Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Aktuálne výzvy a granty

Výzvy - Dotácie PSK v zmysle VZN 57/2017

aktuálne výzvy

Výzvy - Cezhraničná spolupráca (Poľsko-Slovensko, HUSKROUA ENI)

VIII. výzva mikroprojekty PSK-TATRY-ŽSK

24.01.2022 VIII. výzva mikroprojekty PSK-TATRY-ŽSK

VI. výzva mikroprojekty os 3 PSK-KARPATY

24.01.2022 VI. výzva - mikroprojekty PSK - Karpaty - 3. prioritná os

Výzvy IROP (Integrovaného regionálneho operačného programu)

Výzvy o ŽoNFP - IROP-PO2-SC223-2020-57

25.01.2022 Oznámenie RO pre IROP o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v rámci Iniciatívy Catching-up Regions, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2020-57 k 24.01.2022

Informácia o termíne uzávierky 7. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v rámci Iniciatívy Catching-up Regions, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2020-57

Výzva ŽoNFP- IROP-PO7-SC71-2021-77

13.01.2022 13.01.2022 - Oznámenie RO pre IROP o aktuálnom stave výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO7-SC71-2021-77, stav k 12.1.2022

Výzva ŽoNFP IROP-PO7-SC73-2021-87

29.12.2021 Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk IROP-PO7-SC73-2021-87

Výzva ŽoNFP- IROP-PO2-SC211-2021-78

01.12.2021 FAQ - Sociálne služby/Jasle

Výzva IROP-PO7-SC76-2021-80

16.11.2021 Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na prípravu projektov iniciatívy Catching-up Regions, kód výzvy IROP-PO7-SC76-2021-80

Výzva ŽoNFP- IROP-PO7-SC72-2021-74

11.11.2021 Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO7-SC72-2021-74, stav k 10.11.2021

Výzva ŽoNFP-IROP-PO2-SC221-2021-67

10.11.2021 Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2021-67

Výzva ŹoNFP- IROP-PO1-SC121-2019-48

08.11.2021 Aktualizácia č. 5 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2019-48

FAQ IROP

03.11.2021 Najčastejšie kladené otázky (FAQ) - IROP-PO2-SC223-2021-68

Výzva o ŽoNFP - IROP-PO2-SC211-2017-17

20.10.2021 Aktualizácia č. 13 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17

Výzva ŽoNFP- IROP-PO1-SC11-2021-76

06.10.2021 V Ý Z V A na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému Kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2021-76

Výzvy na výber odborných hodnotiteľov

27.05.2021 Výzva č. 2/2021/PO2/ŠC2.2 na výber odborných hodnotiteľov

Výzva o ŽoNFP - IROP-PO2-SC221-2018-35

28.04.2021 Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – MŠ 3.kolo, IROP-PO2-SC221-2018-35 - Materské školy II

IROP-PO1-SC11-2019-44

27.04.2021 Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP IROP-PO1-SC11-2019-44

Výzva o ŽoNFP - IROP-PO2-SC223-2016-14

13.04.2021 Aktualizácia č. 8 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14

Strana: [1]  [2] 

Výzvy z EurActiv

Euroactiv.sk je denne aktualizovaný informačný portál o Európskej únii. Vybrali sme pre vás správy týkajúce sa Aktuálnych výziev. Ďalšie témy si môžete prečítať na stránke EurActiv.sk. Staršie správy nájdete v archíve.

 

Publikované: 26.11.2009 / Aktualizované: 05.02.2019 HoreTlačiť