Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Aktuálne výzvy a granty

Výzvy - Dotácie PSK v zmysle VZN 57/2017

aktuálne výzvy

Výzvy - Cezhraničná spolupráca (Poľsko-Slovensko, HUSKROUA ENI)

IV. výzva mikroprojekty os 3 PSK-TATRY-ŽSK

15.06.2020 IV. výzva mikroprojekty os 3 PSK-TATRY-ŽSK

IV. výzva mikroprojekty PSK-KARPATY

15.06.2020 IV. výzva - mikroprojekty PSK - Karpaty - 1. a 3. prioritná os

Výzvy IROP (Integrovaného regionálneho operačného programu)

Výzva o ŽoNFP - IROP-PO2-SC211-2017-17

05.06.2020 Aktualizácia č. 12 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17.

Výzva o ŽoNFP - IROP-PO2-SC222-2016-13

29.05.2020 Aktualizácia č.7 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách (otvorená výzva)

Výzva ŹoNFP- IROP-PO1-SC121-2019-48

22.05.2019 Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy
Kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2019-48 - vyhlásenie

Výzva o ŽoNFP - IROP-PO2-SC211-2018-34

07.11.2018 Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-34 (otvorená výzva) - Aktualizácia č.6

Výzva o ŽoNFP - IROP-PO2-SC221-2018-35

05.11.2018 Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2018-35.

Výzva o ŽoNFP - IROP-PO4-SC431-2017-16

05.04.2017 Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku (otvorená výzva) - Aktualizácia č. 10

Výzvy z EurActiv

Euroactiv.sk je denne aktualizovaný informačný portál o Európskej únii. Vybrali sme pre vás správy týkajúce sa Aktuálnych výziev. Ďalšie témy si môžete prečítať na stránke EurActiv.sk. Staršie správy nájdete v archíve.

 

Publikované: 26.11.2009 / Aktualizované: 05.02.2019 HoreTlačiť