Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Kompetencie v zmysle zákona č. 578/2004

Popis činností a kompetencií v zmysle zákona č. 578/2004 Z. z.

Popis činností a kompetencií v zmysle zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

 1. Vydáva rozhodnutia o povolení na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia
  a) ambulancie,
  b) zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti,
  c) stacionára,
  d) polikliniky,
  e) agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti,
  f) zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek,
  g) všeobecnej nemocnice,
  h) liečebne,
  i) hospicu,
  j) domu ošetrovateľskej starostlivosti,
  k) mobilného hospiscu.
 2. Vydáva rozhodnutia o dočasnom pozastavení povolenia.
 3. Vydáva rozhodnutia o zrušení povolenia,
 4. Vydáva rozhodnutia o schválení výšky úhrady za prednostné poskytnutie ambulantnej starostlivosti.
 5. Vydáva potvrdenia o platnosti rozhodnutia o povolení na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia.
 6. Vyznačuje zmeny v rozhodnutiach o povolení na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia.
 7. Podáva informácie z registra zdravotníckych zariadení.
 8. Vybavuje podnety, návrhy a sťažnosti občanov na nedodržiavanie povinnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.
 9. Vydáva záväzné opatrenia na odstránenie nedostatkov, zistených pri vykonávaní dozoru nad dodržiavaním povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.
 10. Vydáva rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, zistených pri vykonávaní dozoru nad dodržiavaním povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.
 11. Určuje rozpis lekárskej služby prvej pomoci pre poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo a pediatria a pre poskytovateľov špecializovanej zubno-lekárskej starostlivosti.
 12. Spolupracuje s orgánmi štátnej správy pri vykonávaní dozoru nad dodržiavaním povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a pri vybavovaní podnetov a sťažností občanov, týkajúcich sa poskytovania zdravotnej starostlivosti a povinnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na území samosprávneho kraja.

 

Publikované: 11.03.2016 / Aktualizované: 11.03.2016 HoreTlačiť