Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Nové programové obdobie 2021-2027

Logá - Ministerstvo vnútra SR; Operačný program Efektívna samospráva; Európska únia Európsky sociálny fond

Vláda Slovenskej republiky dňa 12. marca 2019 zriadila Radu vlády Slovenskej republiky pre politiku súdržnosti 2021 – 2027 (Rada vlády SR), ktorá koordinuje prípravu Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027.

Aktuálne 

 • 10.2.2023 bola spustená Aplikácia pre zber projektových aktivít (RISK) a spustená výzva na aktualizáciu projektových aktivít samospráv prostredníctvom aplikácie RISK 
 • 21.2.2023 uznesením č. 9/2023 Rady partnerstva PSK bol schválený návrh Integrovanej územnej stratégie (IÚS) PSK na roky 2021 - 2027, verzia 1.0
 • 21.2.2023 sa uskutočnilo Ustanovujúce zasadnutie novej Rady partnerstva PSK
 • 9.2.2023 prebehlo 5. zasadnutie Kooperačnej rady SPR Horný Zemplín, Kooperačnej rady SPR Spiš a Kooperačnej rady SPR Šariš
 • 17.10.2022 uznesením 1066/2022 Zastupiteľstva PSK bol schválený návrh Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja PSK (PHRSR PSK) na roky 2021 - 2030 
 • 23.11.2021 sa uskutočnila 1. výročná konferencia pre socio-ekonomických partnerov
 • 21.10.2021 prebehlo 4. zasadnutie Rady partnerstva a 27.10.2021 prebehli 4. zasadnutia všetkých troch kooperačných rád jednotlivých SPR
 • Od 29.1.2021 majú obce a mestá PSK možnosť vyjadriť sa k vízii, prioritám, hlavnému cieľu a špecifickým cieľom navrhovanej IUS PSK na roky 2021-2027 (viac v časti Zber údajov a projektových zámerov
 • Od 16.10.2020 do 15.1.2021 mali obce, mestá a socioekonomickí partneri v kraji možnosť zapojiť sa do dotazníkového prieskumu a zasielať svoje projektové zámery na nové programové obdobie 2021-2027 - zozbierané dáta sú vo fáze spracovania, priebežné výsledky je možné pozrieť si na krajskom geoportáli. Výsledky z dotazníkového prieskumu v obciach nájdete v časti Užitočné linky a dokumenty na stiahnutie.

Nové programové obdobie 2021-2027

Veľkou zmenou pri príprave Partnerskej dohody SR a programov SR na roky 2021 – 2027 je zmena princípu poskytovania príspevkov (z pôvodného zhora nadol) na zdola nahor, z čoho vyplýva väčšia zodpovednosť územnej (krajskej) samosprávy pri vytváraní Integrovaných územných stratégií (IÚS) a zásobníka projektov.

Príprava nového programového obdobia súvisí i s inováciou metodiky tvorby a implementácie programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja regiónov, programov rozvoja obcí a skupín obcí s uplatnením princípov udržateľného smart (inteligentného, rozumného) rozvoja pre obdobie po roku 2020. Na rozdiel od súčasného obdobia bude v novom programovom období Integrovaná územná stratégia (predtým RIUS PSK) súčasťou Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja PSK (PHRSR PSK) na roky 2021 – 2030.

V novom programovom období predstavuje princíp partnerstva základnú premisu. Za účelom naplnenia tohto princípu bola vytvorená Rada Partnerstva PSK. Základnými dokumentmi, ktorými sa Rada partnerstva PSK riadi, sú Štatút Rady partnerstva PSK a Rokovací poriadok Rady partnerstva PSK.

Po novom budú súčasťou nového PHRSR PSK na roky 2021 – 2030 i Stratégie udržateľného mestského rozvoja (UMR) a Stratégie strategicko-plánovacích regiónov (SPR).

V PSK boli z národnej úrovne identifikované 3 územia udržateľného mestského rozvoja (UMR):

 1. mesto Prešov,
 2. mestá Poprad - Svit - Kežmarok,
 3. mesto Humenné.

 Rada partnerstva PSK schválila vytvorenie 3 strategicko-plánovacích regiónov (SPR) na území PSK:

 1. SPR Spiš,
 2. SPR Šariš,
 3. SPR Horný Zemplín.

Kalendár udalostí a stretnutí

Po Ut St Št Pi So Ne
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Uskutočnené stretnutia

Úvodné informačné stretnutia predstaviteľov PSK a zamestnancov Úradu PSK s primátormi miest, starostami obcí a ostatnými sociálno-ekonomickými partnermi, uskutočnené v jednotlivých regiónoch Prešovského kraja za účelom prvotnej výmeny informácií ohľadom postupov pri príprave nového programového obdobia 2021-2027:

 • 8. 9. 2020 – Humenné
 • 9. 9. 2020 – Poprad
 • 11. 9. 2020 – Prešov

Okrem týchto stretnutí v regiónoch prebehlo počas jesene 2020 v rámci prípravy nového programového obdobia, kreovania Rady partnerstva PSK, Kooperačných rád SPR a Kooperačných rád UMR množstvo ďalších stretnutí medzi PSK a aktérmi rozvoja v území (mestá UMR, MAS, starostovia a primátori, zástupcovia rôznych inštitúcií a organizácií a pod.).

Publikované: 12.10.2020 / Aktualizované: 12.10.2023 HoreTlačiť