Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Činnosť oddelenia

 • koordinuje a organizuje úlohy na úseku havarijného plánovania v pôsobnosti Ú PSK
 • organizačne zabezpečuje plnenie úloh na úseku požiarnej ochrany – evakuačné plány, plány PO
 • zabezpečuje ochranu zverených objektov – budov, hnuteľného a nehnuteľného majetku
 • zabezpečuje správu hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku, nepriemyselného hospodárstva a pomocných služieb
 • vyhotovuje a eviduje nájomné zmluvy týkajúce sa prenájmu priestorov, dodávok služieb vo vzťahu k budovám PSK a pod.
 • sleduje hospodárne využitie energií ÚPSK
 • vyhotovuje analýzy hospodárenia, efektívneho využitia priestorov, energií na úseku správy budov
 • vyhotovuje podklady v súvislosti s poskytovaním služieb a nájmu pre potreby fakturácie a ročného vyúčtovania nákladov
 • vyhotovuje a spracováva ekonomické analýzy vo vzťahu k programovému rozpočtovaniu na zverenom úseku
 • organizuje drobné opravy a údržby objektov ÚPSK
 • zabezpečuje prevádzku parkoviska PSK
 • eviduje zásoby na sklade zásobuje sklad tovarom sleduje hodnoty zásob tovaru na sklade odsúhlasuje hodnoty zásob na sklade s účtovnými dokladmi vyhotovuje rozbor hospodárenia za úsek skladového hospodárstva
 • vykonáva verejné obstarávanie tovarov a služieb týkajúcich sa prevádzky motorových vozidiel organizácie (zabezpečenie nákupu pneumatík, zabezpečenie opráv služobných motorových vozidiel, zabezpečenie umývania služobných motorových vozidiel a pod.)
 • sleduje vývoj cien u tovarov, služieb a prác, ktoré sa opakovane vykonávajú,
 • organizuje a zabezpečuje chod a prevádzku autodopravy na ÚPSK,
 • vedie a kontroluje evidenciu výkonu prác na úseku autodopravy,
 • spracováva dokumentáciu pre evidenciu pracovnej pohotovosti a práce nadčas vodičov,
 • spracováva dokumentáciu pre evidenciu najazdených kilometrov referentskými vodičmi,
 • sleduje čerpanie pohonných hmôt podľa vozidiel a ich využiteľnosti,
 • navrhuje riešenia smerujúce efektívnemu vynakladaniu nákladov na dopravný park organizácie,
 • vedie evidenciu o využití jednotlivých vozidiel a harmonogram prác jednotlivých vodičov podľa požiadaviek útvarov v organizácii,
 • kontroluje záznamy o prevádzke motorových vozidiel a vedenie predpísanej evidencie o prevádzke motorových vozidiel,
 • zabezpečuje pravidelné technické a emisné kontroly vozového parku organizácie,
 • vedie evidenciu vynakladania finančných prostriedkov na údržbu a opravu motorových vozidiel organizácie,
 • vedie evidenciu hospodárnosti prevádzky motorových vozidiel organizácie,
 • zabezpečuje povinné preškolenie a preskúšanie vodičov a referentských vodičov,
 • vyhotovuje zmluvy o zverení motorových vozidiel organizácie do používania,
 • fyzicky odovzdáva motorové vozidlá organizácie do užívania, vrátane spísania protokolu o odovzdaní,
 • vykonáva úkony na dopravnom inšpektoráte vo veci evidencie motorových vozidiel organizácie,
 • spracováva návrh rozpočtu na úseku autodopravy pre nasledujúce obdobie
 • spracováva došlé faktúry :
  • eviduje ich v programe SPIN so všetkými náležitosťami, t. j. dodávateľ, dátum vystavenia, dátum doručenia, dátum splatnosti, suma, účty – zápis do knihy došlých faktúr
  • preskúmava doklady z vecného a formálneho hľadiska pred jeho zaúčtovaním
  • pri preskúmaní skúma správnosť fakturovania dodávok a služieb (množstvo, kvalita, cena...) v porovnaní so skutočnosťou a dohodnutými podmienkami podľa objednávky prípadne zmluvy
  • skúma číselnú správnosť ( napr. prepočítaním položiek na fa)
  • skúma úplnosť údajov v dokladoch potrebných pre operatívnu evidenciu – ak fakturovaná dodávka nezodpovedá skutočnosti, dohodnutým podmienkam korešponduje s dodávateľom
  • vyhotovuje krycí list s predkontovaním položiek v logistike
  • vyhotovuje krycí list s predkontovaním v podvojnom účtovníctve
  • zabezpečuje overenie, potvrdenie podpisom zodpovedných pracovníkov za účtovný prípad
  • zabezpečuje vyhotovenie, resp. dokladá príjemky, eviduje do evidencie majetku
  • po kompletizácii faktúr v zmysle vyššie uvedeného a doplnení predpísanými náležitosťami spolu s platobným poukazom odstupuje tieto na podpis nariadenému
  • podobným spôsobom eviduje dobropisy a ťarchopisy cez program SPIN
  • vyhotovuje objednávky na dodávky a služby s potrebnými náležitosťami : prieskum trhu , zabezpečenie podpisov oprávnených pracovníkov zodpovedných za verejné obstarávanie, za hospodárnosť, efektívnosť a účelnosťou využitia fin. prostriedkov
  • a všetkým nájomníkom v budove PSK -fakturácia nájomného a fakturácia za služby sleduje čerpanie rozpočtu po položkách
 • na úseku správy majetku zabezpečuje najmä:
  • vedenie náležitej evidencie hnuteľného a nehnuteľného majetku v užívaní Úradu PSK a majetku, ktorý nebol zverený do správy
  • zaraďovanie majetku do užívania
  • číslovanie majetku
  • presuny majetku
  • účtovné odpisovanie investičného majetku
  • definovanie účtovných predkontácií pre jednotlivé pohyby majetku
  • predkladanie náležitých účtovných zostáv o majetku odboru financií
  • prípravu zmlúv k prevodom prebytočného hnuteľného majetku do správy, prenájmu a predaji
  • vyraďovanie majetku Úradu PSK z evidencie
  • prípravu príkazných listov a zoznamov o evidencii majetku k riadnym a mimoriadnym inventúram majetku Úradu PSK a prenajatého majetku
  • účtovné vysporiadavanie predaného majetku a vyradeného majetku
  • vedenie korešpondencie ponúkaného prebytočného majetku štátnej a verejnej správy a príprava podkladov k rozhodovaniu
  • aktualizáciu plnenia programového rozpočtu Ú PSK
  • prípravu podkladov k priznaniu dane z nehnuteľností pri novonadobudnutom nehnuteľnom majetku
  • aktualizáciu predpisu pre platby nájomného za prenajaté byty v Sabinove a vedenie náležitej evidencie
 • na úseku krízového riadenia:
  • poskytuje okresnému úradu v sídle kraja podklady potrebné na vypracovanie analýzy územia kraja a podklady na vypracovanie plánov ochrany obyvateľstva z hľadiska možných mimoriadnych udalostí,
  • spolupracuje s orgánmi štátnej správy a obcami pri plánovaní a zabezpečovaní evakuácie na svojom území a utvára podmienky pri evakuácii na súčinnosť medzi samosprávnymi krajmi,
  • poskytuje okresnému úradu v sídle kraja údaje o zariadeniach civilnej ochrany a spolupracuje s orgánmi štátnej správy a obcami pri plánovaní a riešení ukrytia obyvateľstva,
  • spolupracuje s orgánmi štátnej správy najmä pri príprave na civilnú ochranu,
  • podieľa sa na preventívno-výchovnej a propagačnej činnosti v civilnej ochrane,
  • metodicky riadi a vykonáva prípravu obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc, ako aj prípravu na poskytovanie prvej pomoci v spolupráci s verejnoprávnymi inštitúciami s humanitným poslaním,
  • v súčinnosti s obvodným úradom v sídle kraja a obcami sa podieľa na príprave a kontrole zabezpečenia úloh obrany štátu v obvode svojej pôsobnosti,
  • podieľa sa na riešení problémov, ktoré sa týkajú viacerých obcí v obvode vyššieho územného celku na úseku obrany štátu a riešení problémov, ktoré môžu vzniknúť alebo vznikli v čase vojny alebo vojnového stavu,
  • spolupracuje s príslušnou vojenskou správou a územnými vojenskými správami na príprave a zabezpečovaní úloh obrany štátu v obvode svojej pôsobnosti,
  • podieľa sa na príprave občanov na obranu štátu v obvode svojej pôsobnosti,
  • zabezpečuje súčinnosť s územnými vojenskými správami pri oslobodzovaní zamestnancov od výkonu mimoriadnej služby,
  • spolupracuje s okresným úradom v sídle kraja pri uplatňovaní požiadaviek okresných úradov a požiadaviek samosprávneho kraja na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie na príslušných ústredných orgánoch,
  • zabezpečuje plnenie úloh v rámci hospodárskej mobilizácie v zmysle zákona č.179/2011 Z .z. o hospodárskej mobilizácií

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor majetku a investícií 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát: 051 / 70 81 302

E-mail: lucia.sustikova@vucpo.sk

    
Publikované: 28.02.2019 / Aktualizované: 24.11.2019 HoreTlačiť