Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Regionálny kontaktný bod

 

logo programu - Interreg Poľsko - Slovensko PL-SK

Základné informácie o  projekte

 • Názov projektu:                      Partnerstvom k spoločnému rozvoju
 • Číslo projektu:                        PLSK.04.01.00-00.0003/16
 • Program:                                 Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020
 • Prioritná os 4:                         Technická pomoc Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020
 • Vedúci partner projektu:        Centrum projektów europejskich
 • Partneri projektu:                    Prešovský a Žilinský samosprávny kraj, Malopoľské, Podkarpatské a Sliezke vojvodstvo
 • Zoznam realizovaných úloh:  Príprava, vykonávanie, monitorovanie a inšpekcia; Hodnotenie a štúdie; Informovanie a komunikácia
 • Obdobie realizácie:                  01.01.2016 – 31.12.2018
 • Hodnota projektu:                   3 192 539,29 € z toho Európsky fond regionálneho rozvoja: 2 713 658,39 €

Percentuálny podiel financovania projektu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja: 85%

Kontakt

 

Mgr. Patrícia Janošková Hnátová

Odbor cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce
vedúca odboru
patricia.janoskovahnatova@vucpo.sk
tel: 051/7081 521
miestnosť: 415 IV. podlažie

 

Ing. Jana Kičurová

Odbor cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce, oddelenie cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce
vedúca oddelenia
jana.kicurova@vucpo.sk
tel: 051/7081 543
miestnosť: 429 IV. podlažie

PhDr. Lenka Karnižová

Odbor cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce
lenka.karnizova@vucpo.sk
tel: 051/7081 528
miestnosť: 417 IV. podlažie

Aktuálne výzvy

Ukončené výzvy

Prezentácie

Prezentácie zo školenia pre prijímateľov pre štandardné projekty v rámci I. prioritnej osi „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“ Programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 (11. decembra 2018 o 9:00 hod. v budove IPC, Hlavná 139, Prešov)

 

 

Aktivity

Bližšie informácie o Programe

Bližšie informácie o Programe cezhraničnej  spolupráce INTERREG V-A PL-SK 2014-2020 a o jednotlivých projektoch realizovaných v rámci Programu nájdete na stránke www.plsk.eu.

 

Cezhraničný kuriér

Nech sa páči, prečítajte si najnovší obežník Programu:

  •  kalendár podujatí v 2. polovici roku 2017
  • partnerské fórum „Získajte milión… nápadov a priateľov“
  • výzva na predkladanie žiadostí pre 2. os programu
  • správa o školeniach pre žiadateľov a prijímateľov
  • zasadnutie monitorovacieho výboru v Tatranskej Lomnici
  • slávnostné podpísanie zmlúv štátnym tajomníkom Adamom Hamryszczakom
 • Cezhraničný kuriér” - marec 2017
   • školenia pre potenciálnych žiadateľov
   • projekty schválené v roku 2016
   • projekty schválené na začiatku roku 2017
   • výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku ukončené
   • mikroprojekty
   • boli podpísané zmluvy na cestné projekty
   • slávnostné odovzdanie zmluvy na vlajkový projekt
   • akčný plán na rok 2017
   • noví pracovníci v STS
 • Cezhraničný kuriér” - júl 2016 - formát PDF PDF (637,31 kB)
  • výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku
  • školenia pre potenciálnych žiadateľov
  • iné podujatia
  • personálne zmeny v STS

Projekt „Partnerstvom k spoločnému rozvoju“ č. PLSK.04.01.00-00.0003/16 je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 – 2020.

Publikované: 11.04.2016 / Aktualizované: 08.07.2019 HoreTlačiť