Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Aktuálne výzvy a granty

Výzvy - Dotácie PSK v zmysle VZN 57/2017

aktuálne výzvy

Výzvy - Cezhraničná spolupráca (Poľsko-Slovensko, HUSKROUA ENI)

Výzvy IROP (Integrovaného regionálneho operačného programu)

Výzva o ŽoNFP - IROP-PO2-SC223-2016-14

13.04.2021 Aktualizácia č. 8 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14

Výzvy o ŽoNFP - IROP-PO2-SC223-2020-57

07.04.2021 Informácia o termíne uzávierky 4. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v rámci Iniciatívy Catching-up Regions, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2020-57

Výzva o ŽoNFP - IROP-PO4-SC431-2021-65

26.03.2021 Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach IROP-PO4-SC431-2021-65

IROP-PO1-SC11-2019-44

23.03.2021 Aktualizácia č. 4 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2019-44

Výzva ŹoNFP- IROP-PO1-SC121-2019-48

29.01.2021 Aktualizácia č. 3 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2019-48

Výzvy o ŽoNFP - IROP-PO2-SC122-2020-59

02.12.2020 Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb s kódom IROP-PO1-SC122-2020-59.

Výzva o ŽoNFP - IROP-PO4-SC421-2017-19

24.07.2020 Záverečná správa ku výzve s kódom IROP-PO4-SC421-2017-19 OPRAVA (1.kolo)

Záverečné správy - výzvy

23.07.2020 Záverečná správa k výzve IROP-PO4-SC431-2017-16 3.kolo

Výzva o ŽoNFP - IROP-PO4-SC431-2017-16

23.07.2020 Záverečná správa výzvy s kódom IROP-PO4-SC431-2017-16 (3.kolo)

Výzva o ŽoNFP - IROP-PO2-SC211-2017-17

05.06.2020 Aktualizácia č. 12 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17.

Výzva o ŽoNFP - IROP-PO2-SC222-2016-13

29.05.2020 Aktualizácia č.7 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách (otvorená výzva)

Výzva o ŽoNFP - IROP-PO2-SC211-2018-34

07.11.2018 Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-34 (otvorená výzva) - Aktualizácia č.6

Výzva o ŽoNFP - IROP-PO2-SC221-2018-35

05.11.2018 Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2018-35.

Výzvy z EurActiv

Euroactiv.sk je denne aktualizovaný informačný portál o Európskej únii. Vybrali sme pre vás správy týkajúce sa Aktuálnych výziev. Ďalšie témy si môžete prečítať na stránke EurActiv.sk. Staršie správy nájdete v archíve.

 

Publikované: 26.11.2009 / Aktualizované: 05.02.2019 HoreTlačiť