IKT infraštruktúry v obecných priestoroch prenajatých na podnikanie pre podnikateľské subjekty,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Šarišské Michaľany",Šarišské Michaľany,Šarišské Michaľany,Bezpečné priechody pre chodcov v obci Šarišské Michaľany,,Doprava,dopravná bezpečnosť,Osadenie optických dopravných gombíkov s inteligetnými dopravnými značkami na priechodch pre chodcov,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Šarišské Michaľany",Šarišské Michaľany,Šarišské Michaľany,Rekonštrukcia a prístavba budovy ZS,,Školstvo a vzdelávanie,ZŠ,Zlepšenie prístupu ku zdravotnej starostlivosti - zriadenie CIZS,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Šarišské Michaľany",Šarišské Michaľany,Šarišské Michaľany,Prístavba k MŠ,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ,Navýšenie kapacity MŠ,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Šarišské Michaľany",Šarišské Michaľany,Šarišské Michaľany,Stavebná úprava bývalej kotolne na športovo využitie,,Šport a voľný čas,športoviská,"Vytvorenie priestorových podmienok pre športové aktivity detí, mládeže, žien a seniórov",100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Šarišské Michaľany",Šarišské Michaľany,Šarišské Michaľany,Výstavba autobusových zástavok - lokalita Západ,,Doprava,"autobusové zastávky, prestupné terminály",Vybudovanie dvoch autobusových zastávok v lokalite Západ,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Šarišské Michaľany",Šarišské Michaľany,Šarišské Michaľany,Dobudovanie kanalizácie v intraviláne obce,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,"Dobudovanie kanalizácie k 4 rodinným domom, ktoré nie je možné napojiť na existujúcu kanalizačnú sieť",10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Šarišské Michaľany",Šarišské Michaľany,Šarišské Michaľany,Vybudovanie kanalizácie pre nové ulice,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,Vybudpovanie kanalizácie pre novú zástavbu RD v lokalite Západ,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Šarišské Michaľany",Šarišské Michaľany,Šarišské Michaľany,Nabíjacia stanica pre elektromobily,,Doprava,nabíjacie stanice,Vybudovanie nabíjacej stanice pre elektromobily,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Šarišské Michaľany",obec Šarišské Michaľany,Šarišské Michaľany,Rozšírenie cyklistickej infraštruktúry,,Doprava,cyklochodníky,Výstavba nového cyklistického chodníka súbež ného so železničnou traťou z dôvodu bezpečnosti cyklistov,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Šarišské Michaľany",obec Šarišské Michaľany,Šarišské Michaľany,Bike Point,,Doprava,doplnková cykloinfraštruktúra,Výstavba SMART zazemia pri cyklocete Euro Velo 11,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Šarišské Michaľany",Šarišské Michaľany,Šarišské Michaľany,Realizácia stojísk pre kontajnery na odpad,,Odpadové hospodárstvo,triedený zber,Vybudovanie stojíska pre kontajnery na komunálny a separovaný odpad,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Šarišské Michaľany",Šarišské Michaľany,Šarišské Michaľany,Vybudovanie zberného dvora,,Odpadové hospodárstvo,zberné dvory,Zriadenie zberného dvora,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Šarišské Michaľany",Šarišské Michaľany,Šarišské Michaľany,Dobudovanie kompostopviska,,Odpadové hospodárstvo,kompostárne + bioplynové stanice,Rozšírenie a revitalizácia existujúceho kompostoviska,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Šarišské Michaľany",Šarišské Michaľany,Šarišské Michaľany,Nákup komposterov a nádob pre BRKO,,Odpadové hospodárstvo,kompostárne + bioplynové stanice,Nákupa distribúcia kompoterov pre rodinné domy a nádob pre byty na zber BRKO,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Šarišské Michaľany",Šarišské Michaľany,Šarišské Michaľany,Vodozadržné opatrenia,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Vybudpovanie technickej a dopravnej infraštruktúry pre novú zástavbu RD v lokalite Západ,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Šarišské Michaľany",Šarišské Michaľany,Šarišské Michaľany,Zavedenie SMART technológií pri vývoze odpadu,,Digitalizácia a SMART,digitálne riešenia v OH,"Zabezpečenie systému váženia nádob na vývoz odpadu so spätnou dátovou vázbou na obec (snímače, softvér)",10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Šarišské Michaľany",Šarišské Michaľany,Šarišské Michaľany,Zriadenie denného stacionára,,Zdravotníctvo a sociálne služby,poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb,Vytvorenie komformného prostredia pre seniorov,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Šarišské Michaľany",Šarišské Michaľany,Šarišské Michaľany,Radová zástavba rodinných domov,,Budovy,bývanie,Výstavba rodinných domov v rádovej zástavbe pre MRK,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Šarišské Michaľany",Šarišské Michaľany,Šarišské Michaľany,Výstavba nájomného 12 b.j. bytového domu,,Budovy,bývanie,Výstavba nájomného bytového dom nižšieho štandardu pre MRK,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Sabinov, Šarišské Michaľany",Šarišské Michaľany,Šarišské Michaľany,Dobudovanie obecného kamerového systému,,Digitalizácia a SMART,bezpečnosť v obci,Doplnenie obecného kamerového systému o ďalšie kamery a inovácia prepojných bodov s riadiacim pracoviskom na báze optických rozvodov,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Šarišské Michaľany",Šarišské Michaľany,Šarišské Michaľany,Rekonštrukcia vnútorných priestorov ZŠ,,Školstvo a vzdelávanie,ZŠ,"Revitalizácia prietorov -podlahy, zdravotechnika, sanita, elektroinštalácia, telocvičňa",100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Šarišské Michaľany",Šarišské Michaľany,Šarišské Michaľany,Revitalizácia tribúny športového areálu,,Šport a voľný čas,"šatne, tribúny a sociálne zariadenia","Revitalizácia priestorov budovy tribúny športového areálu stavebnou rekonštrukciou vnútorných priestorov, rekonštrukciou elektrických rozvodov a zateplením budovy",100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Šarišské Michaľany",Šarišské Michaľany,Šarišské Michaľany,Výstavba nájomného 2 x 20 b.j. bytového domu,,Budovy,bývanie,Výstavba nájomného bytového domu,viac ako 1 000 000 "Šariš, Sabinov, Šarišské Michaľany",Šarišské Michaľany,Šarišské Michaľany,Realizácia statickej dopravy a využitia verejných plôch na sídlisku,,Doprava,parkoviská,Výstavba parkovacích miest a rekonštrukcia MK a chodníkov na sídlisku,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Sabinov, Šarišské Michaľany",Šarišské Michaľany,Šarišské Michaľany,Vypsoriadanie pozemkov pre nové ulice,,Budovy,bývanie,Vysporiadanie pozemkov pre výástabu MK a chodníkov pre novú zástavbu v loklaite Západ,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Šarišské Michaľany",Šarišské Michaľany,Šarišské Michaľany,Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod MK,,Doprava,miestne komunikácie,Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod existujúcimi MK od vlastníkov pozemkov,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Šarišské Michaľany",obec Šarišské Michaľany,Šarišské Michaľany,Rekonštrukcia budovy bývalého kina na kultúrny dom,,Budovy,kultúrny dom,Nákup budovy bývalého kina s priľahlými pozemkami s následnou rekonštrukciou na kultúrny dom,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Šarišské Michaľany",obec Šarišské Michaľany,Šarišské Michaľany,Obnova kaštieľa s kaplnkou a parku,,CR,kultúrne a historické pamiatky,"Obnova fasády kaštieľa a kaplnky, výmena okien a dveri, oprava strechy, revitalizácia priľahlého parku",100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Šarišské Michaľany",obec Šarišské Michaľany,Šarišské Michaľany,Pamätník obetiam vojen,,CR,kultúrne a historické pamiatky,Výstavba pamätníka padlých v 1. a 2. svetovej vojne,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Šarišské Michaľany",Šarišské Michaľany,Šarišské Michaľany,Zriadenie exteriérových multifunčných priestorov pre organizovanie kultúrnych akcií,,Kultúra,kultúrna infraštruktúra,Výstavba stage (pódia) pre kultúrne vystúpenia s technickým zázemímm,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Šarišské Michaľany",Šarišské Michaľany,Šarišské Michaľany,Vnútroblokový priestor na sídlisku,,Verejné priestranstvá,oddychová zóna,Revitalizácia vnútroblokového priestoru na oddychovú zónu na sídlsiku,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Šarišské Michaľany",Šarišské Michaľany,Šarišské Michaľany,Technická vybavenosť pre nové ulice,,Budovy,bývanie,Vybudpovanie technickej a dopravnej infraštruktúry pre novú zástavbu RD v lokalite Západ,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Sabinov, Šarišské Michaľany",Šarišské Michaľany,Šarišské Michaľany,Rekonštrukcia MK na ulMR.Štefánika,,Doprava,miestne komunikácie,Rekonštrukcia MK s výstavbou chodníka a ovetlenia,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Šarišské Michaľany",Šarišské Michaľany,Šarišské Michaľany,Výstavba MK na ul. M.Zeleného,,Doprava,miestne komunikácie,Výstavba MK a chodníkov na ul.M.Zeleného,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Šarišské Michaľany",Šarišské Michaľany,Šarišské Michaľany,Výstavba MK na ul. Štúrova,,Doprava,miestne komunikácie,Výstavba MK a chodníkov na ul.Štúrovej k novej zástavbe,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Šarišské Michaľany",obec Šarišské Michaľany,Šarišské Michaľany,Zriadenie obecnej pamätnej izby,,CR,infraštruktúra CR,Zriadenie pamätnej izby - kultúrne tradície obce,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Šarišské Sokolovce",Obec Šarišské Sokolovce,Šarišské Sokolovce,Zriadenie MŠ,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ,Vybudovanie novej MŠ v obci,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Šarišské Sokolovce",Obec Šarišské Sokolovce,Šarišské Sokolovce,Viacúčelová budova,,Budovy,polyfunkčné budovy,Viacúčelová budova pre služby poskytované obcou,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Šarišské Sokolovce",Obec Šarišské Sokolovce,Šarišské Sokolovce,Kanalizácia a ČOV,,Vodohospodárstvo,kanalizácia + ČOV,Výstavba kanalizácie a ČOV,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Sabinov, Šarišské Sokolovce",Obec Šarišské Sokolovce,Šarišské Sokolovce,Vodovod - doplnenie vodných zdrojov a rozšírenie vodovodu,,Vodohospodárstvo,vodovod,Výstavba nového zdroja vody a rozšírenie vodovodu,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Šarišské Sokolovce",Obec Šarišské Sokolovce,Šarišské Sokolovce,Zberný dvor,,Odpadové hospodárstvo,zberné dvory,Výstavba zberného dvora,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Šarišské Sokolovce",Obec Šarišské Sokolovce,Šarišské Sokolovce,Vodozadržné opatrenia v obci Šarišské Sokolovce,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Vybudovanie vodozadržných,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Šarišské Sokolovce",Obec Šarišské Sokolovce,Šarišské Sokolovce,detské ihrisko,,Šport a voľný čas,detské ihriská,Vybudovanie detského ihriska,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Šarišské Sokolovce",Obec Šarišské Sokolovce,Šarišské Sokolovce,podpora bývania,,Budovy,bývanie,Vybudovanie bytového domu,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Sabinov, Šarišské Sokolovce",Obec Šarišské Sokolovce,Šarišské Sokolovce,vysporiadanie vlastníckych vzťahov,,Budovy,bývanie,nákup pozemkov,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Šarišské Sokolovce",Obec Šarišské Sokolovce,Šarišské Sokolovce,Zriadenie ZŠ,,Školstvo a vzdelávanie,ZŠ,Vybudovanie novej ZŠ v obci,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Sabinov, Šarišské Sokolovce",Obec Šarišské Sokolovce,Šarišské Sokolovce,Parkovisko,,Doprava,parkoviská,Výstavba parkoviuska pri cintoríne,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Šarišské Sokolovce",Obec Šarišské Sokolovce,Šarišské Sokolovce,Rozšírenie verejného osvetlenia,,Digitalizácia a SMART,verejné osvetlenie,Vybudovanie VO v novej lokalite výstavby RD,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Šarišské Sokolovce",Obec Šarišské Sokolovce,Šarišské Sokolovce,Rozšírenie NN el.siete a trafostanica,,Energetika,elektrina a teplo,Výstavba novej trafostanice a rozšírenie siete NN rozvodov el.rozvodov,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Šarišské Sokolovce",Obec Šarišské Sokolovce,Šarišské Sokolovce,Rozšírenie plynovodu,,Energetika,plyn,Výstavba plynovodu v novej lokalite IBV,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Šarišské Sokolovce",Obec Šarišské Sokolovce,Šarišské Sokolovce,Viacúčelové ihrisko,,Šport a voľný čas,športoviská,Vybudovanie viacúčelového ihriska,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Šarišské Sokolovce",Obec Šarišské Sokolovce,Šarišské Sokolovce,Rekonštrukcia miestnych komunikácií,,Doprava,miestne komunikácie,Rekonštrukcia vybudovaných MK,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Šarišské Sokolovce",Obec Šarišské Sokolovce,Šarišské Sokolovce,Výstavba miestnych komunikácií,,Doprava,miestne komunikácie,Výstavba MK v novej lokalite výstavby RD,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Šarišské Sokolovce",obec Šarišské Sokolovce,Šarišské Sokolovce,Revitalizácia cintorína židovskej náboženskej obce a jeho sprístupnenie,,CR,kultúrne a historické pamiatky,Revitalizácia židovského cintorína a vybudovanie prístupovej komunikácie,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Tichý Potok",Obec Tichý Potok,Tichý Potok,Múzeum ľudovej architektúry,,Kultúra,kultúrna infraštruktúra,Kúpa nehnuteľnosti na účely zriadenia múzea ľudovej architektúry,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Tichý Potok",Obec Tichý Potok,Tichý Potok,Prístavba a obnova kultúrneho domu,,Budovy,kultúrny dom,Prístavba a obnova kultúrneho domu,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Tichý Potok",Obec Tichý Potok,Tichý Potok,Záchrana objektov ľudovej architektúry,,CR,kultúrne a historické pamiatky,Záchrana kamenných stavieb - sypancov a kamenných studní vo vlastníctve občanov,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Tichý Potok",Obec Tichý Potok,Tichý Potok,Značenie turistických trás a miestnych atraktivít,,CR,infraštruktúra CR,"Vytýčenie turistických trás k prírodným útvarom, úprava prameňov, informačné tabule, náučné chodníky",10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Torysa",Torysa,Torysa,Zberný dvor v obci Torysa,,Odpadové hospodárstvo,zberné dvory,"zriadenie zberného dvora, triedenie, zhodnocovanie odpadov",100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Torysa",Torysa,Torysa,Vybudovanie sociálneho bytového domu,,Budovy,bývanie,Vybudovanie bytového domu pre soc. znevýhodnené skupiny obyv.,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Sabinov, Torysa",Torysa,Torysa,Zrekonštruovanie a rozšírenie obecného podniku,,Zamestnanosť,obecné podniky,Zamestnanosť osôb zo soc. znevýhod. prostredia,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Torysa",Torysa,Torysa,Telocvičňa v obci Torysa,,Šport a voľný čas,športoviská,Výstavba telocvične v obci Torysa,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Sabinov, Torysa",Torysa,Torysa,Výstavba prírod. amfiteátra,,Kultúra,kultúrna infraštruktúra,"Výstavba amfiteátra v obci - kult. podujatia, festivaly...",100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Torysa",Torysa,Torysa,Výstavba (rekonštr.) miest. infraštruktúry,,Doprava,miestne komunikácie,"Výstavba križovatiek, kruhového objazdu a nástupišťa",menej ako 10 000 "Šariš, Sabinov, Uzovce",Uzovce,Uzovce,Kanalizácia v obci Uzovce,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,Kanalizácia v obci Uzovce,viac ako 1 000 000 "Šariš, Sabinov, Uzovce",Uzovce,Uzovce,Rekonštrukcia verejného vodovodu v obci Uzovce,,Vodohospodárstvo,vodovod,Rekonštrukcia verejného vodovodu v obci Uzovce,viac ako 1 000 000 "Šariš, Sabinov, Uzovce",Uzovce,Uzovce,Nabíjacia stanica pre elektromobily,,Doprava,nabíjacie stanice,Vybudovanie nabíjacej stanice pre elektromobily,menej ako 10 000 "Šariš, Sabinov, Uzovce",obec Uzovce,Uzovce,Obnova parku okolo kaštieľa,,Verejné priestranstvá,park,Obnova parku okolo kaštieľa a mauzolea rodu Bujanovics.,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Uzovce",Uzovce,Uzovce,Oprava kulturného domu,,Budovy,kultúrny dom,,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Uzovce",Uzovce,Uzovce,Oprava obecného úradu,,Budovy,obecný úrad,Celková rekonštrukcia obecného úradu,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Uzovce",Uzovce,Uzovce,Vybudovanie kompostoviska v obci Uzovce,,Odpadové hospodárstvo,kompostárne + bioplynové stanice,Vybudovanie kompostoviska v obci Uzovce,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Uzovce",Uzovce,Uzovce,výstavba detského ihriska pri MŠ,,Šport a voľný čas,detské ihriská,Vybudovanie nového detského ihriska pri MŠ,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Uzovce",Uzovce,Uzovce,Realizácia kamerového systému v obci Uzovce,,Digitalizácia a SMART,bezpečnosť v obci,Celková výstavba kamerového systému,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Uzovce",Uzovce,Uzovce,celková oprava ZŠ,,Školstvo a vzdelávanie,ZŠ,Vybudovanie novej MŠ v obci.,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Uzovce",Uzovce,Uzovce,Výstavba najomných bytov v obci Uzovce,,Budovy,bývanie,Výstavba nájomných bytov 2x,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Uzovce",Uzovce,Uzovce,Výstavba parkovisk a odstavných plôch,,Doprava,parkoviská,Výstavba parkovisk a odstavných plôch,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Uzovce",Uzovce,Uzovce,Výstavba slnečnej elektrárne pre obecný vodovod,,Energetika,OZE,Výstavba slnečnej elektrárne pre obecný vodovod,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Uzovce",obec Uzovce,Uzovce,Rekonštrukcia kaštieľa v obci Uzovce - rod.Bujanovics,,CR,kultúrne a historické pamiatky,"Celková rekonštrukcia, interier, exterier.",viac ako 1 000 000 "Šariš, Sabinov, Uzovce",obec Uzovce,Uzovce,Rekonštrukcia mauzolea,,CR,kultúrne a historické pamiatky,"Celková rekonštrukcia, interier, exterier.",10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Uzovce",obec Uzovce,Uzovce,Rekonštrukcia rodovej kaplnky rodu Uz v obci Uzovce,,CR,kultúrne a historické pamiatky,"Celková rekonštrukcia, interier, exterier.",10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Uzovce",Uzovce,Uzovce,Rekonštrukcia a výstavba chodnikov a miestných komunikácii,,Doprava,miestne komunikácie,Rekonštrukcia a výstavba chodnikov a miestných komunikácii,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Sabinov, Uzovské Pekľany",obec Uzovské Pekľany,Uzovské Pekľany,Cyklochodník,,Doprava,cyklochodníky,Vybudovanie cyklochodníka medzi obcou Uzovské Pekľany a Renčišovom,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Uzovské Pekľany",obec Uzovské Pekľany,Uzovské Pekľany,Turistický náučný chodník,,CR,infraštruktúra CR,vybudovanie náúčného chodníka,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Uzovské Pekľany",obec Uzovské Pekľany,Uzovské Pekľany,výstvaba zberného dvora na bio odpad,,Odpadové hospodárstvo,zberné dvory,výstavba zberného dvora na bio odpad,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Uzovské Pekľany",obec Uzovské Pekľany,Uzovské Pekľany,Vyhliadková veža,,CR,infraštruktúra CR,Výstavba vyhliadkovej veže nad obcou,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Uzovské Pekľany",obec Uzovské Pekľany,Uzovské Pekľany,výstavba kultúrneho domu,,Budovy,kultúrny dom,výstvaba kultúrneho domu,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Uzovské Pekľany",obec Uzovské Pekľany,Uzovské Pekľany,rekonštrukcia chodníkov v obci,,Doprava,miestne komunikácie,oprava a dobudovanie chodníkov v obci,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Uzovské Pekľany",obec Uzovské Pekľany,Uzovské Pekľany,výstavba novej ulice v obci,,Doprava,miestne komunikácie,výstavba novej cesty a zavednie inžinierských sieti,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Uzovské Pekľany",obec Uzovské Pekľany,Uzovské Pekľany,sieť oddychových plôch v obci,,Verejné priestranstvá,oddychová zóna,"vytvorenie oddychových plôch v podobe lavičok, aktívnych zón",10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Uzovský Šalgov",Uzovský Šalgov,Uzovský Šalgov,Realizácia -vybudovanie prvkov projektu širšieho dopravného napojenia v obci Uzovský Šalgov,,Doprava,miestne komunikácie,"Oprava krytov vozoviek, dobudovanie krytov vozoviek, vybudovanie cestných prvkov v zmysle projektu širšieho dopravného napojenia za účelom zlepšenia dopravnej situácie v obci Uzovský Šalgov",10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Uzovský Šalgov",obec Uzovský Šalgov a mesto Sabinov,kataster Ražňany a Sabinov,Cyklochodník - Uzovský Šalgov - Sabinov -záujmový bod Eruovela 11,,Doprava,cyklochodníky,Vybudovanie cyklochodníka medzi obcou Uzovský Šalgov a mestom Sabinov napojením sa na už existujúci chodník medzi obcou Ražňany a mestom Sabinov. Nakoľko cez Sabinov prechádza EUROVELO 11 naša obec vie ponúknuť veľa pekného a bol by to záujmový bod EUROVELA11.,100 000 - 500 000 "Šariš, Sabinov, Uzovský Šalgov",Uzovský Šalgov,Uzovský Šalgov,Základná škola Uzovský Šalgov - stavebné úpravy,,Školstvo a vzdelávanie,ZŠ,Zateplenie budovy a úprava priestorov pre potreby TV žiakov so zázemím,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Uzovský Šalgov",Uzovský Šalgov,Uzovský Šalgov,Vybudovnie spevnenej plochy -parkoviska pre občasné státie pri kostole sv. Imricha v Uzovskom Šalgove,,Doprava,parkoviská,Vybudovanie spevnenje plochy - parkoviska pre dočasné státie počas bohoslužieb pri kostole sv. Imricha -zlepšenie dopravnej situácie,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Uzovský Šalgov",Uzovský Šalgov,Uzovský Šalgov,Rekonštrukcia Kúrie,,CR,infraštruktúra CR,"Rekonštrukcia kúrie v obci, ktorá bola v socializme využívaná ako sýpka.",500 000 - 1 000 000 "Šariš, Sabinov, Uzovský Šalgov",Uzovský Šalgov,Uzovský Šalgov,Podpora podnikania,,Zamestnanosť,sociálne podnikanie,Spristupnenie prirodzene vznikajúceho areálu pre podnikanie a dobudovanie infraštruktúry - cesta a siete,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Uzovský Šalgov",Uzovský Šalgov,Uzovský Šalgov,Oprava cesty ku kaštieľu,,Doprava,miestne komunikácie,Oprava cesty ku kaštieľu - NKP,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Uzovský Šalgov",Uzovský Šalgov,Uzovský Šalgov,Revitalzácia obecných rybníkov spojená s vybudovaní vzdelávacio-rekreačného areálu,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,"Revitalizácia 9,3 hektárového areálu - 10-tich celoslovensky výnimočných kaskádových rybníkov, ručne vybudovaných v čase Veľkej hospodárskej krízy/1933/. Nové využitie bude zamerané na podporu rodiny cez oddych, rekreáciu, rozvoj cestovného ruchu. Záujmový bod EUROVELA 11- napojenie cez cyklochodník, pričom časť je už vybudovaná. Vzdelávanie- vyučovanie prírodopisu školami v regióne SB a PO priamo v areály rybníkov. Využitie smárt technológií, vodozádržné opatrenie- program zelenej Európy a v konečnom dôsledku pozitívny vplyv na zamestnanosť v regióne. Mtto tohto projektu: ,, Vybudované v čase svetovej krízy, revitalizované v čase svetovej pandémie. Kríza nás posúva dopredu. ,,",viac ako 1 000 000 "Šariš, Sabinov, Vysoká",Vysoká,Vysoká,Cyklochodník,,Doprava,cyklochodníky,Realizácia cyklochodníka,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Vysoká",Vysoká,Vysoká,Vybudovanie kotolne pre budovu OÚ,,Budovy,obecný úrad,Vybudovanie kotolne pre budovu OÚ,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Vysoká",Vysoká,Vysoká,Zateplenie budovy,,Budovy,obecný úrad,Zateplenie obvodového plášťa na budove obecného úradu a KD v obci.,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Vysoká",Vysoká,Vysoká,Výstavba ihriska,,Šport a voľný čas,športoviská,Výstavba multifunkčného ihriska,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Vysoká",Vysoká,Vysoká,Zriadenie kamerového systému,,Digitalizácia a SMART,bezpečnosť v obci,Vybudovanie kamerového systému,menej ako 10 000 "Šariš, Sabinov, Vysoká",Vysoká,Vysoká,Oprava ciest,,Doprava,miestne komunikácie,Rekonštrukcia ciest a mostu v obci,10 000 - 100 000 "Šariš, Sabinov, Vysoká",Vysoká,Vysoká,Rekonšrukcia cesty pri Kaplnke,,Doprava,miestne komunikácie,Rekonštrukcia cesty v okolí Kaplnky,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Belejovce",Belejovce,Belejovce,Zriadenie oddychového centra v obci,,Verejné priestranstvá,oddychová zóna,Vybudovanie oddychového centra v obci.,menej ako 10 000 "Šariš, Svidník, Belejovce",Belejovce,Belejovce,Bezplatná wi-fi v obci,,Digitalizácia a SMART,telekomunikačné siete + internet + wifi,"Zavedenie bezplatnej wi-fi na verejnom pristranstve, pre obyvateľov obce",menej ako 10 000 "Šariš, Svidník, Belejovce",Belejovce,Belejovce,Miestny vodovod,,Vodohospodárstvo,vodovod,Výstavba spoločného vodovodu,viac ako 1 000 000 "Šariš, Svidník, Belejovce",Belejovce,Belejovce,Vybudovanie kanalizácie v obci,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,"Vybudovanie kanalizácie a ČOV, čím dôjde k ochrane životného prostredia",viac ako 1 000 000 "Šariš, Svidník, Belejovce",Belejovce,Belejovce,Separácia odpadu v obci Belejovce,,Odpadové hospodárstvo,triedený zber,Zakúpenie farebne odlišujúcich plastových nádob na triedenie odpadov a vybudovanie prístrešku pre nádoby na separovaný zber,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Belejovce",Belejovce,Belejovce,OZE - fotovoltaika,,Energetika,OZE,Zabezpečenie fotovoltaiky na budove obecného úradu na elektrické vykurovanie budovy obecného úradu.,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Belejovce",Belejovce,Belejovce,Vykurovanie budovy OcÚ Belejovce,,Budovy,obecný úrad,Vybudovanie vykurovania v budove OcÚ,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Belejovce",Belejovce,Belejovce,Verejný rozhlas,,Digitalizácia a SMART,rozhlas,Vybudovanie verejného rozhlasu v obci,menej ako 10 000 "Šariš, Svidník, Belejovce",Belejovce,Belejovce,Detské ihrisko,,Šport a voľný čas,detské ihriská,Vybudovanie detského ihriska,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Belejovce",Belejovce,Belejovce,Asfaltovanie miestnej komunikácie,,Doprava,miestne komunikácie,Asfaltovanie miestnej komunikácie v obci,neuvedené "Šariš, Svidník, Belejovce",Belejovce,Belejovce,Rekonštrukcia a asfaltovanie komunikácie III. triedy,,Doprava,cesty II. a III. triedy,Asfaltovanie komunikácie III. triedy v obci,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Belejovce",Belejovce,Belejovce,rekonštrukcia prístupovej cesty ku kultúrnemu domu,,Doprava,miestne komunikácie,rekonštrukcia prístupovej cesty ku kultúrnemu domu,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Beňadikovce",Beňadikovce,Beňadikovce,Vybudovanie vysokorýchlostnej internetovej siete v obci,,Digitalizácia a SMART,telekomunikačné siete + internet + wifi,Projekt optického internetu v obci,100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Beňadikovce",Beňadikovce,Beňadikovce,Kanalizácia a ČOV v obci,,Vodohospodárstvo,kanalizácia + ČOV,Zamedziť odpadovým vodám kontaminovaniu spodných vôd vybudovaním kanalizácie a ČOV,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Svidník, Beňadikovce",Beňadikovce,Beňadikovce,Obecný vodovod Beňadikovce,,Vodohospodárstvo,vodovod,Vodovod,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Svidník, Beňadikovce",Beňadikovce,Beňadikovce,Vybudovanie kanalizačnej siete obce a čističky odpadových vôd,,Vodohospodárstvo,kanalizácia + ČOV,Kanalizácia,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Svidník, Beňadikovce",Beňadikovce,Beňadikovce,Vybudovanie odstavnej plochy pre motorové vozidlá pre cestujúcich na linkách SAD v obci Beňadikovce,,Doprava,parkoviská,Moderná odstavná plocha pre návštevníkov obce.,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Beňadikovce",Beňadikovce,Beňadikovce,Cyklotrasa Radoma Rovné,,Doprava,cyklochodníky,,100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Beňadikovce",Beňadikovce,Beňadikovce,Odvodnenie OcÚ a KSB izoláciou,,Budovy,budovy iné,Odstrániť problémy so zatekaním KSB a OcÚ,100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Beňadikovce",Beňadikovce,Beňadikovce,Oprava/ výmena strechy KSB a OcÚ,,Budovy,budovy iné,Výmena strešnej krytiny na budove OcÚ a KSB,100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Beňadikovce",Beňadikovce,Beňadikovce,Regulácia obecného potoka,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Regulácia obecného potoka na problémových úsekoch,100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Beňadikovce",Beňadikovce,Beňadikovce,Zníženie energetickej náročnosti budovy KD a OcÚ Beňadikovce,,Budovy,budovy iné,"Znížiť energetickú náročnosť KSB, zateplením obvodového plášťa a strechy, výmena okien",100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Beňadikovce",Beňadikovce,Beňadikovce,Vybudovanie obecného rybníka,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Beňadikovce",Beňadikovce,Beňadikovce,Obecný podnik,,Zamestnanosť,sociálne podnikanie,Vytvoriť pracovné príležitosti pre občanov obce formou obecného podniku,100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Beňadikovce",Beňadikovce,Beňadikovce,Založenie obecného podniku,,Zamestnanosť,sociálne podnikanie,"Vysoká priorita obce, ktorá by takto vytvorila nielen pracovné miesta pre občanov, ale zvýšila by aj občianskú vybavenosť. V obci v súčasnosti chýba predajňa potravín a obyvatelia sú nútení cestovať za nákupmi do vzdialenejších obcí a miest.",neuvedené "Šariš, Svidník, Beňadikovce",Beňadikovce,Beňadikovce,Detské ihrisko,,Šport a voľný čas,detské ihriská,vytvoriť priestor pre trávenie voľného času rodín s deťmi vybudovaním a osadením prvkov detského ihriska,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Beňadikovce",Beňadikovce,Beňadikovce,Vybudovanie/osadenie prvkov detského ihriska,,Šport a voľný čas,detské ihriská,Detské ihrisko pre efektívne trávenie voľného času.,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Beňadikovce",Beňadikovce,Beňadikovce,Kamerový systém v obci,,Digitalizácia a SMART,bezpečnosť v obci,Znížiť kriminalitu resp. zamedziť,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Beňadikovce",Beňadikovce,Beňadikovce,"Rekonštrukcia obecných priestorov - kancelária, WC a kuchyňa",,Budovy,obecný úrad,"Rekonštrukcia priestorov obecného úradu - kancelária, WC a kuchyňa",10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Beňadikovce",Beňadikovce,Beňadikovce,Vybudovanie nájomných bytov,,Budovy,bývanie,,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Svidník, Beňadikovce",Beňadikovce,Beňadikovce,Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Beňadikovce,,Digitalizácia a SMART,verejné osvetlenie,"Oprava dosluhujúceho osvetlenia obce, výmenou za moderné úsporné led svietidla.",menej ako 10 000 "Šariš, Svidník, Beňadikovce",Beňadikovce,Beňadikovce,Vybudovanie multifunkčného ihriska,,Šport a voľný čas,športoviská,Ihrisko,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Beňadikovce",Beňadikovce,Beňadikovce,Obnova KSB a vybavenia,,Budovy,kultúrny dom,Interiérová rekonštrukcia KSB a výmena inventára,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Beňadikovce",Beňadikovce,Beňadikovce,Lesná škôlka,,Zamestnanosť,obecné podniky,Vybudovať lesnú škôlku s cieľom lesohospodárstva,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Beňadikovce",Beňadikovce,Beňadikovce,Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Beňadikovce,,Verejné priestranstvá,oddychová zóna,Vybudovanie oddychového centra obce.,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Beňadikovce",Beňadikovce,Beňadikovce,Vybudovanie chodníka v obci,,Doprava,miestne komunikácie,Chodník pre peších,100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Beňadikovce",Beňadikovce,Beňadikovce,Asfaltovanie obecných komunikácií,,Doprava,miestne komunikácie,Oprava ciest,100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Beňadikovce",Beňadikovce,Beňadikovce,Obecný rybník,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,"Vybudovať vodozádržnú nádrž, ktorá by slúžila aj pre účely rybného hospodárstva a rekreáciu",10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Bodružal",Bodružal,Bodružal,Vyasfaltovanie obecnej komunikácie,,Doprava,miestne komunikácie,Vyasfaltovanie obecnej komunikácie,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Bodružal",Bodružal,Bodružal,Rekonštrukcia parkoviska,,Doprava,parkoviská,rozširenie parkoviska,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Bodružal",Bodružal,Bodružal,ubytovňa pre turistov do 6 ľudi,,CR,ubytovanie a stravovanie,Vybudovanie ubytovne z nevyužitých priestorov obecného úradu,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Cernina",Cernina,Cernina,Technické vybavenie kultúrno-správnej budovy obce a kancelárií OcÚ,,Budovy,budovy iné,Zlepšenie pracovných podmienok pre zamestnancov obce a občanov novým technickým vybavením,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Cernina",Cernina,Cernina,Technické vybavenie Denného stacionára CERNINA,,Zdravotníctvo a sociálne služby,poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb,Vytvoriť klientom denného stacionára lepšie podmienky pre trávenie času v dennom stacionári,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Cernina",Cernina,Cernina,Kanalizácia obce Cernina,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,Vybudovanie kanalizácie obce Cernina,viac ako 1 000 000 "Šariš, Svidník, Cernina",Cernina,Cernina,Vodovod obce Cernina,,Vodohospodárstvo,vodovod,Vybudovanie vodovodnej prípojky obce Cernina na vodovodný rad z vodnej nádrže Starina,viac ako 1 000 000 "Šariš, Svidník, Cernina",Cernina,Cernina,"Oprava budovy školskej telocvične - strecha, zateplenie, fasáda",,Školstvo a vzdelávanie,ZŠ,"Zrealizovať výmenu strechy, zateplenie budovy a novú fasádu telocvične",10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Cernina",Cernina,Cernina,Odpadové hospodárstvo v obci Cernina,,Odpadové hospodárstvo,kompostárne + bioplynové stanice,Zakúpenie kompostérov a farebne sa odlišujúcich plastových nádob na triedenie odpadov vrátane zakúpenia techniky na údržbu verejných priestranstiev.,100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Cernina",Cernina,Cernina,Odvodnenie a oprava rigolov,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Odvodniť a opraviť existujúce rigoly po obci,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Cernina",Cernina,Cernina,Oprava priepustov,,Doprava,"mosty, lávky, priepusty",Opraviť priepusty po obci,100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Cernina",Cernina,Cernina,Regulácia potokov,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,"Regulácia potokov, aby nedochádzalo k zosuvom svahov.",500 000 - 1 000 000 "Šariš, Svidník, Cernina",Cernina,Cernina,Vodozádržné opatrenia,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Vybudovať vodozádržné opatrenia v obci,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Svidník, Cernina",Cernina,Cernina,Zakúpenie traktora s príslušenstvom,,Verejné priestranstvá,nákup strojov a zariadení,"Zakúpením traktora s príslušenstvom zabezpečiť podporu triedenia odpadov, údržbu miestnych komunikácií a verejných priestranstiev v obci",10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Cernina",Cernina,Cernina,Oprava viacúčelového ihriska,,Šport a voľný čas,športoviská,"Výmena koberca, bočných panelov, sietí na viacúčelovom ihrisku",10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Cernina",Cernina,Cernina,Technické dovybavenie detského ihriska,,Šport a voľný čas,detské ihriská,Dovybavenie detského ihriska novými prvkami,menej ako 10 000 "Šariš, Svidník, Cernina",Cernina,Cernina,Modernizácia a technické dovybavenie kuchyne KSB,,Budovy,kultúrny dom,Modernizácia kuchyne v KSB,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Cernina",Cernina,Cernina,Rekonštrukcia nákupného strediska a posilňovne obce Cernina,,Služby a obchod,kamenné predajne,Rekonštrukcia nákupného strediska a posilňovne obce Cernina,100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Cernina",Cernina,Cernina,Rekonštrukcia športových šatní vrátane technického zabezpečenia,,Šport a voľný čas,"šatne, tribúny a sociálne zariadenia",Oprava športových šatní,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Cernina",Cernina,Cernina,Rozšírenie kamerového systému po obci,,Digitalizácia a SMART,bezpečnosť v obci,Rozšírenie kamerového systému po obci,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Cernina",Cernina,Cernina,Technické dovybavenie kuchyne KSB,,Budovy,kultúrny dom,Modernizácia kuchyne v KSB,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Cernina",Cernina,Cernina,Výmena oplotenia cintorína,,Verejné priestranstvá,cintoríny,Výmenou oplotenia sa zveľadia a skulúrnia verejné priestranstva obce,menej ako 10 000 "Šariš, Svidník, Cernina",Cernina,Cernina,Výstavba vonkajšieho fit centra v areáli ZŠ,,Šport a voľný čas,outdoor,Vytvorenie vonkajšieho fit centra,menej ako 10 000 "Šariš, Svidník, Cernina",Cernina,Cernina,Vytvorenie úžitkového priestoru a nástupnej plochy pre hasičskú techniku v obci 2. etapa,,Budovy,hasičská zbrojnica,Dokončenie 2. etapy vytvorenia úžitkového priestoru a nástupnej plochy pre hasičskú techniku,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Cernina",Cernina,Cernina,Revitalizácia a rozšírenie verejného osvetlenia a rozhlasu v obci,,Digitalizácia a SMART,verejné osvetlenie,Výmena a rozšírenie sieti verejného osvetlenia a rozhlasu,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Cernina",Cernina,Cernina,Oprava a rekonštrukcia starej hasičskej zbrojnice,,Budovy,hasičská zbrojnica,Opraviť a zrekonštruovať starú hasičskú zbrojnicu,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Cernina",Cernina,Cernina,Pozemkové úpravy v obci Cernina,,MRK,tvrdé aktivity na podporu integrácie,Zabezpečiť pre záujemcov pozemky k výstavbe nových domov v obci - pozemkové úpravy,100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Cernina",Cernina,Cernina,Výstavba garáži pre obecné vozidla,,Budovy,budovy iné,Obecné garáže pre parkovanie obecných vozidiel,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Cernina",Cernina,Cernina,Výstavba murovaného amfiteátra,,Kultúra,kultúrna infraštruktúra,Vybudovanie murovaného pódia v areáli kultúrneho domu Cernina,100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Cernina",Cernina,Cernina,Komunitné centrum pre mládež,,Zdravotníctvo a sociálne služby,poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb,Výstavba komunitného centra,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Cernina",Cernina,Cernina,Modernizácia a digitalizácia obecnej knižnice,,Budovy,budovy iné,Modernizácia obecnej knižnice,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Cernina",Cernina,Cernina,Vybudovanie oddychovej zóny v areáli ZŠ,,Verejné priestranstvá,oddychová zóna,Vytvorenie oddychovej zóny pre obyvateľov obce,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Cernina",Cernina,Cernina,Výstavba chodníka do základnej školy smerom do centra obce,,Doprava,miestne komunikácie,Zabezpečenie ochrany chodcov vybudovaním chodníka od ZŠ smerom do centra obce,100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Cernina",Cernina,Cernina,Oprava miestnych komunikácii pred telocvičňou ZŠ,,Doprava,miestne komunikácie,Opravou komunikácie zabezpečiť bezpečnosť žiakov ZŠ a MŠ,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Cernina",Cernina,Cernina,Oprava miestnych komunikácií vrátane areálu Základnej školy,,Doprava,miestne komunikácie,"Opravou miestnych komunikácií zabezpečiť občanom bezpečnosť na komunikáciách, ktoré sú poškodené",10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Cernina",Cernina,Cernina,Informačné tabule obce Cernina,,CR,infraštruktúra CR,Informovanosť pre návštevníkov obce,menej ako 10 000 "Šariš, Svidník, Cigla",Cigla,Cigla,Rekonštrukcia odvodňovacieho systému rigolov v obci Cigla,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Rekonštrukcia rigolov v obci,100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Cigla",Cigla,Cigla,Revitalizácia verejných priestranstiev pred OcÚ v obci Cigla,,Verejné priestranstvá,"centrum obce, námestie",Revitalizácia okolia OcÚ,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Cigla",Cigla,Cigla,Rekonštrukcia miestnej komunikácie,,Doprava,miestne komunikácie,Rekonštrukcia miestnej komunikácie,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Dobroslava",Dobroslava,Dobroslava,Obecná kanalizácia a ČOV,,Vodohospodárstvo,kanalizácia + ČOV,výstavba obecnej kanalizácie a ČOV – s dôrazom na životné prostredie,100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Dobroslava",Dobroslava,Dobroslava,Obecný vodovod,,Vodohospodárstvo,vodovod,zabezpečenie pitnej vody pre obyvateľov obce výstavbou obecného vodovodu,100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Dobroslava",Dobroslava,Dobroslava,vybudovanie kanalizácie,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,vybudovanie odpadovej kanalizácie,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Svidník, Dobroslava",Dobroslava,Dobroslava,vybudovanie vodovodu,,Vodohospodárstvo,vodovod,vybudovanie vodovodu,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Svidník, Dobroslava",Dobroslava,Dobroslava,oprava miestnych komunikácii,,Doprava,miestne komunikácie,oprava miestnych komunikácií,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Dobroslava",Dobroslava,Dobroslava,rekonštrukcia miestnych komunikácii,,Doprava,miestne komunikácie,rekonštrukcia miestnych komunikácií,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Dubová",Dubová,Dubová,Kanalizácia obce Dubová,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,Vybudovanie kanalizácie obce Dubová,viac ako 1 000 000 "Šariš, Svidník, Dubová",Dubová,Dubová,Výstavba autobusových zastávok,,Doprava,"autobusové zastávky, prestupné terminály","Obec plánuje zrealizovať výstavbu nových autobusových zastávok, keďže staré sú momentálne v dezolátnom stave.",10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Dubová",Dubová,Dubová,Odpadové hospodárstvo v obci Dubová,,Odpadové hospodárstvo,kompostárne + bioplynové stanice,Zakúpenie kompostérov a farebne odlišujúcich plastových nádob na triedenie odpadov vrátane zakúpenia techniky na údržbu verejných priestranstiev,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Dubová",Dubová,Dubová,Zakúpenie komposterov,,Odpadové hospodárstvo,kompostárne + bioplynové stanice,Zakúpenie komposterov,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Dubová",Dubová,Dubová,Regulácia potoka,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Regulácia potoka,viac ako 1 000 000 "Šariš, Svidník, Dubová",Dubová,Dubová,Rekonštrukcia budovy obecného úradu,,Budovy,obecný úrad,Rekonštrukcia budovy obecného úradu,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Dubová",Dubová,Dubová,Rekonštrukcia šatní telovýchovnej jednoty,,Šport a voľný čas,"šatne, tribúny a sociálne zariadenia",Obec plánuje zrealizovať zmodernizovať šatne telovýchovnej jednoty,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Dubová",Dubová,Dubová,Rekonštrukcia šatní TJ,,Šport a voľný čas,"šatne, tribúny a sociálne zariadenia",Rekonštrukcia šatní TJ,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Dubová",Dubová,Dubová,Rekonštrukcia miestnych komunikácii,,Doprava,miestne komunikácie,Rekonštrukcia miestnych komunikácii,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Dukovce",Dukovce,Dukovce,Ukončenie vodovodnej siete v obci III. Etapa,,Vodohospodárstvo,vodovod,Kompletné zabezpečenie obce pitnou vodou z obecného zdroja,100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Dukovce",Dukovce,Dukovce,Rekonštrukcia kultúrno-správnej budovy,,Budovy,kultúrny dom,komplexne zrekonštruovať KSB vrátane zateplenia a vynútorných úprav,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Dukovce",Dukovce,Dukovce,Vybudovanie multifunkčného ihriska,,Šport a voľný čas,športoviská,Vybudovať ihrisko pre voľnočasové aktivity pre rôzne loptové hry,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Dukovce",Dukovce,Dukovce,Stavebné úpravy KSB Dukovcre,,Budovy,kultúrny dom,Lepšia dostupnosť a obslužnosť obyvateľstva,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Dukovce",Dukovce,Dukovce,Úprava športovo-oddychového priestoru Bana,,Šport a voľný čas,športoviská,Skvalitniť športovo- oddychový priestor pre obyvateľ,menej ako 10 000 "Šariš, Svidník, Dukovce",Dukovce,Dukovce,Oprava miestnych kominácií,,Doprava,miestne komunikácie,Zlepšiť kvalitu obecných komunikácií novým asfaltovým kobercom,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Fijaš",,,Revitalizácia obecného parku,,Verejné priestranstvá,park,Revitalizovať park do pôvodného stavu s drobnou architektúrou,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Fijaš",Fijaš,Fijaš,Rekonštrukcia vodovodu a vodojemu,,Vodohospodárstvo,vodovod,"Výmena vodovodného potrubia od zdroja vody k vodojemu, rekonštrukcia vodojemu s posilnením nového zdroja vody výkopom novej studni",10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Fijaš",Fijaš,Fijáš,Vodovod Fijáš,,Vodohospodárstvo,vodovod,Pokračovanie v realizácii vodovodu,100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Fijaš",Fijaš,Fijaš,Spevnenie brehov Fijašského potoka a prehĺbenie koryta,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Spevniť brehy Fijašského potoka a vyčistiť a prehĺbiť koryto potoka,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Fijaš",Fijaš,Fijaš,Zateplenie budovy OÚ a výmena strechy so zateplením,,Budovy,obecný úrad,"Zatepliť budovu OÚ, vymeniť súčasnú poškodenú strechu a dostatočne ju vhodne zatepliť",10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Fijaš",Fijaš,Fijaš,Výstavba domu smútku,,Budovy,domy smútku,Vybudovať nový dom smútku s kompletným vybavením vrátanie chladiarenskej techniky,100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Fijaš",Fijaš,Fijaš,Vybudovanie parkoviska pri kultúrnom dome vrátane revitalizácie verejného priestranstva,,Doprava,parkoviská,Vytvoriť odstavné plochy na parkovanie osobných aut a zamedziť parkovanie na ceste II. triedy,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Fijaš",Fijaš,Fijaš,Zriadenie požiarnej zbrojnice,,Budovy,hasičská zbrojnica,Odkúpiť nehnuteľnosť bývalého obchodu a stavebnými úpravami zriadiť požiarnu zbrojnicu,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Fijaš",Fijaš,Fijaš,Rekonštrukcia chodníkov pre peších,,Doprava,miestne komunikácie,"Zlepšiť kvalitu chodníkov zhutnením podložia , výmenou časti obrubníkoc a dlažby",10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Fijaš",Fijaš,Fijaš,Rekonštrukcia obecných komunikácii,,Doprava,miestne komunikácie,Skvalitniť obecné komunikácie s odvodnením a novým asfaltovým povrchom,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Fijaš",Fijaš,Fijaš,Rekonštrukcia prístupovej komunikácie ku kostolu,,Doprava,miestne komunikácie,Zlepšiť prístup k sakrálnej stavbe a zvýšiť bezpečnosť návštevníkov pamiatky,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Fijaš",Fijaš,Fijaš,Vybudovanie prístupovej komunikácii k novej časti cintorína a oplotenie cintorína,,Doprava,miestne komunikácie,Vybudovať prístupovú komunikáciu k novej časti cintorína a zlepšiť jeho ochranu,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Fijaš",Fijaš,Fijaš,Sprístupnenie prameňa minerálnej sírnatej vody a mohylníka (NKP) na vrchu Stavok,,CR,prírodné pamiatky,"Sprístupniť a vyčistiť minerálny prameň, osadiť drobnú architektúrua sprístupniť a označiť mohylník NKP",10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Giraltovce",Giraltovce,Giraltovce,Dom opatrovateľskej služby,,Zdravotníctvo a sociálne služby,poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb,Vybudovanie Domu opatrovateľskej služby,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Svidník, Giraltovce",Giraltovce,Giraltovce,Vodovod a kanalizácia Francovce,,Vodohospodárstvo,vodovod + kanalizácia,Doposiaľ nevybudovaná vodovodná a kanalizačná sieť v miestnej časti mesta Giraltovce – Francovce.,viac ako 1 000 000 "Šariš, Svidník, Giraltovce",Giraltovce,Giraltovce,Cyklotrasy Giraltovce a okolie,,Doprava,cyklochodníky,Prepojenie mesta Giraltovce s obcou Kračúnovce nemotoristickou komunikáciou pre peších a turistov a prepojenie Parku Mieru cyklistickou cestičkou s Bardejovskou ul. a mestský okruh v Giraltovciach a napojenie obce Kračúnovce s obcou Železník a Lúčka,viac ako 1 000 000 "Šariš, Svidník, Giraltovce",Giraltovce,Giraltovce,Revitalizácia vnútroblokov ulíc Tehelná a Fučíkova v meste Giraltovce,,Verejné priestranstvá,výsadba zelene,Zlepšenie environmentálnych aspektov prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry,100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Giraltovce",Giraltovce,Giraltovce,Regenerácia a revitalizácia rómskej osady,,MRK,tvrdé aktivity na podporu integrácie,Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Svidník, Giraltovce",Giraltovce,Giraltovce,Bytový dom – 19 b.j.,,Budovy,bývanie,Výstavba bytového domu,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Svidník, Havranec",Obec Havranec,Obec Havranec,optický internet,,Digitalizácia a SMART,telekomunikačné siete + internet + wifi,zavedenie optického internetu,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Havranec",Obec Havranec,Obec Havranec,Kanalizácia,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,Vybudovanie kanalizácie,viac ako 1 000 000 "Šariš, Svidník, Havranec",Obec Havranec,Obec Havranec,Vodovod,,Vodohospodárstvo,vodovod,Vybudovanie vodovodu,viac ako 1 000 000 "Šariš, Svidník, Havranec",Obec Havranec,Obec Havranec,Rekonštrukcia autobusovej zastávky v obci Havranec,,Doprava,"autobusové zastávky, prestupné terminály",Rekonštrukcia autobusovej zastávky,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Havranec",Havranec,Havranec,Opatrenia mimo vodného toku v obci Havranec,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,rekonštrukcia vodného toku,100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Havranec",Obec Havranec,Obec Havranec,Protipovodňové opatrenia,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Protipovodňové opatrenia,100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Havranec",Obec Havranec,Obec Havranec,Vodozádržné,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Vodozádržné opatrenia,100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Havranec",Obec Havranec,Obec Havranec,kamerový systém,,Digitalizácia a SMART,bezpečnosť v obci,vybudovanie kamerového systému,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Havranec",Obec Havranec,Obec Havranec,pozemkové úpravy,,Budovy,bývanie,pozemkové úpravy,100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Havranec",Obec Havranec,Obec Havranec,Detske ihrisko,,Šport a voľný čas,detské ihriská,Vybudovanie detského ihriska,100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Havranec",Obec Havranec,Obec Havranec,Spevnené plochy,,Doprava,miestne komunikácie,Vybudovanie parkovísk,100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Havranec",Obec Havranec,Obec Havranec,svetlá,,Digitalizácia a SMART,verejné osvetlenie,modernizácia verejného osvetlenia,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Havranec",Obec Havranec,Obec Havranec,Vyhliadková veža,,CR,infraštruktúra CR,Vybudovanie,100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Havranec",Obec Havranec,Obec Havranec,Revitalizácia verejných priestranstiev pri OcÚ Havranec,,Verejné priestranstvá,"centrum obce, námestie",Vybudovanie verejného priestranstva,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Havranec",Obec Havranec,Obec Havranec,Rekonštrukcia miestnej komunikácie,,Doprava,miestne komunikácie,"Cesta na cintorín, chodníky",100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Hrabovčík",Hrabovčík,Hrabovčík,Bezplatná wi-fi v obci,,Digitalizácia a SMART,telekomunikačné siete + internet + wifi,"Zavedenie bezplatnej wi-fi na verejnom pristranstve, pre obyvateľov obce",10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Hrabovčík",Hrabovčík,Hrabovčík,Rozšírenie priemyselného parku,,Zamestnanosť,priemyselné plochy a budovy,Modernizácia priemyselného parku,100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Hrabovčík",Hrabovčík,Hrabovčík,Kultúrno-spoločenské aktivity pre dôchodcov,,Zdravotníctvo a sociálne služby,poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb,Zriadenie a vybavenie škôlky/stacionára pre dôchodcov,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Hrabovčík",Hrabovčík,Hrabovčík,Kanalizácia obce,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,Vybudovanie kanalizácia,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Svidník, Hrabovčík",Hrabovčík,Hrabovčík,Vybudovanie cyklochodníkov,,Doprava,cyklochodníky,,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Hrabovčík",Hrabovčík,Hrabovčík,Vytvorenie priestorov pre turistické aktivity,,CR,infraštruktúra CR,"Modernizácia turizmu v katastri - vybudovanie altánkov, rekonštrukcia turistických chodníkov, oprava studničiek, vybudovanie cyklochodníkov",10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Hrabovčík",Hrabovčík,Hrabovčík,Rekonštrukcia MŠ,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ,Modernizácia budovy,100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Hrabovčík",Hrabovčík,Hrabovčík,Rekonštrukcia obecného úradu,,Budovy,obecný úrad,Modernizácia budovy,100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Hrabovčík",Hrabovčík,Hrabovčík,Rekonštrukcia podkrovia OcÚ,,Budovy,obecný úrad,Priestory pre mládež a senorov,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Hrabovčík",Hrabovčík,Hrabovčík,Rekonštrukcia kultúrneho domu,,Budovy,kultúrny dom,Havarijný stav strechy,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Hrabovčík",Hrabovčík,Hrabovčík,Výstavba zberného dvoru,,Odpadové hospodárstvo,zberné dvory,Modernizácia odpadového hospodárstva,100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Hrabovčík",Hrabovčík,Hrabovčík,Regulácia potoka,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Vymyté koryto potoka,100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Hrabovčík",Hrabovčík,Hrabovčík,Rekonštr. miestnych rigolov,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,"Rigoly sú v zlom stave,prepadnuté.",100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Hrabovčík",Hrabovčík,Hrabovčík,Rekonštrukcia rozhlasu,,Digitalizácia a SMART,rozhlas,Modernizácia rozhlasovej siete,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Hrabovčík",Hrabovčík,Hrabovčík,Rekonštrukcia rozhlasu,,Digitalizácia a SMART,rozhlas,Modernizácia rozhlasu,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Hrabovčík",Hrabovčík,Hrabovčík,Vybudovanie dopr.ihriska,,Šport a voľný čas,detské ihriská,Vybudovanie dopravn.ihriska,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Hrabovčík",Hrabovčík,Hrabovčík,Vybudovanie dopravného ihriska,,Šport a voľný čas,detské ihriská,Výchova mládeže v doprave,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Hrabovčík",Hrabovčík,Hrabovčík,Rekonštrukcia FIT – GYM Hrabovčík,,Šport a voľný čas,športoviská,Modernizácia posilňovne FIT - GYM,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Hrabovčík",Hrabovčík,Hrabovčík,Vybudovanie kamerového systému,,Digitalizácia a SMART,bezpečnosť v obci,Bezpečnosť obyvateľstva,menej ako 10 000 "Šariš, Svidník, Hrabovčík",Hrabovčík,Hrabovčík,Vybudovanie parkovacích miest pri dome nádeje,,Doprava,parkoviská,Rozšírenie parkovacích miest,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Hrabovčík",Hrabovčík,Hrabovíčk,Rekonštr. centra obce,,Šport a voľný čas,detské ihriská,"Detské ihrisko, altánok, tribuna",100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Hrabovčík",Hrabovčík,Hrabovčík,Rekonštrukcia zrubovej chaty,,CR,kultúrne a historické pamiatky,Modernizácia chaty,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Hrabovčík",Hrabovčík,Hrabovčík,Obnova obecného sadu,,Verejné priestranstvá,výsadba zelene,Vekom zarastený sad,100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Hrabovčík",Hrabovčík,Hrabovčík,Rekonštrukcia centra obce,,Verejné priestranstvá,"centrum obce, námestie",Modernizácia centra obce,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Hrabovčík",Hrabovčík,Hrabovčík,Rekonštrukcia chodníkov,,Doprava,miestne komunikácie,Sú veľmi opotrebované a v zlom stave,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Hrabovčík",Hrabovčík,Hrabovčík,Rekonštrukcia miestnych komunikácii,,Doprava,miestne komunikácie,Sú veľmi rozkopané a v zlom stave,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Hrabovčík",Hrabovčík,Hrabovčík,Dopr.infraštr.k novostavbam,,Doprava,miestne komunikácie,Záujem o výstavb.rodinných domov.,100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Hrabovčík",Hrabovčík,Hrabovčík,Príprava novej ulice pre novostavby rodinných domov,,Budovy,bývanie,Záujem občanov o výstavbu rodinných domov,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Hrabovčík",Hrabovčík,Hrabovčík,Revitalizácia odd. zony,,Verejné priestranstvá,oddychová zóna,Rekonštr. oddych. zóny,100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Hunkovce",Hunkovce,Hunkovce,Bezplatná wi-fi v obci,,Digitalizácia a SMART,telekomunikačné siete + internet + wifi,"Zavedenie bezplatnej wi-fi na verejnom pristranstve, pre obyvateľov obce",10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Hunkovce",Hunkovce,Hunkovce,Kanalizácia dobudovanie,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,Kanalizácie dobudovanie,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Hunkovce",Hunkovce,Hunkovce,Modernizácia OcÚ,,Budovy,obecný úrad,Oprav. Strech. OcÚ,100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Hunkovce",Hunkovce,Hunkovce,Zakup. kompostérov a nádob na triedený odpad,,Odpadové hospodárstvo,kompostárne + bioplynové stanice,Zkup. Kompost.a nádob na triedený odpad.,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Hunkovce",Hunkovce,Hunkovce,Regulácia potoka,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Regulácia potoka,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Hunkovce",Hunkovce,Hunkovce,Inteligentné osvetlenie,,Digitalizácia a SMART,verejné osvetlenie,Zavedenie inteligentného osvetlenia v obci,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Hunkovce",Hunkovce,Hunkovce,Pozemkové úpravy v obci,,Budovy,bývanie,Pozemkové úpravy v obci,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Hunkovce",Hunkovce,Hunkovce,Rekonštrukcia nevyužitých priestorov,,Budovy,budovy iné,Rek. nevyž.priest.,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Hunkovce",Hunkovce,Hunkovce,Festival a divalné predst.,,Kultúra,mäkké aktivity v oblasti kultúry,Festival a divadel. Predstavenia,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Hunkovce",Hunkovce,Hunkovce,Rekonštrukcia exterierového pódia v areal. Kulturného domu v Hunkovciach,,Kultúra,kultúrna infraštruktúra,Vybudovanbie exterirerového pódia v areály kultúrneho domu v Hunkovciach,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Hunkovce",Hunkovce,Hunkovce,Údržba a rozšírenie miestných kominikácií,,Doprava,miestne komunikácie,Údržba a rozšírenie miestných komunikácií,100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Hunkovce",Hunkovce,Hunkovce,rekonštrukcia chodníka ku drevenému chrámu a oplotenie dreveného chrámu,,Doprava,miestne komunikácie,rekonštrukcia chodníka ku drevenému chrámu a oplotenie dreveného chrámu,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Jurkova Voľa",Jurkova Voľa,Jurkova Voľa,Kanalizácia obce Jurkova Voľa,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,Kanalizácia obce Jurkova Voľa,viac ako 1 000 000 "Šariš, Svidník, Jurkova Voľa",obec Jurkova Voľa,Jurkova Voľa,Vybudovanie cyklotrasy,,Doprava,cyklochodníky,Vystavanie chodníka pre cyklistov,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Jurkova Voľa",Jurkova Voľa,Jurkova Voľa,Regulácia potoka,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Regulácia potoka,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Svidník, Jurkova Voľa",Jurkova Voľa,Jurkova Voľa,Odpadové hospodárstvo v obci Jurkova Voľa,,Odpadové hospodárstvo,zberné dvory,Odpadové hospodárstvo v obci Jurkova Voľa,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Jurkova Voľa",Jurkova Voľa,Jurkova Voľa,Zvýšenie energetickej náročnosti KSB v obci Jurkova Voľa,,Budovy,kultúrny dom,Zvýšenie energetickej náročnosti KSB v obci Jurkova Voľa,100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Jurkova Voľa",Jurkova Voľa,Jurkova Voľa,Revitalizácia detského ihriska,,Šport a voľný čas,detské ihriská,"Obec svojpomocne vystavila detské ihrisko, ktoré si vyžaduje rekonštrukciu a výmenu niektorých hracích prvkov",10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Jurkova Voľa",Jurkova Voľa,Jurkova Voľa,Športové ihrisko obce Jurkova Voľa,,Šport a voľný čas,športoviská,Vybudovanie športového areálu,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Jurkova Voľa",Jurkova Voľa,Jurkova Voľa,Dom smútku,,Budovy,domy smútku,Výstavba budovy „Dom smútku v obci Jurkova Voľa“,100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Jurkova Voľa",Jurkova Voľa,Jurkova Voľa,Zriadenie pojazdnej predajne,,Služby a obchod,pojazdné predajne,Zriadenie pojazdnej predajne,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Jurkova Voľa",Jurkova Voľa,Jurkova Voľa,Revitalizácia a rozšírenie verejného osvetlenia a rozhlasu v obci Jurkova Voľa,,Digitalizácia a SMART,verejné osvetlenie,Výmena a rozšírenie sieti verejného osvetlenia a rozhlasu v obci Jurkova Voľa,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Jurkova Voľa",Jurkova Voľa,Jurkova Voľa,Plynofikácia obce,,Energetika,plyn,Plynofikácia obce,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Svidník, Jurkova Voľa",Jurkova Voľa,Jurkova Voľa,Pozemkové úpravy v obci Jurkova Voľa,,Budovy,bývanie,Scelenie pozemkov v obci,100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Jurkova Voľa",Jurkova Voľa,Jurkova Voľa,Oddychová zóna v obci Jurkova Voľa,,Kultúra,kultúrna infraštruktúra,"Vytvorenie oddychovej zóny v obci - altánok, pódium, mestký mobiliár",10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Jurkova Voľa",obec Jurkova Voľa,Jurkova Voľa,Vybudovanie penziónu s formou ubytovania Airbnb,,CR,ubytovanie a stravovanie,"Rekonštrukcia rozostavanej budovy, vytvorenie ubytovacieho zariadenia",100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Jurkova Voľa",obec Jurkova Voľa,Jurkova Voľa,Vytvorenie oddychovej zóny v obci,,Verejné priestranstvá,oddychová zóna,Vybudovanie lavičiek a externého športového areálu,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Jurkova Voľa",obec Jurkova Voľa,Jurkova Voľa,Zachovanie dedičstva našich predkov pre budúce generácie.,,CR,kultúrne a historické pamiatky,Kúpa a rekonštrukcia historického domu v obci,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Jurkova Voľa",Jurková Voľa,Jurková Voľa,Dedičstvo našich predkov,,CR,kultúrne a historické pamiatky,"Obec má záujem o odkúpenie drevenice v obci, kde plánuje vytvoriť historickú miestnosť zo života našich predkov",10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Jurkova Voľa",Jurkova voľa,Jurkova voľa,Oplotenie cintorína,,Verejné priestranstvá,cintoríny,Oplotenie cintorína,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Jurkova Voľa",Jurkova Voľa,Jurkova Voľa,Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Jurkova Voľa,,Doprava,miestne komunikácie,Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Jurkova Voľa,100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Kalnište",Kalnište,Kalnište,Zabezpečenie PD a Vybudovanie obecného vodovodu - I. a II. etapa,,Dokumentácia,projektová dokumentácia,Zabezpečenie projektovej dokumentácie a výsavby prvej etapy vodovodu pre obecné zariadenia s napojením na vodovodný rad Starina,100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Kalnište",Kalnište,Kalnište,Rekonštrukcia bývalej budovy OÚ,,Budovy,obecný úrad,Kompletná rekonštrukcia objektu s potrebou úprav pre poskytovanie služieb pri NKP- cintoríne Kalnassyovcov,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Kalnište",Kalnište,Kalnište,Vybudovanie multifunkčného ihriska,,Šport a voľný čas,športoviská,Vybudovať ihrisko pre voľnočasové aktivity,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Kalnište",Kalnište,Kalnište,Modernizácia domu nádeje,,Budovy,domy smútku,"Modernizovať komplexne objekt Domu nádeje,jeho oteplenie s úpravou vonkajších fasád, prístupovej komunikácie a chladiarenskej techniky vrátane inventáru",10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Kalnište",Kalnište,Kalnište,Zníženie energetickej náročnosti ZŠ,,Školstvo a vzdelávanie,ZŠ,Dosiahnúť yvýšenie energetickej náročnosti budovy ZŠ,100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Kalnište",Kalnište,Kalnište,Odvodnenie cestného telese a vybudovanie chodníkov súbežne s cestou II/556,,Doprava,miestne komunikácie,"Odvodnenie cestného telesa, vybudovanie chodníkov v rámci rekonštrukcie cesty č. II/556",100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Kalnište",Kalnište,Kalnište,Rekonštrukcia miestnych komunikácií,,Doprava,miestne komunikácie,Odvodenie komunikácií a komplexná povrchová úprava asfaltovou zmesou a obrubníkov,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Kapišová",Kapišová,Kapišová,Výstavba kanalizácie,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,Zlepšenie životého prostredia,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Svidník, Kapišová",Kapišová,Kapišová,Rekonštrukcia KSB,,Budovy,kultúrny dom,Zlý technický stav,100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Kapišová",Kapišová,Kapišová,Zberný dvor v obci,,Odpadové hospodárstvo,zberné dvory,Vplyv na životné prostredie,100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Kapišová",Kapišová,Kapišová,Výstavba rigolov,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Ochrana pred povodňami,100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Kapišová",Kapišová,Kapišová,Rekonštrukcia turistickej ubytovne,,CR,ubytovanie a stravovanie,Oprava nevyužitých priestorov,100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Kapišová",Kapišová,Kapišová,Výstavba chodníkov v obci Kapišová,,Doprava,miestne komunikácie,Zvýšenie bezpečnosti občanov obce Kapišová,100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Kapišová",Kapišová,Kapišová,Rekonštrukcia miestnych komunikácii,,Doprava,miestne komunikácie,Zlepšenie bezpečnosti na úseku dopravy,100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Kečkovce",Kečkovce,Kečkovce,Wi Fi verejné priestranstvá,,Digitalizácia a SMART,telekomunikačné siete + internet + wifi,Zavedenie a vybudovanie bezplatného Wi Fi pripojenia pre potreby občanov aj návštevníkov obce prostredníctvom bodov na verejných priestranstvách,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Kečkovce",Kečkovce,Kečkovce,Posilnenie siete mobilných operátorov,,Digitalizácia a SMART,telekomunikačné siete + internet + wifi,Posilnenie siete z dôvodu výpadkov signálu mobilnej siete nepostačujúcej pre potreby obyvateľov,menej ako 10 000 "Šariš, Svidník, Kečkovce",Kečkovce,Kečkovce,Vyasfaltovanie otočišťa a zhotovenie autobusovej zastávky,,Doprava,"autobusové zastávky, prestupné terminály",Vyasfaltovanie otočišťa a zhotovenie autobusovej zastávky,menej ako 10 000 "Šariš, Svidník, Kečkovce",Kečkovce,Kečkovce,Výstavba Materskej školy,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ,Zabezpečiť pre čo najväčší počet detí v predškolskom veku vzdelávanie v predškolskom zariadení obce vzhľadom na obmedzenú verejnú dopravu čo má za následok nízku návštevnosť predškolského zariadenia v susednej obci,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Kečkovce",Kečkovce,Kečkovce,Zriadenie MŠ,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ,Vybudovanie novej MŠ v obci,100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Kečkovce",Kečkovce,Kečkovce,Vybudovanie verejného vodovodu,,Vodohospodárstvo,vodovod,Vybudovanie studne a distribučnej siete vody pre potreby všetkých obyvateľov obce,viac ako 1 000 000 "Šariš, Svidník, Kečkovce",Kečkovce,Kečkovce,Oprava cesty medzi obcou Kečkovce s prepojením na obec Roztoky,,Doprava,miestne komunikácie,Oprava a asfaltovanie cesty prepájajúcej obe obce pre poteby obyvateľov a turizmu,100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Kečkovce",Kečkovce,Kečkovce,Protipovodňové a revitalizačné opatrenia na území obce,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Vybudovanie systému preventívnych protipovodňových opatrení v katastri,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Kečkovce",Kečkovce,Kečkovce,"Úprava vodného toku, oprava mosta",,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,zlepšenie ochrany pred povodňami,100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Kečkovce",Obec Kečkovce,Kečkovce,Odstraňovanie nelegálnch skládok,,Odpadové hospodárstvo,sanácia environmenátlnych záťaží,Odstránenie čiernych skládok v katastri obce,menej ako 10 000 "Šariš, Svidník, Kečkovce",Obec Kečkovce,Kečkovce,"Revitalizácia vodného toku prečistenie,prehlĺbenie a úprava koryta",,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,"Vyčistenie potoka od nánosov, naplavenín, úprava a prehĺbenie koryta",100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Kečkovce",Kečkovce,Kečkovce,Výstavba bytov nižšieho štandardu,,Budovy,bývanie,Zlepšiť podmienky bývania sociálne slabším rodinám z prostredia MRK,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Kečkovce",Kečkovce,Kečkovce,Rekonštrukcia verejného rozhlasu,,Digitalizácia a SMART,rozhlas,Miestny rozhlas je zastaralý a v nevyhovujúcom stave,menej ako 10 000 "Šariš, Svidník, Kečkovce",Kečkovce,Kečkovce,Detské ihrisko,,Šport a voľný čas,detské ihriská,Účelom výstavby detského ihriska je vytvoriť centrum oddychu a vhodné podmienky pre relax a pohybové aktivity detí s cieľom dosiahnuť ich fyzický a duševný rozvoj,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Kečkovce",Kečkovce,Kečkovce,Vybudovanie detského ihriska,,Šport a voľný čas,detské ihriská,Účelom výstavby detského ihriska je vytvoriť centrum oddychu a vhodné podmienky pre relax a pohybové aktivity detí s cieľom dosiahnuť ich fyzický a duševný rozvoj,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Kečkovce",Kečkovce,Kečkovce,Zlepšenie podmienok pre trávenie voľného času detí,,Šport a voľný čas,detské ihriská,Vybudovanie detského ihriska,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Kečkovce",Kečkovce,Kečkovce,Odkúpenie budovy s pozemkom,,Budovy,budovy iné,Odkúpenie budovy,menej ako 10 000 "Šariš, Svidník, Kečkovce",Kečkovce,Kečkovce,Vybudovanie žumpy pri OcÚ,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,Terajšia žumpa sa nachádza pod multifunkčným ihriskom a nie je k nej prístup,menej ako 10 000 "Šariš, Svidník, Kečkovce",Kečkovce,Kečkovce,Výkop studne pri KSB,,Energetika,OZE,"Vlastný zdroj vody v budove OcÚ z hľadiska každodennej potreby, v prípade obecných akcií, potrieb OcÚ a z dôvodu prevádzkovania domu smútku v budove",menej ako 10 000 "Šariš, Svidník, Kečkovce",Obec Kečkovce,Kečkovce,Zbruranie obecnej budovy,,Budovy,budovy iné,Budova bývalej vodárne v dezolátnom stave,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Kečkovce",Kečkovce,Kečkovce,Rozšírenie a modernizácia verejného osvetlenia,,Digitalizácia a SMART,verejné osvetlenie,Zabezpečiť modernizáciu osvetlenia a jeho rozšírenie za účelom zvýšenia bezpečnosti obyvateľov a znižovania kriminality v obci,menej ako 10 000 "Šariš, Svidník, Kečkovce",Kečkovce,Kečkovce,Verejné osvetlenie - rozšírenie,,Digitalizácia a SMART,verejné osvetlenie,Zavedenie VO k osídleniu MRK,menej ako 10 000 "Šariš, Svidník, Kečkovce",Kečkovce,Kečkovce,Plynofikácia obce Kečkovce,,Energetika,plyn,Plynofikácia obce,viac ako 1 000 000 "Šariš, Svidník, Kečkovce",Kečkovce,Kečkovce,Rozhľadňa na Filipovskom vrchu,,CR,infraštruktúra CR,"Na mieste kde je plánovaná výstavba rozhľadne sa nachádza pamätník padlých hrdinov a hrob neznámeho vojaka. Toto miesto je už v súčasnosti vyhľadávané vyšším počtom turistov z rôznych miest Slovenska i zahraničia, pričom rozhľadňa zatraktívni toto miesto",10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Kečkovce",Kečkovce,Kečkovce,Zhotovenie altánku,,CR,infraštruktúra CR,Vybudovanie altánku pre verejnosť a turistiku,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Kečkovce",Kečkovce,Kečkovce,Zriadenie ubytovania pre turistov,,CR,ubytovanie a stravovanie,"Zriadenie ubytovacieho zariadenia pre potreby turizmu, s využitím potrieb obyvateľov v prípade núdzového stavu",10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Kečkovce",Kečkovce,Kečkovce,Oplotenie a odvodnenie cintorína v obci Kečkovce,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,"Zabezpečenie ochrany obecného cintorína pred prívalovou vodou z okolitých pozemkov záchytnou odvodňovacou priekopou, oplotenie, rekonštrukcia budovy na cintoríne, osadenie lavičiek",10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Kečkovce",Kečkovce,Kečkovce,Zlepšenie podmienok pre trávenie voľného času v obci Kečkovce,,Verejné priestranstvá,"centrum obce, námestie",Zadaním projektu je zlepšenie podmienok pre trávenie voľného času v centrálnej časti obce,100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Kečkovce",Kečkovce,Kečkovce,Zriadenie oddychovej zóny v obci Kečkovce,,Verejné priestranstvá,oddychová zóna,"Vybudovať oddychovú zónu s prvkami drobnej architektúry, informačnými tabuľami stojanom na bicykle, odpadovými košmi a terénnymi úpravami",menej ako 10 000 "Šariš, Svidník, Kečkovce",Kečkovce,Kečkovce,Rekonštrukcia obecného mosta,,Doprava,"mosty, lávky, priepusty",Rekonštrukcia z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov v obci pre vjazdy motorových vozidiel do jednotlivých obydlí a prevádzok vrátane ťažkej techniky,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Kečkovce",Kečkovce,Kečkovce,Asfaltovanie cesty 3. triedy,,Doprava,cesty II. a III. triedy,Asfaltová cesta od obce Vyšný Orlík do obce Kečkovce,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Svidník, Kečkovce",Kečkovce,Kečkovce,Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Kečkovce,,Verejné priestranstvá,oddychová zóna,Vybudovať oddychové miesta na území obce pre občanov a návštevníkov,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Kobylnice",Kobylnice,Kobylnice,Rekonštrukcia obecného vodovodu v obci Kobylnice,,Vodohospodárstvo,vodovod,"Vymeniť opotrebované kovové potrubia, na ktorých dochádza k častým poruchám. Obec má kvalitný vodný zdroj. Odber vody využívajú i obyvatelia z okolia a návštevníci obce.",100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Kobylnice",Kobylnice,Kobylnice,Rekonštrukcia interierov a skladovacích priestorov v OÚ,,Budovy,obecný úrad,Vytvoriť moderné pracovisko samosprávy s využitím prenosovej techniky a možnosti uskladňovania materiálov v opravených skladovacích priestoroch,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Kobylnice",Kobylnice,Kobylnice,Detské ihrisko a Workout,,Šport a voľný čas,detské ihriská,Vybudovanie detského ihriska a vonkajšej posilňovne,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Kobylnice",Kobylnice,Kobylnice,Rekonštrukcia budovy starej školy,,Školstvo a vzdelávanie,ZŠ,"Zateplenie obecnej budovy starej školy, výmena okien, odvodnenie budovy",100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Kobylnice",Kobylnice,Kobylnice,Ukončenie výstavby rekreačno-športového priestoru v obci Kobylnice,,Verejné priestranstvá,oddychová zóna,"Zriadiť komplexne vybavený oddychový priestor a to vybudovaním detského ihriska, osadením informačných tabúľ, ukončenie pamätníka Čapajevovcom a vysadením vhodných domácich drevín.",10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Kobylnice",Kobylnice,Kobylnice,Vybudovanie turistickej rozhľadne v kobylnickej doline,,CR,infraštruktúra CR,"Vybudovaním rozhľadne sa zatraktívni dolina, ale i turistické a cykloturistické trasy smerom do rekreačnej oblasti Domaša a zároveň zviditeľní i priestor bojových operácii partizánskej skupiny Čapajev.",10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Korejovce",Korejovce,Korejovce,Revitalizácia budovy bývalej Jednoty,,Zdravotníctvo a sociálne služby,poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb,Odkúpenie a rekonštrukcia budovy bývalej Jednoty a vybudovanie denného stacionára pre seniorov na celej doline,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Korejovce",Korejovce,Korejovce,Zriadenie denného stacionára,,Zdravotníctvo a sociálne služby,poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb,Vybudovanie novej MŠ v obci.,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Korejovce",Korejovce,Korejovce,Cyklistický horský chodník,,Doprava,cyklochodníky,Vybudovanie horského turistického chodníka,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Korejovce",Korejovce,Korejovce,Rekonštrukcia obecného úradu a kultúrneho domu,,Budovy,budovy iné,Oprava vnútorných priestorov obecného úradu a kultúrneho domu,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Korejovce",Korejovce,Korejovce,Kamerový systém v obci,,Digitalizácia a SMART,bezpečnosť v obci,"Zavedenie kamero vého systému na verejnom pristranstve, pre obyvateľov obce",menej ako 10 000 "Šariš, Svidník, Korejovce",Korejovce,Korejovce,Výstavba altánku,,CR,infraštruktúra CR,Výstavba altánku pri drevenej cerkvi,menej ako 10 000 "Šariš, Svidník, Korejovce",Korejovce,Korejovce,Rekonštrukcia schodov ku drevenej cerkvi,,Doprava,miestne komunikácie,Rekonštrukcia schodov k Nár.kultúr.pamiatke,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Korejovce",Korejovce,Korejovce,rekonštrukcia miestnej komunikácie,,Doprava,miestne komunikácie,Zlepšenie povrchu miestnej komunikácie,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Kračúnovce",Kračúnovce,Kračúnovce,Rozšírenie kanalizácie v obci,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,"Je nepostačujúca, kapacita nevyhovuje súčasným podmienkam",10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Kračúnovce",Kračúnovce,Kračúnovce,Protipovodňové opatrnia - regulácia toku Kračúnovského potoka,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,zabezpečenie pred povodňami a vybrežovaním,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Svidník, Kračúnovce",Kračúnovce,Kračúnovce,Veterná elektráreň,,Energetika,OZE,Veterná elektráreň,100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Kračúnovce",Kračúnovce,Kračúnovce,Rekonštrukcia kotolne ZŠ,,Školstvo a vzdelávanie,ZŠ,"Plynofikácia kotolne, nové meranie a regulácia",100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Kračúnovce",Kračúnovce,Kračúnovce,Územný plán obce,,Dokumentácia,strategické - koncepčné dokumenty,Rozšíriť intravilán obce a získať viac pozemkov na výstavbu rodinných domov,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Kračúnovce",Kračúnovce,Kračúnovce,"rekonštrukcia MK vrátane odvod.rigolu, miestna časť za lesíkom",,Doprava,miestne komunikácie,Vybudovanie novej MK a rigolu,100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Kračúnovce",Kračúnovce,Kračúnovce,Rekonštrukcie miestných komunikácii,,Doprava,miestne komunikácie,Sú veľmi rozkopané a v zlom stave,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Krajná Bystrá",Krajná Bystrá,Krajná Bystrá,Výstavba autobusových zastávok,,Doprava,"autobusové zastávky, prestupné terminály",Výstavba nových autobusových zastávok,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Krajná Bystrá",Krajná Bystrá,Krajná Bystrá,Prístrešky pre kontajnery,,Odpadové hospodárstvo,triedený zber,Výstavba prístreškov pre kontajnery,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Krajná Bystrá",Krajná Bystrá,Krajná Bystrá,Vysporiadanie pozemkov,,Budovy,bývanie,"Vysporiadanie pozemkov pod miestnou komunikáciou pri vyšných rómskych obydliach, pod miestnymi mostami a lávkami, futbalovým ihriskom na vyšnom konci obce",10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Krajná Bystrá",Krajná Bystrá,Krajná Bystrá,Revitalizácia pri OcÚ,,Doprava,parkoviská,Vybudovanie parkoviska a námestia pri obecnom úrade,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Krajná Bystrá",Krajná Bystrá,Krajná Bystrá,Výstavba futbalovej infraštruktúry,,Šport a voľný čas,športoviská,"Výstavba futbalového ihriska, futbalových šatní a tribún",100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Krajná Bystrá",Krajná Bystrá,Krajná Bystrá,Výstavba športovísk,,Šport a voľný čas,športoviská,Výstavba multifunkčného ihriska a detského ihriska,100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Krajná Bystrá",Krajná Bystrá,Krajná Bystrá,Vybudovanie kamerového systému,,Digitalizácia a SMART,bezpečnosť v obci,"Kamerový systém – monitorovanie cintorín, multifunkčné ihrisko, pri veľkoobjemových kontajneroch a nádobách na sklo a plasty",10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Krajná Bystrá",Krajná Bystrá,Krajná Bystrá,Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne a skladu,,Budovy,obecný úrad,"Hĺbková rekonštrukcia, nová kuchynská linka, zakúpenie spotrebičov do budovy OcÚ",10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Krajná Bystrá",Krajná Bystrá,Krajná Bystrá,Výstavba nájomných bytov,,Budovy,bývanie,Výstavba 4 nájomných bytov,100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Krajná Bystrá",Krajná Bystrá,Krajná Bystrá,Výstavba nájomných bytov nižšieho štandardu,,Budovy,bývanie,Výstavba 6 až 12 nájomných bytov nižšieho štandardu,100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Krajná Bystrá",Krajná Bystrá,Krajná Bystrá,Rozšírenie verejného osvetlenia,,Digitalizácia a SMART,verejné osvetlenie,Rozšírenie verejného osvetlenia k rómskym obydliam,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Krajná Bystrá",Krajná Bystrá,Krajná Bystrá,Výstavba chodníkov,,Doprava,miestne komunikácie,Výstavba chodníkov popri ceste III. triedy,100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Krajná Bystrá",Krajná Bystrá,Krajná Bystrá,Rekonštrukcia miestnych komunikácií,,Doprava,miestne komunikácie,"Rekonštrukcia komunikácií, ktoré sú v zlom technickom stave",10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Krajná Bystrá",Krajná Bystrá,Krajná Bystrá,Rekonštrukcia mostov a lávok,,Doprava,"mosty, lávky, priepusty",Rekonštrukcia mostov a lávok v zlom technickom (havarijnom)stave,100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Krajná Poľana",Krajná Poľana,Krajná Poľana,Úprava verejného priestranstva,,Verejné priestranstvá,"centrum obce, námestie",úprava verejných priestranstiev,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Krajná Poľana",Krajná Poľana,Krajná Poľana,Rekonštrukcia obecného úradu,,Budovy,obecný úrad,"Vykurovanie obecného úradu je zabezpečené cez staré akumulačné pece, ktoré sú vo veľmi zlom stave",10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Krajná Poľana",Krajná Poľana,Krajná Poľana,Vybudovanie detského ihriska pri MŠ,,Šport a voľný čas,detské ihriská,Vytvorenie detského ihriska pri MŠ,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Krajná Poľana",Krajná Poľana,Krajná Poľana,Rekonštrukcia domu smútku,,Budovy,domy smútku,Sociálne zariadenie je v zastaralé a v nevyhovujúcom stave,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Krajná Poľana",Krajná Poľana,Krajná Poľana,Rekonštrukcia Domu Smútku na miestnom cintoríne v Sečovskej Polianke,,Budovy,domy smútku,vykuravanie a soc.zariadenie,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Krajná Poľana",Krajná Poľana,Krajná Poľana,Rekonštrukcia kuchyne KD,,Budovy,kultúrny dom,rekonštrukcia KD,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Krajná Poľana",Krajná Poľana,Krajná Poľana,Vybudovanie multifunkčného ihriska,,Šport a voľný čas,športoviská,Vytvorenie univerzálneho športového ihriska na voľnom priestranstve v centre obce,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Krajná Poľana",Krajná Poľana,Krajná Poľana,Rekonštrukcia KD -kuchyňa,,Budovy,kultúrny dom,Kuchyňa KD je v nevyhovujúcom technickom stave nespĺňajúcom základné hygienické normy,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Krajná Poľana",Krajná Poľana,Krajná Poľana,Úprava verejného priestranstva a zelene,,Verejné priestranstvá,oddychová zóna,Vybudovanie oddychovej zóny pre občanov obce,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Krajná Poľana",Krajná Poľana,Krajná Poľana,Úprava miestnych komunikácií,,Doprava,miestne komunikácie,"Poškodená miestna komunikácia , ktorá je v havarijnom stave",10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Krajná Poľana",Krajná Poľana,Krajná Poľana,Úprava miestných komunikácií,,Doprava,miestne komunikácie,úprava miestnych komunikácií,menej ako 10 000 "Šariš, Svidník, Krajná Porúbka",Krajná Porúbka,Krajná Porúbka,Rekonštrukcia obecných komunikácií,,Doprava,miestne komunikácie,zlepšenie povrchu komunikácii asfaltovaním,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Krajná Porúbka",Krajná Porúbka,Krajná Porúbka,Verejný vodovod a kanalizácia,,Vodohospodárstvo,vodovod + kanalizácia,Skultúrnenie a skvalitnenie života obyvateľom obce,viac ako 1 000 000 "Šariš, Svidník, Krajná Porúbka",Krajná Porúbka,Krajná Porúbka,vybudovanie kanalizácie,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,vybudovanie kanalizácie,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Krajná Porúbka",Krajná Porúbka,Krajná Porúbka,Vybudovnaie obecného vodovodu,,Vodohospodárstvo,vodovod,Vybudovnaie obecného vodovodu,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Krajná Porúbka",Krajná Porúbka,Krajná Porúbka,Oprava strechy KD,,Budovy,kultúrny dom,"Výmena krovu, krytiny",10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Krajná Porúbka",Krajná Porúbka,Krajná Porúbka,Rekonštr. budovy kult.domu,,Budovy,kultúrny dom,"Rekonštrukcia budovy KD, obnova plášťa, zateplenie",10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Krajná Porúbka",KrajnáPorúbka,Krajná Porúbka,Rekonštrukcia budovy KD,,Budovy,kultúrny dom,Rekonštr. Budovy KD,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Krajná Porúbka",Krajná Porúbka,KrajnáPorúbka,Rekonštr. budovy OcÚ,,Budovy,obecný úrad,Zateplenie budovy OcÚ,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Krajná Porúbka",Krajná Porúbka,Krajná Porúbka,Obnova a modernizácia vejného rozhlasu,,Digitalizácia a SMART,rozhlas,Obnova a modernizácia vejného rozhlasu,menej ako 10 000 "Šariš, Svidník, Krajná Porúbka",Krajná Porúbka,Krajná Porúbka,Oplotenia areálu KD,,Budovy,kultúrny dom,Obnova oplotenia areálu KD,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Krajná Porúbka",KrajnáPorúbka,Krajná Porúbka,Oplotenie kostola,,Budovy,sakrálne stavby,Vybudov. oplotenia kostola,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Krajná Porúbka",Krajná Porúbka,Krajná Porúbka,Obnova a modern.verejného osvetlenia,,Digitalizácia a SMART,verejné osvetlenie,Obnova a modern.verejného osvetlenia,menej ako 10 000 "Šariš, Svidník, Krajná Porúbka",Krajná Porúbka,Krajná Porúbka,Rekonštrukcia verejného priestranstva- výstavba chodníka na obecnom cintoríne,,Doprava,miestne komunikácie,"Zlepšenie a skultúrnenie podmienok pre domácich občanov, turistov a návštevníkov cintorína",menej ako 10 000 "Šariš, Svidník, Krajná Porúbka",Krajná Porúbka,KrajnáPorúbka,Chodník na cintorín,,Doprava,miestne komunikácie,Vybudovanie chodníka na cintorín,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Krajná Porúbka",Krajná Porúbka,KrajnáPorúbka,Obecné komunikácie,,Doprava,miestne komunikácie,Rekonštr. Obecnej komunikácie s odstavnou plochou,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Krajná Porúbka",Krajná Porúbka,Krajná Porúbka,Rekonštrukcia obecnej komunikáci,,Doprava,miestne komunikácie,Rekonštrukcia obecnej komunikáci,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Krajné Čierno",Krajné Čierno,Krajné Čierno,Výstavba autobusovej zastávky,,Doprava,"autobusové zastávky, prestupné terminály","Súčasná autobusová zastávka je postavená z trapézového plechu, nespĺňa požiadavky na bezpečnosť",10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Krajné Čierno",Krajné Čierno,Krajné Čierno,Výstavba kanalizácie,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,Zabezpečenie odvedenie splaškovej vody z domácnosti v obci Krajné Čierno,100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Krajné Čierno",Krajné Čierno,Krajné Čierno,Nadstavba budovy OcÚ,,Budovy,obecný úrad,rekonštrukcia strechy a podkrovia obecného úradu,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Krajné Čierno",Krajné Čierno,Krajné Čierno,Zateplenie budovy OcÚ,,Budovy,obecný úrad,"Budova OcÚ pochádza z 50. rokov minulého storočia -riešenie zateplenia budovy, výmena okien a dverí, odvodnenie budovy",100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Krajné Čierno",Krajné Čierno,Krajné Čierno,Výstavba bytového domu,,Budovy,bývanie,Riešenie bytovej otázky,100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Krajné Čierno",Krajné Čierno,Krajné Čierno,Rekonštrukcia verejného osvetlenia,,Digitalizácia a SMART,verejné osvetlenie,"V súčasnosti je verejné osvetlenie zastaralé, vyžaduje pravidelné opravy, je energeticky náročné",menej ako 10 000 "Šariš, Svidník, Krajné Čierno",Krajné Čierno,Krajné Čierno,Asfaltovanie miestných komunikácií,,Doprava,miestne komunikácie,Skvalitnenie miestnych komunikácií,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Kružlová",Kružlová,Kružlová,Kanalizácia obce Kružlová,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,odvedenie odpadových vôd z domácností a verejných budov,viac ako 1 000 000 "Šariš, Svidník, Kružlová",Kružlová,Kružlová,Rozšírenie vodovodu - 2.etapa,,Vodohospodárstvo,vodovod,rozšírenie vodovodu pre rodinné domy,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Kružlová",obec Kružlová,Kružlová,Čistička odpadových vôd,,Vodohospodárstvo,ČOV,Výstavba čističky,100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Kružlová",Kružlová,Kružlová,Rekonštrukcia cestných rigolov,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,lepšie odvedenie povrchových vôd,100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Kružlová",Kružlová,Kružlová,Úprava miestneho potoka,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,"lepšie odvedenie vôd, zabránenie vybrežovaniu vôd",500 000 - 1 000 000 "Šariš, Svidník, Kružlová",obec Kružlová,Kružlová,Rekonštrukcia verejno-prospešnej budovy,,Budovy,budovy iné,Rekonštrukcia verejno-prospešnej budovy,100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Kružlová",Kružlová,Kružlová,Výstavba športovísk,,Šport a voľný čas,športoviská,Výstavba športovísk pre rozvoj telesných a duševných schopností detí i mládeže,100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Kružlová",obec Kružlová,Kružlová,Výstavba športovísk a oplotenie VI,,Šport a voľný čas,športoviská,Výstavba a oprava športovísk,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Kružlová",obec Kružlová,Kružlová,Výhliadková veža,,CR,infraštruktúra CR,Výstavba vyhliadkovej veže,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Kružlová",obec Kružlová,Kružlová,Cross border cooperation kružlová - Korytňany,,CR,infraštruktúra CR,Výstavba prvkov v Údolí smrti,100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Kružlová",Kružlová,Kružlová,Revitalizácia verejných priestranstiev,,Verejné priestranstvá,"centrum obce, námestie",Skrášlenie verejných priestranstiev obce,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Kružlová",Kružlová,Kružlová,Výstavba a rekonštrukcia miestnej komunikácie,,Doprava,miestne komunikácie,zlepšenie prístupu MRK obyvateľov obce k existujúcim rodiným domom a komunitnému centru,100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Kružlová",Kružlová,Kružlová,Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácii pri cintoríne,,Doprava,miestne komunikácie,Zlepšenie prístupu na cintorím,100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Kružlová",obec Kružlová,Kružlová,Zlepšenie prístupu marg.rom.kom. K obytn.domom i KC,,Doprava,miestne komunikácie,Rekonštrukcia komunikácií,100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Kuková",,,Ukončenie povrchových úprav cesty III. Triedy cez obec Kukovú,,Doprava,cesty II. a III. triedy,Cesta III. Triedy č. 3500 je v dĺžke 2 km v zlom stave. Komplexne vymeniť asfaltový koberec a zrealizovať nové značenie pre zvýšenie bezpečnosti na ceste v rámci modernizácie cestného koridoru,100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Kuková",,,Kamerový systém – zvýšenie bezpečnosti v obci Kuková,,Digitalizácia a SMART,bezpečnosť v obci," obci doteraz nebol zriadený žiadne systém ochrany bezpečnosti, kamerovým systémom sa docieli zvýšená bezpečnosť v obci, verejný poriadok a čistota obce. K realizácii tohto projektu je možné zriadiť i chránené pracovisko",10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Kuková",,,Predĺženie a rozšírenie obecnej komunikácie a rozšírenie sietí,,Budovy,bývanie,V obci sú neuspokojené požiadavky na IBV. Vybudovať obecnú komunikáciu a inžinierske siete na IBV.,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Svidník, Kuková",,,Obnova Kultúrneho domu v obci Kuková,,Budovy,kultúrny dom,"Objekt kultúrneho domu bol posúdený tepelným auditom, ktorý skonštatoval vysokú spotrebu energii v KD.Komplexne obnoviť KD využitím vhodných materiálov na dosiahnutie energetických úspor a montáž fotovoltických článkov na ďalšie úspory energii.",100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Kuková",,,Rekonštrukcia obecného rozhlasu v obci Kuková,,Digitalizácia a SMART,rozhlas,"Obecný rozhlas je v nevyhovujúcom stave, komplexne obnoviť obecný rozhlas novou digitálnou ústredňou vrátane výmeny ampliónov a predĺžením trasy rozhlasu.",10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Kuková",,,Ukončenie výstavby kanalizácie v obci Kuková a jej napojenie na ČOV,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,Ukončiť kanalizačnú sieť v obci a jej napojenie na vybudovanú ČOV.,viac ako 1 000 000 "Šariš, Svidník, Kuková",Kuková,Kuková,Rekonštrukcia hospodárskej budovy- sýpky na penzión v obci Kuková,,CR,ubytovanie a stravovanie,"Komplexne obnoviť hospodársky objekt bývalej sýpky na penzión s poskytovaním ubytovacích a pohostinských služieb. Poskytovanie týchto služieb v atraktívnom zariadení obohatí a spestrí ponuku služieb vidieckeho turizmu, agroturizmu a naplní nedostatok ubytovania v okrese Svidník v južnej časti okresu. Tieto aktivity sú zahrnuté i v Stratégii rozvoja CR a cykloturizmu v okrese Svidník.",500 000 - 1 000 000 "Šariš, Svidník, Kurimka",Kurimka,Kurimka,Rekonštrukcia kultúrneho domu – pre materskú školu,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ,Modernizácia budovy - zriadenie materskej školy,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Kurimka",,,Vytvoriť podmienky pre pohybove aktivity a zdravy životný cieľ,,Šport a voľný čas,outdoor,Zvyšiť životnu úroveň občanov obce a regionu,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Kurimka",Kurimka,Kurimka,Kanalizacia,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,Vybudovanie kanalizacie v obci,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Svidník, Kurimka",Kurimka,Kurimka,Nabíjacia stanica pre elektromobily,,Doprava,nabíjacie stanice,Vybudovanie nabíjacej stanice pre elektromobily,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Kurimka",Kurimka,Kurimka,Vytvorenie priestorov pre turistiku na trase DUKLA -DEVIN,,CR,infraštruktúra CR,"Vybudovanie altánku, cyklochodníkov a rekonštrukcia označenia turistických chodníkov a obnova studničiek a zdrojov pitnej vody.",10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Kurimka",Kurimka,Kurimka,Výstavba zberného dvoru,,Odpadové hospodárstvo,zberné dvory,"Výstavba zberného dvoru, zakúpenie strojov, zakúpenie traktora a ďalších prídavných zariadení",100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Kurimka",Kurimka,Kurimka,Zakúpenie komposterov a nádob na triedený odpad,,Odpadové hospodárstvo,triedený zber,Zakúpenie komposterov a nádob na triedený odpad,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Kurimka",Kurimka,Kurimka,Regulácia potoka,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Podmyte mosty a zanesené koryto potoka,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Kurimka",Kurimka,Kurimka,Regulácia potoka I. Etapa,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Regulácia potoka I. Etapa,viac ako 1 000 000 "Šariš, Svidník, Kurimka",Kurimka,Kurimka,Rekonštrukcia miestnych rigolov,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Rigoly nie sú funkčné a sú v zlom stave -zlepšenie odtoku povrchových vôd,100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Kurimka",Kurimka,Kurimka,Rekonštrukcia sály kultúrneho domu,,Budovy,kultúrny dom,"Zateplenie budovy a strechy, výmena okien a dverí, odizolovanie vonkajších stien",100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Kurimka",Kurimka,Kurimka,Revitalizácia podkrovia budovy obecného úradu,,Budovy,obecný úrad,Vybudovanie ubytovacích kapacít vrátane sociálneho vybavenia pre potreby obce Kurčimka,100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Kurimka",Kurimka,Kurimka,Inteligentné osletlenie,,Digitalizácia a SMART,verejné osvetlenie,Zavedenie inteligentného osvetlenia v obci,menej ako 10 000 "Šariš, Svidník, Kurimka",Kurimka,Kurimka,Údržba kuchyne a sociálneho zariadenia v KSB,,Budovy,kultúrny dom,Údržba kuchyne a sociálneho zariadenia v KSB,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Kurimka",Kurimka,Kurimka,Výstavba prístupovej cesty a cesty na cintorine,,Doprava,miestne komunikácie,Výstavbacesty k cintorinu a na cintorine,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Kurimka",Kurimka,Kurimka,Zakúpenie techniky na údržbu verených priestranstiev,,Verejné priestranstvá,nákup strojov a zariadení,Zakúpenie techniky na údržbu verených priestranstiev,100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Kurimka",Kurimka,Kurimka,Rekonštrukcia verejného osvetlenie s rozšírením siete,,Digitalizácia a SMART,verejné osvetlenie,Rekonštrukcia verejného osvetlenie s rozšírením siete,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Kurimka",Kurimka,Kurimka,Pozemkové úpravy v obci,,Budovy,bývanie,Pozemkové úpravy v obci,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Svidník, Kurimka",Kurimka,Kurimka,Turistická ubytovňa v budove KD a oddychovy altánok pri budove KD,,CR,ubytovanie a stravovanie,Výstavba turistickej ubytovne vrátane dreveného altánku,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Kurimka",Kurimka,Kurimka,Festival a divadelné predstavenia,,Kultúra,mäkké aktivity v oblasti kultúry,Každoročné usporiadanie kultúrnych podujatí,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Kurimka",Kurimka,Kurimka,Kurimka v minulosti a dnes,,CR,kultúrne a historické pamiatky,Vybudovanie historickej miestnosti obce a vydanie 2 publikácie o obci,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Kurimka",Kurimka,Kurimka,Modernizácia obecného rozhlasu s rozšírením siete,,Digitalizácia a SMART,rozhlas,Modernizácia obecného rozhlasu s rozšírením siete,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Kurimka",Kurimka,Kurimka,Vybudovanie chodníka pri hlavnej ceste,,Doprava,miestne komunikácie,Zabezpečenie bezpečnosti občanov,100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Kurimka",Kurimka,Kurimka,Údržba a rozšírenie siete miestnych komunikácií,,Doprava,miestne komunikácie,Údržba a rozšírenie siete miestnych komunikácií,100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Kurimka",Kurimka,Kurimka,Vodozadržné opatrenia v lese,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Vybudovanie vodozadržných opatrení v lese,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Kurimka",Kurimka,Kurimka,Výstavba prístupovej cesty na cintoríne,,Doprava,miestne komunikácie,Zabezpečenie vstupu na cintorín v zimnom období a po daždi pohrebným autom,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Kurimka",Kurimka,Kurimka,Oprava podmytých mostov 5 ks,,Doprava,"mosty, lávky, priepusty",Oprava podmytých mostov,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Kurimka",Kurimka,Kurimka,Modernizácia obecnej knižnice,,Kultúra,mäkké aktivity v oblasti kultúry,Modernizácia obecnej knižnice,menej ako 10 000 "Šariš, Svidník, Kurimka",Kurimka,Kurimka,Vybudovanie FIT-GYM v priestoroch OcÚ,,Šport a voľný čas,športoviská,Vybudovanie FIT -GYM v ramci podpory zdravia,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Ladomirová",Ladomirová,Ladomirová,Nabíjacia stanica pre elektromobily,,Doprava,nabíjacie stanice,Nabíjacia stanica pre elektromobily,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Ladomirová",Ladomirová,Ladomirová,Bezplatná wi-fi v obci,,Digitalizácia a SMART,telekomunikačné siete + internet + wifi,"Zavedenie bezplatnej wi-fi na verejnom pristranstve, pre obyvateľov obce",menej ako 10 000 "Šariš, Svidník, Ladomirová",Ladomirová,Ladomirová,Rozšírenie a vybudovanie nových tried materskej školy,,Školstvo a vzdelávanie,MŠ,Chýbajúce priestory pre deti navštevujúce predškolskú dochádzku k počtu predškolských detí žijúcich v obci,100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Ladomirová",Ladomirová,Ladomirová,Výstavba a rekonštrukcia autobusových zastávok,,Doprava,"autobusové zastávky, prestupné terminály",Výstavba a rekonštrukcia autobusových zastávok,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Ladomirová",Ladomirová,Ladomirová,Rekonštrukcia ciest po výstavbe vodovody a kanalizácie,,Doprava,miestne komunikácie,Rekonštrukcia ciest po výstavbe vodovody a kanalizácie,100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Ladomirová",Ladomirová,Ladomirová,Výstavba inžinierskych sietí a rozšírenie intravilánu obce,,Budovy,bývanie,Výstavba inžinierskych sietí a rozšírenie intravilánu obce,100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Ladomirová",Ladomirová,Ladomirová - Svidník,Cyklochodník Ladomirová - Svidník,,Doprava,cyklochodníky,"Výstavba cyklochodníka smerom z obce Ladomirová do Svidníka - podpora turizmu, zlepšenie bezpečnosti cykloturistov",10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Ladomirová",Ladomirová,Ladomirová,Výstavba cyklochodníka,,Doprava,cyklochodníky,Výstavba cyklochodníka,100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Ladomirová",Ladomirová,Ladomirová,Výstavba lesoparku - oddychová zóna,,Verejné priestranstvá,oddychová zóna,Výstavba lesoparku - oddychová zóna,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Ladomirová",Ladomirová,Ladomirová,Výstavba zberného dvora na triedený komunálny odpad,,Odpadové hospodárstvo,zberné dvory,Výstavba zberného dvora na triedený komunálny odpad,100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Ladomirová",Ladomirová,Ladomirová,Podpora zberu biologicky rozložiteľného odpadu – kúpa kompostérov pre každú domácnosť,,Odpadové hospodárstvo,kompostárne + bioplynové stanice,Zvýšenie počtu zberu biologicky rozložiteľného odpadu občanmi obce Ladomirová,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Ladomirová",Ladomirová,Ladomirová,Inteligentné váženie odpadu,,Digitalizácia a SMART,digitálne riešenia v OH,"Platiť za odpad toľko, koľko ho vyprodukujem - odpadové hospodárstvo",10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Ladomirová",Ladomirová,Ladomirová,Rekonštrukcia a výstavba rigolov,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Rekonštrukcia a výstavba rigolov,100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Ladomirová",Ladomirová,Ladomirová,Komplexná rekonštrukcia zastaranej budovy obecného úradu,,Budovy,obecný úrad,"Zníženie energetickej náročnosti vykurovania budovy obecného úradu, výmenou gamatiek za radiátory, rekonštrukcia zastaraných vodovodných a elektrických rozvodov, zateplenie, výmena okien a dverí",500 000 - 1 000 000 "Šariš, Svidník, Ladomirová",Ladomirová,Ladomirová,Zníženie komunálneho odpadu – podpora triedenia komunálneho odpadu zakúpením triediacich kuka nádob pre každú domácnosť,,Odpadové hospodárstvo,triedený zber,Zvýšenie vytriedeného komunálneho odpadu v obci Ladomirová,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Ladomirová",Ladomirová,Ladomirová,Likvidácia nelegálnych skládok,,Odpadové hospodárstvo,sanácia environmenátlnych záťaží,Likvidácia nelegálnych skládok,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Ladomirová",Ladomirová,Ladomirová,Likvidácia nelegálnych skládok,,Odpadové hospodárstvo,sanácia environmenátlnych záťaží,Zlepšenie životného prostredia likvidáciou nelegálnych skládok,menej ako 10 000 "Šariš, Svidník, Ladomirová",Ladomirová,Ladomirová,Rekonštrukcia kuchyne v sále kultúrneho domu,,Budovy,kultúrny dom,Výmena starých energeticky náročných zariadení za nové,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Ladomirová",Ladomirová,Ladomirová,Výstavba a rekonštrukcia komunitného centra,,Zdravotníctvo a sociálne služby,poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb,Výstavba a rekonštrukcia komunitného centra,100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Ladomirová",Ladomirová,Ladomirová,Rekonštrukcia a výstavba ciest na rómskej osade,,Doprava,miestne komunikácie,Rekonštrukcia a výstavba ciest na rómskej osade,100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Ladomirová",Ladomirová,Ladomirová,Vybudovanie toaliet v interiéri obecného úradu,,Budovy,obecný úrad,Zabezpečiť nové toalety pre verejnosť v budove Obecného úradu,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Ladomirová",Ladomirová,Ladomirová,Rekonštrukcia futbalového ihriska,,Šport a voľný čas,športoviská,Zastaranosť a nespĺňanie parametrov futbalového ihriska na ligové zápasy - zlepšenie športových aktivít detí a mládeže,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Ladomirová",Ladomirová,Ladomirová,Výstavba detského ihriska,,Šport a voľný čas,detské ihriská,Výstavba detského ihriska,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Ladomirová",Ladomirová,Ladomirová,Rekonštrukcia domu smútku,,Budovy,domy smútku,"Zastaranosť objektu domu smútku – drevené okná, popraskaná dlažba, steny popraskané a rekonštrukcia celého objektu – nový mraziací box a pod.",10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Ladomirová",Ladomirová,Ladomirová,Rozšírenie kamerového systému,,Digitalizácia a SMART,bezpečnosť v obci,Zníženie kriminality prostredníctvom rozšírenia kamerového systému,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Ladomirová",Ladomirová,Ladomirová,Obecné hliadky,,Zamestnanosť,AOTP,Zabezpečenie bezpečnosti v obci prostredníctvom obecných hliadok - zníženie kriminality v obci,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Ladomirová",Ladomirová,Ladomirová,Rozšírenie a vybudovanie nových tried základnej školy na 2. stupeň výučby (5. ročník – 9. ročník).,,Školstvo a vzdelávanie,ZŠ,Zlepšenie výučby a dochádzky detí z obce Ladomirová vybudovaním a rozšírením 2. Stupňa výučby (nedochádzanie detí do okresného mesta).,100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Ladomirová",Ladomirová,Ladomirová,Vybudovanie nájomných bytov,,Budovy,bývanie,Vybudovanie nájomných bytov,100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Ladomirová",Ladomirová,Ladomirová,Vybudovanie obchodného a reštauračného centra na podporu ekonomiky v obci Ladomirová,,Služby a obchod,kamenné predajne,Vybudovanie obchodného a reštauračného centra na podporu ekonomiky v obci Ladomirová,100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Ladomirová",Ladomirová,Ladomirová,Zlepšenie vybavenosti obecného úradu,,Budovy,obecný úrad,"Výmena zastaraného a nebezpečného interiérového vybavenia obecného úradu a sály obecného úradu za nový (stoly, stoličky, nábytok).",10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Ladomirová",Ladomirová,Ladomirová,Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy,,Školstvo a vzdelávanie,ZŠ,"Zateplenie budovy, výmena okien a dverí, odizolovanie vonkajších stien",10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Ladomirová",Ladomirová,Ladomirová,Výstavba parkoviska pri dome smútku,,Doprava,parkoviská,Výstavba parkoviska pre dome smútku,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Ladomirová",Ladomirová,Ladomirová,Bezpečný prechod pre chodcov – osvetlenie,,Digitalizácia a SMART,verejné osvetlenie,Absencia osvetlenia prechodu pre chodcov,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Ladomirová",Ladomirová,Ladomirová,Rekonštrukcia verejného osvetlenia,,Digitalizácia a SMART,verejné osvetlenie,Zníženie energetickej náročnosti osvetlenia obce a zvýšenie bezpečnosti obyvateľov obce neustálym nočným svietením,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Ladomirová",Ladomirová,Ladomirová,Jednoduché pozemkové úpravy,,Budovy,bývanie,Veľký počet roztrúsených pozemkov v katastri,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Ladomirová",Ladomirová,Ladomirová,Požiarna technika,,Budovy,hasičská zbrojnica,Zakúpenie požiarnej techniky na ochranu pre prírodnými živlami - zvýšenie bezpečnosti pred požiarmi v obci,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Ladomirová",Ladomirová,Ladomirová,Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice,,Budovy,hasičská zbrojnica,Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Ladomirová",obec Ladomirová,Ladomirová,Parkovisko pre karavany,,Doprava,parkoviská,Parkovisko pre karavany,menej ako 10 000 "Šariš, Svidník, Ladomirová",Ladomirová,Ladomirová,Výstavba multifunkčného ihriska na podporu športu,,Šport a voľný čas,športoviská,Výstavba multifunkčného ihriska na podporu športu,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Ladomirová",Ladomirová,Ladomirová,Múzeum kultúry národnostných menšín,,Kultúra,kultúrna infraštruktúra,Vybudovanie múzea na podporu kultúry národnostných menšín - zlepšenie služieb pre turistov,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Ladomirová",Ladomirová,Ladomirová,Múzeum Ladomirová,,Kultúra,kultúrna infraštruktúra,Vytvorenie historického múzea života obyvateľov v minulosti,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Ladomirová",Ladomirová,Ladomirová,Podpora kultúry národnostných menšín – výstavba exteriérového pódia.,,Kultúra,kultúrna infraštruktúra,"Väčšina obyvateľov je rusínskej a rómskej národnosti, pričom obec chce zabezpečiť podporu kultúry národnostných menších prostredníctvom výstavby pódia",10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Ladomirová",obec Ladomirová,Ladomirová,Stanový tábor,,CR,infraštruktúra CR,Stanový tábor pre cykloturistov a motorkárov,menej ako 10 000 "Šariš, Svidník, Ladomirová",Ladomirová,Ladomirová,Vybudovanie múzea na podporu kultúry národnostných menšín,,Kultúra,kultúrna infraštruktúra,Vybudovanie múzea na podporu kultúry národnostných menšín,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Ladomirová",Ladomirová,Ladomirová,Vybudovanie oddychovej zóny v centre obce,,Verejné priestranstvá,oddychová zóna,Vybudovanie oddychovej zóny v centre obce,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Ladomirová",obec Ladomirová,Ladomirová,Vybudovanie pódia,,Kultúra,kultúrna infraštruktúra,Vybudovanie pódia na konanie kultúrno-spoločenských aktivít,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Ladomirová",Ladomirová,Ladomirová,Rekonštrukcia káblovej televízie,,Digitalizácia a SMART,telekomunikačné siete + internet + wifi,Zlý technický stav káblov a stĺpov káblovej televízie,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Ladomirová",Ladomirová,Ladomirová,Rekonštrukcia oplotenia existujúceho cintorína,,Verejné priestranstvá,cintoríny,Zastarané oplotenie – nespĺňanie estetického a bezpečnostného hľadiska,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Ladomirová",Ladomirová,Ladomirová,Výstavba nového cintorína,,Verejné priestranstvá,cintoríny,Výstavba nového cintorína,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Ladomirová",Ladomirová,Ladomirová,Rekonštrukcia a výstavba chodníkov v obci,,Doprava,miestne komunikácie,výstavba nových a rekonštrukcia starých chodníkov,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Ladomirová",Ladomirová,Ladomirová,Rekonštrukcia mosta - Popovec,,Doprava,"mosty, lávky, priepusty",Rekonštrukcia mosta - Popovec,100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Ladomirová",Ladomirová,Ladomirová,Bezpečný prechod pre chodcov,,Doprava,dopravná bezpečnosť,Bezpečný prechod pre chodcov,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Ladomirová",obec Ladomirová,Ladomirová,Rekonštrukcia cintorína vojakov z 1 sv. vojny,,CR,kultúrne a historické pamiatky,Rekonštrukcia zastaraného cintorína vojakov z 1. sv. vojny,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Lúčka",Lúčka,Lúčka,Bezpečnostné športovo oddychové centrum,,Šport a voľný čas,športoviská,Športovo oddychové centrum pre obvateľov a návštevníkov obce,100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Lužany pri Topli",Lužany pri Topli,Lužany pri Topli,Výstavba obecného vodovodu Lužany pri Topli,,Vodohospodárstvo,vodovod,Zabezpečenie dostatku kvalitnej pitnej vody pre obyvateľov obce Lužany pri Topli,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Svidník, Lužany pri Topli",Lužany pri Topli,Lužany pri Topli,Rekonštrukcia cestných rigolov v obci Lužany pri Topli,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Zlepšenie odtekania dažďovej vody,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Lužany pri Topli",Lužany pri Topli,Lužany pri Topli,Prestavba podzemných nádrží zrušenej ČOV Lužany pri Topli na zásobníky dažďovej vody,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Využitie dažďovej vody na zavlažovacie účely a požiarnu ochranu,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Lužany pri Topli",Lužany pri Topli,Lužany pri Topli,Vybudovanie multifunkčného a detského ihriska,,Šport a voľný čas,detské ihriská,"Vybudovanie multifunkčného ihriska a detského ihriska pre voľnočasové aktivity detí, rodín a ostatných obyvateľov obce a návštevníkov obce.",10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Lužany pri Topli",Lužany pri Topli,Lužany pri Topli,Rekonštrukcia chodníkov v obci Lužany pri Topli,,Doprava,miestne komunikácie,Zlepšenie bezpečnosti chodcov,100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Lužany pri Topli",Lužany pri Topli,Lužany pri Topli,Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Lužany pri Topli,,Doprava,miestne komunikácie,Zlepšenie infraštruktúry miestnych komunikácií novým asfaltovým kobercom,100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Matovce",,,Vyčistenie brehov Radomky od cudzokrajných rastlín,,Riešenia v environmentálnej oblasti,"ochrana prírody, biodiverzita",Vyčistiť brehy Radomky od cudzokrajných drevín a nasadiť dreviny jelšu a brezu a zabrániť prieniku drevín na chránené územie,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Matovce",Matovce,Matovce,Vybudovanie kanalizácie,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,Nevyhovujúci stav v odkanalizovaní obce do rodinných Žúmp je nevyhnuté nahradiť kanalizačnými prípojkami napojenými do spoločnej ČOV obcí z povodia Radomky,100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Matovce",Matovce,Matovce,Vybudovanie cyklochodníka,,Doprava,cyklochodníky,Vybudovanie cyklotrasy v zmysle Stratégie rozvoja CR a cyklodopravy v okrese Svidník a napojenie na kostrovú sieť cyklodopúravy,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Matovce",Matovce,Matovce,Výstavba domu smútku,,Budovy,domy smútku,V súčasnosti nevyhovujúce priestory domu smútku v KSB je potrebné tieto priestory nahradiť výstavbou domu smútku s technickým vybavením,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Matovce",Matovce,Matovce,Pozemkové úpravy,,Budovy,bývanie,Scelovanie pozemkov v rámci pozemkových úprav,100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Matovce",Matovce,Matovce,Oddychová zóna s vybudovaním detského ihriska,,Verejné priestranstvá,oddychová zóna,"Vybudovanie oddychovej zóny s drobnej drobnej architektúry, detským ihriskom a výsadbou drevín a zelene",10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Matovce",Matovce,Matovce,Vybudovanie multifunkčného ihriska,,Šport a voľný čas,športoviská,Výstavba multifunkčného ihriska vytvori podmienky pre voľnočasové aktivity občanov a návštevníkov obce,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Matovce",Matovce,Matovce,Vybudovanie vyhliadkovej veže,,CR,infraštruktúra CR,Vybudovanie vyhliadkovej veže pri cyklotrase a turistickom chodníku,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Matovce",Matovce,Matovce,Povrchová úprava obecných ciest a cestných rigolov,,Doprava,miestne komunikácie,Výmena asfaltového povrchu ciest a vyčistenie a opravy cestných rigolov,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Matovce",Matovce,Matovce,Vybudovanie rybníka pri Radomke,,CR,infraštruktúra CR,Vybudovanie rybníka v rámci plánovanej výstavby atraktivít pre vidiecky turizmus,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Medvedie",Medvedie,Medvedie,Rekonštrukcia budovy OcÚ /bývalá pošta/,,Budovy,obecný úrad,"Rekonštrukcia budovy pre potreby obecného úradu (kancelária starostu, zasadačka)",100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Medvedie",Medvedie,Medvedie,Intenzifikácia ČOV,,Vodohospodárstvo,ČOV,Zlepšiť kvalitu čistenia odpadových vôd,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Medvedie",Medvedie,Medvedie,Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia,,Digitalizácia a SMART,verejné osvetlenie,Znížiť náklady na spotrebu elektrickej energie a zabezpečiť osvetlenie novovybudovaných rodinných domov,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Medvedie",Medvedie,Medvedie,Asfaltovanie miestnych komunikácií,,Doprava,miestne komunikácie,Zlepšiť kvalitu povrchu miestnych komunikácií,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Medvedie",Medvedie,Medvedie,Oprava 2 ks lávok,,Doprava,"mosty, lávky, priepusty",Oprava 2 ks lávok cez miestny potok,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Mestisko",Mestisko,Mestisko,Kanalizácia,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,Skvalitnenie života v obci,viac ako 1 000 000 "Šariš, Svidník, Mestisko",Mestisko,Mestisko,Rozšírenie inžinierskych sieti,,Budovy,bývanie,"Rozšírenie inžinierských sietí,oprava priestorov",100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Mestisko",Mestisko,Mestisko,Odvedenie povrchovej vody,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Odvedenie povrchovej vody,100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Mestisko",Mestisko,Mestisko,Rekonštrukcia Domu nádeje,,Budovy,domy smútku,"odstránenie dlhodobého podmokania, zateplenie budovy a výmena okien a dverí",10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Mestisko",obec Mestisko,Mestisko,Výstavba rozhľadne,,CR,infraštruktúra CR,Výstavba rozhľadne,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Mestisko",Mestisko,Mestisko,Zlepšenie a rozšírenie základných služieb,,Šport a voľný čas,športoviská,Zvýšenie kultúrno-športových aktivít,100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Mestisko",Mestisko,Mestisko,Výstavba chodníkov a rígolov v obci,,Doprava,miestne komunikácie,Výstavba chodníkov a rigolov v obci Mestisko,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Svidník, Mestisko",Mestisko,Mestisko,"Rozšírenie miestných komunikácií, oprava priepustov",,Doprava,miestne komunikácie,"Rozšírenie miestných komunikácií, oprava priestorov",100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Mestisko",Mestisko,Mestisko,Zvýšenie kultúrno-športových aktivít,,Šport a voľný čas,športoviská,Možnosť využívania služieb pre pohyb,100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Mičakovce",Mičakovce,Mičakovce,Nákup zberných nádob na separový zber,,Odpadové hospodárstvo,triedený zber,Nakúpiť dostatok zberných nádob na separovaný zber v počte 150 ks,menej ako 10 000 "Šariš, Svidník, Mičakovce",Mičakovce,Mičakovce,Revitalizácia miestneho potoka,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,"Ochrániť obec pred 100 ročnými povodňami vyčistením okolia koryta od drevín, prehĺbenie dna koryta s kamennou úpravou a vybudovanie vodných priehradok",500 000 - 1 000 000 "Šariš, Svidník, Mičakovce",Mičákovce,Mičákovce,Protipovodňova ochrana na potoku Šandrov,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Protipovodňova ochra na potoku Šandrov,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Svidník, Mičakovce",Mičakovce,Mičakovce,Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v katastri obce Mičakovce,,Odpadové hospodárstvo,sanácia environmenátlnych záťaží,Vytriedenie odpadu a jeho likvidácia na čiernych skládkach a následná úprava terénu do pôvodného stavu,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Mičakovce",Mičakovce,Mičakovce,Rekonštrukcia obecného rozhlasu,,Digitalizácia a SMART,rozhlas,Zlepšenie informovanosti občanov rekonštrukciou obecného rozhlasu v obci Mičakovce a osade Tarbaj,menej ako 10 000 "Šariš, Svidník, Mičakovce",Mičakovce,Mičakovce,Vybavenie kuchyne gastrozariadeniami a sály nábytkom v kultúrnom dome,,Budovy,kultúrny dom,Vybaviť kuchyňu zariadeniami zodpovedajúcimi hygienickým normám a kvalitným nábytkom v sále,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Mičakovce",Mičakovce,Mičakovce,Pozemkové úpravy,,Budovy,bývanie,Znížiť rozdrobenosť pozemkov scelovaním v rámci pozemkových úprav,100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Mičakovce",Mičakovce,Mičakovce,Vybavenie domu smútku technickým zariadením a nábytkom,,Budovy,domy smútku,Zariadiť a vybaviť priestory pre prevádzku domu smútku v KSB,menej ako 10 000 "Šariš, Svidník, Mičakovce",Mičakovce,Mičakovce,Výstavba budovy obecného úradu s prepojením kultúrneho domu,,Budovy,obecný úrad,Vybudovať obecný úrad a stavebne prepojiť objekt s kultúrnym domom a zvýšiť kapacitu sály KD,100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Mičakovce",Mičákovce,Mičákovce,Výstavba športového areálu,,Šport a voľný čas,športoviská,Výstavba športového areálu pre obyvateľov a návštevníkov obce,100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Mičakovce",Mičakovce,Mičakovce,Dokončovacie práce na areáli pri požiarnej zbrojnici,,Budovy,hasičská zbrojnica,Komplexne ukončiť areál požiarnej zbrojnice v časti Tarbaj,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Mičakovce",Mičakovce,Mičakovce,Revitalizácia verejného priestranstva,,Verejné priestranstvá,oddychová zóna,Revitalizovať verejné priestranstvo na oddychovú zónu s osadením prvkov drobnej architektúry a informačných tabúľ pri KSB v obci,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Mičakovce",Mičakovce,Mičakovce,Výroba a osadenie informačných tabúľ a preznačenie spoločensko-športových zariadení a aktivít obce a okolia,,CR,infraštruktúra CR,zlepšiť informovanie návštevníkov obce a okolia o vybavenosti a aktivitách v obci osadením tabúľ,menej ako 10 000 "Šariš, Svidník, Mičakovce",Mičakovce,Mičakovce,Výstavba oddychovo-športových areálov,,Šport a voľný čas,športoviská,výstavba oddychovo-športových areálov v časti Tarbaj a obci Mičakovce,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Mičakovce",Mičakovce,Mičakovce,Odvodnenie cestného telesa ( kanalizácia a chodníky) na ceste č. II./556,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,"Odvodnenie cestného telesa, vybudovanie chýbajúcich chodníkov súbežne s cestou II. triedy vrámci rekonštrukcie cesty",100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Mičakovce",Mičakovce,Mičakovce,Spevnenie prístupovej cesty na cintorín a spevnenie svahu a chodníkov v obci Mičakovce časť Tarbaj,,Doprava,miestne komunikácie,Vybudovanie prístupovej cesty a chodníkov na cintoríne a spevnenie svahu oporným múrom,menej ako 10 000 "Šariš, Svidník, Mičakovce",Mičakovce,Mičakovce,Rekonštrukcia obecných ciest,,Doprava,miestne komunikácie,Zlepšiť technický stav miestnych komunikácii rekonštrukciou a vybudovanie chodníkov s odvodnením telesa obecných ciest,100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Miroľa",Miroľa,Miroľa,Rekonštrukcia budovy OÚ,,Budovy,obecný úrad,rekonštrukcia elektroinštalácie,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Miroľa",Miroľa,Miroľa,Regulácia potoka,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,regulácia potoka,500 000 - 1 000 000 "Šariš, Svidník, Miroľa",Miroľa,Miroľa,výstavba obecného rozhlasu,,Digitalizácia a SMART,rozhlas,rekonštrucia a obnova rozhlasu,menej ako 10 000 "Šariš, Svidník, Miroľa",Miroľa,Miroľa,rekonštrukcia budovy vo vlastníctve obce,,Budovy,budovy iné,rekonštrukcia nevyužitých obecných priestorov,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Miroľa",Miroľa,Miroľa,výstavba prístupovej cesty a parkoviska na cintorín,,Doprava,miestne komunikácie,výstavba prístupovej cesty na cintorín s parkovacími miestami,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Miroľa",Miroľa,Miroľa,rekonštrukcia verejného osvetlenia,,Digitalizácia a SMART,verejné osvetlenie,rekonštrukcia verejného osvetlenia,menej ako 10 000 "Šariš, Svidník, Miroľa",Miroľa,Miroľa,Oddychová zóna obce,,Verejné priestranstvá,oddychová zóna,výstavba dreveného altánku s detským ihriskom,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Miroľa",Miroľa,Miroľa,výstavba prístupovej cesty a parkoviska na cintorín,,Doprava,miestne komunikácie,výstavba prístupovej cesty na cintorín s parkovacími miestami,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Mlynárovce",Mlynárovce,Mlynárovce,Mlynárovce – rekonštrukcia kanalizácie,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,rekonštrukcia existujúcej kanalizácie,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Mlynárovce",Mlynárovce,Mlynárovce,rekonštrukcia kanalizácie,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,rekonštrukcia kanal. Siete,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Mlynárovce",Mlynárovce,Mlynárovce,Stavebné úpravy OcÚ Mlynárovce,,Budovy,obecný úrad,"zateplenie, výmena okien a rekonštrukcia sociálneho zariadenia a kuchyne",100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Mlynárovce",Mlynárovce,Mlynárovce,Dom smútku,,Budovy,domy smútku,Výstavba domu smútku,100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Mlynárovce",Mlynárovce,Mlynárovce,Tribúna k multifunkčnému ihrisku,,Šport a voľný čas,"šatne, tribúny a sociálne zariadenia",zhotovenie tribúny k existujúcemu multifunkčnému ihrisku,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Mlynárovce",Mlynárovce,Mlynárovce,Výstavba mostu v obci Mlynárovce,,Doprava,"mosty, lávky, priepusty",výstavba nového mostu,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Mlynárovce",Mlynárovce,Mlynárovce,rekonštrukcia voj. cintorína,,CR,kultúrne a historické pamiatky,dokončenie rekonštrukcie vojnového cintorína z 1. sv.vojny,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Nižná Jedľová",Obec Nižná Jedľová,Nižná Jedľová,Bezplatná wi-fi v obci,,Digitalizácia a SMART,telekomunikačné siete + internet + wifi,"Zavedenie bezplatnej wi-fi na verejnom pristranstve, pre obyvateľov obce",menej ako 10 000 "Šariš, Svidník, Nižná Jedľová",Nižná Jedľová,Nižná Jedľová,Obnovenie podnikateľskej činnosti a zabezpečenie zamestnanosti v priemyselnom areáli,,Zamestnanosť,priemyselné plochy a budovy,Obnovený hnedý priemyselný park v katastri obce - Zvýšenie zamestnanosti v regióne,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Nižná Jedľová",Nižná Jedľová,Nižná Jedľová,Vybudovanie kanalizácie v obci,,Vodohospodárstvo,kanalizácia,"Vybudovanie kanalizácie, čím dôjde k ochrane životné prostredia",viac ako 1 000 000 "Šariš, Svidník, Nižná Jedľová",obec Nižná Jedľová,Nižná Jedľová,Cyklochodník Svidník - Nižná Jedľová,,Doprava,cyklochodníky,Prepojenie Svidníka a obce Nižná Jedľová cyklochodníkom,100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Nižná Jedľová",Nižná Jedľová,Nižná Jedľová,Autobusová zastávka „Nižná Jedľová“,,Doprava,"autobusové zastávky, prestupné terminály","Výmena existujúcej autobusovej zastávky, na opačnej strane osadenie prejazdovej zastávky – prístrešku, dovybudovanie chodníka, prechodu pre chodcov a osvetlenia.",10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Nižná Jedľová",Obec Nižná Jedľová,Nižná Jedľová,Revitalizácia autobusových zastávok v obci,,Doprava,"autobusové zastávky, prestupné terminály","Výmena autobusovej zastávky, výstavba jednej priechodnej zastávky s dovybudovaním chodníka, priechodu pre chodcov a osvetlenia",10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Nižná Jedľová",Nižná Jedľová,Nižná Jedľová,Separácia odpadu v obci Nižná Jedľová,,Odpadové hospodárstvo,triedený zber,Zakúpenie kompostérov a farebne odlišujúcich plastových nádob na triedenie odpadov vrátane zakúpenia techniky na údržbu verejných priestranstiev a výstavba stojiska – prístrešku na kontajnery,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Nižná Jedľová",Obec Nižná Jedľová,Nižná Jedľová,Separovaný zber a výstavba obecného kompostoviska,,Odpadové hospodárstvo,kompostárne + bioplynové stanice,Zvýšenie separácie v obci a vybudovanie kompostoviska,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Nižná Jedľová",Obec Nižná Jedľová,Nižná Jedľová,Protipovodňové opatrenia v intraviláne obce,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Nádväznosť projektu na spoločné opatrenia - dovybudovanie odvodňovacích rigolov v obci,100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Nižná Jedľová",Obec Nižná Jedľová,Nižná Jedľová,Regulácia potoka,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,"Regulácia miestneho potoka, ochrana majetku obce a obyvateľov",100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Nižná Jedľová",Nižná Jedľová,Nižná Jedľová,Protipovodňové opatrenia v intraviláne obce,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,V určitých úsekov v prípade dažďov dochádza k záplavám pozemkov a tým k ohrozovaniu majetku obce a obyvateľov,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Nižná Jedľová",Obec Nižná Jedľová,Nižná Jedľová,Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy,,Budovy,kultúrny dom,Zabezpečenie zníženia energetickej náročnosti KSB,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Nižná Jedľová",obec Nižná Jedľová,Nižná Jedľová,Protipovodové opatrenia v intraviláne obce,,Riešenia v environmentálnej oblasti,modré investície,Ochrana majetktu obce a obyvateľov vybudovaním protipovodových opatrení v intraviláne,100 000 - 500 000 "Šariš, Svidník, Nižná Jedľová",Nižná Jedľová,Nižná Jedľová,Revitalizácia domu smútku a jeho okolia,,Budovy,domy smútku,"Okolie domu smútku vyžaduje revitalizáciu, orez stromov, výrub krovia, osadenie mestského mobiliáru, vybudovanie spevnených plôch a parkoviska pri cintoríne",10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Nižná Jedľová",Obec Nižná Jedľová,Nižná Jedľová,Revitalizácia detského ihriska a dovybudovanie športových prvkov pre dospelých,,Šport a voľný čas,detské ihriská,Zabezpečenie bezpečnosti detského ihriska výmenou alebo obnovou detských prvkov a dokúpenie vonkajších prvkov pre dospelých,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Nižná Jedľová",Obec Nižná Jedľová,Nižná Jedľová,Revitalizácia trávnatého ihriska v obci,,Šport a voľný čas,športoviská,obnova priestoru futbalového ihriska pre rôzne druhy športu a požiarne súťaže,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Nižná Jedľová",obec Nižná Jedľová,Nižná Jedľová,Revitalizácia detského ihriska a dovybudovanie športových prvkov pre dospelých,,Šport a voľný čas,detské ihriská,"Výmena jednotlivých prvkov na ihrisku, osadenie vonkajších fitnes prvkov pre dospelých",10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Nižná Jedľová",obec Nižná Jedľová,Nižná Jedľová,Revitalizácia domu smútku a jeho okolia,,Budovy,domy smútku,Oprava vonkajších priestorov domu smútku a revitalizácia okolia domu smútku,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Nižná Jedľová",Nižná Jedľová,Nižná Jedľová,Bezpečnosť v obci,,Digitalizácia a SMART,bezpečnosť v obci,Obec nie je vybavená kamerovým systémom,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Nižná Jedľová",obec Nižná Jedľová,Nižná Jedľová,Technické vybavenie KSB,,Budovy,kultúrny dom,"Dovybavenie kuchyne, vyvtvorenie archívnych priestorov",10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Nižná Jedľová",Nižná Jedľová,Nižná Jedľová,Rozšírenie a revitalizácia verejného osvetlenia v obci a výstavba nového verejného osvetlenia v záhradkárskej oblasti Jedľovka,,Digitalizácia a SMART,verejné osvetlenie,"V záhradkárskej oblasti chýba verejné osvetlenie, dovybudovanie svetelných bodov na novej ulici a výmena starších za nové LED svetlá.",10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Nižná Jedľová",Obec Nižná Jedľová,Nižná Jedľová,Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice a výstavba garážu pre hasičské auto,,Budovy,hasičská zbrojnica,"Rekonštrukcia priestorov hasičskej zbrojnice, ktorá sa nachádza v KSB a výstavba garážu.",10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Nižná Jedľová",Obec Nižná Jedľová,Nižná Jedľová,Revitalizácia krížov v obci - pútnicka cesta,,Budovy,sakrálne stavby,"Rekonštrukcia troch krížov v obci, úprava ich okolia a zabezpečenie prístupu k nim",10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Nižná Jedľová",Obec Nižná Jedľová,Nižná Jedľová,Revitalizácia verejných priestranstiev v obci,,Verejné priestranstvá,"centrum obce, námestie","Revitalizácia verejných priestranstiev pred obecným úradom, v okolí detského ihriska a v okolí cintorína a domu smútku",10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Nižná Jedľová",obec Nižná Jedľová,Nižná Jedľová,Revitalizácia verejného priestranstva pri OcÚ Nižná Jedľová,,Verejné priestranstvá,"centrum obce, námestie",Rekonštrukcia mosta a verejných priestranstiev pred OcÚ,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Nižná Jedľová",obec Nižná Jedľová,Nižná Jedľová,Dostavba dvoch etáp chodníka pre peších v obci Nižná Jedľová,,Doprava,miestne komunikácie,Dobudovanie chodníka v obci,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Nižná Jedľová",Nižná Jedľová,Nižná Jedľová,Výstavba prístupového chodníka k cintorínu a chodníka na cintoríne,,Doprava,miestne komunikácie,Výstavba chodníka pred a na cintoríne - zlepšenie prístupu,10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Nižná Jedľová",Nižná Jedľová,Nižná Jedľová,Asfaltovanie a revitalizácia miestnej komunikácie na novej ulici,,Doprava,miestne komunikácie,"V obci je miestna prístupová cesta na novej ulici, ktorá zároveň vedie k cintorínu v dezolátnom stave, vyžaduje si nový asfalt a odvodnenie",10 000 - 100 000 "Šariš, Svidník, Nižná Jedľová",Nižná Jedľová,N