Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Výberové konanie - expert kvalitatívne hodnotenie mikroprojektov

logo programu - Interreg Poľsko - Slovensko PL-SK
Výberové konanie - vyhlásenie

Prešovský samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie pre kandidátov na expertov na hodnotenie mikroprojektov Programu cezhraničnej spolupráce
Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020 v rámci strešných projektov realizovaných v partnerstvách:

 • Združenie Karpatský euroregión Poľsko a Prešovský samosprávny kraj
 • Zväzok Euroregión „Tatry”, Žilinský samosprávny kraj a Prešovský samosprávny kraj

Účelom výberového konania je zaistenie nestranného a transparentného kvalitatívneho hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančného príspevku z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020.Výberové konanie sa týka hodnotenia mikroprojektov podaných v rámci nasledujúcich prioritných osí programu:

 1. Prioritná os 1. – Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva na území pohraničia
 2. Prioritná os 3 – Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania

Podrobný opis prioritných osí uvedených v programe sa nachádza v „Príručke pre mikroprijímateľa” (s. 15-22), ktorá je dostupná na internetovej stránke: www.po-kraj.sk.

Podmienky výberového konania

Žiadosť týkajúca sa zápisu na zoznam kandidátov na expertov musí obsahovať:

 1. žiadosť o zápis na zoznam kandidátov na expertov (podľa vzoru formulára – osobný dotazník kandidátov)
 2. kópie dokladov potvrdzujúcich vzdelanie, odborné skúsenosti, poznatky, schopnosti a pod.

Bližšie informácie k podmienkam v dokumente.

Termín predkladania

najneskôr do 19. septembra 2016 do 15.00 hod.

Spôsob a miesto predkladania žiadostí

 • Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov (pošta) alebo
 • cezhrprogramy(at)vucpo.sk (e-mail)

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát:
tel.:
051 / 70 81 528, fax: 051 / 70 81 520

    

HUSKROUA ENI Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2014 - 2020

    

 logo PL-SK Interreg Poľsko - Slovensko

 

 

Publikované: 24.05.2016 / Aktualizované: 08.09.2016 HoreTlačiť