Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Regionálny operačný program

Archív 

V tejto časti sú zverejnené archívne informácie. Informácie, ktoré boli zverejnené na webovom sídle v danom čase a momentálne nadobúdajú informatívny charakter.

Regionálny operačný program 2009 - 2015

Regionálny operačný program (ďalej len ROP) na roky 2007-2013 predstavuje programový dokument Slovenskej republiky pre čerpanie pomoci z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, ktorý sa zameriava na regionálnu infraštruktúru ako na jeden z najdôležitejších determinantov kvality života obyvateľstva. Intervencie prostredníctvom ROP sú cielene smerované na podporu vybavenosti územia zariadeniami občianskej infraštruktúry s cieľom naplniť súčastné kvalitatívne a kvantitatívne požiadavky a na ich vyváženú dostupnosť prostredníctvom skvalitňovania a rozširovania dopravných a sídelných prvkov vybavenosti územia. Oblasť regionálnej infraštruktúry výrazne ovplyvňuje kvalitu života obyvateľstva na podporovanom území a je jedným z hlavných faktorov konkurencieschopnej ekonomiky a atraktívnosti územia pre lokalizáciu investícií. Charakter intervencií ROP v rámci regionálnej infraštruktúry zároveň prispieva k zvyšovaniu energetickej hospodárnosti a bezbariérovosti budov využívaných zariadeniami občianskej vybavenosti.

ROP priamo nadväzuje na ciele a priority identifikované na úrovni Národného strategického a referenčného rámca SR na roky 2007-2013 (ďalej len „NSRR“) ako základného strategického programového dokumentu SR pre oblasť kohéznej a regionálnej politiky. Špecifická priorita číslo 1.1 Regionálna infraštruktúra NSRR je v programovom období 2007-2013 realizovaná predovšetkým prostredníctvom ROP, a tým výrazne prispieva k napĺňaniu strategickej priority číslo 1 NSRR, ktorou je Infraštruktúra a regionálna dostupnosť.

Oprávneným územím pre ROP je územie cieľa Konvergencia, t.j. v zmysle Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o ERDF, Európskom sociálnom fonde (ďalej len „ESF“) a Kohéznom fonde (ďalej len KF) a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 ide o územie regiónov NUTS 2, ktorých hrubý domáci produkt na obyvateľa, meraný pomocou parity kúpnej sily a vypočítaný na základe údajov Spoločenstva za obdobie rokov 200-2002, je menej ako 75% priemerného hrubého domáceho produktu v EÚ 25 za rovnaké referenčné obdobie. V podmienkach Slovenskej republiky ide o územie troch NUTS 2 regiónov (západné Slovensko, stredné Slovensko, východné Slovensko).

Systém implementácie ROP predpokladá postupné upúšťanie od centralizovaného prístupu a zriaďuje v súlade s príslušnou legislatívou SR a EU sprostredkovateľské orgány pod riadiacim orgánom (ďalej len „SO/RO“) na úrovni regiónov NUTS 3, čo možno v podmienkach SR považovať pri uvedenom rozsahu decentralizácie za inovatívny prístup. Zámerom Riadiaceho orgánu pre ROP je, aby počas programového obdobia 2007-2013 vykonávali samosprávne kraje (úroveň NUTS 3) úlohu SO/RO pre oblasti podpory zamerané na regionálne komunikácie, regeneráciu sídel a infraštruktúru cestovného ruchu. Ostatné oblasti podpory ROP sú z hľadiska ich charakteru implementované priamo Riadiacim orgánom pre ROP, ktorým je v zmysle uznesenia vlády SR č. 832 zo dňa 8. októbra 2006 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR.

 

Aktuálne

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
SO pre IROP 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát:
tel.:
051 / 70 81 152, fax: 051 / 70 81 150

RIUS 

 

 

    

Strategické dokumenty

    

Rýchle odkazy

 

Logo RIUS PSK 2014 -2020 - Regionálna integrovaná úuemná samospráva Pršovského samosprávneho kraja na roky 2014 -2020  

 

Logo IROP - preklik na web ROP - odkaz sa otvorí v novom okne

 

 

Publikované: 07.01.2009 / Aktualizované: 09.10.2020 HoreTlačiť