Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Výzva mikroprojekty TATRY

Výzva mikroprojekty 2014 - 2020 - Tatry - PSK - ŽSK - dodatková výzva

Upozornenie

Na základe rozhodnutia Výboru pre mikroprojekty Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 dňa 19.1.2017 bol predĺžený termín trvania výzvy do 28.2.2017.

Odkaz na stránku vedúceho partnera: http://www.pwt.euroregion-tatry.eu/aktualnosc/przedluzony-termin-dodatkowego-naboru-mikroprojektow-z-3-osi-priorytetowej

Výzva

Prešovský samosprávny kraj v spolupráci so Zväzkom Euroregión „Tatry” a Žilinským samosprávnym krajom vyhlasuje dodatkovú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020

Prostriedky sú určené na realizáciu mikroprojektov v rámci

 • Prioritnej osi 3 – Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania.

Typy mikroprojektov

 • Spoločný mikroprojekt – výška financovania: min. 2 000 EUR max. 100 000 EUR maximálna celková hodnota rozpočtu: 140 000 EUR
 • Individuálny mikroprojekt - výška financovania: min. 2 000 EUR max. 50 000 EUR maximálna celková hodnota rozpočtu: 70 000 EUR

Oblasť podpory pre realizáciu mikroprojektov

Prešovský samosprávny kraj

 • okres Stará Ľubovňa, okres Bardejov, okres Kežmarok, okres Levoča, okres Poprad, okres Spišská Nová Ves (Košický kraj),

Žilinský samosprávny kraj

 • okres Dolný Kubín, okres Tvrdošín, okres Ružomberok, okres Liptovský Mikuláš,

Zväzok Euroregión „Tatry“ (PL)

 • nowosądecký subregión: gorlický okres, limanowský okres, nowosądecký okres, nowotarský okres, tatrzańský okres, mesto s postavením okresu Nowy Sącz,
 • osvienčimský subregión: chrzanowský okres, olkuský okres,
 • krakovský subregión: myślenický okres s vylúčením obce Pcim.

Alokácia finačných prostriedkov na výzvu

 • prioritná os 3 - 114 233 EUR pre Prešovský samosprávny kraj

Trvanie výzvy

Od 1. decembra 2016 do 28. februára 2017 do 15:00.

Forma predkladania žiadostí

Prílohy k žiadosti o poskytnutie finančného príspevkuprílohy na stiahnutie v poľskom jazyku

Partner pri spoločnom mikroprojekte predkladá vedúcemu partnerovi všetky prílohy (v zmysle inštrukcií Príručky pre mikroprijímateľa, časť 3.2 Termín predkladania žiadostí, str. 32) vo svojom národnom jazyku okrem príloh:

 • Vyhlásenie o realizácii ukazovateľa výsledku,
 • Opis vplyvu mikroprojektu na životné prostredie.

V prípade, že je žiadateľ alebo partner z verejného sektora nemá povinnosť predložiť nasledujúce prílohy:

 • Súvaha za predchádzajúci rok,
 • Výkaz ziskov a strát za predchádzajúci rok,
 • Výpis z obchodného registra a iných registrov,
 • Stanovy.

Miesto predkladani žiadostí

Miesto predkladania papierových verzií žiadostí:

Prešovský samosprávny kraj
Odbor cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

Rozhoduje dátum a čas podania papierovej verzie žiadosti na podateľni PSK!

Bližšie informácie

Bližšie informácie v dokumentoch k výzve:

Dokumenty na stiahnutie k danej výzve
Názov súboru Formát  Aktualizácia
Úplne znenie dodatkovej výzvy PSK - Tatry - ŽSK PDF (246 kB) 01.02. 2017

Príručka pre mikroprijímateľa s prílohami TAT (v zip formáte sú PDF súbory)

Príručka pre mikroprijímateľa s prílohami TAT (v zip formáte sú PDF súbory)

Aktualizovaná - Príručka pre mikroprijímateľa s prílohami TAT (v zip formáte sú PDF súbory)

ZIP (2,63 MB)

ZIP (1,89 MB)

ZIP (3,14 MB)

01.12. 2016

03.04.2017

18.7.2017

VZOR žiadosti  (vyplnenie v tlačenej podobe) - formulár vo formáte PDF, ktorý sa bude vypĺňať v generátore (v poľskom a slovenskom jazyku) PDF (616 kB) 01.12. 2016
VZOR žiadosti  (vyplnenie v elektronickej podobe- formulár vo formáte RTF, ktorý sa bude vypĺňať v generátore, môžete si ho predpripraviť elektronicky v počítači RTF (1,41 MB) 01.12. 2016
Návod na vyplnenie žiadosti (generátor) PDF (681,25 kB) 01.12. 2016
Návod na vyplnenie žiadosti - prílohy (generátor) ZIP (1,71 MB) 01.12. 2016
Usmernenenie mikroprojekty - investičné (stavebné) PDF (25 kB) 01.12.2016
Usmernienie mikroprojekty IT PDF (16.71 kB) 01.12. 2016
Programový dokument PDF (1,22 MB) 01.12. 2016

Príručka pre prijímateľov s prílohami - odkaz na stránku Programu - aktuálne verzie

HTML

13.6.2017

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 PDF (2,2 MB) 01.12. 2016
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013 PDF (1,01 MB) 01.12. 2016

Kontakt

V prípade otázok kontaktujte:

Prešovský samosprávny kraj
Odbor cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce

Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
tel: +421 51 7081 528
www.po-kraj.sk

PhDr. Andrea Kmecová

e-mail: andrea.kmecova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 526
miestnosť: 414 IV. posch.

Mgr. Lucia Mačupová

e-mail: lucia.macupova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 525
miestnosť: 415A IV. posch.

Výzva vyhlásená partnerom

 

Publikované: 10.10.2016 / Aktualizované: 18.07.2017 HoreTlačiť