Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zber údajov a projektových zámerov

Zber údajov a projektových zámerov

Vážení sociálno-ekonomickí partneri a záujemcovia o čerpanie fondov EÚ v programovacom období 2021 – 2027,

v súčasnosti intenzívne prebieha príprava na čerpanie fondov EÚ pre nové programové obdobie 2021 – 2027. Prešovský samosprávny kraj (PSK) pripravuje základný analyticko-strategický dokument pre čerpanie fondov EÚ a to  Integrovanú územnú stratégiu PSK ako aj integrované územné stratégie strategicko-plánovacích regiónov kraja (SPR Spiš, SPR Šariš a SPR Horný Zemplín).

Súčasťou tvorby strategických dokumentov je zber  projektových zámerov od sociálno-ekonomických partnerov v súlade s princípom partnerstva a v zmysle § 2 písm e) zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov. Projektové zámery by mali reflektovať kľúčové potreby (predovšetkým na regionálnej a celokrajskej úrovni) , ktoré zásadne ovplyvnia ďalší rozvoj územia a sú v súlade s existujúcimi strategicko-plánovacími dokumentmi  alebo územno-plánovacími dokumentmi samosprávneho kraja, miest a obcí.

Naším cieľom je reflektovať a integrovať požiadavky a námety miest, obcí, tretieho sektora, podnikateľov, cirkví a ďalších sociálno-ekonomických partnerov z jednotlivých kútov kraja, ktoré majú ambíciu skvalitniť život obyvateľov, napomôcť budovaniu infraštruktúry, podporiť vytváranie pracovných miest, chrániť životné prostredie alebo iným spôsobom podporiť ekonomický rast a sociálnu stabilitu celého regiónu.

Zaslaním projektových zámerov môžete prispieť ku skvalitneniu obsahu Integrovaných územných stratégií jednotlivých prirodzených regiónov Spiš, Šariš a Horný Zemplín ako aj Integrovanej územnej stratégie celého Prešovského samosprávneho kraja. Tieto stratégie budú východiskom pre čerpanie eurofondov v programovom období rokov 2021 – 2027.

Online formulár pre zber údajov od socio-ekonomických partnerov

Do 15.1.2021 mali socio-ekonomickí partneri v kraji možnosť zasielať svoje projektové zámery prostredníctvom  vyplnenia online formulára.  Zber projektových zámerov bol ukončený a v súčasnosti prebieha jeho spracovanie. 

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať  koordinátorov jednotlivých SPR (podľa toho za ktoré SPR plánujete podať svoj projektový zámer). Všetky kontaktné osoby, telefónne čísla a mailové adresy nájdete v sekcii Pýtajte sa

Dotazníky a zber projektových zámerov miest a obcí PSK

K 15.1.2021 bol ukončený aj dotazníkový prieskum a zber projektových zámerov z miest a obcí kraja. Cieľom  prieskumu bolo zmapovanie aktuálneho stavu a potrieb jednotlivých miest a obcí. Dotazníky boli obciam zasielané v štyroch kolách podľa štyroch prierezových tematických oblastí:

 1. Podnikanie, výskum a vývoj, konkurencieschopnosť regiónu
 2. Občianska vybavenosť, sociálna pomoc a poradenstvo, zdravotníctvo, sociálne znevýhodnené komunity
 3. Ochrana životného prostredia, nakladanie s odpadmi, technická a dopravná infraštruktúra, obnoviteľné zdroje energie a energetická efektívnosť
 4. Cestovný ruch, prírodné a kultúrne dedičstvo, športová infraštruktúra

Okrem vyplneného dotazníka obce zasielali aj zoznamy svojich projektových zámerov na obdobie 2021-2027 v jednotlivých oblastiach. V súčasnosti prebieha spracovanie zozbieraných údajov.

Overenie vízie, priorít a cieľov

Od 29.1.2021 majú obce a mestá PSK možnosť vyjadriť sa k navrhovanej vízii, prioritám, hlavnému cieľu a špecifickým cieľom pripravovanej IUS PSK na roky 2021-2027, pomocou elektronického formulára dostupného na: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=WqNr6o3PdUuOPlinuP8awg7ONY_N3ARFnUg3VJ1nw6lURUM4NDhUNzhKUjlBTERQNUxNMDc4NFFWNy4u

Výsledky dotazníkových prieskumov

Výsledky dotazníkových prieskumov sú priebežne prehľadne spracované na krajskom geoportáli. Okrem nich tam nájdete aj množstvo zaujímavých tematických máp z rôznych oblastí.

Geoportál Prešovského samosprávneho kraja

Publikované: 13.11.2020 / Aktualizované: 01.02.2021 HoreTlačiť