Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

II.výzva 2014-2020 - PSK-TATRY-ŽSK os 3

Výzva

Prešovský samosprávny kraj v spolupráci so Zväzkom Euroregión „Tatry” a Žilinským samosprávnym krajom vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020. Prostriedky sú určené na realizáciu mikroprojektov v rámci

 • Prioritnej osi 3 - Rozvoj cezhraničného vzdelávania a celoživotného vzdelávania

Upozornenie pre žiadateľov

 • Pozor! Predĺženie trvania výzvy do 14. decembra 2018.
 • Formulár žiadosti: každé pole musí byť vyplnené v slovenskom a poľskom jazyku okrem tých, ktoré sa vyberajú z rolovacieho zoznamu. Platí pre spoločný aj individuálny mikroprojekt.
 • Prílohy:

V rámci spoločného projektu predkladá partner mikroprojektu vedúcemu partnerovi všetky prílohy (v zmysle inštrukcií Príručky pre mikroprijímateľa, časť 7.2.1 Formálne hodnotenie, str. 43) v svojom národnom jazyku okrem prílohy: Vyhlásenie o realizácii ukazovateľa výsledku.

V prípade, že je žiadateľ alebo partner z verejného sektora, nemá povinnosť predložiť nasledujúce prílohy:

 • Súvaha za predchádzajúci rok,
 • Výkaz ziskov a strát za predchádzajúci rok,
 • Výpis z obchodného registra a iných registrov,
 • Stanovy.

Typy mikroprojektov

 • Spoločný mikroprojekt – výška financovania: min. 2 000 EUR max. 100 000 EUR maximálna celková hodnota rozpočtu: 140 000 EUR
 • Individuálny mikroprojekt - výška financovania: min. 2 000 EUR max. 50 000 EUR maximálna celková hodnota rozpočtu: 70 000 EUR

Oblasť podpory pre realizáciu mikroprojektov

Prešovský samosprávny kraj

 • okres Stará Ľubovňa, okres Bardejov, okres Kežmarok, okres Levoča, okres Poprad, okres Spišská Nová Ves (Košický kraj)

Žilinský samosprávny kraj

 • okres Dolný Kubín, okres Tvrdošín, okres Ružomberok, okres Liptovský Mikuláš,

Zväzok Euroregión „Tatry“ (PL)

 • nowosądecký subregión: gorlický okres, limanowský okres, nowosądecký okres, nowotarský okres, tatrzańský okres, mesto s postavením okresu Nowy Sącz,
 • osvienčimský subregión: chrzanowský okres, olkuský okres,
 • krakovský subregión: myślenický okres s vylúčením obce Pcim.

Alokácia finačných prostriedkov na výzvu

Prioritná os 3 – 292 494,68 EUR z toho:

 • Prešovský samosprávny kraj: 74 661,25 EUR
 • Zväzok Euroregión „Tatry”: 157 775,99 EUR
 • Žilinský samosprávny kraj: 60 057,44 EUR

Trvanie výzvy

do 14. decembra 2018 do 15:00 hod.

Forma predkladania žiadostí

Miesto predkladania žiadostí

Miesto predkladania papierových verzií žiadostí:

Prešovský samosprávny kraj
Odbor cezhraničných a iných programov EÚ
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

Rozhoduje dátum a čas podania papierovej verzie žiadosti na podateľni PSK, ktorá bola do termínu odoslaná aj v generátore!

Bližšie informácie

Bližšie informácie v dokumentoch k výzve:

Dokumenty na stiahnutie k danej výzve
Názov súboru Formát Aktualizácia
Úplne znenie výzvy PSK - Tatry - ŽSK PDF (98 kB) 03.09.2018

Aktualizovaná - Príručka pre mikroprijímateľa s prílohami TAT - odkaz na stránku - aktuálne verzie dokumentov

HTML

03.09.2018
VZOR žiadosti (vyplnenie v tlačenej podobe) - formulár vo formáte PDF, ktorý sa bude vypĺňať v generátore (v poľskom a slovenskom jazyku) PDF (272 kB) 03.04.2017
VZOR žiadosti (vyplnenie v elektronickej podobe) - formulár vo formáte ODT, ktorý sa bude vypĺňať v generátore, môžete si ho predpripraviť elektronicky v počítači ODT (229,17 kB) 03.04.2017
Návod na vyplnenie žiadosti (generátor - užívateľská príručka) PDF (638,85 kB) 03.04.2017
Prílohy k žiadosti o FP v slovenskom jazyku (na stiahnutie) prílohy k žiadosti vo formátoch ODT, Open XML (DOCX) ZIP (2,4 MB) 03.09.2018
Prílohy k žiadosti o FP v poľskom jazyku HTML 03.09.2018
Programový dokument PDF (1,22 MB) 03.09.2018
Príručka pre prijímateľov s prílohami - odkaz na stránku Programu - aktuálne verzie HTML 03.09.2018
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 PDF (2,2 MB) 03.09.2018
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013 PDF (1,01 MB) 03.09.2018

Kontakt

V prípade otázok kontaktujte:

Prešovský samosprávny kraj
Odbor cezhraničných a iných programov EÚ
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
tel: +421 51 7081 528
www.po-kraj.sk

PhDr. Andrea Kmecová

e-mail: andrea.kmecova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 526
miestnosť: 414 IV. posch.

Mgr. Lucia Mačupová

e-mail: lucia.macupova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 525
miestnosť: 415A IV. posch.

Výzva vyhlásená partnerom

 

Publikované: 16.08.2018 / Aktualizované: 12.11.2018 HoreTlačiť