Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

I. výzva na predloženie návrhov HUSKROUA ENI 2014-2020

logo programu HUSKROUA - Hungary - Slovakia - Romania - Ukraine

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného program ENI cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014-2020

Znenie výzvy

Dňa 15. februára 2017 Úrad vlády Maďarska, ako riadiaci orgán programu cezhraničnej spolupráce ENI HU-SK-RO-UA 2014 - 2020 v spolupráci s Národnými orgánmi: Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Ministerstvom regionálneho rozvoja a turizmu Rumunska a Ministerstvom hospodárstva a obchodu Ukrajiny vyhlásili I. jednokolovú výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok.

Alokácie finačných prostriedkov na výzvu 

Alokácia finančných prostriedkov na I. výzvu je 22 miliónov eur v nasledovných štyroch prioritách programu:

 • Priorita 6.1: Trvalo udržateľné využívanie životného prostredia v prihraničnej oblasti - zachovanie prírodných zdrojov, opatrenia na zníženie emisií skleníkových plynov a znečistenia riek
 • Priorita 7.1: Rozvoj dopravnej infraštruktúry za účelom zlepšenia mobility osôb a tovaru
 • Priorita 7.2: Rozvoj IKT infraštruktúry a šírenia informácií
 • Priorita 8.1: Podpora spoločných aktivít pre prevenciu prírodných a človekom spôsobených katastrof a spoločné postupy v núdzových situáciách

Prvá výzva je otvorená pre veľké infraštruktúrne projekty (LIP´s) s rozpočtom presahujúcim 2,5 milióna eur.

Typy projektov

 • integrované projekty - projekty, pri ktorých každý prijímateľ vykonáva časť činností projektu na svojom vlastnom území
 • symetrické projekty - projekty, pri ktorých sa podobné aktivity realizujú súbežne v členských štátoch a na Ukrajine

Doba trvania projektov

 • Plánovaná doba trvania implementácie projektu nebude kratšia než 12 mesiacov a nepresiahne 36 mesiacov.

Trvanie výzvy

Od 15. februára 2017 do 15. novembra 2017 (14.00 SEČ).

Bližšie informácie

Všetky potrebné informácie o aktuálnej výzve, vrátane oprávnenej oblasti, pravidiel oprávnenosti a pravidiel predkladania, ako aj informácie o procese výberu, formulára žiadosti a ostatnými nevyhnutnými dokumentami sú k dispozícii na stránke Programu https://huskroua-cbc.eu/calls/1st-call-for-proposals.

Pracovným jazykom programu je angličtina, z tohto dôvodu sa projekty predkladajú v anglickom jazyku.

Podrobné informácie o zverejnených výzvach nájdete na: https://huskroua-cbc.eu/calls

Kontakt

V prípade otázok kontaktujte:

Adam Kamenský

programový manažér
Spoločný technický sekretariát v Budapešti
H-1053 Budapest, Szép u. 2., III. Poschodie,
Tel. kontakt: +36 1 457 5516,
Email: kamensky.adam@huskroua-cbc.eu ,

Alebo emailom kontaktovať v anglickom jazyku na info@huskroua-cbc.net

 

 

 

 

 

Publikované: 25.10.2017 / Aktualizované: 30.10.2017 HoreTlačiť