Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Kooperačná rada UMR-SPR

Kooperačné rady fungujú na podobnom princípe, ako Rada partnerstva PSK. Keďže je nutné rešpektovať princíp partnerstva, aj v Kooperačných radách jednotlivých UMR a SPR sú zastúpení sociálno-ekonomickí partneri.

Pre každý UMR a každý SPR bude vypracovaná špecifická integrovaná územná stratégia (IÚS), ktorá bude úzko prepojená s PHRSR PSK. Podobne ako na úrovni Rady partnerstva PSK, aj popri Kooperačných radách v každom UMR a SPR vzniknú samostatné zásobníky projektov.

Úlohou Kooperačných rád jednotlivých UMR a SPR bude (najmä) koordinovať tvorbu vlastnej územnej stratégie a neskôr (keď sa „rozbehne“ čerpanie v novom programovom období) aj schvaľovať projektové zámery zo zásobníka projektov daného UMR, resp. SPR. Tie projektové zámery, ktoré Kooperačná rada UMR, resp. Kooperačná rada SPR schváli, sa „posunú“ na definitívne rozhodnutie do Rady partnerstva PSK, ktorá bude mať v otázke schvaľovania projektových zámerov posledné slovo (pri schvaľovaní bude rešpektované autonómne postavenie UMR). Činnosť Kooperačných rád SPR organizačne a technicky zabezpečuje sekretariát Rady partnerstva PSK. Na území PSK vznikli 3 Kooperačné rady SPR:

Stratégie jednotlivých SPR budú vytvorené v spolupráci PSK a miest a obcí, ktoré svoju spoluprácu potvrdzujú podpísaním memoranda o spolupráci Obce a mestá PSK majú možnosť zasielať svoje pristúpenia k memorandu o spolupráci na IÚS - odkazy na dokumenty o pristúpení k memorandu a vzor na ich vyplnenie nájdete v sekcii Užitočné linky a dokumenty na stiahnutie.

Činnosť Kooperačných rád UMR organizačne a technicky zabezpečujú jadrové mestá jednotlivých UMR. Každý UMR si samostatne zabezpečuje vypracovanie Stratégie udržateľného mestského rozvoja (Stratégia UMR). Všetky informácie ohľadom činnosti Kooperačných rád UMR sú zverejňované na webových sídlach jadrových miest:

 

Publikované: 12.10.2020 / Aktualizované: 12.01.2021 HoreTlačiť