Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Aktuálne výzvy a granty

Výzvy - Dotácie PSK v zmysle VZN 57/2017

aktuálne výzvy

Výzvy - Cezhraničná spolupráca (Poľsko-Slovensko, HUSKROUA ENI)

Výzvy IROP (Integrovaného regionálneho operačného programu)

Výzva ŽoNFP IROP-PO7-SC73-2021-87

13.06.2022 Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk, kód výzvy: IROP-PO7-SC73-2021-87

Výzva ŽoNFP-IROP-PO2-SC221-2021-67

19.05.2022 18.05.2022 -Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2021-67

Výzva IROP-PO7-SC76-2021-80

19.05.2022 Oznámenie RO pre IROP o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na prípravu projektov iniciatívy Catching-up Regions, kód výzvy: IROP-PO7-SC76-2021-80 k 19. 05. 2022
Oznam o termíne uzavretia 4. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie ŽoNFP na prípravu projektov Iniciatívy Catching-up Regions, kód výzvy: IROP- PO7-SC76-2021-80

FAQ IROP

25.04.2022 Najčastejšie kladené otázky (FAQ) - IROP-PO7-SC73-2021-87

Výzva ŽoNFP- IROP-PO2-SC211-2021-78

31.03.2022 Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb, zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2021-78

Výzva o ŽoNFP - IROP-PO4-SC431-2021-65

17.02.2022 Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach, kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2021-65

Výzvy o ŽoNFP - IROP-PO2-SC223-2020-57

25.01.2022 19.05.2022 - Aktualizácia č. 3 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v rámci Iniciatívy Catching-up Regions, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2020-57

Výzva ŽoNFP- IROP-PO1-SC11-2021-76

22.12.2021 21.12.2021 - Najčastejšie kladené otázky (FAQ) - IROP-PO1-SC11-2021-76

Výzva ŽoNFP- IROP-PO7-SC71-2021-77

21.12.2021 21.12.2021 - Najčastejšie kladené otázky (FAQ) -IROP-PO7-SC71-2021-77

Výzva ŽoNFP IROP-PO7-SC72-2021-82

09.12.2021 Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie infraštruktúry cyklistickej dopravy v rámci Iniciatívy Catching-up Regions Prešovského kraja

Výzva ŽoNFP- IROP-PO7-SC72-2021-74

11.11.2021 Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO7-SC72-2021-74, stav k 10.11.2021

Výzva ŹoNFP- IROP-PO1-SC121-2019-48

08.11.2021 Aktualizácia č. 5 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2019-48

Výzva o ŽoNFP - IROP-PO2-SC211-2017-17

20.10.2021 Aktualizácia č. 13 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17

Výzvy na výber odborných hodnotiteľov

27.05.2021 Výzva č. 2/2021/PO2/ŠC2.2 na výber odborných hodnotiteľov

Výzva o ŽoNFP - IROP-PO2-SC221-2018-35

28.04.2021 Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – MŠ 3.kolo, IROP-PO2-SC221-2018-35 - Materské školy II

Strana: [1]  [2] 

Výzvy z EurActiv

Euroactiv.sk je denne aktualizovaný informačný portál o Európskej únii. Vybrali sme pre vás správy týkajúce sa Aktuálnych výziev. Ďalšie témy si môžete prečítať na stránke EurActiv.sk. Staršie správy nájdete v archíve.

 

Publikované: 26.11.2009 / Aktualizované: 05.02.2019 HoreTlačiť